z komputerem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M@tematyka z komputerem"

Transkrypt

1 Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji) Kranik 2002

2 Autor: mgr Tomasz Grbski nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół nr 2 w Kraniku, absolwent UMCS w Lublinie, Wydział Matematyki i Fizyki, kierunek: matematyka. Recenzenci: prof. dr hab. Adam Stachura Kierownik Katedry Analizy Funkcjonalnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mgr Ewa Niezabitowska doradca metodyczny z matematyki w PODN w Kraniku mgr Włodzimierz Gajda asystent na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Analizy Numerycznej Konsultacja jzykowa: mgr Iwona Pazdan nauczyciel jzyka polskiego w Zespole Szkół nr 2 w Kraniku Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli Ul. Armii Krajowej Kranik Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całoci lub czci niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione

3 Spis treci Wstp 4 Programy dla klas I-III... 6 Alik Wesoła Matematyka... 6 Cyfrolandia 6 Matmania.. 7 Matematyczne przygody... 8 Wirtualna Szkoła Matematyka... 9 Matma jest super 11 Szkoła przyszłoci Matematyka. 13 Szkoła przyszłoci Ułamki. 14 Licz z Rekwiem Klik uczy liczy. 15 Programy dla klas IV-VI - Szkoła Podstawowa Matematyk. 16 Pitagoras Szkoła Podstawowa 17 Matematyka 2001, kl. IV,V Matematyka Szkoła Podstawowa EduRom, kl.iv,v,vi Programy dla gimnazjum Matematyka Matematyka Gimnazjum EduRom. 21 Matematyka + Gimnazjum 23 Funkcje to takie proste 24 Programy dla szkoły redniej. 25 Licealista Matematyka 25 Pitagoras Szkoła rednia. 26 Matematyka testy multimedialne Matematyka kolekcja testów.. 29 Matematyka 78E 30 Narzdzia matematyczne Funkcja liniowa. 30 Przyjazne testy z komputera.. 32 Cabri.. 32 Korper Schnie 33 Compasses and ruler.. 33 Geometria.. 34 Adept matematyki. 34 Fractint.. 34 Wykresy 34 Pitagoras Encyklopedia Szkolna Matematyka Scenariusze lekcji 37 Uzupełnienie programy w Turbo Pascalu.. 46 Bibliografia

4 WSTP Jestem nauczycielem matematyki i informatyki w Zespole Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraniku. W swojej pracy czsto korzystam z komputera. W publikacji tej przedstawiłem komputerowe programy wspomagajce nauczanie matematyki na rónych szczeblach kształcenia. Zachcam wszystkich nauczycieli matematyki, jak równie nauczania zintegrowanego do wykorzystywania ich w trakcie swojej pracy. Obecnie komputer jest du atrakcj dla dzieci i młodziey i dlatego bardzo chtnie z niego korzystaj. Poprzez zastosowanie komputera na lekcji mona zachci uczniów do aktywnoci. W mojej pracy komputer wykorzystuj czsto, np. przygotowujc testy sprawdzajce, przeprowadzajc analiz napisanych przez uczniów testów (za pomoc EXCELA), przygotowujc krótkie programy na lekcje matematyki za pomoc EXCELA, PowerPointa. Lekcje takie ciesz si niebywałym zainteresowaniem uczniów, którzy angaujc si w ich tok, wicej z nich wynosz wiadomoci i umiejtnoci. Dodatkowe szanse stwarza wykorzystanie na lekcjach matematyki Internetu. Zajcia z komputerem mona przeprowadzi w klasie, wykorzystujc do prezentacji jeden komputer. W tym przypadku mankamentem jest słaba widoczno z dalekiej odległoci wyników na ekranie, dlatego bardzo przydatny okazuje si rzutnik multimedialny. Zdecydowanie lepiej wykorzysta do tego celu pracownie komputerowe, które znajduj si ju w wikszoci szkół. Ocena lekcji dokonywana przez uczniów jest wysoka. W rozdziale Scenariusze lekcji przedstawiłem przykłady wykorzystania opisanego oprogramowania i Internetu na lekcjach matematyki. Pragn przedstawi programy komputerowe, które wspomagaj nauczanie matematyki zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum, jak i szkole redniej. Uczniowie mog korzysta z nich take podczas samodzielnej pracy w domu, aby rozszerzy lub utrwali swoje wiadomoci. Pozwalaj one przygotowa si do egzaminów czy matury. Programy dla młodszych uczniów czsto przypominaj gry komputerowe, co jest dodatkow zacht do ich uytkowania. Takie programy ucz poprzez zabaw. Przedstawi Pastwu niektóre z nich dostpne na polskim rynku. Podzieliłem je na grupy: kl. I-III, kl. IV-VI, gimnazjum i szkoła rednia. Jako uzupełnienie tej pracy przedstawiłem kilka programów napisanych w Turbo Pascalu (oprócz Turbo Pascala polecam równie Delphi lub uniwersalny EXCEL)

5 Programy te tworzone s do rozwizania tylko jednego problemu. Jeeli Pastwo ucz równie informatyki, to mona doskonale połczy matematyk z informatyk. Na podstawie własnych dowiadcze zauwayłem bardzo due zainteresowanie wród uczniów pisaniem takich programów. Przypomina ono rozwizywanie zada z parametrem, a wic uczniowie mog wykaza si naprawd du wiedz, a satysfakcja z powodu poprawnie działajcego programu jest dodatkow motywacj. Równie i ja sam jestem autorem kilkunastu programów matematycznych napisanych w Turbo Pascalu i Delphi. S one dostpne na mojej stronie internetowej pod adresem: Mam nadziej, e publikacja ta przyczyni si do nauczania i uczenia si w sposób nowy, zindywidualizowany, skupiony na rozwoju ucznia, kształtujcy jego twórcz postaw i problemowe podejcie do zada. mgr Tomasz Grbski - 5 -

6 Pogramy dla klas I - III ALIK - WESOŁA MATEMATYKA Znakomity program edukacyjny dla dzieci koczcych przedszkole lub zaczynajcych nauk w szkole podstawowej. Pod przewodnictwem psa Alika nasze dzieci naucz si dodawa, odejmowa, mnoy i dzieli. CYFROLANDIA- MAMO CYFERKI ZGINŁY2-MATMA I Sympatyczny Cyfrowy Duszek oprowadza dzieci po wiecie poj matematycznych i cyferek. W prostych wiczeniach poznaj one takie pojcia, jak wysoko i odległo, ucz si wskazywa obiekty identyczne lub rónice si od pozostałych albo porównywa rozmiary obiektów. Program przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 6 lat

7 MATMANIA MatMania to trzy gry pomagajce w nauce matematyki na poziomie pierwszych klas szkoły podstawowej przy zachowaniu równowagi midzy przyjemnym (gra) i poytecznym (nauka). Program pomaga w nauce podstawowych działa matematycznych oraz prostych nierównoci. Wszystkie gry s w pełni konfigurowalne, co umoliwia zabaw dzieciom w rónym wieku i o rónym poziomie wiedzy. Program ma prosty, funkcjonalny interfejs, wspaniał, kolorow grafik i miłe podkłady dwikowe. MatTris to gra przypominajca w formie popularny Tetris, polegajca na wyborze poprawnego wariantu do "spadajcego" wyraenia. Posunicia gracza kontroluje sam Albert Einstein. Astro Matma jest dynamiczn kosmiczn strzelank, w której obiektami do zestrzelenia na celowniku s cyfry i działania. Klocki to gra wiczca pami i wspomagajca nauk matematyki. Odkryj na planszy klocki o tej samej wartoci matematycznej, przejd do jak najdalszego poziomu i wpisz si na list najlepszych

8 Matmania to zestaw doskonałych gier, z którymi Twoje dziecko przejdzie pocztki nauki matematyki z przyjemnoci i bez problemów. Program jest wyprodukowany przez firm TimSoft z Koszalina. MATEMATYCZNE PRZYGODY Matematyczne przygody to edukacyjny program dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Zawiera mnóstwo ciekawych wicze, zada, zagadek, łamigłówek, rysunkowych zabaw i konkursów, dziki którym najmłodsi z ochot przyswoj sobie materiał z matematyki pocztkowych klas szkoły podstawowej. Cało materiału została podzielona na dwa stopnie trudnoci, dla dzieci młodszych i starszych. Rónorodno zabaw, wesoła, kolorowa grafika i animacje oraz obrazkowe przedstawienie działa liczbowych pomog małym odbiorcom zrozumie wiele matematycznych zagadnie, ułatwi kojarzenie i przyspiesz nauk. Zalety programu to: - nauka liczb i działa matematycznych, tj. dodawanie i odejmowanie, mnoenie i dzielenie; - porównywanie liczb; - zadania tekstowe; - 8 -

9 - równania z niewiadom; - kolejno wykonywania działa; - wiczenie spostrzegawczoci; - rozwijanie wyobrani; - dwa poziomy trudnoci; - barwna grafika oraz animacje; - wesołe dwiki i radosna muzyka. WIRTUALNA SZKOŁA MATEMATYKA Jest to bardzo ciekawy program /osobicie bardzo polecam/, zmuszajcy ucznia do aktywnej pracy z komputerem. Ucze jest kosmicznym podrónikiem, który trafia na planet Liczaków i pomaga im rozwizywa matematyczne zagadki. Wirtualna szkoła to program edukacyjny, który zapoznaje z podstawowymi zasadami matematyki. Zrealizowany został w konwencji kosmicznej przygody. Na odległej planecie Liczaków mali kosmici odkryli istnienie matematyki. Aby móc zapozna si z jej tajnikami, wysłali w kosmos prob o pomoc. Sygnał dotarł do bazy kosmicznej, skd ucze wraz z mechanicznym przyjacielem Robo wybiera si w podró. Od tej pory bd oni rozwizywa zadania podsuwane przez Liczaki. Podczas odwiedzin w poszczególnych miastach rozwizywane s problemy z rónych dziedzin matematyki. Program ten przeznaczony jest do nauki matematyki w klasach młodszych. Interesujca animacja, kolorystyka na pewno przycign uwag ucznia, który poprzez zabaw moe zapozna si z wieloma ciekawymi wiadomociami

10 Materiał zebrany na płycie cd-rom w pełni obejmuje program nauczania przedmiotu w zakresie od klasy zerowej do klasy czwartej szkoły podstawowej. Podzielono go na nastpujce grupy tematyczne: wstpne wiczenia klasyfikacyjne; wyodrbnianie zbiorów i podzbiorów; porównywanie liczebnoci zbiorów; poznawanie liczb; liczby w systemie dziesitkowym; porównywanie liczb z zastosowaniem znaków; dodawanie; odejmowanie; mnoenie; dzielenie. Zawarto programu: dokładny opis zada, które czekaj na uytkownika programu w miastach Lizaków; tablica punktacji, która pokazuje, ile punktów zdobył uytkownik programu, rozwizujc zadania w miastach; tablica pozwala równie na wydrukowanie dyplomu kosmicznego zdobywcy; globus, dziki któremu mona natychmiast przenie si do wybranego miasta Liczaków; komputer, który informuje, jakich działów matematyki ucz si Liczaki w rónych miastach; magiczna rzeba, której czci darowuj mieszkacy poszczególnych miast po prawidłowym wykonaniu wszystkich zada; fragmenty rzeby zawieraj zdjcia z wyprawy do danego miasta i wiadomoci na jego temat; cybernetyczny przyjaciel Robo, który słuy pomoc w trudnych sytuacjach; muzeum, zawierajce 45 przedmiotów odnalezionych na planecie Liczaków, tu informacj o odnalezionym przedmiocie mona przeczyta lub odsłucha. Program został wyprodukowany przez YDP MULTIMEDIA -Gdask

11 MATMA JEST SUPER Sensacyjna przygoda w czterech historycznych epokach. Nawet ci, którzy nienawidz matematyki, przekonaj si, e moe ona sta si doskonał zabaw! Niezwykły podrcznik do matematyki przeznaczony dla dzieci w wieku 7-11 lat. Stworzony przez nauczycieli i pedagogów, został dopasowany do potrzeb i moliwoci dzieci wczesnoszkolnych. To program, w którym pojcia i zadania matematyczne oraz zasady geometrii przeniesiono z krainy abstrakcji i zeszytów w kratk w barwny animowany wiat. Ciekawa grafika, postacie jak z sensacyjnego komiksu sprawiaj, e nie wiadomo: podrcznik to czy interaktywna gra komputerowa? Gracze bior udział w misji ratowania staroytnych cywilizacji: Atlantydy, Egiptu, Grecji oraz pastwa Azteków. Podróujc w czasie, ocal je, wykorzystujc tajniki matematyki. Program pomaga przyswoi wiedz matematyczn z zakresu dodawania,

12 odejmowania, mnoenia, dzielenia, ułamków zwykłych i dziesitnych, procentów oraz elementarnych zagadnie geometrycznych. Dziki specyficznej konstrukcji programu rodzice mog go skonfigurowa tak, aby pasował do aktualnie poznawanych przez dziecko zagadnie matematycznych, pozwolił zrozumie zagadnienia dotychczas niezrozumiałe lub nadrobi braki. Matma jest super! to niezawodny i bardzo efektywny sposób, aby dzieci polubiły i zrozumiały matematyk poprzez rozwizywanie problemów, eksperymentowanie i zabaw. Cennym elementem wzbogacajcym program jest ksieczka składajca si z dwóch działów: Matma na wesoło (obszerna instrukcja dla młodego uytkownika, prezentujca w sposób bardzo zrozumiały zagadnienia matematyczne zawarte w programie) oraz Matma na powanie (uwagi dydaktyczne i strategie matematyczne wraz z pełn list zagadnie matematycznych, przeznaczone dla rodziców i nauczycieli). Program zalecany jest przez MEN jako pomoc dydaktyczna do nauczania pocztkowego na poziomie szkoły podstawowej. Zawiera: pyta; tysice zada; 3000 zagadnie; 6000 wyjanie; 1700 dwików; ponad 1000 animacji; 6 gier dla 1 lub 2 osób; kolorow ksieczk dołczon do programu. Producentem jest OPTIMUS PASCAL MULTIMEDIA

13 SZKOŁA PRZYSZŁOCI - MATEMATYKA Program obejmuje zakres działa na liczbach naturalnych, poczwszy od dodawania, odejmowania, mnoenia, dzielenia, poprzez rozdzielno mnoenia i dzielenia wzgldem dodawania i odejmowania, kolejno wykonywania działa, proste zadania tekstowe oraz zadania tekstowe rozbudowane, zawierajce wyraenia dwumianowane. W nagrod mona uruchomi gr matematyczn, w której utrwala si liczenie pamiciowe. Program ten zawiera wiele objanie, a ponadto około 1000 rónych zada i wicze. Nauka odbywa si w piknej przyrodniczej scenerii, bardzo ładna grafika i efekty dwikowe oraz animacje pobudzaj wyobrani dziecka, nie powoduj jednak rozproszenia, a wrcz przeciwnie. Kade prawidłowo wykonane zadanie czy wiczenie jest nagradzane efektami animacyjnymi i sympatycznym komentarzem słownym. Ucze, wykonujc zadania, jest po kadym z nich pozytywnie motywowany do dalszej pracy. Producentem tego programu jest firma ALBION MULTIMEDIA

14 SZKOŁA PRZYSZŁOCI - UŁAMKI Tak jak poprzedni omówiony przeze mnie program, szkoła przyszłoci- ułamki ma bogat grafik, pikne animacje i przyjemne efekty dwikowe. Z programem tym mona pracowa w rónych trybach, tryb wiczeniowy uruchamiany jest automatycznie po wejciu do programu, aby uruchomi tryb testowy naley zaznaczy w MENU tabliczki z napisem testy. Nastpnie trzeba zadeklarowa ilo uczestników testu, wybierajc opcj dla jednej lub dwóch osób. Postaci wiodc jest rycerz Dzielny, który pełni rol pomocy, objania działanie poszczególnych elementów graficznych oraz zasady rozwizywania zada. Innym stałym elementem programu jest smok, jeli na nim klikniemy, wrócimy do MENU. Program ten okazuj si bardzo pomocny w trakcie nauki o ułamkach. Jest to produkt firmy ALBION MULTIMEDIA. LICZ Z REKSIEM Licz z Reksiem to połczenie multimedialnej przygody z nauk i kompleksowym sprawdzeniem znajomoci matematyki z zakresu nauczania pocztkowego

15 KLIK UCZY LICZY 5-9 LAT Bohaterem programów jest chłopiec o imieniu Klik, który proponuje dzieciom wspóln zabaw Klik jest bardzo cierpliwy, zachca do działania i pomaga podejmowa decyzje. Dlatego stał si lubianym przez dzieci bohaterem ju czterech programów komputerowych. U podstaw cyklu Klik uczy... ley przekonanie o wartoci "nauki bez presji". Do zabawy z Klikiem w domu pomoc rodziców potrzebna jest tylko na pocztku. Najmłodsi szybko staj si samodzielnymi uytkownikami programu. Klik uczy liczy w zielonej szkole. Miasto, dom, ogród, łka, park, las, staw i góry to miejsca, gdzie dzieci stawiaj pierwsze kroki w liczeniu podczas interaktywnych wdrówek z Klikiem. Zegarowy elementarz objani zasady odczytywania godzin, a wizyta w ksigarni bdzie testem umiejtnoci liczenia pienidzy i da najmłodszym przedsmak samodzielnego robienia zakupów. Nauka arytmetyki połczona jest z elementami ekologii. W dziesitkach zabaw matematycznych dziecko poznaje roliny i zwierzta, kompletujc własny album z kolorowymi obrazkami. W programie znajduj si zarówno zabawy doskonalce cile okrelone umiejtnoci matematyczne, jak i zabawy o charakterze uniwersalnym. W tych ostatnich mona dostosowa poziom trudnoci zada do umiejtnoci dziecka - uytkownika programu. Wyboru optymalnego poziomu trudnoci dokonuje automatycznie komputer w trakcie pracy z programem lub uytkownik przez ustawienie w odpowiednim miejscu suwaka poziomów trudnoci. Program działajcy na kilku poziomach trudnoci, jest zalecany do uytku szkolnego przez MEN. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat

16 Programy dla klas IV-VI szkoły podstawowej MATEMATYK Jest to obszerny program komputerowy zawierajcy treci programowe szkoły podstawowej i gimnazjum. Wyposaony został w multimedialnego ucznia, który ma na imi Arek. Jest on przewodnikiem po systemie. W kadej chwili słuy pomoc i rad. Standardowo uruchomiony jest wówczas, gdy jego pomoc okazuje si niezbdna. Jego humor poprawia koncentracj i samopoczucie. Program składa si z kilku modułów, s to m.in.: kalkulator, grafmat, testy, figury, kreator, wzory, kty. Po uruchomieniu programu naley wpisa imi ucznia, a utworzona zostanie kartoteka ocen i obecnoci nowego uytkownika. Po zakoczeniu pracy program archiwizuje te dane. Po otwarciu programu na górnym i dolnym pasku znajduj si ikony, z których moemy wywoła okrelony moduł. Rozpoczynajc prac, uruchamiamy moduł START, gdzie znajduj si do wyboru zadania pogrupowane według klas, poprawne rozwizania oraz podrcznik. Podczas rozwizywania zada aktywne s ikony ZADANIA, PODRCZNIK, PODPOWIED. PODRCZNIK otył do wzorów, definicji. Zawarta w nim tre zawsze odpowiada tematyce rozwizywanego zadania. Jeli korzystamy z PODPOWIEDZI, mamy obnion ocen. Po rozwizaniu zada system sumuje punkty i wystawia ocen, która wpisywana jest do dzienniczka. W opcji TESTY mamy do wyboru: test, który umoliwia sprawdzenie nabytej wiedzy lub egzamin składajcy si z piciu testów obejmujcych swoim zakresem materiał programowy szkoły podstawowej i gimnazjum. Moduł KALKULATOR umoliwia szybkie obliczanie nawet skomplikowanych działa. Moduł GRAFMAT to edytor wykresów funkcji, które rysuje na podstawie wzoru. Ma moliwo narysowania piciu wykresów w jednym układzie współrzdnych. Moduł FIGURY jest to zbiór prezentacji multimedialnych wybranych figur płaskich i przestrzennych. Po wybraniu figury moemy obejrze jej prezentacj w przestrzeni, dokona obrotu, zapozna si z jej opisem. Moduł KREATOR to edytor obiektów geometrycznych. Uytkownik odpowiada na pytania, a program wybiera konkretn figur i omawia jej cechy

17 We WZORACH znajdujemy wzory, definicje i twierdzenia z zakresu programu szkoły podstawowej i gimnazjum. Moduł KTY umoliwia narysowanie dowolnego kta. Program wskazuje jego miar oraz podaje własnoci. RACHMISTRZ pomaga w rozwizywaniu zada domowych. Uytkownik wprowadza dane do wybranego zadania, a program sam podaje rozwizanie, które naley porówna ze swoim. W OCENIE ucze moe sprawdzi w dzienniczku swoje postpy w nauce. W tym module take nauczyciel znajdzie potrzebne dla siebie informacje. Zawarte tam s wiadomoci dotyczce zasad ocen szkolnych, wymagania na poszczególne oceny z rónych działów matematyki w kadej klasie. Uwaam, e program jest pomocny do samodzielnej pracy w domu, utrwalenia i rozszerzenia wiadomoci. Z powodzeniem moe by wykorzystywany na lekcjach matematyki. Producentem jest firma FATERBIT z Oławy. PITAGORAS SZKOŁA PODSTAWOWA Jest to popularny program do nauki matematyki. Optymalnie przystosowany do nowego systemu edukacji, obejmuje materiał klas 4-6 szkoły podstawowej. Program zawiera: ponad 200 zada z losowo wybieranym zestawem wartoci; indywidualne wskazówki do kadego zadania; zestaw testów egzaminacyjnych;

18 zwizły podrcznik ze wszystkimi potrzebnymi definicjami i wzorami; filtry dla rónych programów nauczania. Pitagoras uczy rozwizywania zada, podajc na danie szczegółowe wskazówki dotyczce poszczególnych etapów rozwizywania kadego z nich. Dla uzyskania maksymalnej oceny trzeba jednak rozwiza zadanie samodzielnie, bez korzystania z pomocy Pitagorasa. W czasie pracy nad zadaniem istnieje moliwo korzystania z notatnika, kalkulatora i programu rysunkowego. Kade z zada ma kilka wariantów - moe by wic rozwizywane wielokrotnie z innymi wartociami liczbowymi. Zadania s uporzdkowane tematycznie według programu nauczania dla poszczególnych klas, zgodnie z wybranym programem nauczania. Program rejestruje wyniki i postpy w nauce, które obrazowane s na wykresach. Ewidencja wyników moe by prowadzona dla wielu uczniów oddzielnie. Program jest rodkiem dydaktycznym zalecanym przez MEN w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej

19 MATEMATYKA 2001 KL. IV,V To zestaw programów komputerowych rozwijajcych umiejtnoci matematyczne, cile zwizane z cyklem wydawniczym Matematyka Wszystkie tematy, jakie znajduj si w tych programach, maj pełne odzwierciedlenie w podrcznikach. Z programów mona te korzysta niezalenie od podrczników. Uczniowie maj moliwo pracy samodzielnej (Trening) lub grupowej (Zawody). Składa si on z czterech modułów: Zada (tryb: Trening oraz Zawody), Gier, Niespodzianek oraz Wydruków. Gry wymagaj od ucznia łczenia umiejtnoci łczenia rónych etapów kształcenia. Niespodzianki s prezentacjami wanych z punktu widzenia programu nauczania zagadnie matematycznych w formie animacji lub filmu. MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV, V I VI- EDUROM EduROM Matematyka strefa P to interaktywne podrczniki elektroniczne, które obejmuj materiał matematyki obowizujcy w szkole podstawowej w klasie IV, V i VI. Tradycyjnym wykładom towarzysz multimedialne prezentacje. Sprawia to, e abstrakcyjne zadania umieszczone s w realistycznym kontekcie, znacznie ułatwiajcym zrozumienie matematyki. EduROM Matematyka ukazuje uyteczno matematyki w codziennym yciu, rozwija wyobrani i abstrakcyjne mylenie oraz uczy twórczego podejcia do rozwizywanych problemów. Kalkulator - umoliwia wykonywanie działa matematycznych; Biogramy - w niekonwencjonalny sposób przedstawiaj sylwetki słynnych matematyków, zwracajc uwag na fakty z ycia naukowców pomijane w encyklopedycznych opisach

20 Ponadto: Algorytm działa pisemnych nie pozwala popełnia błdów i umoliwia samodzielne wykonywanie działa pisemnych (odejmowanie, dzielenie, mnoenie i dodawanie); Konstrukcje umoliwiaj wykonywanie konstrukcji geometrycznych, takich jak np. proste prostopadłe czy proste równoległe. Doskonałym sposobem na utrwalanie nowych wiadomoci jest systematyczne rozwizywanie wicze sprawdzajcych umieszczonych po kadej lekcji i po kadym rozdziale. Testy te sprawdzaj stopie zrozumienia materiału oraz pozwalaj szybko i skutecznie przygotowa si do klasówek oraz egzaminów. Główne cechy programu to: bogaty materiał merytoryczny przedstawiony za pomoc wszystkich dostpnych mediów; odpowiednio przygotowane filmy wideo oraz dwu- i trójwymiarowe prezentacje; programy narzdziowe ułatwiajce nauk matematyki; tysice kolorowych zdj, rysunków i ilustracji; setki interaktywnych wicze, nagra, narracji; ciekawostki

21 Programy dla gimnazjum MATEMATYKA 7-8 Jest to program do nauki matematyki, przeznaczony dla uczniów dawnych klas VII i VIII szkół podstawowych, aktualnie gimnazjum. Zawiera dziesitki wicze w kilku wersjach, co daje łcznie ponad 200 rónych zada opatrzonych rysunkami, wykresami oraz szczegółowymi wskazówkami dotyczcymi rozwizania kadego zadania. Wskazówki napisane s w sposób przyjazny i przystpny, pozwalaj zrozumie i wyjani kady napotkany problem. Program w szczególnoci adresowany jest do osób zamierzajcych zadawa egzamin z matematyki do szkół rednich - zawiera róne symulacje tego egzaminu, dobierajc potencjalne zestawy i wystawiajc kocow ocen. Ponadto ucze dysponuje podczas rozwizywania zada kalkulatorem, pomoc z wszystkimi dostpnymi wzorami, a jego postp zapisywany jest na dysku, co pozwala na automatyczny dobór zada, z którymi mamy najwiksze problemy. Program jest jedn z najlepszych tego typu pozycji na rynku. MATEMATYKA GIMNAZJUM KL.I, II I III EDUROM To interaktywne podrczniki elektroniczne, które obejmuj materiał matematyki I, II i III klasy gimnazjum. Tradycyjnym wykładom towarzysz multimedialne prezentacje. Sprawia to, e abstrakcyjne zadania umieszczone s w realistycznym kontekcie, znacznie ułatwiajcym zrozumienie matematyki. Szybkiemu zapamitywaniu prezentowanych wiadomoci oraz ich

22 systematyzacji słu charakterystyczne dla matematyki programy narzdziowe, takie jak: Kalkulator (umoliwia wykonywanie podstawowych działa matematycznych); Biogramy (przedstawia sylwetki słynnych matematyków, zwracajc uwag na fakty z ycia naukowców pomijane w encyklopedycznych opisach); Konstrukcje (umoliwia wykonywanie konstrukcji geometrycznych); Algorytm działa pisemnych (nie pozwala popełnia błdów i umoliwia samodzielne wykonywanie działa pisemnych, tj. odejmowanie, dzielenie, mnoenie i dodawanie). Doskonałym sposobem na utrwalanie nowych wiadomoci jest systematyczne rozwizywanie wicze sprawdzajcych umieszczonych po kadej lekcji i po kadym rozdziale. Testy te sprawdzaj stopie zrozumienia materiału oraz pozwol szybko i skutecznie przygotowa si do klasówek czy egzaminów. Główne cechy programu to: bogaty materiał merytoryczny przedstawiony za pomoc wszystkich dostpnych mediów; odpowiednio przygotowane filmy wideo oraz dwu- i trójwymiarowe prezentacje; programy narzdziowe ułatwiajce nauk matematyki; tysice kolorowych zdj, rysunków i ilustracji; setki interaktywnych wicze, nagra, narracji; ciekawostki

23 MATEMATYKA+ GIMNAZJUM Matematyka+ Gimnazjum to nowa, daleko udoskonalona wersja bestsellerowego, wielokrotnie nagradzanego programu Matematyka klasa VII i VIII + Egzamin wstpny. Program składa si z dwóch zasadniczych czci - zada i testów kompetencji. Matematyka+ Gimnazjum przeznaczona jest dla uczniów wszystkich klas gimnazjum. W sposób ciekawy, interesujcy i przyjemny pomaga pozna i polubi sekrety królowej nauk - matematyki. Program wykorzystuje multimedialne moliwoci komputera, prezentujc w atrakcyjny sposób zadania, pytania testowe, rysunki oraz wykresy funkcji. Matematyka+ Gimnazjum ZADANIA zawiera kilkaset zada w rónych wersjach, które eksploruj wszystkie działy matematyki programu przeznaczonego dla gimnazjum. Ponadto program zawiera szczegółowe i przystpnie napisane wskazówki pozwalajce rozwiza, a co najwaniejsze zrozumie, kade z wielu zamieszczonych zada. Matematyka+ Gimnazjum TESTY to duy, odrbny moduł zawierajcy setki pyta testowych, które składaj si na TESTY KOMPETENCJI, bdce po reformie podstawowym sprawdzianem branym pod uwag przy przyjmowaniu kandydatów do liceum. Grupy pyta podzielone s na kilkanacie działów, zawiej dziesitki ilustracji i wskazówek, pomagajcych rozwiza dany problem. Dodatkowo, co bardzo wane, program oferuje moliwo symulacji TESTU KOMPETENCJI, ustalajc czas i budujc sprawdzian podobny do tego, z którym przyjdzie si zmierzy gimnazjalistom przed przejciem do liceum. Matematyka+ Gimnazjum zapamituje postpy w nauce kadego ze "swoich" uczniów, wskazujc automatycznie zadania, które powinno si rozwiza. Oferuje ponadto dodatkowe udogodnienia, jak podrczny kalkulator czy hypertekstowy podrcznik wszystkich przydatnych wzorów

24 FUNKCJE. TO TAKIE PROSTE! Matematyki mona nauczy si w przyjemny i prosty sposób, rozwizujc zadania zawarte w programie "Funkcje. To takie proste!". Pomoe on zrozumie i przyswoi jedno z najwaniejszych poj matematyki - pojcie funkcji. Program pomaga równie przygotowa si lepiej do egzaminu pod koniec nauki w gimnazjum. Program jest łatwy w obsłudze. W zrozumieniu i zapamitaniu trudniejszych zagadnie pomagaj animacje, które w niekonwencjonalny sposób przedstawiaj temat i przemawiaj bezporednio do wyobrani

25 Programy dla szkoły redniej LICEALISTA - MATEMATYKA Licealista został stworzony, by pomóc młodziey w szybkim opanowaniu potrzebnych wiadomoci z zakresu szkoły redniej oraz w skutecznym przygotowaniu si do matury i egzaminu wstpnego. W programie s dostpne opracowane tematy egzaminacyjne, pytania maturalne z poprzednich lat, wypracowania i plany wypracowa opatrzone komentarzami dowiadczonego nauczyciela, zbiór testów sprawdzajcych i pomagajcych utrwali zdobyt wiedz. Zawiera on: ponad 750 podzielonych na działy i poziomy trudnoci testów kompetencyjnych; ponad 350 zada z rozwizaniami (zadania maturalne, egzaminacyjne i zadania typowe dla nowej matury); moduł uczcy zada - wieloetapowe, pełne rozwizania; vademecum - zbiór najwaniejszych poj, twierdze, wzorów algebraicznych i geometrycznych; pytania maturalne z lat ubiegłych; syllabus adresowany do przyszłych maturzystów; wygodny w obsłudze program Virtual Math 2D słucy do krelenia wykresów funkcji; porady dowiadczonych nauczycieli; opinie studentów o wybranych kierunkach i praktyczne wskazówki przed egzaminem

26 PITAGORAS SZKOŁA REDNIA Jest to najnowsza wersja popularnego programu do nauki matematyki, optymalnie przystosowana do nowego systemu edukacji. Obejmuje cały materiał szkoły redniej. Program zawiera: ponad 400 zada z losowo wybieranym zestawem wartoci; indywidualne wskazówki do kadego zadania; zestaw testów egzaminacyjnych; zwizły podrcznik ze wszystkimi potrzebnymi definicjami i wzorami; filtry dla rónych programów nauczania. Pitagoras uczy rozwizywania zada podajc na danie szczegółowe wskazówki dotyczce poszczególnych etapów rozwizywania kadego zadania. Dla uzyskania maksymalnej oceny trzeba jednak rozwiza zadanie samodzielnie, bez korzystania z pomocy Pitagorasa. W czasie rozwizywania zada istnieje moliwo korzystania z notatnika, kalkulatora i programu rysunkowego. Kade z zada ma kilka wariantów - moe by wic rozwizywane wielokrotnie z innymi wartociami liczbowymi. Zadania s uporzdkowane tematycznie według programu nauczania dla poszczególnych klas, zgodnie z wybranym programem nauczania. Program rejestruje wyniki i postpy w nauce, które obrazowane s na wykresach. Ewidencja wyników moe by prowadzona dla wielu uczniów oddzielnie

27 MATEMATYKA.TESTY MULTIMEDIALNE Zalecane s one przez MEN jako pomoc dydaktyczna do nauki matematyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Program zawiera: ponad 1220 pyta testowych z objanieniami; ponad 1500 obrazków, zdj, tabel, wykresów; 50 animacji i filmów; indywidualne ustawienia; statystyk rozwiza. Testy obejmuj wszystkie działy przewidziane programem szkolnym. Rozdziały i tematy testów z matematyki to: - I. Liczby i zbiory Algebra zbiorów. Rachunek zda

28 Zbiory liczbowe. Działania na liczbach. Podzielno. Warto bezwzgldna. - II. Funkcje elementarne Ogólnie o funkcjach. Funkcja liniowa. Funkcja kwadratowa. Wielomiany. Funkcje wymierne. Funkcje potgowe. Funkcje logarytmiczne. Funkcje trygonometryczne. - III. Analiza Indukcja. Ogólnie o cigach. Cigi arytmetyczne. Cigi i szeregi geometryczne. Granice cigów. Granice funkcji. Cigło. Pochodna. Ekstrema. Dodatkowo w kadym z rozdziałów opracowano specjalny zestaw pyta "Spoza programu". - IV. Geometria Figury na płaszczynie. Przekształcenia. Geometria przestrzenna. Zwizki miarowe. Układy równa i nierównoci. Równanie prostej i okrgu. Wektory. Geometria analityczna: róne. - V. Rachunek prawdopodobiestwa

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji matematyki w klasie 3 LO

Konspekt do lekcji matematyki w klasie 3 LO mgr Tomasz Grski Konspekt do lekcji matematyki w klasie LO Temat: Szecian jako szczególny przypadek graniastosłupa. Czas realizacji: 45 min Cel ogólny: ucze opanuje i utrwali soie wiadomoci dotyczce szecianu.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE

WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE WYMOGI I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH (INYNIERSKICH I MAGISTERSKICH) NA WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE 1. Wymogi podstawowe Praca dyplomowa: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta,

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo