2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków Akademii w ramach realizacji niniejszej Umowy należy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków Akademii w ramach realizacji niniejszej Umowy należy:"

Transkrypt

1 Umowa nr.../2014/rzemsp na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu Certyfikowani administratorzy IT dla MŚP na Podkarpaciu zawarta w Rzeszowie w dniu 2014 r. pomiędzy: Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy PLN (opłacony w wysokości zł), reprezentowaną przez:., zwaną dalej Akademia a z siedzibą w.. przy., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, pod nr. REGON NIP.. reprezentowaną przez., zwaną dalej Przedsiębiorcą, kopia odpisu KRS/wypisu z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy stanowi załącznik nr Przedmiot Umowy 1. Akademia oferuje, zaś Przedsiębiorca zamawia przeprowadzenie szkoleń w ramach wybranej ścieżki szkoleniowej (dalej zwanej Szkoleniem) dla pracowników Przedsiębiorcy/Przedsiębiorcy 1 (zwanych dalej Uczestnikami) na warunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Szkolenie objęte jest projektem szkoleniowym pt. Certyfikowani administratorzy IT dla MŚP na Podkarpaciu (UDA-POKL /12-00), realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 8.1.1) i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem. 3. Wysokość pomocy de minimis udzielonej w ramach Projektu wynosi ,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 0/100). Nie występuje wkład prywatny (100% dofinansowania w ramach pomocy de minimis). 4. Akademia informuje, iż nie ma obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej umowy (na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy). Numer referencyjny programu pomocowego na podstawie którego udzielana jest pomoc publiczna w ramach POKL: SA.32222(2011/X). 5. Program Szkolenia określa załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, opublikowany na stronie internetowej projektu w wersji obowiązującej w dniu podpisania Umowy. 2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków Akademii w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: a) przygotowanie programu Szkolenia, b) zapewnienie Uczestnikowi udziału w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora, zgodnie z programem Szkolenia, c) zapewnienie Uczestnikowi samodzielnego stanowiska komputerowego wyposażonego odpowiednio do Szkolenia, d) zapewnienie Uczestnikowi artykułów pomocniczych (materiały szkoleniowe, notes, długopis, itp.), e) zapewnienie Uczestnikowi wyżywienia w trakcie Szkolenia, 1 Niepotrzebne skreślić

2 f) refundacja Uczestnikowi dojeżdżającemu na Szkolenie kosztów dojazdu a także zapewnienie noclegu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie projektu na ich refundację, g) wydanie Uczestnikowi stosownych zaświadczeń o uczestnictwie w Szkoleniu lub świadectwa ukończenia Szkolenia. 2. Akademia zobowiązuje się wykonać świadczenia określone w ust. 1 wg standardów świadczenia usług przyjętych przez Akademię. 3. Do obowiązków Przedsiębiorcy w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: a) Dostarczenie niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Umowy. Wymienione niżej załączniki Przedsiębiorca powinien dostarczyć nie później niż w dniu podpisania umowy: Nr 1 Kopia KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy, Nr 2 Karta zgłoszenia, Nr 3 Program Szkolenia, Nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Nr 5 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem), Nr 6 - Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) oraz oświadczenia przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis Nr 7 Wzór załącznika dla Uczestników, Nr 8 Deklaracja dotycząca zakwaterowania wraz z informacją dotyczącą ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu Uczestnika projektu (opcjonalnie) Nr 9 Formularz informacji dotyczących powiązań z innymi przedsiębiorcami w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis. b) Przechowywanie dokumentacji dotyczącej otrzymanej w ramach projektu pomocy de minimis przez okres 10 lat, liczony od momentu zakończenia uczestnictwa w ostatniej formie wsparcia przewidzianego niniejszą umową. 4. Do obowiązków Uczestnika w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: a) Przystąpienie do testu kompetencyjnego dotyczącego tematyki szkoleniowej na etapie rekrutacji. b) Dostarczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w zajęciach prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zawierającego dane osobowe a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych według formularza, który stanowi załącznik nr 7 do Umowy i jest zgodny z wymogami umowy o dofinansowanie Projektu w ramach PO KL oraz przepisami regulującymi zasady i warunki przyznawania funduszy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Wypełnienie testów wiedzy przed i po szkoleniu. d) Udział w badaniu ankietowym przed i po szkoleniu. e) Uczestnictwo w zajęciach zgodnie z harmonogramem szkolenia (wymagana obecność na co najmniej 80% czasu ich trwania). f) Podejście do egzaminu certyfikującego po zakończeniu ścieżki szkoleniowej, w trakcie realizacji Projektu. g) Udzielenie pisemnej informacji o wyniku egzaminu certyfikującego niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później niż w ciągu 7 dni. h) Podpisanie dokumentów związanych z udziałem w szkoleniu, w szczególności listy obecności, protokołu odbioru materiałów szkoleniowych i wyżywienia. 5. Akademia nie odpowiada za obecność Uczestników na Szkoleniu. 6. W przypadku naruszenia przez Akademię zobowiązania zawartego w ust.1 powodującego brak możliwości realizacji Szkolenia w umówionym terminie, Akademia na pisemne wezwanie pokryje udokumentowane koszty Uczestnika poniesione w związku ze Szkoleniem, nie przekraczające jednak kwoty 300 zł brutto. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w ust. 5.

3 7. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę/Uczestnika zobowiązania zawartego w ust. 3 i 4, powodującego brak możliwości przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z niniejszą Umową oraz Projektem, w tym w szczególności w przypadku obecności na zajęciach w wymiarze mniejszym niż 80% lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt a oraz ust. 4 pkt b, Akademia będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wysokości 100% kosztów brutto Szkolenia przypadającego na jednego Uczestnika. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Akademii prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 8. Przekazanie danych i oświadczeń, o których mowa w ust. 4 pkt b najpóźniej w pierwszym dniu Szkolenia stanowi warunek konieczny uczestnictwa w Szkoleniu przez Uczestników. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych oświadczeń, niezależnie od prawa do dochodzenia zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 7, Akademia będzie uprawniona zawiesić realizację Szkolenia do czasu uzyskania wszystkich oświadczeń lub odstąpić od Umowy. 9. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Akademii o zmianie danych zawartych w niniejszej Umowie w trakcie jej obowiązywania, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. 3. Wielkość pomocy 1. Nie występuje wkład własny wnoszony przez Przedsiębiorcę. Pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis o 100% intensywności, tj. w pełnej wysokości wartości udzielonego wsparcia. Szacunkowa wartość pomocy de minimis z tytułu uczestnictwa jednej osoby w danej ścieżce szkoleniowej wynosi: ŚCIEŻKA A: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII ACTIVE DIRECTORY (wersja z oprogramowaniem 2008) 6 486,39 zł 2. Rozwiązywanie problemów Windows Server 2008 Active Directory DS - 40h Egzamin na certyfikat: Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server 2008 Active Directory ŚCIEŻKA A: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII ACTIVE DIRECTORY (wersja z oprogramowaniem 2012) 6 486,39 zł 2. Rozwiązywanie problemów Windows Server 2012 Active Directory DS 40 h Egzamin na certyfikat MCP: Installing and Configuring Windows Server 2012 ŚCIEŻKA C: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII SIECIOWYCH (wersja z oprogramowaniem 2008) ,39 zł 2. Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieciową Windows Server h Egzamin na certyfikat: MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure ŚCIEŻKA C: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII SIECIOWYCH (wersja z oprogramowaniem 2012) ,39 zł 2. Rozwiązywanie problemów Windows Server 2012 Active Directory DS 40 h Egzamin na certyfikat MCP: Installing and Configuring Windows Server 2012.

4 ŚCIEŻKA D: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII EXCHANGE 2010 (wersja z oprogramowaniem 2008/2009) ,39 zł 2. Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie MS Exchange Server h Egzamin na certyfikat: MCTS: MS Exchange Server 2010 ŚCIEŻKA D: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII EXCHANGE 2010 (wersja z oprogramowaniem 2012/2013) ,39 zł 2. Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie MS Exchange Server h Egzamin na certyfikat MCP: Core Solutions of Microsoft Exchange Server ŚCIEŻKA E: CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR FIRMOWEJ STRONY WWW ,39 zł 1. CMS+HTML+CSS najlepsza droga do profesjonalnego serwisu WWW 40h 2. RD_WEB - Responsive Design z Adobe Dreamweaver Responsive Web Design 24h 3. Adobe Photoshop - Obróbka cyfrowa zdjęć i publikowanie w Intrenecie 24h 4. Marketing internetowy: skuteczna promocja w Internecie 16h Egzamin na certyfikat: Certyfikowany Administrator Firmowej Strony WWW 2. Akademia zobowiązuje się do wydania Przedsiębiorcy Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w dniu podpisania Umowy szkoleniowej. 3. W przypadku odstępstw od założeń dla wyliczeń, np. zmiany liczebności grupy szkoleniowej, kursu walut a także w przypadku korzystania z noclegu i/lub zwrotu kosztów dojazdu, wartości pomocy de minimis określone w ust. 1 mogą ulec zmianie. 4. W przypadku gdy w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 3 wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis będzie inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, Akademia w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wyda nowe Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, w którym wskaże właściwą wartość pomocy oraz stwierdzi utratę ważności poprzedniego zaświadczenia. 4. Osoby ds. kontaktów 1. Każda ze Stron wyznaczy Osobę ds. kontaktów odpowiedzialną za bieżącą koordynację i nadzorowanie wykonania niniejszej Umowy. 2. Osobą ds. kontaktów ze strony Przedsiębiorcy będzie, tel:...tel kom:.., i fax. 3. Osobą ds. kontaktów ze strony Akademii będzie.., tel ( fax ( Zmiana Osoby ds. kontaktów nie jest zmianą niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego niezwłocznego poinformowania drugiej Strony. 5. Poufność 1. Strony zobowiązują zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, a także dane osobowe, uzyskane od drugiej Strony w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadku udostępniania powyższych danych organom kontrolnym, właściwym dla każdej z umawiających się Stron. 2. Strony zobowiązują się wykorzystać informacje, o których mowa w ust 1, jedynie w celach prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

5 6. Oświadczenia Przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorca określa wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu). 2. Przedsiębiorca oświadcza, iż nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie jest prowadzone względem niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe ani naprawcze. 3. Przedsiębiorca oświadcza, iż wszystkie dane dotyczące Przedsiębiorcy i jego pracowników, jak również oświadczenia przekazane i złożone w ramach niniejszej Umowy, są zgodne z prawdą. 4. Przedsiębiorca (w okresie realizacji i rozliczania Szkolenia) zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Akademii o zmianie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia. 5. W przypadku uchybienia postanowieniom ust 1-4 niniejszego paragrafu, Przedsiębiorca zobowiązuje się zapłacić Akademii karę umowną w wysokości 100% kwoty wydatków, objętych regułami pomocy publicznej, czyli kwotę wskazaną w 3. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Akademii prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 6. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Uczestnictwa w Projekcie opublikowany na Stronie internetowej Projektu. 7. Postanowienia końcowe 1. W przypadku sporów sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby Akademii. 2. Wszelkie zamiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 4. Za datę podpisania umowy uznaje się datę podpisania jej przez drugą ze stron. 5. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: a) Załącznik nr 1 Kopia KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy b) Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia c) Załącznik nr 3 Program Szkolenia d) Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis e) Załącznik nr 5 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) f) Załącznik nr 6 Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) oraz oświadczenia przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis g) Załącznik nr 7 Wzór załącznika dla Uczestników h) Załącznik nr 8 Deklaracja dotycząca zakwaterowania wraz z informacją dotyczącą ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu Uczestnika projektu (opcjonalnie) i) Załącznik nr 9 Formularz informacji dotyczących powiązań z innymi przedsiębiorcami w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis. Akademia: Przedsiębiorca:.. (czytelny podpis lub imienna pieczęć i podpis; pieczęć firmowa) (czytelny podpis lub imienna pieczęć i podpis; pieczęć firmowa)

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skonfigurowani @dministratorzy w MMSP branży ICT w Wielkopolsce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNI MAŁOPOLSCY PROGRAMIŚCI Z CERTYFIKATEM W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu.

UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. UMOWA SZKOLENIOWA - wzór Projekt POKL.08.01.01-06-373/12 Nr../EIPB/BIO/2013 zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bartniczej 5, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: TAW Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Więziennej 21, 50-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR..

W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR.. Załącznik nr 2 Do zapytania ofertowego W Z Ó R U M O W Y Nr dok. SAP Nr dostawcy UMOWA NR.. zwana dalej Umową, zawarta w dniu... roku pomiędzy: miastem stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, kod:

Bardziej szczegółowo