TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R."

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 1 Przez użyte w treści określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Sztumie, 2) Klient klient indywidualny, SKO, PKZP oraz klient instytucjonalny (zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych oraz w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych). 3) Taryfa Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Sztumie, 4) Zasady Zasady pobierania przez Bank Spółdzielczy w Sztumie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe. 2 Niniejsze Zasady mają charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów indywidualnych zawieranych z Bankiem. Wprowadzenie Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących za wybrane czynności bankowe na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem. 3 Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z trybem określonym w Taryfie lub w umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem Opłaty miesięczne są pobierane w terminach wskazanych w Taryfie. 2. W przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne są pobierane wyłącznie za pełne miesiące kalendarzowe korzystania z danego produktu lub usługi. 3. Opłaty roczne pobierane są z góry w pierwszym roboczym dla Banku dniu nowego okresu. 4. W przypadku rezygnacji klienta indywidualnego z korzystania z danego produktu lub usługi przed upływem roku, opłata roczna podlega proporcjonalnemu zwrotowi (w części za niewykorzystane miesiące oraz za miesiąc w którym nastąpiła rezygnacja). 5 W przypadku stawek zawartych w Taryfie określonych od do lub negocjacja z klientem, wysokość opłat i prowizji określa indywidualnie - w umowie z Klientem - dyrektor oddziału, kierując się stawkami opłat i prowizji stosowanymi przez podmioty konkurencyjne dla Banku na danym terenie oraz rachunkiem ekonomicznym wynikającym z ustalonego dla oddziału planu finansowo-rzeczowego Opłaty i prowizje pobiera się w złotych i groszach. 2. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy na następujących zasadach: 1) kwoty mniejsze niż 0,005 zł pomija się, 2) kwoty większe lub równe 0,005 zł zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 3. Podane stawki są stawkami brutto, chyba że w tabeli wskazano inaczej Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych realizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 2. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 2. Prowizje i opłaty pobierane są przez: 1) obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez Klienta lub 2) poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej. 3. Prowizje i opłaty księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; dopuszcza się zaksięgowanie prowizji lub opłaty w ciężar innego rachunku Klienta, zgodnie z dyspozycją Klienta Nie pobiera się opłat i prowizji: 1) za otwarcie rachunków: a) lokat, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych, c) oszczędnościowo-rozliczeniowych i rozliczeniowych, d) na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego; 2) od wpłat na prowadzone przez Bank rachunki i od wypłat z prowadzonych przez Bank rachunków: a) lokat terminowych podmiotów instytucjonalnych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. 2. Zwalnia się z opłat za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych: 1) Ochotnicze Straże Pożarne nie prowadzące działalności gospodarczej, 2) podmioty mające status organizacji pożytku publicznego. Warunkiem zwolnienia z pobierania opłat od podmiotów wymienionych w pkt 1 i 2 jest rezygnacja przez te podmioty z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i pomocniczym. 3. Szkolne Kasy Oszczędnościowe zwalnia się z opłat za wydanie druku książeczek oszczędnościowych typu a vista. 4. Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe podmiotów posiadających w Banku rachunek bieżący zwalnia się z opłat za realizację przelewów z rachunku. 10 Bank pobiera opłaty i prowizje z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowywanie, sporządzanie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę Prawo bankowe osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie organów i instytucji wymienionych w art. 110 pkt 1-8. ustawy Prawo bankowe. 11 Za obsługę kasową jednostek budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Bank pobiera opłaty i prowizje na podstawie zawartych umów indywidualnych. 12 Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizje i opłaty w wysokościach określonych w umowach. 13 W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. negocjacje z klientem, prowadzenie akcji promocyjnej, przystąpienie do przetargu) Zarząd Banku może ustalić odmienne niż przyjęte w Taryfie, warunki obsługi rachunków bankowych i klientów Banku. Zasady ustalania warunków odmiennych regulują odrębne przepisy. 14 Przesłanki i tryb zmiany Taryfy wskazane są w regulaminach dotyczących funkcjonowania poszczególnych produktów i usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 15 Stosowaną w Banku Taryfę podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

2 OPŁATY I PROWIZJE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI 2 TRYB POBIERANIA OPŁATY STANDARD PAKIET JUNIOR PAKIET NET STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku - 2. Prowadzenie rachunku (opłata pobierana wyłącznie za pełne miesiące kalendarzowe prowadzenia rachunku). 3. Wpłaty i wypłaty 1) wpłaty gotówkowe na rachunki ROR prowadzone w BS w Sztumie dokonywane w placówce Banku lub w bankomacie BS w Sztumie z funkcją wpłatomatu 2) wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku lub w bankomacie BS w Sztumie 4. Przelewy 1) skierowane na fundusz udziałowy oraz na rachunki oszczędnościowe i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych prowadzone przez BS w Sztumie 2) skierowane na inne rachunki prowadzone przez BS w Sztumie miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca za każdą wpłatę - za każdą wypłatę - za każdy przelew - 5 zł 2 * 7 zł PAKIET STARTOWY * 3 zł a) złożone papierowo w placówce Banku za każdy przelew - 1 zł 1 zł 5 zł 5 zł b) złożone za pośrednictwem Internet Banking c) wykonane w bankomacie BS w Sztumie przy użyciu karty bankomatowej 3) skierowane na rachunki prowadzone w innych bankach a) złożone papierowo w placówce Banku za każdy przelew - 3 zł 3 zł 9 zł 9 zł b) złożone za pośrednictwem Internet Banking ** ** 0,5 0,5 0,5 0,5 c) wykonane w bankomacie BS w Sztumie przy użyciu karty bankomatowej 0,5 0,5 0,5 0,5 za każdy przelew - 4) wypełnienie druku przelewu na zlecenie klienta (opłata jest niezależna od opłaty za przelew) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5) realizacja przelewu systemem SORBNET na: a) - kwotę poniżej za każdy przelew b) - kwotę równą i powyżej

3 ) realizacja przelewu ekspresowego za pomocą systemu BlueCash 7) realizacja przelewu na doładowanie telefonu pre-paid złożonego papierowo w placówce Banku Potwierdzenie przez pracownika Banku dokonania przelewu lub wydanie kserokopii dokumentu księgowego na prośbę klienta, w terminie późniejszym niż bezpośrednio po realizacji operacji za każdy przelew - za każdy przelew - za każdy dokument - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł + VAT = 6,15 zł 5 zł + VAT = 6,15 zł 5 zł + VAT = 6,15 zł 5 zł + VAT = 6,15 zł Opłaty z tytułu przelewów zagranicznych i transgranicznych - określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 7. Polecenie zapłaty 5 zł + VAT = 6,15 zł 1) przyjęcie i zarejestrowanie przez Bank zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 1,5 1,5 1,5 1,5 2) odwołanie polecenia zapłaty - 1,5 1,5 1,5 1,5 3) realizacja polecenia zapłaty 1,5 1,5 1,5 1,5 8. Zlecenia stałe w terminach wskazanych przez klienta 1) realizacja zlecenia złożonego w formie papierowej w placówce Banku 2 zł 2 zł 6 zł 6 zł za każdą dyspozycję ** ** 2) realizacja zlecenia za pośrednictwem Internet Banking 0,5 0,5-0,5 0,5 3) zmiana parametrów zlecenia w formie papierowej w placówce Banku 3 zł 3 zł 3 zł 9 zł 9 zł 4) zmiana parametrów zlecenia za pośrednictwem Internet Banking 5) sporządzenie na prośbę klienta listy zleceń stałych dokonywanych z jednego rachunku Odzyskanie środków ze zrealizowanego zlecenia płatniczego odwołanego przez klienta za każdą dyspozycję - 0,5%, nie mniej niż 1, nie więcej niż 50 miesięcznie Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego "na hasło" pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca 11. Wyciągi 1) miesięczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca (1 wyciąg w miesiącu) - 2) każdy następny a) w formie papierowej, za okres wskazany przez klienta, ale nie dłuższy niż 1 miesiąc za każdą dyspozycję - 3 zł + koszt listu zwykłego 3 zł + koszt listu zwykłego 3 zł + koszt listu zwykłego 3 zł + koszt listu zwykłego b) w formie elektronicznej, za okres wskazany przez klienta 3 zł + koszt listu zwykłego 3) sporządzenie odpisu wyciągu na życzenie klienta

4 12. SMS Banking 1) udostępnienie usługi - 2) każdy komunikat tekstowy o stanie rachunku przesłany do klienta z systemu - komunikaty wysyłane są z częstotliwością określoną przez klienta w umowie o usługi bankowości elektronicznej 13. Internet Banking 4 za każdy komunikat - pobierana zbiorczo za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym miesiąca 0,25 zł 0,25 zł 1) udostępnienie usługi - 2) korzystanie z usługi - 3) 4) wydanie Instrukcji użytkownika w formie papierowej (bezpłatna elektroniczna wersja Instrukcji użytkownika jest dostępna na stronie umożliwienie klientowi dokonywania autoryzacji transakcji za pomocą usługi SMS opłata pobierana za każdego użytkownika za miesiąc, w którym dokonano autoryzacji za pomocą usługi SMS 14. Karta bankomatowa Banku za sztukę - miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca *** 0,25 zł *** 0,25 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1) wydanie karty na okres 5 lat za każdą kartę 2) sporządzenie przy użyciu karty wydruku zleceń oczekujących na realizację za każdą dyspozycję - 3) sporządzenie przy użyciu karty wydruku kilkunastu ostatnich operacji wykonanych na rachunku za każdą dyspozycję 4) - zmiana numeru PIN w bankomacie za likwidację lub 15. przekształcenie Likwidacja ROR Pakiet lub przekształcenie ROR Pakiet w inny ROR po dotrzymaniu rachunku - nie okresu umownego lokaty Duet a przed upływem 12 miesięcy od dnia założenia lokaty nie dotyczy 10 dotyczy Duet. nie dotyczy nie dotyczy * opłata za prowadzenie rachunku wynosi pod warunkiem, że w miesiącu, za który pobierana jest opłata, zaksięgowano na rachunku płatności, dokonane kartą wydaną (kartami wydanymi) do rachunku, w wysokości co najmniej: 50 (w przypadku Pakiet Net), 30 (w przypadku Pakiet Startowy). ** opłata za: - pierwszych 5 przelewów zewnętrznych, o których mowa w ust. 4 pkt 3 ppkt b lub ust. 8 pkt 2 (w przypadku Pakiet Net), - pierwsze 3 przelewy zewnętrzne, o których mowa w ust. 4 pkt 3 ppkt b lub ust. 8 pkt 2 (w przypadku Pakiet Startowy), w miesiącu kalendarzowym wynosi, opłata za kolejne przelewy zewnętrzne, o których mowa w ust. 4 pkt 3 ppkt b lub ust. 8 pkt 2, w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 0,5. *** opłata za: - pierwszych 5 (w przypadku Pakiet Net), komunikatów tekstowych otrzymanych w danym miesiącu kalendarzowym wynosi, - pierwsze 3 (w przypadku Pakiet Startowy), komunikaty tekstowe otrzymane w danym miesiącu kalendarzowym wynosi, Opłata za kolejne komunikaty tekstowe otrzymane w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 0,25 zł.

5 II. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Książeczki mieszkaniowe 1) ustanowienie cesji na rzecz innej osoby za każdą dyspozycję - pobierana 3 2) likwidacja książeczki w dniu 2 2. Wkłady oszczędnościowe typu a'vista 1) otwarcie wkładu wydanie druku książeczki oszczędnościowej lub wystawienie druku nowej książeczki w zamian zapisanej, zniszczonej lub 2) 2,5 utraconej; opłata nie dotyczy druków wydawanych dla Szkolnych Kas Oszczędności za każdą dyspozycję - pobierana 3) ustanowienie cesji na rzecz innej osoby w dniu 3 4) umorzenie utraconej książeczki 2 5) zastrzeżenie książeczki 3. Terminowe wkłady oszczędnościowe 1) otwarcie wkładu, bez wydania terminowej książeczki oszczędnościowej 2) wystawienie druku nowej terminowej książeczki oszczędnościowej w zamian zapisanej, zniszczonej lub utraconej 5 zł 3) umorzenie utraconej książeczki za każdą dyspozycję - pobierana w dniu 2 4) ustanowienie cesji na rzecz innej osoby 3 5) zastrzeżenie książeczki 4. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności za każdą dyspozycję - pobierana w dniu 1 + VAT = 12,3 III. OBSŁUGA RACHUNKÓW WALUTOWYCH W EUR, USD, GBP Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunku za każdą dyspozycję - pobierana w dniu 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie - pobierana w ostatnim dniu roboczym miesiąca 3. Wpłata na rachunek za każdą dyspozycję - pobierana 4. Wypłata z rachunku w dniu Przewalutowanie środków w ramach rachunków prowadzonych w BS w Sztumie ze sporządzeniem dokumentu 5. księgowego na zlecenie klienta za każdą dyspozycję - pobierana 5 zł w dniu 6. Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku na wniosek klienta 1 + VAT = 12,3 7. Opłaty z tytułu przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach, przelewy zagraniczne i transgraniczne oraz opłaty za nie wymienione wcześniej czynności i usługi bankowe w obrocie walut wymienialnych - określone wg stawek SGB-Banku S.A., zgodnie z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne. 5

6 IV. POZOSTAŁE Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Sporządzenie historii operacji księgowych na rachunku 1) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy za każdą dyspozycję - 2) za okres powyżej 12 miesięcy zł za każdy rozpoczęty miesiąc 2. Dokonanie zmiany rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie 3. Wydanie 1) kserokopii umowy dotyczącej depozytów (umowy o prowadzenie rachunków bankowych, umowy o kartę, umowy UBE) 16,26 zł + VAT = 2 2) odpisu druku książeczki za każdą dyspozycję VAT = 36,9 3) kserokopii druku książeczki 2 + VAT = 24,6 4) opinii o funkcjonowaniu rachunku 3 + VAT = 36,9 5) zaświadczenia o numerze rachunku i wysokości salda 5 zł + VAT = 6,15 zł 4. Zapis (dyspozycja) na wypadek śmierci 1) dokonanie zapisu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję - 2 2) zmiana (odwołanie) zapisu na wypadek śmierci 1 5. Pełnomocnictwa 1) ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku w innym dniu niż dzień założenia rachunku za każdą dyspozycję - 1 2) przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w BS w Sztumie na rzecz innego banku 1 V. DEBETOWE KARTY PŁATNICZE Wydanie karty: RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY 6 Visa Electron młodzieżowa Maestro oraz Visa Electron MasterCard Debit PayPass Visa Electron paywave Visa Electron paywave młodzieżowa OBOWIĄZUJĄCA STAWKA na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy na 48 miesięcy 1) dla posiadacza rachunku za każdą kartę - 2) dla współposiadacza rachunku nie dotyczy nie dotyczy 3) dla osoby wskazanej nie dotyczy nie dotyczy 2. Wznowienie karty - 3. Zastrzeżenie karty - 4. Użytkowanie karty miesięcznie - pobierana za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym 2,5 2,5 2,5

7 miesiąca Użytkowanie karty przez posiadacza (współposiadacza) rachunku ROR 4A Pakiet. miesięcznie - nie dotyczy nie dotyczy Użytkowanie karty przez posiadacza (współposiadacza) rachunku Pakiet pobierana za dany 4B Net - w przypadku rachunku wspólnego nie pobiera się opłaty za miesiąc w ostatnim nie dotyczy nie dotyczy użytkowanie maksymalnie 2 kart do rachunku. dniu roboczym miesiąca 4C Użytkowanie karty przez posiadacza rachunku Pakiet Startowy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy za każdą zmianę - 5. Zmiana limitów transakcyjnych karty na wniosek klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 1) spółdzielczych 2) w bankomatach obcych za każdą wypłatę - 1,3 1,3 1,3 min. 5 zł min. 5 zł 3) w kasach innych banków rozliczenia operacji, min. 4,5 min. 4,5 min. 4,5 min. 4,5 min. 4,5 naliczana od 4) w bankomatach za granicą wypłacanej kwoty min. 4,5 min. 4,5 min. 4,5 min. 1 min. 1 5) w ramach usługi cash back 0,6 0,6 0,6 7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN - 8. Wydanie nowego numeru PIN 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 9. Zmiana PIN w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB za każdą zmianę - 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 2) bankomatach obcych 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 10. Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB za każde sprawdzenie - 2) bankomatach obcych 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł miesięcznie Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł rozliczenia operacji 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł rozliczenia operacji 13. za każdą przesyłkę - Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) rozliczenia operacji 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 14. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji - pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% (dotyczy Visa Electron) bez opłaty 1% 1% 7

8 VI. KARTY KREDYTOWE Opłaty naliczane i pobierane zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych oraz umową o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY Visa OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MasterCard 1. Wydanie karty na 48 miesięcy na 48 miesięcy 1) głównej za każdą kartę 2) dodatkowej 2. Użytkowanie karty 1) głównej rocznie, z góry 55 zł 55 zł 2) dodatkowej za każdy rok ważności karty 55 zł 55 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub zastrzeżonej albo duplikatu w miejsce uszkodzonej 4. Wznowienie karty za każdą kartę 5. Zastrzeżenie karty 6. Opłata za wypłatę gotówki 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych, min. 6 zł, min. 6 zł za każdą wypłatę, naliczana 2) w bankomatach obcych od wypłacanej kwoty -, min. 6 zł, min. 6 zł 3) w kasach innych banków rozliczenia, min. 6 zł, min. 6 zł operacji 4) w bankomatach za granicą, min. 7 zł, min. 7 zł 7. Zmiana PIN w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB 4,5 4,5 za każdą zmianę 2) bankomatach obcych 7 zł 7 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 9. Wydanie nowego numeru PIN 6 zł 6 zł 10. Zmiana limitu kredytowego Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 5 zł 12. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji - rozliczenia 1% bez opłaty operacji 13. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych oraz umową o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej 5%, min. 5 5%, min. 5 8

9 14. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN za każde upomnienie lub wezwanie - pobierana najpóźniej przy spłacie zadłużenia za każdą przesyłkę - rozliczenia operacji 6,6 (koszt listu potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych 6,6 (koszt listu potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych 45 zł 45 zł VII. KARTY CHARGE Opłaty naliczane i pobierane zgodnie z Regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych oraz umową o kartę płatniczą typu charge MasterCard Gold * MasterCard Standard* Visa Classic* RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY * dotyczy kart wydanych na podstawie wniosków o wydanie międzynarodowej karty płatniczej typu charge złożonych przed dniem 25 lutego 2015 r. OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wydanie karty na 24 miesiące na 24 miesiące na 24 miesiące 1) głównej za każdą kartę 2) dodatkowej 2. Użytkowanie karty 1) głównej miesięcznie - pobierana za 7 zł 5 zł 5 zł dany miesiąc w ostatnim dniu 2) dodatkowej roboczym miesiąca 7 zł 5 zł 5 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub zastrzeżonej albo duplikatu karty w miejsce uszkodzonej - 4. Wznowienie karty - 5. Zastrzeżenie karty - 6. Opłata za wypłatę gotówki 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, naliczana 2) w bankomatach obcych od wypłacanej kwoty -, min. 3,5, min. 3,5, min. 3,5 3) w kasach innych banków rozliczenia, min. 4,5, min. 4,5, min. 4,5 operacji 4) w bankomatach za granicą, min. 4,5, min. 4,5, min. 4,5 7. Zmiana PIN w oferujących taką usługę: 1) bankomatach SGB 4,5 4,5 4,5 za każdą zmianę 2) bankomatach obcych 7 zł 7 zł 7 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 9. Wydanie nowego numeru PIN 6 zł 6 zł 6 zł 10. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5 zł 5 zł 5 zł 9

10 11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5 zł 5 zł 5 zł 13. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki 1) w kraju miesięcznie, naliczana od 1% 1% 1% kwoty transakcji wykonanych 2) za granicą w poprzednim cyklu 1% 1% 1% rozliczeniowym 15. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie lub wezwanie - pobierana najpóźniej przy spłacie zadłużenia 16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą wypłatę 18. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji - rozliczenia 6,6 (koszt listu potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych równowartość 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard równowartość 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard 6,6 (koszt listu potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych nie dotyczy nie dotyczy 6,6 (koszt listu potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1% OPŁATY I PROWIZJE Z TYTUŁU OBSŁUGI KASOWEJ Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1. Wpłaty gotówkowe klientów indywidualnych na rachunki bankowe prowadzone w za każdą wpłatę - 0,4% innych bankach nie mniej niż 4,5, nie więcej niż Wpłaty gotówkowe klientów instytucjonalnych na rachunki bankowe prowadzone w za każdą wpłatę - 0,5% innych bankach nie mniej niż 5 zł, nie więcej niż Wpłaty gotówkowe klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych za każdą wpłatę - realizowane za pomocą systemu BlueCash. 0,1% nie mniej niż 1 4. Doładowanie telefonów prepaid realizowane w kasie. za każde doładowanie - 10

11 OPŁATY I PROWIZJE Z TYTUŁU UDZIELENIA KREDYTU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY UWAGI STAWKA 1. Prowizja przygotowawcza 1) kredyty detaliczne a) dla klientów współpracujących z Bankiem jednorazowo - najpóźniej w dniu uruchomienia, od kwoty przyznanego 11 klient współpracujący z Bankiem - klient posiadający w Banku rachunek bankowy od minimum 6 miesięcy, na który dokonywane są systematyczne - comiesięczne wpływy lub posiadający w Banku czynny lub zakończony nie później niż w okresie ostatnich 6 miesięcy produkt o charakterze kredytowym (tj. dostępny w Banku produkt kredytowy przeznaczony dla klientów indywidualnych), terminowo spłacany przez ostatnie 6 miesięcy (przekroczenie terminu spłaty określonego w umowie maksymalnie do 30 dni) b) dla klientów nie spełniających warunku ujętego w ppkt a 2) kredyt PILNE POTRZEBY jednorazowo - najpóźniej w dniu uruchomienia, od kwoty przyznanego 2,5% 3) kredyt KREDYT BEZPIECZNY jednorazowo - najpóźniej w dniu uruchomienia, od kwoty przyznanego, nie mniej niż 25 zł 4) w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym jednorazowo - przy postawieniu do kredytobiorcy oraz za każdorazowo rozpoczęty 12-miesięczny okres funkcjonowania w ROR w pierwszym roboczym dla Banku dniu nowego okresu, od kwoty przyznanego limitu lub w dniu podpisania aneksu zwiększającego kwotę 5) kredyt mieszkaniowy - w zależności od udziału środków własnych a) do 20% włącznie jednorazowo - najpóźniej w dniu b) powyżej 20% do 50% włącznie uruchomienia, od kwoty przyznanego 1,5% c) powyżej 50% 1% 6) kredyt hipoteczny a) dla klientów współpracujących z Bankiem jednorazowo - najpóźniej w dniu uruchomienia, od kwoty przyznanego jak w ust. 1 pkt 1 ppkt a 1,5% b) dla klientów nie spełniających warunku ujętego w ppkt a 2,5% jednorazowo - najpóźniej w dniu 7) kredyt konsolidacyjny uruchomienia, od kwoty przyznanego 4%

12 8) kredyt mieszkaniowy "Mieszkanie dla młodych" 9) kredyt na czesne 10) kredyt Fotowoltaika Za zmianę, na wniosek kredytobiorcy, warunków spłaty należności z tytułu udzielonych kredytów (zmiana terminu, wysokości rat spłaty) wymagających zawarcia aneksu do umowy jednorazowo - najpóźniej w dniu uruchomienia, od kwoty przyznanego jednorazowo - najpóźniej w dniu uruchomienia, od kwoty przyznanego każdorazowo przed wypłatą kolejnej transzy - najpóźniej w dniu realizacji transzy, od kwoty wypłacanej transzy jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia, od kwoty przyznanego 12 w przypadku posiadania przez kredytobiorcę rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w Banku, na który dokonywane będą regularne wpływy, w 1, wysokości równej co najmniej sumie kwot wymaganych do spłaty rat i odsetek oraz bieżących opłat i prowizji związanych z prowadzeniem rachunku w pozostałych przypadkach do wyboru jeden z wariantów jednorazowo - w dniu zawarcia aneksu od kwoty objętej zmianą 1%, nie mniej niż 25 zł Za zmianę, na wniosek kredytobiorcy, innych warunków umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy (innych niż zmiana terminu, wysokości rat spłaty), za wyjątkiem zmiany oprocentowania 1) zmiana zabezpieczenia 10 jednorazowo - w dniu zawarcia aneksu 2) inne warunki umowy (aneksu) niż wskazane w punkcie Za przedterminową spłatę (rekompensacyjna) jednorazowo - w dniu dokonania przedterminowej spłaty, od kwoty spłaconej przed terminem określonym w umowie 1,5% min. 20 w przypadku wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty mieszkaniowego Mieszkanie dla młodych w ciągu 5 pierwszych lat od daty uruchomienia ; w pozostałych przypadkach 5. Za wydanie promesy udzielenia jednorazowo - przed wydaniem promesy za każdą promesę Za czynności związane z restrukturyzacją (ugodą, konwersją kredytów, inne formy restrukturyzacji) Za czynności związane z przygotowaniem umowy o przejęcie długu Za sporządzenie i wysłanie upomnienia o zaległych odsetkach lub ratach po upływie terminu spłaty wynikającego z umowy jednorazowo - w dniu podpisania umowy, ugody, od kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty jednorazowo - w dniu podpisania umowy, od kwoty przejmowanego zadłużenia pobierana za każde upomnienie o zaległościach, w przypadkach określonych w umowie, najpóźniej przy spłacie zadłużenia przeterminowanego za każde upomnienie o zaległościach wysłane do kredytobiorcy we wskazanych w umowie okresach rozliczeniowych, nie częściej niż raz w miesiącu 1%, nie mniej niż 25 zł 1%, nie mniej niż 25 zł 6,6 (koszt listu potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych

13 Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat Za wysłanie kopii upomnienia o zaległych odsetkach lub ratach lub kopii wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat Za wydanie kredytobiorcy - na jego wniosek - zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów i 11. innych tytułów oraz (lub) zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 12. Za sporządzenie i wydanie: ) odpisu umowy o kredyt, prawne zabezpieczenie lub aneksu 2) kserokopii umowy o kredyt, prawne zabezpieczenie lub aneksu Za rozpatrzenie wniosku i wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie działki Za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia Za wydanie zaświadczenia o posiadanych w ostatnich 5 latach kredytach Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A., na żądanie klienta, informacji o spłacie pobierana za każde wezwanie do zapłaty, w przypadkach określonych w umowie, najpóźniej przy spłacie zadłużenia przeterminowanego pobierana za każde upomnienie o zaległościach, wezwanie do zapłaty, w przypadkach określonych w umowie, najpóźniej przy spłacie zadłużenia przeterminowanego za każde zaświadczenie - w dniu wydania zaświadczenia za każdy dokument - w dniu wydania dokumentu za każdy dokument - w dniu wydania dokumentu za każdy rozpatrzony wniosek - w dniu wydania dokumentu za każdy duplikat - w dniu wydania duplikatu za każde zaświadczenie - w dniu wydania zaświadczenia za każdą wysłaną informację - w dniu wydania informacji za każde wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy we wskazanych w umowie okresach rozliczeniowych, nie częściej niż raz w miesiącu za każdą kopię upomnienia o zaległościach lub wezwania do zapłaty wystawionego dla kredytobiorcy, wysłaną do poręczyciela i (lub) dłużnika z tytułu (wysyłane we wskazanych w umowie okresach rozliczeniowych, nie częściej niż raz w miesiącu) 6,6 (koszt listu potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych 6,6 (koszt listu potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych 5 + VAT = 61,5 3 + VAT = 36,9 2 + VAT = 24, VAT = 123 zł 5 + VAT = 61,5 5 + VAT = 61,5 24,6 + VAT = 30,26 zł 13

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE KLIENCI INDYWIDUALNI obowiązuje od 1 listopada 2017 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE KLIENCI INDYWIDUALNI obowiązuje od 1 listopada 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE KLIENCI INDYWIDUALNI obowiązuje od 1 listopada 2017 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TABELA 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 6/2015 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 29.01.2015 r. (I zmiana Uchwałą Zarządu Nr 60/2015 z dnia 09.07.2015 r.) (II zmiana Uchwałą Zarządu Nr 81/2015 z dnia 23.09.2015 r.) (III

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 0.04.207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2003 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku z dnia 17.01.2003r. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr 75/2006 z 11.08.2006r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Taryfa Prowizji i Opłat

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Taryfa Prowizji i Opłat Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat

Bardziej szczegółowo