Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r

2 Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c i b a n ko w e p o b i e r a n y c h p r z e z B a n k S p ó ł d z i e l c z y w R z e p i n i e o s o b y f i z y c z n e 1 Bank Spółdzielczy w Rzepinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów indywidualnych (konsumentów) w złotych zgodnie z Taryfą prowizji i opłat - Bank Spółdzielczy w Rzepinie klient indywidualny 2 Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 1) Bank - Bank Spółdzielczy w Rzepinie lub jego jednostka organizacyjna 2) SGB-Bank SA bank z siedzibą w Poznaniu przy ulszarych Szeregów 23a, Poznań - realizujący zlecenia zagraniczne na rzecz klientów Banku, 3) SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank SA oraz banki spółdzielcze, które podpisały z nim umowę zrzeszenia 3 Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej 4 Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej 5 Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta zgodnie z dyspozycją klienta 6 Prowizje i opłaty pobierane są: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem 7 Opłaty cykliczne, o których mowa w ust7 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia, oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient rezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty 8 Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych 9 Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych 10 Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku 11 Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w niniejszej taryfie Bank może ustalić opłatę według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania 12 Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki organizacji pożytku publicznego 13 Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w Banku, pracownicy i emeryci Banku zwolnieni są z wszelkich opłat i prowizji Zwolnieniu nie podlegają prowizje i opłaty od przelewów walutowych, opłaty za użytkowanie karty debetowej oraz transakcje przeprowadzane kartami debetowymi Prowizje za udzielenie kredytu wynoszą 0,1% nie mniej niż 10,00zł 14 Bank mając na uwadze jeden lub kilka z niżej wymienionych czynników: 1) pozyskanie nowego klienta, 2) współpracę z dotychczasowym klientem, 3) ofertę innych banków, 4) poziom ryzyka kredytowego, 5) kwotę kredytu, 6) inne warunki określone indywidualnie wobec klienta może ustalić w umowie z klientem niższą prowizję lub opłatę od określonej w taryfie albo odstąpić od pobierania prowizji lub opłaty 2

3 Rozdział II Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Pakiet Młodzieżowy * ROR Pakiet Podstawowy 1 Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 5,90 zł 3 Prowadzenie rachunku miesięcznie (osobom otrzymującym wyłącznie zasiłek rodzinny i/lub zasiłek dla bezrobotnych) - bez opłat 4 Wpłata gotówkowa bez opłat bez opłat 5 Wypłata gotówkowa bez opłat bez opłat 6 Przelew (realizacja): 1) złożony w formie papierowej w Banku: a) na rachunek prowadzony w Banku bez opłat bez opłat b) na rachunek w innym banku bez opłat 3,50 zł - za pośrednictwem systemu ELIXIR bez opłat 3,50 zł - za pośrednictwem systemu SORBNET 15,00 zł 15,00 zł c) na rachunek ZUS i Urząd Skarbowy bez opłat 3,50 zł - za pośrednictwem systemu ELIXIR bez opłat 3,50 zł - za pośrednictwem systemu SORBNET 15,00 zł 15,00 zł 2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi Internet Banking a) na rachunek prowadzony w Banku bez opłat bez opłat b) na rachunek w innym banku - za pośrednictwem systemu ELIXIR bez opłat 0,70 zł - za pośrednictwem systemu SORBNET 15,00 zł 15,00 zł 7 Za sporządzenie dokumentu przelewu na zlecenie klienta 1,00 zł 1,00 zł 8 Zlecenie stałe: 1) przyjęcie zlecenia, odwołanie, aktualizacja - w formie papierowej w Banku bez opłat bez opłat a) realizacja na rachunek w Banku bez opłat bez opłat b) realizacja na rachunek w innym banku 3,00 zł 3,00 zł 2) przyjęcie zlecenia, odwołanie, aktualizacja za pośrednictwem usługi Internet Banking a) realizacja na rachunek w Banku bez opłat bez opłat b) realizacja na rachunek w innym banku 0,70 zł 0,70 zł 9 Polecenie zapłaty: 1) ustanowienie polecenia zapłaty bez opłat 3,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty 3,50 zł 3,50 zł 3) zawiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłużnika 3,50 zł 3,50 zł 4) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 10 Wydanie książeczki czekowej wg ceny zakupu (nie mniej niż) - 5,00 zł 11 Wydanie 1 blankietu czekowego - 1,50 zł 12 Za przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych lub książeczki czekowej - 30,00 zł 3

4 Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c i b a n ko w e p o b i e r a n y c h p r z e z B a n k S p ó ł d z i e l c z y w R z e p i n i e o s o b y f i z y c z n e ROR Pakiet Młodzieżowy * ROR Pakiet Podstawowy 13 Za sporządzenie wyciągu z rachunku 1) 1) wyciąg generowany raz w miesiącu - na koniec miesiąca bez opłat bez opłat 2) po każdej zmianie salda a) odbierane osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika 1,00 zł 1,00 zł b) przesyłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny 2,00 zł 2,00 zł c) przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 1,00 zł 1,00 zł 14 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 1,00 zł 1,00 zł 15 Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej zrealizowanej dyspozycji złożonej przez klienta: 2,00 zł 2,00 zł 16 Sporządzenie historii operacji z rachunku: 1) za każdą rozpoczętą stronę wydruku 1,00 zł 1,00 zł 2) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury bez opłat bez opłat 17 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub posiadaniu i stanie rachunku 10,00 zł 10,00 zł 18 Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana) bez opłat 15,00 zł 19 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do rachunku bez opłat 5,00 zł 20 Opłata za obsługę weksli 1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo) 50,00 zł 50,00 zł 2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia 100,00zł + opłata notarialna 21 Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika 15,00 zł 15,00 zł spadkobrania) 22 Likwidacja ROR bez opłat bez opłat * rachunek otwierany osobom w wieku od lat Rozdział III Rachunek oszczędnościowy 1 Otwarcie rachunku bez opłat 2 Prowadzenie rachunku bez opłat 3 Wpłata gotówkowa bez opłat 4 Wypłata gotówkowa: 1) pierwsza dyspozycja złożona w danym miesiącu kalendarzowym bez opłat 2) druga i każda kolejna dyspozycja złożona w danym miesiącu kalendarzowym 7,00 zł 5 Przelew (realizacja) na rachunek w Banku: 1) pierwsza dyspozycja złożona w jednym miesiącu kalendarzowym bez opłat 2) druga i każda kolejna dyspozycja złożona w jednym miesiącu kalendarzowym 7,00 zł 6 Przelew (realizacja) na rachunek w innym banku: 4

5 1) za pośrednictwem systemu ELIXIR 7,00 zł 2) za pośrednictwem systemu SORBNET 15,00 zł 7 Za sporządzenie dokumentu przelewu na zlecenie klienta 1,00 zł 8 Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana) 15,00 zł 9 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do rachunku 5,00 zł 10 Sporządzenie wyciągu z rachunku 1) wyciąg generowany raz w miesiącu - na koniec miesiąca bez opłat 2) po każdej zmianie salda a) odbierane osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika 1,00 zł b) przesyłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny 2,00 zł c) przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 1,00 zł 11 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 1,00 zł 12 Sporządzenie historii operacji na rachunku: 1) za każdą rozpoczętą stronę wydruku 1,00 zł 2) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury bez opłat 13 Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta 2,00 zł 14 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub posiadaniu i stanie rachunku 10,00 zł 15 Opłata za obsługę weksli 1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo) 50,00 zł 2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia 100,00zł + opłata notarialna 16 Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika 15,00 zł spadkobrania) 17 Likwidacja rachunku bez opłat Rozdział IV Książeczki oszczędnościowe a vista i terminowe lokaty oszczędnościowe 1 Wpłata gotówkowa na: oszczędnościową książeczkę a' vista lub terminową lokatę oszczędnościową bez opłat 2 Wypłata gotówkowa z: oszczędnościowej książeczki a' vista lub terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat 3 Likwidacja oszczędnościowej książeczki a' vista* 3,00 zł 4 Likwidacja wkładu terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat 5 Realizacja jednorazowych i stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w Banku bez opłat 6 Realizacja jednorazowych lub stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w innym banku 3,00 zł 7 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej 10,00 zł 8 Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 9 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do oszczędnościowej książeczki a' vista lub terminowej lokaty oszczędnościowej 5,00 zł 10 Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana) 15,00 zł 11 Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika 15,00 zł 5

6 spadkobrania) 12 Ustanowienie na wniosek klienta blokady środków na rachunku na zabezpieczenie wierzytelności innych podmiotów niż Bank - każdorazowo 10,00 zł * - przy likwidacji książeczek a vista w przypadku, gdy stan oszczędności jest mniejszy od prowizji za likwidację wówczas opłata jest równa stanowi oszczędności Rozdział V Rachunki walutowe w EUR/USD/GBP * 1 Otwarcie rachunku bez opłat 2 Prowadzenie rachunku - miesięcznie 1) w przypadku klienta, który nie posiada w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN 5,90 zł 2) w przypadku klienta, który jest posiadaczem w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN 1,00 zł 3 Wpłata gotówkowa bez opłat 4 Wypłata gotówkowa bez opłat 5 Przelew (realizacja) na rachunek prowadzony w Banku w tej samej walucie: bez opłat 6 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym, na poczet przelewu zagranicznego ** : 5,20 zł 7 Przelew na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski ** : Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA*** 8 Za sporządzenie dokumentu przelewu na zlecenie klienta 1,00 zł 9 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub posiadaniu i stanie rachunku 10,00 zł 10 Sporządzenie wyciągu z rachunku 1) wyciąg generowany raz w miesiącu - na koniec miesiąca bez opłat 2) po każdej zmianie salda a) odbierane osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika 1,00 zł b) przesyłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny 2,00 zł c) przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 1,00 zł 12 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 1,00 zł 13 Sporządzenie historii operacji na rachunku: 1) za każdą rozpoczętą stronę wydruku 1,00 zł 2) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury bez opłat 14 Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta 2,00 zł 15 Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana) 15,00 zł 16 Opłata za obsługę weksli 1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo) 50,00 zł 2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia 100,00zł + opłata notarialna 17 Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 20,00 zł 18 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do rachunku 5,00 zł 6

7 * 19 Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika 15,00 zł spadkobrania) 20 Likwidacja rachunku bez opłat * - opłata może być pobrana w wysokości równowartości podanej stawki w walucie, w której prowadzony jest rachunek; kurs waluty liczony wg wartości średniej Banku na dzień pobierania opłaty, **- Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku, dokonuje odpowiedniej blokady środków na poczet realizacji zlecenia zagranicznego natomiast bankiem realizującym zlecenie jest SGB-Bank SA Klient w celu realizacji przelewu ponosi opłaty wskazane w pkt6 wraz z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA *** - Aktualna Taryfa SGB-Banku SA dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku (wwwbsrzepinpl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych Rozdział VI Operacje kasowe Realizowane w centrali w Rzepinie lub Filii w Kowalowie 1 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Rzepinie (opłata nie obejmuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 2 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w innym banku ( z zastrzeżeniem pkt od 3-do 8) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 4,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 3 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki firm świadczących usługi telekomunikacyjne w szczególności TP SA, Orange, Plus GSM, T-Mobile 2,50 zł 4 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 2,50 zł 5 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki VECTRA 2,50 zł 6 Wpłaty gotówkowa w PLN na rachunki PGNiG lub EWE 2,50 zł 7 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy 4,00 zł 8 Wpłata gotówkowa w PLN dokonywana w celu uregulowania opłaty za wywóz nieczystości stałych 2,00 zł 9 Dokonanie wypłaty w PLN z konta Uznania do wyjaśnienia 0,50% nie mniej niż 3,00 zł 10 Wpłata gotówkowa w EUR/USD/GBP na realizację przelewu walutowego w EUR/USD/GBP* 5,20 zł 11 Realizacja przelewu w EUR/USD/GBP, na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski:* Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA** 13 Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty) bez opłat 14 Wymiana bilonu (wyłącznie PLN) 0,50% wymienianej kwoty nie mniej niż 3,00 zł * - Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski, inkasuje środki zgodnie z dyspozycją wpłaty gotówkowej/przelewu, natomiast bankiem realizującym przelew jest SGB-Bank SA Klient w celu realizacji wpłaty gotówkowej/przelewu ponosi opłaty wskazane w pkt10 wraz z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA ** - Aktualna Taryfa SGB-Banku SA dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku (wwwbsrzepinpl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych 7

8 Realizowane w Oddziale w Słubicach 1 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Rzepinie (opłata nie obowiązuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych): 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 2 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank (z zastrzeżeniem pkt od pkt 3 do 8) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 3 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki firm świadczących usługi telekomunikacyjne w szczególności TP SA, Orange, Plus GSM, T-Mobile 2,00 zł 4 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 2,00 zł 5 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki VECTRA 2,00 zł 6 Wpłaty gotówkowa w PLN na rachunki PGNiG lub EWE 2,00 zł 7 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy 3,50 zł 8 Wpłata gotówkowa w PLN dokonywana w celu uregulowania opłaty za wywóz nieczystości stałych 2,00 zł 9 Dokonanie wypłaty w PLN z konta Uznania do wyjaśnienia 0,50% nie mniej niż 3,00 zł 10 Wpłata gotówkowa w EUR/USD/GBP na realizację przelewu walutowego w EUR/USD/GBP* 5,20 zł 11 Realizacja przelewu w EUR/USD/GBP, na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski:* Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA** 12 Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty) bez opłat 13 Wymiana bilonu (wyłącznie PLN) 0,50% wymienianej kwoty nie mniej niż 3,00 zł * - Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski, inkasuje środki zgodnie z dyspozycją wpłaty gotówkowej/przelewu, natomiast bankiem realizującym przelew jest SGB-Bank SA Klient w celu realizacji wpłaty gotówkowej/przelewu ponosi opłaty wskazane w pkt10 wraz z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA ** - Aktualna Taryfa SGB-Banku SA dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku (wwwbsrzepinpl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych Realizowane w Oddziale w Cybince lub Filii w Maszewie 1 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie (opłata nie obowiązuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 2 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank ( z zastrzeżeniem pkt 3-8) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 4,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 8

9 3 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki firm świadczących usługi telekomunikacyjne w szczególności TP SA, Orange, Plus GSM, T-Mobile 2,50 zł 4 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 2,50 zł 5 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki VECTRA 2,50 zł 6 Wpłaty gotówkowa w PLN na rachunki PGNiG lub EWE 2,50 zł 7 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy 4,00 zł 8 Wpłata gotówkowa w PLN dokonywana w celu uregulowania opłaty za wywóz nieczystości stałych 2,00 zł 9 Dokonanie wypłaty w PLN z konta Uznania do wyjaśnienia 0,50% nie mniej niż 3,00 zł 10 Wpłata gotówkowa w EUR/USD/GBP na realizację przelewu walutowego w EUR/USD/GBP* 5,20 zł 11 Realizacja przelewu w EUR/USD/GBP, na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski:* Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA** 12 Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty) bez opłat 13 Wymiana bilonu (wyłącznie PLN) 0,50% wymienianej kwoty nie mniej niż 3,00 zł * - Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski, inkasuje środki zgodnie z dyspozycją wpłaty gotówkowej/przelewu, natomiast bankiem realizującym przelew jest SGB-Bank SA Klient w celu realizacji wpłaty gotówkowej/przelewu ponosi opłaty wskazane w pkt10 wraz z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA ** - Aktualna Taryfa SGB-Banku SA dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku (wwwbsrzepinpl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych Realizowane w Oddziale w Gubinie, Filii w Gubinie lub Punkcie kasowym w Gubinie 1 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Rzepinie (opłata nie obowiązuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych ) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 2 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w innym banku ( z zastrzeżeniem pkt 3-8) 1) środków do kwoty 1000,00 zł a) realizowana w Oddziale 3,50 zł b)realizowana w Filii lub Punkcie Kasowym 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,5% od wpłacanej kwoty 3 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki firm świadczących usługi telekomunikacyjne w szczególności TP SA, Orange, Plus GSM, T-Mobile 2,00 zł 4 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 2,00 zł 5 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki VECTRA 2,00 zł 6 Wpłaty gotówkowa w PLN na rachunki PGNiG lub EWE 2,50 zł 7 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy 3,50 zł 8 Wpłata gotówkowa w PLN dokonywana w celu uregulowania opłaty za wywóz nieczystości stałych 2,00 zł 9 Dokonanie wypłaty w PLN z konta Uznania do wyjaśnienia 0,50% nie mniej niż 3,00 zł 9

10 1 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Rzepinie (opłata nie obowiązuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych ) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 10 Wpłata gotówkowa w EUR/USD/GBP na realizację przelewu walutowego w EUR/USD/GBP* 5,20 zł 11 Realizacja przelewu w EUR/USD/GBP, na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski:* Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA** 12 Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty) bez opłat 13 Wymiana bilonu (wyłącznie PLN) 0,50% wymienianej kwoty nie mniej niż 3,00 zł * - Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski, inkasuje środki zgodnie z dyspozycją wpłaty gotówkowej/przelewu, natomiast bankiem realizującym przelew jest SGB-Bank SA Klient w celu realizacji wpłaty gotówkowej/przelewu ponosi opłaty wskazane w pkt10 wraz z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA ** - Aktualna Taryfa SGB-Banku SA dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku (wwwbsrzepinpl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych Rozdział VII Pozostałe prowizje i opłaty 1 Usługa Internet Banking dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu miesięczna 1,00 zł 2 Usługa SMS-Banking - przesyłanie informacji poprzez telefon komórkowy- pobierana miesięcznie* 1) pakiet 5 SMS bez opłat 2) za każdy następny SMS 0,20 zł *- pobiera się miesięcznie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Rozdział VIII Karty płatnicze (debetowe) VISA Elektron/ paywave MAESTRO MasterCard Debit Paypass VISA Elektron młodzieżówa/ paywave 1 Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2) współposiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 10

11 Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c i b a n ko w e p o b i e r a n y c h p r z e z B a n k S p ó ł d z i e l c z y w R z e p i n i e o s o b y f i z y c z n e 3) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 4 Zastrzeżenie karty bez opłat 5 Użytkowanie karty (opłata miesięczna)* 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7 Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 4) w kasach obcych 3% od pobieranej kwoty - min 4,50 zł 5) za granicą 3% od pobieranej kwoty - min 4,50 zł 8 Wypłata gotówki w ramach usługi CASH-BACK 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 9 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 10 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR (liczona od pobieranej kwoty) 1,00% bez opłat bez opłat 1,00% 11 Zmiana PIN: 1) realizowana poprzez wniosek złożony w formie papierowej w Banku 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 2) realizowana przy użyciu bankomatu SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3) realizowana przy użyciu innego bankomatu niż wskazany w pkt 2 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12 Przesłanie do klienta numeru PIN: 1) standardowe a) pierwszego 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł b) każdego kolejnego 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 2) ekspresowe ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych ) 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 13 Zestawienie transakcji realizowanych za pomocą karty przesyłane do klienta opłata miesięczna 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji realizowanych przy pomocy karty na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15 Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie: 1) w bankomacie SGB bez opłat 2) w innym bankomacie niż wyżej wymieniony 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 16 Rozpatrzenie i przetwarzanie reklamacji 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 17 Rejestracja karty w usłudze 3D Secure 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 18 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego Pre-paid w bankomacie sieci SGB bez opłat *- opłata jest pobierana ostatniego dnia miesiąca, w którym była w użytkowaniu Rozdział IX Kredyty bez opłat 11

12 Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku: 1) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 500,00zł do 3000,00zł 25,00 zł 2) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 3100,00zł do 8000,00zł 40,00 zł 3) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 8100,00zł do 12000,00zł 80,00 zł 4) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 12100,00zł do 20000,00zł 110,00 zł 5) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 20100,00zł do 40000,00zł 140,00 zł 6) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 40100,00zł do 70000,00zł 200,00 zł 7) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 70100,00zł do ,00zł 270,00 zł 8) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od ,00zł do ,00zł 370,00 zł 9) gdy wnioskowana kwota kredytu przekracza ,00zł 470,00 zł 2 Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki 100,00 zł 3 Za zmianę warunków umowy z wyłączeniem prolongaty 100,00 zł 12

13 Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych 4 Wydanie opinii bankowej o kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, lub poręczycielu na wniosek klienta 80,00 zł 5 Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek lub, że klient nie figuruje jako dłużnik 60,00 zł 6 Wydanie odpisu umowy kredytu/pożyczki lub aneksu do umowy/pożyczki za każdy egzemplarz 50,00 zł 7 Wydanie oceny ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) na wniosek klienta 100,00 zł 8 Wydanie zaświadczenia o przebiegu spłat kapitału i odsetek od jednego kredytu za jeden rok kalendarzowy lub okres krótszy 50,00 zł 9 Wydanie promesy o udzieleniu kredytu/pożyczki/gwarancji lub poręczenia 200,00 zł 10 Przygotowanie pełnej dokumentacji (wniosku, oświadczeń) na podstawie której: 1) dokonywany będzie wpis hipoteki do księgi wieczystej, jako zabezpieczenie zaciągniętego w Banku kredytu ( nie dotyczy opłaty sądowej) 100,00 zł + VAT 2) dokonywany będzie wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów, jako zabezpieczenie zaciągniętego w Banku kredytu 100,00 zł + VAT ( nie dotyczy opłaty sądowej) 11 Opłata za wysłanie zawiadomienia/upomnienia/wezwania do zapłaty z powodu powstania zadłużenia przeterminowanego w przypadkach określonych w umowie kredytowej 12 Opłata za każde sporządzenie i wysłanie monitu dotyczącego nie dostarczenia wymaganych w umowie dokumentów - w przypadku określonym w umowie kredytowej w wysokości równej opłacie jaką Poczta Polska SA pobiera za doręczenie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na dzień wystawienia zawiadomienia/upomnienia/wezwani a w wysokości równej opłacie jaką Poczta Polska SA pobiera za doręczenie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na dzień wystawienia monitu na podstawie rachunku/faktury 13 Za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego po bezskutecznym wezwaniu skierowanym do kredytobiorcy w przypadku określonym w umowie kredytowej 14 Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego bez opłat 15 Za zezwolenie na bezciężarowe odłączenie działki 200,00 zł Prowizje dotyczące kredytów odnawialnych w ROR 1 Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu/ odnowienie kredytu ( pobierana za każdy rozpoczęty rok obowiązywania umowy) 3,00% kwoty kredytu Prowizje dotyczące kredytu/pożyczki gotówkowego/wej w tym kredytu okazjonalnego 1 Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu/pożyczki (pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu) 1) od kredytu okazjonalnego 5,00% kwoty kredytu 2) od kredytu/pożyczki innego niż okazjonalny z terminem spłaty do 12 miesięcy 3,50% kwoty kredytu 3) od kredytu/pożyczki innego niż okazjonalny z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy 4,00% kwoty kredytu Prowizje dotyczące kredytów hipotecznych 1 Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu/pożyczki (pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu) 1) mieszkaniowego; na zakup nieruchomości; termomodernizacyjnego 3,50% kwoty kredytu 13

14 Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych 2) konsolidacyjnego 3,50% kwoty kredytu 3) pożyczki hipotecznej 3,50% kwoty kredytu 4) konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie 3,50% kwoty kredytu Prowizje dotyczące kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych 1 Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu/pożyczki (pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu) 3,00% kwoty kredytu Rozdział X Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych 1 Opłata miesięczna za przechowywanie w depozycie bankowym, na prośbę klienta: 1) książeczki oszczędnościowej lub bonu oszczędnościowego ( za każdy zdeponowany dokument) 12,00 zł 2) innych papierów wartościowych ( za każdy zdeponowany dokument) 12,00 zł 3) duplikatów kluczy zdeponowanych przez posiadacza rachunku bankowego 12,00 zł Rozdział XI Inne opłaty 1 Opłata jednorazowa za: 1) wykonanie na prośbę klienta kserokopii 1 strony dokumentu 1,00 zł + VAT 2) nadanie na prośbę klienta jednej strony faksem 5,00 zł + VAT - powyższy jednolity tekst Taryfy został wprowadzony Uchwałą nr 107/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 11 grudnia 2014r - z mocą obowiązywania od 11 grudnia 2014r 14

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, kwiecień 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Rzepinie pobiera prowizje i opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 07/2016 Zarządu BS z dnia 05 lutego 2016r. KLIENCI INDYWIDUALNI. Rzepin, luty 2016r.

Załącznik do Uchwały nr 07/2016 Zarządu BS z dnia 05 lutego 2016r. KLIENCI INDYWIDUALNI. Rzepin, luty 2016r. Załącznik do Uchwały nr 07/2016 Zarządu BS z dnia 05 lutego 2016r KLIENCI INDYWIDUALNI Rzepin, luty 2016r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c i b

Bardziej szczegółowo

Rzepin, kwiecień 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. KLIENCI INDYWIDUALNI

Rzepin, kwiecień 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. KLIENCI INDYWIDUALNI Rzepin, kwiecień 2017 r Załącznik do Uchwały nr 62/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 24 kwietnia 2017 r KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bank Spółdzielczy w Rzepinie

Bardziej szczegółowo

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY

Zał. do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r. KLIENT INSTYTUCJONALNY Zał do Uchwały nr 89/2014 Zarządu BS z dnia 08 października 2014r KLIENT INSTYTUCJONALNY Rzepin, październik 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Zał. do Uchwały nr 24/2016 Zarządu BS z dnia 11 lutego 2016r. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Zał. do Uchwały nr 24/2016 Zarządu BS z dnia 11 lutego 2016r. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Zał do Uchwały nr 24/2016 Zarządu BS z dnia 11 lutego 2016r KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rzepin, marzec 2016 Rozdział I Postanowienia ogólne Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych przez Bank

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 28.12.2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 157/07 z dnia 24.04.2007r. TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e ( tekst jednolity ) 1 Załącznik do Uchwały Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TABELA 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 0.04.207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo