REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle realizowanego przez Powiat Jasielski - Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. O ile mowa o projekcie oznacza to projekt: Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle realizowany przez Powiat Jasielski Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Okres realizacji projektu: Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle poprzez wzbogacenie poziomu kompetencji zawodowych 211 uczniów ZST, a przez to zwiększenie ich szans na przyszłe zatrudnienie, w ramach wdrożenia Programu Rozwoju Szkoły do dnia Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową o dofinansowanie projektu Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle nr UDA-POKL / Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należą do kompetencji Koordynatora Projektu. 8. Biuro projektu usytuowane jest w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, ul. Staszica 30, Jasło, Tel.: WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W projekcie uczestniczyć mogą tylko osoby będące uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle. 2. W kursach: spawania metodą TIG i wózków jezdniowych może brać udział tylko osoba, która ukończyła 18 lat. 1/6

2 3. Każdy beneficjent może uczestniczyć tylko w jednym rodzaju kursu określonym w 4 ust. 2 realizowanym w ramach projektu. 3 ZASADY REKRUTACJI 1. Zasady rekrutacji uczniów do projektu określa regulamin rekrutacji będący załącznikiem nr 1 do regulaminu projektu. 4 KURSY 1. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny - kursy w ramach Projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Każdy uczeń może wziąć udział tylko w jednym z proponowanych kursów: a. Kurs SEP (20 godzin) dla uczniów Technikum elektrycznego; b. Kurs AutoCAD (60 godzin) dla uczniów Technikum elektrycznego, Technikum mechanicznego i Technikum pojazdów samochodowych; c. Kurs spawania metodą TIG (120 godzin) dla uczniów Technikum pojazdów samochodowych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik; d. Kurs praktycznej obsługi obrabiarek CNC (45 godzin) dla uczniów Technikum mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Operator obrabiarek skrawających; e. Kurs ECDL (100 godzin) dla uczniów wszystkich zawodów; f. Kurs wózków jezdniowych (67 godzin) dla uczniów wszystkich zawodów. oraz w zajęciach z doradztwa zawodowego (gwarantowany udział dla każdego uczestnika projektu, który ukończy dany kurs). 3. Każdy kurs zostanie zakończony właściwym egzaminem sprawdzającym nabycie stosownych umiejętności potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. 4. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe do kursu. 5. W każdym dniu zajęć wszyscy uczestnicy otrzymają obiad i poczęstunek. 6. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dany kurs. 7. Uczestnik kursu zobowiązany jest do wykonywania zadań i ćwiczeń na platformie e- learning oraz odbycia zajęć praktycznych w firmach, jeśli takie zaplanowane w szkoleniu. 8. Warunkiem ukończenia kursu jest co najmniej 80% frekwencja na zajęciach, a także poprawne zaliczenie zadań na platformie e-learning. Nieobecność na zajęciach, na większej niż 20% liczbie zajęć, wynikająca z przyczyn zależnych od uczestnika, będzie skutkować obciążeniem go kosztami kursu. 9. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika kursów spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być: zwolnienie lekarskie lub pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych. 2/6

3 10. W przypadku nieuzasadnionego przerwania udziału w projekcie lub przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do zwrotu kosztów kursu, stanowiących 100% kwoty przypadającej na poszczególnego Beneficjenta Ostatecznego w wysokości 2930,78 zł. 11. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do zwrotu w/w kosztów w terminie 14 dni od dnia decyzji o skreśleniu z listy uczestników. 5 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie. 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza PEFS. 3. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych. 4. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wypełniania i podpisania list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych oraz pomocy dydaktycznych, potwierdzania swojej obecności na liście obecności. 5. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania cyklu kursu ankiet oceniających, a także ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia. 6. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego na zakończenie kursu. 7. Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć, a także poprawne zaliczenie zadań na platformie e-learning. 6 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 2. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację. 3. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% kwoty przypadającej na uczestnika, tj. 2930,78 zł. 4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 3/6

4 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem.... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU... CZYTELNY PODPIS RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 4/6

5 Załącznik nr 1 do regulaminu projektu REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu pt. Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle realizowanego przez Powiat Jasielski - Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 ZASADY REKRUTACJI 1. W kursach: spawania metodą TIG i wózków jezdniowych może brać udział tylko osoba, która ukończyła 18 lat. 2. Każdy kurs będzie poprzedzony rekrutacją, trwającą minimum 30 dni przed jego rozpoczęciem. 3. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych będzie prowadzona w okresie uzależnionym od danych zajęć zgodnie z informacją podawaną w ogłoszeniach, plakatach, folderach informacyjno-promocyjnych lub na stronie WWW projektu. 4. O udziale w projekcie decydują następujące kryteria: 1) Osoba dostarczy do biura projektu w czasie trwania rekrutacji na dane szkolenie: a) ankietę rekrutacyjną, b) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2) Wraz z w/w dokumentacją osoba może dołączyć załącznik a) oświadczenie o poziomie dochodów miesięcznych netto przypadających na jednego członka rodziny wyliczone jako średnia z ostatnich trzech miesięcy podpisane przez rodziców, 5. Osoba spełnia warunki uczestnictwa w projekcie ( 2 regulaminu projektu). 6. Osoba nie została zakwalifikowana do innych zajęć w ramach projektu. 7. Kwalifikowanie uczestników odbywać się będzie na podstawie kryteriów punktowych, z wyłączeniem dziewcząt, którym przysługuje pierwszeństwo udziału w projekcie: 1) Dziewczyny bez względu na kryteria punktowe; 2) Uczniowie klas kończących edukacje w szkole - 10 punktów; 3) Uczniowie z rodzin o niskich dochodach - 10 punktów*; 4) Uczniowie z obszarów wiejskich - 10 punktów; 8. Ostatnim kryterium kwalifikacyjnym będzie kolejność zgłoszeń na dane szkolenie. * Uczniowie z rodzin, których miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny wyliczony jako średnia z ostatnich trzech miesięcy jest nie wyższy niż 504,00 zł 5/6

6 9. Kwalifikowanie uczestników odbywać się będzie według następującej procedury: a. Złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; b. Weryfikacja formalna kandydata; c. Weryfikacja w oparciu o kryteria punktowe; d. Utworzenie listy rankingowej i rezerwowej; e. Podpisanie deklaracji uczestnictwa przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica/prawnego opiekuna. 10. Osoby, które nie zakwalifikowały się w wyniku rekrutacji zostaną wpisane na listy rezerwowe, utworzone dla każdego kursu. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez osoby zakwalifikowane, osoby z list rezerwowych zajmą ich miejsce o ile będzie możliwe efektywne ukończenie kursu przez nowego uczestnika. O kolejności udziału osób z listy rezerwowej we wsparciu będą decydowały kryteria punktowe. 11. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Beneficjent przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem.... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU... CZYTELNY PODPIS RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 6/6

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r. Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo