Regulamin uczestnictwa w projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w projekcie"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL /13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/ Tczew Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Podzianie Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

2 SŁOWNIK POJĘĆ W niniejszym regulaminie występujące pojęcia należy rozumieć zgodnie z przypisaną im poniżej definicją: ORGANIZATOR EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Uczestnik Projektu osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanych szkoleń Pracownik - przez pracownika, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL, należy rozumieć następujące kategorie osób: pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; właściciela, pełniącego funkcje kierownicze; wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego w niego korzyści finansowe Projekt Projekt academia nowych kompetencji o numerze WND-POKL /13 POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS Europejski Fundusz Społeczny Przedsiębiorca - przedsiębiorstwo, które wskazuje i deleguje swoich pracowników do uczestnictwa w szkoleniach w ramach Projektu Pomoc de minimis - to forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, w ramach której przyjęto założenie, że ze względu na swoją wartość ma ona nieznaczny wpływ na konkurencję oraz wymianę handlową między państwami członkowskimi, dlatego nie wymaga uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekraczać 200 tys. euro w okresie trzech lat kalendarzowych. Limit tej pomocy dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego wynosi w okresie trzech lat 100 tys. Euro.

3 1 Informacje o projekcie 1. Projekt academia nowych kompetencji o numerze WND-POKL /13 realizowany jest przez firmę EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Biuro projektu znajduje się w Częstochowie, przy Al. Jana Pawła II 54 pok Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu pod wyżej wskazanym adresem na terenie województwa śląskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie. 4. Okres realizacji projektu: Wsparcie w ramach niniejszego projektu udzielane jest przedsiębiorstwom w formie pomocy de minimis ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Projekcie objętym regułami pomocy de minimis jest bezpłatny. 6. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Celem projektu jest wzrost potencjału ludzkiego, a co za tym idzie konkurencyjności 78 mikro/małych/średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa śląskiego poprzez podniesienie kwalifikacji u min. 90% z grupy ich 312 pracowników w zakresie obsługi programu Auto CAD. 3. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w jednej z wymienionych branż: technologie dla ochrony środowiska (PKD: E.36, E38, E.39, F.41, F.42, F.43), technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74), produkcja i przetwarzanie materiałów (PKD: C.22,C.23,C.24), transport i infrastruktura transportowa (PKD: H.49, J.61, J.63), przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy (PKD: C.26, C.27, C.28, C.29, C.30, M.74) lub nanotechnologia i nanomateriały (SEKCJA C i SEKCJA M) tj. w obszarach technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata oraz ich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zamieszkaych lub pracujących na terenie województwa śląskiego.

4 Przez pracownika, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL, należy rozumieć następujące kategorie osób: pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; właściciela, pełniącego funkcje kierownicze wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego w niego korzyści finansowe. 4. W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno prawne. 5. Projekt przewiduje realizację 100% szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji kończących się testem wiedzy i uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. 6. Firma EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zwana dalej Organizatorem, będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 312 uczestników (w tym 19 kobiet). 3 Zasady rekrutacji 1. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa w szkoleniach objętych Projektem prowadził będzie specjalista ds. rekrutacji i monitoringu. 2. W przypadku nie zebrania pełnej grupy szkoleniowej w ustalonych terminach przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników. 3. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie przyjmowane będą: Osoby o niskich kwalifikacjach - 2 punkty Kobiety - 2 punkty 4. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 5. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: a. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go lub przesłanie do Organizatora. b. Selekcja kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej, zajmowane stanowisko, płeć, wiek, kwalifikacje oraz ze względu na kolejność zgłoszeń c. Poinformowanie przez Organizatora o wstępnej kwalifikacji i przesłanie umowy szkoleniowej drogą mailową. d. Dostarczenie podpisanej umowy szkoleniowej wraz z załącznikami do Organizatora. e. Weryfikacja złożonych dokumentów. f. Sporządzenie listy uczestników szkoleń. g. Poinformowanie uczestników szkoleń o udziale w projekcie droga telefoniczną lub mailową. 6. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.

5 4 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikami kursów, które zostaną przeprowadzone w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: są przedsiębiorcą mikro, małym lub średnim, które posiadają siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, lub też są pracownikami 1 (zatrudnionymi na podstawie umowy zgodnej z Kodeksem Pracy) mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które posiadają siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, są pracownikami przedsiębiorstw i/lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w branżach, w obszarach technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata (technologie dla ochrony środowiska (PKD: E.36, E38, E.39, F.41, F.42, F.43), technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74), produkcja i przetwarzanie materiałów (PKD: C.22, C.23, C.24), transport i infrastruktura transportowa (PKD: H.49, J.61, J.63), przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy (PKD: C.26, C.27, C.28, C.29, C.30, M.74) lub nanotechnologia i nanomateriały(sekcja C i SEKCJA M) tj. przedsiębiorstwo uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w którejś z powyżej wymienionych branż. są pracownikami przedsiębiorstw i/lub przedsiębiorcami, niekorzystającymi ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla poddz i POKL w latach przeez WUP w Katowicach. wypełniły i podpisały Formularz Zgłoszeniowy nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia; dostarczyły najpóźniej na 10 dni przed dniem rozpoczęciem szkolenia podpisaną przez pracodawcę umowę szkoleniową wraz załącznikami: Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 3 Zestawienie informacji niezbędnych do weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa Załącznik nr 4 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Załącznik nr 5 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 Oświadczenie o branży i korzystaniu ze wsparcia Załącznik nr 7 Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de mini mis 1 Przez pracownika, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL, należy rozumieć następujące kategorie osób: pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; właściciela, pełniącego funkcje kierownicze; wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego w niego korzyści finansowe

6 5 Kwalifikacja uczestników szkoleń / Warunki przyjęcia 1. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria: Kryteria formalne: złożenie u Organizatora poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego złożenie u Organizatora wymaganych dokumentów określonych w 4 spełnienie kryteriów wymienionych w 4 niniejszego regulaminu Kryterium kolejności zgłoszeń Wynik selekcji ze względu na kryterium grupy docelowej Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają: Osoby o niskich kwalifikacjach - 2 punkty Kobiety - 2 punkty Rekrutacja i selekcja będą prowadzone tak, aby minimum 19 uczestników stanowiły kobiety. Gdy liczba zgłoszeń spełniających kryterium grupy docelowej przewyższy liczbę miejsc na dane szkolenie o zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń Rekrutacja i selekcja prowadzona będzie w taki sposób, aby firmy (78 firm) otrzymujące wsparcie w ramach niniejszego projektu, nie korzystały dotąd ze szkoleń dofinansowanych nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych, tzn. nie otrzymały pomocy publicznej w ramach Poddziałania i w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w latach W przypadku nie spełnienia wymagań rekrutacyjnych w trakcie trwania rekrutacji potencjalny uczestnik szkolenia zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie uzupełnienia braków kandydat zostanie skreślony z listy uczestników. Na miejsce wykreślonego kandydata zostaje umieszczona osoba z listy rezerwowej. 3. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu będą informowani o jej wynikach drogą telefoniczną lub mailową. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo do: Udziału w szkoleniu, na które się zakwalifikował, 6 Prawa uczestnika szkolenia Otrzymania na początku każdego ze szkoleń informacji z zakresu równego traktowania kobiet i mężczyzn, Dokonania oceny szkolenia, w którym uczestniczy,

7 Otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych, w tym materiały merytoryczne, teczkę, notatnik, długopis, skrypt dot. równości szans, Otrzymania wyżywienia na szkoleniach (przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa), Otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu oraz nabyte umiejętności. Zaświadczenia otrzymają uczestnicy szkoleń, którzy uczestniczyli w min. 90% zajęć, na które zostali wydelegowani oraz zdali test wiedzy potwierdzający nabyte umiejętności, Uczestnictwa w pełnym programie szkolenia realizowanego w ramach projektu, Podejścia do egzaminu zewnętrznego potwierdzajacego nabyte kwalifikacje, otrzymania certyfikatu Autodesk w przypadku pozystywnego wyniku egzaminu. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązuje się do: 7 Obowiązki uczestnika szkolenia Złożenia kompletu wymaganych dokumentów określonych w 4, Wypełnienia i podpisania podczas pierwszego dnia szkolenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Dzień podpisania deklaracji uczestnictwa jest tym samym dniem przystąpienia uczestnika do projektu, Zapoznania się treścią niniejszego regulaminu, Uczestniczenia w minimum 90% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do testu wiedzy i otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia Każdorazowego potwierdzenia otrzymania w trakcie szkolenia: przerw kawowych podczas każdego z dni szkoniowych (2 przerwy kawowe podczas każdego dnia szkoleniowego) przerw obiadowych podczas każdego z dni szkoleniowych poprzez złożenie podpisu na dokumencie Potwierdzenie odbioru Jednorazowego potwierdzenia otrzymania w trakcie szkolenia: kompletu materiałów szkoleniowych (materiały merytoryczne, notatnik, teczka, długopis) skryptu dot. równości szans kobiet i mężczyzn zaświadczenia ukończenia szkolenia Wypełnienia i podpisania w trakcie szkolenia: ankiet ewaluacyjnych przed szkoleniowych, ankiet ewaluacyjnych po szkoleniowych, testów wiedzy przed szkoleniem, testów wiedzy po szkoleniu. Przystąpienia po zakończeniu szkolenia do testu wiedzy, mającego na celu weryfikację umiejętności lub kompetencji nabytych podczas szkolenia Udziału w egzaminie zewnętrznym, przeprowadzonym Autoryzowanym Ośrodku Autodesk. Uczestnicy, którzy ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym - otrzymują certyfikat firmy Autodesk potwierdzający uzyskane kwalifikacje.

8 Bieżące informowanie specjalisty ds. rekrutacji o zmianie swojego statusu ( 4) 8 Realizacja szkoleń 1. Szkolenia będą odbywały się na terenie województwa śląskiego. 2. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 312 pracowników. 3. Każdy z cykli szkoleniowych trwa 32 godziny szkoleniowe. 4. Grupy szkoleniowe liczyć będą średnio 8 osób. 5. Każde szkolenie przeprowadzone będzie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską w oparciu o program szkolenia. 6. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze i/lub w weekendy. 7. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu obsługi programu AutoCAD, w dwóch poziomach zaawansowania podstawowym i średniozaawansowanym. 8. Harmonogram szkoleń dostępny będzie na stronie internetowej oraz zostanie przekazany indywidualnie każdemu uczestnikowi. 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do obecności na minimum 90% zajęć w ramach cyklu szkoleń. 10. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik weźmie uział w egzaminie zewnętrznym, przeprowadzonym Autoryzowanym Ośrodku Autodesk. Uczestnicy, którzy ukończą egzamin z wynikiem pozytywnym - otrzymują certyfikat firmy Autodesk potwierdzający uzyskane kwalifikacje. 11. W przypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika projektu lub niedotrzymaniu wymaganej frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz zwrotu kosztu jednostkowego przypadającego na jednego uczestnika szkolenia trzydniowego w wysokości 2980, 84 zł. 12. Organizator dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Szkolenia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być: zwolnienie lekarskie, pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych, kserokopia polecenia wyjazdu służbowego. 13. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy Realizatora Projektu zostanie wyznaczony inny termin szkolenia do akceptacji przez Uczestnika. 9 Zasady Zmiany terminów szkoleń

9 1. Przedsiębiorca może zaproponować zmianę terminu szkolenia, jak również danych uczestników bez ponoszenia żadnych kosztów najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 2. EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu żadnych koszów, nie później niż na 2 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania szkolenia spowodowanej brakiem zgody organów kontrolnych na jego przeprowadzenie lub brakiem minimalnej liczby osób zgłoszonych na Szkolenie lub gdy wyznaczony do przeprowadzenia szkolenia trener z przyczyn zdrowotnych lub innych przyczyn losowych nie jest w stanie przeprowadzić szkolenia, a Edoradca nie jest w stanie przedstawić w miejsce takiego trenera innego o podobnym doświadczeniu i kwalifikacjach. 3. Informacja o odwołaniu szkolenia wymaga formy pisemnej (faks) lub elektronicznej i będzie skierowana do uczestnika szkolenia. Organizator niezwłocznie po ustaleniu alternatywnego terminu szkolenia, poinformuje o tym uczestników. 4. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorca jest zobowiązany na wezwanie EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. do pokrycia kosztów odwołania uczestnictwa w Szkoleniu w wysokości 100% kosztów brutto szkolenia w wysokości 1868, 31 zł. 5. W szczególnych sytuacjach losowych (np. choroba) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. Organizator zaproponuje kolejny termin uczestnictwa w szkoleniu. 10 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 1. W przypadku rezygnacji Przedsiębiorstwa i jego pracownika z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia lub przerwania uczestnictwa w Projekcie, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 2. Przedsiębiorca ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji na 15 dni roboczych przed szkoleniem bez ponoszenia odpowiedzialności za rezygnację. 3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia dokumentację potwierdzającą ten fakt. 4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Przedsiębiorstwo zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% wartości szkolenia przypadającej na poszczególnego Uczestnika.

10 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmie Organizator. 7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik Projektu jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i artykuły pomocnicze. 11 Zasady monitoringu i ewaluacji 1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 2. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. 3. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach lub innym podmiotom upoważnionym. 12 Ochrona danych osobowych 1. Wojewódzki Urzęd Pracy w Katowicach będący Instytucją Pośredniczącą powierzył EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego projektu, w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej. 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Warunkiem uczestnictwa wydelegowanych pracowników Beneficjenta pomocy w szkoleniu jest podpisanie przez każdego z nich Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu w zakresie określonym w Oświadczeniu uczestnika projektu o przyjęciu do wiadomości faktu o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby projektu. 4. Przetwarzanie danych osobowych przez EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

11 13 Postanowienia końcowe 1. EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej projektu Wiążące dla Przedsiębiorcy są warunki aktualne w dniu podpisania Umowy szkoleniowej. 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej i rozstrzyga je Kierownik Projektu. 4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach.

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-166/11/00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo