REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Umowa nr POKL /12-00 Poznań, 01 lipca 2014 r. 1

2 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu w ramach projektu Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr POKL /12-00 o dofinansowanie projektu Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu z dnia 8 sierpnia 2013 roku, zawartą pomiędzy Altkom Akademia S.A., a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. 4. Okres realizacji Projektu: roku roku. 5. Obszar realizacji Projektu: województwo wielkopolskie. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 2 SŁOWNIK POJĘĆ 1. Projekt: Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu. 2. Regulamin: należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie określający zasady rekrutacji i realizacji Projektu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu. 3. Uczestnik Projektu: mikro, mały lub średni przedsiębiorca mający jednostkę organizacyjną (siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) położoną na terenie województwa wielkopolskiego i jego pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zamieszkali lub pracujący w województwie wielkopolskim lub samozatrudnieni, których miejsce pracy znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego. 4. Przedsiębiorca: to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. (art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). 5. Pracownik: to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy, tekst jednolity: Dz. U r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 6. Samozatrudnieni osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników. 7. MMŚP mikro- (w tym samozatrudnieni), małe i średnie przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). 8. Beneficjent: Altkom Akademia S.A., zwana dalej Akademią. 9. Siedziba Beneficjenta: ul. Chłodna 51, Warszawa. 10. Biuro Projektu: Altkom Akademia S.A., ul. Abpa. A. Baraniaka 88 B, bud. C, Poznań. 11. POKL: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 12. Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP II): Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 13. Umowa o dofinansowanie: umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu nr Umowy POKL / Strona internetowa Projektu 1

3 3 CEL PROJEKTU 1. Celem głównym Projektu jest wzmocnienie potencjału kadrowego 212 przedsiębiorstw MSP ICT poprzez podniesienie kwalifikacji 312 pracowników w zakresie programowania IT (min. 20% kobiet, min. 50% z maks. średnim wykształceniem) w województwie wielkopolskim do kwietnia 2015 r. 2. Cel główny zostanie osiągnięty przez spełnienie celów szczegółowych tj.: a. wzrostu kwalifikacji o 40% u 312 specjalistów MSP ICT w zakresie umiejętności programowania IT w województwie wielkopolskim do r, b. wzrostu poczucia własnej wartości i motywacji zawodowej u 250 (80%) pracowników MSP ICT w województwie wielkopolskim do r, c. wzrostu dostępu do wysokiej jakości wiedzy i kapitału ludzkiego o odpowiednich kwalifikacjach 212 MSP ICT w województwie wielkopolskim poprzez przeszkolenie 312 specjalistów IT do r. 4 GRUPA DOCELOWA 1. Grupę docelową stanowi 212 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży ICT (Sekcja J PKD Informacja i Komunikacja, dział 62 i 63.1) posiadających jednostkę organizacyjną (siedzibę, oddział, filię) w województwie wielkopolskim oraz ich pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w tym osoby samozatrudnione, zamieszkali lub pracujący w województwie wielkopolskim, wykonujący pracę w MSP ICT na stanowisku analityka biznesowego, architekta rozwiązań informatycznych, programisty, testera ogółem 312 osób. Min. 20% stanowić będą kobiety. 2. Projekt obejmie wsparciem 312 osób z czego co najmniej 50% z wykształceniem co najwyżej średnim, które obejmuje wykształcenie: podstawowe (szkoła podstawowa), gimnazjalne (gimnazjum), ponadgimnazjalne (liceum także z maturą, technikum, szkoła zawodowa). 3. W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. 5 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 1. Wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Akademię można dokonać na dwa sposoby: ON LINE: poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na Stronie internetowej Projektu. DROGĄ TRADYCYJNĄ - poprzez Kartę Zgłoszenia pobraną ze Strony internetowej Projektu ( Dokumenty do pobrania ), wypełnioną, podpisaną i wysłaną do Biura Projektu: pocztą na adres: ul. Abpa. A. Baraniaka 88 B, bud. C, Poznań. em (zeskanowany dokument w załączniku) na adres: 2. Przesłana Karta Zgłoszenia lub wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na Stronie internetowej Projektu nie gwarantują uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 3. Po przesłaniu poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia lub poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego (stanowiących deklarację uczestnictwa w Projekcie) przeprowadzana jest analiza potrzeb szkoleniowych oraz test kompetencyjny. 4. Na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszenia, formularzy elektronicznych, potrzeb szkoleniowych i testów kompetencyjnych dokonywana jest selekcja kandydatów zgodnie z Grupą docelową Projektu. Akademia dokona wyboru zgłoszeń kierując się założeniami i celami Projektu. 5. Akademia zastrzega sobie prawo zaproponowania innych warunków szkolenia, bądź odmowy przeprowadzenia szkolenia wskazanego w zapotrzebowaniu. 6. Informacja o kwalifikacji oraz warunkach przeprowadzania szkolenia zostanie przekazana Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną na adres wskazany na Karcie Zgłoszenia lub w formularzu elektronicznym, w przypadku braku powyższego, telefonicznie pod numer wskazany tamże. 2

4 6 REKRUTACJA 1. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnoszącą się do równości szans, praw, korzyści. 2. Liczba osób do przeszkolenia: 312 w tym samozatrudnieni: 132 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach: 30 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach: 60 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa: 152 Małe przedsiębiorstwa: 30 Średnie przedsiębiorstwa: Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych. 5. O przyjęciu Uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych określonych w dokumentach programowych POKL i wniosku o dofinasowanie Projektu. 6. Do wzięcia udziału w Projekcie wymagane jest podpisanie umowy szkoleniowej i innych wymaganych dokumentów wraz z dostarczeniem ich do Biura Projektu najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia. Wymagane dokumenty: Podpisana umowa szkoleniowa Zał. nr 1 - Kopia KRS/wypisu z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy Zał. nr 2 - Karta Zgłoszenia Zał. nr 3 Program Szkolenia Zał. nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zał. nr 5 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach Zał. nr 6 - PEFS Instytucji (Przedsiębiorstwa) oraz oświadczenia Przedsiębiorcy Zał. nr 7 - Wzór załącznika dla Uczestnika Zał. nr 8 - Formularz informacji dotyczących powiązań z innymi przedsiębiorcami Wzory ww. dokumentów do wypełnienia można pobrać ze Strony internetowej Projektu. 7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia wypełniony i podpisany formularz Załącznik dla Uczestnika wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Umowy szkoleniowej. 8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie zostanie sporządzona lista rezerwowa osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. 7 SZKOLENIA 1. Szkolenia będą odbywały się w województwie wielkopolskim. 2. Każde szkolenie przeprowadzone będzie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską w oparciu o program szkolenia przygotowany przez Akademię. 3. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze lub weekendy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach ustalonych z uczestnikami. 4. Projekt przewiduje 276 dni szkoleniowych (6 edycji każdej ścieżki, 8 i 12-osobowe grupy szkoleniowe). 3

5 5. Projekt przewiduje 6 ścieżek szkoleniowych, każda od 2 do 3 szkoleń. Ścieżka A Certyfikowany Profesjonalista UML (12os./gr.) x 6gr. Analiza i modelowanie systemów IT z wykorzystaniem UML2-40h Przygotowanie do certyfikatu: OMG Cert. UML Professional Fundamental - 24h egzamin na certyfikat OMG Certified UML Professional (OCUP) wyd. przez Object Management Group Ścieżka B Certyfikowany Programista SUN JAVA (8os./gr.) x 6gr. Programowanie w Języku JAVA - 40 h Przygotowanie do certyfikatu: Sun Cert. Programmer for Java - 24h egzamin na certyfikat Sun Certified Programmer for Java (SCJP) wyd. przez Sun Microsystems Ścieżka C Certyfikowany Analityk Wymagań (8os./gr.) x 6gr. Zarządzanie Wymaganiami 40h Przypadki użycia - 24h Przygotowanie do cert. REQB 16h egzamin na certyfikat Certified Professional for Requirements Engineering wyd. przez Requirements Engineering Qualifications Board Ścieżka D Certyfikowany Profesjonalista BPMN (8os./gr.) x 6gr. Modelowanie procesów w notacji BPMN 32h Przygotowanie do cert. OMG BPMN 16h egzamin na certyfikat OMG Certified Expert in BPM (OCEB) wyd. przez Object Management Group Ścieżka E Certyfikowany Architekt (8os./gr.) x 6gr. Wzorce architektoniczne 16h Architektura SOA 16h Przygotowanie do cert. TOGAF9 40h egzamin na certyfikat TOGAF9 Foundation wyd. przez The Open Group Ścieżka F Certyfikowany Profesjonalista Tester (8os./gr.) x 6gr. Wstęp do testowania 16h Przygotowanie do cert. ISTQ-B 24h egzamin na certyfikat Certified Tester Foundation Level (CTFL) - wyd. przez Software Testing Qualifications Board ISTQB International Każdy Uczestnik może skorzystać z jednej ścieżki szkoleniowej. Po ukończeniu ścieżki każdy Uczestnik zobowiązany jest podejść do certyfikowanego egzaminu oraz niezwłocznie (7 dni) przekazać Akademii informację o jego wyniku. 6. Całkowita wartość pomocy udzielonej przedsiębiorstwu stanowi iloczyn liczby uczestników oraz odpowiednich kwot, wyszczególnionych w umowie szkoleniowej. 7. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał zapewnione: a) analizę potrzeb szkoleniowych na podstawie kwestionariusza wywiadu i testu kompetencyjnego, b) odpowiednio wyposażone indywidualne stanowisko szkoleniowe, c) prowadzenie szkolenia przez wykwalifikowanego trenera, d) materiały pomocnicze do szkoleń, e) testy wiedzy przed i po szkoleniu, 4

6 f) podejście do certyfikowanego egzaminu, g) świadectwo uczestnictwa (przy obecności na min. 80% zajęć), h) obiad i serwis kawowy w ciągu dnia. 8. Harmonogram realizacji szkoleń będzie dostępny na Stronie internetowej Projektu. 9. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu w wymiarze, co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dane zajęcia. Jest to warunkiem koniecznym do otrzymania stosownego świadectwa. 10. Beneficjent/Wnioskodawca dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Szkolenia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być: a) zwolnienie lekarskie, b) pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych, c) kserokopia polecenia wyjazdu służbowego. 11. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu uczestnictwa w Projekcie tj. w przypadku nieobecności na więcej niż 20% liczbie zajęć w ramach wszystkich modułów Szkolenia, wynikająca z przyczyn zależnych od Uczestnika, lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w dokumentach wymaganych od przedsiębiorcy i uczestnika, wskazanych w 6, Akademia będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wysokości 100% udzielonej pomocy publicznej. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Akademii prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 12. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 11 Akademia zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy. 13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację szkolenia w umówionym terminie z winy Akademii, na pisemne wezwanie Uczestnika Akademia pokryje udokumentowane koszty Uczestnika poniesione w związku ze Szkoleniem, nieprzekraczające kwoty 300,00 zł brutto. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 8 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU dostarczenia wymaganych dokumentów / udostępnienia wymaganych danych; rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych; punktualnego przybycia na szkolenie każdego dnia; potwierdzania swojej obecności na odpowiedniej liście; potwierdzania odbioru artykułów pomocniczych do szkoleń, certyfikatów, poczęstunku; wypełnienia ankiet i kwestionariuszy ewaluacyjnych tj.: kwestionariusza wiedzy i potrzeb szkoleniowych oraz testu kompetencyjnego wypełniane na etapie rekrutacji, pre- i post testów wiedzy na każdym szkoleniu, ankiety oceniającej szkolenie pod koniec zajęć, ankiety ewaluacyjnej do kilku miesięcy od zakończenia udziału w szkoleniach; przystąpienia niezwłocznie po ukończeniu szkoleń do certyfikowanego egzaminu oraz przekazania w ciągu 7 dni pisemnej informacji o jego wyniku. 9 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 1. Udział w szkoleniu jest w 100% finansowany ze środków publicznych w ramach pomocy de minimis. 2. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przedstawienie informacji w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis dotyczących: a) wnioskodawcy, b) prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, 5

7 c) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do odniesienia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 3. Akademia zobowiązuje się do wydania Przedsiębiorcy Zaświadczenia o pomocy de minimis w dniu podpisania Umowy oraz ew. korekty po zakończeniu realizacji szkoleń w ramach danej Umowy. 4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi pomocy de minimis, w przypadku, gdy pracownik beneficjenta pomocy po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń zakończył stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz nie został ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę, będącego beneficjentem pomocy, w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu. W takim przypadku Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu pomocy uzyskanej z tytułu uczestnictwa danego pracownika w Projekcie. 5. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować o tym Akademię, w celu weryfikacji zasadności i wysokości udzielonej Przedsiębiorcy pomocy de minimis. 10 ZMIANA TERMINU SZKOLENIA 1. Przedsiębiorca może zaproponować zmianę terminu Szkolenia, jak również danych uczestników bez ponoszenia żadnych kosztów najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. 2. Akademia jest uprawniona do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu żadnych koszów, nie później niż na 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie Szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania Szkolenia spowodowanej brakiem zgody organów kontrolnych na jego przeprowadzenie lub brakiem minimalnej liczby osób zgłoszonych na Szkolenie. 3. Informacja o odwołaniu Szkolenia wymaga formy pisemnej (faks) lub elektronicznej i powinna być skierowana do Osoby ds. kontaktów ze strony Przedsiębiorcy. 4. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 1., Przedsiębiorca jest zobowiązany na wezwanie Akademii do pokrycia kosztów odwołania uczestnictwa w Szkoleniu w wysokości 100% kosztów brutto Szkolenia. 5. W szczególnych sytuacjach losowych (np. choroba) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. Akademia zaproponuje kolejny termin uczestnictwa w wybranym Szkoleniu. 11 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania Szkolenia, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 2. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności za rezygnację w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia na 15 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia. 3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia dokumentację potwierdzającą ten fakt. 4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% wartości pomocy de minimis przypadającej na poszczególnego Uczestnika. 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmie Kierownik Projektu. 7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik Projektu jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i artykuły pomocnicze. 6

8 12 NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ 1. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy szkoleniowej lub z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powodującego brak możliwości: a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Umową szkoleniową, Przedsiębiorca na pisemne wezwanie Akademii będzie zobowiązany pokryć koszty odwołania szkolenia (w tym koszty innych uczestników odwołanego szkolenia związane z koniecznością rozwiązania całej grupy); b) uznania kosztów szkolenia za kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów z własnych środków. 2. W przypadku nieobecności na szkoleniu Uczestników w liczbie zadeklarowanej przez Przedsiębiorcę, Akademia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia szkolenia z ograniczoną liczbą uczestników i obciążenia Przedsiębiorcy zwiększonymi kosztami szkolenia pozostałych obecnych Uczestników szkolenia. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na Stronie internetowej Projektu. Wiążące dla Przedsiębiorcy są warunki aktualne w dniu podpisania Umowy szkoleniowej. 2. Sprawy nieuregulowane Umową szkoleniową ani niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej i rozstrzyga je Kierownik Projektu. 3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej Projektu. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności na skutek zmian w przepisach. 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej Projektu. 7

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo