REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa nr UDA-POKL /12 Szczecin, r.

2 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o Regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL /12 o dofinansowanie projektu Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu z dnia roku, zawartą pomiędzy Altkom Akademia S.A., a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. 4. Okres realizacji projektu: roku. 5. Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 2 SŁOWNIK POJĘĆ 1. Beneficjent/Wnioskodawca/Akademia Altkom Akademia S.A.; 2. Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; 3. Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik Projektu (UP) osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanych szkoleń; 4. Projekt Projekt Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu ; 5. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 6. Biuro Projektu Filia Altkom Akademii S.A., Al. Wojska Polskiego 7, Szczecin; 7. EFS Europejski Fundusz Społeczny 8. Strona internetowa Projektu 3 CEL PROJEKTU 1. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału kadrowego 177 mikro i małych przedsiębiorstw ICT poprzez podniesienie kwalifikacji 230 pracowników w zakresie administrowania i programowania baz i hurtowni danych oraz rozwiązań wspierających podejmowanie decyzji biznesowych, ITIL, SharePoint (min. 20% kobiet, min. 30% osób z maks. średnim wykształceniem) w województwie zachodniopomorskim do grudnia 2014 r. 2. Cele szczegółowe projektu to: a. Wzrost kwalifikacji o 40% u 60 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw ICT w zakresie umiejętności administrowania bazami danych województwa zachodniopomorskiego do grudnia 2014 r. b. Wzrost kwalifikacji o 40% u 50 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw ICT w zakresie programowania baz danych w województwie zachodniopomorskim do grudnia 2014 r. c. Wzrost kwalifikacji o 40% u 20 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw ICT w zakresie zarządzania usługami IT w województwie zachodniopomorskim do grudnia 2014 r. d. Wzrost kwalifikacji o 40% u 17 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw ICT w zakresie tworzenia i zarządzania rozwiązaniami wspierającymi podejmowanie decyzji biznesowych w województwie zachodniopomorskim do grudnia 2014 r. 2/9

3 e. Wzrost kwalifikacji o 40% u 83 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw ICT w zakresie tworzenia i zarządzania bazami danych i zarządzania informacją w województwie zachodniopomorskim do grudnia 2014 r. f. Wzrost dostępu do wysokiej jakości wiedzy i kapitału ludzkiego o odpowiednich kwalifikacjach 177 mikro i małych przedsiębiorstw ICT w województwie zachodniopomorskim poprzez przeszkolenie 230 pracowników do grudnia 2014 r. 4 GRUPA DOCELOWA 1. Wsparcie w projekcie skierowane jest do 177 mikro (w tym samozatrudnionych) i małych przedsiębiorstw z sektora ICT, zajmujących się m.in. opracowywaniem i administracją baz i hurtowni danych oraz tworzeniem rozwiązań wspierających podejmowanie decyzji biznesowych, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym: a. min. 1 przedsiębiorstwo, które powstało w wyniku dofinansowania z Dz.6.2 lub 6.1.3; b. min. 50% niekorzystających dotąd z dofinansowania szkoleń nie otrzymały pomocy publicznej w ramach POKL w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w latach ; oraz ich 230 pracowników (min. 20% kobiet) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub samozatrudnionych: pracujących i/lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie województwa zachodniopomorskiego, wykonujących pracę na stanowisku informatyka, nie posiadających certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie tematów określonych w Projekcie, których warsztat pracy odbiega od międzynarodowych standardów określonych przez producentów rozwiązań informatycznych, chcących zdobyć kwalifikacje zawodowe bez względu na wiek jako: administratorzy baz i hurtowni danych, programiści baz i hurtowni danych, administratorzy i programiści rozwiązań wspierających podejmowanie decyzji biznesowych. 2. Liczba osób do przeszkolenia: 230 (46 kobiet, 184 mężczyzn) w tym samozatrudnieni: 142 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach: 49 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem: 177 Mikroprzedsiębiorstwa: 159 Małe przedsiębiorstwa: 18 5 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Akademię odbywa się przez wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie Karty zgłoszenia. Dokument stanowi zbiór podstawowych informacji dotyczących Przedsiębiorcy oraz szkoleń będących przedmiotem jego zainteresowania oraz jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. z pózn. zm. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Karta Zgłoszenia powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa. 3/9

4 3. Karta Zgłoszenia powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres W przypadku braku takiej możliwości dokumenty powinny zostać dostarczone osobiście/wysłane pocztą do Biura Projektu Al. Wojska Polskiego 7, Szczecin. 4. Przesłana Karta Zgłoszenia nie gwarantuje uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 5. Na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszenia stanowiących deklarację uczestnictwa Przedsiębiorcy w szkoleniu Akademia dokona wyboru zgłoszeń kierując się założeniami i celami projektu. 6. Akademia zastrzega sobie prawo zaproponowania innych warunków szkolenia, bądź odmowy przeprowadzenia szkolenia wskazanego w Karcie Zgłoszenia. 7. Informacja o kwalifikacji oraz warunkach przeprowadzania szkolenia zostanie przekazana Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną na adres wskazany na Karcie Zgłoszenia lub, w przypadku braku powyższego, telefonicznie pod numer wskazany tamże. 6 REKRUTACJA 1. Rekrutacja prowadzona będzie w całym regionie w trybie ciągłym od do przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych. 2. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem następujących kryteriów rekrutacji: a. Kryteria pierwszeństwa: i. Firmy delegujące kobiety (waga 4 pkt); ii. Mikro i małe przedsiębiorstwa ICT nie będące dotąd beneficjentami pomocy publicznej w Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w latach (waga 5 pkt); iii. Firmy powstałe dzięki dofinansowaniu z Działania 6.2 lub (waga 2 pkt); b. Kryteria uzupełniające: i. kolejność zgłoszeń. 3. Na etapie rekrutacji do Projektu przeprowadzona zostanie weryfikacja posiadanej wiedzy: a. wiedzy bazowej na podstawie ogólnego testu kompetencyjnego; b. wiedzy dotyczącej tematyki szkoleniowej (wybranej ścieżki szkoleniowej) % miejsc w projekcie zarezerwowanych jest dla osób posiadających co najwyżej średnie wyksztalcenie. 5. O przyjęciu Uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych określonych w dokumentach programowych PO KL i wniosku o dofinasowanie Projektu. 6. Do wzięcia udziału w Projekcie wymagane jest podpisanie umowy szkoleniowej i innych wymaganych dokumentów i dostarczenie ich do Biura Projektu najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia. 7. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie zostanie sporządzona rezerwowa lista osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. 7 SZKOLENIA 1. Planowana wielkość grupy szkoleniowej: 10 osób. 2. Szkolenia będą organizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. 3. Termin realizacji szkoleń będzie zgodny z opracowanym Harmonogramem. 4. Zajęcia odbywać się będą w terminach dogodnych dla uczestników projektu. 4/9

5 5. Szkolenia prowadzone będą m.in. przez certyfikowanych przez Microsoft trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie, potrafiących zdiagnozować i wyeliminować bariery związane z różnym poziomem wykształcenia uczestników Projektu, przełamujący stereotypy postrzegania branży IT jako branży męskiej. 6. Szkolenie przeprowadzone będą w oparciu o przygotowany Program szkolenia. 7. Akademia posiada doświadczenie niezbędne do należytego przeprowadzenia szkoleń, ale nie może być odpowiedzialna za rezultaty i efekty wdrożeniowe przeprowadzonego szkolenia. 8. Każdy uczestnik ma do wyboru jedną z 5 ŚCIEŻEK SZKOLENIOWYCH: Ścieżka A: Certyfikowany Specjalista - Administrator Baz Danych 1. Instrukcje zapytań w języku Transact-SQL dla MS SQL Server 2012 (40h) 2. Utrzymanie bazy danych MS SQL Server 2012 (40h) 3. Warsztat przygotowujący do egzaminu (8h) Egzamin i certyfikat: Microsoft Certified Technology Specialist SQL Server 2012, Implementation and Maintenance Ścieżka B: Certyfikowany Specjalista - Programista Baz Danych 1. Instrukcje zapytań w języku Transact-SQL dla MS SQL Server 2012 (40h) 2. Implementacja MS SQL Server 2012 (40h) 3. Warsztat przygotowujący do egzaminu (8h) Egzamin i certyfikat: Microsoft Certified Technology Specialist SQL Server 2012, Database Development Ścieżka C: Certyfikowany Specjalista - Administrator i programista Business Intelligence realizacja ścieżki C została zakończona 1. Implementacja i zarządzanie MS SQL Server 2008: Analysis Services (24h) 2. Integration Services (24h) 3. Reporting Services (24h) 4. Warsztat przygotowujący do egzaminu (24h) Egzamin i certyfikat: Microsoft Certified Technology Specialist SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance Ścieżka D: Certyfikowany Specjalista - Bazy Danych i zarządzanie informacją 1. Arkusz kalkulacyjny jako podstawowe narzędzie Business Intelligence (16h) 2. Zaawansowane narzędzia Business Intelligence w arkuszu kalkulacyjnym (32h) 3. Arkusz kalkulacyjny narzędzie programisty Business Intelligence (24h) 4. Administracja i narzędzia Business Intelligence w bazie danych (24h) Egzamin i certyfikat: Querying Microsoft SQL Server 2012, Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases, Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Ścieżka E: "ITIL Zarządzanie usługami" 1. Podstawy zarządzania usługami IT (24h) 2. Gra symulacyjna Apollo13 (8h) Egzamin i certyfikat: "Foundation Certificate In IT Service Management (ITIL V3) Ścieżka F: SharePoint Server Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 (40h) 2. Warsztat przygotowujący do egzaminu (40h) Egzamin i certyfikat: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server Uczestnik musi przejść wszystkie szkolenia z danej z ścieżki szkoleniowej, by zakończyć udział w projekcie i zostać dopuszczonym do egzaminu. 5/9

6 10. Wszystkie szkolenia Microsoft, z wyjątkiem Warsztatów przygotowujących do egzaminu, będą prowadzone jako autoryzowane, czyli realizowane na podstawie umowy licencyjnej z firmą Microsoft określającej międzynarodowy standard nauczania technologii Microsoft. 11. Szczegółowe Programy szkoleń dostępne są na stronie: 8. Każdy Uczestnik szkolenia ma zapewnione: a. samodzielne stanowisko komputerowe wyposażone odpowiednio do szkolenia; b. materiały szkoleniowe autoryzowane podręczniki i/lub skrypt; c. materiały podnoszące świadomość ekologiczną (materiały drukowane + płyta CD); d. artykuły pomocnicze do szkoleń (notes, długopis, teczka - z emblematami UE i POKL) 1 komplet na każde szkolenie; e. zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (frekwencja min. 80%) po każdym szkoleniu; f. jedno podejście do autoryzowanego egzaminu, certyfikat Microsoft po zdanym egzaminie; g. poczęstunek (obiad i 2 przerwy kawowe). 9. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dane szkolenie. 80% frekwencja na Szkoleniu jest warunkiem ukończenia Szkolenia i otrzymania stosownego świadectwa. 10. Beneficjent/Wnioskodawca dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Szkolenia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być: a. zwolnienie lekarskie, b. pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych, c. kserokopia polecenia wyjazdu służbowego. 11. Nieobecność na zajęciach na więcej niż 20% liczbie zajęć, wynikająca z przyczyn zależnych od uczestnika, będzie skutkować obciążeniem go kosztami szkolenia. 12. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 7 pkt 10, 11 Beneficjent/Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy. 13. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie tj. w przypadku obecności na Szkoleniach w wymiarze mniejszym niż 80% w ramach wszystkich szkoleń składających się na ścieżkę szkoleniową lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w dokumentach wymaganych od przedsiębiorcy i uczestnika, Akademia będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wysokości 100% kosztów brutto ścieżki szkoleniowej. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Akademii prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 14. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację szkolenia w umówionym terminie z winy Akademii, na pisemne wezwanie Uczestnika Akademia pokryje udokumentowane koszty w związku ze Szkoleniem, nie przekraczające kwoty 300,00 zł brutto. 8 NOCLEGI 1. Istnieje możliwość zapewnienia noclegów dla części pracowników przedsiębiorstw, których miejsce zamieszkania oraz siedziba firmy zlokalizowane są poza miejscowością, w której będą odbywać się szkolenia (ok 25% uczestników projektu). 2. Podstawą do dokonania rezerwacji hotelowej jest złożenie wniosku o dokonanie rezerwacji nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkolenia. 6/9

7 3. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować min. na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, że będzie ubiegał się o nocleg. 4. Konsekwencje za niewykorzystanie lub odwołanie rezerwacji hotelowej ponosi Uczestnik szkolenia. 5. Zapewnienie noclegu odbywać się będzie do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Projektu. 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 9 OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO a. przystąpienia do ogólnego testu kompetencji oraz testu wiedzy dot. tematyki szkoleniowej na etapie rekrutacji; b. rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych; c. punktualnego przybycia na szkolenie każdego dnia szkolenia; d. potwierdzania swojej obecności na liście obecności; e. potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, artykułów pomocniczych do szkoleń, certyfikatów, jak również odbioru poczęstunku, zaświadczeń udziału w szkoleniach; f. podania danych niezbędne do wypełnienia kwestionariusza PEFS; g. wypełnienia w trakcie trwania cyklu szkoleń ankiet i kwestionariuszy ewaluacyjnych: i. ankieta przed szkoleniem dla uczestnika projektu (wypełniana przed każdym szkoleniem); ii. ankieta po szkoleniu dla uczestnika projektu (wypełniana po każdym szkoleniu); h. przystąpienia do pre- i post- testów wiedzy przed i po każdym Szkoleniu; i. przystąpienia do certyfikowanego egzaminu. 10 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 1. Pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis na 100% wartości udzielonego wsparcia. Nie występuje wkład prywatny. 2. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przedstawienie informacji w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku z pózn. zm. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis dotyczących: a. Wnioskodawcy; b. prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis; c. pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do odniesienia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 3. Akademia zobowiązuje się do wydania Przedsiębiorcy, Zaświadczenia o pomocy de minimis w dniu podpisania Umowy oraz ewentualnej korekty po zakończeniu realizacji Szkoleń w ramach danej Umowy. 4. Koszty Szkolenia nie stanowią pomocy de minimis, w przypadku, gdy pracownik Przedsiębiorcy (Uczestnik Projektu) po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń zakończył stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz nie został ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę, będącego beneficjentem pomocy, w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu. W takim przypadku Pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu pomocy otrzymanej na szkolenie danego pracownika. 11 ZMIANA TERMINU SZKOLENIA 1. Przedsiębiorca może zaproponować zmianę terminu Szkolenia, jak również danych uczestników bez ponoszenia żadnych kosztów najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. 7/9

8 2. Akademia jest uprawniona do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu żadnych koszów, nie później niż na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie Szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania Szkolenia spowodowanej brakiem zgody organów kontrolnych na jego przeprowadzenie. 3. Informacja o odwołaniu Szkolenia wymaga formy pisemnej (fax) lub elektronicznej i powinna być skierowana do Osoby ds. kontaktów ze strony Przedsiębiorcy. 4. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust 1, Przedsiębiorca jest zobowiązany na wezwanie Akademii do pokrycia kosztów odwołania uczestnictwa w Szkoleniu. 5. W szczególnych sytuacjach losowych (np. choroba) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. Akademia zaproponuje kolejny termin uczestnictwa w wybranym Szkoleniu. 12 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie na 15 dni roboczych przed szkoleniem bez ponoszenia odpowiedzialności za rezygnację. 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia dokumentację potwierdzającą ten fakt. 4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkoleń składających się na ścieżkę szkoleniową, stanowiących 100% wartości szkoleń przypadającej na poszczególnego uczestnika. 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmie Kierownik Projektu. 7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik Projektu jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i artykuły pomocnicze. 13 NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ 1. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy szkoleniowej lub z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powodującego brak możliwości: a. przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Umową szkoleniową, Przedsiębiorca na pisemne wezwanie Akademii będzie zobowiązany pokryć koszty odwołania szkolenia (w tym koszty innych uczestników odwołanego szkolenia związane z koniecznością rozwiązania całej grupy); b. uznania kosztów szkolenia za kwalifikowane do objęcia pomocą de minimis, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów z własnych środków. 2. W przypadku nieobecności na szkoleniu uczestników w liczbie zadeklarowanej przez Przedsiębiorcę, Akademia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia szkolenia z ograniczoną liczbą uczestników i obciążania Przedsiębiorcy kosztami szkolenia. 8/9

9 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Akademii. Wiążące dla Przedsiębiorcy są warunki aktualne w dniu podpisania Umowy szkoleniowej. 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej i rozstrzyga je Kierownik Projektu na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz dokumentów programowych oraz wytycznych obowiązujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Niniejszy Regulamin podawany jest do publicznej informacji na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania na Stronie internetowej Projektu. 9/9

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas MenedŜera Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Czas MenedŜera realizowanym przez Prospero Business Training

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo