katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

2 SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego... 4 Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego Łączenie pracy zarobkowej z zasiłkiem macierzyńskim proporcjonalne pomniejszenie zasiłku macierzyńskiego Wysokość zasiłku macierzyńskiego Jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego

3 Płace i rozliczenia Zasiłki macierzyńskie praktyczne przykłady Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. Nowelizacja ustawy zasiłkowej, która obowiązuje od 17 czerwca 2013 r., wydłużyła okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, ale nie zmieniła ogólnych zasad jego wyliczenia. Obecnie wysokość podstawy wymiaru zasiłku może być różna w zależności od momentu, w którym matka dziecka zadeklaruje, z jakich urlopów macierzyńskich lub rodzicielskich chce skorzystać. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje w wysokości 100%, 80% lub 60% miesięcznej podstawy wymiaru zasiłku. Prawo do zasiłku macierzyńskiego! Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje zarówno osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, jak i dobrowolnie. W stosunku do osób, które posiadają status pracownika, prawo do zasiłku nabywają osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego podstawowego (np. 20 tygodni), dodatkowego (6 tygodni) i rodzicielskiego (26 tygodni) lub z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Natomiast ubezpieczeni dobrowolnie (przedsiębiorcy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia) nie mają prawa do tych urlopów, ale za ten okres mogą nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego powstaje bez okresu wyczekiwania. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie podlegania ubezpie- 3

4 czeniu chorobowemu lub w czasie urlopu wychowawczego urodzi dziecko (art. 29 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej ustawa zasiłkowa). Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje z tytułu przyjęcia dziecka na wycho- Nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego: przysługuje po ustaniu zatrudnienia, które nastąpiło wanie w czasie trwania ubezpieczenia przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i dobrowolnie, które w okresie ubezpieczenia urodziły dziecko pracownicy, z którą umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc (która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży) została przedłużona do dnia porodu pracownicy, jeśli umowa ulega rozwiązaniu w czasie udzielonego urlopu macierzyńskiego pracownicy, która urodziła dziecko podczas urlopu wychowawczego z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10. roku życia, na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego w wieku do 10. roku życia i ubezpieczona (ubezpieczony) wystąpiła (wystąpił) do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia Warto podkreślić, że przyjęcie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem nie daje ubezpieczonym prawa do zasiłku macierzyńskiego. Natomiast pełnienie funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem oraz niespokrewnionej z dzieckiem nie pozbawia prawa do zasiłku. Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego Nowelizacja ustawy zasiłkowej uchyliła art. 29 ust. 3 ustawy, stanowiący, że w przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie. Jeśli zatem poród nastąpił podczas urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński ulegał skróceniu o 2 tygodnie. Pracownica, która przebywała na urlopie wychowawczym i podczas tego urlopu urodziła dziecko, nabywała prawo do zasiłku macierzyńskiego za 18 tygodni. Obecnie nie należy skracać zasiłku macierzyńskiego o 2 tygodnie. Pracownica, która urodzi dziecko podczas urlopu wychowawczego, ma prawo do podstawowego urlopu macierzyńskiego w pełnym przysługującym jej wymiarze. Pracownica urodziła dziecko 30 kwietnia 2013 r. podczas trwającego do końca roku urlopu wychowawczego. Pracodawca udzielił pracownicy urlopu macierzyńskiego w wymiarze 18 tygodni, ponieważ poród nastąpił w czasie urlopu wychowawczego i pełny wymiar urlopu macierzyńskiego w całości przypada w tym okresie (do 2 września 2013 r.). W związku ze zmianą przepisów pracownica ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, który zakończy się 16 września 2013 r. Po tym okresie ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego (do 6 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego (do 26 tygodni), jeżeli wystąpi o niego do pracodawcy. 4

5 Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (poród/przyjęcie na wychowanie/ /przysposobienie). Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Przychodem pracownika jest wypłacone mu wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrącanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%). W przypadku gdy podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest ustalana dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, za przychód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną, od której odprowadzane są składki. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku reguluje ustawa zasiłkowa (art dla pracowników, art dla innych ubezpieczonych). Sylwia K. od 1 lutego 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą. Odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe) od podstawy wymiary składek w wysokości 480 zł (tzw. składki preferencyjne). 25 czerwca 2013 r. urodziła dziecko. Miesięczna wysokość jej zasiłku macierzyńskiego wyniesie brutto 414,19 zł (480 zł 13,71%).! Zleceniobiorczyni od 15 stycznia 2013 r. podlega ubezpieczeniu chorobowemu. 10 czerwca 2013 r. urodziła dziecko. W styczniu uzyskała przychód 3000 zł, a od lutego do maja 2013 r. po 5000 zł. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód wypłacony jej od lutego do maja 2013 r., tj zł (5000 zł x 13,71%) = 4314,50 zł x 3 : 3 = 4314,50 zł. Miesięczna (za 30 dni) wysokość zasiłku macierzyńskiego wyniesie brutto 4314,50 zł. Łączenie pracy zarobkowej z zasiłkiem macierzyńskim proporcjonalne pomniejszenie zasiłku macierzyńskiego W trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego pracownica może złożyć wniosek (w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy) o łączenie wychowywania dziecka z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art i art Kodeksu pracy po nowelizacji, dalej k.p.). W takiej sytuacji wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik pracuje (art. 29 ust. 7 ustawy zasiłkowej po nowelizacji) Wówczas urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego) udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Zasada pomniejszania zasiłku macierzyńskiego za okres łączenia z pracą dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego dotyczy wyłącznie pracowników. 5

6 Przy obliczaniu zasiłku macierzyńskiego za okres łączenia pracy z urlopem macierzyńskim nie należy ponownie obliczać ustalonej wcześniej podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Obliczona wcześniej podstawa ulega jedynie proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do obecnego czasu pracy. Pracownica złożyła wniosek o łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą na 1/2 etatu. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień porodu. Pracownica miała prawo wyłącznie do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6000 zł. Obliczona podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 5177,40 zł (6000 zł 13,71%). Za okres wykonywania pracy w czerwcu 2013 r. na 1/2 etatu pracownicy należy wypłacić miesięczny zasiłek w wysokości 2588,70 zł oraz wynagrodzenie za pracę w wysokości 3000 zł brutto (6000 zł x 0,5 etatu). Krok 1. Należy wyliczyć dzienną kwotę zasiłku macierzyńskiego: 5177,40 zł x 100% : 30 = 172,58 zł (pełna stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego). Krok 2. Kwotę dziennego zasiłku macierzyńskiego należy przeliczyć proporcjonalnie do aktualnego wymiaru czasu pracy: 172,58 zł x 0,5 etatu = 86,29 zł (pomniejszona stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego). Krok 3. Dzienną kwotę zasiłku macierzyńskiego należnego podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy pomnożyć przez liczbę dni urlopu macierzyńskiego: 86,29 zł x 30 dni = 2588,70 zł (należna kwota zasiłku za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego). Krok 4. Należy wyliczyć wynagrodzenie dla nowego wymiaru czasu pracy 6000 zł x 0,5 etatu = 3000 zł Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy korzystała z urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Podstawa wymiaru przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego wyniosła 3451,60 zł (4000 zł 13,71%). Pracownica złożyła pracodawcy wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni). We wniosku wskazała, że w okresie od 17 czerwca do 28 lipca 2013 r. (42 dni) chce świadczyć pracę w wymiarze 1/4 etatu. Pracodawca udzielił pracownicy dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wyraził zgodę na pracę na 1/4 etatu. Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy pomniejszyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Należny zasiłek macierzyński trzeba wyliczyć następująco: Krok 1. Należy wyliczyć dzienną kwotę zasiłku macierzyńskiego: 3451,60 zł : 30 = 115,05 zł (dzienna kwota zasiłku). Krok 2. Kwotę dziennego zasiłku macierzyńskiego należy przeliczyć proporcjonalnie do aktualnego wymiaru czasu pracy: 6

7 115,05 zł x 1/4 = 28,77 zł (dzienna kwota zasiłku należnego przy wykonywaniu pracy na 1/4 etatu). Krok 3. Dzienną kwotę zasiłku macierzyńskiego należnego podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy pomnożyć przez liczbę dni urlopu macierzyńskiego: 28,77 zł x 42 dni = 1208,34 zł (należna kwota zasiłku za 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego). W sytuacji łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z pracą pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz pracy na obniżonym etacie. Od wynagrodzenia wypłaconego pracownicy należy odprowadzić również składkę chorobową. W sytuacji niezdolności do pracy czy konieczności opieki nad zdrowym czy chorym członkiem rodzinny pracownica nabędzie zatem prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłku opiekuńczego czy zasiłku chorobowego) lub wynagrodzenia chorobowego. Obliczając podstawę wymiaru zasiłku za niezdolność do pracy podczas urlopu dodatkowego lub urlopu rodzicielskiego (jeśli rodzic łączy pracę zarobkową z pracą na etacie), należy postępować zgodnie z art. 40 ustawy zasiłkowej. W razie zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy wypadkowego będzie zatem stanowić nowa kwota wynagrodzenia zasadniczego. Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przebywała na dodatkowym urlopie macierzyńskim do 30 czerwca 2013 r. W trakcie urlopu (od 1 czerwca 2013 r.) rozpoczęła łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego była kwota 5781,43 zł (6700 zł po potrąceniu 13,71% wynagrodzenie zasadnicze i 1/12 premii rocznej). Za pracę na 1/2 etatu pracownica otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 3000 zł (a po pomniejszeniu o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne 2588,70 zł). W okresie od 10 do 21 czerwca 2013 r. była niezdolna do pracy. Za okres urlopu dodatkowego (1 30 czerwca 2013 r.) pracownica powinna otrzymać zasiłek macierzyński w kwocie 2890,80 zł, wynagrodzenie zasadnicze 1800 zł oraz wynagrodzenie chorobowe 828,36 zł. Krok 1. Obliczenie zasiłku macierzyńskiego: 5781,43 zł : 30 = 192,71 zł (dzienna kwota zasiłku), 192,71 zł x 1/2 = 96,36 zł (dzienna kwota zasiłku przy łączeniu urlopu dodatkowego z pracą), 96,36 x 30 dni = 2890,80 zł. Krok 2. Obliczenie wynagrodzenia chorobowego: 2588,70 zł (podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, tj zł (3000 zł x 13,71%) : : 30 x 80% = 69,03 zł (dzienna kwota zasiłku opiekuńczego), 69,03 zł x 12 dni (niezdolności do pracy od 10 do 21 czerwca) = 828,36 zł. Krok 3. Obliczenie wynagrodzenia za pracę: 3000 zł : 30 = 100 zł (kwota do potrącenia za 1 dzień niezdolności do pracy), 7

8 ! 100 zł x 12 (dni niezdolności do pracy) = 1200 zł (kwota do potrącenia z wynagrodzenia zasadniczego za okres choroby), 3000 zł 1200 zł = 1800 zł (wynagrodzenie zasadnicze). Wysokość zasiłku macierzyńskiego W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy zasiłkowej zasiłek macierzyński może przysługiwać w trzech wysokościach, tj. 100%, 80% lub 60% podstawy wymiaru. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może wynosić 60% albo 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, jeśli ubezpieczona nie później niż w terminie 14 dni po porodzie nie złoży wniosku o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Pracownicy (ubezpieczonej) należy wypłacić zasiłek (za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego) w wysokości 80% podstawy wymiaru, jeśli w terminie do 14 dni po porodzie wystąpi z wnioskiem o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W przypadku gdy ubezpieczona nie zadeklarowała (w ciągu 14 dni po porodzie), że chce skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, a dopiero po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za podstawowy okres złożyła stosowny wniosek w tym zakresie, należy wypłacić jej 100% zasiłku za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego. 30 czerwca 2013 r. pracownica zakończy pobieranie zasiłku macierzyńskiego za podstawowy okres (140 dni). 17 czerwca 2013 r. po wejściu w życie nowelizacji ustawy zasiłkowej złożyła wniosek o 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz o urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni. Pracownicy należy wypłacić zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz w wysokości 60% za okres urlopu rodzicielskiego. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego (100%) stanowiąca przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc porodu wynosiła 4219,58 zł (4890 zł 13,71%). Krok 1. Obliczenie zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego: Za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica powinna otrzymać zasiłek macierzyński w wysokości: n 4219,58 zł : 30 = 140,65 zł (kwota za 1 dzień w wysokości 100%), n 140,65 zł x 42 dni (6 tygodni) = 5907,30 zł, Krok 2. Obliczenie zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego: Podstawę wymiaru zasiłku w wysokości 100% należy obniżyć do 60%: n 4219,58 zł x 60% = 2531,75 zł, n 2531,75 zł : 30 = 84,39 zł (kwota zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień urlopu rodzicielskiego), n 84,39 zł x 182 dni (26 tygodni urlopu rodzicielskiego) = ,98 zł. 8

9 Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy złożyła wniosek o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze, tj. 2 tygodnie od 1 lipca do 14 lipca 2013 r. oraz wniosek o udzielenie jej 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, podczas którego zamierzała wykonywać pracę w okresie od 15 lipca do 3 listopada 2013 r. (16 tygodni 112 dni) w wymiarze 1/2 etatu, a od 4 listopada 2013 r. w wymiarze 1/4 etatu do końca urlopu rodzicielskiego (do 12 stycznia 2014 r. 10 tygodni 70 dni). Podstawa wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego wynosiła 4314,50 zł (5000 zł 13,71%). Pracodawca uwzględnił wniosek pracownicy. Pracownicy za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku: n 4314,50 zł : 30 = 143,82 zł (dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100%), n 143,82 zł x 14 dni = 2013,48 zł. Pracownicy za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje 60% zasiłek macierzyński w proporcjonalnie zmniejszonej wysokości. W okresie wykonywania pracy w wymiarze 1/2 etatu zasiłek macierzyński należy wyliczyć z 1/2 podstawy wymiaru z kwoty 2157,25 zł (1/2 z 4314,50 zł). Za okres od 15 lipca do 3 listopada 2013 r.: n 2157,25 zł x 60% = 1294,35 zł (60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego), n 1294,35 zł : 30 = 43,15 zł (dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego), n 43,15 zł x 112 dni (16 tygodni x 7 dni) = = 4832,80 zł. Za okres od 4 listopada 2013 r. do 12 stycznia 2014 r. 10 tygodni (70 dni): W okresie wykonywania pracy w wymiarze 1/4 etatu zasiłek macierzyński należy wyliczyć! z 1/4 podstawy wymiaru od 1078,63 zł (1/4 z 4314,50 zł). n 1078,63 zł x 60% = 647,18 zł (60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego), n 647,18 zł : 30 = 21,57 zł (dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego), n 21,57 zł x 70 dni (10 tygodni x 7 dni) = = 1509,90 zł. Jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego W przypadku gdy ubezpieczona zrezygnuje z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający: n okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w pełnym wymiarze lub jego części), n okresowi dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (w pełnym wymiarze lub jego części), n urlopowi rodzicielskiemu w pełnym wymiarze pracownica (ubezpieczona) nabywa prawo do jednorazowego wyrównania pobranego zasiłku macierzyńskiego. Pracownicy (ubezpieczonej) należy wypłacić wyrównanie do 100% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, jeśli za wymienione urlopy ojciec dziecka nie pobrał zasiłku macierzyńskiego (art. 31 ust. 4 ustawy zasiłkowej po nowelizacji). W sytuacji rezygnacji ubezpieczonej z pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego należy wypłacić jej jednorazowe wyrównanie do 100% podstawy wymiaru zasiłku. 9

10 Janina W., która prowadzi działalność gospodarczą (przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego), urodziła dziecko 24 czerwca 2013 r. Z tym dniem ZUS zaczął wypłacać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego. 25 czerwca 2013 r. Janina W. złożyła wniosek do ZUS o wypłatę bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim (za okres urlopu macierzyńskiego) zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) oraz za okres urlopu rodzicielskiego (26 tygodni). Podstawę wymiaru zasiłku stanowiła zadeklarowana kwota 4141,92 zł [ ,71%). Ubezpieczona w ciągu 14 dni po porodzie złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. ZUS wypłaci jej zasiłek macierzyński za okresy wszystkich trzech urlopów w wysokości 80% podstawy wymiaru (za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego). ZUS obliczy zasiłek macierzyński w następujący sposób: n 4141,92 zł x 80% = 3313,54 zł, n 3313,54 zł : 30 = 110,45 zł (kwota zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień). Zakładając, że ZUS wypłaci zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a na 14 dni przed pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego Janina W. złoży wniosek w sprawie rezygnacji z tego urlopu, ZUS będzie musiał wypłacić ubezpieczonej jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Krok 1. ZUS obliczy wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego: 110,45 zł (dzienna kwota zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru) x 182 dni (łączny wymiar urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego) = ,90 zł. Krok 2. ZUS obliczy kwotę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100%: n 4141,92 zł : 30 = 138,06 zł (dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru). Krok 3. ZUS obliczy kwotę jednorazowego wyrównania ustalając różnicę między kwotą 100% a 80% dziennego zasiłku, tj.: n 138,06 zł 110,45 zł (dzienna kwota zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru) = 27,61 zł (kwota wyrównania zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień), n 27,61 zł x 182 dni (liczba dni zasiłku macierzyńskiego odpowiadająca okresowi urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego) = 5025,02 zł (łączna kwota wyrównania). PODSTAWA PRAWNA: art , art ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675), art. 9 ust. 6b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675), art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675), art. 2 ust. 3 pkt 6a ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU nr 160, poz. 1080, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 675). Katarzyna Kalata doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk z 10-letnim doświadczeniem w działach personalnych n 10

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński

5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński Moduł 5: Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa cz II 5.2 Świadczenia z tytułu macierzyństwa - zasiłek macierzyński Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz.

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO: 24.04.2018 1 2 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 3 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Moduł 4: Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa cz.1 4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW PRAWO PRACY I ZUS NR 4 INDEKS 403547 ISBN 9788374403757 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI Jak wydawać e-zwolnienia lekarskie

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy będą także miały odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych nie będących pracownicami, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Nowe przepisy będą także miały odpowiednie zastosowanie do ubezpieczonych nie będących pracownicami, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu. Od 1 stycznia ubezpieczone kobiety, które urodziły dziecko lub które przyjęły je na wychowanie, będą miały możliwość opiekowania się nim dłużej niż dotychczas. W życie wchodzą bowiem przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie za część miesiąca gdy wypłacono świadczenie chorobowe

1. Wynagrodzenie za część miesiąca gdy wypłacono świadczenie chorobowe Rozliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w

Bardziej szczegółowo

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony

Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony Pobierasz lub będziesz pobierać zasiłek macierzyński? Sprawdź, czy będziesz ubezpieczony Kiedy przysługuje Ci zasiłek macierzyński Zasiłek macierzyński przysługuje Ci, gdy urodzisz dziecko lub przyjmiesz

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska 1 Ubezpieczenie chorobowe podstawa prawna Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Urlop macierzyński.

I. Urlop macierzyński. I. Urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje, co do zasady, pracownicy matce dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego.

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. ZADANIA KRUS ZASIŁEK MACIERZYŃSKI Komu przysługuje zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r.? Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. Zasiłek

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Zmiany w urlopach Zakaz rodzicielskich dyskryminacji w 16 zatrudnieniu praktycznych przydatna strategia, przykładów rozliczeń orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Grupa 1 kazusy 1-3 1. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą jest w ciąży, czy będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? 1. Jaki jest krąg uprawnionych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie

Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO D R K A R O L I N A S T O P K A

PODSTAWY PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO D R K A R O L I N A S T O P K A PODSTAWY PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO D R K A R O L I N A S T O P K A ZASIŁEK MACIERZYŃSKI C.D. Dopuszczalność wykonywania pracy w okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiego NIE 1. cel urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa dla pracowników naukowych i badawczo technicznych instytutów badawczych oraz pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk od 1 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

URLOPY RODZICIELSKIE. adw. Piotr Wojciechowski

URLOPY RODZICIELSKIE. adw. Piotr Wojciechowski adw. Piotr Wojciechowski URLOP MACIERZYŃSKI 20 tygodni (jedno dziecko), 6 tygodni przed urlopem URLOP RODZICIELSKI 32 jedno dziecko lub 34 tygodnie - więcej niż jedno dziecko, URLOP WYPOCZYNKOWY zaległy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... XI XIII XIV Wprowadzenie... 1 1. Urlop macierzyński... 3 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego... 3 1.2. Wymiar urlopu macierzyńskiego...

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady. Agnieszka Głuszko

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady. Agnieszka Głuszko Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - najważniejsze zasady Agnieszka Głuszko Podstawa prawna Ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Bardziej szczegółowo

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie PRAWO PROMOTOR 11/20151/201 fot. Thinkstock DR ANNA SOKOŁOWSKA ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Zmiany

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO. mgr Marta Wasil ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO mgr Marta Wasil ZAKRES PODMIOTOWY UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO (ART. 11 U.S.U.S.) Ubezpieczeniu chorobowemu podlega się: obowiązkowo, dobrowolnie. ZAKRES PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Prawo-świadczenia rodzinne

Prawo-świadczenia rodzinne Prawo-świadczenia rodzinne Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie informuje, że od 1 stycznia 2016r. realizowane będzie nowy rodzaj świadczenia rodzinnego o nazwie ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 1217, 1735. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY Początek 2016 roku przyniósł następujące zmiany w przepisach prawa pracy tj.: Od 22 lutego zaczną obowiązywać nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1268 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI (Miejscowość, data) (Imię i nazwisko pracownika) Do (Imię i nazwisko pracodawcy albo osoby go reprezentującej i jej stanowisko) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI Na podstawie art. 179 1 1 KP, w związku z urodzeniem

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja Agata Lankamer-Prasołek Karol Lankamer Ewa Przedwojska Renata Tonder Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Konwent Prawa Pracy. Piotr Kostrzewa VI EDYCJA

Konwent Prawa Pracy. Piotr Kostrzewa VI EDYCJA Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian mających wejść w życie w 2015 r. zmiany w ustalaniu zasiłku macierzyńskiego osób niebędących pracownikami

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r.

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Małgorzata Skibińska Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. 1 1 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w zatrudnieniu

dyskryminacji w zatrudnieniu 11 przykładów wyliczeń Podwyższenie zasiłku Zakaz macierzyńskiego dyskryminacji w zatrudnieniu do 1.000 zł przydatna strategia, orzecznictwo 11 przykładów sądów pracy wyliczeń 1 Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

MASZ WYBÓR. ulga na start preferencyjne składki działalność nieewidencjonowana WARUNKI UPRAWNIENIA SKUTKI. dla przedsiębiorcy

MASZ WYBÓR. ulga na start preferencyjne składki działalność nieewidencjonowana WARUNKI UPRAWNIENIA SKUTKI. dla przedsiębiorcy MASZ WYBÓR ulga na start preferencyjne składki działalność nieewidencjonowana WARUNKI UPRAWNIENIA SKUTKI dla przedsiębiorcy Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, możesz przez 6 miesięcy nie płacić

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r.

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. 1. Prawo do świadczeń Od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art.

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

wracającego na rynek pracy. Dzięki rządowemu programowi MALUCH w całej Polsce działa coraz więcej żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych

wracającego na rynek pracy. Dzięki rządowemu programowi MALUCH w całej Polsce działa coraz więcej żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych UZASADNIENIE Priorytetem polityki społecznej państwa są działania na rzecz rodziny. Wyzwaniem, przed którym obecnie stoimy, jest mała liczba urodzeń. Prowadzone w ostatnich latach przez rząd działania

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ część II

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ część II 10.06.2016 r. 12 KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ część II WSTĘP... str. 3 1. Artykuł 42 wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia... str. 3 2. Artykuł 43 ustalenie nowej podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II Dwutygodnik nr 20 (350) ISSN 1507-6962 10.10.2013 r. 19 KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II WSTĘP...str. 3 1. Artykuł 42 wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia... str. 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego określa załącznik nr 16 do rozporządzenia. Świadczenie rodzicielskie Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłki macierzyńskie Zakaz 6 najważniejszych dyskryminacji zmian w zatrudnieniu i 10 przykładów przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1)

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) Projekt z dnia 20 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą Poradnik

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień i wysokości zasiłków. Małgorzata Nowicka Zmiany przepisów w zakresie zasiłków w 2015 i 2016 r. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630)

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630) Druk nr 1258 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2243 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r. Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 1. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia Jeżeli niezdolność do pracy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie chorobowe 2 System ubezpieczeń społecznych w Polsce ryzyko starości ryzyko niezdolności do pracy macierzyństwo i ryzyko choroby ryzyko wypadku przy pracy ubezpieczenie emerytalne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA. z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Kancelaria Sejmu s. 1/46 Dz.U. 1999 Nr 60 poz. 636 USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Opracowano na podstawie t.j.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Druk nr 959 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie Świadczenie rodzicielskie Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka opiekunowi faktycznemu dziecka w

Bardziej szczegółowo

Jesteś na urlopie wychowawczym? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś na urlopie wychowawczym? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś na urlopie wychowawczym? Poznaj swoje ubezpieczenia Jakimi ubezpieczeniami jesteś objęty Na urlopie wychowawczym jesteś objęty obowiązkowo: t ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, jeśli nie masz

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 27 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy otrzymasz go zamiast pensji, gdy będziesz ubezpieczony i będziesz korzystać ze zwolnienia lekarskiego. Zasiłek chorobowy

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych Uzupełnianie miesiąca w przypadku urlopu wypoczynkowego

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych Uzupełnianie miesiąca w przypadku urlopu wypoczynkowego Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych Uzupełnianie miesiąca w przypadku urlopu wypoczynkowego Zasady uzupełniania wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych reguluje art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Pieczątka płatnika składek, jeśli ją posiadasz Instrukcja wypełniania Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeśli Twojemu pracownikowi mamy ustalić prawo do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień i wysokości zasiłków. Małgorzata Nowicka

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień i wysokości zasiłków. Małgorzata Nowicka Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień i wysokości zasiłków. Małgorzata Nowicka 1 ZASIŁKI Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

Bardziej szczegółowo