REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Prescal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wyrzyskiej 9A, Warszawa. 3. Biuro projektu znajduje się w Krakowie przy ulicy Garczyńskiego 17/3, Kraków 4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA- POKL /13-00 o dofinansowanie projektu Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości, zawartą pomiędzy Prescal Polska sp. z o.o. a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie z uwzględnieniem aneksów do ww. umowy. 6. Okres realizacji projektu: Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie. 8. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. 2 Cele projektu 1. Podwyższenie kluczowych kompetencji uczestników projektu z województwa małopolskiego z zakresu obsługi komputera potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu ECDLstart lub języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC wśród 192 uczestników (117 kobiet i 75 mężczyzn) 2. Cele szczegółowe: a. Wyższe kompetencje uczestników projektu z języka angielskiego b. Wyższe kompetencje uczestników projektu z języka niemieckiego c. Wyższe kompetencje uczestników projektu z języka rosyjskiego lub hiszpańskiego d. Wyższe kompetencje uczestników projektu z zakresu obsługi komputera

2 3 Uczestnicy Projektu 1. Grupę docelowa w projekcie stanowi 192 uczestników (minimum 117 kobiet) w wieku lata, z wykształceniem co najwyżej średnim, które zamieszkują na obszarze wiejskim lub w miastach do 50 tysięcy mieszkańców i chcą uczestniczyć w projekcie z własnej inicjatywy. Projekt jest skierowany do osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. 4 Zasady rekrutacji uczestników do projektu 1. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnosząca się do równości szans, praw, korzyści. 2. W Projekcie przewidziano udział 192 osoby. Zasięg Projektu obejmuje obszar województwa małopolskiego. 3. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. 4. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zawarcie Umowy szkoleniowej pomiędzy uczestnikiem a Prescal Polska sp. z o.o. na minimum 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć oraz dokumentów na wzorze załącznika do umowy szkoleniowej, zawierające: a. karta zgłoszenia z oświadczeniem o prawdziwości danych załącznik nr 1 b. zgodę na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 2 c. deklarację uczestnictwa w Projekcie załącznik nr 3 d. oświadczenie o zamieszkaniu załącznik nr 4 e. oświadczenie o wykształceniu załącznik nr 5 f. oświadczenie o wieku załącznik nr 6 g. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (PEFS) załącznik nr 7 5. Wzory dokumentów do wypełnienia można pobrać ze strony internetowej Projektu: 6. Zgłoszenie do udziału w projekcie musi nastąpić przed podpisaniem umowy szkoleniowej osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do Biura Projektu) 7. Dodatkowo przed przystąpieniem do zajęć Uczestnik będzie zobowiązany wypełnić poziomujący test językowy w przypadku szkoleń językowych i komputerowy w przypadku szkolenia ECDLstart, o którego terminie zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. 8. Punktacja: Kobiety +2 punkty; Wykształcenie podstawowe +3 punkty, gimnazjalne, ponadgimiaznalne i zawodowe +2 punkty, średnie +1 punkt 9. W przypadku tej samej liczby punktów kryterium pomocniczym jest data zgłoszenia 10. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na zajęcia zostanie sporządzona lista rezerwowa osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. 11. Zakwalifikowanie Uczestnika następuje na podstawie otrzymanych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z dwóch członków zespołu projektowego. 12. Kandydat na Uczestnika Projektu musi spełnić warunki wymienione w 3 punkt 1 oraz przejść opisaną poniżej ścieżkę rekrutacji: a. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

3 b. dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia z oświadczeniem o prawdziwości danych wskazanej w punkcie 4. c. wypełnienie poziomującego testu językowego przez Uczestnika Projektu w przypadku zgłoszenia na szkolenie językowe. d. ocena testu językowego przez lektora w przypadku zgłoszenia na szkolenie językowe e. decyzja Komisji Rekrutacyjnej o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu kandydata na szkolenie. Dokonując kwalifikacji do projektu Komisja Rekrutacyjna weryfikuje spełnienie warunków wymienionych w 3 punkt 1 oraz założoną w projekcie strukturę grupy docelowej wskazaną w 2 punkt 1. f. na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej następuje zakwalifikowanie kandydata do projektu. g. zakwalifikowanie kandydata do grupy szkoleniowej na odpowiednim poziomie językowym. h. Podpisanie umowy szkoleniowej 6 Organizacja szkoleń 1. Warunkiem zorganizowania edycji szkolenia jest zebranie pełnej grupy szkoleniowej. 2. Szkolenia organizowane będą na terenie województwa małopolskiego, w miejscowości preferowanej przez uczestników danej grupy szkoleniowej. Warunkiem zorganizowania szkolenia w wybranej przez uczestników miejscowości jest dostępność odpowiedniej sali szkoleniowej i możliwość jej wynajmu w granicach kosztu założonego we wniosku o dofinansowanie. 3. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 11 grup językowych oraz 5 grup komputerowych liczących średnio po 12 osób każda 4. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu, średnio po 3 godziny dydaktyczne, Godziny zajęć zostaną dostosowane do preferencji Uczestników Projektu. Dopuszcza się intensyfikację zajęć. 5. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych. Wyboru materiałów szkoleniowych dokonuje personel projektu w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia. 6. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć, lub - jeśli będzie to możliwe - z inną grupą. 7. Podczas szkoleń komputerowych Uczestnikowi zapewniony zostanie serwis kawowy. 8. Wszystkie szkolenia zakończone zostaną egzaminem wewnętrznym. Pozytywne zdanie egzaminu wewnętrznego stanowi podstawę zaliczenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydanego przez Prescal Polska Sp. z o.o. 9. Uczestnicy Projektu wezmą również udział w egzaminie zewnętrznym. Egzamin zewnętrzny zorganizowany zostanie przez niezależne, bezstronne wobec Wnioskodawcy, centrum egzaminacyjne. Ostateczną decyzję o przystąpieniu Uczestnika Projektu do określonego poziomu egzaminu zewnętrznego podejmować będzie lektor na podstawie wyniku egzaminu wewnętrznego. 10. Przewidziane szkolenia w projekcie: a. Język angielski na poziomach A2 (5 grup), B1 (1 grupa), B2 ( grupa), (120h/grupa) b. Język niemiecki na poziomach A2 (2 grupy), B1 (1 grupa), (120h/grupa) c. Język rosyjski lub język hiszpański na poziomie (1 grupa), (120h/grupa) d. Obsługa komputera na poziomie ECDLstart (5 grup) (90h/grupa)

4 7 Zasady monitoringu Uczestników 1. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w określonym czasie trwania szkolenia potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu. 3. Informacje o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej. 4. Uczestnik zobowiązany jest do obecności w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dane zajęcia. 80% frekwencja na zajęciach jest warunkiem otrzymania zgodny na przystąpienie do egzaminów. 5. Beneficjent dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności Uczestnika, spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą być: a. zwolnienie lekarskie, b. pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych, c. kserokopia polecenia wyjazdu służbowego. 6. Nieobecność na zajęciach na więcej niż 20% liczbie zajęć, wynikająca z przyczyn zależnych od uczestnika, może skutkować obciążeniem go pełnymi kosztami zajęć. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 7 punkt 5, 6 Beneficjent zastrzega sobie indywidualne rozstrzygnięcie sprawy. 8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie tj. w przypadku obecności na zajęciach w wymiarze mniejszym niż 80% w ramach wszystkich modułów zajęć lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w dokumentach 4 pkt a-g Prescal Polska sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia kary umownej w wys. 100% kosztów brutto Zajęć. 9. Prescal Polska sp. z o.o. ma prawo odwołać lub przesunąć termin realizacji szkolenia o czym musi powiadomić uczestnika na minimum 2 dni przed planowanym terminem realizacji zajęć. 8 Obowiązki Uczestników a. Przestrzeganie Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie b. Punktualne przychodzenie na zajęcia c. Rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami wykładowców d. Przystąpienie do wewnętrznego egzaminu próbnego, e. Przystąpienie do egzaminu zewnętrznego: językowego na poziomie A2/B1/B2/C1 w przypadku szkoleń językowych i komputerowego w przypadku szkolenia ECDLstart, f. Podpisanie dokumentów związanych z udziałem w Szkoleniu, w szczególności listy obecności, protokołu odbioru materiałów szkoleniowych, certyfikatów i w przypadku szkoleń komputerowych serwisu kawowego, g. Wypełnienie ankiet badających progres wiedzy, h. Co najmniej 80% obecności na zajęciach, i. Dostarczenia kopii otrzymanego certyfikatu z egzaminu zewnętrznego w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania

5 j. Poddawanie się monitoringowi, o którym mowa w paragrafie 7 9 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania Zajęć Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 2. Uczestnik Projektu ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji na 15 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem zajęć bez ponoszenia odpowiedzialności za rezygnację. 3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia potwierdzającą ten fakt dokumentację. 4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji z zajęć jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Uczestnik może być wezwany do zwrotu kosztów zajęć, stanowiących 100% ich wartości przypadającej na poszczególnego uczestnika. 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze. 10 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Prescal Polska sp zoo w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W przypadku zmiany ww. wytycznych Prescal Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu r. Koordynator Projektu Kraków, 28 lutego 2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE. 1 Zasady ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE. 1 Zasady ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE 1 Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie CZAS NA KOMPETENCJE współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces realizowanego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo