Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS /08

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS- 5002-05/08"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania z matematyki dla klasy III LO poziom podstawowy, na podstawie programu nauczania DKOS /08 1. Oprocentowanie lokat i kredytów - zna pojęcie procentu prostego i składanego; - oblicza oprocentowanie lokaty w prostych sytuacjach. - potrafi stosować procent prosty i składany w zadaniach dotyczących oprocentowania lokat i kredytów. Ocena dobra - oblicza wysokość kapitału przy różnym okresie kapitalizacji; -rozwiązuje zadania związane z kredytami dotyczące okresu oszczędzania i wysokości oprocentowania w trudniejszych przypadkach. 2. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna zna definicję funkcji wykładniczej; potrafi odróżnić funkcję wykładniczą od innych funkcji; potrafi szkicować wykresy funkcji wykładniczych dla różnych podstaw; potrafi opisać własności funkcji wykładniczej na podstawie jej wykresu; potrafi rozwiązywać graficznie proste równania oraz nierówności z wykorzystaniem wykresu funkcji wykładniczej; potrafi obliczyć logarytm liczby dodatniej; zna i potrafi stosować własności logarytmów: logarytm iloczynu, logarytm ilorazu, logarytm potęgi o wykładniku naturalnym zna definicję funkcji logarytmicznej; potrafi odróżnić funkcję logarytmiczną od innej funkcji; potrafi szkicować wykresy funkcji logarytmicznych; potrafi opisać własności funkcji logarytmicznej na podstawie jej wykresu. potrafi przekształcać wykresy funkcji wykładniczych (S OX, S OY, S (0,0), przesunięcie równoległe o dany wektor);

2 potrafi rozwiązywać proste równania wykładnicze. Ocena dobra potrafi sprawnie przekształcać wyrażenia zawierające logarytmy, stosując poznane twierdzenia o logarytmach. - potrafi zastosować proste równania i nierówności wykładnicze w rozwiązywaniu zadań dotyczących własności funkcji wykładniczych. Ocena celująca - zna definicję funkcji logarytmicznej; - potrafi odróżnić funkcję logarytmiczną od innych funkcji; - potrafi sporządzać wykresy funkcji logarytmicznych dla różnych podstaw; - potrafi opisać własności funkcji logarytmicznej na podstawie jej wykresu; -potrafi przekształcać wykresy funkcji logarytmicznych (S OX, S OY, S (0,0), przesunięcie równoległe o dany wektor); potrafi rozwiązywać graficznie proste równania oraz nierówności z wykorzystaniem wykresu funkcji logarytmicznej; -potrafi rozwiązywać proste równania logarytmiczne; -potrafi rozwiązywać proste nierówności logarytmiczne; -potrafi zastosować równania i nierówności logarytmiczne do rozwiązywania zadań dotyczących własności funkcji logarytmicznych. 3. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa -zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych, nie wymagających użycia wzorów kombinatorycznych; -stosuje regułę mnożenia i regułę dodawania; -zna pojęcia: doświadczenie losowe, zdarzenie elementarne, przestrzeń zdarzeń elementarnych, zdarzenie pewne, zdarzenie niemożliwe, zdarzenia wykluczające się; - zna i rozumie aksjomatyczną definicję prawdopodobieństwa; - zna własności prawdopodobieństwa i umie je stosować w rozwiązaniach prostych zadań; -umie określić(skończoną) przestrzeń zdarzeń elementarnych danego doświadczenia losowego i obliczyć jej moc; - umie określić, jakie zdarzenia elementarne sprzyjają danemu zdarzeniu; - zna i umie stosować w prostych sytuacjach klasyczną definicję prawdopodobieństwa. - umie własności prawdopodobieństw stosować w rozwiązaniach prostych zadań; -umie stosować w średnio prostych sytuacjach klasyczną definicję prawdopodobieństwa.

3 Ocena dobra - zna pojęcie permutacji i umie stosować wzór na liczbę permutacji; - zna pojęcie wariacji z powtórzeniami i bez powtórzeń i umie stosować wzory na liczbę takich wariacji; - zna pojęcie kombinacji i umie stosować wzór na liczbę kombinacji; - umie rozwiązywać proste zadania kombinatoryczne z zastosowaniem poznanych wzorów; - umie rozwiązywać zadania dotyczące rachunku prawdopodobieństwa o średnim stopniu trudności, z wykorzystaniem wcześniej poznanych twierdzeń. - umie udowodnić twierdzenie mówiące o własnościach prawdopodobieństwa; - umie rozwiązywać zadania kombinatoryczne o średnim stopniu trudności; - oblicza prawdopodobieństwo zdarzenia doświadczenia wieloetapowego. Ocena celująca - umie stosować własności prawdopodobieństwa do rozwiązywania zadań teoretycznych ; -potrafi rozwiązywać nietypowe zadania dotyczące kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem poznanych twierdzeń. 4. Elementy statystyki opisowej -potrafi odczytywać dane statystyczne z tabel, diagramów i wykresów; -potrafi przedstawiać dane empiryczne w postaci tabel, diagramów i wykresów, -potrafi obliczać średnią z próby; -potrafi obliczać medianę z próby ; - potrafi obliczać modę z próby; -potrafi obliczać wariancję i odchylenie standardowe ; -potrafi na podstawie obliczonych wielkości przeprowadzać analizę przedstawionych danych; -potrafi określać zależności między odczytanymi danymi. Ocena dobra - potrafi rozwiązać proste zadania teoretyczne dotyczące pojęć statystycznych. - potrafi rozwiązać średniej trudności zadania teoretyczne dotyczące pojęć statystycznych.

4 5. Geometria przestrzenna -potrafi określić położenie dwóch płaszczyzn w przestrzeni; -potrafi określić położenie prostej i płaszczyzny w przestrzeni; -potrafi rysować figury płaskie w rzucie równoległym na płaszczyznę; -umie scharakteryzować prostopadłość prostej i płaszczyzny; -zna i umie stosować twierdzenie o trzech prostopadłych; -zna określenie graniastosłupa; umie wskazać: podstawy, ściany boczne, krawędzie podstaw, krawędzie boczne, wysokość, wierzchołki graniastosłupa; -zna podział graniastosłupów; -umie narysować siatki graniastosłupów prostych; -zna określenie ostrosłupa; umie wskazać: podstawy ściany boczne, krawędzie podstaw, krawędzie boczne, wysokość, wierzchołki ostrosłupa; - zna podział ostrosłupów; -umie narysować siatki ostrosłupów prostych; -zna określenie walca; umie wskazać: podstawy, powierzchnię boczną, tworzącą, wysokość, oś obrotu walca; -rozumie określenie przekrój osiowy walca; -zna określenie przekrój osiowy stożka; umie wskazać: podstawę,powierzchnię boczną, tworzącą, wysokość, oś obrotu, wierzchołek stożka; - rozumie określenie przekrój osiowy stożka; -zna określenie kuli; - rozpoznaje w walcach i stożkach kąt między odcinkami oraz kąt między odcinkami i płaszczyznami ( np. kąt rozwarcia stożka, kąt między tworzącą a podstawą), oblicza miary tych kątów; - umie obliczać objętość i pole powierzchni graniastosłupów; - umie obliczać objętość i pole powierzchni ostrosłupów prawidłowych; - umie obliczać objętość i pole powierzchni brył obrotowych(stożka, kuli, walca); -potrafi określić położenie dwóch prostych w przestrzeni; -umie scharakteryzować prostopadłość dwóch płaszczyzn; -rozumie pojęcie kąta między prostą i płaszczyzną; -rozumie pojęcie kąta dwuściennego, poprawnie posługuje się terminem: kąt liniowy kąta dwuściennego; - rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami(np. krawędziami i krawędziami przekątnymi itp.),oblicza miary tych kątów; - rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami; -potrafi rozwiązywać proste zadania geometryczne dotyczące brył, w tym z wykorzystaniem trygonometrii poznanych wczesnej twierdzeń.

5 Ocena dobra - określa, jaką figura jest dany przekrój prostopadłościanu; -zna i umie stosować twierdzenia charakteryzujące ostrosłup prosty i prawidłowy. - potrafi rozwiązywać zadania geometryczne dotyczące brył o średnim stopniu trudności, z wykorzystaniem wcześniej poznanych twierdzeń. Ocena celująca - potrafi skonstruować przekrój wielościanu płaszczyzną i udowodnić poprawność konstrukcji; -potrafi rozwiązywać nietypowe zadania geometryczne dotyczące brył o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem poznanych twierdzeń. U ucznia oceniana jest: 1.Odpowiedź ustna- wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji oraz systematyczne utrwalanie umiejętności. 2. Jeżeli Uczeń nie umie wykonywać prostych działań matematycznych otrzymuje ocenę niedostateczną. 3.Zapowiedziane lub niezapowiedziane kartkówki(ok.20 min) obejmujące materiał z trzech tematów wstecz. 4.Całogodzinne sprawdziany zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 5. Aktywność na lekcji: oceną lub plusami(5 + bdb,4+ db,3+ dst ).Plusy zostają zamienione na ocenę, jeżeli jest ich 5 lub koniec semestru. 6.Zadanie domowe lub jego brak. Przy zgłoszonym braku zadana uczeń otrzymuje minusa. Trzy minusy zamienione zostają na ocenę niedostateczną. Jeżeli Uczeń nie zgłosi braku zadania otrzymuje ocenę niedostateczną. 7.Za odpisane zadanie Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 8.Za korzystanie z niedozwolonych materiałów w trakcie kartkówki lub sprawdzianu Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 9.Za podpowiadanie uczeń otrzymuje minusa, trzy minusy zamienione zostają na ocenę niedostateczną. 10. Za brak podręcznika, zeszytu, zbioru Uczeń otrzymuje minusa. 11.Wyżej wymienione minusy są równoważne. 12. Uczeń może raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji zanim nauczyciel rozpocznie odpytywanie (nie dotyczy lekcji z zapowiedzianymi sprawdzianami i kartkówkami).

6 Przedział procentowy a uzyskana ocena z prac pisemnych: sprawdzianów i klasówek kartkówek z trzech ostatnich lekcji 0% - 29 % - niedostateczny 0% - 40%- niedostateczny 30%-55% - dopuszczający 41%- 54 %- dopuszczający 56% - 74 %- dostateczny 55% - 74% - dostateczny 75% - 89% - dobry 75% - 89% - dobry 90%- 100% bardzo dobry 90% % - bardzo dobry Jeśli Uczeń uzyska 90% punktów lub więcej i rozwiąże zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności otrzyma ocenę celującą.

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I.

Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów. Klasa I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Treści nauczania. I. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Materiał nauczania i przewidywane umiejętności uczniów Klasa I Treści nauczania I. Liczby 1. Liczby rzeczywiste, zapis dziesiętny liczby rzeczywistej, zamiana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE Dorota Herudzińska... Joanna Jarzębska -Wrona... Marlena Komorowska... Barbara Woszczyk... 1 CELE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1.

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); Wymagania dopełniające (zawierają wymagania rozszerzające); Wymagania wykraczające. KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Maria Zioło Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA I. I. MODUŁ Praca klasowa nr 1

MATEMATYKA KLASA I. I. MODUŁ Praca klasowa nr 1 MATEMATYKA KLASA I I. MODUŁ Praca klasowa nr 1 1. RozróŜniać figury geometryczne 2. Nazwać figury geometryczne 3. Rozpoznać kąty: ostre, proste i rozwarte 4. Wskazać proste równoległe 5. Wskazać proste

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Prosto do matury klasa d Rok szkolny 014/015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania klasa I TH matematyka PP 2015/16

Przedmiotowy System Oceniania klasa I TH matematyka PP 2015/16 Przedmiotowy System Oceniania klasa I TH matematyka PP 2015/16 PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Szkoła Podstawowa. kl. VI

Wymagania edukacyjne. Szkoła Podstawowa. kl. VI 1 Wymagania edukacyjne Szkoła Podstawowa kl. VI 2 Spis treści lp Przedmiot strona 1. J. polski 3 2. Matematyka 9 3. Zajęcia informatyczne 23 4. Muzyka 28 5. Plastyka 31 6. Zajęcia techniczne 33 7. Historia

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Temat. Ilość godzin Podstawowe wiadomości o zbiorach. Opis wymagań

I. LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Temat. Ilość godzin Podstawowe wiadomości o zbiorach. Opis wymagań PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM 4 LETNIEGO (Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym z obowiązkową maturą z matematyki) I. LICZBY RZECZYWISTE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Podstawa programowa 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV 1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny. 2. Każdy uczeń zna kryteria i zasady, jakie stosuje przy ocenie nauczyciel. 3. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli. 4. O

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza wybranych zadańmaturalnych z poziomu podstawowego z lat

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przedmiotów ogólnokształcących Język polski poziom podstawowy 1.Wymagania ogólne Klasa I: Zaprezentowane poniżej wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodnie

Bardziej szczegółowo

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016 PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z MATEMATYKI I INFORMATYKI Gimnazjum nr 38 im Marii Skłodowskiej - Curie 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18 a Tel 22 826 97 92 Dyr. mgr Małgorzata Król 1. Nazwa innowacji:

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY Dorota Bagińska Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Podstawa Prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna EGZMIN MTURLNY 0 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 0 Egzamin maturalny z matematyki Zadanie. (0 ) Obszar standardów Modelowanie matematyczne Opis

Bardziej szczegółowo