Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r

2 Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c i b a n ko w e p o b i e r a n y c h p r z e z B a n k S p ó ł d z i e l c z y w R z e p i n i e o s o b y f i z y c z n e 1 Bank Spółdzielczy w Rzepinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów indywidualnych (konsumentów) w złotych zgodnie z Taryfą prowizji i opłat - Bank Spółdzielczy w Rzepinie klient indywidualny 2 Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 1) Bank - Bank Spółdzielczy w Rzepinie lub jego jednostka organizacyjna 2) SGB-Bank SA bank z siedzibą w Poznaniu przy ulszarych Szeregów 23a, Poznań - realizujący zlecenia zagraniczne na rzecz klientów Banku, 3) SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank SA oraz banki spółdzielcze, które podpisały z nim umowę zrzeszenia 3 Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej 4 Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej 5 Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta zgodnie z dyspozycją klienta 6 Prowizje i opłaty pobierane są: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem 7 Opłaty cykliczne, o których mowa w ust7 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 1) 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia, oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient rezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty 8 Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych 9 Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych 10 Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku 11 Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w niniejszej taryfie Bank może ustalić opłatę według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania 12 Nie pobiera się prowizji od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki organizacji pożytku publicznego 13 Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w Banku, pracownicy i emeryci Banku zwolnieni są z wszelkich opłat i prowizji Zwolnieniu nie podlegają prowizje i opłaty od przelewów walutowych, opłaty za użytkowanie karty debetowej oraz transakcje przeprowadzane kartami debetowymi Prowizje za udzielenie kredytu wynoszą 0,1% nie mniej niż 10,00zł 14 Bank mając na uwadze jeden lub kilka z niżej wymienionych czynników: 1) pozyskanie nowego klienta, 2) współpracę z dotychczasowym klientem, 3) ofertę innych banków, 4) poziom ryzyka kredytowego, 5) kwotę kredytu, 6) inne warunki określone indywidualnie wobec klienta może ustalić w umowie z klientem niższą prowizję lub opłatę od określonej w taryfie albo odstąpić od pobierania prowizji lub opłaty 2

3 Rozdział II Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Pakiet Młodzieżowy * ROR Pakiet Podstawowy 1 Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat 2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 5,90 zł 3 Prowadzenie rachunku miesięcznie (osobom otrzymującym wyłącznie zasiłek rodzinny i/lub zasiłek dla bezrobotnych) - bez opłat 4 Wpłata gotówkowa bez opłat bez opłat 5 Wypłata gotówkowa bez opłat bez opłat 6 Przelew (realizacja): 1) złożony w formie papierowej w Banku: a) na rachunek prowadzony w Banku bez opłat bez opłat b) na rachunek w innym banku bez opłat 3,50 zł - za pośrednictwem systemu ELIXIR bez opłat 3,50 zł - za pośrednictwem systemu SORBNET 15,00 zł 15,00 zł c) na rachunek ZUS i Urząd Skarbowy bez opłat 3,50 zł - za pośrednictwem systemu ELIXIR bez opłat 3,50 zł - za pośrednictwem systemu SORBNET 15,00 zł 15,00 zł 2) złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi Internet Banking a) na rachunek prowadzony w Banku bez opłat bez opłat b) na rachunek w innym banku - za pośrednictwem systemu ELIXIR bez opłat 0,70 zł - za pośrednictwem systemu SORBNET 15,00 zł 15,00 zł 7 Za sporządzenie dokumentu przelewu na zlecenie klienta 1,00 zł 1,00 zł 8 Zlecenie stałe: 1) przyjęcie zlecenia, odwołanie, aktualizacja - w formie papierowej w Banku bez opłat bez opłat a) realizacja na rachunek w Banku bez opłat bez opłat b) realizacja na rachunek w innym banku 3,00 zł 3,00 zł 2) przyjęcie zlecenia, odwołanie, aktualizacja za pośrednictwem usługi Internet Banking a) realizacja na rachunek w Banku bez opłat bez opłat b) realizacja na rachunek w innym banku 0,70 zł 0,70 zł 9 Polecenie zapłaty: 1) ustanowienie polecenia zapłaty bez opłat 3,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty 3,50 zł 3,50 zł 3) zawiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłużnika 3,50 zł 3,50 zł 4) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 10 Wydanie książeczki czekowej wg ceny zakupu (nie mniej niż) - 5,00 zł 11 Wydanie 1 blankietu czekowego - 1,50 zł 12 Za przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych lub książeczki czekowej - 30,00 zł 3

4 Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c i b a n ko w e p o b i e r a n y c h p r z e z B a n k S p ó ł d z i e l c z y w R z e p i n i e o s o b y f i z y c z n e ROR Pakiet Młodzieżowy * ROR Pakiet Podstawowy 13 Za sporządzenie wyciągu z rachunku 1) 1) wyciąg generowany raz w miesiącu - na koniec miesiąca bez opłat bez opłat 2) po każdej zmianie salda a) odbierane osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika 1,00 zł 1,00 zł b) przesyłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny 2,00 zł 2,00 zł c) przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 1,00 zł 1,00 zł 14 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 1,00 zł 1,00 zł 15 Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej zrealizowanej dyspozycji złożonej przez klienta: 2,00 zł 2,00 zł 16 Sporządzenie historii operacji z rachunku: 1) za każdą rozpoczętą stronę wydruku 1,00 zł 1,00 zł 2) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury bez opłat bez opłat 17 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub posiadaniu i stanie rachunku 10,00 zł 10,00 zł 18 Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana) bez opłat 15,00 zł 19 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do rachunku bez opłat 5,00 zł 20 Opłata za obsługę weksli 1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo) 50,00 zł 50,00 zł 2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia 100,00zł + opłata notarialna 21 Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika 15,00 zł 15,00 zł spadkobrania) 22 Likwidacja ROR bez opłat bez opłat * rachunek otwierany osobom w wieku od lat Rozdział III Rachunek oszczędnościowy 1 Otwarcie rachunku bez opłat 2 Prowadzenie rachunku bez opłat 3 Wpłata gotówkowa bez opłat 4 Wypłata gotówkowa: 1) pierwsza dyspozycja złożona w danym miesiącu kalendarzowym bez opłat 2) druga i każda kolejna dyspozycja złożona w danym miesiącu kalendarzowym 7,00 zł 5 Przelew (realizacja) na rachunek w Banku: 1) pierwsza dyspozycja złożona w jednym miesiącu kalendarzowym bez opłat 2) druga i każda kolejna dyspozycja złożona w jednym miesiącu kalendarzowym 7,00 zł 6 Przelew (realizacja) na rachunek w innym banku: 4

5 1) za pośrednictwem systemu ELIXIR 7,00 zł 2) za pośrednictwem systemu SORBNET 15,00 zł 7 Za sporządzenie dokumentu przelewu na zlecenie klienta 1,00 zł 8 Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana) 15,00 zł 9 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do rachunku 5,00 zł 10 Sporządzenie wyciągu z rachunku 1) wyciąg generowany raz w miesiącu - na koniec miesiąca bez opłat 2) po każdej zmianie salda a) odbierane osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika 1,00 zł b) przesyłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny 2,00 zł c) przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 1,00 zł 11 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 1,00 zł 12 Sporządzenie historii operacji na rachunku: 1) za każdą rozpoczętą stronę wydruku 1,00 zł 2) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury bez opłat 13 Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta 2,00 zł 14 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub posiadaniu i stanie rachunku 10,00 zł 15 Opłata za obsługę weksli 1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo) 50,00 zł 2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia 100,00zł + opłata notarialna 16 Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika 15,00 zł spadkobrania) 17 Likwidacja rachunku bez opłat Rozdział IV Książeczki oszczędnościowe a vista i terminowe lokaty oszczędnościowe 1 Wpłata gotówkowa na: oszczędnościową książeczkę a' vista lub terminową lokatę oszczędnościową bez opłat 2 Wypłata gotówkowa z: oszczędnościowej książeczki a' vista lub terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat 3 Likwidacja oszczędnościowej książeczki a' vista* 3,00 zł 4 Likwidacja wkładu terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat 5 Realizacja jednorazowych i stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w Banku bez opłat 6 Realizacja jednorazowych lub stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w innym banku 3,00 zł 7 Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej 10,00 zł 8 Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 9 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do oszczędnościowej książeczki a' vista lub terminowej lokaty oszczędnościowej 5,00 zł 10 Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana) 15,00 zł 11 Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika 15,00 zł 5

6 spadkobrania) 12 Ustanowienie na wniosek klienta blokady środków na rachunku na zabezpieczenie wierzytelności innych podmiotów niż Bank - każdorazowo 10,00 zł * - przy likwidacji książeczek a vista w przypadku, gdy stan oszczędności jest mniejszy od prowizji za likwidację wówczas opłata jest równa stanowi oszczędności Rozdział V Rachunki walutowe w EUR/USD/GBP * 1 Otwarcie rachunku bez opłat 2 Prowadzenie rachunku - miesięcznie 1) w przypadku klienta, który nie posiada w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN 5,90 zł 2) w przypadku klienta, który jest posiadaczem w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN 1,00 zł 3 Wpłata gotówkowa bez opłat 4 Wypłata gotówkowa bez opłat 5 Przelew (realizacja) na rachunek prowadzony w Banku w tej samej walucie: bez opłat 6 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym, na poczet przelewu zagranicznego ** : 5,20 zł 7 Przelew na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski ** : Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA*** 8 Za sporządzenie dokumentu przelewu na zlecenie klienta 1,00 zł 9 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub posiadaniu i stanie rachunku 10,00 zł 10 Sporządzenie wyciągu z rachunku 1) wyciąg generowany raz w miesiącu - na koniec miesiąca bez opłat 2) po każdej zmianie salda a) odbierane osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika 1,00 zł b) przesyłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny 2,00 zł c) przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 1,00 zł 12 Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 1,00 zł 13 Sporządzenie historii operacji na rachunku: 1) za każdą rozpoczętą stronę wydruku 1,00 zł 2) odpis sporządzony na zlecenie sądu lub prokuratury bez opłat 14 Sporządzenie potwierdzenia pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta 2,00 zł 15 Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (przyjęcie/odwołanie/zmiana) 15,00 zł 16 Opłata za obsługę weksli 1) za przyjęcie weksla do realizacji (każdorazowo) 50,00 zł 2) za zgłoszenie weksla do protestu w przypadku niezapłacenia 100,00zł + opłata notarialna 17 Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 20,00 zł 18 Ustanowienie/odwołanie/zmiana pełnomocnika do rachunku 5,00 zł 6

7 * 19 Za realizację wypłaty na podstawie prawomocnego postanowienia/aktu związanego ze spadkobraniem (opłata pobierania od każdego uczestnika 15,00 zł spadkobrania) 20 Likwidacja rachunku bez opłat * - opłata może być pobrana w wysokości równowartości podanej stawki w walucie, w której prowadzony jest rachunek; kurs waluty liczony wg wartości średniej Banku na dzień pobierania opłaty, **- Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku, dokonuje odpowiedniej blokady środków na poczet realizacji zlecenia zagranicznego natomiast bankiem realizującym zlecenie jest SGB-Bank SA Klient w celu realizacji przelewu ponosi opłaty wskazane w pkt6 wraz z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA *** - Aktualna Taryfa SGB-Banku SA dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku (wwwbsrzepinpl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych Rozdział VI Operacje kasowe Realizowane w centrali w Rzepinie lub Filii w Kowalowie 1 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Rzepinie (opłata nie obejmuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 2 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w innym banku ( z zastrzeżeniem pkt od 3-do 8) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 4,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 3 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki firm świadczących usługi telekomunikacyjne w szczególności TP SA, Orange, Plus GSM, T-Mobile 2,50 zł 4 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 2,50 zł 5 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki VECTRA 2,50 zł 6 Wpłaty gotówkowa w PLN na rachunki PGNiG lub EWE 2,50 zł 7 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy 4,00 zł 8 Wpłata gotówkowa w PLN dokonywana w celu uregulowania opłaty za wywóz nieczystości stałych 2,00 zł 9 Dokonanie wypłaty w PLN z konta Uznania do wyjaśnienia 0,50% nie mniej niż 3,00 zł 10 Wpłata gotówkowa w EUR/USD/GBP na realizację przelewu walutowego w EUR/USD/GBP* 5,20 zł 11 Realizacja przelewu w EUR/USD/GBP, na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski:* Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA** 13 Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty) bez opłat 14 Wymiana bilonu (wyłącznie PLN) 0,50% wymienianej kwoty nie mniej niż 3,00 zł * - Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski, inkasuje środki zgodnie z dyspozycją wpłaty gotówkowej/przelewu, natomiast bankiem realizującym przelew jest SGB-Bank SA Klient w celu realizacji wpłaty gotówkowej/przelewu ponosi opłaty wskazane w pkt10 wraz z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA ** - Aktualna Taryfa SGB-Banku SA dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku (wwwbsrzepinpl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych 7

8 Realizowane w Oddziale w Słubicach 1 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Rzepinie (opłata nie obowiązuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych): 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 2 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank (z zastrzeżeniem pkt od pkt 3 do 8) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 3 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki firm świadczących usługi telekomunikacyjne w szczególności TP SA, Orange, Plus GSM, T-Mobile 2,00 zł 4 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 2,00 zł 5 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki VECTRA 2,00 zł 6 Wpłaty gotówkowa w PLN na rachunki PGNiG lub EWE 2,00 zł 7 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy 3,50 zł 8 Wpłata gotówkowa w PLN dokonywana w celu uregulowania opłaty za wywóz nieczystości stałych 2,00 zł 9 Dokonanie wypłaty w PLN z konta Uznania do wyjaśnienia 0,50% nie mniej niż 3,00 zł 10 Wpłata gotówkowa w EUR/USD/GBP na realizację przelewu walutowego w EUR/USD/GBP* 5,20 zł 11 Realizacja przelewu w EUR/USD/GBP, na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski:* Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA** 12 Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty) bez opłat 13 Wymiana bilonu (wyłącznie PLN) 0,50% wymienianej kwoty nie mniej niż 3,00 zł * - Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski, inkasuje środki zgodnie z dyspozycją wpłaty gotówkowej/przelewu, natomiast bankiem realizującym przelew jest SGB-Bank SA Klient w celu realizacji wpłaty gotówkowej/przelewu ponosi opłaty wskazane w pkt10 wraz z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA ** - Aktualna Taryfa SGB-Banku SA dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku (wwwbsrzepinpl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych Realizowane w Oddziale w Cybince lub Filii w Maszewie 1 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie (opłata nie obowiązuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 2 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank ( z zastrzeżeniem pkt 3-8) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 4,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 8

9 3 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki firm świadczących usługi telekomunikacyjne w szczególności TP SA, Orange, Plus GSM, T-Mobile 2,50 zł 4 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 2,50 zł 5 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki VECTRA 2,50 zł 6 Wpłaty gotówkowa w PLN na rachunki PGNiG lub EWE 2,50 zł 7 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy 4,00 zł 8 Wpłata gotówkowa w PLN dokonywana w celu uregulowania opłaty za wywóz nieczystości stałych 2,00 zł 9 Dokonanie wypłaty w PLN z konta Uznania do wyjaśnienia 0,50% nie mniej niż 3,00 zł 10 Wpłata gotówkowa w EUR/USD/GBP na realizację przelewu walutowego w EUR/USD/GBP* 5,20 zł 11 Realizacja przelewu w EUR/USD/GBP, na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski:* Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA** 12 Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty) bez opłat 13 Wymiana bilonu (wyłącznie PLN) 0,50% wymienianej kwoty nie mniej niż 3,00 zł * - Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski, inkasuje środki zgodnie z dyspozycją wpłaty gotówkowej/przelewu, natomiast bankiem realizującym przelew jest SGB-Bank SA Klient w celu realizacji wpłaty gotówkowej/przelewu ponosi opłaty wskazane w pkt10 wraz z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA ** - Aktualna Taryfa SGB-Banku SA dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku (wwwbsrzepinpl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych Realizowane w Oddziale w Gubinie, Filii w Gubinie lub Punkcie kasowym w Gubinie 1 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Rzepinie (opłata nie obowiązuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych ) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 2 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w innym banku ( z zastrzeżeniem pkt 3-8) 1) środków do kwoty 1000,00 zł a) realizowana w Oddziale 3,50 zł b)realizowana w Filii lub Punkcie Kasowym 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,5% od wpłacanej kwoty 3 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki firm świadczących usługi telekomunikacyjne w szczególności TP SA, Orange, Plus GSM, T-Mobile 2,00 zł 4 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki MULTIMEDIA POLSKA 2,00 zł 5 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki VECTRA 2,00 zł 6 Wpłaty gotówkowa w PLN na rachunki PGNiG lub EWE 2,50 zł 7 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunki ZUS lub Urząd Skarbowy 3,50 zł 8 Wpłata gotówkowa w PLN dokonywana w celu uregulowania opłaty za wywóz nieczystości stałych 2,00 zł 9 Dokonanie wypłaty w PLN z konta Uznania do wyjaśnienia 0,50% nie mniej niż 3,00 zł 9

10 1 Wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Rzepinie (opłata nie obowiązuje wpłat na rzecz klientów, z którymi Bank zawarł umowę określającą indywidualne warunki dotyczące wpłat gotówkowych ) 1) środków do kwoty 1000,00 zł 3,00 zł 2) środków przekraczających kwotę 1000,00 zł 0,50% od wpłacanej kwoty 10 Wpłata gotówkowa w EUR/USD/GBP na realizację przelewu walutowego w EUR/USD/GBP* 5,20 zł 11 Realizacja przelewu w EUR/USD/GBP, na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski:* Opłata za realizację pobierana jest w wysokości wynikającej z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA** 12 Skup i sprzedaż walut (wyłącznie banknoty) bez opłat 13 Wymiana bilonu (wyłącznie PLN) 0,50% wymienianej kwoty nie mniej niż 3,00 zł * - Bank wyłącznie przyjmuje dyspozycję realizacji przelewu na rachunek w innym banku w tym w banku posiadającym siedzibę poza granicami Polski, inkasuje środki zgodnie z dyspozycją wpłaty gotówkowej/przelewu, natomiast bankiem realizującym przelew jest SGB-Bank SA Klient w celu realizacji wpłaty gotówkowej/przelewu ponosi opłaty wskazane w pkt10 wraz z opłatami wynikającymi z aktualnej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązującej w SGB-Banku SA ** - Aktualna Taryfa SGB-Banku SA dostępna jest na tablicy ogłoszeń w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku (wwwbsrzepinpl), a także udostępniana klientowi przy wykonywaniu pojedynczych transakcji płatniczych Rozdział VII Pozostałe prowizje i opłaty 1 Usługa Internet Banking dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu miesięczna 1,00 zł 2 Usługa SMS-Banking - przesyłanie informacji poprzez telefon komórkowy- pobierana miesięcznie* 1) pakiet 5 SMS bez opłat 2) za każdy następny SMS 0,20 zł *- pobiera się miesięcznie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Rozdział VIII Karty płatnicze (debetowe) VISA Elektron/ paywave MAESTRO MasterCard Debit Paypass VISA Elektron młodzieżówa/ paywave 1 Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2) współposiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 10

11 Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c i b a n ko w e p o b i e r a n y c h p r z e z B a n k S p ó ł d z i e l c z y w R z e p i n i e o s o b y f i z y c z n e 3) osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3 Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 4 Zastrzeżenie karty bez opłat 5 Użytkowanie karty (opłata miesięczna)* 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7 Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 2) w kasach SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach obcych 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 4) w kasach obcych 3% od pobieranej kwoty - min 4,50 zł 5) za granicą 3% od pobieranej kwoty - min 4,50 zł 8 Wypłata gotówki w ramach usługi CASH-BACK 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 9 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 10 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż EUR (liczona od pobieranej kwoty) 1,00% bez opłat bez opłat 1,00% 11 Zmiana PIN: 1) realizowana poprzez wniosek złożony w formie papierowej w Banku 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 2) realizowana przy użyciu bankomatu SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 3) realizowana przy użyciu innego bankomatu niż wskazany w pkt 2 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 12 Przesłanie do klienta numeru PIN: 1) standardowe a) pierwszego 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł b) każdego kolejnego 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 2) ekspresowe ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych ) 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 13 Zestawienie transakcji realizowanych za pomocą karty przesyłane do klienta opłata miesięczna 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 2,10 zł 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji realizowanych przy pomocy karty na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15 Sprawdzenie salda rachunku w bankomacie: 1) w bankomacie SGB bez opłat 2) w innym bankomacie niż wyżej wymieniony 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 16 Rozpatrzenie i przetwarzanie reklamacji 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 17 Rejestracja karty w usłudze 3D Secure 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 18 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego Pre-paid w bankomacie sieci SGB bez opłat *- opłata jest pobierana ostatniego dnia miesiąca, w którym była w użytkowaniu Rozdział IX Kredyty bez opłat 11

12 Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku: 1) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 500,00zł do 3000,00zł 25,00 zł 2) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 3100,00zł do 8000,00zł 40,00 zł 3) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 8100,00zł do 12000,00zł 80,00 zł 4) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 12100,00zł do 20000,00zł 110,00 zł 5) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 20100,00zł do 40000,00zł 140,00 zł 6) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 40100,00zł do 70000,00zł 200,00 zł 7) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od 70100,00zł do ,00zł 270,00 zł 8) gdy wnioskowana kwota kredytu mieści się w granicach od ,00zł do ,00zł 370,00 zł 9) gdy wnioskowana kwota kredytu przekracza ,00zł 470,00 zł 2 Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki 100,00 zł 3 Za zmianę warunków umowy z wyłączeniem prolongaty 100,00 zł 12

13 Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych 4 Wydanie opinii bankowej o kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, lub poręczycielu na wniosek klienta 80,00 zł 5 Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek lub, że klient nie figuruje jako dłużnik 60,00 zł 6 Wydanie odpisu umowy kredytu/pożyczki lub aneksu do umowy/pożyczki za każdy egzemplarz 50,00 zł 7 Wydanie oceny ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) na wniosek klienta 100,00 zł 8 Wydanie zaświadczenia o przebiegu spłat kapitału i odsetek od jednego kredytu za jeden rok kalendarzowy lub okres krótszy 50,00 zł 9 Wydanie promesy o udzieleniu kredytu/pożyczki/gwarancji lub poręczenia 200,00 zł 10 Przygotowanie pełnej dokumentacji (wniosku, oświadczeń) na podstawie której: 1) dokonywany będzie wpis hipoteki do księgi wieczystej, jako zabezpieczenie zaciągniętego w Banku kredytu ( nie dotyczy opłaty sądowej) 100,00 zł + VAT 2) dokonywany będzie wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów, jako zabezpieczenie zaciągniętego w Banku kredytu 100,00 zł + VAT ( nie dotyczy opłaty sądowej) 11 Opłata za wysłanie zawiadomienia/upomnienia/wezwania do zapłaty z powodu powstania zadłużenia przeterminowanego w przypadkach określonych w umowie kredytowej 12 Opłata za każde sporządzenie i wysłanie monitu dotyczącego nie dostarczenia wymaganych w umowie dokumentów - w przypadku określonym w umowie kredytowej w wysokości równej opłacie jaką Poczta Polska SA pobiera za doręczenie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na dzień wystawienia zawiadomienia/upomnienia/wezwani a w wysokości równej opłacie jaką Poczta Polska SA pobiera za doręczenie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na dzień wystawienia monitu na podstawie rachunku/faktury 13 Za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego po bezskutecznym wezwaniu skierowanym do kredytobiorcy w przypadku określonym w umowie kredytowej 14 Za sporządzenie zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zastawu rejestrowego bez opłat 15 Za zezwolenie na bezciężarowe odłączenie działki 200,00 zł Prowizje dotyczące kredytów odnawialnych w ROR 1 Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu/ odnowienie kredytu ( pobierana za każdy rozpoczęty rok obowiązywania umowy) 3,00% kwoty kredytu Prowizje dotyczące kredytu/pożyczki gotówkowego/wej w tym kredytu okazjonalnego 1 Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu/pożyczki (pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu) 1) od kredytu okazjonalnego 5,00% kwoty kredytu 2) od kredytu/pożyczki innego niż okazjonalny z terminem spłaty do 12 miesięcy 3,50% kwoty kredytu 3) od kredytu/pożyczki innego niż okazjonalny z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy 4,00% kwoty kredytu Prowizje dotyczące kredytów hipotecznych 1 Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu/pożyczki (pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu) 1) mieszkaniowego; na zakup nieruchomości; termomodernizacyjnego 3,50% kwoty kredytu 13

14 Opłaty i prowizje odnoszące się do wszystkich produktów kredytowych 2) konsolidacyjnego 3,50% kwoty kredytu 3) pożyczki hipotecznej 3,50% kwoty kredytu 4) konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie 3,50% kwoty kredytu Prowizje dotyczące kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych 1 Prowizja przygotowawcza za przyznanie kredytu/pożyczki (pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu) 3,00% kwoty kredytu Rozdział X Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych 1 Opłata miesięczna za przechowywanie w depozycie bankowym, na prośbę klienta: 1) książeczki oszczędnościowej lub bonu oszczędnościowego ( za każdy zdeponowany dokument) 12,00 zł 2) innych papierów wartościowych ( za każdy zdeponowany dokument) 12,00 zł 3) duplikatów kluczy zdeponowanych przez posiadacza rachunku bankowego 12,00 zł Rozdział XI Inne opłaty 1 Opłata jednorazowa za: 1) wykonanie na prośbę klienta kserokopii 1 strony dokumentu 1,00 zł + VAT 2) nadanie na prośbę klienta jednej strony faksem 5,00 zł + VAT - powyższy jednolity tekst Taryfy został wprowadzony Uchwałą nr 107/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 11 grudnia 2014r - z mocą obowiązywania od 11 grudnia 2014r 14

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo