ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy: 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 stanowiący załącznik nr 1, 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 stanowiące załącznik nr 2, 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3, 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 691/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2016 r. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 2

3 Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz ) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, a) dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody gminy w wysokości ,00 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł, 2) dochody powiatu w wysokości ,00 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,00 zł. 3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, z tego na: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki jednostek budżetowych ,24 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,24 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,76 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 3

4 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 zł, e) obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, z tego na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki gminy w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł), - dotacje na zadania bieżące ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 zł, - obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł, 2) wydatki powiatu w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,00 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,24 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,24 zł), - dotacje na zadania bieżące ,76 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. 3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości ,00 zł i wolne środki w wysokości ,00 zł Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł. 2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4. Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 4

5 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł zaciąganych na: 5. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości ,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów i pożyczek Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości ,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł i plan wydatków w wysokości ,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2017 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017 zawiera załącznik nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017 zawiera załącznik nr Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie ,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 5

6 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem ,00 zł, 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta ,00 zł, 2) rezerwy celowe oświaty ,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,00 zł, b) nagrody dla nauczycieli ,00 zł, c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami ,00 zł, d) dodatkowe oddziały w szkołach ,00 zł, e) usuwanie skutków awarii ,00 zł, 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy ,00 zł, 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert ,00 zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do: 12. 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie , 4280, i 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 14. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 6

7 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz. 2150, Dz. U. z 2016 r., poz. 195, poz i poz Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 7

8 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Rolnictwo i łowiectwo , ,00 8, ,00 1) dochody bieżące , ,00 19, , Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 435, ,00 94, , ) dochody majątkowe ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Transport i łączność , ,00 27, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 108, , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 8

9 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , , Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 101, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 464,00 928,00 200,00 928, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2) dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 100, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 110, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 98, , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 41, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 98, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 9

10 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Wpływy z różnych opłat , ,00 6, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 99, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 96, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 118, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,67 2) dochody majątkowe , ,00 117, ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 78, , , ,00 120, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500,00 100,00 500,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 10

11 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Działalność usługowa , ,00 239, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 239, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , Wpływy z usług , ,00 731, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 80, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 88, , Administracja publiczna , ,00 90, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 90, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 78, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 100, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 11

12 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 100,00 250, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 90, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 118, , , ,00 100, ,00 316,00 474,00 150,00 474, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 29, ,00 1) dochody bieżące , ,00 29, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 29, , Obrona narodowa 1 400, ,00 357, , ,00 1) dochody bieżące 1 400, ,00 357, , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 12

13 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 95, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 95, , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 110, , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300, Wpływy z różnych dochodów , ,00 94, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 13

14 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 95, , ,00 2) dochody majątkowe 6 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 755 Wymiar sprawiedliwości , ,00 101, ,00 1) dochody bieżące , ,00 101, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000, , ,00 101, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 102, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 102, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 104, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 100, , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 100, , Wpływy z podatku rolnego , ,00 99, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 14

15 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Wpływy z podatku leśnego 2 200, ,00 100, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 96, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,00 100, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 100, , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 100, , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 100, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 102, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 50, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 100, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 99, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 51, , Różne rozliczenia , ,00 100, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 30, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 96, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, , , Oświata i wychowanie , ,00 112, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 112, , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 111, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 15

16 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 114, , Wpływy z różnych opłat 180, , , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 453, , , , , Wpływy z usług , ,00 145, , , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 92, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 35, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 106, , , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 16

17 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 110, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 37, , ,00 2) dochody majątkowe 34, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 34, Ochrona zdrowia , ,00 82, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 82, , , Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z usług , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 100,00 200,00 200,00 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , , ,00 81, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 17

18 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Pomoc społeczna , ,00 78, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 78, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,00 100, , Wpływy z usług , ,00 102, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 99, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 75, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 68, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 89, , , ,00 100, , , ,00 91, ,00 790, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 79, ,00 1) dochody bieżące , ,00 79, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 18

19 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 79, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 947,00 947,00 100,00 947, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 38, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 38, , , Wpływy z różnych opłat 300,00 300, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , ,00 531, , , Wpływy z pozostałych odsetek 4 650, ,00 104, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 30, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 19

20 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Rodzina , ,00 115, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 115, , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 8 540, ,00 159, , Wpływy z usług , ,00 110, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 140, ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 3, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 103, , , ,00 126, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 118, , , ,00 97, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 20

21 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 154, , , ,00 62, ,00 2) dochody majątkowe 8 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 6340 związane z realizacją 8 600,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 97, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , , Wpływy z opłaty produktowej 8 000, ,00 50, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 101, , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , , Wpływy z usług 5 000, ,00 100, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 300, , Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 100,00 200, Wpływy z różnych dochodów , ,00 109, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 21

22 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 2) dochody majątkowe , ,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000, ,00 100, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Kultura fizyczna , ,00 399, ,00 1) dochody bieżące , ,00 402, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,00 105, ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 524, , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 300,00 60,00 300, Wpływy z różnych dochodów , ,00 133, ,00 2) dochody majątkowe 4 500, ,00 100, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 22

23 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (5:4) gmina powiat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 500, ,00 100, ,00 Ogółem, , ,00 102, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 103, , ,00 - własne , ,00 104, , ,00 - dotacje i subwencje , ,00 101, , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 37, , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 72, ,00 - własne , ,00 119, ,00 - dotacje i subwencje ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 Razem: , ,00 102, , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 23

24 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo , ,00 36, , , Melioracje wodne 0, , ,00 1) wydatki bieżące 0, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 0, , , Izby rolnicze 5 400, ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące 5 400, ,00 101, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 400, ,00 101, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Pozostała działalność , ,00 15, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 15, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 15, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 260, ,00 86, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,13 0, Transport i łączność , ,00 94, , , ,00 928, Lokalny transport zbiorowy , ,00 145, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 108, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 108, , ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0, , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 67, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 110, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 24

25 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 110, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 110, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 57, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 57, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 125, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 108, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 108, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 150, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 150, , Drogi wewnetrzne , ,00 150, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , ,00 103, ,00 928,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 928,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 928,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 928,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 121, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 950, ,00 100, , Turystyka 8 000, ,00 100, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 8 000, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 8 000, ,00 100, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 91, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 87, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 500, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 7 500, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 70, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 25

26 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 70, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 98, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 72,16 590, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 90, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 90, , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , Pozostała działalność 4 550, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 4 550, ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 550, ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 550, ,00 100, , Działalność usługowa , ,00 164, , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 80, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 80, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 80, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 40, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 83, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 96, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 107, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 57, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 57, , Nadzór budowlany , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 72, , Cmentarze , , , , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 26

27 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , , , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , , , , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień 750 Administracja publiczna , ,00 108, , , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 100, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, , , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 103, , , , Starostwa powiatowe , ,00 101, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 101, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące 134,40 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 52, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 900,00 100,00 900,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 112, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 101, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 390, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 390, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 118, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 118, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 118, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 135, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 83, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 27

28 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 102, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 102, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700, ,00 37, ,00 2) wydatki majątkowe 7 756, ,00 77, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 756, ,00 77, , Pozostała działalność , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500, ,00 866, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 102, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 29, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 29, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 29, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 29, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień 752 Obrona narodowa 3 800, ,00 315, , ,00 0, , Pozostałe wydatki obronne 3 800, ,00 315, , ,00 0, ,00 1) wydatki bieżące 3 800, ,00 315, , ,00 0, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 400, ,00 357, ,00 0, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 000, ,00 500, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400, ,00 291, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 98, , , , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 28

29 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 74, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 103, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 200, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 200, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 200, , Obrona cywilna , ,00 100, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , , Straż gminna (miejska) , ,00 108, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 108, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 109, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Zarządzanie kryzysowe , ,00 201, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 94, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 94, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 94, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , ,00 75, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 81, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 81, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 157, ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 78, ,00 2) wydatki majątkowe 6 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 0, Wymiar sprawiedliwości , ,00 101, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 29

30 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,24 101, ,24 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,24 101, ,24 b) dotacje na zadania bieżące , ,76 101, , Obsługa długu publicznego , ,00 116, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 116, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 116, ,00 e) obsługa długu , ,00 116, , Różne rozliczenia , ,00 715, , Różne rozliczenia finansowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 608, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 608, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 608, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 608, ,00 0,00 - rezerwa ogólna , ,00 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta , ,00 - rezerwy celowe oświaty: , ,00 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli , ,00 - dodatkowe oddziały w szkołach , ,00 - nagrody dla nauczycieli , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami , ,00 - usuwanie skutków awarii , ,00 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , ,00 131, ,00 - rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy , ,00 - rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert , , Prywatyzacja 4 800, ,00 106, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 30

31 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące 4 800, ,00 106, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800, ,00 106, , Oświata i wychowanie , ,00 97, , , , Szkoły podstawowe , ,00 92, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 91, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 91, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 91, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, ,00 720,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 99, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 39, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 110, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 110, , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 98,74 246, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99,60 246, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99,54 246, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 82,36 246, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 134, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 89, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 89, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 88, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 91, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 68, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200, ,00 133, , Przedszkola , ,00 105, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 107, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 99, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 52, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 317, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 317, , Przedszkola specjalne , ,00 105, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 31

32 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 80, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 880, ,00 137, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 102, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, , , Gimnazja , ,00 95, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 90, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 136, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 90, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 18, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 130, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 130, , Gimnazja specjalne , ,00 86, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 86, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 86, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 87, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 70, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 100, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 90, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 115, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 114, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 125, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 980,00 490,00 980,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Licea ogólnokształcące , ,00 93,61 984, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 93,45 984, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 92,19 984, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 32

33 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 93, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 83,10 984, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 30, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 281, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 281, , Szkoły zawodowe , ,00 99, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 104, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 98, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 22, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,91 0 2) wydatki majątkowe , ,00 102, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 102, , Szkoły artystyczne , ,00 101,95 246, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101,95 246, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101,88 246, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93,42 246, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 145, , Szkoły zawodowe specjalne , ,00 99,68 246, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99,68 246, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99,60 246, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 88,67 246, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 149, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 108, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 110, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 164, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 24, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 64, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 64, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 33

34 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 73, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 94, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 22, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 360,00 0,34 360, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 133, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 134, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 134, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 201, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 28, ,00 250,00 2) wydatki majątkowe , ,00 88, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 88, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach , ,00 91, ,00 wychowania przedszkolnego 1) wydatki bieżące , ,00 91, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 2 741, ,00 99, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 90, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 92, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 92, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 89, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 90, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 76, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 98, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 750, ,00 360, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,00 129, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 129, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 151, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 131, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 16, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 34

35 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , ,00 16, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 16, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 75, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 9, , Ochrona zdrowia , ,00 102, , , , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 800, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 800, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 800, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 800, , Zwalczanie narkomanii , ,00 116, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 116, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 127, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 162, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 121, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 96, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 119, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 98, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 89, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 89, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Izby wytrzeźwień , ,00 105, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 101, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700, ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 79, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 79, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 35

36 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 76, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 88, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Pomoc społeczna , ,00 97, , , , , Domy pomocy społecznej , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 104, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 64, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 33, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 33, , Ośrodki wsparcia , ,00 99, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 96, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 90, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000, ,00 90, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 49, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 49, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 49, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum , ,00 104, , ,00 integracji społecznej 1) wydatki bieżące , ,00 104, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 104, , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 79, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 79, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 79, , Dodatki mieszkaniowe , ,00 99, ,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 36

37 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 781,43 0,00 0,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 781,43 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 51, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 51, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 51, , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 101, ,00 0,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 39, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 105, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 105, , , Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 133, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 287, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 58, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 276, ,00 128, ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 662,00 435,00 26,17 435,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 614, ,00 407, ,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 55, , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 964, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 964, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 98, , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 77, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 37

38 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , ,00 77, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 77, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 83, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 59, , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 103, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 103, , Pozostała działalność ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 200,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 92, , , Świetlice szkolne , ,00 95, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 94, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 550, ,00 165, , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 81, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 81, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 81, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 79, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 95, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 15, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 153, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 153, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 114, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 115, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 104, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 250, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 430,00 570,00 132,56 570, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 103, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 38

39 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 722, ,00 106, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 95, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 270, ,00 59, , Internaty i bursy szkolne , ,00 108, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 142, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 448, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 94, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 060, ,00 139, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 99, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 101, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 94, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 21, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 21, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 21, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 124, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 130, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 130, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 109, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 250, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 410, ,00 71, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 70, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 70, , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , ,00 101, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 39

40 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 100, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień 855 Rodzina , ,00 113, , , , , , Świadczenie wychowawcze , ,00 126, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 126, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 131, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 54, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 126, ,00 2) wydatki majątkowe 8 600,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 600, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,00 102, , ,00 społecznego 1) wydatki bieżące , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 85, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 88, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 61, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 103, , , Wspieranie rodziny , ,00 104, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 103, , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 40

41 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień b) dotacje na zadania bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 854, ,00 101, ,00 880,00 2) wydatki majątkowe 8 610,14 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 610, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 106, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 125, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Rodziny zastępcze , ,00 104, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 94, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 107, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 111, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 105, , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 102, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, ,00 260, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, ,00 260, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 110, , , Pozostała działalność , ,00 80, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 80, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 80, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 80, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 97, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 122, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 122, , ,00 gmina powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 41

42 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 122, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 122, , , Gospodarka odpadami , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 118, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 101, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 150, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 13, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 13, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 103, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 103, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 99, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 950, ,00 169, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 23, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 8, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 8, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 8, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 26, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 26, , Ochrona gleby i wód podziemnych , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , , Schroniska dla zwierząt , ,00 190, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 42

43 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone ) wydatki bieżące , ,00 190, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 190, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 190, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 107, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 107, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 107, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 30, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 30, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 000, ,00 50, ,00 1) wydatki bieżące 8 000, ,00 50, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 000, ,00 50, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 8 000, ,00 50, , Pozostała działalność , ,00 86, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 91, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 91, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400, ,00 208, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 91, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 73, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 73, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 118, , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 88, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 88, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 88, , Teatry , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 113, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 113, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 113, , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 83, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 84, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 84, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 43

44 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień ) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Biblioteki , ,00 103, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, , , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 103, , , , Muzea , ,00 97, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 187, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 163, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 153, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 188, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 188, , Pozostała działalność , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Kultura fizyczna , ,00 123, , , Obiekty sportowe , ,00 96, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 26, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,32 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,32 0,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 104, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 104, , Instytucje kultury fizycznej , ,00 159, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 164, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 165, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 175, ,00 gmina powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 44

45 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 152, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 71, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 18, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 18, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 95, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 92, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 91, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 91, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 90, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 90, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 100, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Ogółem, , ,00 103, , , , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, , , , , , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 94, , ,00 Razem, , ,00 103, , , , , , ,00 Gmina ,00 Powiat ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 45

46 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010 oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji , ,00 finansowych Wykup udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Legnicy od spółki Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie-Osiedlu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) , ,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa i przebudowa chodników w mieście , ,00 Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego , , , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 46

47 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej , ,00 Przebudowa mostu na rz. Czarna Woda w ciągu ul. Leszczyńskiej w Legnicy , ,00 Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy , ,00 Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy , ,00 Budowa i przebudowa chodników w mieście , ,00 Budowa miejsc postojowych oraz przebudowa chodnika dla mieszkańców osiedla bloków przy ulicy Bydgoskiej nr 24, 26, 28 (LBO) Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego Przebudowa chodnika od ul. Wrocławskiej, wzdłuż ul. Gwiezdnej 1-27, do ul. Gwiezdnej 35 wraz z dojściami (LBO) , , , , , ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego 1-11 (LBO) , ,00 Przebudowa chodników na osiedlu ZOSINEK, w okolicy ulicy Torowej i Batorego (LBO) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej , , , ,00 Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy , , Drogi wewnetrzne , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 47

48 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Oznakowanie dróg wewnętrznych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Bezpieczeństwo i zdrowie podstawą dobrego samopoczucia. Projekt ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego i Czarnieckiego (LBO) Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1a, 1b, 2 i 6 w budynku wspólnotowym przy ul. Złotoryjskiej , , , ,00 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 1, 4, 5, 7 i 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Reymonta , ,00 Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Andersa , ,00 Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu gminy nr 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Piastowskiej , ,00 Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych , ,00 Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ul. Rynek , ,00 Przebudowa pomieszczeń w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związana z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, , , , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 48

49 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących , ,00 wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór , , , , Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , , Administracja publiczna , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 49

50 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury , ,00 teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) Przebudowa dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym do wymogów ustawowych w budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański , ,00 Przebudowa głównych rur zasilających c.o. budynku Urzędu Miasta, pl. Słowiański , ,00 Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , ,00 Zakup 2 sztuk niszczarek spełniających normę bezpieczeństwa minimum DIN , ,00 Zakup kserokopiarki wysokonakładowej sieciowej , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 6 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, ,00 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ul. Złotoryjska Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym 6 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Zarządzanie kryzysowe , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 50

51 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - Zakup i montaż 6 kpl. elektronicznych syren alarmowych DSE-600 z głośnikami tubowymi i wyposażeniem , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Przebudowa hydrantów wewnętrznych Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej Przebudowa odcinka kanalizacji od budynku do studzienki ulicznej Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej Termomodernizacja budynku szkolnego , , , , , , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa hydrantów p.poż , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Wymiana drzwi do pomieszczeń stanowiących drogę ewakuacyjną Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Dobudowa schodów zewnętrznych Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa tarasów przy ul. Krzemienieckiej , , , , , , , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 51

52 - 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica , , Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - Przebudowa studzienki kanalizacyjnej na posesji przedszkola Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Budowa instalacji w budynku do usuwania dymu Miejskie Przedszkole Nr 3 w Legnicy ul. Rzemieślnicza 10 - Przebudowa toalet dla dzieci , , , , , , , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Przebudowa ogrodzenia i bram 5 400, , Gimnazja , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul Radosna 17 - Przebudowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica , , Licea ogólnokształcące , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 52

53 - 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Przebudowa rynien dachowych na budynku szkoły V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa pokrycia dachu dobudówki budynku A Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul Radosna 17 - Przebudowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji , , , , , , Szkoły zawodowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa zasilania elektrycznego szkoły 8 500, ,00 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska Budowa pomostu w przestrzeni stropodachu hali sportowej , ,00 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska Przebudowa pokrycia dachu sali gimnastycznej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 - Przebudowa głównego pomieszczenia kuchennego , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy al. Rzeczypospolitej Zakup pieca konwekcyjnego Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - Zakup kuchenki gazowej 9 500, , , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 53

54 - 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Miejskie Przedszkole Nr 18 w Legnicy ul. Staffa 6 - Zakup zmywarki do naczyń 6 000, ,00 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy ul. Reymonta 1 - Zakup młynka koloidalnego do kanalizacji ściekowej 3 550, ,00 Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Zakup zmywarki do naczyń 7 000, ,00 Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - Zakup pieca konwekcyjnego Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy ul. Andromedy 14 - Zakup pieca konwekcyjnego Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego "Wilk" 9 500, , , , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup obieraczki do ziemniaków 7 300, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego "Wilk" 3 600, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Zakup zamrażarki 4 000, , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla małych dzieci, przy SP nr 16 (LBO) , ,00 Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy , ,00 Kompleks sportowo - rekreacyjny przy ul. Staffa 6 (LBO) , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 54

55 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Siłownia zewnętrzna na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy (LBO) , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej 4 150, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 150, ,00 Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup aparatu EKG z wózkiem 4 150, , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa stolarki drzwiowej ognioodpornej EI , ,00 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, oświetleń ewakuacyjnych i awaryjnych oraz systemu oddymiania , , Rodzina , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Żłobek Nr 2 w Legnicy ul. Łukasińskiego 5 - Zakup i montaż dźwigu towarowego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 55

56 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury , ,00 teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej , ,00 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy , ,00 Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy ul. Wielogórskiej (LBO) , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 56

57 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 e-baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy , ,00 Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy , ,00 Budowa linowego parku dla dzieci przy ul. Oświęcimskiej (LBO) , ,00 Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Artyleryjskiej i Piechoty (LBO) , ,00 Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego , , Instytucje kultury fizycznej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Montaż kompensatora mocy biernej - Stadion Miejski w Legnicy ul. Hetmańska , ,00 Montaż kompensatora mocy biernej - sztuczne lodowisko w Legnicy ul. Sejmowa , ,00 Razem: , , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 57

58 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Wyszczególnienie Przewidywane Plan na rok 2017 wykonanie roku 2016 % (4:3) PRZYCHODY , ,00 122,35 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 151,95 - planowany kredyt bankowy , ,00 151,95 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,00 14,07 ROZCHODY , ,00 106,24 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 106,24 - spłaty pożyczek , ,00 77,07 - spłaty kredytów bankowych , ,00 107,65 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 58

59 Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 ogółem: 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Ogółem: ,00 1) dochody bieżące ,00 Razem: ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 59

60 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 ogółem: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00 działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 60

61 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup usług pozostałych ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 1 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 ogółem: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 61

62 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Zakup ustników 7 000, Zakup usług remontowych 5 000,00 Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu 5 000,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00 działalność pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 3 200,00 Wywiady środowiskowe 700, Składki na Fundusz Pracy 200,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji ,00 Wywiady środowiskowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 62

63 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Zakup usług pozostałych ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport) ,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie 2 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla małych dzieci, przy SP nr 16 (LBO) ,00 Kompleks sportowo - rekreacyjny przy ul. Staffa 6 (LBO) ,00 Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy ,00 Siłownia zewnętrzna na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy (LBO) ,00 Ogółem: ,00 1) wydatki bieżące ,00 2) wydatki majątkowe ,00 Razem: ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 63

64 DOCHODY Dział Rozdział Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, , , PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 Wyszczególnienie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok , ,00 100, , ,00 ogółem: 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 100, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , ,00 Ogółem: , ,00 100, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , ,00 Razem: , ,00 100, , ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 64

65 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , ,00 ogółem: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 100, ,00 ogółem: 4190 Nagrody konkursowe , ,00 100, , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, ,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY , ,00 100, , Nagrody konkursowe , ,00 100, ,00 XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016" Zakup nagród dla wyróżnionych w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2017" , , , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, ,00 Organizacja XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2017" Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 % (6:5) gmina powiat 5 000, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 65

66 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2016" 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 81, , , Gospodarka odpadami , ,00 201, ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 201, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 201, , Zakup usług pozostałych , ,00 201, ,00 Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków) Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica % (6:5) gmina 5 000, ,00 100, , , ,00 242, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 62, , ,00 ogółem: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 950, ,00 169, , Zakup usług pozostałych , ,00 62, , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 7 050, ,00 70, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 62, , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 950, ,00 169, ,00 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 2 950,00 Wykonanie ekspertyz związanych z wycinką drzew 5 000, , Zakup usług pozostałych , ,00 62, , ,00 Utrzymanie terenów zieleni , ,00 62, , ,00 powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 66

67 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii 7 050, ,00 70, ,00 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 7 050,00 Wykonanie ekspertyz związanych z wycinką drzew 5 000, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 50, ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 15, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych % (6:5) gmina , ,00 60, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 50, , Zakup usług pozostałych , ,00 15, ,00 powiat Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica , Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,00 60, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 67

68 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok % (6:5) gmina powiat Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica ,00 Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" , , Ochrona gleby i wód podziemnych , ,00 ogółem: Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii , ,00 Wykonanie badań gruntu pod kątem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi , , Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług pozostałych , ,00 Opracowanie mapy akustycznej miasta Legnicy i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy , , Pozostała działalność , ,00 110, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 68

69 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok ogółem: 4270 Zakup usług remontowych , ,00 92, , Zakup usług pozostałych , ,00 127, ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 0, , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 110, , Zakup usług remontowych , ,00 92, ,00 Remont i konserwacja urządzeń wodnych , ,00 92, , Zakup usług pozostałych , ,00 127, ,00 Edukacja ekologiczna , ,00 Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy , ,00 137, ,00 Utrzymanie urządzeń wodnych , ,00 33, ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii 0, , ,00 Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, , Biblioteki , ,00 100, ,00 ogółem: Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych % (6:5) gmina , ,00 100, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 100, ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 69

70 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok % (6:5) gmina powiat Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji Ekologicznej , ,00 100, ,00 Ogółem: , ,00 99, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 89, , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 129, ,00 Razem: , ,00 99, , ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 70

71 Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY NA ROK 2017 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 1) dochody bieżące , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Ogółem: ,00 1) dochody bieżące ,00 Razem: ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 71

72 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 2) wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Ogółem: ,00 1) wydatki bieżące ,00 2) wydatki majątkowe ,00 Razem: ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 72

73 Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA NA ROK 2017 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2016 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 15, , Pozostała działalność , ,00 15, ,00 1) dochody bieżące , ,00 15, ,00 % (6:5) gmina powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 94, , Transport i łączność 464,00 928,00 200,00 928, Pozostała działalność 464,00 928,00 200,00 928,00 1) dochody bieżące 464,00 928,00 200,00 928,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 73

74 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 464,00 928,00 200,00 928, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 67, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 67, ,00 1) dochody bieżące , ,00 96, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 96, ,00 2) dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej ,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa , ,00 88, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 56, ,00 1) dochody bieżące , ,00 56, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 56, , Nadzór budowlany , ,00 102, ,00 1) dochody bieżące , ,00 102, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 74

75 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 102, , Administracja publiczna , ,00 91, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 90, ,00 1) dochody bieżące , ,00 90, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 90, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 118, ,00 1) dochody bieżące , ,00 118, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 118, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 29, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 29, ,00 1) dochody bieżące , ,00 29, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 75

76 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 29, , Obrona narodowa 1 400, ,00 71, , Pozostałe wydatki obronne 1 400, ,00 71, ,00 1) dochody bieżące 1 400, ,00 71, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000, ,00 100, ,00 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 95, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 95, ,00 1) dochody bieżące , ,00 95, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 95, , Obrona cywilna 5 000, ,00 100, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 76

77 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku ) dochody bieżące 5 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 000, ,00 100, , Pozostała działalność 9 157, ,00 100, ,00 1) dochody bieżące 9 157, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 157, ,00 100, , Wymiar sprawiedliwości , ,00 101, , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 101, ,00 1) dochody bieżące , ,00 101, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 101, , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,68 1) dochody bieżące ,68 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 77

78 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Szkoły podstawowe specjalne 9 658,94 1) dochody bieżące 9 658, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 658, Gimnazja ,89 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gimnazja specjalne ,74 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Szkoły artystyczne ,89 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 78

79 - 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku ) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,92 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Ochrona zdrowia , ,00 55, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,00 100, ,00 zdrowotnego 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 79

80 - 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc społeczna , ,00 80, , , Ośrodki wsparcia , ,00 90, ,00 1) dochody bieżące , ,00 90, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 90, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 80

81 - 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 105, ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1) dochody bieżące , ,00 105, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 105, , Dodatki mieszkaniowe ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 81

82 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 85, ,00 1) dochody bieżące , ,00 85, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 85, , Pozostała działalność 5 576,00 1) dochody bieżące 5 576, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 576, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 79, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 79, ,00 1) dochody bieżące , ,00 79, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 79, , Rodzina , ,00 116, , , Świadczenie wychowawcze , ,00 126, ,00 1) dochody bieżące , ,00 126, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 82

83 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 126, ,00 2) dochody majątkowe 8 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 600, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 103, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody bieżące , ,00 103, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 103, , Rodziny zastępcze , ,00 118, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 83

84 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku ) dochody bieżące , ,00 118, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 118, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 113, ,00 1) dochody bieżące , ,00 113, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 113, ,00 Ogółem: , ,00 110, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 110, , ,00 2) dochody majątkowe ,00 Razem: , ,00 110, , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 84

85 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 15, , Pozostała działalność , ,00 15, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 15, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 15, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 260, ,00 86, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Transport i łączność 464,00 928,00 200,00 928, Pozostała działalność 464,00 928,00 200,00 928,00 1) wydatki bieżące 464,00 928,00 200,00 928,00 a) wydatki jednostek budżetowych 464,00 928,00 200,00 928,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 464,00 928,00 200,00 928, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 67, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 67, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 72, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 111, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Działalność usługowa , ,00 88, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 85

86 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 56, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 56, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 56, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 2, , Nadzór budowlany , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 72, , Administracja publiczna , ,00 91, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 90, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 90, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 90, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 90, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 118, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 118, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 118, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 118, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 135, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 86

87 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 83, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 29, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 29, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 29, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 29, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Obrona narodowa 1 400, ,00 71, ,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 400, ,00 71, ,00 0,00 1) wydatki bieżące 1 400, ,00 71, ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 400, ,00 71, ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, ,00 100, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 95, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 74, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 87

88 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 103, , Obrona cywilna 5 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 5 000, ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,00 100, , Pozostała działalność 9 157, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 9 157, ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 157, ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 157, ,00 100, , Wymiar sprawiedliwości , ,00 101, , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,24 101, ,24 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,24 101, ,24 b) dotacje na zadania bieżące , ,76 101, , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,68 1) wydatki bieżące ,68 a) wydatki jednostek budżetowych ,78 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,78 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 88

89 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku b) dotacje na zadania bieżące , Szkoły podstawowe specjalne 9 658,94 1) wydatki bieżące 9 658,94 a) wydatki jednostek budżetowych 9 658,94 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 658, Gimnazja ,89 1) wydatki bieżące ,89 a) wydatki jednostek budżetowych ,23 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 b) dotacje na zadania bieżące , Gimnazja specjalne ,74 1) wydatki bieżące ,74 a) wydatki jednostek budżetowych ,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Szkoły artystyczne ,89 1) wydatki bieżące ,89 a) wydatki jednostek budżetowych ,89 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,89 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 89

90 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,92 1) wydatki bieżące ,92 a) wydatki jednostek budżetowych ,95 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,95 b) dotacje na zadania bieżące 5 857, Ochrona zdrowia , ,00 55, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,00 100, ,00 zdrowotnego 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 90

91 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pomoc społeczna , ,00 80, , , Ośrodki wsparcia , ,00 90, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 90, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 90, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 105, ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 105, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 781,43 0,00 0,00 0,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 91

92 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 781,43 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 811,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 811,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 85, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 85, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 85, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 85, , Pozostała działalność 5 576,00 1) wydatki bieżące 5 576,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 776,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 662,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 79, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 79, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 79, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 92

93 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 79, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 93, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 42, , Rodzina , ,00 116, , , Świadczenie wychowawcze , ,00 126, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 126, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 131, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 54, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 126, ,00 2) wydatki majątkowe 8 600,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 600, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 103, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 107, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 73, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 103, , Rodziny zastępcze , ,00 118, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 93

94 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku ) wydatki bieżące , ,00 118, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 480, ,00 119, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 480, ,00 119, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 118, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 113, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 113, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 230,00 260,00 113,04 260,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230,00 260,00 113,04 260,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 113, ,00 Ogółem: , ,00 110, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 110, , ,00 2) wydatki majątkowe ,00 Razem: , ,00 110, , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 94

95 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , ,00 2) dochody majątkowe , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 95

96 z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta Administracja publiczna 9 474, ,00 474, Urzędy wojewódzkie 9 474, ,00 474,00 1) dochody bieżące 9 474, ,00 474, Wpływy z różnych opłat 9 474, ,00 474, Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , ,00 790,00 1) dochody bieżące , ,00 790, Wpływy z usług , ,00 790, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 947, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 947,00 1) dochody bieżące , ,00 947, Wpływy z różnych opłat , ,00 947,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 96

97 z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z różnych dochodów , , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , ,00 Ogółem: , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 2) dochody majątkowe , , ,00 Razem: , , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 97

98 Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Działalność usługowa , ,00 80, , Cmentarze , ,00 80, ,00 1) dochody bieżące , ,00 80, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 80, , Obrona narodowa 4 000, , Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,00 1) dochody bieżące 4 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Zarządzanie kryzysowe ,00 1) dochody bieżące ,00 Plan na rok 2017 % (6:5) gmina powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 98

99 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 z organami administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 1) dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 z organami administracji rządowej Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 1) dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 z organami administracji rządowej Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 99

100 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku ) dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 z organami administracji rządowej Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 Ogółem: , ,00 25, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 25, , ,00 Razem: , ,00 25, , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 100

101 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku Działalność usługowa , ,00 80, , Cmentarze , ,00 80, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 80, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 80, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 80, , Obrona narodowa 4 000, , Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,00 1) wydatki bieżące 4 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Zarządzanie kryzysowe ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 1) wydatki bieżące ,00 Plan na rok 2017 % (6:5) gmina powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 101

102 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 720, Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 1) wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 102

103 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku ) wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Ogółem: , ,00 25, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 25, , ,00 Razem: , ,00 25, , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 103

104 Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2017 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok Transport i łączność , ,00 100, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Administracja publiczna , ,00 100, , Starostwa powiatowe , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Oświata i wychowanie , ,00 110, , Szkoły podstawowe , ,00 56, ,00 1) dochody bieżące , ,00 56, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 104

105 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 56, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola , ,00 111, ,00 1) dochody bieżące , ,00 111, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 111, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 142, ,00 1) dochody bieżące , ,00 142, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 142, , Ochrona zdrowia , ,00 81, , Izby wytrzeźwień , ,00 81, ,00 1) dochody bieżące , ,00 81, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 81, , Rodzina , ,00 97, , Rodziny zastępcze , ,00 96, ,00 1) dochody bieżące , ,00 96, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 105

106 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane Plan na % wykonanie rok 2017 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 96, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 98, ,00 1) dochody bieżące , ,00 98, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 98, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, , Biblioteki , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 Ogółem: , ,00 105, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 105, , ,00 Razem: , ,00 105, , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 106

107 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Transport i łączność , ,00 100, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, , Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Administracja publiczna , ,00 100, , Starostwa powiatowe , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 864, ,00 100, , Oświata i wychowanie , ,00 110, , Szkoły podstawowe , ,00 56, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 56, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 56, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 55, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 720,00 720,00 100,00 720,00 % (6:5) gmina powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 107

108 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok Przedszkola , ,00 111, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 111, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 147, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 147, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 109, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 142, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 142, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 142, , Ochrona zdrowia , ,00 81, , Izby wytrzeźwień , ,00 81, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 81, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 81, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 81, , Rodzina , ,00 97, , Rodziny zastępcze , ,00 96, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 96, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 108

109 Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 96, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 101, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, , Biblioteki , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 Ogółem: , ,00 105, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, , ,00 Razem: , ,00 105, , ,00 % (6:5) gmina powiat Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 109

110 Załącznik nr 11 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2017 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2017 gmina powiat DOTACJE PRZEDMIOTOWE , , Jednostki sektora finansów publicznych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 2. DOTACJE PODMIOTOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , Biblioteki , , Muzea , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Przedszkola , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Gimnazja , , , Licea ogólnokształcące , , Szkoły zawodowe , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 110

111 - 2 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , Internaty i bursy szkolne , ,00 3. DOTACJE CELOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , Inne formy wychowania przedszkolnego 3 300, , Szkoły zawodowe 1 600, , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , , Rodzina , , Rodziny zastępcze , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , Turystyka 8 000, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Pozostała działalność , ,00 gmina powiat Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 111

112 - 3 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , Pomoc w zakresie dożywiania , , Pozostała działalność , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Pozostała działalność , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Razem: , , ,76 gmina powiat Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 112

113 Załącznik nr 12 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 500,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 920,00 920,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 150,00 150,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , , Gimnazja 5 330, ,00 GIMNAZJUM NR 4 520,00 520,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Licea ogólnokształcące 7 570, ,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 420,00 420,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 6 050, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Szkoły zawodowe , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 1 400, ,00 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 113

114 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 520,00 520,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH , , Szkoły artystyczne , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 000, ,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 1 000, , Stołówki szkolne i przedszkolne 5 000, ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 5 000, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 210,00 210,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1 210,00 210, Placówki wychowania pozaszkolnego 1 150, ,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY 1 150, , Internaty i bursy szkolne 800,00 800,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 800,00 800,00 Razem: , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 114

115 Załącznik nr 13 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017 DZIAŁ Stan środków PRZYCHODY KOSZTY obrotowych na początek w tym: ROZ- WYSZCZEGÓLNIENIE roku OGÓŁEM w tym: dotacja OGÓŁEM z budżetu DZIAŁ wynagrodzenia i składki wpłata do inwestycje od nich naliczane budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Zakłady gospodarki , , , , , ,00 mieszkaniowej / ZGM / RAZEM: , , , , , ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 115

116 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 691/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2016 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 116

117 Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą administracji publicznej miasto Legnica uzyskało status miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet, przy czym jego uchwała budżetowa określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty. W roku 2017 miasto Legnica realizować będzie nadal obok zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2017 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Stosownie do 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. Prezydent Miasta dołącza do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne, tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Informacje te stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składa się z budżetu miasta Legnicy (załączniki od nr 1 do nr 10) oraz załączników od nr 11 do nr 13. Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2017 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2017 oraz zastosowano nową klasyfikację budżetową wynikającą z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i dotyczą, między innymi zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w sferze pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (działy 852 i 853), gdzie część dochodów i wydatków tej sfery została zaklasyfikowana do nowego działu 855 Rodzina. W związku z powyższym w przewidywanym wykonaniu roku 2016 po stronie dochodów i wydatków w celach porównawczych zastosowano nową klasyfikację budżetową. Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach. Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem plan dochodów budżetu miasta na rok 2017 wyniesie ,00 zł, co stanowi 102,02 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2016, dochody własne ,00 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł, dotacje z funduszy celowych ,00 zł, środki pozyskane z innych źródeł ,00 zł. Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 117

118 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 Dochody bieżące wyniosą ,00 zł, a dochody majątkowe ,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 96,85 %, a dochodów majątkowych 3,15 %. W stosunku do dochodów ustalonych na rok 2016 i przyjętych uchwałą Nr XV/144/15 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2017 stanowią 112,79 % planowanych dochodów na rok STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2017 Dotacje z funduszy celowych 0,03 % Środki pozyskane z innych źródeł 0,03 % Dotacje celowe z budżetu państwa 19,93 % Subwencja ogólna z budżetu państwa 25,84 % Dochody własne 54,17 % W roku 2017 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie 54,17 %, podczas gdy w roku 2016 wskaźnik ten wyniósł 52,32 %. Dotacje i subwencje w 2017 r. stanowić będą 45,83 % dochodów ogółem, a w roku ,68 %. Dochody gminy w roku 2017 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2017 dochody gminy wyniosą ,00 zł, * dochody własne ,00 zł. * subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 118 2

119 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 część równoważąca ,00 zł, część oświatowa ,00 zł, * dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami ,00 zł, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł, na własne zadania gminy ,00 zł, * dotacje z funduszy celowych ,00 zł, * środki pozyskane z innych źródeł ,00 zł, Dochody bieżące gminy wyniosą ,00 zł, a dochody majątkowe ,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 95,86 %, a dochodów majątkowych 4,14 %. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W ROKU 2017 Dotacje celowe z budżetu państwa 22,57 % Dotacje z funduszy Środki pozyskane z celowych innych źródeł 0,05 % 0,03 % Subwencja ogólna z budżetu państwa 15,74 % Dochody własne 61,61 % Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 61,61 % stanowić będą dochody własne, a 38,39 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2016 r. 61,12 % i 38,88 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 119 3

120 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 adiacenckiej i renty planistycznej wyniosą w roku 2017 łącznie ,00 zł, co stanowi 100,45 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą ,00 zł. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą ,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 100,45 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Planując wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto wysokość stawek wynikających z projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, przedstawionej na sesję Rady Miejskiej Legnicy w listopadzie br.. Projekt uchwały wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.. W przypadku podatku od środków transportowych wpływy ustalone zostały w oparciu o projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, przedstawionej na sesję Rady Miejskiej Legnicy w listopadzie br.. Stawki zostały dostosowane do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. i obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.. Planowane na rok 2017 wpływy wyniosą ,00 zł, co stanowi 96,26 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, jest niższa od ceny będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok W związku z tym planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2017 wyniosą ,00 zł, tj. 99,54 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 2.200,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Legnicy. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r.. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie ,00 zł, tj. na poziomie 102,44 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Na rok 2017 zakłada się, że wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej osiągnięte zostaną w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 50,00 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Z uwagi na to, że o podziałach prywatnych nieruchomości decydują ich właściciele, którzy mają świadomość obciążeń finansowych wynikających z tych podziałów, natomiast wpływy z opłaty adiacenckiej uzależnione są od wybudowania przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej, planuje się niższe wpływy w stosunku do roku Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 120 4

121 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 Opłata adiacencka naliczana jest w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynika z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie ,00 zł, tj. 101,40 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Opłaty te wnoszone są przez właścicieli nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/422/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. W zakresie podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody własne gminy, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku. Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi ustalono w wysokości ,00 zł, tj. 104,39 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z dnia 14 października 2016 r., co stanowi 104,74 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 39,34 % z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Art. 89 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.. W 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 %, podczas gdy w 2016 r. było to 37,79 %, a więc będzie wyższa o 0,10 punktu procentowego. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniesie w 2017 r. 6,71 %, podobnie jak w 2016 roku. Wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.. Dochody z majątku gminy ustalono głównie na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Łącznie planowane dochody wyniosą ,00 zł, co stanowi 115,59 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2016 r.. Obejmują one wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 121 5

122 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności to dochody z tytułu trwałego zarządu i służebność przesyłu. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą ,00 zł, co stanowi 41,18 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Wynika to z planowanych niższych wpływów za służebność przesyłu, w związku z mniejszą ilością działek planowanych do ustalenia tej służebności. Dochody z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą ,00 zł, tj. co stanowi 98,67 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Wielkość ta odzwierciedla wpływy, wynikające z prowadzonej sprzedaży nieruchomości, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminnych wyniosą 1.000,00 zł, tj. na poziomie 6,25 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. W wyniku przeprowadzenia częstych kontroli w terenie zmniejszyła się ilość stwierdzonych bezumownych zajęć gruntów gminy. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele oraz najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom w zarząd. Wyniosą one ogółem ,00 zł, tj. na poziomie 145,04 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Wzrost planu na rok 2017 wynika z zaplanowania po stronie dochodów budżetu miasta wpływów z najmu i dzierżawy majątku przez oświatowe jednostki budżetowe w związku z uchwałą Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, która ograniczyła zakres dochodów, jakie mogą gromadzić te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów. Na dochody z tytułu dzierżaw gruntów pod obiektami handlowo usługowymi złożą się wpływy z dzierżaw gruntów zabudowanych pawilonami handlowo - usługowymi i kioskami RUCH. Będą to wpływy z tytułu zawarcia około 80 umów. W 2017 roku przewiduje się kontynuację 75 umów dzierżawy gruntów rolnych. Na dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele złożą się wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingi strzeżone, dzierżawy gruntów pod ustawienie nośników reklamowych i dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie ,00 zł, co stanowi 78,18 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Wpłaty te dotyczą przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przy czym wykluczenie osób prawnych z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, skutkuje zmniejszonymi wpływami z tego tytułu. Obejmują one również wpływy z rat. Niższe wpływy przewiduje się, między innymi w związku z wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej Legnicy bonifikatą od opłat dokonywanych jednorazowo. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów, pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne oraz zwrotu bonifikaty, planuje się w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 120,57 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 122 6

123 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 Planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych obejmą wpływy ze sprzedaży 200 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wpływy z tytułu spłat rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych. Na dochody ze sprzedaży lokali i obiektów niemieszkalnych złożą się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych oraz obiektów wchodzących w skład zasobu komunalnego. Planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ulicach: Gniewomierskiej, Rzemieślniczej 12 A, Andersa, Kartuskiej 63 i Al. Rzeczypospolitej oraz sprzedaż 5 lokali użytkowych. Dochody w tej pozycji stanowią również wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach ubiegłych. Dla osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów planuje się zbyć grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkalno usługowe i usługowe o powierzchni około m 2. Dotyczy to, między innymi nieruchomości położonych przy ulicach: Piątnickiej 6, Wielogórskiej 49, Pątnowskiej 7b, Kołodziejskiej, Działkowej 10, 24-28, Korczaka 5-7, 21, Książęcej 24, Wrocławskiej 91 i 217, Ściegiennego 15 i 19, Pancernej 12 a, Środkowej, Rumla, Grodzkiej oraz al. Czerwonych Maków. Planuje się sprzedaż gruntów pod zabudową niemieszkalną położonych przy ulicach: Zachodniej, Jaworzyńskiej, Poznańskiej, Fiołkowej, Stanisławowskiej, Nowodworskiej, Chojnowskiej, Lubińskiej, Masarskiej i Drzymały o łącznej powierzchni około m 2. Ponadto w ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy planowane są wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z uwagi na zbycie mieszkań lub wykorzystanie na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia i bonifikat w przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat od dnia nabycia (inne niż mieszkaniowe) i wpływy ze zwrotu bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne, których wielkość wiąże się bezpośrednio z ilością sprzedanych lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i zastosowaniu 95 % bonifikaty od pierwszej opłaty. Podjęte w roku 2016 przez Radę Miejską Legnicy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pozwolą na sprzedaż nowych terenów pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną i przemysłowo usługową. Planowane wpływy z tytułu dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości 9.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.. Planowane dochody z odsetek wyniosą ,00 zł. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł dotyczą dotacji z gmin: Bolków, Jawor, Kunice, Miłkowice, Krotoszyce, Złotoryja, Wądroże Wielkie, Lubin, Miłkowice, Ruja, Chojnów, Męcinka, Prochowice, Legnickie Pole i miasta Chojnów z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, gmin: Ruja, Miłkowice, Kunice oraz Krotoszyce do przedszkoli publicznych, gmin: Ruja, Wądroże Wielkie, Legnickie Pole, Malczyce, Chojnów i miasta Chojnów na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10, jak również dotacji z gminy Miłkowice na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami gminy Miłkowice oraz na Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 123 7

124 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 realizację zdań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Jawor, Krotoszyce, Kunice, Prochowice i Miasta Chojnów do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy. Dotacje te to dochody własne i stanowią one 107,97 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.. Wynika to między innymi z większej liczby dzieci spoza miasta, które uczęszczać będą do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta. W roku 2017 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla gminy składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST z dnia 14 października 2016 r. poinformował, że projektowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2017 wynosi ,00 zł, - część równoważąca ,00 zł, - część oświatowa ,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W 2017 r. dla miasta Legnicy kwota ta wynosi ,00 zł, co stanowi 73,26 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Jest to zmniejszenie w porównaniu do 2016 r. o kwotę ,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wyżej wymienionym piśmie planowana na rok 2017 jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej ma rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej niemniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać pomniejszona, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu. Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona - w stosunku do roku 2016 w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej. Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2017 wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych i kwotę na zadania pozaszkolne. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji ogólnej została dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowych subwencji ogólnej na rok Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 124 8

125 BUDŻET MIASTA LEGNICY , określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej, danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych. Wyliczenia planowanych na rok 2017 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi ,00 zł i stanowi 102,25 % w stosunku do zaplanowanej na rok 2016 (wzrost o kwotę ,00 zł) Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr FB-BP KSz i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG /16 z dnia 17 października 2016 r.. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, rodziny, przejętej części kompetencji Urzędu Wojewódzkiego, obrony cywilnej i obrony narodowej oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Stanowią one 113,81 % przewidywanego wykonania w roku Na zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę ,00 zł wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr FB-BP KSz. Zaplanowana dotacja dotycząca zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego, stanowi 80,97 % dotacji zaplanowanej na ten cel na rok Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczą dotacji w kwocie ,00 zł, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wychowanie przedszkolne. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 21 października 2016 r., a w przypadku wychowania przedszkolnego skalkulowano je stosownie do ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Stanowią one 72,37 % przewidywanego wykonania w 2016 r., co wynika między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków o kwotę ,00 zł na wydatki w sferze pomocy społecznej. Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona 125 9

126 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 Dotacje z funduszy celowych dotyczą planowanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,00 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości). Zaplanowaną wyżej dotację ustalono w oparciu o wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie ,00 zł dotyczącą środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektów pn.: Europejscy obrońcy ciemnego nieba i Motywacja + Talent = Sukces. Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług opiekuńczych, usług basenowych, grzywien i mandatów, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości ,00 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł. Dochody powiatu w roku 2016 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2017 dochody powiatu wyniosą ,00 zł, * dochody własne ,00 zł * subwencja ogólna z budżetu państwa, ,00 zł część równoważąca ,00 zł część oświatowa ,00 zł * dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 zł zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na własne zadania powiatu 4.000,00 zł, ,00 zł, * środki z innych źródeł ,00 zł. Zaplanowane dochody w całości stanowią dochody bieżące. Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona

127 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU W ROKU 2017 Dotacje celowe z budżetu państwa 11,50 % Środki z pozyskane z innych źródeł 0,05 % Dochody własne 30,49 % Subwencja ogólna z budżetu państwa 57,96 % Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 30,49 % dochody własne i 69,51 % dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2016 wynosi 26,75 % i 73,25 %. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości ,00 zł, tj. 104,20 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu zaplanowano w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z 14 października 2016 r. Stanowi to 104,46 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25 %. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %, podobnie jak w 2016 roku. Wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokości ,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona

128 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 Dochody z mienia powiatu ustalono w wysokości ,00 zł. Dotyczą one wpływów z najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom w zarząd i stanowią ,14 % przewidywanego wykonania w roku Wzrost planu na rok 2017 wynika z zaplanowania po stronie dochodów budżetu miasta wpływów z najmu i dzierżawy majątku przez oświatowe jednostki budżetowe w związku z uchwałą Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, która ograniczyła zakres dochodów, jakie mogą gromadzić te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości ,00 zł, co stanowi 97,78 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Dotacje te dotyczą wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, realizacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na rzecz powiatu legnickiego oraz kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. W roku 2017 miasto Legnica otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla powiatu składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST z 14 października 2016 r. poinformował, że planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2017 wynosi ,00 zł, - część równoważąca ,00 zł - część oświatowa ,00 zł Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art. 23a cytowanej wyżej ustawy część równoważącą otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, powiaty w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat oraz powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2017 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2016 r. i powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż ,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy. Dla miasta Legnicy wyniesie ona ,00 zł, co stanowi 99,84 % w stosunku do roku 2016 (zmniejszenie o kwotę ,00 zł). Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na zasadach opisanych w części dotyczącej subwencji dla gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana na rok 2017 wynosi ,00 zł, co stanowi 100,05 % subwencji zaplanowanej w 2016 r.. Jest ona wyższa o kwotę ,00 zł w stosunku do zaplanowanej na rok 2016 r.. Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjęto w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości ,00 zł stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 21 października 2016 r.. Oszacowana w powyższy sposób wielkość dotacji przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezyjno kartograficznego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pomocy społecznej, rodziny, ochrony zdrowia, nadzoru budowlanego, nieodpłatnej pomocy prawnej, orzekania o niepełnosprawności, kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego oraz kompetencji urzędu wojewódzkiego. Stanowią one 95,40 % przewidywanego wykonania w roku Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona

129 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2017 Na zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 4.000,00 zł wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr FB-BP KSz. Zaplanowana dotacja przeznaczona jest na organizację i prowadzenie działań obronnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań. Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 90,48 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 21 października 2016 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej. Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie ,00 zł dotyczącą środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w związku z jego rozliczeniem. Pozostałe dochody to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za korzystanie ze środowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe realizujące zadania powiatu, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłaty z tytułu sprzedaży map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Dochody oszacowane zostały przez jednostki organizacyjne miasta i wyniosą ,00 zł. Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017". Budżet miasta Legnicy na rok 2017 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2017 określono na kwotę ,00 zł, co stanowi 103,09 % przewidywanego wykonania w 2016 r.. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł, 600 Transport i łączność ,00 zł, 630 Turystyka 8.000,00 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, 710 Działalność usługowa ,00 zł, 750 Administracja publiczna ,00 zł, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł, 752 Obrona narodowa ,00 zł, Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona

130 BUDŻET MIASTA LEGNICY Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł, 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 zł, 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł, 758 Różne rozliczenia ,00 zł, 801 Oświata i wychowanie ,00 zł, 851 Ochrona zdrowia ,00 zł, 852 Pomoc społeczna ,00 zł, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł, 855 Rodzina ,00 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, 926 Kultura fizyczna ,00 zł. Wydatki bieżące wyniosą ,00 zł, a wydatki majątkowe ,00 zł. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 91,09 %, a wydatków majątkowych 8,91 %. Należy zaznaczyć, że w 2017 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę ,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2017 Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa 32,16 % 0,79% 17,61 % Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia 1,42 % Rodzina 8,43 % Pomoc społeczna 1,22 % 2,58 % 6,57 % 0,68 % 2,52% 0,05 % 0,01 % 10,13 % 2,42 % 0,01 % 0,83 % 3,77 % 5,28 % 3,52 % Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wymiar sprawiedliwości Urzędy naczelnych organów władzy... W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35,68 %, 855 Rodzina i 852 Pomoc społeczna 26,04 %, 600 Transport Id: 1051A CF E970CA1BD. Przyjęty Strona

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017. UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019.

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018.

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2018 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2017 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011. UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 399 00 4 0690 Wpływy z różnych opłat 380 00 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Załącznik nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE 25 178 909,95 25 633 712,85 101,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 003 531,50 1 003 531,50 100,0

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia... DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 1 180 000,00 1 210 000,00 0,00 1 180 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU w złotych 33 DOCHODY BIEŻĄCE 28 033 891,16 15 633 769,57 55,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 716 402,12 716 402,12 100,0

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia...

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 960 777,00 4 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 4 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za III kwartał 2016 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 13067 UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok Załącznik Nr 1 w złotych Dział 1 010 Nazwa Plan ogółem 2 3 4 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 224 101,00 0470 Wpływy z opłat

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK w złotych Plan dochodów na 2017 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina według źródeł powstawania w złotych Lp. DOCHODY GMINY Wykonanie dochodów wskaźnik I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Nazwa działu i rozdziału w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 20 375 921,89 11 661 930,11 57,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody , w tym: 591 594 505 213 679 801 805 274 306 Dochody bieżące 539 034 963 173 358 347 712 393 310 Dochody majątkowe 52 559 542 40 321 454 92 880 996 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018 ZARZĄDZENIE NR 1285.2017 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok 2016

Projekt budżetu na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia.. DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2016 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 0,00 35 371,00 0970 Wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Dział Rozdział Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 71035

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem DOCHODY Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCH na rok 2017 Nr XIX/157/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 7105 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 639/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 639/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 639/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r. Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1000 1 pkt2i3 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Dział Nazwa działu klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016

UCHWAŁA NR XII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 UCHWAŁA NR XII.130.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo