ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 799/PM/2018 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) i 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy: 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 stanowiący załącznik nr 1, 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 stanowiące załącznik nr 2, 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3, 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 799/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2018 r. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 1

3 Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, b) dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody gminy w wysokości ,97 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,97 zł, b) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł, 2) dochody powiatu w wysokości ,03 zł, a) dochody bieżące w wysokości ,03 zł. 3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł na: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, z tego na: a) wydatki jednostek budżetowych ,23 zł, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,63 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 2

4 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,77 zł, e) obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, z tego na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,86 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł. 2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki gminy w wysokości ,34 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,34 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,23 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,59 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,64 zł), - dotacje na zadania bieżące ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,11 zł, - obsługę długu miasta Legnicy ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,86 zł), - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł, 2) wydatki powiatu w wysokości ,66 zł, z tego na: a) wydatki bieżące ,66 zł, z tego na: - wydatki jednostek budżetowych ,00 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,04 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,96 zł), - dotacje na zadania bieżące ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,66 zł, b) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. 3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości ,00 zł. Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 3

5 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł. 2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł zaciąganych na: 5. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości ,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu. 3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt. 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości ,00 zł Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów w wysokości ,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości ,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł i plan wydatków w wysokości ,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2019 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 11. Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 4

6 9. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019 zawiera załącznik nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2019 zawiera załącznik nr Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie ,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem ,00 zł, 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta ,00 zł, 2) rezerwy celowe oświaty ,00 zł, z tego na: a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli ,00 zł, b) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble ,00 zł, c) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej ,00 zł, d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami ,00 zł, e) usuwanie skutków awarii ,00 zł, 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy ,00 zł, 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert ,00 zł, 3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ogółem ,00 zł, 1) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości ,00 zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do: 12. 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy, 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie , 4280, i 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy. 13. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 5

7 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 15. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz i poz Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 6

8 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 Dział Rolnictwo i łowiectwo , ,00 14, ,00 1) dochody bieżące , ,00 14, , Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 % (5:4) gmina powiat 3 736, ,00 192, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Transport i łączność , ,07 119, , ,00 1) dochody bieżące , ,59 93, , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 151,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 7

9 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Wpływy z różnych opłat , ,00 99, , , Wpływy z usług , ,00 35, , Wpływy z pozostałych odsetek 8 516, Wpływy z różnych dochodów , ,00 99, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego % (5:4) gmina , ,59 powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 957, ,00 209, , , ,00 100, ,00 2) dochody majątkowe , ,48 134, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,48 259, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Gospodarka mieszkaniowa , ,72 117, , ,00 1) dochody bieżące , ,61 89, , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 78, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 75, , Wpływy z różnych opłat , ,00 181, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 8

10 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % (5:4) gmina , ,00 112, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,01 powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 980, ,85 49, , ,05 609,76 43,46 609, , ,00 103, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 107, ,00 2) dochody majątkowe , ,11 125, ,11 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 59, ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 138, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 9

11 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 500,00 100,00 500, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego % (5:4) gmina , ,47 16, , , ,64 14, ,64 powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Działalność usługowa , ,00 91, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 91, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 100, , Wpływy z usług , ,00 102, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, , , ,00 72, , Administracja publiczna , ,00 67, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 91, , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,00 100, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 10

12 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % (5:4) gmina , ,00 101, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów 3 892, ,00 120, ,00 powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 87, , ,39 300, , ,00 117, , , ,00 116, ,00 211,00 263,00 124,64 263,00 2) dochody majątkowe ,23 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 11

13 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok % (5:4) gmina powiat 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 3, ,00 1) dochody bieżące , ,00 3, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 3, , Obrona narodowa , ,00 2, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 2, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000, ,00 100, , , ,00 1, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 91, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 92, , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 100,00 300, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 717, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 12

14 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok % (5:4) gmina powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000, ,00 100, , , , ,00 92, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 000,00 2) dochody majątkowe , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Wymiar sprawiedliwości , ,00 105, ,00 1) dochody bieżące , ,00 105, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 105, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 13

15 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok % (5:4) gmina powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 108, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 108, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 113, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 104, , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 102, , Wpływy z podatku rolnego , ,00 101, , Wpływy z podatku leśnego 2 200, ,00 100, , Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 100, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , ,00 100, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 100, , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 100, , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 100, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 103, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 100, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 105, , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 100, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 29, , Różne rozliczenia , ,00 107, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 107, , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 14

16 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 68, , , Wpływy z różnych dochodów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 108, , , Oświata i wychowanie , ,42 105, , ,03 1) dochody bieżące , ,64 100, , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego % (5:4) gmina powiat 3 608, ,00 95,23 290, , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 106, , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 300, , ,00 107, , Wpływy z różnych opłat 8 713, ,00 72, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych , ,00 69, , ,00 umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 85, , , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 90, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 16, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 960, Wpływy z różnych dochodów , ,00 32, , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 15

17 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,61 % (5:4) gmina powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 103, , , ,49 133, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,56 846, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 99, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 16

18 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 % (5:4) gmina powiat , ,59 121, , ,68 2) dochody majątkowe , ,78 210, ,78 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,78 210, , Ochrona zdrowia , ,00 86, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 86, , , Wpływy z usług , ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 200,00 200,00 200, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 850, Wpływy z różnych dochodów 200,00 260,00 130,00 260, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 92, , Pomoc społeczna , ,79 99, , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 17

19 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok ) dochody bieżące , ,16 85, , , Wpływy z usług , ,00 100, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Wpływy z różnych dochodów , ,00 120, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami % (5:4) gmina , ,00 35, ,00 powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 83, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,96 157, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,85 235,20 1,27 235, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 95, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 18

20 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 88, ,00 % (5:4) gmina powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 368, ,00 108, , , ) dochody majątkowe , ,63 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 56, ,00 1) dochody bieżące , ,00 56, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 56, ,00 526,00 947,00 180,04 947, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 47, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 47, , , Wpływy z różnych opłat 300,00 300,00 100,00 300,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 19

21 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok % (5:4) gmina powiat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 99, , Wpływy z usług , ,00 93, , , Wpływy z pozostałych odsetek 3 178, ,00 104, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 082, ,00 82, , Wpływy z różnych dochodów 8 415, ,00 79, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Rodzina , ,00 90, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 91, , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 20

22 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , ,00 123, , Wpływy z usług , ,00 108, , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 140, ,00 101, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 520, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 486, Wpływy z różnych dochodów 1 080, ,00 105, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami % (5:4) gmina , ,00 91, ,00 powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 91, , , ,00 58, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 86, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 21

23 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 108, ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu , ,00 100, ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2) dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) % (5:4) gmina , ,00 104, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 98, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 98, , , Wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,00 87, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100, ,00 powiat , ,00 80, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 80, , , Wpływy z usług , ,00 48, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 109, , Wpływy z pozostałych odsetek ,42 200,00 1,11 200, Wpływy z różnych dochodów , ,00 92, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 22

24 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) dochody majątkowe , ,00 28, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 28, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 36, ,00 1) dochody bieżące , ,00 36, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 % (5:4) gmina powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Kultura fizyczna , ,00 99, ,00 1) dochody bieżące , ,00 99, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 103, , Wpływy z usług , ,00 99, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 368,00 500,00 36,55 500, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 235, ,00 36, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 102, ,00 2) dochody majątkowe 3 472, ,00 183, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 472, ,00 183, ,00 Ogółem, , ,00 104, , ,03 1) dochody bieżące , ,00 102, , ,03 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 23

25 Dział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok własne , ,00 106, , ,00 - dotacje i subwencje , ,00 99, , ,03 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 % (5:4) gmina powiat , ,00 144, , ,03 2) dochody majątkowe , ,00 129, ,00 - własne , ,00 136, ,00 - dotacje i subwencje , ,00 115, ,00 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , ,00 183, ,00 Razem: , ,00 104, , ,03 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 24

26 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo , ,00 45, , , Melioracje wodne , ,00 62, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 62, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 62, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 60, , Izby rolnicze 5 500, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 5 500, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 500, ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 17, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 17, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 17, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 491, ,00 160, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,69 0, Leśnictwo ,00 0, Gospodarka leśna ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Transport i łączność , ,00 96, , , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 69, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 122, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 122, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 122, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 25

27 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0 2) wydatki majątkowe ,10 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,10 0,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,43 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 105,71 0, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 121, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 121, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 121, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 100,22 0, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,22 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 131, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 104, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 165, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 165, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Drogi wewnetrzne , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 160, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 160, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 160, ,00 2) wydatki majątkowe 0, , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , Pozostała działalność , ,00 96, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 26

28 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 74, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 203,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 950, ,00 92, , Turystyka 8 000, ,00 100, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 8 000, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 8 000, ,00 100, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 83, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 83, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 108, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 108, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0 2) wydatki majątkowe , ,00 63, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 63, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,05 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 98, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 202,88 590, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące 0,00 500,00 500,00 2) wydatki majątkowe , ,00 94, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 94, , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , ,00 41, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 41, ,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 41, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 27

29 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Pozostała działalność , ,00 5, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 5, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 5, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 550, ,00 84, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,01 0, Działalność usługowa , ,00 81, , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 142, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 142, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 142, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 144, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 81, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 81, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 81, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,68 103, , ,68 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,32 61, , , Nadzór budowlany , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 113, , Cmentarze , ,00 69, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 69, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 69, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 69, , , Administracja publiczna , ,00 102, , , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 94, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 94, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 94, , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 93, , , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 102, , , , Starostwa powiatowe , ,00 103, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 28

30 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 107, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,00 900,00 100,00 900,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 104, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 102, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 86, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,11 0 2) wydatki majątkowe , ,00 55, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 55, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, Kwalifikacja wojskowa , ,00 117, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 117, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 117, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 118, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 115, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 74, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 74, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 74, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 128, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 72, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,00 128, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 128, ,00 gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 29

31 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 128, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 130, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 104, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 157, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 157, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 157, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 110, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 159, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 3, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,77 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Obrona narodowa , ,00 14, , , , Pozostałe wydatki obronne , ,00 109, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 109, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 220, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 1 000, ,00 220, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , Pozostała działalność ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 95, , , , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 30

32 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Komendy wojewódzkie Policji , ,00 73, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Straż Graniczna 3 000,00 0,00 1) wydatki bieżące 3 000,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 0, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 92, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 92, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 92, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 68, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 112, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Obrona cywilna , ,00 100, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , , Straż gminna (miejska) , ,00 114, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 114, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 114, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 157, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 31

33 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 106, , Zarządzanie kryzysowe , ,00 71, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 71, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 71, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 71, , Pozostała działalność , ,00 25, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 81, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 81, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 157, ,00 107, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 78, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Wymiar sprawiedliwości , ,00 105, , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 68, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 68, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 253, , Obsługa długu publicznego , ,00 120, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 120, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 120, ,00 e) obsługa długu , ,00 120, , Różne rozliczenia , ,00 300, , Różne rozliczenia finansowe , ,00 54, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 54, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 54, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 54, , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 515, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 501, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 501, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 501, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 32

34 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone rezerwa ogólna , ,00 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta , ,00 - rezerwy celowe oświaty: , ,00 - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli , ,00 - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i meble , ,00 - nagrody na Dzień Edukacji Narodowej , ,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i , ,00 rencistami - usuwanie skutków awarii , ,00 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , ,00 - rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy , ,00 - rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 - rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) , , Oświata i wychowanie , ,70 105, , , , Szkoły podstawowe , ,59 119, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,59 112, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,59 112, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,59 115, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 95, ,00 560,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 112, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 97, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 25, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 272, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 33

35 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 272, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 160, , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 174, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 117, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 117, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 117, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 117, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 450, ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 237, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 237, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 85, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 85, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 85, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 85, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 88, , Przedszkola , ,00 97, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 109, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 110, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 111, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 107, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 66, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 11, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 11, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,47 0, Przedszkola specjalne , ,00 96, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 96, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 34

36 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 050, ,00 100, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 103, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 103, , , Gimnazja , ,91 63, , ,00 1) wydatki bieżące , ,91 63, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 52, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 50, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 62, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 233, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,91 5, , Gimnazja specjalne , ,00 68, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 68, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 69, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 75, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 42, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 7, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 110, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 110, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 110, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 119, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 87, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100,00 500, Technika , ,32 97, ,32 1) wydatki bieżące , ,32 96, ,32 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 416, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 15, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,32 50, ,32 2) wydatki majątkowe , ,00 235, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 35

37 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 235, , Szkoły policealne , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, , Branżowe szkoły I i II stopnia , ,00 109, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 109, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 110, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 110, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 111, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 30, ,00 2) wydatki majątkowe 2 500,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500,00 0, Licea ogólnokształcące , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 107, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 83, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 119, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 28, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 7, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 89, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 89, , Szkoły zawodowe , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 63, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000, ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 7, ,00 2) wydatki majątkowe 5 000,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 36

38 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Szkoły artystyczne , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 106, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 15, , Szkoły zawodowe specjalne , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 114, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 116, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500, ,00 100, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia , ,00 83, ,00 zawodowego 1) wydatki bieżące , ,00 84, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 84, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 84, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 85, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 35, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 59, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 59, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 71, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 109, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 13, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 520,00 0,28 520, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 104, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 113, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 37

39 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 51, ,00 700,00 2) wydatki majątkowe ,55 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,55 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 94, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 94, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 9 123, ,00 82, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 101, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach , ,00 100, ,00 podstawowych 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 104, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 104, , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , ,00 136, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 136, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 109, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 59, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 224, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 38

40 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , ,00 68, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 68, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 60, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 61, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 52, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 140, , ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ,89 0,00 ćwiczeniowych 1) wydatki bieżące ,89 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,97 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,97 0,00 b) dotacje na zadania bieżące ,92 0, Pozostała działalność , ,88 255, , ,34 1) wydatki bieżące , ,88 255, , ,34 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 24, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 397, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 10, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 106, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , , Ochrona zdrowia , ,00 93, , , , , Programy polityki zdrowotnej , ,00 166, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 166, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 166, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 166, , Zwalczanie narkomanii , ,00 112, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 112, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 39

41 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 137, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 683, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 91, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 70, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 97, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 86, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 81, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 72, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 82, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 116, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 116, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego gmina powiat , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 93, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 119, , Izby wytrzeźwień , ,00 107, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 107, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 107, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 112, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 700, ,00 100, , Pozostała działalność , ,00 31, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 83, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 81, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 94, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 40

42 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Pomoc społeczna , ,30 101, , , , , Domy pomocy społecznej , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 103, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 104, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 95, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 96, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 80, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 13, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 13, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 13, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,12 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 26, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 51, ,00 0, ) wydatki bieżące , ,00 51, ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 51, ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 51, ,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 41

43 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95, , Dodatki mieszkaniowe , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 98, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 530,18 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 530,18 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, , Zasiłki stałe , ,00 67, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 67, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 67, , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 30, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 102, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 102, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 102, , , Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95, , Pomoc dla cudzoziemców 3 437,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące 3 437,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 437,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,30 156, , ,00 1) wydatki bieżące , ,30 177, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,64 349, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 203, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,64 770, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 93, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 42

44 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,66 134, ,66 2) wydatki majątkowe , ,00 153, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 153, ,00 w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,86 130, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 97, , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 124, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 124, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 124, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 82, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 82, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 82, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 94, , ,36 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,64 48, , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 101, , Pozostała działalność ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 92, , , Świetlice szkolne , ,00 95, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 95, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 96, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 350,00 2,02 350, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 120, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 120, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 94, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 43

45 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 87, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 134, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 150, ,00 100, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 102, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 114, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 115, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 92, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 450,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 101, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 101, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 100, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 97, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 97, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 98, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 95, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 710, ,00 29, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Internaty i bursy szkolne , ,00 95, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 96, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 96, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 97, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 94, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100,00 500,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 44

46 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 103, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 107, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 26, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 26, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 26, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 105, , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 92, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 97, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 97, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 105, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 86, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 410, ,00 246, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 50, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 50, , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 104, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 103, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 125, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200, ,00 100, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 250,00 0,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 45

47 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Pozostała działalność ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Rodzina , ,00 93, , , , , , Świadczenie wychowawcze , ,00 91, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 91, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 91, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 111, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 19, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 91, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 96, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 108, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 101, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 150, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95, , , Karta Dużej Rodziny 785,01 0,00 1) wydatki bieżące 785,01 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych 783,01 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 783,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 0,01 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 2,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 74, , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 74, , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, , , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, , , , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 108, , , ,00 492,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 52, , ,00 930, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 94, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 116, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 46

48 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 111, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 108, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 123, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 187, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 1, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 1, , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , ,00 77, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 77, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 77, , Rodziny zastępcze , ,00 104, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 80, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 80, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 80, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 109, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 106, , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 104, , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 101, ,00 290, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 90, ,00 290, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 107, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 105, , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 gmina powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 47

49 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 107, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 130, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 65, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 65, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 65, , ,00 2) wydatki majątkowe 0, ,00 0, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 0, , Gospodarka odpadami komunalnymi , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 106, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 53, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 53, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 93, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 93, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 93, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 127, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 127, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 127, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 48

50 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Zmniejszenie hałasu i wibracji ,00 0,00 1) wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, Schroniska dla zwierząt , ,00 136, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 75, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 75, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 75, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 130, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 114, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 114, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 114, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 348, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 348, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 000, ,00 75, ,00 1) wydatki bieżące 4 000, ,00 75, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 4 000, ,00 75, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań 4 000, ,00 75, , Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,00 77, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, , ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 49

51 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 83, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 103, , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 28, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 28, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 119, , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Teatry , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 102, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 91, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 91, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 91, , Biblioteki , ,00 100, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , , Muzea , ,00 98, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 97, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 97, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 287, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 153, ,00 gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 50

52 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone b) dotacje na zadania bieżące , ,00 153, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 296, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 296, , Pozostała działalność , ,00 64, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 64, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 113, , , Obiekty sportowe , ,00 266, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 111, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 114, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 114, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 392, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 45, ,00 b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Instytucje kultury fizycznej , ,00 94, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 109, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 99, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 17, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 17, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 112, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 112, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 000, ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000, ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 99, , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 129, , Pozostała działalność , ,00 63, ,00 gmina powiat Zadania na podstawie porozumień Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 51

53 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Plan na rok % (5:4) Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień ) wydatki bieżące , ,00 63, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 64, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 600, ,00 100, ,00 - wydatki związne z realizacją ich statutowych zadań , ,00 64, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 23, ,00 Ogółem, , ,00 101, , , , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, , , , , , ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 99, , ,00 Razem, , ,00 101, , , , , , ,00 Gmina ,34 Powiat ,66 gmina powiat Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 52

54 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa aktywnych przejść dla pieszych , ,00 Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr , ,00 Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy , ,00 Budowa i przebudowa chodników w mieście , ,00 Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie , ,00 Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego , ,00 Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska , ,00 Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy , ,00 Przebudowa ul. Sikorskiego w Legnicy , ,00 Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka , ,00 Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 53

55 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Budowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz z korektą łuków na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską (LBO) , ,00 Budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy , ,00 Budowa i przebudowa chodników w mieście , ,00 Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla Bydgoska nr 28, 26, 24 (LBO) , ,00 Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy , ,00 Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy , ,00 Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem przy ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie (LBO) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą , , , ,00 Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,31 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej , , Drogi wewnetrzne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 "Droga w Sercu Miasta" - Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej (LBO) , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 54

56 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat "SŁOTA BEZ KAŁUŻ I BŁOTA" - przebudowa chodnika i budowa drogi wewnętrznej z kostki betonowej oraz miejsc postojowych na działce przy ul. Heweliusza w pobliżu Pawilonu Handlowego oraz ul. Galileusza i al. Piłsudskiego (LBO) , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne (szamba) do budynku przy ul. Smolarskiej 10 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych , , , ,00 Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych , ,00 Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar , ,00 "Tęczowa kraina" Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego, Kwiatowa oraz Cmentarna (LBO) , ,00 Zagospodarowanie podwórka przy ul. Św. Wojciecha, Działkowej i Żwirki i Wigury (LBO) , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 55

57 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego - dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzedu Miasta Legnica, Plac Słowiański , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup wraz z montażem systemu alarmowego do serwerowni głównej , , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne , , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej Termomodernizacja budynku szkolnego , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 56

58 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły , ,00 Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły , , Szkoły podstawowe specjalne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy , , Przedszkola , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy al. Rzeczypospolitej Przebudowa nawierzchni chodnika przed wejściem głównym , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynku , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 57

59 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Przebudowa placu zabaw , ,00 Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO) , , Technika , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego , , Licea ogólnokształcące , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej , ,00 V Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Senatorska 32 - Przebudowa ogrodzenia od ul. Senatorskiej, Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych , , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 58

60 - 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,03 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy ul. Jordana 17 - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymogów p.poż , , Rodzina , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Żłobek Nr 1 w Legnicy ul. Biegunowa 25 - Budowa klimatyzacji i wentylacji , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - Zakup kuchenki elektrycznej gastronomicznej , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 59

61 - 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście , , Gospodarka odpadami komunalnymi , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup koszy na odpadki , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" , , , , Schroniska dla zwierząt , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2 (LBO) , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście , ,00 Podświetlenie obiektów zabytkowych w Legnicy , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji (LBO) , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 60

62 - 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Muzea , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych, dostosowanie do wymogów p.poż , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona , ,00 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej , ,00 Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej (LBO) , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 61

63 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Instytucje kultury fizycznej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup wraz z montażem klimatyzacji , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup band - sztuczne lodowisko , ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup odkurzaczy basenowych , ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup pieca do sauny fińskiej - basen "Delfinek" Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup tablicy wyników do hali widowiskowo - sportowej przy ul. Lotniczej , , , ,00 Razem: , , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 62

64 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Wyszczególnienie Plan na rok 2019 wykonanie roku 2018 % (4:3) PRZYCHODY , ,00 73,60 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 121,93 - planowany kredyt bankowy , ,00 124,91 - planowane pożyczki ,29 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,00 13,65 ROZCHODY , ,00 103,20 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 103,20 - spłaty pożyczek , ,00 248,11 - spłaty kredytów bankowych , ,00 98,87 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 63

65 Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2019 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 ogółem: 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Ogółem: ,00 1) dochody bieżące ,00 Razem: ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 64

66 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 ogółem: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych" ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00 działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 700, Składki na Fundusz Pracy 300,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 65

67 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup usług pozostałych ,00 Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 1 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 ogółem: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, Składki na Fundusz Pracy 600,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 66

68 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 MIEJSKA IZBA WYTRZEŹWIEŃ , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych" , Zakup usług remontowych 5 000,00 Realizacja programu "Ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych" 5 000,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia do pracy z osobami zgłaszającymi się o pomoc , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Szkolenia dla zespołu specjalistów w zakresie doskonalenia warsztatu pomocowego w obszarze problemu uzależnienia i przemocy w rodzinie ,00 STRAŻ MIEJSKA , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów" , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 67

69 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów" 6 000,00 ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy" 2 100, Składki na Fundusz Pracy 300,00 Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy" 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy" , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej" , Zakup środków żywności ,00 Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej" , Zakup usług pozostałych ,00 Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej" ,00 Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy" 6 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Realizacja programu "Dzieciakom z Brackiej" 5 000,00 ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR , Zakup środków żywności ,00 Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata , Zakup usług pozostałych ,00 Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym ,00 działalność pożytku publicznego Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 68

70 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 3 200,00 Wywiady środowiskowe 700, Składki na Fundusz Pracy 300,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji ,00 Wywiady środowiskowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , Zakup usług pozostałych ,00 Koszty realizacji zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego ,00 Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport) ,00 Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie 5 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 69

71 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów ,00 profilaktycznych Ogółem: ,00 1) wydatki bieżące ,00 2) wydatki majątkowe ,00 Razem: ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 70

72 DOCHODY PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 79, , ,00 % (6:5) gmina powiat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 79, , ,00 ogółem: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 80, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 80, , , Wpływy z pozostałych odsetek ,42 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 79, , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 80, , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 71

73 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Wpływy z różnych opłat , ,00 80, , , Wpływy z pozostałych odsetek ,42 Ogółem: , ,00 79, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 79, , ,00 Razem: , ,00 79, , ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 72

74 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 100, ,00 ogółem: 4190 Nagrody konkursowe , ,00 100, , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, ,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY , ,00 100, , Nagrody konkursowe , ,00 100, ,00 % (6:5) gmina powiat Zakup nagród dla wyróżnionych w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2018" ,00 Zakup nagród dla wyróżnionych w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2019" , , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, ,00 Organizacja XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2019" 5 000, ,00 Organizacja XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2018" 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 78, , , Gospodarka odpadami komunalnymi 3 834,64 0,00 0,00 0,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych 3 834,64 0,00 0,00 0,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 73

75 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok URZĄD MIASTA LEGNICA 3 834,64 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 834,64 0,00 0,00 0,00 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica 3 834,64 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 75, ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 75, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 75, , Zakup usług pozostałych , ,00 75, ,00 Utrzymanie terenów zieleni , ,00 75, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,79 ogółem: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora ,79 finansów publicznych URZĄD MIASTA LEGNICA ,79 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora ,79 finansów publicznych % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 74

76 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta ,79 Legnicy" Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Zakup usług pozostałych ,00 Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi , Zmniejszenie hałasu i wibracji ,00 ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , Zakup usług pozostałych ,00 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy ,00 % (6:5) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , ,00 gmina ogółem: 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 75

77 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług pozostałych , ,00 Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica , , Pozostała działalność , ,00 135, , ,00 ogółem: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 100, , Nagrody konkursowe 5 000, , Zakup usług remontowych , ,00 103, , Zakup usług pozostałych , ,00 177, , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , ,00 27, ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 135, , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 100, ,00 Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody 5 000, ,00 100, , Nagrody konkursowe 5 000, ,00 Edukacja ekologiczna 5 000, , Zakup usług remontowych , ,00 103, ,00 Remont i konserwacja urządzeń wodnych , ,00 103, , Zakup usług pozostałych , ,00 177, , ,00 Edukacja ekologiczna , ,00 188, , ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 76

78 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok % (6:5) gmina Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy , ,00 101, ,00 Utrzymanie urządzeń wodnych 2 000, , , ,00 Utrzymanie użytków ekologicznych 5 000, ,00 100, ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii , ,00 27, ,00 Utrzymanie urządzeń wodnych ,00 Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody 5 000, ,00 100, ,00 Ogółem: , ,00 78, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 91, , ,00 2) wydatki majątkowe ,79 Razem: , ,00 78, , ,00 powiat Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 77

79 Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY NA ROK 2019 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 % (6:5) gmina powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, , Gospodarka odpadami komunalnymi , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 100, ,00 Ogółem: , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Razem: , ,00 100, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 78

80 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok 2019 % (6:5) gmina powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 105, , Gospodarka odpadami komunalnymi , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 106, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 102, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 107, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 100, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 53, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 53, ,00 Ogółem: , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 106, ,00 2) wydatki majątkowe , ,00 53, ,00 Razem: , ,00 105, ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 79

81 Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA NA ROK 2019 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 17, , Pozostała działalność , ,00 17, ,00 1) dochody bieżące , ,00 17, ,00 % (6:5) gmina powiat 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 736, ,00 192, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 80

82 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Transport i łączność 957, ,00 209, , Pozostała działalność 957, ,00 209, ,00 1) dochody bieżące 957, ,00 209, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 957, ,00 209, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 67, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 93, ,00 1) dochody bieżące , ,00 103, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 103, ,00 2) dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6410 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 powiat Pozostała działalność ,01 1) dochody bieżące ,01 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 81

83 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Działalność usługowa , ,00 72, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 39, ,00 1) dochody bieżące , ,00 39, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 39, , Nadzór budowlany , ,00 105, ,00 1) dochody bieżące , ,00 105, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 105, , Administracja publiczna , ,00 88, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 87, ,00 1) dochody bieżące , ,00 87, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 82

84 - 4 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 87, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 117, ,00 1) dochody bieżące , ,00 117, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 117, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 3, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 99, ,00 1) dochody bieżące , ,00 99, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 99, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 83

85 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i ,00 wojewódzkie 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Obrona narodowa , ,00 2, , , Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 220, , ,00 1) dochody bieżące 1 000, ,00 220, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 000, ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 200, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 84

86 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 92, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 92, ,00 1) dochody bieżące , ,00 92, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 92, ,00 2) dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6410 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 powiat Obrona cywilna 5 000, ,00 100, ,00 1) dochody bieżące 5 000, ,00 100, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 85

87 - 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 000, ,00 100, , Pozostała działalność 9 157, ,00 107, ,00 1) dochody bieżące 9 157, ,00 107, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 157, ,00 107, , Wymiar sprawiedliwości , ,00 105, , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 105, ,00 1) dochody bieżące , ,00 105, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 105, , Oświata i wychowanie ,89 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 86

88 - 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ,89 materiałów ćwiczeniowych 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Ochrona zdrowia , ,00 57, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,00 100, ,00 zdrowotnego 1) dochody bieżące , ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 87

89 - 9 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc społeczna , ,00 61, , , Ośrodki wsparcia , ,00 96, ,00 1) dochody bieżące , ,00 96, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 96, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 88

90 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ,00 integracji społecznej 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dodatki mieszkaniowe ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1) dochody bieżące ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 89

91 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 71, ,00 1) dochody bieżące , ,00 71, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 71, , Pomoc dla cudzoziemców 3 437,00 1) dochody bieżące 3 437, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 437, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 56, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 65, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 90

92 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku ) dochody bieżące , ,00 65, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 65, , Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Rodzina , ,00 91, , , Świadczenie wychowawcze , ,00 91, ,00 1) dochody bieżące , ,00 91, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 91, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 91

93 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 95, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody bieżące , ,00 95, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 95, , Karta Dużej Rodziny 783,00 1) dochody bieżące 783, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 783, Wspieranie rodziny , ,00 51, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 51, , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 92

94 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 51, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 58, , Rodziny zastępcze , ,00 86, ,00 1) dochody bieżące , ,00 86, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 86, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 102, ,00 1) dochody bieżące , ,00 102, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 93

95 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 102, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , ,00 1) dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Ogółem: , ,00 89, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 89, , ,00 2) dochody majątkowe ,00 Razem: , ,00 89, , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 94

96 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Rolnictwo i łowiectwo , ,00 17, , Pozostała działalność , ,00 17, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 17, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 17, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 491, ,00 160, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Transport i łączność 957, ,00 209, , Pozostała działalność 957, ,00 209, ,00 1) wydatki bieżące 957, ,00 209, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 957, ,00 209, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 957, ,00 209, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 67, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 93, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 103, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 103, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 201, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 59, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 95

97 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku ) wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,01 1) wydatki bieżące ,01 a) wydatki jednostek budżetowych ,01 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Działalność usługowa , ,00 72, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 39, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 39, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 39, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,68 105, ,68 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,32 19, , Nadzór budowlany , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 105, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 104, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 113, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 96

98 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Administracja publiczna , ,00 88, , , Urzędy wojewódzkie , ,00 87, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 87, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 87, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 87, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 86, , Kwalifikacja wojskowa , ,00 117, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 117, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 117, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 118, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 115, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 3, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 99, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 99, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 99, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 97

99 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i ,00 wojewódzkie 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,77 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona narodowa , ,00 2, , , Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 220, , ,00 1) wydatki bieżące 1 000, ,00 220, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 220, , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, ,00 220, , , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 98

100 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 92, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 92, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 92, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 92, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 68, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 112, ,00 2) wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , Obrona cywilna 5 000, ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące 5 000, ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,00 100, , Pozostała działalność 9 157, ,00 107, ,00 1) wydatki bieżące 9 157, ,00 107, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 157, ,00 107, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 99

101 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 157, ,00 107, , Wymiar sprawiedliwości , ,00 105, , Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 68, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 68, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 253, , Oświata i wychowanie ,89 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ,89 materiałów ćwiczeniowych 1) wydatki bieżące ,89 a) wydatki jednostek budżetowych ,97 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,97 b) dotacje na zadania bieżące , Ochrona zdrowia , ,00 57, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,00 100, ,00 zdrowotnego 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 100

102 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 93, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 93, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 119, , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pomoc społeczna , ,00 61, , , Ośrodki wsparcia , ,00 96, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 96, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 96, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,12 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 101

103 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ,00 0,00 0,00 0,00 integracji społecznej 1) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 530,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 530,18 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 421,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 421,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 102

104 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 71, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 71, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 71, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 71, , Pomoc dla cudzoziemców 3 437,00 0,00 0,00 0,00 1) wydatki bieżące 3 437,00 0,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 437,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 56, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 65, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 65, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 65, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 77, ,36 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,64 33, , Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Rodzina , ,00 91, , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 103

105 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Świadczenie wychowawcze , ,00 91, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 91, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 91, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 111, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 19, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 91, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,00 95, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące , ,00 95, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 94, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 95, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 86, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95, , Karta Dużej Rodziny 783,00 1) wydatki bieżące 783,00 a) wydatki jednostek budżetowych 783,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 783,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 104

106 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Wspieranie rodziny , ,00 51, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 51, , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 52, , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 50, , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 65, ,00 492,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 51, , , Rodziny zastępcze , ,00 86, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 86, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 73, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 73, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 86, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 102, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 102, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 319,48 290,00 90,77 290,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 319,48 290,00 90,77 290,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 102, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 105

107 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Ogółem: , ,00 89, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 89, , ,00 2) wydatki majątkowe ,00 Razem: , ,00 89, , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 106

108 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 368, ,00 368,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 2 105, ,00 105, Wpływy z różnych opłat 1 053, ,00 53,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 107

109 z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , , ,00 podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek , , ,00 2) dochody majątkowe , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , Administracja publiczna 5 263, ,00 263, Urzędy wojewódzkie 5 263, ,00 263,00 1) dochody bieżące 5 263, ,00 263, Wpływy z różnych opłat 5 263, ,00 263, Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 108

110 z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta Wpływy z usług , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 947, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 947,00 1) dochody bieżące , ,00 947, Wpływy z różnych opłat , ,00 947, Rodzina , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 1) dochody bieżące , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 109

111 z tego kwota: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 podlegająca przekazaniu do budżetu państwa podlegająca przekazaniu do budżetu miasta Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , ,00 Ogółem: , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 2) dochody majątkowe , , ,00 Razem: , , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 110

112 Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019 DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku Działalność usługowa , ,00 100, , Cmentarze , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Zarządzanie kryzysowe ,00 1) dochody bieżące ,00 Plan na rok 2019 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 111

113 - 2 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 1) dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 z organami administracji rządowej Pozostała działalność ,00 1) dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 1) dochody bieżące ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 112

114 - 3 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 z organami administracji rządowej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 1) dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ,00 z organami administracji rządowej Ogółem: , ,00 15, ,00 1) dochody bieżące , ,00 15, ,00 Razem: , ,00 15, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 113

115 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Działalność usługowa , ,00 100, , Cmentarze , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , wykonanie roku Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Zarządzanie kryzysowe ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Plan na rok 2019 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 114

116 - 5 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, Pozostała działalność ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc społeczna , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 350, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 1) wydatki bieżące ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 115

117 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Ogółem: , ,00 15, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 15, ,00 Razem: , ,00 15, ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 116

118 Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2019 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Transport i łączność , ,00 100, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , Administracja publiczna , ,00 116, , Starostwa powiatowe , ,00 116, ,00 1) dochody bieżące , ,00 116, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 117

119 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 116, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , ,00 96, , Szkoły podstawowe , ,00 64, ,00 1) dochody bieżące , ,00 64, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 64, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 100, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 104, ,00 1) dochody bieżące , ,00 104, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 104, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 118

120 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia ,00 zawodowego 1) dochody bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia , ,00 92, , Izby wytrzeźwień , ,00 92, ,00 1) dochody bieżące , ,00 92, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 92, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 855 Rodzina , ,00 108, , Rodziny zastępcze , ,00 105, ,00 1) dochody bieżące , ,00 105, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 105, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 115, ,00 1) dochody bieżące , ,00 115, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 119

121 Dział Rozdział Wyszczególnienie wykonanie roku 2018 Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 115, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, , Biblioteki , ,00 100, ,00 1) dochody bieżące , ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 100, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem: , ,00 99, , ,00 1) dochody bieżące , ,00 99, , ,00 Razem: , ,00 99, , ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 120

122 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Transport i łączność , ,00 100, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, , wykonanie roku 2018 Plan na rok wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 100, , Administracja publiczna , ,00 116, , Starostwa powiatowe , ,00 116, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 116, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 116, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 117, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 513, ,00 112, , Oświata i wychowanie , ,00 96, , Szkoły podstawowe , ,00 64, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 64, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 64, ,00 % (6:5) gmina powiat Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 121

123 - 6 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 64, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 560,00 70,00 560, Przedszkola , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 104, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 104, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 104, , Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i ,00 doskonalenia zawodowego 1) wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Ochrona zdrowia , ,00 92, , Izby wytrzeźwień , ,00 92, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 122

124 - 7 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku ) wydatki bieżące , ,00 92, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 92, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 92, , Rodzina , ,00 108, , Rodziny zastępcze , ,00 105, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 105, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 105, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 115, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 115, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 115, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 118, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 109, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, , Biblioteki , ,00 100, ,00 1) wydatki bieżące , ,00 100, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 100, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 123

125 - 8 - Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na % wykonanie rok 2019 (6:5) gmina powiat roku Ogółem: , ,00 99, , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 99, , ,00 Razem: , ,00 99, , ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 124

126 Załącznik nr 11 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2019 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat DOTACJE PRZEDMIOTOWE , , Jednostki sektora finansów publicznych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 2. DOTACJE PODMIOTOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Galerie i biura wystaw artystycznych , , Biblioteki , , Muzea , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Przedszkola , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Gimnazja , , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 125

127 - 2 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Technika , , Szkoły policealne , , Licea ogólnokształcące , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach , ,00 wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Internaty i bursy szkolne , ,00 3. DOTACJE CELOWE , , , Jednostki sektora finansów publicznych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , Inne formy wychowania przedszkolnego 2 000, ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 126

128 - 3 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Szkoły zawodowe 5 000, , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , , Rodzina , , Rodziny zastępcze , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , , Muzea , , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , , , Turystyka 8 000, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Pozostała działalność , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 127

129 - 4 - L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2019 gmina powiat Pomoc w zakresie dożywiania , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Pozostała działalność , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Razem: , , ,00 Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 128

130 Załącznik nr 12 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej Legnicy z dnia... PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R.- PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2019 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 100,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 100,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 500,00 500,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 200,00 200,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 129

131 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH , , Przedszkola specjalne 202,00 202,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY 202,00 202, Technika , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 20,00 20,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH , , Licea ogólnokształcące 2 760, ,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 250,00 250,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 510, , Szkoły zawodowe 520,00 520,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 520,00 520, Szkoły artystyczne , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH , , Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia 1 520, ,00 zawodowego CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 1 520, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,00 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 130

132 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 100,00 100,00 CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 100,00 100,00 Razem: , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 131

133 Załącznik nr 13 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2019 PRZYCHODY KOSZTY Stan środków Stan środków ROZD- w tym: w tym: obrotowych DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE obrotowych na ZIAŁ OGÓŁEM dotacja OGÓŁEM wynagrodzenia i składki od wpłata do na koniec początek roku inwestycje z budżetu nich naliczane budżetu roku Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/ , , , , , ,00 RAZEM: , , , , , ,00 Skarbnik Miasta Grażyna Nikodem Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 132

134 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 799/PM/2018 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2018 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2019 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 1

135 Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą administracji publicznej miasto Legnica uzyskało status miasta na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet, przy czym jego uchwała budżetowa określa poszczególne dochody z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty. W roku 2019 miasto Legnica realizować będzie nadal obok zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2019 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Stosownie do 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. Prezydent Miasta dołącza do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne, tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Informacje te stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składa się z budżetu miasta Legnicy (załączniki od nr 1 do nr 10) oraz załączników od nr 11 do nr 13. Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2019 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach. Ustawa określa, że dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych. Ogółem plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 wyniesie ,00 zł, co stanowi 104,46 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2018, dochody własne ,00 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł, dotacje z funduszy celowych ,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,41 zł, środki pozyskane z innych źródeł ,59 zł. Dochody bieżące wyniosą ,00 zł, a dochody majątkowe ,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 93,06 %, a dochodów majątkowych 6,94 %. Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 2

136 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 W stosunku do dochodów ustalonych na rok 2018 i przyjętych uchwałą Nr XLI/440/18 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2019 stanowią 109,45 % planowanych dochodów na rok STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2019 Środ ki pozyskane z innych źródeł 0,19 % D otacje z funduszy celowych 0,02 % Dotacje celowe w ramach programó w finansowanych z udziałem środk ów europejsk ich 3,20 % Dotacje celo we z budżetu państwa 17,79 % Subwencja ogólna z budżetu p aństwa 24, 24 % Dochody własne 54,56 % W roku 2019 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie 54,56 %, podczas gdy w roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 52,70 %. Dotacje i subwencje w 2019 r. stanowić będą 45,44 % dochodów ogółem, a w roku ,30 %. Dochody gminy w roku 2019 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2019 dochody gminy wyniosą ,97 zł, * dochody własne ,00 zł, * subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, 2 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 3

137 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 część równoważąca ,00 zł, część oświatowa ,00 zł, * dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami ,00 zł, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na własne zadania gminy ,00 zł, ,00 zł, * dotacje z funduszy celowych ,00 zł, * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,06 zł, środków europejskich * środki pozyskane z innych źródeł ,91 zł, Dochody bieżące gminy wyniosą ,97 zł, a dochody majątkowe ,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 90,94 %, a dochodów majątkowych 9,06 %. STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W ROKU 2019 Środki po zyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach 0,01 % programów finansowanych z ud ziałem śro dków Dotacje z funduszy celowych europejskich 0,03 % 3,75 % Dotacje celowe z budżetu państwa 19,8 7 % Sub wencja ogólna z budżetu państwa 14,53 % Dochody własne 61,8 1 % Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 61,81 % stanowić będą dochody własne, a 38,19 % dotacje i subwencje, podczas gdy w 2018 r. 60,30 % i 39,70 %. 3 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 4

138 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej wyniosą w roku 2019 łącznie ,00 zł, co stanowi 102,18 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą ,00 zł. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą ,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 102,51 % przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego wpływy od osób prawnych ,00 zł i od osób fizycznych ,00 zł. Planując wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto wysokość stawek wynikających z uchwały Nr XXVI/254/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nie zakłada się zmiany stawek tego podatku na rok Zwiększone wpływy z podatku w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 wynikają ze zwiększenia bazy podatników podlegających opodatkowaniu. W przypadku podatku od środków transportowych wpływy ustalono w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Planowane na rok 2019 wpływy wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego wpływy od osób prawnych ,00 zł i od osób fizycznych ,00 zł. Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, jest wyższa od ceny będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok W związku z tym planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2019 wyniosą ,00 zł, tj. 101,30 % przewidywanego wykonania w 2018 r., z tego wpływy od osób prawnych ,00 zł i od osób fizycznych ,00 zł. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 2.200,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Legnicy. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie ,00 zł, tj. na poziomie 103,72 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. 4 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 5

139 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Na rok 2019 zakłada się, że wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej osiągnięte zostaną w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.. Opłata adiacencka naliczana jest w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna naliczana jest z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie ,00 zł, tj. na poziomie 100,99 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Opłaty te wnoszone są przez właścicieli nieruchomości na podstawie uchwały Nr XL/422/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. W zakresie podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody własne gminy, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku. Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wraz z odsetkami wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie 104,67 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi ustalono w wysokości ,00 zł, tj. 112,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z dnia 12 października 2018 r., co stanowi 113,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 38,08 %, podczas gdy w 2018 r. było to 37,98 %, a więc będzie wyższa o 0,1 punktu procentowego. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wyniesie w 2019 r. 6,71 %, podobnie jak w 2018 roku. Wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie ,00 zł, tj., co stanowi 104,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r.. Dochody z majątku gminy ustalono na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i samorządowe jednostki budżetowe. Łącznie planowane dochody wyniosą ,00 zł, co stanowi 125,40 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2018 r.. Obejmują one wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych. 5 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 6

140 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności to dochody z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą ,00 zł, co stanowi 78,97 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Niższe dochody wynikają z faktu, że w 2019 r. planuje się znacznie mniejszą ilość tego typu spraw. Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości to opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą ,00 zł, co stanowi 75,00 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Wielkość ta odzwierciedla wpływy wynikające z prowadzonej sprzedaży nieruchomości, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaplanowane na rok 2019 wpływy na niższym poziomie w porównaniu do roku 2018 wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przepisy te stanowią o przekształceniu z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. znacznej części (szacunkowo około 1.000) nieruchomości i tym samym ustaniu obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste. Dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste od dnia przekształcenia będą stanowić opłaty przekształceniowe. Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminnych oraz opłaty za zajęcie nieruchomości na cele budowlane wyniosą ,00 zł, tj. na poziomie 181,82 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. W związku z prowadzonym pracami związanymi z zajęciem terenu pod realizację różnego rodzaju robót, np. uzbrojenie terenu w sieci energetyczne, gazowe, cieplne i termomodernizacje budynków przewiduje się, że wypływy z naliczania opłaty za zajęcie gruntu będą wyższe od planowanych w roku Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele oraz najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom w zarząd. Wyniosą one ogółem ,00 zł, tj. na poziomie 98,62 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Na dochody z tytułu dzierżaw gruntów pod obiektami handlowo usługowymi złożą się wpływy z dzierżaw gruntów zabudowanych obiektami handlowo - usługowymi i kioskami RUCH. Będą to wpływy z tytułu zawarcia około 80 umów. W 2019 roku przewiduje się kontynuację 80 umów dzierżawy gruntów rolnych. Na dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele złożą się wpływy z dzierżawy gruntów pod parkingi strzeżone, dzierżawy gruntów pod ustawienie nośników reklamowych i dzierżawy gruntów na poprawę warunków zagospodarowania. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na poziomie ,00 zł, co stanowi 59,86 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Wpłaty te dotyczą przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wynikają one z wydanych decyzji przekształceniowych w latach ubiegłych i wynikających z nich harmonogramów spłat. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wpływy z tytułu opłat z przekształceń wzrosną w kolejnych latach. Dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste staną się opłatami za przekształcenie na okres 20 lat. Z uwagi na ustawową regulację, polegającą na ustaleniu terminu zapłaty pierwszej raty z tego tytułu na dzień 29 lutego 2020 r. nie zakłada się wzrostu wpływów z tego tytułu w roku 2019 r.. 6 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 7

141 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów, pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne oraz zwroty bonifikat, planuje się w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 138,91 % przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku Planowane dochody z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych obejmą wpływy ze sprzedaży 200 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wpływy z tytułu spłat rat wnoszonych za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych. Na dochody ze sprzedaży lokali i obiektów niemieszkalnych złożą się wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i obiektów wchodzących w skład zasobu komunalnego. Planuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ulicach: Gniewomierskiej i al. Rzeczypospolitej oraz sprzedaż 5 lokali użytkowych. Dochody w tej pozycji stanowią również wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach ubiegłych. Dla osiągnięcia wpływów z tytułu sprzedaży gruntów planuje się zbyć grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkalno usługowe. Dotyczy to, między innymi nieruchomości położonych przy ulicach: Wielogórskiej, Okólnej 3, Cisowej, Fiołkowej, Rumiankowej, Grabskiego, Morelowej, Grodzkiej, Franciszkańskiej, Środkowej, Złotoryjskiej 64-66, Brackiej 8, Wrocławskiej 217, Jaworzyńskiej 24, 72 i 120, Działkowej 10 i 24-28, Książęcej 24 oraz Ściegiennego 15, 19 i 27. Planuje się sprzedaż gruntów pod zabudową niemieszkalną położonych przy ulicach: Schumana, Nowodworskiej, Masarskiej 11, Poznańskiej, Zachodniej, Klonowej i Boiskowej. Ponadto wpływy z rat za grunty zbyte w latach poprzednich. Ponadto w ramach dochodów ze sprzedaży majątku gminy planowane są wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, z uwagi na zbycie mieszkań lub wykorzystanie na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia i bonifikat w przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat od dnia nabycia (inne niż mieszkaniowe) i wpływy ze zwrotu bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne, których wielkość wiąże się bezpośrednio z ilością sprzedanych lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i zastosowaniu 95 % bonifikaty od pierwszej opłaty. Podjęte w latach przez Radę Miejską Legnicy uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulic: Słubickiej, Poznańskiej, Prusa, Bagiennej i Głogowskiej, rejonu ul. Kubańskiej, terenu lotniska i terenów przyległych pozwolą na sprzedaż nowych terenów pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną i przemysłowo usługową. Planowane wpływy z tytułu dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą 6.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości 9.681,00 zł, co stanowi 69,29 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Planowane dochody z odsetek wyniosą ,00 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł dotyczą dotacji z gmin: Chojnów, Gromadka, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Męcinka, Miłkowice, 7 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 8

142 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Legnickie Pole, Lubin, Prochowice, Ruja, Ścinawa, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Warta Bolesławiecka, Zagrodno i Złotoryja oraz miast Chojnów, Prochowice, Lubin i Złotoryja z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, gmin: Kunice, Miłkowice, Lubin i Złotoryja do przedszkoli publicznych, gmin: Chojnów, Malczyce, Legnickie Pole i Wądroże Wielkie, oraz miast Chojnów i Złotoryja na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10, dotacji z gmin: Kunice, Miłkowice i Prochowice na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami tych gmin oraz na realizację zdań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Legnickie Pole, Krotoszyce, Prochowice, Ruja i miasta Chojnów do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy. Dotacje te to dochody własne i stanowią one 99,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r.. W roku 2019 miasto Legnica otrzyma zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla gminy składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST z dnia 12 października 2018 r. poinformował, że projektowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2019 wynosi ,00 zł, - część równoważąca ,00 zł, - część oświatowa ,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W 2019 r. dla miasta Legnicy kwota ta wynosi ,00 zł, co stanowi 75,03 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Jest to zmniejszenie w porównaniu do 2018 r. o kwotę ,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego według informacji przekazanej przez Ministra Finansów w wyżej wymienionym piśmie planowana na rok 2019 jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 6,6 %. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, skutki przechodzące na 2019 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej). Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji 8 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 9

143 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi ,00 zł i stanowi 113,17 % w stosunku do zaplanowanej na rok 2018 (zwiększenie o kwotę ,00 zł). Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. Nr FB-BP KSz i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG /18 z dnia 9 października 2018 r.. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadania w sferze pomocy społecznej, rodziny, przejętej części kompetencji Urzędu Wojewódzkiego, obrony cywilnej i obrony narodowej oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Stanowią one 89,33 % przewidywanego wykonania w roku 2018 i wynika to, między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków o kwotę ,00 zł w sferze pomocy społecznej i rodziny. Na zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę ,00 zł wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. Nr FB-BP KSz. Zaplanowana dotacja dotycząca zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego, stanowi 100,00 % dotacji zaplanowanej na ten cel na rok Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczą dotacji w kwocie ,00 zł, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wychowanie przedszkolne. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 22 października 2018 r., a w przypadku wychowania przedszkolnego skalkulowano je stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Stanowią one 79,72 % przewidywanego wykonania w 2018 r., co wynika między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków o kwotę ,80 zł na wydatki w sferze pomocy społecznej. Dotacje z funduszy celowych dotyczą planowanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ,00 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości). 9 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 10

144 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Zaplanowaną wyżej dotację ustalono w oparciu o wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,06 zł ustalono w oparciu o zawiadomienie o wyborze projektu do dofinansowania i umowy zawarte na realizację realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego projektów pn.: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) ,69 zł, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej ,26 zł, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej ,12 zł, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, ,72 zł, Legnicka edukacja dla przyszłości ,70 zł, Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły ,78 zł, Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola ,00 zł, Aktywizacja osób niepełnosprawnych ,66 zł i Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu ,13 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie ,91 zł to środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektów pn.: Motywacja + Talent = Sukces ,91 zł przez VII Liceum Ogólnokształcące i Razem dla innowacji ,00 zł przez Szkołę Podstawową Nr 19. Pozostałe dochody to przede wszystkim wpływy z zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług opiekuńczych, usług basenowych, grzywien i mandatów, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości ,00 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł. Dochody powiatu w roku 2019 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna. Planuje się, że w roku 2019 dochody powiatu wyniosą ,03 zł, * dochody własne ,00 zł * subwencja ogólna z budżetu państwa, ,00 zł część równoważąca ,00 zł część oświatowa ,00 zł * dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł 10 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 11

145 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 zł zlecone ustawami realizowane przez powiat na własne zadania powiatu ,00 zł, * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,35 zł, środków europejskich * środki z innych źródeł ,68 zł. Dochody bieżące powiatu wyniosą ,03 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 100,00 %. STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU W ROKU 2019 Środki po zyskane z innych źródeł 0,79 % Dotacje celowe z budżetu państwa 10,96 % Do tacje celowe w ramach programów finanso wanych z udziałem środkó w europejskich 1,38 % Dochody własne 30,86 % Subwencja ogó lna z b udżetu państwa 5 6,01 % Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 30,86 % dochody własne i 69,14 % dotacje i subwencje, podczas gdy w roku 2018 wynosi 28,94 % i 71,06 %. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości ,00 zł, tj. 112,48 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu zaplanowano w wysokości ,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST z 12 października 2018 r. Stanowi to 113,08 % przewidywanego wykonania 11 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 12

146 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 w 2018 r.. Informacja ma charakter informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25 %. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 %, podobnie jak w 2018 roku. Wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokości ,00 zł, tj. 104,35 % przewidywanego wykonania roku Dochody z mienia powiatu ustalono w wysokości ,00 zł. Dotyczą one wpływów z najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom w zarząd i stanowią 77,40 % przewidywanego wykonania w roku Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości ,00 zł, co stanowi 99,24 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Dotacje te dotyczą wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, realizacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na rzecz powiatu legnickiego oraz kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. W roku 2019 miasto Legnica otrzyma subwencję ogólną z budżetu państwa, która dla powiatu składa się z części równoważącej i oświatowej. Minister Finansów pismem Nr ST z 12 października 2018 r. poinformował, że planowana dla miasta Legnicy subwencja ogólna na rok 2019 wynosi ,00 zł, - część równoważąca ,00 zł - część oświatowa ,00 zł Część równoważącą subwencji ogólnej ustalono w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art. 23a cytowanej wyżej ustawy część równoważącą otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zstępcze, powiaty w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat oraz powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2019 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 r. i powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż ,00 zł. Dla miasta Legnicy wyniesie ona ,00 zł, co stanowi 107,44 % w stosunku do roku 2018 (wzrost o kwotę ,00 zł). Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została ustalona na zasadach opisanych w części dotyczącej subwencji dla gminy. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana na rok 2019 wynosi ,00 zł, co stanowi 105,80 % subwencji zaplanowanej w 2018 r.. Jest ona wyższa o kwotę ,00 zł w stosunku do zaplanowanej na rok 2018 r.. 12 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 13

147 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyjęto w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości ,00 zł stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 22 października 2018 r. zmienionego pismem Nr FB-BP KSz.01 z dnia 30 października 2018 r.. Oszacowana w powyższy sposób wielkość dotacji przeznaczona jest na zadania z zakresu geodezyjno kartograficznego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pomocy społecznej, rodziny, ochrony zdrowia, nadzoru budowlanego, nieodpłatnej pomocy prawnej, orzekania o niepełnosprawności, kwalifikacji wojskowej, wydatków obronnych i bezpieczeństwa publicznego. Stanowią one 88,80 % przewidywanego wykonania w roku Wynika to, między innymi z zaplanowania przez Wojewodę Dolnośląskiego mniejszych środków w kwocie ,40 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej i rodziny. Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto w wysokości ,00 zł, tj. na poziomie 88,56 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 22 października 2018 r.. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,35 zł ustalono w oparciu o umowy zawarte na realizację realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego projektów pn.: Czas na zawodowców ,56 zł, Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych ,79 zł i Zintegrowani ,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w kwocie ,68 zł to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektów pn.: Jakość usług turystycznych a ekonomia ,16 zł i Kreowanie rozwoju i promocji turystyki na przykładzie niemieckim ,22 zł oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego projektu pn. Europejska Misja Usługodawców XXI wieku ,30 zł i przez VII Liceum Ogólnokształcące projektu pn. Nastolatki przeciw przemocy ,00 zł. Pozostałe dochody to głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za korzystanie ze środowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe realizujące zadania powiatu, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz opłaty z tytułu sprzedaży map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Ogółem planowane dochody wyniosą ,00 zł, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł. Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych 13 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 14

148 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019". Budżet miasta Legnicy na rok 2019 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2019 określono na kwotę ,00 zł, co stanowi 101,82 % przewidywanego wykonania w 2018 r.. Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł, 600 Transport i łączność ,00 zł, 630 Turystyka 8.000,00 zł, 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, 710 Działalność usługowa ,00 zł, 750 Administracja publiczna ,00 zł, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł, 752 Obrona narodowa ,00 zł, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł, 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 zł, 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł, 758 Różne rozliczenia ,00 zł, 801 Oświata i wychowanie ,70 zł, 851 Ochrona zdrowia ,00 zł, 852 Pomoc społeczna ,30 zł, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł, 855 Rodzina ,00 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, 926 Kultura fizyczna ,00 zł. Wydatki bieżące wyniosą ,00 zł, a wydatki majątkowe ,00 zł. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 88,65 %, a wydatków majątkowych 11,35 %. Należy zaznaczyć, że w 2019 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę ,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 14 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 15

149 BUDŻET MIASTA LEGNICY 2019 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2019 Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa 33,77 % 0,76% 16,50 % Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia 1,44 % 8,52 % Rodzina 1,22 % 2,44 % 6,25 % 0,65 % 2,67% 0,04 % 0,01 % 10,27 % 2,36 % 0,79 % 3,51 % 5,63 % 3,17 % Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wymiar sprawiedliwości W roku 2019, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36,94 %, 855 Rodzina i 852 Pomoc społeczna 25,02 %, 600 Transport i łączność 10,27 %, 750 Administracja publiczna 6,25 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,63 %, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,51 %, 700 Gospodarka mieszkaniowa 2,67, % i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,44 %. Wydatki gminy w roku 2019 zaplanowano w wysokości ,34 zł i stanowią one 69,84 % w wydatkach ogółem budżetu. Natomiast wydatki powiatu, które ustalono w wysokości ,66 zł stanowią 30,16 % w wydatkach ogółem budżetu. Na wydatki majątkowe, tj. obejmujące zadania o charakterze inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe na inwestycje, rezerwy celowe na inwestycje oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przewiduje się kwotę ,00 zł. W wydatkach majątkowych na realizację Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, będącego jego kolejną edycją zaplanowano kwotę ,00 zł, z tego w działach: Transport i łączność ,00 zł, Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł, Różne rozliczenia ,00 zł, Oświata i wychowanie ,00 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł 15 Id: 14EB00DE-DBB9-4D20-B A Przyjęty Strona 16

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019

UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 UCHWAŁA Nr III/53/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 ZARZĄDZENIE Nr 691/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 UCHWAŁA Nr XLI/440/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 UCHWAŁA Nr XXVII/270/16 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 ZARZĄDZENIE Nr 777/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 ZARZĄDZENIE Nr 746/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2018 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016

UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 UCHWAŁA Nr XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019.

UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. UCHWAŁA NR V/87/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Załącznik nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE 25 178 909,95 25 633 712,85 101,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 003 531,50 1 003 531,50 100,0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018.

UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. UCHWAŁA NR XCI/2374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2018 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2017 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012

UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 UCHWAŁA NR XV/146/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 924/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017. UCHWAŁA NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU w złotych 33 DOCHODY BIEŻĄCE 28 033 891,16 15 633 769,57 55,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 716 402,12 716 402,12 100,0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka

Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka Dochody budżetowe M.Malborka na 2018-Zał. nr 1 do uchwały RM M-ka w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 399 00 4 0690 Wpływy z różnych opłat 380 00 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 UCHWAŁA Nr XXVII/281/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok Załącznik Nr 1 w złotych Dział 1 010 Nazwa Plan ogółem 2 3 4 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 224 101,00 0470 Wpływy z opłat

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia... DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 1 180 000,00 1 210 000,00 0,00 1 180 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011. UCHWAŁA NR III/23/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. UCHWAŁA NR XXXIV/549/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 19 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 grudnia 2018 r. Poz. 13067 UCHWAŁA NR 28/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok

Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/705/18 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVII/705/18 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok UCHWAŁA NR XLVII/705/18 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i i oraz pkt 10, art. 51

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , , Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2018 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 u według źródeł powstawania w złotych Lp. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018 ZARZĄDZENIE NR 1285.2017 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody

Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody , w tym: 591 594 505 213 679 801 805 274 306 Dochody bieżące 539 034 963 173 358 347 712 393 310 Dochody majątkowe 52 559 542 40 321 454 92 880 996 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Tabela 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Nazwa działu i rozdziału w złotych DOCHODY BIEŻĄCE 20 375 921,89 11 661 930,11 57,2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018

UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018 UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018 Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016

UCHWAŁA NR XII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 UCHWAŁA NR XII.130.2015 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia...

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 960 777,00 4 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 4 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 Dochody bieżące 010 01095

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 915/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 915/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE. z dnia 20 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 915/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE z dnia 20 marca 2018 r. W sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za 2017 roku Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 1221/PRiK/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Dział Nazwa działu klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 20 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2018 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXVIII.234.2017 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 1 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 440,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 19 440,00 2710

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok 2016

Projekt budżetu na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia.. DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2016 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 0,00 35 371,00 0970 Wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Projekt z dnia 3 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN. z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok UCHWAŁA NR XXII/140/2012 RADY MIEJSKIEJ ŁASIN z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem DOCHODY Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCH na rok 2017 Nr XIX/157/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 7105 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina według źródeł powstawania w złotych Lp. DOCHODY GMINY Wykonanie dochodów wskaźnik I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo