REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa nr UDA-POKL /10 Gdynia, 24 kwietnia 2012 r. 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu w ramach projektu Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL /10 o dofinansowanie projektu Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości z dnia roku, zawartą pomiędzy Altkom Akademia S.A., a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 4. Okres realizacji projektu: 01 lipca 2011 roku - 31 grudnia 2012 roku. 5. Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie. 2 SŁOWNIK POJĘĆ Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 1. Beneficjent/Wnioskodawca Altkom Akademia S.A.; 2. Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; 1

2 3. Uczestnik Projektu osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanych szkoleń; 4. Projekt Projekt Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości ; 5. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 6. Biuro Projektu ul. Władysława IV 43, Gdynia; 7. Akademia - Altkom Akademia S.A. 3 CEL PROJEKTU Celem głównym projektu jest wzrost kapitału intelektualnego 190 pracowników Pomorza (w tym min. 50% kobiet), głównie z grupy 45+ (min. 50%) dzięki zdobyciu kwalifikacji w zakresie prowadzenia rachunkowości/księgowości lub umożliwiających pełnienie roli członka rady nadzorczej spółek. Cel główny zostanie osiągnięty do dnia r. w województwie pomorskim przez spełnienie celów szczegółowych tj.: 1) Wsparcie gospodarczego potencjału Pomorza dzięki kadrom kompetentnym do prowadzenia rachunkowości/księgowości (samodzielny księgowy) lub do sprawowania nadzoru finansowego spółek (kandydat na członka rady nadzorczej), posiadającym kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacji (min. 80% osób, w tym 64 kobiety), w tym certyfikatem państwowym; 2) Wzrost kwalifikacji grup defaworyzowanych na rynku pracy, tj. osób po 45 roku życia (min. 50% - 80 osób), w tym kobiet (min. 50% - 40 kobiet), zwiększającego ich umiejętności społeczno-zawodowe, w tym osób po 50 roku życia (10% - 16 osób) przez zastosowanie wobec nich modelu wspierającego utrzymanie zatrudnienia, wypracowanego w projekcie F0114 PIW EQUAL; 3) Wzrost potencjału zawodowego i aktywności edukacyjnej oraz chęci do samokształcenia 190 osób (kobiet i mężczyzn), szczególnie osób po 45 roku życia, w tym wzrost liczby korzystających ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w formie szkoleń o 190 osób. 4 GRUPA DOCELOWA Wsparcie w projekcie jest skierowane do pracujących osób dorosłych (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej), zamieszkałych (według Kodeksu cywilnego) w województwie pomorskim, głównie po 45 roku życia (min. 50%), chcące poza czasem pracy nabyć kwalifikacje do prowadzenia rachunkowości/księgowości lub roli członka rady nadzorczej. Grupa docelowa nie obejmuje osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 5 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnoszącą się do równości szans, praw, korzyści. 1. W Projekcie uczestniczy maksymalnie 190 osób. 2. Zasięg Projektu obejmuje obszar województwa pomorskiego. 2

3 Rekrutacja prowadzona będzie w całym regionie w trybie ciągłym (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych. Podstawową zasadą doboru będzie kolejność zgłoszeń, z odrębnymi listami dla kobiet (min. 50% miejsc w projekcie), osób po 45 roku życia (min. 50%) oraz osób po 50 roku życia (min. 16 osób). O przyjęciu Uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych określonych w dokumentach programowych POKL i wniosku o dofinasowanie Projektu. Do wzięcia udziału w Projekcie wymagane jest podpisanie umowy szkoleniowej najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia. W tym celu konieczne jest osobiste lub pocztowe dostarczenie do Biura Projektu wypełnionych następujących dokumentów: a. Umowę szkoleniową b. Deklarację uczestnictwa w projekcie; c. Oświadczenie uczestnika Szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez podpisania tej zgody uczestnictwo w Projekcie jest niemożliwe); d. Zaświadczenie o zatrudnieniu; e. Oświadczenie o miejscu zamieszkania. f. Kserokopię dowodu osobistego wraz z datą i czytelnym podpisem g. Formularz PEFS, zawierający dane osobowe uczestnika do systemu monitorowania beneficjentów projektów EFS PEFS wraz z oświadczeniem o prawdziwości danych (bez dostarczenia danych osobowych uczestnictwo w Projekcie jest niemożliwe), Wzory dokumentów do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej Projektu: W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie zostanie sporządzona rezerwowa lista osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. 6 SZKOLENIA 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny (poziom dofinansowania wynosi 100%). 2. Łącznie w Projekcie może wziąć udział 190 osób. 3. Planowana liczebność grupy szkoleniowej to 20 osób. 4. Szkolenia będą odbywały się w trybie weekendowym. 5. Przeprowadzone zostaną następujące szkolenia: 5.1. Szkolenie USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 144 h x 7 gr. (1008h) a. Kurs RACHUNKOWOŚĆ (98 h) b. Kurs PRAWO (7 h) c. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (14 h) d. Kurs PODATKI (21 h) e. REPETYTORIUM PRZEDEGZAMINACYJNE (4 h) 5.2. Szkolenie dla KANDYDATÓW na CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 109 h x 3 gr. (327 h) 3

4 a. Kurs PRAWNY (63 h) b. Kurs FINANSOWO-RACHUNKOWY (42 h) c. REPETYTORIUM PRZEDEGZAMINACYJNE (4 h) 5.3. INDYWIDUALNE WSPARCIE osób 50+ (model EQUAL) a. SZKOLENIA 1:1 dla uczestników projektu dot. wybranego kursu przed egzaminem w wymiarze 5 h dla 1 uczestnika KSZTAŁTOWANIE SWIADOMOŚCI trening umiejętności miękkich na temat relacji zespołowych, asertywności, pokonywania barier dot. elastycznych form zatrudnienia grupowe 2-dniowe spotkania (łącznie 16 h/1 grupę, w każdej grupie 5 uczestników) SZKOLENIE 1:1 dla osób pod koniec danego szkolenia odbędą się indywidualne sesje treningowe w formie szkoleń 1:1 w wymiarze 5 h dla 1 uczestnika w wieku Każdy uczestnik projektu po ukończeniu szkolenia (w tym obowiązkowego, zindywidualizowanego wsparcia w przypadku osób 45+) podejdzie do wewnętrznego egzaminu końcowego, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Pozytywny wynik uprawnia do otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego na druku MEN % uczestników projektu z najlepszymi wynikami z egzaminu końcowego z każdej edycji szkolenia obowiązkowo złoży egzamin przed państwową komisją powołaną przez Ministra Finansów/Skarbu według dokumentu MNiSW Regulowane zawody i działalności w RP. Po zdaniu tego egzaminu uczestnicy otrzymają stosowny certyfikat. 8. W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli zapewnione materiały edukacyjne, artykuły pomocnicze do szkolenia oraz wyżywienie. 9. W Projekcie 20% Uczestników będzie miało sfinansowane jedno podejście do zewnętrznego egzaminu państwowego. 10. Termin realizacji szkoleń będzie zgodny z opracowanym Harmonogramem. 11. Szkolenia będą organizowane w miejscu wskazanym przez Beneficjenta/Organizatora na terenie województwa pomorskiego. 12. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w określonym czasie trwania Szkolenia, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 13. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dane zajęcia. 80% frekwencja na zajęciach jest warunkiem ukończenia Szkolenia. 14. Beneficjent/Wnioskodawca dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Szkolenia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być: a) zwolnienie lekarskie, b) pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych, c) kserokopia polecenia wyjazdu służbowego. 15. Nieobecność na zajęciach na więcej niż 20% liczbie zajęć, wynikająca z przyczyn zależnych od uczestnika, będzie skutkować obciążeniem go kosztami szkolenia. 16. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 6 pkt 13, 14 Beneficjent/Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy. 4

5 17. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu uczestnictwa w Projekcie tj. w przypadku obecności na zajęciach w wymiarze mniejszym niż 80% w ramach wszystkich modułów Szkolenia lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniach 5 pkt a-e, Akademia będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wys. 100% kosztów brutto Szkolenia tj ,41 zł. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Akademii prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 18. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację szkolenia w umówionym terminie z winy Akademii, na pisemne wezwanie Uczestnika Akademia pokryje udokumentowane koszty w związku ze Szkoleniem, nie przekraczające kwoty 300,00 zł brutto. 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 1.1. rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych; 1.2. potwierdzania swojej obecności na liście obecności; 1.3. potwierdzania odbioru materiałów edukacyjnych, artykułów pomocniczych do szkoleń, certyfikatów, jak również odbioru poczęstunku; 1.4. wypełnienia w trakcie trwania cyklu szkoleń ankiet i kwestionariuszy ewaluacyjnych tj.: a. Kwestionariusz wiedzy i potrzeb szkoleniowych wypełniany przed szkoleniem; b. Ankieta po zakończeniu szkolenia; c. Ankieta ewaluacyjna wypełniana 1 miesiąc po zakończeniu szkolenia przystąpienia do testów wiedzy na początku szkolenia (pre-test) oraz po zakończeniu szkolenia (post-test); 1.6. przystąpienia do egzaminu końcowego; 1.7. przystąpienia do egzaminu państwowego (dotyczy 20% uczestników projektu z najlepszym wynikiem z egzaminu końcowego z każdej edycji szkolenia) Uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach 1:1 w wymiarze 5 h (dotyczy osób 45+) oraz w grupowych spotkaniach w wymiarze 16 h (dotyczy osób 50+) 8 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 2. Uczestnik Projektu ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji na 15 dni roboczych przed szkoleniem bez ponoszenia odpowiedzialności za rezygnację. 3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia dokumentację potwierdzającą ten fakt. 4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% wartości szkolenia przypadającej na poszczególnego Uczestnika. 5

6 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmie Kierownik Projektu. 7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik Projektu jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały edukacyjne i artykuły pomocnicze. 9 MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet (przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia). 2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza PEFS. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2011 r. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach. 6

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo