ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy: 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 stanowiący załącznik nr 1, 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 stanowiące załącznik nr 2, 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3, 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 777/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 listopada 2015 r. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 2

3 Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody gminy w wysokości ,00 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł, 2) dochody powiatu w wysokości ,00 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł. 3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, z tego na: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki jednostek budżetowych ,00 zł, z tego na: Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 3

4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, z tego na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki gminy w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł), - dotacje na zadania bieżące ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. 2) wydatki powiatu w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł), - dotacje na zadania bieżące ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. 3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości ,00 zł i wolne środki w wysokości ,00 zł Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł. 2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 4

5 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,00 zł zaciąganych na: 5. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości ,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości ,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2016 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2016 zawiera załącznik nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 zawiera załącznik nr Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie ,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 5

6 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem ,00 zł, 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta ,00 zł, 2) rezerwy celowe oświaty ,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,00 zł, b) nagrody Prezydenta dla nauczycieli ,00 zł, c) nauczanie przyłóżkowe ,00 zł, d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami ,00 zł, e) dodatkowe oddziały przedszkolne ,00 zł, f) usuwanie skutków awarii ,00 zł, 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy ,00 zł, 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert ,00 zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do: 13. 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie , 4280, i 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 15. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 6

7 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz i poz Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 7

8 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Dział Rolnictwo i łowiectwo , ,00 15, ,00 1) dochody bieżące , ,00 15, , Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 169, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Transport i łączność , ,00 63, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 99, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , , PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina powiat 2 205,00 286,00 12,97 286,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 8

9 Dział Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina , ,00 100, ,00 2) dochody majątkowe , ,00 55, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 powiat , ,00 68, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 101, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 94, , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 1, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 9

10 Dział Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Przewidywane wykonanie roku ,00 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina powiat , ,00 82, , , ,00 76, ,00 2) dochody majątkowe , ,00 104, ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 58, , , ,00 114, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, ,00 100, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , Działalność usługowa , ,00 101, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 101, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , Wpływy z usług , ,00 100, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 10

11 Dział Wyszczególnienie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Przewidywane wykonanie roku ,00 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 470, , ,00 85, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 103, , Administracja publiczna , ,00 108, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 108, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 128, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 53, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 115, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 11

12 Dział Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina powiat , ,00 977, , ,00 316,00 316,00 100,00 316, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 3, ,00 1) dochody bieżące , ,00 3, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 3, , Obrona narodowa 1 000, ,00 140, ,00 400,00 1) dochody bieżące 1 000, ,00 140, ,00 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 400,00 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 12

13 Dział Wyszczególnienie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 100, , Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % (5:4) gmina 5 000, ,00 100, , ,00 powiat , ,00 100, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 103, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 103, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 106, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 100, , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 100, , Wpływy z podatku rolnego , ,00 92, , Wpływy z podatku leśnego 1 200, ,00 183, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 95, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 13

14 Dział Wyszczególnienie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (5:4) gmina , ,00 100, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 100, , Wpływy z opłaty od posiadania psów , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 100, , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 100, , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 95, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 100, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 100, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 100, ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 34, , Różne rozliczenia , ,00 92, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 92, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 2, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 101, , , Oświata i wychowanie , ,00 78, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 84, , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychwania przedszkolnego , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 14

15 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Wpływy z różnych opłat 180,00 180,00 100,00 180, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % (5:4) gmina powiat 250,00 250,00 100,00 250, Wpływy z usług , ,00 41, , , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 95, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 47, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,00 92, , , , , ,00 105, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 15

16 Dział Wyszczególnienie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przewidywane wykonanie roku ,21 Plan na rok Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,19 innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 7 638,40 innych źródeł 2) dochody majątkowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 801, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Ochrona zdrowia , ,00 78, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 78, , , Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 100,00 100, Wpływy z usług , ,00 78, , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 100,00 33,33 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 99, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % (5:4) gmina powiat , ,00 95, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 16

17 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Pomoc społeczna , ,00 92, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 92, , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , ,00 67, , Wpływy z różnych opłat 655, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % (5:4) gmina powiat 2 000, ,00 100, , Wpływy z usług , ,00 92, , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 795, ,00 40, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 98, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 70, , , ,00 100, , , ,00 102, , , ,00 98, , , ,00 104, ,00 947,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 17

18 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących % (5:4) gmina powiat , ,00 85, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 81, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 81, , , Wpływy z różnych opłat 639, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 749, Wpływy z usług , ,00 83, , Wpływy z pozostałych odsetek 262, Wpływy z różnych dochodów 1 404, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 77, ,00 684,00 947,00 138,45 947, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 5, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 5, , , Wpływy z różnych opłat 60, Wpływy z usług , ,00 66, , , Wpływy z pozostałych odsetek 4 449, ,00 104, , Wpływy z różnych dochodów 6 384, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 18

19 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 % (5:4) gmina powiat 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 102, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 103, , , Wpływy z opłaty produktowej 8 000, ,00 100, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 105, , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 800, Wpływy z różnych opłat , ,00 94, , , Wpływy z usług 5 000, ,00 100, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 200, ,00 121, , Wpływy z pozostałych odsetek 206,16 200,00 97,01 200, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 144, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 19

20 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok ) dochody majątkowe , ,00 75, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, ,00 100, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych % (5:4) gmina , ,00 75, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 36, ,00 1) dochody bieżące , ,00 61, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 114, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 bieżących 2) dochody majątkowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , ,00 91, ,00 1) dochody bieżące , ,00 91, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100, , Wpływy z usług , ,00 90, , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 100,00 500,00 powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 20

21 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Wpływy z różnych dochodów , ,00 68, ,00 2) dochody majątkowe 4 500, ,00 100, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 500, ,00 100, ,00 Ogółem, , ,00 96, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 97, , ,00 - własne , ,00 97, , ,00 - dotacje i subwencje , ,00 96, , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,80 2) dochody majątkowe , ,00 80, , ,00 - własne , ,00 112, ,00 - dotacje i subwencje , ,00 49, , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 55, ,00 Razem: , ,00 96, , ,00 % (5:4) gmina powiat Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 21

22 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo , ,00 34, , , Melioracje wodne , ,00 36, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 36, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 36, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600, ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 34, , Izby rolnicze 5 400, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 5 400, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 400, ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 22, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 22, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 22, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 620, ,00 150, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,23 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 70, , , ,00 286, Lokalny transport zbiorowy , ,00 108, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 108, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 108, , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 59, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0 2) wydatki majątkowe , ,00 53, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 53, ,00 w tym: gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 22

23 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 80, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 90, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 90, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 90, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 67, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 67, , Drogi wewnętrzne , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 110, ,00 286,00 1) wydatki bieżące , ,00 110, ,00 286,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 110, ,00 286,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, ,00 286,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 118, ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 650, ,00 111, , Turystyka 8 000, ,00 100, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 8 000, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 8 000, ,00 100, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 146, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 142, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 105, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 259, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 259, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 167, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 177, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 176, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99,22 600, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 178, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 125, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 125, , Pozostała działalność , ,00 5, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 5, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 23

24 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych 5 950, ,00 76, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 950, ,00 76, ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 0, Działalność usługowa , ,00 105, , , , , Biura planowania przestrzennego 1 500,01 0,00 1) wydatki bieżące 1 500,01 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 0,01 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,01 0,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 106, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 16, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 127, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 113, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 97, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 2) wydatki majątkowe , ,00 216, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 216, , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Nadzór budowlany , ,00 111, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 111, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 111, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 112, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Cmentarze , ,00 85, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 85, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 24

25 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 85, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 85, , Administracja publiczna , ,00 106, , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 87, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 87, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 87, , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 87, , , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 80, , , , Starostwa powiatowe , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 98, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 157, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 84, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 900,00 100,00 900,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 83, ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 106, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 114, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 88, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 88, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 133, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 133, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 133, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 135, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 7 327, ,00 127, , Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 25

26 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % gmina (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne powiat Zadania zlecone ) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 127, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 127, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 127, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 128, , Pozostała działalność , ,00 291, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 291, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 245, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 203, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 3, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 116, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 116, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 116, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 116, , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,12 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,49 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,51 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,31 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,69 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Obrona narodowa 3 400, ,00 111, , ,00 400,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 26

27 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Pozostałe wydatki obronne 3 400, ,00 111, , ,00 400,00 1) wydatki bieżące 3 400, ,00 111, , ,00 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 140, ,00 400,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 400,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 000, ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400, ,00 100, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 97, , , , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 20, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 63, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 116, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 70, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 70, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 70, , Obrona cywilna , ,00 102, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 102, , , Straż gminna (miejska) , ,00 103, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 90, , Zarządzanie kryzysowe , ,00 21, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 109, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 109, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 109, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Pozostała działalność , ,00 53, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 27

28 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , ,00 53, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 53, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 328, ,00 144, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 48, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 101, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 e) obsługa długu , ,00 101, , Różne rozliczenia , ,00 448, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 609, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 609, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 609, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 609, ,00 - rezerwa ogólna , ,00 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek , ,00 budżetowych miasta - rezerwy celowe oświaty: , ,00 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli , ,00 - nagrody Prezydenta dla nauczycieli , ,00 - nauczanie przyłóżkowe , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami , ,00 - dodatkowe oddziały przedszkolne , ,00 - usuwanie skutków awarii , ,00 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego , ,00 107, ,00 - rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy , ,00 - rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert , , Prywatyzacja 4 560, ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące 4 560, ,00 105, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 560, ,00 105, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 28

29 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 99, , , , Szkoły podstawowe , ,00 107, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 82, ,00 870,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 191, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 79, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0 2) wydatki majątkowe , ,00 272, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 272, , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 106, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 101, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 80, ,00 2) wydatki majątkowe 5 000, ,00 400, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, ,00 400, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 75, ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,66 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 870, ,00 72, , Przedszkola , ,00 112, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 111, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 127, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 72, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 162, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 162, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 29

30 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Przedszkola specjalne , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 109, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 760, ,00 81, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 309, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 309, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 309, , , Gimnazja , ,00 100, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 80, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 106, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 81, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,51 0 2) wydatki majątkowe , ,00 157, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 157, , Gimnazja specjalne , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 98, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 78, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 80, ,00 2) wydatki majątkowe 5 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 98, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 88, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 100,00 200, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 30

31 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 163, ,00 85, ,00 2) wydatki majątkowe 8 000, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000, , Licea ogólnokształcące , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 87, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 93, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 38, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 69, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 69, , Szkoły zawodowe , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 89, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 103, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 137, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,31 0 2) wydatki majątkowe , ,00 66, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 66, , Szkoły artystyczne , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 85, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 73, , Szkoły zawodowe specjalne , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 87, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 75, ,00 2) wydatki majątkowe 5 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 31

32 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 97, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 96, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 177, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 57, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 57, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 69, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 15, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 800,00 0,55 800, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 105, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 107, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 266, ,00 76, ,00 250,00 2) wydatki majątkowe , ,00 83, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 83, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,51 0,00 1) wydatki bieżące ,51 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,52 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,52 0,00 b) dotacje na zadania bieżące ,99 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 32

33 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Pozostała działalność , ,00 17, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 17, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 17, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 327, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 9, , Ochrona zdrowia , ,00 95, , , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Zwalczanie narkomanii , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 107, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 124, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 103, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 89, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 112, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 117, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 121, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 62, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 62, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 93, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Izby wytrzeźwień , ,00 103, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 111, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 76, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 33

34 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700, ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 87, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 87, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 85, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Pomoc społeczna , ,00 96, , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 99, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 96, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 81, , Domy pomocy społecznej , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 75, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 100, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 101, ,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000, ,00 66, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 94, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 94, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 113, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 113, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 3 430, ,00 132, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 91, , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 56, ,00 gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 34

35 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , ,00 56, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 56, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 750,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99, , Wspieranie rodziny , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 98, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 98, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500, ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe 7 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,00 99, , ,00 społecznego 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 51, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji , ,00 75, , ,00 społecznej 1) wydatki bieżące , ,00 75, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 75, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 75, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 78, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 78, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 78, , Dodatki mieszkaniowe , ,00 99, ,00 0,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 845,10 0,00 0,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 845,10 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 62, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 62, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 62, , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 101, ,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 35

36 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98, ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 33, ,00 0,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,57 0,00 1) wydatki bieżące ,57 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,57 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,18 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 251,39 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 99, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99, , , Pozostała działalność , ,00 92, ,00 0, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 92, ,00 0, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 98,29 0,00 0, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 653,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 109,21 0,00 0, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 91, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, , , , Żłobki , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 83, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 87, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 87, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 87, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 107, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 34, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 36

37 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Powiatowe urzędy pracy , ,00 107, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 107, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 107, , Pozostała działalność 3 600,00 0,00 1) wydatki bieżące 3 600,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 600,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 96, , , Świetlice szkolne , ,00 107, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 107, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 91, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 135, , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 107, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 109, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 109, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 114, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 89, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 111, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 111, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 9 567, ,00 88, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 149, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 490,00 430,00 87,76 430, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500, ,00 74, ,00 2) wydatki majątkowe 7 950,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 950,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 37

38 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 98, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 87, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 520, ,00 69, , Internaty i bursy szkolne , ,00 113, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 113, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 120, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800, ,00 132, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 102, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 109, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 90, , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 25, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 25, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 25, , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 114, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 87, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 680,00 680,00 100,00 680,00 2) wydatki majątkowe 5 000, , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, , , , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , ,00 106, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 107, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 107, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 80, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 38

39 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 7 580,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 93, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 51, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 70, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 70, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 70, , ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 108, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 114, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 107, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 84, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 84, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 84, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 84, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 85, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 62, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 63, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 63, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 900,00 0,00 2) wydatki majątkowe , ,00 93, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 39

40 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 93, , Schroniska dla zwierząt , ,00 92, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 92, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 92, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 108, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 321, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 321, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,00 42, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 42, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 42, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 42, , Pozostała działalność , ,00 61, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 107, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 107, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 38, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 108, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 35, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 35, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 83, , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 99, , Teatry , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 104, , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 115, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, ,00 gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 40

41 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień ) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Biblioteki , ,00 98, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, , , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 101, , , ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Muzea , ,00 103, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 103, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 46, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 56, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 65, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 45, , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 45, , , Pozostała działalność , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura fizyczna , ,00 140, , , Obiekty sportowe , ,00 534, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 614, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 614, , Instytucje kultury fizycznej , ,00 103, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 104, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, ,00 gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 41

42 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień ) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 98, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 41, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 88, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 0,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 97, , Pozostała działalność , ,00 39, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 39, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 38, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 38, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 100, ,00 Ogółem, , ,00 96, , , , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, , , , , , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 67, , ,00 Razem, , ,00 96, , , , , , ,00 Gmina ,00 Powiat ,00 gmina powiat Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 42

43 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2016 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Jaworzyńskiej do Obwodnicy Zachodniej , ,00 Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej , , , ,00 Przebudowa skrzyżowania ulic Działkowa/Batorego/Krótka , ,00 Przebudowa ul. Koskowickiej wraz ze ścieżką rowerową , ,00 Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy , ,00 Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo , ,00 zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 43

44 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy , ,00 Budowa wraz z przebudową chodników w ul. Rolniczej w Legnicy , ,00 Budowa zatoki postojowej wraz z chodnikiem w ciągu ul. Torowej (LBO) , ,00 Przebudowa chodnika przy kościele św. Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Michała (LBO) , ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej (LBO) , ,00 Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Szczygla (LBO) , ,00 Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy , ,00 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - inwestycje w drogi lokalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako element szerszej koncepcji rewitalizacji , ,00 Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 7, 8 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego , ,00 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 2 i 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21 Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego , , , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 44

45 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w 5 000, ,00 budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23 Dzieci bezpieczne i szczęśliwe. Plac zabaw ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego (LBO) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych , , , ,00 Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych , ,00 Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - renowacja i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych , , , , , ,00 Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej (LBO) , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki , ,00 Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m.legnicy , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 45

46 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , , Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa systemu audiowizualnego sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Legnicy Pl. Słowiański , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury , ,00 teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) Przebudowa dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym do wymogów ustawowych w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 46

47 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Zakup elementów informacji wizualnej , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Kraina bezpiecznej zabawy - plac zabaw na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy (LBO) , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa instalacji kanalizacyjnej , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pokrycia dachu , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa hydrantów wewnętrznych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa oświetlenia awaryjnego , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa podestu przed wejściem do szkoły Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły , , , , , , , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 47

48 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Szkoły podstawowe specjalne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Budowa systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych , , Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Budowa systemu oddymiania klatek schodowych Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Budowa oświetlenia awaryjnego Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Budowa oświetlenia awaryjnego Miejskie Przedszkole Nr 16 w Legnicy ul. Żwirki i Wigury 32 - Przebudowa instalacji c.o , , , , , , , , , , , , Gimnazja , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1a - Przebudowa instalacji odgromowej , ,00 Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska Przebudowa hydrantów , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 48

49 - 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup 4 pomp do obiegu wody w basenie , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 8 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,00 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ul. Złotoryjska Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 8 000, , Licea ogólnokształcące , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Termomodernizacja budynków szkoły , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup 4 pomp do obiegu wody w basenie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa dachu , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska Zakup obieraczki do ziemniaków 5 000, ,00 Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Zakup piekarnika elektrycznego 9 000, ,00 Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy ul. Tatrzańska 11 - Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy ul. Reymonta 1 - Zakup uchylnej patelni elektrycznej 6 000, , , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 49

50 - 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Zakup piekarnika elektrycznego 9 000, ,00 Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - Zakup szafy chłodniczej 5 000, ,00 Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 5 000, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 - Zakup obieraczki do ziemniaków 5 000, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup sprzętu kuchennego , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup szafy chłodniczej 5 000, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - Zakup obieraczki do ziemniaków 5 000, , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. H. Jordana 17 - Budowa systemu oddymiania wraz z wymianą drzwi , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 50

51 - 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica , ,00 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S. A., ul. Poznańska Legnica - Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej i Słubickiej (Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50, Przedszkole Miejskie nr 7 ul , ,00 Słubicka 1, wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 71); Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Głogowskiej (wielorodzinny budynek mieszkalny ul. Głogowska 10) Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Gwiezdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca (LBO) , ,00 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy , ,00 Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy (LBO) , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 51

52 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji , ,00 Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1/1 - Zakup serwera plików 5 000, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy , , Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy , ,00 Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - nadanie nowych funkcji społecznych, kulturowych lub edukacyjnych zdegradowanym budynkom i obiektom , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy , ,00 Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej (LBO) , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 52

53 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Rodzinny park rekreacyjno - sportowy przy ulicy Oświęcimskiej - budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej (LBO) , ,00 Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego , ,00 Razem: , , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 53

54 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Wyszczególnienie Przewidywane Plan na rok 2016 wykonanie roku 2015 % (4:3) PRZYCHODY , ,00 101,96 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 454,10 - planowany kredyt bankowy , ,00 454,10 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,00 3,91 ROZCHODY , ,00 113,46 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 113,46 - spłaty pożyczek , ,00 105,46 - spłaty kredytów bankowych , ,00 113,87 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 54

55 Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Ogółem: ,00 1) dochody bieżące ,00 Razem: ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 55

56 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 ogółem: 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 56

57 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup usług pozostałych ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie 2 000, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 1 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 ogółem: 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 57

58 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Zakup ustników 7 000, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 Miejska Izba Wytrzeźwień - Zakup testów do jakościowego oznaczania obecności narkotyków , Zakup usług remontowych 5 000,00 Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu 5 000,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS) - Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOPS) - Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 58

59 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 3 200,00 Wywiady środowiskowe 700, Składki na Fundusz Pracy 200,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji ,00 Wywiady środowiskowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup usług pozostałych ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport) ,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie 5 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 2 000,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 59

60 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów ,00 profilaktycznych Ogółem: ,00 1) wydatki bieżące ,00 2) wydatki majątkowe ,00 Razem: ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 60

61 DOCHODY Dział Rozdział Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 93, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 93, , ,00 ogółem: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 800, Wpływy z różnych opłat , ,00 94, , , Wpływy z pozostałych odsetek 6,16 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 93, , , PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Wyszczególnienie Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Przewidywane wykonanie roku Wpływy z różnych opłat , ,00 94, , , Wpływy z pozostałych odsetek 6,16 Ogółem: , ,00 93, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 93, , ,00 Razem: , ,00 93, , ,00 800,70 Plan na rok 2016 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 61

62 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Przewidywane wykonanie roku ,68 Plan na rok 2016 ogółem: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 URZĄD MIASTA LEGNICA , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ,68 ul. Jaworzyńskiej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 100, ,00 ogółem: 4190 Nagrody konkursowe , ,00 100, , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, ,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY , ,00 100, , Nagrody konkursowe , ,00 100, ,00 XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016" , ,00 % (6:5) gmina powiat Zakup nagród dla wyróżnionych w XX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015" , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 62

63 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Organizacja XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2015" 5 000,00 XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016" 5 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 121, , , Gospodarka odpadami , ,00 188, ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 188, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 188, , Zakup usług pozostałych , ,00 188, ,00 Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków) 5 000, ,00 100, ,00 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica , ,00 220, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 198, , ,00 ogółem: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , ,00 215, , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 198, , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 63

64 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście , Zakup usług pozostałych , ,00 215, , ,00 Utrzymanie terenów zieleni , ,00 215, , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii , ,00 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 107, ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 107, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora , ,00 108, ,00 finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 107, , Zakup usług pozostałych , ,00 107, ,00 Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica , ,00 99, ,00 % (6:5) gmina Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA , ,00 powiat 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 108, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 64

65 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica % (6:5) gmina , ,00 100, ,00 Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA , , Pozostała działalność , ,00 60, ,00 ogółem: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 120, , Zakup usług pozostałych , ,00 232, ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 60, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 120, ,00 Remont i konserwacja urządzeń wodnych , ,00 120, , Zakup usług pozostałych , ,00 232, ,00 Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy , ,00 148, ,00 Utrzymanie urządzeń wodnych 1 800, , , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych ,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 65

66 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, , Biblioteki , ,00 100, ,00 ogółem: Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 100, , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych % (6:5) gmina , ,00 100, ,00 powiat Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji , ,00 100, ,00 Ekologicznej Ogółem: , ,00 93, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 164, , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 43, ,00 Razem: , ,00 93, , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 66

67 Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA NA ROK 2016 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Rolnictwo i łowiectwo , ,00 22, , Pozostała działalność , ,00 22, ,00 1) dochody bieżące , ,00 22, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,12 Plan na rok 2016 % (6:5) gmina powiat 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 979, ,00 169, , Transport i łączność 2 205,00 286,00 12,97 286, Pozostała działalność 2 205,00 286,00 12,97 286,00 1) dochody bieżące 2 205,00 286,00 12,97 286,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 67

68 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 205,00 286,00 12,97 286, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 82, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 82, ,00 1) dochody bieżące , ,00 82, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 82, , Działalność usługowa , ,00 103, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 115, ,00 1) dochody bieżące , ,00 115, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 115, , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 1) dochody bieżące ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 68

69 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , ,00 111, ,00 1) dochody bieżące , ,00 111, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 111, , Administracja publiczna , ,00 139, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 115, ,00 1) dochody bieżące , ,00 115, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 115, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 133, ,00 1) dochody bieżące , ,00 133, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 133, , Pozostała działalność , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 69

70 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 3, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 116, ,00 1) dochody bieżące , ,00 116, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 116, , , Wybory do Sejmu i Senatu ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 1) dochody bieżące ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 70

71 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Obrona narodowa 1 000, ,00 140, ,00 400, Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 140, ,00 400,00 1) dochody bieżące 1 000, ,00 140, ,00 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000, ,00 100, ,00 400,00 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , Obrona cywilna 5 000, ,00 100, ,00 1) dochody bieżące 5 000, ,00 100, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 71

72 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000, ,00 100, , Pozostała działalność 6 328, ,00 144, ,00 1) dochody bieżące 6 328, ,00 144, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,88 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 328, ,00 144, , , Szkoły podstawowe specjalne 6 577,08 1) dochody bieżące 6 577, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 577, Gimnazja ,23 1) dochody bieżące ,23 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 72

73 - 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Gimnazja specjalne ,09 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Szkoły artystyczne ,04 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ) dochody bieżące ,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,51 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 73

74 - 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Ochrona zdrowia , ,00 58, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,00 95, ,00 zdrowotnego 1) dochody bieżące , ,00 95, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 95, , , Pomoc społeczna , ,00 99, , , Ośrodki wsparcia , ,00 102, ,00 1) dochody bieżące , ,00 102, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 850,00 1) dochody bieżące 7 850, , ,00 102, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 74

75 - 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 850,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 99, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody bieżące , ,00 99, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 57, ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) dochody bieżące , ,00 57, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe ,94 1) dochody bieżące , , ,00 57, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 75

76 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 115, ,00 1) dochody bieżące , ,00 115, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 115, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 77, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 77, ,00 1) dochody bieżące , ,00 77, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 76

77 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 77, ,00 Ogółem: , ,00 97, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 97, , ,00 Razem: , ,00 97, , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 77

78 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 22, , Pozostała działalność , ,00 22, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 22, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 22, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 620, ,00 150, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 0,00 0,00 0, Transport i łączność 2 205,00 286,00 12,97 286, Pozostała działalność 2 205,00 286,00 12,97 286,00 1) wydatki bieżące 2 205,00 286,00 12,97 286,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 205,00 286,00 12,97 286,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 205,00 286,00 12,97 286, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 82, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 82, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 82, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 82, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 76, , Działalność usługowa , ,00 103, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 115, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 115, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 78

79 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 115, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Nadzór budowlany , ,00 111, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 111, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 111, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 112, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Administracja publiczna , ,00 139, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 115, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 115, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 115, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 79

80 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 113, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Kwalifikacja wojskowa , ,00 133, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 133, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 133, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 135, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 327, ,00 127, , Pozostała działalność , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 416, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 3, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 116, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 116, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 116, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 116, , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 80

81 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku ) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wybory do Sejmu i Senatu ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,49 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,51 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,31 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,69 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona narodowa 1 000, ,00 140, ,00 400, Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 140, ,00 400,00 1) wydatki bieżące 1 000, ,00 140, ,00 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 140, ,00 400,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 81

82 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 400,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, ,00 100, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 63, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 116, , Obrona cywilna 5 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 5 000, ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,00 100, , Pozostała działalność 6 328, ,00 144, ,00 1) wydatki bieżące 6 328, ,00 144, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 328, ,00 144, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 328, ,00 144, , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,88 1) wydatki bieżące ,88 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 82

83 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku a) wydatki jednostek budżetowych ,80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 b) dotacje na zadania bieżące , Szkoły podstawowe specjalne 6 577,08 1) wydatki bieżące 6 577,08 a) wydatki jednostek budżetowych 6 577,08 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 577, Gimnazja ,23 1) wydatki bieżące ,23 a) wydatki jednostek budżetowych ,65 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,65 b) dotacje na zadania bieżące , Gimnazja specjalne ,09 1) wydatki bieżące ,09 a) wydatki jednostek budżetowych ,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Szkoły artystyczne ,04 1) wydatki bieżące ,04 a) wydatki jednostek budżetowych ,04 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 83

84 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,51 1) wydatki bieżące ,51 a) wydatki jednostek budżetowych ,52 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,52 b) dotacje na zadania bieżące 2 185, Ochrona zdrowia , ,00 58, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,00 95, ,00 zdrowotnego 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 93, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 84

85 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pomoc społeczna , ,00 99, , , Ośrodki wsparcia , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 850, ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 850, ,00 102, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 850,00 1) wydatki bieżące 7 850,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 850,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 750,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 99, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 56, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 85

86 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 57, ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące , ,00 57, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 57, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 57, , Dodatki mieszkaniowe ,94 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące ,94 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 845,10 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 845,10 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,84 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 692,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 692,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 115, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 115, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 115, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 86

87 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 115, , Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 019,00 0,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 653,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 366,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 77, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 77, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 77, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 77, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 91, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 39, ,00 Ogółem: , ,00 97, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 97, , ,00 Razem: , ,00 97, , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 87

88 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 z tego kwota: podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 1) dochody bieżące , , ,00 0, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , ,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , , ,00 0,00 2) dochody majątkowe , , ,00 0, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w , , ,00 0,00 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 0,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 88

89 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 z tego kwota: podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego Administracja publiczna 6 316, ,00 316,00 0, Urzędy wojewódzkie 6 316, ,00 316,00 0,00 1) dochody bieżące 6 316, ,00 316,00 0, Wpływy z różnych opłat 6 316, ,00 316,00 0, Pomoc społeczna , , , , Ośrodki wsparcia , ,00 947,00 0,00 1) dochody bieżące , ,00 947,00 0, Wpływy z usług , ,00 947,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 0, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 0,00 1) dochody bieżące , , ,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 89

90 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 z tego kwota: podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 947,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 947,00 0,00 1) dochody bieżące , ,00 947,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 947,00 0,00 Ogółem: , , , ,00 1) dochody bieżące , , , ,00 2) dochody majątkowe , , ,00 0,00 Razem: , , , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem 0,00 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 90

91 Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Działalność usługowa , ,00 85, , Cmentarze , ,00 85, ,00 1) dochody bieżące , ,00 85, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące ,00 Plan na rok 2016 % (6:5) gmina , ,00 85, ,00 powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 91

92 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Pozostała działalność ,88 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Pozostała działalność 7 580,00 1) dochody bieżące 7 580,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 92

93 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 580,00 Ogółem: , ,00 16, ,00 1) dochody bieżące , ,00 16, ,00 Razem: , ,00 16, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 93

94 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące , Działalność usługowa , ,00 85, , Cmentarze , ,00 85, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 85, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 85, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 85, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność , Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 94

95 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku ) wydatki bieżące ,88 a) wydatki jednostek budżetowych ,88 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów ,00 1) wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność 7 580,00 1) wydatki bieżące 7 580,00 b) dotacje na zadania bieżące 7 580,00 Ogółem: , ,00 16, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 16, ,00 Razem: , ,00 16, ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 95

96 Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2016 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Transport i łączność , ,00 100, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Administracja publiczna 8 800, Starostwa powiatowe 8 800,00 1) dochody bieżące 8 800,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 800, Oświata i wychowanie , ,00 105, , Szkoły podstawowe , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 96

97 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 500,84 1) dochody bieżące 7 500,84 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 7 500,84 jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola , ,00 106, ,00 1) dochody bieżące , ,00 106, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 106, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola specjalne 7 540,00 1) dochody bieżące 7 540,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 7 540,00 jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 157, ,00 1) dochody bieżące , ,00 157, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 157, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 97

98 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok Pomoc społeczna , ,00 98, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 105, ,00 1) dochody bieżące , ,00 105, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 105, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze , ,00 91, ,00 1) dochody bieżące , ,00 91, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 91, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 114, , Biblioteki , ,00 114, ,00 1) dochody bieżące , ,00 114, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 114, ,00 Ogółem: , ,00 103, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 103, , ,00 Razem: , ,00 103, , ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 98

99 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku Transport i łączność , ,00 100, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Administracja publiczna 8 800, Starostwa powiatowe 8 800,00 1) wydatki bieżące 8 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 800,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 178,40 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 621,60 Plan na rok Oświata i wychowanie , ,00 105, , Szkoły podstawowe , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 888,48 870,00 97,92 870,00 % (6:5) gmina powiat Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 99

100 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2015 Plan na rok 2016 % (6:5) gmina powiat Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 500,84 1) wydatki bieżące 7 500,84 b) dotacje na zadania bieżące 7 500, Przedszkola , ,00 106, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 96, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 106, , Przedszkola specjalne 7 540,00 1) wydatki bieżące 7 540,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 540,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 540, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 157, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 157, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 157, , Pomoc społeczna , ,00 98, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 100

101 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2016 (6:5) gmina powiat roku wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 109, , Rodziny zastępcze , ,00 91, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 91, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 91, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 114, , Biblioteki , ,00 114, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 114, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 114, ,00 Ogółem: , ,00 103, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, , ,00 Razem: , ,00 103, , ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 101

102 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2016 Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat DOTACJE PRZEDMIOTOWE , , Jednostki sektora finansów publicznych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 2. DOTACJE PODMIOTOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , Biblioteki , , Muzea , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Przedszkola , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Gimnazja , , , Licea ogólnokształcące , , Szkoły zawodowe , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , Internaty i bursy szkolne , ,00 3. DOTACJE CELOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000, , Szkoły zawodowe 1 600, ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 102

103 - 2 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Rodziny zastępcze , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , Biblioteki , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , Turystyka 8 000, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, , Administracja publiczna , , Pozostała działalność , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Pozostała działalność , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Ośrodki wsparcia , , Pozostała działalność , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 103

104 - 3 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2016 gmina powiat Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Razem: , , ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 104

105 Załącznik nr 11 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2016 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , , Przedszkola 2 700, ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 200,00 200,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR ,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR ,00 200,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR ,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR ,00 210,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 105

106 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR ,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR ,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 200,00 200,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 210,00 210, Przedszkola specjalne 210,00 210,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6 210,00 210, Gimnazja , ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Licea ogólnokształcące , ,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Szkoły zawodowe , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH , , Szkoły artystyczne , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH , ,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 106

107 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO , ,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000, ,00 OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 5 000, , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 200,00 200,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1 200,00 200,00 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 107

108 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY , , Internaty i bursy szkolne , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE , ,00 Razem : , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 108

109 Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016 DZIAŁ Stan środków PRZYCHODY KOSZTY obrotowych na początek w tym: ROZ- WYSZCZEGÓLNIENIE roku OGÓŁEM w tym: dotacja OGÓŁEM z budżetu DZIAŁ wynagrodzenia i składki wpłata do inwestycje od nich naliczane budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Zakłady gospodarki , , , , , ,00 mieszkaniowej / ZGM / RAZEM: , , , , , ,00 SKARBNIK MIASTA PREZYDENT MIASTA Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 109

110 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 777/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 listopada 2015 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 110

111 Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą administracji publicznej miasto Legnica uzyskało status miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet, przy czym jego uchwała budżetowa określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty. W roku 2016 miasto Legnica realizować będzie nadal obok zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2016 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Stosownie do 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. Prezydent Miasta dołącza do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne, tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Informacje te stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składa się z budżetu miasta Legnicy (załączniki od nr 1 do nr 9) oraz załączników od nr 10 do nr 12. Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2016 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach. Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem plan dochodów budżetu miasta na rok 2016 wyniesie ,00 zł, co stanowi 96,33 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2015, dochody własne ,00 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł, dotacje z funduszy celowych ,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 zł. środki pozyskane z innych źródeł ,00 zł. Dochody bieżące wyniosą ,00 zł, a dochody majątkowe ,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 94,59 %, a dochodów majątkowych 5,41 %. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 111

112 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 W stosunku do dochodów ustalonych na rok 2015 i przyjętych uchwałą Nr III/14/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2016 stanowią 100,35 % planowanych dochodów na rok STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2016 Dotacje celowe z budżetu państwa 11,21 % Środki pozyskane z innych źródeł 0,19 % Dotacje z funduszy celowych 0,04 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1,47 % Subwencja ogólna z budżetu państwa 28,83 % Dochod y własne 58, 26 % W roku 2016 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie 58,26 %, podczas gdy w roku 2015 wskaźnik ten wyniósł 56,93 %. Dotacje i subwencje w 2016 r. stanowić będą 41,74 % dochodów ogółem, a w roku ,07 %. Dochody gminy w roku 2016 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2016 dochody gminy wyniosą ,00 zł, * dochody własne ,00 zł. * subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, część równoważąca ,00 zł, część oświatowa ,00 zł, Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 112 2

113 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 * dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na własne zadania gminy ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, * dotacje z funduszy celowych ,00 zł, * środki pozyskane z innych źródeł ,00 zł, Dochody bieżące gminy wyniosą ,00 zł, a dochody majątkowe ,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 94,56 %, a dochodów majątkowych 5,44 %. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W ROKU 2016 Dotacje celowe z bu dżetu państwa 11,46 % Dotacje z fund uszy celowych 0,05 % Środki pozyskane z innych źródeł 0,27 % Subwencja ogólna z budżetu p aństwa 18,33 % Dochody własne 69,89 % Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 69,89 % stanowić będą dochody własne, a 30,11 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2015 r. 68,95 % i 31,05 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej wyniosą w roku 2016 łącznie ,00 zł, co stanowi 100,68 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą ,00 zł. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą ,00 zł. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 113 3

114 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 100,28 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Planując wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto wysokość stawek wynikających z uchwały Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości. Nie zakłada się wzrostu stawek tego podatku w 2016 r.. Przygotowany projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości związany jest ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku podatku od środków transportowych wpływy ustalone zostały w oparciu o projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki zostały dostosowane do zmienionej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co skutkuje zmniejszeniem wpływów z tego tytułu. Planowane na rok 2016 wpływy wyniosą ,00 zł, co stanowi 95,24 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, jest niższa od ceny będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok W związku z tym planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2016 wyniosą ,00 zł, tj. 92,34 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 2.200,00 zł, tj. 183,33 % przewidywanego wykonania w 2015 r. w związku ze zmianą ustawy o podatku leśnym. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Legnicy. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie ,00 zł, tj. na poziomie 95,35 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Na rok 2016 zakłada się, że wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej osiągnięte zostaną w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.. Opłata adiacencka naliczana jest w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynika z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie ,00 zł, tj. 105,59 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Opłaty te wnoszone są przez właścicieli nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/422/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 114 4

115 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 W zakresie podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody własne gminy, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 roku. Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi ustalono w wysokości ,00 zł, tj. 106,24 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z dnia 12 października 2015 r., co stanowi 106,78 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 39,34 % z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Art. 89 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.. W 2016 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 %, podczas gdy w 2015 r. było to 37,67 %, a więc będzie wyższa o 0,12 punktu procentowego. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniesie w 2016 r. 6,71 %, podobnie jak w 2015 roku. Wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. Dochody z majątku gminy ustalono głównie na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Łącznie planowane dochody wyniosą ,00 zł, co stanowi 110,21 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2015 r.. Obejmują one wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości to wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne, opłaty za trwały zarząd nieruchomościami sprawowany przez komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz użytkowanie i służebności gruntowe. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie 104,23 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Odzwierciedlają one wpływy, wynikające z prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 115 5

116 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 wyklucza możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych, skutkuje pobieraniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Od 1 stycznia 2016 r. zmienia się klasyfikacja budżetowa dochodów z tych tytułów, obowiązuje nowa nazwa paragrafu Z paragrafu tego wyłączone zostały wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody z tego tytułu klasyfikuje się do nowo utworzonego paragrafu 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmiana ta po raz pierwszy ma zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok Zmiany powyższe wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminnych i z tytułu służebności przesyłu wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod parkingi oraz na inne cele. Wyniosą one ogółem ,00 zł, tj. na poziomie 99,93 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Na dochody z tytułu dzierżaw gruntów pod obiektami handlowo usługowymi złożą się wpływy z dzierżaw gruntów zabudowanych pawilonami handlowo - usługowymi i kioskami RUCH. Będą to wpływy z tytułu zawarcia około 76 umów. W 2016 roku przewiduje się kontynuację 75 umów dzierżawy gruntów rolnych. Na dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele złożą się wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingi strzeżone, dzierżawy gruntów pod ustawienie nośników reklamowych i dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie ,00 zł, co stanowi 58,65 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Wpłaty te dotyczą przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przy czym wykluczenie osób prawnych z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, skutkuje zmniejszonymi wpływami z tego tytułu. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów, pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne oraz zwrotu bonifikaty, planuje się w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 114,61 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku Planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych obejmą wpływy ze sprzedaży 200 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wpływy z tytułu spłat rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych. Na dochody ze sprzedaży lokali i obiektów niemieszkalnych złożą się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych oraz obiektów wchodzących w skład zasobu komunalnego. Planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ul. Gniewomierskiej i al. Rzeczypospolitej oraz sprzedaż 5 lokali użytkowych. Dochody w tej pozycji stanowią również wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach ubiegłych. Dla osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów planuje się zbyć grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkalno usługowe i usługowe o powierzchni około m 2. Dotyczy to nieruchomości położonych przy ulicach: Piątnickiej 6, Wielogórskiej, Pątnowskiej 7b, Fieldorfa, Działkowej, Korczaka, Pancernej 12 a, Środkowej, Rumla, Grodzkiej i Ojców Zbigniewa i Michała oraz al. Czerwonych Maków. Planuje się sprzedaż gruntów na cele niemieszkalne położonych przy ulicach: Zachodniej, Jaworzyńskiej, Poznańskiej, Fiołkowej, Stanisławowskiej, Hangarowej i Działkowej o łącznej powierzchni około m 2. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 116 6

117 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Ponadto w ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy planowane są wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z uwagi na zbycie mieszkań lub wykorzystanie na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia i bonifikat w przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat od dnia nabycia (inne niż mieszkaniowe) i wpływy ze zwrotu bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne, których wielkość wiąże się bezpośrednio z ilością sprzedanych lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Planowane wpływy z tytułu dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.. Wynika to z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co wpływa na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 98,07 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Planowane dochody z odsetek wyniosą ,00 zł. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł dotyczą dotacji z gmin: Kunice, Miłkowice, Krotoszyce, Złotoryja, Wądroże Wielkie, Miłkowice, Ruja, Chojnów, Męcinka, Prochowice, Legnickie Pole, Lubin oraz miasta Chojnów i miasta Lubin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, gmin Kunice, Krotoszyce Miłkowice i Ruja do przedszkoli publicznych, gmin: Ruja, Wądroże Wielkie, Legnickie Pole, Prochowice, Chojnów, Świerzawa, Malczyce i miasto Chojnów, w związku z uczęszczaniem uczniów z tych gmin na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz na pokrycie kosztów uczęszczania ucznia niepełnosprawnego z Gminy Miejskiej Złotoryja do Szkoły Podstawowej Nr 20 przy Zespole Szkół Integracyjnych, jak również dotacji z gminy Miłkowice na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami gminy Miłkowice. Dotacje te to dochody własne i stanowią one 105,05 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r.. Wynika to między innymi z większej liczby dzieci spoza miasta, które uczęszczać będą do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta. W roku 2016 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla gminy składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST z dnia 12 października 2015 r. poinformował, że projektowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2016 wynosi ,00 zł, - część równoważąca ,00 zł, - część oświatowa ,00 zł. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 117 7

118 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W 2016 r. dla miasta Legnicy kwota ta wynosi ,00 zł, co stanowi 87,17 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Jest to zmniejszenie w porównaniu do 2015 r. o kwotę ,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wyżej wymienionym piśmie planowana na rok 2016 jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej ma rok 2016 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej niemniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6 letnich. Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono kwotę bazową części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych i kwotę na zadania pozaszkolne. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowych subwencji ogólnej na rok 2016, określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej, danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych. Wyliczenia planowanych na rok 2016 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi ,00 zł i stanowi 104,58 % w stosunku do zaplanowanej na rok 2015 (wzrost o kwotę ,00 zł) Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 118 8

119 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. Nr FB-BP KSz i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG /15 z dnia 6 października 2015 r.. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, przejętej części kompetencji Urzędu Wojewódzkiego, obrony cywilnej i obrony narodowej oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Stanowią one 95,34 % przewidywanego wykonania w roku Na zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę ,00 zł wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. Nr FB-BP KSz. Zaplanowana dotacja dotycząca zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego, stanowi 85,12 % dotacji zaplanowanej na ten cel na rok Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczą dotacji w kwocie ,00 zł, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wychowanie przedszkolne. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 21 października 2015 r., a w przypadku wychowania przedszkolnego skalkulowano je stosownie do ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Stanowią one 70,48 % przewidywanego wykonania w 2015 r., co wynika między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków o kwotę zł na wydatki w sferze pomocy społecznej. Dotacje z funduszy celowych dotyczą planowanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,00 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości). Zaplanowaną wyżej dotację ustalono w oparciu o wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki pozyskane z innych źródeł obejmują dotację z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica w ramach programu KAWKA. Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług z tytułu prowadzenia szaletów miejskich i schroniska dla bezdomnych zwierząt, usług opiekuńczych, usług basenowych, grzywien i mandatów, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości ,00 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł. Dochody powiatu w roku 2016 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona 119 9

120 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2016 dochody powiatu wyniosą ,00 zł, * dochody własne ,00 zł * subwencja ogólna z budżetu państwa, ,00 zł część równoważąca ,00 zł część oświatowa ,00 zł * dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 zł zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania własne powiatu ,00 zł * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 zł, środków europejskich Dochody bieżące powiatu wyniosą ,00 zł, a dochody majątkowe ,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem powiatu wyniesie 94,66 %, a dochodów majątkowych 5,34 %. STRUK TURA DOCHODÓW POWIATU W ROKU 2016 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5,34 % Dochody własne 27,53 % Dotacje celowe z budżetu państwa 10,56 % Subwencja ogólna z budżetu państwa 56,57 % Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona

121 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 27,53 % dochody własne i 72,47 % dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2015 wynosi 25,67 % i 74,33 %. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości ,00 zł, tj. 106,04 % przewidywanego wykonania 2015 roku. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu zaplanowano w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z 12 października 2015 r. Stanowi to 106,44 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25 %. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %, podobnie jak w 2015 roku. Wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokości ,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku Dochody z mienia powiatu ustalono w wysokości 2.250,00 zł i dotyczą one wpływów z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych i Zespole Szkół Budowlanych, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości ,00 zł, co stanowi 98,02 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Dotacje te dotyczą wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy oraz realizacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na rzecz powiatu legnickiego. W roku 2016 miasto Legnica otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla powiatu składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST z 12 października 2015 r. poinformował, że planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2015 wynosi ,00 zł, - część równoważąca ,00 zł - część oświatowa ,00 zł Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art. 23a cytowanej wyżej ustawy część równoważącą otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, planowanych wydatków na powiatowy urząd pracy, w przypadku powiatów w którym nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat oraz powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2016 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 r. i powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż ,00 zł w zależności od wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy. Dla miasta Legnicy wyniesie ona ,00 zł, co stanowi 96,20 % w stosunku do roku 2015 (zmniejszenie o kwotę ,00 zł). Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona

122 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na zasadach opisanych w części dotyczącej subwencji dla gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana na rok 2016 wynosi ,00 zł, co stanowi 99,26 % subwencji zaplanowanej w 2015 r.. Jest ona niższa o kwotę ,00 zł w stosunku do zaplanowanej na rok 2015 r.. Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjęto w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości ,00 zł stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 21 października 2015 r.. Oszacowana w powyższy sposób wielkość dotacji przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezyjno kartograficznego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, nadzoru budowlanego, orzekania o niepełnosprawności, kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego oraz kompetencji urzędu wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 30 października 2015 r. zaplanowano kwotę ,00 zł na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyżej wymienionym piśmie Wojewoda Dolnośląski na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. Nr FS o zapewnieniu finansowania wydatków, udzielił zapewnienie, że na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanego jako zadanie celowe z zakresu administracji rządowej przez powiaty w ustawie budżetowej na rok 2016 uwzględnione zostaną środki dla miasta na prawach powiatu Legnicy w wysokości ,00 zł. Oszacowane w ten sposób dotacje na rok 2016 wyniosą ,00 zł i stanowią 101,79 % przewidywanego wykonania w roku Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 102,63 % przewidywanego wykonania w 2015 r. (wzrost o kwotę ,00 zł) Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 21 października 2015 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie ,00 zł ustalono w oparciu o zawartą umowę na realizację projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica. Pozostałe dochody to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za korzystanie ze środowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe realizujące zadania powiatu, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłaty z tytułu sprzedaży map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Dochody oszacowane zostały przez jednostki organizacyjne miasta i wyniosą ,00 zł. Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016". Budżet miasta Legnicy na rok 2016 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona

123 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2016 określono na kwotę ,00 zł, co stanowi 96,13 % przewidywanego wykonania w 2015 r.. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł, 600 Transport i łączność ,00 zł, 630 Turystyka 8.000,00 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, 710 Działalność usługowa ,00 zł, 750 Administracja publiczna ,00 zł, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł, 752 Obrona narodowa 3.800,00 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł, 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł, 758 Różne rozliczenia ,00 zł, 801 Oświata i wychowanie ,00 zł, 851 Ochrona zdrowia ,00 zł, 852 Pomoc społeczna ,00 zł, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, 926 Kultura fizyczna ,00 zł. Wydatki bieżące wyniosą ,00 zł, a wydatki majątkowe ,00 zł. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 90,28 %, a wydatków majątkowych 9,72 %. Należy zaznaczyć, że w 2016 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę ,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona

124 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2016 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2016 Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna 36,91 % 0,85% 17,25 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia 1,40 % Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza 1,29 % 2,91 % 6,78 % 0,49 % 3,07% 0,01 % 11,03 % 2,05 % 2,13 % 3,68 % 3,95 % 6,20 % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Turystyka Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody od osób prawnych, od osób... Obrona narodowa Urzędy naczelnych organów władzy... W roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40,86 %, 852 Pomoc społeczna 17,25 %, 600 Transport i łączność 11,03 %, 750 Administracja publiczna 6,78 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,20 %, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,68 %, 700 Gospodarka mieszkaniowa 3,07 % i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,91 %. Wydatki gminy w roku 2016 zaplanowano w wysokości ,00 zł i stanowią one 65,45 % w wydatkach ogółem budżetu. Natomiast wydatki powiatu, które ustalono w wysokości ,00 zł stanowią 34,55 % w wydatkach ogółem. Na wydatki majątkowe, tj. obejmujące zadania o charakterze inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne przewiduje się kwotę ,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 pod nazwą Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku Struktura wydatków inwestycyjnych zaplanowanych po stronie wydatków budżetu miasta przedstawia się następująco: - transport i łączność 58,39 %, - gospodarka mieszkaniowa 11,42 %, - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,95 %, Id: 4F29346F-C53C-484B-8448-BD4ED16A81AD. Przyjęty Strona

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017. UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011. UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018.

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019.

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2017 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2018 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 399 00 4 0690 Wpływy z różnych opłat 380 00 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie dochodów za DOCHODY GMINY I.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Nazwa działu i rozdziału w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 20 375 921,89 11 661 930,11 57,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok 2016

Projekt budżetu na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia.. DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2016 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 0,00 35 371,00 0970 Wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU w złotych 33 DOCHODY BIEŻĄCE 28 033 891,16 15 633 769,57 55,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 716 402,12 716 402,12 100,0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Załącznik nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE 25 178 909,95 25 633 712,85 101,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 003 531,50 1 003 531,50 100,0

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia... DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 1 180 000,00 1 210 000,00 0,00 1 180 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/2/2016 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/2/2016 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVII/2/2016 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 4 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 7374 UCHWAŁA NR RG.0007.104.2017 RADY GMINY LYSKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Lyski na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018 ZARZĄDZENIE NR 1285.2017 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo