ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy: 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 stanowiący załącznik nr 1, 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 stanowiące załącznik nr 2, 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3, 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 924/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2013 r. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 2

3 Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. 1) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody gminy w wysokości ,00 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł, 2) dochody powiatu w wysokości ,00 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł. 3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, z tego na: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki jednostek budżetowych ,50 zł, z tego na: Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 3

4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,87 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,63 zł, e) obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, z tego na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł w tym na: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki gminy w wysokości ,88 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,88 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,40 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,40 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł), - dotacje na zadania bieżące ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,48 zł, - obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,10 zł), 2) wydatki powiatu w wysokości ,12 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,12 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,10 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł), - dotacje na zadania bieżące ,87 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,15 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł (w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł). 3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3. Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 4

5 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości ,00 zł i wolne środki w wysokości ,00 zł Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł. 2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,00 zł zaciąganych na: 5. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości ,00 zł. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł i kredytu bankowego długoterminowego w wysokości ,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta oraz prawnego zabezpieczenia kredytów. 6. Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości ,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i plan wydatków w wysokości ,00 zł na prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego miasta Legnicy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 10. Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 5

6 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2014 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014 zawiera załącznik nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 zawiera załącznik nr Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie ,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. 3. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: 1) Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym (LBO) ,00 zł, 2) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych ,00 zł, 3) Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/Daszyńskiego/Czarnieckiego/Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej (LBO) ,00 zł, 4) Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców) (LBO) ,00 zł Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem ,00 zł, 1) rezerwy celowe oświaty ,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,00 zł, b) nagrody Prezydenta dla nauczycieli ,00 zł, c) nauczanie przyłóżkowe ,00 zł, d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami ,00 zł, e) uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice szkolne) ,00 zł, f) usuwanie skutków awarii ,00 zł, 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, 3) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy ,00 zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do: 14. 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 6

7 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie , 4280, i 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy. 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 17. Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 7

8 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2014 Dział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2013 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 6, ,00 1) dochody bieżące , ,00 6, , Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Transport i łączność , ,00 198, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 97, , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 180, Wpływy z różnych opłat , ,00 99, , , Pozostałe odsetki 9 935, Wpływy z różnych dochodów , ,00 91, , ,00 % (5:4) gmina powiat 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 102, ,00 2) dochody majątkowe , ,00 270, , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 8

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 270, , , Turystyka , , , ,00 2) dochody majątkowe , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 98, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 82, , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 95, , Wpływy z różnych opłat , ,00 22, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,00 106, ,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,00 54, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 57, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 81, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 60, ,00 2) dochody majątkowe , ,00 105, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 9

10 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 56, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Działalność usługowa , ,00 95, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 95, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 110, , Wpływy z usług , ,00 104, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 80, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 92, , Administracja publiczna , ,00 103, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 103, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,00 102, ,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów 9 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 112, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 96, ,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 316,00 316,00 100,00 316,00 2) dochody majątkowe 200, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98, ,00 1) dochody bieżące , ,00 98, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 98, ,00 gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1 000, ,00 100, ,00 1) dochody bieżące 1 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 000, ,00 100, ,00 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 91, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 96, , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 100, , Pozostałe odsetki 200,00 300,00 150,00 300, Wpływy z różnych dochodów , ,00 110, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 96, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 11

12 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 667,00 667,00 100,00 667,00 2) dochody majątkowe , ,00 2, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 2, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,00 102, , ,00 poborem 1) dochody bieżące , ,00 102, , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103, , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 100, , , Podatek od nieruchomości , ,00 101, , Podatek rolny , ,00 95, , Podatek leśny 1 200, ,00 100, , Podatek od środków transportowych , ,00 100, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 100, , Podatek od spadków i darowizn , ,00 100, , Opłata od posiadania psów , ,00 100, , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 100, , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 100, , Wpływy z opłaty targowej , ,00 100, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 100, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 59, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 100, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 96, ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 36, , Różne rozliczenia , ,00 95, , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 12

13 ) dochody bieżące , ,00 95, , , Pozostałe odsetki 17, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 5, , Wpływy z różnych dochodów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 99, , , Oświata i wychowanie , ,00 48, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 66, , , Wpływy z różnych opłat 38,00 180,00 473,68 180, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 1 143,00 250,00 21,87 250,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 97, , , Pozostałe odsetki , ,00 83, , , Wpływy z różnych dochodów , ,25 53, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 13

14 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 117, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 117, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,32 59, , , , ,02 47, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z , ,41 47, , ,57 innych źródeł 2) dochody majątkowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Ochrona zdrowia , ,00 97, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 97, , , Wpływy z różnych opłat 400,00 300,00 75,00 300,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 14

15 Wpływy z usług , ,00 96, , Pozostałe odsetki 500,00 400,00 80,00 400, Wpływy z różnych dochodów , ,00 99, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 992, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 104, , Pomoc społeczna , ,00 85, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 85, , , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 7 500, ,00 84, , Wpływy z różnych opłat 255, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 2 000, ,00 100, ,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 97, , , Pozostałe odsetki 1 869, ,00 74, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 96, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 1, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 270, ,00 761, , , ,00 92, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 15

16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) , ,00 71, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 101, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych powiatu , ,00 98, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 84, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 80, ,00 684, , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 97, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 95, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 95, , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 1 440,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 94, , Pozostałe odsetki 104, Wpływy z różnych dochodów 440,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 96, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 21, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 4, , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 16

17 Wpływy z różnych opłat 61,00 60,00 98,36 60, Wpływy z usług , ,00 78, , , Pozostałe odsetki 4 650, ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 40, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 2) dochody majątkowe , ,00 39, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 39, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 164, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 164, , , Wpływy z opłaty produktowej 3 789, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 162, , Wpływy z różnych opłat , ,00 197, , , Wpływy z usług , ,00 64, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 920, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 95, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 17

18 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 innych źródeł 2) dochody majątkowe 2 000, ,00 200, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000, ,00 200, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 24, ,00 1) dochody bieżące , ,00 79, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 000, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 2) dochody majątkowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , ,00 68, ,00 1) dochody bieżące , ,00 93, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,00 100, ,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 100, , Pozostałe odsetki 635,00 500,00 78,74 500, Wpływy z różnych dochodów 4 329, ,00 34, ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 2) dochody majątkowe , ,00 2, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 18

19 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, ,00 100, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 innych źródeł Ogółem, , ,00 100, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 99, , ,00 - własne , ,25 103, , ,85 - dotacje i subwencje , ,75 94, , ,15 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,75 30, , ,15 2) dochody majątkowe , ,00 126, , ,00 - własne , ,00 97, ,00 - dotacje i subwencje , ,00 177, , ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 197, , ,00 Razem: , ,00 100, , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 19

20 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2014 Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na 2014 % (5:4) 2013 Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo , ,00 92, , Melioracje wodne 0, , ,00 1) wydatki bieżące 0, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 0, , , Izby rolnicze 5 400, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 5 400, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 400, ,00 100, , Pozostała działalność ,59 0,00 1) wydatki bieżące ,59 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,59 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 541,86 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,73 0, Transport i łączność , ,00 171, , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 153, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 107, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 107, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,14 0,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 703, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 20

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Legnicy ul. Domejki , Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 234,12 0, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96,54 0, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97,63 0, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97,63 0, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,19 0 2) wydatki majątkowe , ,00 337, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 337, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , , Drogi publiczne gminne , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 99, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 99, , Drogi wewnętrzne , ,00 200, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 200, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 200, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 200, , Pozostała działalność , ,00 103, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 95, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600, ,00 165, , Turystyka , ,88 10, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 8 000, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 8 000, ,00 100, , Pozostała działalność , ,88 10, ,88 1) wydatki bieżące , ,88 57, ,88 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 21

22 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,88 57, ,88 2) wydatki majątkowe , ,00 10, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 10, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,10 12, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 82, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 83, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 98, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 38, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 38, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 78, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 76, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 76, , , wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 76, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 50, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 100, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 12, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 12, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 950, ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 950, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 0, Działalność usługowa , ,00 97, , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 93, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 93, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 93, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 51, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98, , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 102, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100,00 500, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 39, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 39, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 22

23 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 39, , wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 39, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 308, ,00 75, ,00 1) wydatki bieżące 8 308, ,00 75, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 308, ,00 75, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 8 308, ,00 75, , Nadzór budowlany , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Cmentarze , ,00 80, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 80, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 80, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 80, , Administracja publiczna , ,00 97, , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 83, , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 83, , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 83, , , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 83, , , , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98, , , Starostwa powiatowe , ,00 106, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 120, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 900,00 100,00 900,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 97, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 55, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 23

24 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 240, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 62, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 62, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 127, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 127, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 127, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 127, , wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 7 241, ,00 129, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 48, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98, , Pozostała działalność , ,00 259, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 259, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 259, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 550, ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 263, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 98, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 98, , Obrona narodowa 1 975, ,00 111, , , Pozostałe wydatki obronne 1 975, ,00 111, , ,00 1) wydatki bieżące 1 975, ,00 111, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 100, , wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 000, ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 975, ,00 123, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 94, , , , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 91, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 98, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 24

25 wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 79, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 112, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 2, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 2, , Obrona cywilna 7 400, ,00 86, , ,00 1) wydatki bieżące 7 400, ,00 86, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 400, ,00 86, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 7 400, ,00 86, , , Straż gminna (miejska) , ,00 103, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 117, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 117, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 119, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 108, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 117, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 46, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 46, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 46, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 46, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Pozostała działalność 5 540, ,00 96, ,00 1) wydatki bieżące 5 540, ,00 96, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 540, ,00 96, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 5 540, ,00 96, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 791,81 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 791,81 0,00 ustaw 1) wydatki bieżące 791,81 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 791,81 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 791,81 0, Obsługa długu publicznego , ,00 91, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 25

26 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 91, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 91, ,00 e) obsługa długu , ,00 91, , Różne rozliczenia , , , , , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 - rezerwa ogólna , ,00 - rezerwy celowe oświaty: , ,00 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli , ,00 - nagrody Prezydenta dla nauczycieli , ,00 - nauczanie przyłóżkowe , ,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych , ,00 będących emerytami i rencistami - uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice , ,00 szkolne) - usuwanie skutków awarii , ,00 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , ,00 - rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy , , Prywatyzacja 4 140, ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące 4 140, ,00 104, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 140, ,00 104, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 349, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 349, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 349, , Oświata i wychowanie , ,12 98, , , , Szkoły podstawowe , ,40 101, ,40 1) wydatki bieżące , ,40 101, ,40 a) wydatki jednostek budżetowych , ,40 101, ,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,40 102, ,40 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 152, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 74, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 4, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 165, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 165, , Szkoły podstawowe specjalne , ,10 95, ,10 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona

27 ) wydatki bieżące , ,10 95, ,10 a) wydatki jednostek budżetowych , ,10 96, ,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,10 97, ,10 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 86, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 190, ,00 96, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 114, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 114, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 114, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 115, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 98, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 167, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 97, , Przedszkola , ,00 91, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 91, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 87, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 156, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 85, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 67, ,00 30,00 2) wydatki majątkowe , ,00 164, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 164, , Przedszkola specjalne , ,00 115, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 115, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 115, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 110, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 186, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 480, ,00 118, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 90, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 90, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 90, , , Gimnazja , ,00 96, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 88, ,00 200,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 107, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 55, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 49, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 101, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona

28 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 101, , Gimnazja specjalne , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 270, ,00 79, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 110, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 110, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 110, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 118, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 100,00 200, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 109, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 109, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 109, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 116, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 65, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 50, , Licea ogólnokształcące , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 94, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 93, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 94, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 86, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 109, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 55, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 17, ,00 2) wydatki majątkowe , , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , Licea profilowane , ,00 72, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 72, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 72, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 72, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 73, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 929, ,00 129, , Szkoły zawodowe , ,02 111, ,02 1) wydatki bieżące , ,02 100, ,02 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona

29 wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,87 95, ,87 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 62, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,15 69, ,15 2) wydatki majątkowe , ,00 380, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 380, , Szkoły artystyczne , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 91, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , ,00 108, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 108, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 110, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 87, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 670, ,00 85, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 65, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 104, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 14, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 14, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 54, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 54, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 69, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 19, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 300,00 0,17 300, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 101, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 29

30 wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 83, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 467, ,00 80, ,00 250,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Pozostała działalność , ,60 4, ,60 1) wydatki bieżące , ,60 10, ,60 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 10, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 8, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 204,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,60 40, ,60 2) wydatki majątkowe ,18 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,18 0,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,18 0, Ochrona zdrowia , ,00 88, , , Zwalczanie narkomanii , ,00 80, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 80, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 70, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 61, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 83, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 63, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 63, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem , ,00 104, ,00 ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Izby wytrzeźwień , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 30

31 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 96, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700, ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Pozostała działalność , ,00 97, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 97, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 94, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 052,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 111, , Pomoc społeczna , ,00 94, , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 100, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 93, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 97, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 81, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 113, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 114, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 77, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 77, , Domy pomocy społecznej , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 103, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 97, ,00 2) wydatki majątkowe ,39 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,39 0, Ośrodki wsparcia , ,00 102, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 107, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 107, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 101, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 15, ,00 2) wydatki majątkowe ,61 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,61 0, Rodziny zastępcze , ,00 99, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 31

32 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 85, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 85, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 87, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 102, , , Wspieranie rodziny , ,00 109, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 109, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 109, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 113, , wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 94, , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące , ,00 94, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 76, ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 93, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,00 87, , ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące , ,00 87, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 87, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 87, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 77, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 77, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 79, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,12 0,00 0 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 97, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 97, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 97, , Zasiłki stałe , ,00 69, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 69, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 69, , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0,00 0 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 32

33 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, , wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 101, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 39, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 106, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Pozostała działalność , ,00 71, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 71, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 111,11 500, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 111,11 500, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 106, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 68, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 761, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 102, , , , Żłobki , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, , wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe 5 000, , , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, , , ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 100, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 33

34 ) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 88, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 88, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 88, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 96, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 67,57 0, , Powiatowe urzędy pracy , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 101, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 95, , , Świetlice szkolne , ,00 106, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 89, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 520, ,00 94, , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 106, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 107, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 95, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 370, ,00 84, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 159, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 159, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 177, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 182, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 117, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 109, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 520,00 520,00 100,00 520, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 90, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 090, ,00 90, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 96, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 34

35 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 75, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 520, ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 80, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 80, , Internaty i bursy szkolne , ,00 120, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 121, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, , wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 76, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 141, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 100,00 800,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 108, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 111, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 114, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 42, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 42, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 692,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 692,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 800,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 42, , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 85, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 85, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 85, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 96, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 39, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 100,00 400, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 94, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 94, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 94, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 89, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500, ,00 90, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 35

36 ) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 145, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 92, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 92, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 92, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, , , Gospodarka odpadami , ,00 163, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 164, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 164, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 186, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 164, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 250, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 9 000, ,00 166, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 94, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 94, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 94, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 94, ,00 2) wydatki majątkowe 8 610,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 610,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 36

37 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Schroniska dla zwierząt , ,00 119, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 92, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, , wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 102, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 48, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 48, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 798,39 0,00 1) wydatki bieżące 3 798,39 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 798,39 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 3 798,39 0, Pozostała działalność , ,00 299, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 121, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 121, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 122, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 503,00 0,00 2) wydatki majątkowe , ,00 706, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 706, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 109, , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 129, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 129, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 129, , Teatry , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 94, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 94, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 94, , Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 89, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 37

38 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 101, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Biblioteki , ,00 104, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, , , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 104, , , , Muzea , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 145, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 97, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 131, ,00 57, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 6 131, ,00 57, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 147, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 147, , Pozostała działalność , ,00 46, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 46, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 46, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000, ,00 200, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 40, , Kultura fizyczna , ,00 66, , , Obiekty sportowe , ,00 4, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 1, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1, , Instytucje kultury fizycznej , ,00 107, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 102, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 280, ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 472, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 472, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 38

39 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 125, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 125, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 125, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 147, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 100, ,00 Ogółem, , ,00 105, , , , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, , , , , , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 155, , , ,00 Razem, , ,00 105, , , , , , ,00 Gmina ,88 Powiat ,12 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 39

40 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2014 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2014 gmina powiat Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9) (LBO) , ,00 Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie , ,00 Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej , ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4 (LBO) , ,00 Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 40

41 Przebudowa ulic Witelona i Skarbka , ,00 Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy , ,00 Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy , ,00 Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,65 Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy , ,00 Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego , ,00 Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy , ,00 Przebudowa ul. Plutona w Legnicy , ,00 Przebudowa ul. Skośnej w Legnicy na ciąg pieszo - rowerowy , ,00 Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego (LBO) , ,00 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B" , , Turystyka , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,27 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 41

42 Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym (LBO) , ,00 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych , ,00 Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/Daszyńskiego/Czarnieckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu , ,00 roślinności wysokiej i niskiej (LBO) Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców) (LBO) , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 42

43 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , ,00 Zakup głównego UPS-a 60KW do budynku Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup wyposażenia uzupełniającego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20 a - Budowa piłkochwytów przy boisku 8 400, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych , ,00 Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej Ocieplenie ścian budynku sali gimnastycznej , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu i kominów szkoły , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Przebudowa korytarza na I piętrze i klatki schodowej , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa toalet uczniowskich z dostosowaniem dla uczniów 6 - letnich , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa instalacji wodnokanalizacyjnej , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 43

44 "Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 (LBO) , , Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z montażem urządzeń przeciwzalewowych , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Przebudowa tarasów , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Przebudowa pomieszczeń kuchni , , Gimnazja , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Gimnazjum Nr 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 a - Przebudowa toalety przy komnacie , ,00 Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska Przebudowa dachu łącznika szkoły , ,00 Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska Przebudowa kominów wentylacyjnych , ,00 Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - Modernizacja instalacji elektrycznej , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3 (LBO) , ,00 V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa dachu budynku B i C 5 000, ,00 V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa fosy okalającej budynek , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 44

45 V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa instalacji odgromowej 8 000, ,00 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska Przebudowa hydrantów wewnętrznych , , Szkoły zawodowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego , ,00 Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Legnicy ul. Skarbka 4 - Przebudowa instalacji elektrycznej , ,00 Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Przebudowa urządzeń przeciwzalewowych - zasuwy zwrotne 8 400, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Przebudowa oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Przebudowa I piętra, z przeznaczeniem na sypialnie dla podopiecznych placówki socjalizacyjnej , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Żłobki , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 45

46 Żłobek Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 - Modernizacja węzła cieplnego , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Przebudowa dachu budynku przy ul. Piechoty , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa pomieszczeń wraz z odgrzybianiem i osuszaniem w budynku przy ul. Rataja , ,00 Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3 - Przebudowa tarasu i wykonanie izolacji w budynku przy ul. Rataja , , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Przebudowa dachu budynku przy ul. Piechoty , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście , ,00 "Oświetlenie ulicy" - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika (LBO) , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (LBO) , ,00 Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką (LBO) , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 46

47 Budowa placu zabaw "Wioska Słowiańska" (LBO) , ,00 Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej (LBO) , ,00 Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica , ,00 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej , ,00 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy , ,00 "Sportowe miasteczko" - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20 (LBO) , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej (os. Sienkiewicza) (LBO) , , Instytucje kultury fizycznej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Przebudowa niecki basenowej przy ul. Stromej , ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Przebudowa niecki basenowej przy ul. Radosnej , ,00 Razem: , , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 47

48 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2014 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Wyszczególnienie Przewidywane Plan na rok 2014 wykonanie roku 2013 % (4:3) PRZYCHODY , ,00 303,37 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 - planowany kredyt bankowy ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,00 141,29 ROZCHODY , ,00 111,67 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 111,67 - spłaty pożyczek , ,56 113,18 - spłaty kredytów bankowych , ,44 111,52 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 48

49 Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Ogółem: ,00 1) dochody bieżące ,00 Razem: ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 49

50 Wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 ogółem: 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup usług pozostałych ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy 1 000,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 50

51 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 ogółem: 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Zakup ustników 1 000, Zakup usług remontowych 5 000,00 Kalibracja urządzeń do szybkiego ustalania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu 5 000,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Szkolenie dla pracowników MOPS w zakresie pomocy w rodzinie z problemem uzależnienia ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 51

52 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Szkolenia dla członków Komisji (wynagrodzenie dla osób szkolących) 1 000,00 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Klubu Abstynenta "Alibi" 9 840,00 Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji ,00 Wywiady środowiskowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Abstynenta "Alibi" 1 000, Zakup energii 2 000,00 Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi" 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport) ,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie ,00 Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi" 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi" 1 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi" 3 000, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy 2 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 52

53 Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych ,00 Ogółem: ,00 1) wydatki bieżące ,00 2) wydatki majątkowe ,00 Razem: ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 53

54 Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2014 DOCHODY Dział Rozdział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 197, , , Wyszczególnienie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Przewidywane wykonanie roku 2013 Plan na rok , ,00 197, , ,00 ogółem: 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 197, , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 197, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 197, , ,00 Ogółem: , ,00 197, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 197, , ,00 Razem: , ,00 197, , ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 54

55 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Transport i łączność 0, ,00 #DZIEL/0! , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Przewidywane wykonanie roku 2013 Plan na rok , ,00 #DZIEL/0! 0, ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 #DZIEL/0! ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 0, ,00 #DZIEL/0! , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 #DZIEL/0! ,00 Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej 0, ,00 #DZIEL/0! ,00 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych , , Drogi publiczne gminne 0, ,00 #DZIEL/0! ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH , , Zakup usług pozostałych , ,00 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 100, ,00 ogółem: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 55

56 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY , ,00 100, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, ,00 Zakup nagród dla wyróżnionych w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2014" , ,00 Zakup nagród dla wyróżnionych w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2013" , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 172, , , Gospodarka odpadami 4 978, , , , ,00 ogółem: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 4 978, , , , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 4 978, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup nagród związanych z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi , , Zakup usług pozostałych 4 978, , , , ,00 Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków) 0, ,00 #DZIEL/0! 5 000,00 Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków 4 978,32 Prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi , ,00 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica 0, ,00 #DZIEL/0! , Oczyszczanie miast i wsi 0, ,00 #DZIEL/0! ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych 0, ,00 #DZIEL/0! ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 56

57 URZĄD MIASTA LEGNICA 0, ,00 #DZIEL/0! , Zakup usług pozostałych 0, ,00 #DZIEL/0! ,00 Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów 0, ,00 #DZIEL/0! , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 147, ,00 ogółem: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 120, , Zakup usług pozostałych , ,00 149, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 147, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 120, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście , ,00 120, , Zakup usług pozostałych , ,00 149, ,00 Utrzymanie terenów zieleni , ,00 149, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Zakup usług pozostałych ,00 Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy , Schroniska dla zwierząt , ,00 ogółem: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy , , Pozostała działalność , ,00 457, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 57

58 ogółem: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 #DZIEL/0! 5 000, Zakup usług remontowych , ,00 663, , Zakup usług pozostałych , ,00 315, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 457, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 #DZIEL/0! 5 000,00 Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy 0, ,00 #DZIEL/0! 5 000, Zakup usług remontowych , ,00 663, ,00 Remont i konserwacja urządzeń wodnych , ,00 Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych , Zakup usług pozostałych , ,00 315, ,00 Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy 0, ,00 #DZIEL/0! ,00 Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy 5 000, ,00 Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy , ,00 168, ,00 Utrzymanie urządzeń wodnych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 125, , Biblioteki , ,00 125, ,00 ogółem: Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 125, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 125, , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 125, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 58

59 Legnicka Biblioteka Publiczna - Działalność i rozwój Ekobiblioteki i podległego jej Ośrodka Informacji , ,00 125, ,00 Ekologicznej Ogółem: , ,00 187, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 177, , ,00 2) wydatki majątkowe 0, ,00 #DZIEL/0! , ,00 Razem: , ,00 187, , ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 59

60 Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU I PLAN WYDATKÓW NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO MIASTA LEGNICY NA ROK 2014 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2013 Plan na rok Działalność usługowa , ,00 105, , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 105, ,00 ogółem: 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 110, , Wpływy z usług , ,00 104, ,00 MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ , ,00 105, , Wpływy z różnych opłat , ,00 110, , Wpływy z usług , ,00 104, ,00 Ogółem: , ,00 105, ,00 1) dochody bieżące , ,00 105, ,00 Razem: , ,00 105, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 60

61 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2013 Plan na rok Działalność usługowa , ,00 97, , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 97, ,00 ogółem: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, , Składki na Fundusz Pracy 3 680, ,00 100, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 640, ,00 221, , Zakup energii , ,00 151, , Zakup usług pozostałych , ,00 56, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 900, ,00 100, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 400,00 0,00 0,00 0,00 MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ,05 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 680,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 640,00 0,00 0,00 0, Zakup energii ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,05 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 6 900,00 0,00 0,00 0,00 telefonicznej Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00 0,00 % (6:5) gmina powiat Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 61

62 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 680, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 6 900, ,00 telefonicznej 750 Administracja publiczna , ,00 154, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 154, ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 154, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 154, , Zakup usług pozostałych , ,00 154, ,00 Opieka techniczna GeoMedia i Oracle , ,00 154, ,00 Ogółem: , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 Razem: , ,00 104, ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 62

63 Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA NA ROK 2014 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2013 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,59 1) dochody bieżące ,59 % (6:5) gmina powiat 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 57, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 81, ,00 1) dochody bieżące , ,00 81, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 81, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 63

64 Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Działalność usługowa , ,00 92, , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 90, ,00 1) dochody bieżące , ,00 90, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 90, , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 39, ,00 1) dochody bieżące , ,00 39, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 39, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 308, ,00 75, ,00 1) dochody bieżące 8 308, ,00 75, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 308, ,00 75, , Nadzór budowlany , ,00 101, ,00 1) dochody bieżące , ,00 101, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 64

65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 101, , Administracja publiczna , ,00 106, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 106, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 106, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 112, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 92, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 127, ,00 1) dochody bieżące , ,00 127, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 127, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 98, ,00 1) dochody bieżące , ,00 98, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 65

66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98, , Obrona narodowa 1 000, ,00 100, , Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100, ,00 1) dochody bieżące 1 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 91, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 91, ,00 1) dochody bieżące , ,00 96, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 96, ,00 2) dochody majątkowe , ,00 2, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6410 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 2, , Obrona cywilna 5 000, ,00 100, ,00 1) dochody bieżące 5 000, ,00 100, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 66

67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000, ,00 100, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność 6 000,00 1) dochody bieżące 6 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 000, Ochrona zdrowia , ,00 95, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,00 104, ,00 zdrowotnego 1) dochody bieżące , ,00 104, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 67

68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 104, , Pozostała działalność 5 992,00 1) dochody bieżące 5 992, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 992, Pomoc społeczna , ,00 92, , , Ośrodki wsparcia , ,00 101, ,00 1) dochody bieżące , ,00 101, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 101, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 93, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody bieżące , ,00 93, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 93, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 68

69 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 96, ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) dochody bieżące , ,00 96, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 96, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, , Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 69

70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 96, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 96, ,00 1) dochody bieżące , ,00 96, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 96, , Edukacyjna opieka wychowawcza 9 200, Pomoc materialna dla uczniów 9 200,00 1) dochody bieżące 9 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 200, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000,00 1) dochody bieżące 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000, Biblioteki 5 000,00 1) dochody bieżące 5 000,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 70

71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000,00 Ogółem: , ,00 92, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 93, , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 2, ,00 Razem: , ,00 92, , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 71

72 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku 2013 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,59 1) wydatki bieżące ,59 a) wydatki jednostek budżetowych ,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 541,86 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 57, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 81, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 81, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 81, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 81, , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące , Działalność usługowa , ,00 92, , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 90, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 90, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 90, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 90, , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 39, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 72

73 ) wydatki bieżące , ,00 39, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 39, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 39, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 308, ,00 75, ,00 1) wydatki bieżące 8 308, ,00 75, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 308, ,00 75, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 308, ,00 75, , Nadzór budowlany , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Administracja publiczna , ,00 106, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 106, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, , , Kwalifikacja wojskowa , ,00 127, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 127, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 127, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 127, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 73

74 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 241, ,00 129, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 98, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 98, , Obrona narodowa 1 000, ,00 100, , Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 1 000, ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, ,00 100, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 91, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 91, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 98, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 79, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 112, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 2, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 2, , Obrona cywilna 5 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 5 000, ,00 100, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 74

75 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,00 100, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność 6 000,00 1) wydatki bieżące 6 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 796,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 796,00 b) dotacje na zadania bieżące 204, Ochrona zdrowia , ,00 95, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,00 104, ,00 zdrowotnego 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 75

76 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Pozostała działalność 5 992,00 1) wydatki bieżące 5 992,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 992,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 052,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 940, Pomoc społeczna , ,00 92, , , Ośrodki wsparcia , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 101, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 93, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące , ,00 93, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 92, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 93, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,00 96, ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące , ,00 96, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 76

77 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 96, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 336,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 336,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 96, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 96, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 77

78 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 81, , Edukacyjna opieka wychowawcza 9 200, Pomoc materialna dla uczniów 9 200,00 1) wydatki bieżące 9 200,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 200, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000,00 1) wydatki bieżące 4 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 4 000, Biblioteki 5 000,00 1) wydatki bieżące 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000,00 Ogółem: , ,00 92, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 93, , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 2, ,00 Razem: , ,00 92, , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 78

79 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2014 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , , ,00 2) dochody majątkowe , , ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , , ,00 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Administracja publiczna 6 316, ,00 316, Urzędy wojewódzkie 6 316, ,00 316,00 1) dochody bieżące 6 316, ,00 316, Wpływy z różnych opłat 6 316, ,00 316, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 667, ,00 667,00 podlegająca przekazaniu do budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 79

80 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 667, ,00 667,00 1) dochody bieżące 2 667, ,00 667, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 667, ,00 667, Pomoc społeczna , , , , Ośrodki wsparcia , ,00 684,00 1) dochody bieżące , ,00 684, Wpływy z usług , ,00 684, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , , , ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody bieżące , , , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 0980 alimentacyjnego , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z usług , , ,00 Ogółem: , , , ,00 1) dochody bieżące , , , ,00 2) dochody majątkowe , , ,00 Razem: , , , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 80

81 Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Przewidywane Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2013 Plan na rok Działalność usługowa , ,00 80, , Cmentarze , ,00 80, ,00 1) dochody bieżące , ,00 80, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień , ,00 80, ,00 z organami administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 z organami administracji rządowej Ogółem: , ,00 38, ,00 1) dochody bieżące , ,00 38, ,00 Razem: , ,00 38, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 81

82 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Działalność usługowa , ,00 80, , Cmentarze , ,00 80, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 80, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 80, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 80, , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Ogółem: , ,00 38, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 38, ,00 Razem: , ,00 38, , Przewidywane wykonanie roku 2013 Plan na rok 2014 % (6:5) gmina powiat Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 82

83 Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIATO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2014 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2014 gmina powiat Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 1) dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 1) dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 83

84 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gimnazja 1 500, ,00 1) dochody bieżące 1 500, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500, , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 1) dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze , ,00 1) dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 84

85 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Ogółem: , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 85

86 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2014 gmina powiat Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 900, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30,00 30, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja 1 500, ,00 1) wydatki bieżące 1 500, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 500, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 300, ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 86

87 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 200, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Rodziny zastępcze , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Ogółem: , , ,00 1) wydatki bieżące , , ,00 Razem: , , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 87

88 Załącznik nr 11 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2014 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok DOTACJE PRZEDMIOTOWE , , Jednostki sektora finansów publicznych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 2. DOTACJE PODMIOTOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , Biblioteki , , Muzea , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Oddziały przedszkolne w szkołach , , Przedszkola , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Gimnazja , , Licea ogólnokształcące , , Szkoły zawodowe , ,87 gmina powiat Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 88

89 Pozostałe zadania w zakresie polityki , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , Internaty i bursy szkolne , ,00 3. DOTACJE CELOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Rodziny zastępcze , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , Turystyka 8 000, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Pozostała działalność , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Ośrodki wsparcia , , Pozostała działalność , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 89

90 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Razem: , , ,87 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 90

91 Załącznik nr 12 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2014 Stan środków Stan środków Dział Rozdział Wyszczególnienie pieniężnych na Dochody Wydatki pieniężnych na początek roku koniec roku Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , , Przedszkola , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 91

92 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , , Przedszkola specjalne , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR , , Gimnazja , ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Licea ogólnokształcące , ,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Szkoły zawodowe , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH , , Szkoły artystyczne , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO , ,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000, ,00 OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 5 000, , Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 92

93 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR , ,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH , , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY , , Internaty i bursy szkolne , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 93

94 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE , ,00 Razem , , Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 94

95 Załącznik nr 13 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2014 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Stan środków obrotowych na początek roku OGÓŁEM PRZYCHODY w tym: dotacja z budżetu OGÓŁEM KOSZTY wynagrodzenia i składki od nich naliczane inwestycje wpłata do w tym: budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Zakłady gospodarki , , , , , ,00 mieszkaniowej / ZGM / RAZEM: , , , , , ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 95

96 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 924/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 96

97 Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą administracji publicznej miasto Legnica uzyskało status miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet, przy czym jego uchwała budżetowa określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty. W roku 2014 miasto Legnica realizować będzie nadal obok zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2014 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Stosownie do 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 Prezydent Miasta dołącza do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne, tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Informacje te stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składa się z budżetu miasta Legnicy (załączniki od nr 1 do nr 10) oraz załączników od nr 11 do nr 13. Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2014 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2014 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach. Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem plan dochodów budżetu miasta na rok 2014 wyniesie ,00 zł, co stanowi 100,63 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2013, dochody własne ,25 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł, dotacje z funduszy celowych ,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 zł. środki pozyskane z innych źródeł ,75 zł. Dochody bieżące wyniosą ,00 zł, a dochody majątkowe ,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 93,31 %, a dochodów majątkowych 6,69 %. Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 97

98 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2014 W stosunku do dochodów ustalonych na rok 2013 i przyjętych uchwałą Nr XX/VIII/281/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2014 stanowią 104,64 % planowanych dochodów na rok STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2014 Środki pozyskane z innych źródeł 0,15 % Dotacje z funduszy celowych 0,02 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3,34 % Dotacje celowe z budżetu państwa 9,87% Subwencja ogólna z budżetu państwa 29,75 % Dochody własne 56,87 % W roku 2014 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie 56,87 %, podczas gdy w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 55,65 %. Dotacje i subwencje w 2014 r. stanowić będą 43,13 % dochodów ogółem, a w roku ,35 %. Dochody gminy w roku 2014 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2014 dochody gminy wyniosą ,00 zł, * dochody własne ,40 zł. * subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, część równoważąca ,00 zł, część oświatowa ,00 zł, * dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł, Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 98 2

99 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2014 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami ,00 zł, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł, na własne zadania gminy ,00 zł, * dotacje z funduszy celowych ,00 zł, * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 zł, środków europejskich * środki pozyskane z innych źródeł ,60 zł, Dochody bieżące gminy wyniosą ,00 zł, a dochody majątkowe ,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 92,55 %, a dochodów majątkowych 7,45 %. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W ROKU 2014 Dotacje z funduszy celowych 0,03 % Środki pozyskane z innych źródeł 0,02 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2,79 % Dotacje celowe z budżetu państwa 9,82 % Subwencja ogólna z budżetu państwa 18,16 % Dochody własne 69,18 % Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 69,18 % stanowić będą dochody własne, a 30,82 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2013 r. 68,99 % i 31,01 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej, opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, renty planistycznej i opłaty za Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 99 3

100 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2014 gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą w roku 2014 łącznie ,00 zł, co stanowi 109,97 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą ,00 zł. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą ,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości ,00 zł, tj. 101,73 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Planując wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto wysokość stawek wynikających z uchwały Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości. Nie zakłada się wzrostu stawek tego podatku w 2014 r.. Przyrost podatku wynika ze zwiększenia ilości podatników. W przypadku podatku od środków transportowych wpływy ustalone zostały w oparciu o przyjętą przez Radę Miejską uchwałę Nr XXV/250/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Nie zakłada się wzrostu stawek tego podatku w 2014 r.. Planowane na rok 2014 wpływy wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.. Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, jest niższa od ceny będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok W związku z tym planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2014 wyniosą ,00 zł, tj. 95,36 % przewidywanego wykonania w 2013 r. w związku z niższą ceną skupu żyta. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 1.200,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.. Opłatę od posiadania psów zaplanowano na poziomie ,00 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2013 r.. Wysokość opłaty nie ulegnie zmianie i wyniesie 40 zł. Wynika ona z uchwały Nr XVII/157/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Wpływy z opłaty targowej szacuje się w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.. Wysokość opłaty nie ulega zmianie. Ustalono je na podstawie uchwały Nr XLVII/397/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Legnicy. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.. Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 100 4

101 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2014 Na rok 2014 zakłada się, że wpływy z opłaty adiacenckiej, opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i renty planistycznej osiągnięte zostaną w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 59,98 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.. Opłata adiacencka naliczana jest w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynika z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowane wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej dotyczą rat należnych w 2014 r.. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie ,00 zł, tj. 162,74 % przewidywanego wykonania w 2013 r., co wynika z terminu ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2013 r.. Opłaty te wnoszone są przez właścicieli nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXXV/359/13 Rady Miejskiej Legnicy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/368/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2013 r.. W zakresie podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody własne gminy, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 roku. Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi, ustalono w wysokości ,00 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 39,34 % z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Art. 89 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.. W 2014 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53 %, podczas gdy w 2013 r. było to 37,42 %, a więc będzie wyższa o 0,11 punktu procentowego. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniesie w 2014 r. 6,71 %, podobnie jak w 2013 roku. Wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie ,00 zł. Dochody z majątku gminy ustalono głównie na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Łącznie planowane dochody wyniosą ,00 zł, co stanowi 97,08 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 r.. Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 101 5

102 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2014 Obejmują one wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości to wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomościami sprawowany przez komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie 95,04 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Odzwierciedlają one wpływy, wynikające z prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminnych wyniosą 5.000,00 zł, tj. na poziomie 22,20 % wykonania dochodów z tego tytułu w 2013 r., z uwagi na posiadane tytuły wykonawcze umożliwiające wyegzekwowanie należności. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod parkingi oraz na inne cele. Wyniosą one ogółem ,00 zł, tj. na poziomie 105,60 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Na dochody z tytułu dzierżaw gruntów pod obiektami handlowo usługowymi złożą się wpływy z dzierżaw gruntów zabudowanych pawilonami handlowo-usługowymi, kioskami RUCH i innymi obiektami użytkowymi. Będą to wpływy z tytułu zawarcia około 76 umów. W 2014 r. przewiduje się kontynuację 75 umów dzierżawy gruntów rolnych. Przy cenie pszenicy 97,81 zł/q stanowiącej podstawę ustalania wysokości czynszu dzierżawnego przewiduje się utrzymanie dochodów z tego tytułu. Na dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele złożą się wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingi strzeżone (8 umów), dzierżawy gruntów pod ustawienie nośników reklamowych (7 umów), dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania (65 umów) oraz dzierżawy i najmu dokonywanych przez jednostki organizacyjne miasta. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie ,00 zł, co stanowi 56,45 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Jest to wynikiem między innymi zmniejszenia ilości składanych wniosków o przekształcenie. Wynikają one z przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów, pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne oraz zwrotu bonifikaty, które planuje się w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku Planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych obejmą wpływy ze sprzedaży 700 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wpływy z tytułu spłat rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych. Na dochody ze sprzedaży lokali i obiektów niemieszkalnych złożą się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i obiektów przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej oraz obiektów wchodzących w skład zasobów komunalnych. Planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ulicach: Wierzyńskiego, Działkowej 60, Św. Piotra i al. Orła Białego. Ponadto przewiduje się sprzedaż 5 lokali użytkowych oraz wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach ubiegłych. Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 102 6

103 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2014 Dla osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów planuje się zbyć grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkalno usługowe i usługowe o powierzchni około m 2. Dotyczy to nieruchomości położonych przy ulicach: Piątnickiej 6, Wielogórskiej, Pątnowskiej, Działkowej, Wrocławskiej 19 i 217, Korczaka, Środkowej, Jaworzyńskiej 72, Grodzkiej oraz Ojców Zbigniewa i Michała. Planuje się sprzedaż gruntów na cele niemieszkalne położonych przy ulicach: Złotoryjskiej i Działkowej o łącznej powierzchni około m 2 oraz nieruchomości zabudowane położone przy ulicach: Wierzyńskiego, Działkowej 60, św. Piotra i al. Orła Białego. Ponadto w ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy planowane są wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców z uwagi na zbycie mieszkań lub wykorzystanie na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia i bonifikat w przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat od dnia nabycia (inne niż mieszkaniowe) oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne, których wielkość wiąże się bezpośrednio z ilością sprzedanych lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Planowane wpływy z tytułu dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie 57,57 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Wynika to z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co wpływa na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 125,00 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Planowane dochody z odsetek wyniosą ,00 zł. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł dotyczą dotacji z gmin: Ruja, Krotoszyce, Świdnica, Chojnów, Męcinka, Prochowice, Legnickie Pole, Ścinawa, Malczyce, Kunice, Złotoryja, Miłkowice oraz miasta Lubin i miasta Chojnów z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie miasta, gmin Kunice i Miłkowice do przedszkoli publicznych i gminy Krotoszyce z tytułu uczęszczania dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Integracyjnych oraz dotacji z gminy Miłkowice na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami gminy Miłkowice. Dotacje te to dochody własne i stanowią one 115,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.. Wynika to między innymi z większej liczby dzieci spoza miasta, które uczęszczać będą do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta. W roku 2014 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla gminy składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013 r. poinformował, że projektowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2014 wynosi ,00 zł, - część równoważąca ,00 zł, Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 103 7

104 BUDŻET MIASTA LEGNICY część oświatowa ,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W 2014 r. dla miasta Legnicy kwota ta wynosi ,00 zł, co stanowi 96,68 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Jest to zmniejszenie w porównaniu do 2013 r. o kwotę ,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wyżej wymienionym piśmie planowana na rok 2014 jest mniejsza od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2013 o kwotę tys. zł Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej ma rok 2014 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej niemniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zdań oświatowych. Zmniejszenie - w stosunku do roku planowanej na rok 2014 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest między innymi z przekazaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, dwóch szkół artystycznych do prowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2014 wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowych na rok 2014, określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i na dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i na dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014, wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych. Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi ,00 zł i stanowi 103,96 % w stosunku do zaplanowanej na rok 2013 (zwiększenie o kwotę ,00 zł). Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 października 2013 r. Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 104 8

105 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2014 Nr FB-BP KSz i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG /13 z dnia 22 października 2013 r.. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, przejętej części kompetencji Urzędu Wojewódzkiego, obrony cywilnej i obrony narodowej oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Stanowią one 92,13 % przewidywanego wykonania w roku 2013 (zmniejszenie o kwotę ( ,59 zł). Na zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę ,00 zł wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2013 r. Nr FB-BP KSz Zaplanowana dotacja stanowi 38,69 % dotacji zaplanowanej na rok Dotyczy to zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczą dotacji w kwocie ,00 zł, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr Nr FB-BP KSz z dnia 24 października 2013 r.. Stanowią one 59,98 % przewidywanego wykonania w 2013 r., co wynika między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków o kwotę ,75 zł na wydatki w sferze pomocy społecznej. Zaplanowana na rok 2014 dotacja nie uwzględnia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która wprowadzona zostanie do planu dochodów budżetu miasta w trakcie 2014 roku po otrzymaniu decyzji od Wojewody (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego). Dotacje z funduszy celowych dotyczą planowanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,00 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości). Zaplanowaną wyżej dotację ustalono w oparciu o wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie ,00 zł ustalono w oparciu o umowy zawarte na realizację projektów. Dotyczy to projektów pn. Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy ,00 zł, pn. Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy ,00 zł oraz pn. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych ,00 zł. Ponadto w 2014 r. planowana jest kontynuacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Profilaktyka problemowa ,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie ,60 zł to środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół na projekty pn. Wielkie rzeczy w moim małym świecie realizowany przez Szkołę Podstawowa nr ,00 zł i Mural, który uświadamia i prowadzi do działania realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,00 zł oraz Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona 105 9

106 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2014 środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi 7.905,60 zł, na które miasto posiada zawarte umowy. Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług z tytułu prowadzenia szaletów miejskich i schroniska dla bezdomnych zwierząt, usług opiekuńczych, usług basenowych, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości ,40 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł. Zaplanowane wpływy z powyższych tytułów stanowią 68,71 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Wynika to z odzyskania w 2013 roku podatku VAT od zrealizowanej w latach poprzednich inwestycji. Dochody powiatu w roku 2014 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2014 dochody powiatu wyniosą ,00 zł, * dochody własne ,85 zł * subwencja ogólna z budżetu państwa, ,00 zł część równoważąca ,00 zł część oświatowa ,00 zł * dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł na zadania własne powiatu ,00 zł * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 zł, środków europejskich * środki pozyskane z innych źródeł ,15 zł. Dochody bieżące powiatu wyniosą ,00 zł, a dochody majątkowe ,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem powiatu wyniesie 95,23 %, a dochodów majątkowych 4,77 %. Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona

107 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2014 STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU W ROKU 2014 Dotacje celowe z budżetu państwa 9,97 % Środki z pozyskane z innych źródeł 0,47 % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4,76 % Dochody własne 25,46 % Subwencja ogólna z budżetu państwa 59,34 % Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 25,46 % dochody własne i 74,54% dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2013 wynosi 24,12 % i 75,88 %. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości ,00 zł. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu zaplanowano w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD z 10 października 2013 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25 %. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %. Wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokości ,00zł. Dochody z mienia powiatu ustalono w wysokości 2.250,00 zł i dotyczą one wpływów z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych i Zespole Szkół Budowlanych, które zaplanowano na poziomie 71,59 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona

108 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2014 Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości ,00 zł, co stanowi 85,21 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Dotacje te dotyczą wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy oraz realizacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na rzecz powiatu legnickiego. W roku 2014 miasto Legnica otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla powiatu składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem ST4/4820/795/2013/RD z 10 października 2013 r. poinformował, że planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2014 wynosi ,00 zł, - część równoważąca ,00 zł - część oświatowa ,00 zł Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art. 23a cytowanej wyżej ustawy część równoważącą otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, planowanych wydatków na powiatowy urząd pracy, w przypadku powiatów w którym nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat oraz powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2013 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r.. Dla miasta Legnicy wyniesie ona ,00 zł, co stanowi 108,01 % w stosunku do roku 2013 (zwiększenie o kwotę ,00 zł). Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na zasadach opisanych w części dotyczącej subwencji dla gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana na rok 2014 wynosi ,00 zł, co stanowi 95,14 % subwencji otrzymanej w 2013 r.. Jest ona niższa o kwotę ,00 zł w stosunku do zaplanowanej 2013 r.. Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjęto w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości ,00 zł stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 24 października 2013 r., w tym kwota ,00 zł to dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Stanowi to 92,30 % przewidywanego wykonania w 2013 r. i wynika głównie z niższych dotacji celowych zaplanowanych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na działalność bieżącą i majątkową. Oszacowana w powyższy sposób wielkość dotacji przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezyjno kartograficznego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, nadzoru budowlanego, orzekania o niepełnosprawności, przejętej części kompetencji urzędu wojewódzkiego, kwalifikacji wojskowej i bezpieczeństwa publicznego. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 98,75 % przewidywanego wykonania w 2013r.. Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 24 października 2013 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona

109 BUDŻET MIASTA LEGNICY r. o finansach publicznych w kwocie ,00 zł ustalono w oparciu o zawarte umowy na realizację projektów. Dotyczyło to projektów: pn. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica ,00 zł, pn. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy ,00 zł, pn. Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy ,00 zł oraz, pn.: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego ,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie ,15 zł to środki Fundacji Rozwoju Systemu - Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół na realizację projektów: pn. Dźwięki Europy realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,00 zł, Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych ,83 zł oraz Renowacja i urządzanie zieleni parkowo - zabytkowej realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych ,32 zł. Na dofinansowanie powyższych projektów miasto posiada zawarte umowy. Pozostałe dochody to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za korzystanie ze środowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe realizujące zadania powiatu, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłaty z tytułu sprzedaży map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Dochody oszacowane zostały przez jednostki organizacyjne miasta i wyniosą ,85 zł, co stanowi 92,90 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r.. Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2014 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą "Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2014". Budżet miasta Legnicy na rok 2014 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2014 określono na kwotę ,00 zł, co stanowi 105,48 % przewidywanego wykonania w 2013 r.. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł, 600 Transport i łączność ,00 zł, 630 Turystyka ,88 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, 710 Działalność usługowa ,00 zł, 750 Administracja publiczna ,00 zł, Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona

110 BUDŻET MIASTA LEGNICY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł, 752 Obrona narodowa 2.200,00 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł, 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł, 758 Różne rozliczenia ,00 zł, 801 Oświata i wychowanie ,12 zł, 851 Ochrona zdrowia ,00 zł, 852 Pomoc społeczna ,00 zł, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, 926 Kultura fizyczna ,00 zł. Wydatki bieżące wyniosą ,00 zł, a wydatki majątkowe ,00 zł. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 87,92 %, a wydatków majątkowych 12,08 %. Należy zaznaczy, że w 2014 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę ,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2014 Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna 35,90 % 0,82 % 17,22 % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia 1,30 % Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia 1,96 % Pomoc społeczna 2,70 % 6,03 % 0,39 % 1,80 % 0,09 % 13,69 % 0,01% 0,01 % 3,75 % 1,97 % 1,42 % 7,14 % 3,80 % Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Turystyka Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Urzędy naczelnych organów władzy... W roku 2014, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Id: 0012E97A-DD76-45BE-8618-CDC973E Przyjety Strona

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011. UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Nazwa działu i rozdziału w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 20 375 921,89 11 661 930,11 57,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017. UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie dochodów za DOCHODY GMINY I.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2014 rok

Plan dochodów na 2014 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2014 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2013 r. Plan na 2014 rok wsk. % wsk. strukt. 2013 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018 ZARZĄDZENIE NR 1285.2017 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019.

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018.

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 399 00 4 0690 Wpływy z różnych opłat 380 00 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie Realizacja 010 Rolnictwo i łowiectwo 357 201,97 357 201,97 100,0 w tym dochody bieżące : 357 201,97 357 201,97 Dotacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo