3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej"

Transkrypt

1 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez piecz ne go za cho wa nia się pod czas ćwi czeń gim na stycz nych. Dzie ci usta wio ne w roz syp ce, każ de dziecko znaj du je so bie miej sce, tak by nie prze szka dzać współ ćwi czą cym, i sta je twa rzą do pro wa dzą ce go. Za po zna nie dzie ci ze słow nic twem obo wią zu ją cym na za jęciach wy cho wa nia fi zycz ne go: siad pro sty (rys. 1.), siad skrzyż ny (rys. 2.), le że nie przo dem (na brzu chu) (.), le że nie ty łem (na ple cach) (rys. 4.), siad na pię ta ch (rys. 5.), klęk pod par ty (.), klęk pro sty (rys. 7.). Pro wa dzą cy po ka zu je ćwi cze nia, a dzieci sta ra ją się wy ko ny wać je po praw nie i za pa mię tać ich na zwy. Na stęp nie na po le ce nie na uczy cie la dzie ci wy ko nu ją ćwi cze nia, któ rych na zwy usły szą. In for ma cja mo że być prze ka zy wa na co raz szyb ciej, by spraw dzić re ak cję dzie ci. rys. 1 rys. 2 rys. 4 rys. 5 rys. 7 II. Część głów na. Za ba wa bież na Be rek żu raw ; za ba wę moż na po wtó rzyć 2 3 ra zy. Le że nie przo dem jed no cze sne wznie sie nie rąk i nóg, wy kony wa nie na prze mien nie prze ma chó w (rys. 8.); ćwi cze nie po wtó rzyć 2 3 ra zy. Le że nie przo dem jed no cze sne wzno sze nie rąk i nóg, po tem opusz cza nie, tak by nie do tknąć pod ło gi, i po now ne pod no sze nie rąk i nóg (rys. 9.); pod czas te go ćwi cze nia nie na le ży łą czyć rąk. Siad pro sty, rę ce uło żo ne na pod ło dze z ty łu (rys. 10.) wy pchnię cie bio der w gó rę i po wrót do sia du; ćwi cze nie moż na po wtó rzyć 5 6 ra zy. Le że nie tyłem, no gi ugię te w ko la nach, rę ce sple cio ne pod gło wą (rys. 11.), na raz uniesie nie bio der, na dwa opad; ćwi cze nie po wtó rzyć 5 6 ra zy. Le że nie ty łem, no gi ugię te w ko la nach, rę ce za gło wą, dło nie opar te na pod ło dze wznie sienie bio der na kil ka se kund i po wrót do po zy cji rys. 10 rys. 11 rys. 8 rys. 9 98

2 wyj ścio wej (rys. 12.). Dzieci, któ rym to ćwi cze nie spra wia trud ność, mo gą je wy ko nać przy aseku ra cji na uczy cie la; ćwi cze nie po wtó rzyć 2 3 ra zy. Le że nie na bo ku (rys. 13.), no gi wy pro sto wa ne, jed na rę ka wy pro sto wa na, uło żo na pod gło wą, dru ga ugię ta wznie sie nie no gi i opusz cze nie; ćwi cze nie na le ży po wtó rzyć 5 6 ra zy, a po tem wy ko nać, le żąc na dru gim bo ku. Le że nie na bo ku w po zy cji przed sta wio nej na rys. 13. (jak wy żej), no gi złą czo ne, pro ste w ko la nach, pal ce ob cią gnię te (rys. 14.) jedno cze sne unie sie nie nó g, a po tem opusz cze nie; ćwi cze nie po wtó rzyć 3 4 ra zy, a po tem wy konać, le żąc na dru gim bo ku. rys. 12 rys. 13 rys. 14 Marsz po okrę gu na pal cach z rę ka mi w gó rze, marsz na pię tach rę ce o pusz czo ne. Pod su mo wa nie za jęć: Ja kie ćwi cze nie za pa mię ta li ście? Dzieci sie dzą w ko le w sia dzie skrzyż nym, je dno z ni ch wcho dzi do środ ka, de mon stru je ćwi cze nie, a in ne gło śno wy ma wia ją na zwę. Te mat: Gim na sty ka ćwi cze nia w pa rach po jed ne j pił ce dla każ dej pa ry ćwi czą cych Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Przy po mnie nie pod sta wo wych nazw po zy cji gim na stycz nych po zna nych na po przed nich za ję ciach (siad skrzyż ny, siad pro sty, le że nie przo dem, le że nie ty łem, klęk pod par ty, siad na pię ta ch). Ćwi cze nia ra mion (po sta wa w roz kro ku, sto py usta wio ne rów no le gle): krą że nie ra mion w przód (po wtó rzyć 5 6 ra zy) i w tył (5 6 ra zy); krą że nie pra wej rę ki w przód (5 6 ra zy) i w tył (5 6 ra zy), po tem po dob nie le wą rę ką; krą że nie ra mion na prze mian 5 6 ra zy w przód i w tył. Ćwi cze nia tu ło wia (po sta wa w roz kro ku, sto py usta wio ne rów no le gle, rę ce opar te na bio drach): krą że nie bio dra mi 5 ra zy w pra wą stro nę, po tem 5 ra zy w le wą stro nę; wy py cha nie bio der w bok 5 ra zy w pra wą stro nę i 5 ra zy w le wą stro nę; skło ny do pra wej i do le wej no gi (sto py) po 5 ra zy. Ćwi cze nia nóg, po zy cja wyj ścio wa jak wy żej: krą że nie pra wą sto pą 360 w jed ną stro nę (pię ta unie sio na, no ga opie ra się na śród sto piu), po tem w dru gą stro nę; ćwi cze nie po wtó rzyć 5 ra zy, po tem wy ko nać je le wą no gą; no gi złą czo ne, rę ce opar te na ko la na ch jed no cze sne krą że nie nóg 5 ra zy w pra wą stro nę, 5 ra zy w le wą stro nę; no gi w lek kim roz kro ku, dło nie na ko la nach, krą że nie ko lan do we wnątrz 5 ra zy, po tem na ze wnątrz 5 ra zy; pod sko ki obu nóż w miej scu, ob rót o 360 w pra wą stro nę, po tem w le wą stro nę; ćwi cze nie po wtó rzyć 5 6 ra zy. 99

3 II. Część głów na. Ćwi cze nia w pa rach. Dzie ci są usta wio ne twa rza mi do sie bie, trzy ma ją się za rę ce. Jed no dziec ko wy ko nu je przy siad, dru gie wspię cie na pal ce, po tem za mie nia ją się ro la mi (rys. 1.); ćwi cze nie po wtó rzyć 6 ra zy. Le że nie na ple cach, no gi ugię te w ko la nach, rę ce uło żo ne na pod ło dze wzdłuż tułowia. Dzie ci do ty ka ją się sto pa mi i wy ko nu ją krą że nie nóg jaz da na ro we rze (rys. 2.). Dzie ci wy ko nu ją siad skul ny na wprost sie bie, rę ce opie rają na pod ło dze z ty łu. To czą pił kę sto pa mi do współ ćwiczą ce go (jed na pił ka dla pa ry ćwi czą cych); ćwi cze nie po wtó rzyć 6 ra zy (.). Po tem to czą pił kę pra wą i le wą sto pą na zmia nę, po 3 4 ra zy. Je den ćwi czą cy sia da na pię tach, dru gi le ży na brzu chu, ma no gi wy pro sto wa ne w ko la nach, pal ce ob cią gnię te (rys. 4.), chwy ta pił kę rzu co ną przez współ ćwi czą ce go; ćwi cze nie moż na wy ko nać 3 ra zy, a po tem za mie nić się ro la mi; ca łość po wtó rzyć 4 ra zy. Dzie ci wy ko nu ją siad skrzyż ny, sie dzą na wprost sie bie i po da ją so bie pił kę obu rącz, po tem le wą i pra wą rę ką po 6 ra zy. Moż na również wy ko nać po da nie gór ne; ćwicze nie po wtó rzyć 6 ra zy. Dzie ci w sia dzie skul nym, na wprost sie bie. W pa rach po da ją so bie pił kę sto pa mi (rys. 5.). Dzie ci w po zy cji sto ją cej, w od le gło ści oko ło 2 m od sie bie, po da ją pił kę obu rącz na wy so ko ści klat ki pier sio wej, po tem pra wą i le wą rę ką; ćwi cze nia po wtó rzyć po 6 ra zy. Dzie ci w pa rach w po zy cji jak wy żej, oso ba z pił ką stoi ty łem do współ ćwi czą ce go i po da je mu pił kę łu kiem do ty łu (.); ćwi cze nie po wtó rzyć 4 ra zy i za mie nić się rolami. Dzie ci sto ją w roz kro ku, w po zy cji ta kiej, jak opi sa na wy żej, oso ba sto ją ca ty łem po da je pił kę mię dzy ko la na mi; ćwicze nie po wtó rzyć 3 4 ra zy i zmie nić ćwi czą ce go. Dzieci usta wione w roz syp ce, twa rzą do pro wa dzą ce go, wy cią ga ją rę ce w gó rę i wy ko nu ją wdech, po tem ro bią skłon w przód, opusz cza ją rę ce i wy ko nu ją wy dech. Ze bra nie sprzę tu. Omó wie nie za jęć dzieci w po zy cji sia du skrzyż ne go, oglą da ją pra wi dło wo wy ko na ne ćwi cze nie, któ re spra wia ło im naj więk szą trud ność. rys. 1 rys. 2 rys. 4 rys

4 Te mat: Gim na sty ka ćwi cze nia z ob rę cza mi ob rę cze po jed nej dla każ de go ćwi czą ce go, pił ka, słup ki Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Gra Wy bi jan ka. Dzie ci usta wio ne w roz syp ce, oso ba wy zna czo na przez na uczy cie la ma pił kę i ce lu je nią w uczest ni ków za ba wy, któ rzy mo gą ła pać pił kę, ale gdy ktoś zo sta nie zbi ty, sia da na ław ce. Gra to czy się do mo men tu, gdy zo sta ną np. 3 oso by. Zabawę moż na po wtó rzyć 2 3 ra zy. Przy po mnie nie po zna nych po jęć gim na stycz nych: siad skrzyż ny, le że nie ty łem (na ple cach), le że nie przo dem (na brzu chu), po sta wa za sad ni cza. Wy ko ny wa nie róż nych ćwi czeń: krą że nie ra mion na prze mian w przód, tył, wy ma chy pra wą rę ką do przo du, do ty łu, krą że nie obie ma rę ka mi w przód, tył itd. II. Część głów na. 1. Dzie ci w roz syp ce, każ de otrzy mu je ob rę cz. Krą że nie ob rę czy na bio drach; ćwi cze nie po wtó rzyć 2 3 ra zy. Dzie ci stoją w roz kro ku, trzy ma ją ob rę cze obie ma rę ka mi z pra wej stro ny (rys. 1.) i na śla du ją czyn ność na pi na nia łu ku, wy ko nu jąc skło n tu ło wia w le wo; ćwi cze nie po wtó rzyć 3 4 ra zy, po tem prze pro wa dzić je, trzy ma jąc ob rę cze po le wej stro nie i wy ko nu jąc skłon w pra wo. Ob ręcz le ży na pod ło dze, ćwi czą cy wska ku je do środ ka obu nóż i wy ska ku je, po tem wska ku je na le wej i pra wej no dze; ćwi cze nia po wtó rzyć po 4 ra zy. Ob ręcz le ży na pod ło dze, jed ną no gę na le ży po sta wić w środ ku, dru gą na ze wnątrz ob rę czy (rys. 2.); ćwi czą cy krę ci obrę czą wo kół jed nej no gi, jedno cze śnie pod ska ku jąc na dru giej; ćwi cze nie po wtó rzyć 3 4 ra zy i zmie ni ć no gi. Ćwi czą cy trzy ma ob ręcz obie ma rę ka mi i prze ska ku je przez nią jak przez ska kan kę; ćwi cze nie po wtó rzyć 3 4 ra zy. Ćwi czą cy trzy ma ob ręcz na wy cią gnię cie rę ki i opie ra ją o pod ło gę, sta ra się wpro wa dzić ją w ruch wi ro wy (.) raz w le wą, raz w pra wą stro nę, po tem wy ko nu je to sa mo dru gą rę ką; ćwi cze nie po wtó rzyć 3 ra zy. Wszy scy ćwi czą cy usta wia ją się w jed nej li nii wzdłuż sa li, każ dy trzy ma ob rę cz w pra wej rę ce (rys. 4.). Na sy gnał pro wa dzą ce go dzie ci tur la ją ob ręcze na dru gą stro nę sa li, sta ra jąc się, by nie upa dły na pod ło gę. To sa mo ćwi cze nie na le ży wy ko nać le wą rę ką i po wtó rzyć 4 ra zy. 2. Dzie ci usta wio ne w pa rach, każ da pa ra ma jed ną ob ręcz. Ćwi czą cy sta ją bo kiem do sie bie, wspól nie pod no szą ob rę cz trzy ma ną rę ka mi na wy so kość tu ło wia (rys. 5.). Na ha sło pro wa dzą ce go: Zaj rzyj do środ ka, skrę ca ją się w stro nę ob rę czy i za glą da ją do środ ka; ćwi cze nie po wtó rzyć 2 3 ra zy i za mie nić się miej sca mi. Je den ćwi czą cy sia da na pię tach i trzy ma ob ręcz na wy so ko ści ra mion (równo le gle do pod ło gi), dru gi wy ko nu je skłon w przód (.), sta ra jąc się do tknąć rę ka mi pod ło ża (no gi pro ste w ko la nach); ćwi cze nie po wtó rzyć 3 4 ra zy i za mie nić się ro la mi. rys. 1 rys. 2 rys. 4 rys

5 Le że nie na brzu chu, no gi złą czo ne, pal ce ob ciągnię te, ob ręcz le ży na pod ło dze ćwi czą cy trzyma ją ją wy cią gnię ty mi rę ka mi (rys. 7.). Na sy gnał pro wa dzą ce go dzieci sta ra ją się pod nieść ob ręcz, na dru gi sy gnał opu ścić; ćwi cze nie po wtó rzyć rys ra zy. Ćwi czą cy sta ją w od le gło ści 3 4 m od sie bie i tur la ją ob ręcz na prze mian pra wą i le wą rę ką. Pro wa dzą cy ukła da na pod ło dze wszyst kie ob rę cze w trzech rzę dach, a ćwi czą cy usta wia ją się przy słup kach (rys. 8a, b, c); na sy gnał dzieci ko lej no sta ra ją się prze biec tra sę tak, by po sta wić no gę w każ dej ob rę czy. Gdy da na gru pa za koń czy ćwi cze nie, na stę pu je zmia na rzę dów. rys. 8a rys. 8b rys. 8c Zbie ra nie ob rę czy, marsz w do wol nym kie run ku na pal cach (wdech) oraz skło ny do przo du (wy dech); ćwi cze nia po wtó rzyć 5 6 ra zy. Omó wie nie za jęć, wska za nie osób po praw nie wy ko nu ją cych ćwi cze nia. Te mat: Gim na sty ka ćwi cze nia z la ska mi po jed nej la sce dla każ de go dziec ka Zbiór ka, przywitanie, po da nie te ma tu i celów za jęć. Ćwi czą cy usta wie ni w roz syp ce, każ dy znaj du je so bie miej sce, tak by nie prze szka dzać współ ćwiczą cym. Pro wa dzą cy na wy ryw ki przy po mi na na zwy po zna ny ch do tej po ry po zy cji gim na stycz ny ch i przy po mi na te ćwi cze nia. 102

6 Pro wa dzą cy po ko lei de mon stru je nowe ćwi cze nia, dzieci sta ra ją się je wy ko nać i za pa mię tać: pod pór w le że niu przo dem (rys. 1.) unie sie nie tu ło wia z po zy cji le że nia na brzu chu z pod par ciem na wy pro sto wa nych rę kach; przy siad pod par ty (rys. 2.) to po zy cja, w któ rej tu łów jest po chy lo ny w przód, a rę ce wy pro sto wa ne i dło nie opar te na pod ło dze; klęk jed no nóż (.) to po zy cja, w któ rej jed na no ga znaj du je się w klę ku, a dru ga w wy kro ku opar ta sto pą o pod ło że, obie no gi są ugię te w ko la nach pod ką tem pro stym; siad ugię ty (rys. 4.) no gi są złą czo ne i ugię te w sta wach ko la nowych pod ką tem pro stym, sto py opar te o pod ło gę, tu łów pro sty; siad sku l ny (rys. 5.) no gi są mak sy mal nie zgię te w sta wach bio dro wych i ko la no wych; tu łów i gło wa przy wie ra ją do nóg, ćwi czą cy dłoń mi obej mu je ko la na. Nau czy ciel przy po mi na wcze śniej po zna ne ćwi cze nia gim na stycz ne. rys. 2 rys. 1 II. Część głów na. Dzie ci otrzy mu ją la ski, usta wia ją się w roz syp ce, są od wró cone twarzą do pro wa dzą ce go. Dzie ci w wy pro sto wa nych rę kach trzy ma ją la skę i na śla du ją ru chy kie row ni cą. Bie ga ją w róż nych kie run kach, wy mi ja jąc współ ćwiczą cych. Dzie ci le żą na brzu chu, ma ją złą czo ne no gi, pal ce ob cią gnię te, trzy ma ją la skę w ugię tych rę kach (.). Na sy gnał pro wa dzą cego pro stu ją rę ce, przez 3 4 se kun dy trzy ma ją la skę przed so bą, nie do ty ka jąc pod ło gi, i wra ca ją do po przed niej po zy cji; ćwi czenie na le ży po wtó rzyć 4 5 ra zy. Dzie ci w po zy cji sto ją cej trzy ma ją przed so bą la skę za koń ce, stara ją się prze ło żyć przez nią jed ną no gę (rys. 7.), a po tem dru gą. Je śli ćwi cze nie się uda, prze kła da ją ko lej no no gi w dru gą stro nę do ty łu. Je śli oka że się, że jest to jesz cze za trud ne, prze kła da ją no gi tyl ko do przo du; ćwi cze nie po wtó rzyć 3 4 ra zy. Dzie ci trzy ma ją la ski z przo du jak w ćwi cze niu wy żej, prze no szą je nad gło wą za ple cy, a po tem wra ca ją do po zy cji wyj ścio wej (rys. 8.). Je śli ćwi cze nie spra wia trud ność, na le ży prze kła dać la skę tyl ko do ty łu; po wtó rzyć 3 4 ra zy. Każ de dziec ko opie ra la skę pio no wo o pod ło gę i trzy ma ją na wy so ko ści wy pro sto wa nej rę ki, na stęp nie pusz cza ją, wy ko nu je ob rót o 360 i chwy ta la skę. Każ de dziecko wy ko nu je to ćwi czenie we wła snym tem pie. Ćwi cze nie po wtó rzyć 3 4 ra zy i wy ko nać je dru gą rę ką. Dzie ci są usta wione twa rza mi do pro wa dzą ce go, obie ma rę ka mi trzy ma ją la ski (za koń ce) przed so bą, wy cią ga ją rę ce w gó rę, wspina ją się na pal ce (wdech), po tem wy ko nu ją skłon w przód i opad na pię ty (wy dech); ćwi cze nie moż na po wtó rzyć 5 6 ra zy. Dzie ci trzy ma ją la skę przed so bą w wy pro sto wa nych rę kach, wy ko nu ją dzie sięć przy sia dów (sto py przy le ga ją do pod ło ża). rys. 4 rys. 5 rys. 7 rys

7 Ćwi czą cy w sia dzie skul nym obie ma rę ka mi trzy ma ją la ski (za koń ce) pod ko la na mi, wy ko nu ją ko ły skę (przej ście do le że nia ty łem) i wra cają do po zy cji wyj ścio wej (rys. 9.); ćwi cze nie po wtó rzyć 5 6 ra zy. Dzie ci w sia dzie ugię tym opie ra ją bo se sto py na la skach le żą cych na pod ło żu (rys. 10.) wy pro sto wu ją i uno szą no gi, a na stęp nie je opuszcza ją; ćwi cze nie moż na po wtó rzyć 5 6 ra zy. Dziecko stoi w roz kro ku, rę ce opie ra na bio drach, pod no si z pod ło gi la skę pal ca mi pra wej no gi, uno sząc ko la no na wy so kość pa sa, i kła dzie la skę na pod ło gę; ćwi cze nie po wtó rzyć 5 ra zy, a po tem wy ko nać je dru gą no gą. Dziec ko stoi w ma łym roz kro ku, sta ra się jak naj dłu żej utrzy mać la skę w po zy cji pio no wej na wy pro sto wa nej dło ni (rys. 11.); ćwi cze nie po wtó rzyć 3 4 ra zy i zmie ni ć rę kę. Marsz do oko ła sa li, dzie ci trzy ma ją la ski obie ma rę ka mi w gó rze (wdech), wy ko nu ją skłon w przód (wy dech), po wta rza ją ćwi cze nie 4 5 ra zy. Od kła da ją la ski do po jem ni ka i da lej ma sze ru ją. Siad skrzyż ny. Omó wie nie zajęć, przy po mnie nie 3 4 po zy cji gim nastycz nych. Scenariusze opracowała Halina Pałasińska. rys. 9 rys. 10 rys. 11 BI BLIO GRA FIA R. Trze śniow ski Gry i za ba wy ru cho we, War sza wa 1974 M. i J. Ko ło dzie jo wie Wy bra ne lek cje wy cho wa nia fi zycz ne go w na ucza niu po cząt ko wym, Rze szów 1998 A. Ry bic ka Gim na sty ka ar ty stycz na, Wro cław 1980 K. Wlaź nik Wy cho wa nie fi zycz ne w przed szko lu, War sza wa

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Za ba wy z pił ką pił ki do siat ków ki, pił ki noż ne, słup ki, szar fy I. Część wstęp na. Zbiór ka, przy wi ta nie, po

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na ła wecz ce ła wecz ki, ska kan ki, li na, pił ka Za ba wa na śla dow cza. Dzie ci sto ją w roz syp ce, tak

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

potrzebna jest wiedza o umyśle?

potrzebna jest wiedza o umyśle? Dlaczego przedszkolakom potrzebna jest wiedza o umyśle? MAR TA BIA ŁEC KA -PI KUL, AR KA DIUSZ BIA ŁEK Gdy na zy wa my dziec ko ma łym psy cho lo - giem i mó wi my, że ma na iw ną wie dzę o umy śle, czy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego?

Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego? Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego? O rozwoju motorycznym decydują czynniki wrodzone i środowiskowe. Opóźnienia w rozwoju motorycznym bardzo często wskazują na opóźnienia rozwoju poznawczego,

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki.

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2017 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Część I NOWE SPOJRZENIE NA OKRES DORASTANIA

Część I NOWE SPOJRZENIE NA OKRES DORASTANIA Część I NOWE SPOJRZENIE NA OKRES DORASTANIA Rozdział 1 Lu dzie uwa ża ją, że... In na książ ka dla na sto lat ków Więk szość lu dzi uwa ża, że nie je ste ście w sta nie zro zu mieć te go, co przed sta

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Art Lift nowa technologia liftingu

Art Lift nowa technologia liftingu medycyna estetyczna Marcin Wujtowicz Sales manager MYDERM Laboratories S.A. Art Lift nowa technologia liftingu Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła zpo łą cze nia der

Bardziej szczegółowo

Okre ślić cel ho dow la ny dla wła sne go sta da

Okre ślić cel ho dow la ny dla wła sne go sta da postęp hodowlany Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Okre ślić cel ho dow la ny dla wła sne go sta da Ho dow la to skom pli ko wa ny, dłu go trwa

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty higiena pracy mgr inż. Dominika Gacka, mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program zabaw sportowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Innowacyjny program zabaw sportowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Innowacyjny program zabaw sportowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Drodzy rodzice i wychowawcy, Od wie lu lat sły szy my od ro dzin dzie ci z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną,

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo