T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie obowiązuje od dnia 18 marca 2016 r. Wołczyn, marzec 2016 r.

2 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE (ROR), TERMINOWE LOKAT I WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ORAZ RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 4 A. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 4 B. Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych 5 C. Rachunek oszczędnościowy 5 D. Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie 6 E. Inne usługi bankowe 6 II. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART 7 A. Karty wydawane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) 7 B. Karty charge 9 C. Karta przedpłacona MasterCard 10 D. Karty kredytowe 11 IV. KREDYTY I POŻYCZKI 12 A. Kredyty odnawialne w ROR 12 B. Kredyt gotówkowy 13 C. Kredyt okazjonalny 13 D. Kredyty mieszkaniowe 13 E. Pożyczka hipoteczna 14 F. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie 14 G. Kredyt konsolidacyjny 14 H. Pozostałe kredyty dla osób fizycznych 14 I. Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące kredytów/pożyczek 14 V. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 16 A. SMS banking 16 B. Usługa bswolczyn24.pl obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu 17 VI. POZOSTAŁE OPERACJE I USŁUGI BANKOWE 17 2

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie, zwana dalej Taryfą, dotyczy prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie od osób fizycznych. 2. Przez użyte w Taryfie określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Wołczynie oraz jego jednostki organizacyjne, 2) osoba fizyczna osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych, nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) ROR rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, 4) SGB Spółdzielczą Grupę Bankową, którą tworzą SGB-Bank Spółka Akcyjna i zrzeszone banki spółdzielcze. 3. Stawki prowizji lub opłat podawane w Taryfie, wyrażone są w złotych lub w wartościach procentowych kwoty operacji. 4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba, że strony umówiły się inaczej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji lub opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 7. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej z zastrzeżeniem, że: 1) dopuszcza się możliwość okresowego pobierania prowizji i opłat od powtarzalnych operacji, jeżeli strony tak uzgodnią, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, 2) opłaty za dokonywane przez Bank czynności o charakterze okresowym (np. prowadzenie rachunków), pobiera się za okres, którego te opłaty dotyczą, najdalej do końca danego miesiąca, z zastrzeżeniem pkt Nie pobiera się prowizji od: 1) wpłat na lokaty i wkłady terminowe prowadzone w Banku, 2) wpłat związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku (w tym kredytów/pożyczek i odsetek od kredytów/pożyczek), 3) wpłat na cele charytatywne. 9. Niezależnie od prowizji i opłat, pobiera się również: 1) zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez Bank kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym, 2) prowizje i opłaty za rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu zlecenia, zgodnie z taryfami tych banków lub według odrębnie zawartych porozumień. 10. Kwoty prowizji i opłat pobieranych w złotych podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy na następujących zasadach: kwoty poniżej 0,5 grosza pomija się, a od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 11. Opłaty dotyczące rachunku w walutach wymienialnych, pobiera się w kwocie stanowiącej równowartość opłaty wyrażonej w złotych, przeliczonej na daną walutę tego rachunku według kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty, zgodnie z Taryfą, chyba, że postanowienia zawartej umowy rachunku stanowią inaczej. 12. Prowizje i opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank, a opłaty i prowizje uiszczone z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres. 13. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 14. Bank dodatkowo podaje do publicznej wiadomości informacje o wysokości pobieranych prowizji i opłat bankowych, poprzez wywieszenie Taryfy na tablicach ogłoszeń, w jednostkach organizacyjnych Banku oraz na stronie internetowej Banku ( 3

4 II. L.p. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE (ROR), TERMINOWE LOKAT I WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ORAZ RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty ROR junior ROR młodzieżowy ROR standard ROR e-konto ROR mini ROR VIP ROR emerytura 1. Otwarcie ROR - 2. Prowadzenie ROR miesięcznie 4,- 9,- 9,- 2 4,- 3. Wpłaty na ROR - 4. Wypłaty z ROR - 5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) z ROR na rachunki : 1) prowadzone w Banku 2) prowadzone w innych bankach 3) ZUS, US 4) blokada na rachunku na potrzeby przelewu zagranicznego na zlecenie klienta 5) potwierdzenie realizacji przelewu 6. Zlecenia realizowane w systemie SORBNET* 1) w kwocie wyższej lub równej ,00 zł 2) w kwocie niższej niż ,00 zł *przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w Banku 7. Zlecenia stałe do ROR: 1) realizacja dyspozycji 2) zmiana zlecenia stałego 3) odwołanie zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty: 1) ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 2) realizacja polecenia zapłaty (opłata z rachunku dłużnika) 3) odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 4) odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty 5) powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika za każdy przelew za każdy przelew za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 0,75 nie dotyczy 2,25 2,25 1,25 1,75 2,75 3,75 30,00 1,75 1,75 5,25 10,25 10,25 1,75 1,75 2,25 2,25 1,25 1,75 9. Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku miesięcznie 2,25 1,75 1,75 4

5 B. Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Otwieranie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku: a) jednego rachunku b) każdego następnego rachunku 2) prowadzenie rachunku za każdy rachunek miesięcznie 2. Wpłaty na rachunek - 3. Wypłaty z rachunku - C. Rachunek oszczędnościowy L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego - 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego - 3. Wpłaty na rachunek oszczędnościowy - 4. Pierwsza wypłata* z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu kalendarzowym *wypłata z rachunku oszczędnościowego rozumiana jest, jako wypłata: - gotówkowa realizowana w jednostce organizacyjnej Banku, - - bezgotówkowa poleceniem przelewu (z wyjątkiem zlecenia w systemie SORBNET) realizowanym w jednostce organizacyjnej Banku. 5. Druga i kolejne wypłaty* z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu kalendarzowym *wypłata z rachunku oszczędnościowego rozumiana jest, jako wypłata: - gotówkowa realizowana w jednostce organizacyjnej Banku, za każdą wypłatę - bezgotówkowa poleceniem przelewu realizowanym w jednostce organizacyjnej Banku (w przypadku zlecenia w systemie SORBNET obowiązuje dodatkowa opłata określona w pkt 7) 6. Zlecenia realizowane w systemie SORBNET w przypadku pierwszej wypłaty z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu kalendarzowym*: 1) w kwocie wyższej lub równej ,00 zł 2) w kwocie niższej niż ,00 zł *przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w Banku 7. Zlecenia realizowane w systemie SORBNET w przypadku drugiej i kolejnych wypłat z rachunku oszczędnościowego w danym miesiącu kalendarzowym*: 1) w kwocie wyższej lub równej ,00 zł 2) w kwocie niższej niż ,00 zł *przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w Banku 8. Zlecenia stałe do rachunku oszczędnościowego: 1) realizacja dyspozycji 2) zmiana zlecenia stałego 3) odwołanie zlecenia stałego za każdą wypłatę za każdy przelew za każdy przelew za każdą dyspozycję 0,50 9. Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku oszczędnościowego miesięcznie 5

6 D. Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Otwarcie rachunku - 2. Prowadzenie rachunku - 3. Wpłaty na rachunek - 4. Wypłaty z rachunku - 5. Wydanie nowej książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 9,- 6. Zlecenia stałe do rachunku: 1) realizacja dyspozycji 2) zmiana zlecenia stałego 3) odwołanie zlecenia stałego 7. Polecenie zapłaty: 1) ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 2) realizacja polecenia zapłaty (opłata z rachunku dłużnika) 3) odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 4) odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty 5) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 8. Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku oszczędnościowego miesięcznie E. Inne usługi bankowe (opłaty i prowizje obowiązujące dla wszystkich rodzajów rachunków) L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Dokonanie zastępczo czynności obrotu oszczędnościowego zgodnie z zawartymi za każdą czynność porozumieniami 2. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego za każdy czek 3. Sporządzenie wyciągu bankowego - 4. Przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie zapisu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 5. Dokonanie zastrzeżenia dokumentów obrotu oszczędnościowego w międzybankowym systemie zastrzeżeń - 6. Dokonanie zastrzeżenia w obrocie zastępczym - 7. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia za każdą dyspozycję 8. Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej - na życzenie klienta za każdą dyspozycję 3 9. Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej - w związku z likwidacją 6 za każdą dyspozycję książeczki 10. Ustanowienie, zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku, blokady na rachunku na zabezpieczenie wierzytelności innych za każdą blokadę 2 niż wierzytelności Banku 11. Potwierdzenie umowy cesji praw do rachunku lokaty lub wkładu terminowego oszczędnościowego za każdą cesję 50,- 12. Umorzenie książeczki oszczędnościowej za każde umorzenie 13. Wydanie z archiwum książeczki oszczędnościowej za każde wydanie 14. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bieżące, związane z prowadzeniem przez posiadacza ROR działalności gospodarczej (w banku i innych bankach) za każdy przelew 0,5% nie mniej niż 6

7 III. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART A. Karty wydawane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) L.p. Wyszczególnienie czynności 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza i współposiadacza rachunku: a) ROR junior b) ROR młodzieżowy c) ROR standard d) ROR e-konto e) ROR emerytura f) ROR VIP g) ROR mini 2. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku w przypadku posiadania także karty Maestro, MasterCard Debit Paypass: a) ROR młodzieżowy b) ROR standard c) ROR e-konto d) ROR emerytura e) ROR VIP 2) osoby wskazanej a) ROR młodzieżowy b) ROR standard c) ROR e-konto d) ROR emerytura e) ROR VIP f) ROR mini 3. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 4. Wznowienie karty do rachunku: 1) ROR junior 2) ROR młodzieżowy 3) ROR standard 4) ROR e-konto 5) ROR emerytura 6) ROR VIP 7) ROR mini Tryb pobierania opłaty za każdą kartę Visa Electron (bez funkcji zbliżeniowej) 7 Visa Electron młodzieżowa (bez funkcji zbliżeniowej) Visa Electron paywave (z funkcją zbliżeniową) Visa Electron paywave młodzieżowa (z funkcją zbliżeniową) Maestro (bez funkcji zbliżeniowej) MasterCard Debit (z funkcją zbliżeniową) MasterCard Debit młodzieżowa (z funkcją zbliżeniową) MasterCard NFC za każdą kartę za każdą kartę 5. Zastrzeżenie karty -

8 6. Użytkowanie karty wydanej do: 1) ROR junior 2) ROR młodzieżowy 3) ROR standard 4) ROR e-konto 5) ROR emerytura 6) ROR VIP 7) ROR mini 7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 8. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB* 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą 6) w ramach usługi cash back *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 9. Przesłanie do klienta numeru PIN 1) ROR junior 2) ROR młodzieżowy 3) ROR standard 4) ROR e-konto 5) ROR emerytura 6) ROR VIP 7) ROR mini 10. Zmiana PIN w bankomatach: 1) sieci SGB 2) innych niż wskazane w pkt Opłata za wydanie nowego PIN* * przypadków, gdy klient nie otrzymał nr PIN do nowej lub wznowionej karty z przyczyn od siebie niezależnych 12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) sieci SGB 2) innych niż wskazane w pkt. 1 miesięcznie za każdą zmianę za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdy numer PIN za każdą zmianę za każdy numer PIN za każde sprawdzenie 1,30 0,60 4,50 1,30 0,60 4,50 2% min. 2% min. 2% min. 2% min. 1,30 0,60 4,50 1,30 0,60 4,50 1,30 0,60 4,50 1,30 0, Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta na jego miesięcznie 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 życzenie 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 życzenie klienta zestawienie 15. Transakcje bezgotówkowe (w tym zbliżeniowe) - 8

9 16. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji B. Karty charge L.p. Wyszczególnienie czynności 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza i współposiadacza rachunku: a) ROR standard b) ROR e-konto c) ROR emerytura d) ROR VIP 2) osoby wskazanej: a) ROR standard b) ROR e-konto c) ROR emerytura d) ROR VIP 2. Wydanie nowej karty w miejsce: 1) uszkodzonej 2) utraconej Tryb pobierania opłaty 9 za każdą kartę Visa Classic , ,- MasterCard Standard , ,- MasterCard Standard Gold 200,- 200,- za każdą kartę 40,- 7 40, ,- 3. Wznowienie karty za każdą kartę 40,- 40,- 200,- 4. Użytkowanie karty wydanej do: 1) ROR standard miesięcznie 2) ROR e-konto 3) ROR emerytura 4) ROR VIP 5. Zastrzeżenie karty - 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB* 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2% 2% min. 2% 2% min. 2% 2% min. 8. Przesłanie do klienta numeru PIN za każdy numer PIN 9. Zmiana PIN w bankomatach: 1) sieci SGB za każdą zmianę 4,50 4,50 4,50 2) innych niż wskazane w pkt. 1

10 10. Opłata za wydanie nowego PIN* * przypadków, gdy klient nie otrzymał nr PIN do nowej lub wznowionej za każdy numer PIN karty z przyczyn od siebie niezależnych 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 2,58 2, Transakcje bezgotówkowe Przekroczenie limitu transakcyjnego naliczana od kwoty 2% 2% 2% 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: 1) w kraju 2) za granicą przekroczenia miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% miesięcznie 1% miesięcznie 1% miesięcznie 1% miesięcznie 1% miesięcznie 1% miesięcznie 16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN C. Karta przedpłacona MasterCard (bez funkcji zbliżeniowej) naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Wydanie karty i numeru PIN: za każdą kartę 2 2. Zasilenie rachunku karty: - 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - 6. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB* 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 7. Zmiana PIN w bankomatach: 1) sieci SGB 2) innych, niż wskazane w pkt. 1 za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji,- 1, min za każdą zmianę 4,50,- 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta - 9. Transakcje bezgotówkowe - 10

11 D. Karty kredytowe L.p. 1. Wydanie karty: 1) głównej 2) dołączonej Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 11 Visa (bez funkcji zbliżeniowej) MasterCard (bez funkcji zbliżeniowej) MasterCard Gold (z funkcją zbliżeniową) za każdą kartę Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę Użytkownie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) Użytkowanie karty (opłata miesięczna) - 6. Opłata roczna za kartę (opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24 tys. zł) z dołu, po każdym roku ważności karty (pierwszej i wznowionych), naliczana za każdą kartę 150,- 7. Wznowienie karty za każdą kartę Zastrzeżenie karty - 9. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB* 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji min. 6,- min. 6,- min. 6,- min. 6,- min. min. 6,- min. 6,- min. 6,- min. 6,- min. min. 6,- min. 6,- min. 6,- min. 6,- min. 10. Zmiana PIN w bankomacie za każdą zmianę 4,50 4,50 4, Przesłanie do klienta numeru PIN Opłata za wydanie nowego PIN* * przypadków, gdy klient nie otrzymał nr PIN do nowej lub wznowionej karty z przyczyn od siebie niezależnych za każdy numer PIN Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,- 5% min. 50,- 5% min. 50,- 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 2,58 2, Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej naliczana od kwoty

12 niż PLN 17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą kartę równowartość 148 EUR* 18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość 95 EUR* *określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia wypłaty IV. KREDYTY I POŻYCZKI A. Kredyty odnawialne w ROR L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 2. Prowizja przygotowawcza: 1) za uruchomienie kredytu 2) za odnowienie kredytu w okresie trwania umowy naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy naliczana od kwoty odnowionego kredytu, płatna jednorazowo w dniu odnowienia kredytu 3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu naliczana od kwoty, o którą podwyższono kwotę kredytu, pobierana w dniu podwyższenia kwoty kredytu 4. Prowizja za obniżenie kwoty kredytu lub zmianę okresu kredytowania ROR standard ROR emerytura ROR młodzieżowy 0,75% nie więcej niż 4 1,4% 1,9% nie mniej niż ROR VIP ROR e-konto 1,5% nie więcej niż 90,- 0,7% 0,95% nie mniej niż 2,8% 3,8% nie mniej niż 2,0% 0,7% 4,0% za każdą zmianę 50,- 2 50,- 12

13 B. Kredyt gotówkowy L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 2. Prowizja przygotowawcza: 1) okres kredytowania do 12 m-cy włącznie naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo 2) okres kredytowania powyżej 12 do 36 m-cy włącznie przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 3) okres kredytowania powyżej 36 m-cy do 60 m-cy włącznie 4) okres kredytowania powyżej 60 m-cy 3. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu C. Kredyt okazjonalny 1,0% nie więcej niż 7 L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega 1,0% nie więcej niż 7 zwrotowi 2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy wg odrębnych Uchwał Zarządu 3. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu 6,- 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 6,- D. Kredyty mieszkaniowe L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 2. Prowizja przygotowawcza: 1) dla kredytobiorców, którzy posiadają w Banku czynny ROR lub założą w momencie ubiegania się o kredyt ROR, deklarując stałe miesięczne wpływy: a) okres kredytowania do 5 lat włącznie b) okres kredytowania powyżej 5 do 10 lat włącznie c) okres kredytowania powyżej 10 lat 2) dla pozostałych kredytobiorców: a) okres kredytowania do 5 lat włącznie b) okres kredytowania powyżej 5 do 10 lat włącznie c) okres kredytowania powyżej 10 lat naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 3. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu 13 Kredyt mieszkaniowy 0,75% nie więcej niż 150,- 1,25% 1,5% 1,75% 1,5% 1,75% 2,0% Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych 0,75% nie więcej niż 150,- 1,25% 1,5% 1,75% 1,5% 1,75% 2,0% Kredyt mieszkaniowy Twój dom 0,375% nie więcej niż 7 0,625% 0,75% 0,875% 0,75% 0,875% 1,0% 6,- 6,-

14 E. Pożyczka hipoteczna L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o pożyczkę naliczana od wnioskowanej kwoty pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 0,75% nie więcej niż Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonej pożyczki, płatna jednorazowo przed postawieniem pożyczki do dyspozycji pożyczkobiorcy 2,5% 3. Prowizja za administrowanie pożyczki miesięcznie za okres trwania pożyczki ponad 1 rok, pobierana przy ratach pożyczki 6,- F. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o pożyczkę naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 0,75% nie więcej niż Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do 2,9% dyspozycji kredytobiorcy 3. Prowizja za administrowanie pożyczki miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu 6,- G. Kredyt konsolidacyjny L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o kredyt naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 0,75% nie więcej niż 7 3. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu 6,- H. Pozostałe kredyty dla osób fizycznych Prowizje i opłaty pobierane są według odrębnych Uchwał Zarządu. I. Pozostałe opłaty i prowizje dotyczące kredytów/pożyczek L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę terminu spłaty kredytu/pożyczki lub rat kredytu/pożyczki* * na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, dot. wszystkich kredytów/pożyczek 2. Prowizja za prolongatę terminu spłaty kredytu/pożyczki* 1) do 3 miesięcy 2) powyżej 3 miesięcy * dotyczy wszystkich kredytów/pożyczek naliczana od kwoty kredytu/pożyczki lub raty kredytu/pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku naliczana od kwoty prolongowanej 3,9% 0,1% nie mniej niż 2 nie więcej niż 250,- 1,5% 2,0% 14

15 3. Opłata za: 1) sporządzenie umowy o kredyt/pożyczkę i innych umów związanych z udzieleniem kredytu/pożyczki poza siedzibą Banku 2) sporządzenie aneksu do umowy o kredyt/pożyczkę 4. Opłata za rozpatrzenie wniosku o obniżenie oprocentowania kredytu/pożyczki na wniosek kredytobiorcy/pożyczkobiorcy 5. Opłata za rozpatrzenie wniosku o nowe rozterminowanie spłaty rat kredytu/pożyczki 6. Opłata za: 1) zawarcie umowy ugody 2) sporządzenie umowy przejęcia długu od wysokości zadłużenia 7. Opłata za: 1) kserokopię dokumentów kredytowych 2) sporządzenie, na wniosek klienta, odpisów dowodów wypłaty i spłaty kredytów/pożyczek lub innego dokumentu kredytowego 8. Opłaty za wykonanie następujących czynności, na wniosek klienta: * 1) wystawienie zaświadczenia stwierdzającego brak zadłużenia: a) w celu przedłożenia w innym banku b) w celu przedłożenia w innej instytucji 2) wystawienie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia: a) w celu przedłożenia w innym banku b) w celu przedłożenia w innej instytucji 3) wystawienie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia oraz warunki kredytowania: a) w celu przedłożenia w innym banku b) w celu przedłożenia w innej instytucji 4) wystawienie opinii o kredytobiorcy/ pożyczkobiorcy: a) w celu przedłożenia w innym banku b) w celu przedłożenia w innej instytucji 5) wystawienie innej informacji o charakterze zaświadczenia 6) wydanie odpisu umowy o kredyt/pożyczkę 7) wydanie odpisu aneksu do umowy o kredyt/pożyczkę 8) wystawienie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z KW: a) w kwocie do ,- włącznie b) w kwocie powyżej ,- 9) wystawienie zezwolenia na wykreślenie zastawu z dowodu rejestracyjnego pojazdu 10) zmiana zabezpieczenia kredytu/pożyczki za każdą umowę za każdy aneks 3 plus koszty przejazdu ustalony według rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 50,- za każdy wniosek 2 za każdy wniosek 3 naliczana od kwoty kredytu/pożyczki podlegającej ugodzie naliczana od kwoty długu za każdy dokument za każde zaświadczenie za każde zaświadczenie za każde zaświadczenie za każdą opinię za każdą informację za każdy odpis za każdy odpis za każde zezwolenie za każde zezwolenie za każdą zmianę 1,0% nie mniej niż 50,- 0,5% nie mniej niż 2 80,- 90, , ,- 50,- 15

16 11) częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu/pożyczki w trakcie trwania umowy o kredyt/pożyczkę (dotyczy również cesji) 12) przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego (poza opłatą sądową) 13) wydanie oceny sytuacji ekonomicznej lub zdolności kredytowej podmiotu 14) wystawienie promesy kredytowej 15) sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym 16) wydanie zaświadczenia o spłaconym kredycie: a) jeżeli spłata została dokonana w bieżącym roku b) jeżeli spłata została zakończona w latach poprzednich 9. Opłata dodatkowa od kredytów/pożyczek realizowanych w formie przelewu na rachunek w innym banku. V. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA A. SMS banking L.p. Wyszczególnienie czynności 16 za każde zwolnienie za każde wykreślenie za każdą ocenę za każdą promesę za każdą historię za każde zaświadczenie naliczana od kwoty kredytu/pożyczki realizowanej w formie gotówkowej za każdy przelew 1. Korzystanie z usługi: 1) ROR junior 2) ROR młodzieżowy 3) ROR standard 4) ROR e-konto 5) ROR mini 6) ROR emerytura 7) ROR VIP 2. Opłata za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi, np. zmiana numeru telefonu, zmiana numeru PIN: 1) ROR junior 2) ROR młodzieżowy 3) ROR standard 4) ROR e-konto 5) ROR mini 6) ROR emerytura Tryb pobierania opłaty miesięcznie za każdą zmianę 60,- 40,- 200,- 50, ,-,- 7) ROR VIP 3. Przesyłanie informacji o wysokości salda po każdym dniu, w którym wystąpiła jego zmiana, na początek dnia następnego - 4. Przesyłanie informacji o wystąpieniu salda debetowego - 5. Przesyłanie informacji po każdej zmianie salda: 1) ROR junior 2) ROR młodzieżowy 3) ROR standard 4) ROR e-konto 5) ROR mini 6) ROR emerytura 7) ROR VIP miesięcznie

17 B. Usługa bswolczyn24.pl obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem internetu L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Miesięczna opłata za korzystanie z usługi 2. Realizacja dyspozycji bezgotówkowych (przelewów) z rachunków: 1) ROR standard, ROR emerytura, ROR mini: a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach c) US, ZUS 2) ROR e-konto, ROR VIP, ROR młodzieżowy, ROR junior: a) na wszystkie rachunki za każdy przelew 1,90 3. Zmiana danych w karcie uprawnień zgłaszana przez Posiadacza rachunku za każdą zmianę 4. Przesłanie hasła SMS na numer telefonu GSM Posiadacza rachunku - VII. POZOSTAŁE OPERACJE I USŁUGI BANKOWE L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 1. Przechowywanie depozytu wartościowego w postaci bonu oszczędnościowego, akcji, obligacji, itp. od każdego depozytu, za każdy rok 2. Zamiana jednych nominałów krajowych na inne nominały znaków pieniężnych - 3. Wypłaty na zlecenia klientom nieposiadającym rachunku w Banku naliczana od kwoty wypłaty 1% nie mniej niż 4. Wpłaty gotówkowe na rachunki: 1) prowadzone w Banku 0,5% nie mniej niż 2,49 naliczana od 2) prowadzone w innych bankach, z wyjątkiem: 0,5% nie mniej niż 2,49 wpłacanej kwoty a) ZUS, US 0,5% nie mniej niż 3,99 b) kart kibica KKS Lech prowadzone w SGB-Banku S.A. 5. Za czynności związane z obsługą weksli za każdą czynność, naliczana od sumy 1% nie mniej niż 6. Opłata za wydanie na wniosek innego Banku (zgodnie z art. 105 ustawy Prawo bankowe) zaświadczenia stwierdzającego wysokość lub brak zadłużenia wekslowej za każde zaświadczenie 100,- 17

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 88/2016 z dnia 30.06.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa

Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 0.04.207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia 29.10.2014r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 02-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 06..207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok 1 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 02 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 01.04.2018 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 20-11-2015 r. Spis: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 02

Bardziej szczegółowo