Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)"

Transkrypt

1 Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja liniowa...4 godz. IV. Geometria płaska czworokąty...0 godz. V. Geometria płaska pole czworokąta...0godz. VI. Funkcja kwadratowa...7 godz. Lp. Tematyka zajęć Liczba I Funkcja i jej własności Pojęcie funkcji. Funkcja liczbowa. Dziedzina i zbiór wartości funkcji Sposoby opisywania funkcji 3 Wykres funkcji 4 Dziedzina funkcji liczbowej 5 Zbiór wartości funkcji liczbowej 6 Miejsce zerowe funkcji 7 Monotoniczność funkcji 8 Funkcje różnowartościowe 9 Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu 0 Szkicowanie wykresów funkcji o zadanych własnościach Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności Zastosowanie wiadomości o funkcjach do opisywania, interpretowania i przetwarzania informacji wyrażonych w postaci wykresu 3 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 4 II. Przekształcenia wykresów funkcji Podstawowe informacje o wektorze w układzie współrzędnych Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX 3 Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OY 4 Przesunięcie równoległe o wektor = [, ] 5 Symetria osiowa. Symetria względem osi OX 6 Symetria względem osi OY 7 Symetria środkowa. Symetria środkowa względem punktu (0,0) 8 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 9

2 III. Funkcja liniowa Proporcjonalność prosta Funkcja liniowa. Znaczenie współczynników we wzorze funkcji liniowej 3 Własności funkcji liniowej 4 Równoległość i prostopadłość wykresów funkcji liniowych o współczynnikach kierunkowych różnych od zera 5 Zastosowanie wiadomości o funkcji liniowej w zadaniach z życia codziennego 6 Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi 7 Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi 8 Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych 9 Nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi i jej interpretacja geometryczna. Układy nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi 0 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 4 IV Geometria płaska czworokąty Czworokąty i ich klasyfikacja Własności trapezów. Twierdzenie o linii łączącej środki ramion trapezu 3 Własności równoległoboków 4 Trapezoidy 5 Czworokąt opisany na okręgu 6 Czworokąt wpisany w okrąg 7 Podobieństwo. Podobieństwo czworokątów 8 Skala i plan 9 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 0 V. Geometria płaska pole czworokąta Pole równoległoboku 3 Pole trapezu 3 3 Pola figur podobnych 4 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 0 VI Funkcje kwadratowe Jednomian kwadratowy, trójmian kwadratowy Przekształcenia wykresów funkcji kwadratowych 3 Postać ogólna i postać kanoniczna funkcji kwadratowej 4 Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej 5 Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym 6 Badanie trójmianu kwadratowego, zadania optymalizacyjne 7 Równania kwadratowe 8 Nierówności kwadratowe 9 Zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności kwadratowych 0 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 7 Godziny do dyspozycji nauczyciela 9 * Dla techników, w których praktyki od bywają się w klasie. (4 tygodnie), licz ba do dyspozycji nauczyciela jest równa.

3 Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum II wariant (37 tyg. 3 godz. = godz.) zakres podstawowy I. Geometria płaska czworokąty... godz. II. Geometria płaska pole czworokąta.. godz. III. Funkcja kwadratowa... 6 godz. IV. Elementy geometrii analitycznej...8 godz. V. Wielomiany... 8 godz. VI. Funkcje wymierne... 6 godz. VII. Ciągi... 5 godz. VIII. Godziny do dyspozycji nauczyciela... 5 godz. Lp. Tematyka zajęć Liczba I. Geometria płaska czworokąty. Podział czworokątów. Trapezoidy.. Trapezy. 3. Równoległoboki. 4. Okrąg opisany na czworokącie. 5. Okrąg wpisany w czworokąt. 6. Wielokąty podstawowe własności. 7. Podobieństwo. Figury podobne. 8. Podobieństwo czworokątów. 9. Praca klasowa. Razem II. Geometria płaska pole czworokąta. Pole prostokąta. Pole kwadratu.. Pole równoległoboku. Pole rombu. 3. Pole trapezu. 4. Pole czworokąta. 5. Pola figur podobnych. 6. Mapa. Skala mapy. 7. Praca klasowa. Razem III. Funkcja kwadratowa. Jednomian stopnia drugiego.. Wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. 3. Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. 4. Miejsce zerowe funkcji kwadratowej. Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej. 5. Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu. 6. Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym. 7. Badanie trójmianu kwadratowego zadania optymalizacyjne Równania kwadratowe. 9. Nierówności kwadratowe. 0. Zadania tekstowe prowadzące do równań i nierówności kwadratowych.

4 . Praca klasowa. Razem 6 IV. Elementy geometrii analitycznej. Wektor w układzie współrzędnych. Współrzędne środka odcinka.. Równanie kierunkowe prostej. Równanie ogólne prostej. 3. Równoległość i prostopadłość prostych w układzie współrzędnych. 4. Odległość punktu od prostej. 5. Równanie okręgu. 6. Zastosowanie wiadomości o równaniu prostej i równaniu okręgu do rozwiązywania zadań. 7. Praca klasowa. Razem 8 V. Wielomiany. Wielomiany jednej zmiennej.. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów jednej zmiennej rzeczywistej. 3. Równość wielomianów. 4. Podzielność wielomianów. 5. Dzielenie wielomianów. Dzielenie wielomianów z resztą. 6. Pierwiastek wielomianu. Twierdzenie Bezout'a. 7. Pierwiastek wielokrotny. 8. Rozkładanie wielomianów na czynniki. 9. Równania wielomianowe Zadania tekstowe prowadzące do równań wielomianowych.. Praca klasowa. Razem 8 VI. Funkcje wymierne. Określenie funkcji wymiernej.. Ułamek algebraiczny. Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych. 3. Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych. 4. Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych. 5. Proste równania wymierne. 6. Proste nierówności wymierne. 7. Zadania tekstowe prowadzące do równań wymiernych. 8. Proporcjonalność odwrotna. 9. Funkcja homograficzna. 0. Zastosowanie wiadomości o funkcji homograficznej w zadaniach.. Praca klasowa. Razem 6 VII. Ciągi. Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów.. Monotoniczność ciągów. 3. Ciąg arytmetyczny. 4. Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. 5. Ciąg geometryczny. 6. Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego Lokaty pieniężne i kredyty bankowe. 8. Praca klasowa. Razem 5 VIII. Godziny do dyspozycji nauczyciela 5

5 Rozkład materiału z matematyki dla III klasy technikum zakres podstawowy (34 tyg. x godz. = 68 godz.) I. Funkcje wymierne... 6 godz. II. Elementy geometrii analitycznej...4 godz. III. Ciągi... 8 godz. Lp. Tematyka zajęć Liczba I. Funkcje wymierne. Określenie funkcji wymiernej.. Ułamek algebraiczny. Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych. 3. Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych. 4. Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych. 5. Proste równania wymierne. 6. Proste nierówności wymierne. 7. Zadania tekstowe prowadzące do równań wymiernych. 8. Proporcjonalność odwrotna. 9. Funkcja homograficzna. 0. Zastosowanie wiadomości o funkcji homograficznej w zadaniach.. Praca klasowa. razem 6 II. Elementy geometrii analitycznej Wektor w układzie współrzędnych powtórzenie wiadomości Odległość punktów w układzie współrzędnych 3 Współrzędne środka odcinka 4 Równanie kierunkowe prostej 5 Równanie ogólne prostej 6 Równoległość prostych 7 Prostopadłość prostych 8 Odległość punktu od prostej 9 Równanie okręgu 0 Wzajemne położenie prostej i okręgu Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 4 III. Ciągi. Określenie ciągu, ciąg liczbowy. Sposoby opisywania ciągów 3. Monotoniczność ciągu 4. Ciąg arytmetyczny 5. Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. 6. Ciąg geometryczny 7 Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. 8. Ciąg arytmetyczny i geometryczny zadania różne 9. Oprocentowanie lokat i kredytów (procent prosty i składany) 3 0. Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 8 Godziny do dyspozycji nauczyciela 0

6 Rozkład materiału z matematyki dla IV klasy technikum zakres podstawowy (30 tyg. x godz. = 60 godz.) I. Funkcja wykładnicza... 8 godz. II. Elementy kombinatoryki...0 godz. III. Ra chunek prawdopodobieñstwa... godz. IV. Elementy statystyki opisowej... 8 godz. V. Geometria przestrzenna... 9 godz. Lp. Tematyka zajęć Liczba I Funkcja wykładnicza Funkcja wykładnicza i jej własności Proste równania i nierówności wykładnicze 3 3 Zastosowanie funkcji wykładniczej do rozwiązywania zadań umieszczonych w kontekście praktycznym 4 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 8 II. Elementy kombinatoryki Zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych Zasada mnożenia 3 Drzewo stochastyczne 4 Symbol silni 5 Permutacje 6 Wariacje z powtórzeniami 7 Wariacje bez powtórzeń 8 Kombinacje 9 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 0 III. Rachunek prawdopodobieństwa Doświadczenie losowe, zdarzenie elementarne, zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych, zdarzenie, działania na zdarzeniach Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa. Własności prawdopodobieństwa 3 Klasyczna definicja prawdopodobieństwa 5 4 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem

7 IV Elementy statystyki opisowej Dane statystyczne i ich klasyfikacja Średnia z próby 3 Mediana z próby 4 Odchylenie standardowe z próby 5 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 8 IV Geometria przestrzenna Płaszczyzny i proste w przestrzeni Rzut równoległy na płaszczyznę 3 Rzut prostokątny na płaszczyznę, kąt między prostą i płaszczyzną 4 Kąt dwuścienny, kąt liniowy kąta dwuściennego 5 Wielościany, pole wielościanu, objętość wielościanu 6 Graniastosłupy podział, pole powierzchni, objętość 4 7 Ostrosłupy podział, pole powierzchni, objętość 4 8 Bryły obrotowe walec, stożek, kula; pole powierzchni i objętość brył obrotowych 4 9 Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej razem 9 Godziny do dyspozycji nauczyciela 4 W rozkładzie materiału nie zostały uwzględnione y potrzebne na powtórzenie materiału do matury. Zakładamy, że w każdej szkole nauczyciel otrzyma z tzw. dyrektorskich ę dodatkową (30 godz. w roku), przeznaczoną na przygotowanie uczniów do tego egzaminu.

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna EGZMIN MTURLNY 0 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 0 Egzamin maturalny z matematyki Zadanie. (0 ) Obszar standardów Modelowanie matematyczne Opis

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Liczby rzeczywiste Własności funkcji Funkcja liniowa Trygonometria Planimetria Geometria analityczna

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza wybranych zadańmaturalnych z poziomu podstawowego z lat

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016 PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z MATEMATYKI I INFORMATYKI Gimnazjum nr 38 im Marii Skłodowskiej - Curie 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18 a Tel 22 826 97 92 Dyr. mgr Małgorzata Król 1. Nazwa innowacji:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony

Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda Matematyka Program nauczania w liceach i technikach Zakres rozszerzony Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro Minister Edukacji Narodowej i Sportu dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa.

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa. MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MMA-P_P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 0 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI MATERIAŁY POMOCNICZE DO REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ALEKSANDER RYBSKI NOWY SĄCZ - 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo