REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Umowa nr UDA-POKL /10-00 Warszawa, 19 września 2011 r.

2 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Profesjonalny Pomorski Project Manager realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL /10-00 o dofinansowanie projektu Profesjonalny Pomorski Project Manager z dnia 26 maja 2011 roku, zawartą pomiędzy Altkom Akademia S.A., a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 4. Okres realizacji projektu: 01 października 2011 roku - 31 grudnia 2012 roku. 5. Miejsce realizacji projektu: województwo pomorskie. 2 SŁOWNIK POJĘĆ Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 1. Beneficjent/Wnioskodawca Altkom Akademia S.A. 2. Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 3. Beneficjent Ostateczny(BO)/Uczestnik Projektu (UP) osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie zamieszkała (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego, bezpośrednio korzystająca z wdrażanych szkoleń 4. Projekt Projekt Profesjonalny Pomorski Project Manager 5. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6. Biuro Projektu: ul. Władysława IV 43, Gdynia 7. Akademia - Altkom Akademia S.A. 3 CEL PROJEKTU Celem projektu jest wzrost kapitału intelektualnego 168 pracowników Pomorza (w tym min.30% kobiet), posiadających co najwyżej średnie wykształcenie dzięki zdobyciu kwalifikacji z zarządzania projektami potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem P2F, wydanym przez akredytowaną instytucję. Zostanie on osiągnięty do r. w województwie pomorskim przez spełnienie niżej wymienionych celów szczegółowych Do końca 2012 r. zostaną osiągnięte następujące CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Wsparcie innowacyjnego potencjału Pomorza dzięki kadrom przygotowanym do pełnienia roli Project Managera i efektywnego zarządzania projektami wskutek uzyskania cert. P2F (min.80% 135osób, w tym 41 kobiet).

3 2. Wzrost kwalifikacji i umiejętności społeczno zawodowych grup defaworyzowanych na rynku pracy, tj. osoby z maksymalnie średnim wykształceniem (100% 168os.,w tym minimum 30% kobiet [51])poprzez udzielenie wsparcia rozwojowego. 3. Wzrost kwalifikacji grupy będącej w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy wobec innych grup, tj. osób po 50 roku życia posiadającym maksymalnie średnie wykształcenie (20% 34osoby, w tym min.30% kobiet 11) poprzez udzielenie wsparcia rozwojowego dostosowanego do ich specyficznych potrzeb, tj. zastosowanie modelu wspierającego utrzymanie zatrudnienia przez osoby z tej grupy (wg proj. F0114 PIW EQUAL). 4. Wzrost potencjału zawodowego i aktywności edukacyjnej 168os. (Kobiet i Mężczyzn), szczególnie osób z maksymalnie średnim wykształceniem, w tym wzrost korzystających ze wsparcia EFS w formie szkoleń o 168 osób. 5. W Projekcie przewidzianych jest 14 edycji 88-godzinnego szkolenia z zakresu Zarządzania projektami. 6. Łącznie w Projekcie może przeszkolić się 168 uczestników. 7. Każdy cykl będzie składać się z następujących modułów: 1 moduł WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 8h x 14gr.(112h) 2 moduł PRINCE2 FOUNDATION (32h + 4h egz.) x 14gr.(448h + 56h egz.) szkolenie umożliwiające uzyskanie kompetencji Project Managera i certyfikatu P2F po pozytywnym zdaniu egzaminu, prowadzone na mocy akredytacji udzielonej Altkom Akademii przez APMG właściciela praw do metodyki PRINCE2 3 moduł PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY PROJECT MANAGERA 16h x 14gr.(224h) harmonogramowanie, komunikacja, zarządzanie zespołem na bazie projektów UE 4 moduł ZARZĄDZANIE PROJEKTEM GRA SYMULACYJNA 16h x 14gr.(224h) nabycie praktycznych umiejętności zarządzania projektem pod kierownictwem trenera 5 moduł HARMONOGRAMOWANIE I KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU 16h x 14gr.(224h) 8. Jeżeli Uczestnik w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (stanowiącej załącznik nr 4) ukończył 50 rok życia, zobowiązany jest do przystąpienia do indywidualnego wsparcia dla osób 50+. Indywidualne wsparcie dla uczestników 50+ zostanie przeprowadzone w ramach następujących Etapów: I. Szkolenia stacjonarne zgodnie z pkt. 7 II. Szkolenia 1:1 w zakresie P2F przed egzaminem (10 godzin na uczestnika) III. Kształtowanie Świadomości trening umiejętności miękkich (5 godzin na uczestnika) IV. Platforma komunikacyjna forum współpracy uczestników projektu przy merytorycznym wsparciu projektodawcy z wykorzystaniem strony WWW projektu. 4 GRUPA DOCELOWA Projekt przeznaczony jest dla pracujących osób dorosłych, zamieszkałych (wg k.c.) w woj. pomorskim, z co najwyżej średnim wykształceniem, chcące poza czasem pracy zdobyć umiejętność zarządzania projektami, w tym osoby o szczególnie utrudnionej sytuacji na rynku pracy ze względu na wiek i płeć (gwarantowany udział kobiet i osób 50+) i obniżoną aktywność edukacyjno zawodową. Określona pula miejsc w projekcie zagwarantowana jest dla osób o utrudnionej sytuacji na rynku pracy, w tym minimum 20% miejsc dla pracowników powyżej 50 lat oraz minimum 30% miejsc dla kobiet. 5 REKRUTACJA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnosząca się do równości szans, praw, korzyści. 1. W Projekcie uczestniczy maksymalnie 168 osób.

4 2. Indywidualnym wsparciem dla osób 50+ objętych zostanie 34 uczestników. 3. Zasięg Projektu obejmuje obszar województwa pomorskiego. Rekrutacja prowadzona będzie w całym regionie w trybie ciągłym (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych z użyciem ogłoszeń w prasie regionalnej, komunikacji internetowej, plakatów. O przyjęciu Uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych określonych w dokumentach programowych POKL i wniosku o dofinasowanie Projektu. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zawarcie Umowy między Uczestnikiem a Altkom Akademia S.A. na minimum 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia oraz dostarczenie następujących dokumentów: a. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie b. Formularz PEFS, zawierający dane osobowe uczestnika do systemu monitorowania beneficjentów projektów EFS PEFS wraz z oświadczeniem o prawdziwości danych (bez dostarczenia danych osobowych uczestnictwo w Projekcie jest niemożliwe). c. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (bez podpisania tej zgody uczestnictwo w Projekcie jest niemożliwe). d. Kserokopia dowodu osobistego e. Zaświadczenie o zatrudnieniu f. Oświadczenie o zamieszkaniu Wzory dokumentów do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej Projektu: Dokumenty wymagane do podpisania Umowy są następujące: Kserokopia dowodu osobistego, Zaświadczenie o zatrudnieniu, Oświadczenie o zamieszkaniu oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Formularz PEFS oraz Oświadczenie o prawdziwości danych Uczestnik składa w pierwszym dniu Szkolenia. Dodatkowo przed Szkoleniem Uczestnik będzie zobowiązany wypełnić Kwestionariusz wiedzy i potrzeb szkoleniowych (KAPS). W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie zostanie sporządzona rezerwowa lista osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. 6 SZKOLENIA 1. Udział Uczestnika Projektu w Projekcie jest bezpłatny całkowity koszt Szkolenia w ramach Projektu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Dofinansowanie nie obejmuje ewentualnych kosztów noclegu oraz dojazdu na miejsce Szkolenia. 2. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 14 grup szkoleniowych liczących średnio 12 osób każda. 3. Przeprowadzone zostanie 14 edycji 88-godzinnego szkolenia z zakresu Zarządzania projektami. W ramach projektu realizowane będą pięciomodułowe cykle szkoleniowe (programy do wglądu na stronie internetowej Projektu a) Moduł I - Wprowadzenie do zarządzania projektami (8 godz.) b) Moduł II - PRINCE2 Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem (32 godz.) c) Moduł III Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektu (16 godz.) d) Moduł IV - Praktyczne aspekty pracy Project Managera (16 godz.) e) Moduł V - Zarządzanie projektami gra symulacyjna (16 godz.)

5 4. Kolejność modułów może ulec zmianie. 5. Szkolenie zostanie zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu. 6. Osoby korzystające z indywidualnego wsparcia (zgodnie z 3 pkt.8) zobowiązane są do uczestnictwa, w wymiarze nie mniejszym niż 80% czasu, w indywidualnym wsparciu w ramach następujących etapów: 1. Szkolenia stacjonarne zgodnie z 6 pkt.3 2. Szkolenia 1:1 w zakresie P2F przed egzaminem (10 godzin na uczestnika) 3. Kształtowanie Świadomości trening umiejętności miękkich (5 godzin na uczestnika) 4. Platforma komunikacyjna forum współpracy uczestników projektu przy merytorycznym wsparciu projektodawcy z wykorzystaniem strony WWW projektu 7. Termin realizacji Szkoleń będzie zgodny z opracowanym harmonogramem. 8. Szkolenie będzie organizowane w miejscu wskazanym przez Beneficjenta/Organizatora na terenie województwa pomorskiego. 9. Podczas Szkoleń Uczestnikowi zapewnione zostanie wyżywienie. W przypadku szkolenia całodniowego będzie to obiad oraz 2 x serwis kawowy. 10. Wszyscy Uczestnicy Szkoleń zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 11. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w określonym czasie trwania szkolenia potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 12. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dane zajęcia. 80% frekwencja na zajęciach jest warunkiem ukończenia Szkolenia 13. Beneficjent/Wnioskodawca dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Szkolenia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być: a) zwolnienie lekarskie, b) pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych, c) kserokopia polecenia wyjazdu służbowego. 14. Nieobecność na zajęciach na więcej niż 20% liczbie zajęć, wynikająca z przyczyn zależnych od uczestnika, będzie skutkować obciążeniem go kosztami szkolenia. 15. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 6 pkt 11,12 Beneficjent/Wnioskodawca zastrzega sobie indywidualne rozstrzygnięcie sprawy. 16. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Uczestnika w Projekcie tj. w przypadku obecności na zajęciach w wymiarze mniejszym niż 80% w ramach wszystkich modułów Szkolenia lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniach 5 pkt a, b, c, d Akademia będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wys. 100% kosztów brutto Szkolenia tj. 8365,29 zł. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Akademii prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 17. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację szkolenia w umówionym terminie z winy Akademii, na pisemne wezwanie Uczestnika Akademia pokryje udokumentowane koszty w związku ze Szkoleniem, nie przekraczające kwoty 300 zł brutto. 7

6 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych. 3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na liście obecności. 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, artykułów pomocniczych do szkoleń, jak również odbioru poczęstunku. 5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania cyklu szkoleń ankiet i kwestionariuszy ewaluacyjnych (KAPS, testy wiedzy pre- i post-test, egzamin certyfikujący, egzamin końcowy). 6. Warunkiem ukończenia szkoleń i uzyskania certyfikatu jest egzamin końcowy sprawdzający umiejętności i wiedzę nabytą przez Uczestnika Projektu. Pozytywny wynik egzaminu uprawni UP do otrzymania certyfikatu ukończenia programu (wymagana frekwencja min. 80% czasu zajęć). 8 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, UP zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 1. UP ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji na 15 dni roboczych przed szkoleniem bez ponoszenia odpowiedzialności za rezygnację. 2. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację. 3. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% wartości szkolenia przypadającej na poszczególnego uczestnika. 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 5. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmie Kierownik Projektu 6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik Projektu jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze. 9 MONITORING BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet (przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia). 2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza PEFS. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo