REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. 3. Projekt jest realizowany przez GATE sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, na terenie m.st. Warszawy w okresie od r. do r. 4. Biuro projektu jest zlokalizowane przy ulicy Szaserów lok 64 w Warszawie. 5. W ramach projektu każdy Uczestnik otrzyma wsparcie obejmujące: a) kurs ECDL START 48 godzin / CORE 96 godzin b) wsparcie towarzyszące: materiały dydaktyczne, w tym podręczniki, wyżywienie podczas zajęć, zaświadczenie o ukończeniu kursu, jednokrotne podejście do certyfikowanego egzaminu (w przypadku osób, które ukończą kurs) umożlwiającego zdobycie międzynarodowego certyfikatu. 6. Regulamin projektu określa: kryteria uczestnictwa w projekcie, procedury rekrutacji do udziału w projekcie, zasady organizacji zajęć, warunki uczestnictwa, ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie, obowiązki związane z monitoringiem wskaźników projektu. II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. W Projekcie uczestniczyć mogą osoby spełniające łącznie następujące kryteria grupy docelowej: a) wiek: lata, b) uczące się, pracujące lub zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) c) z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT.

2 2. Organizator zastrzega, iż aby spełnić założone w projekcie wskaźniki zrekrutuje: minimum 50 % uczestników, którzy posiadają co najwyżej średnie wykształcenie, 70 osób pracujących (w tym: 35 Kobiet i 35 mężczyzn) oraz 80 osób niepracujących (w tym: 40 kobiet i 40 mężczyzn) 3. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji do projektu jest przesłanie mailem lub faksem 22/ albo przesłanie pocztą lub dostarczenie osobiste do Biura Organizatora w terminie określonym na wypełnionych i podpisanych dokumentów: formularza zgłoszeniowego deklarację uczestnictwa w projekcie Oświadczenia Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. UWAGA. Oryginały podpisanych w/w dokumentów muszą zostać dostarczone Organizatorowi projektu po otrzymaniu przez Uczestnika informacji o zakwalifikowaniu się na kurs, nie później niż w dniu podpisania dokumentów, o których mowa w II pkt 6 niniejszego regulaminu. Wzory wszystkich formularzy znajdują się na 4. Dostarczenie kompletnej dokumentacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zamiaru udziału w projekcie i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przyjęcie zgłoszenia od kandydata nie stanowi zobowiązania Organizatora do udzielenia tejże osobie wsparcia w ramach projektu. 5. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona, w przedsięwzięciu weźmie udział 150 osób, w tym: 100 os w kursie Start oraz 50 osób w kursie Core. 6. Każda z zakwalifikowanych do projektu osób podpisze w biurze projektu lub w miejscu wskazanym przez Organizatora umowę z Organizatorem o udzielenie wsparcia szkoleniowego w ramach projektu 7. Komplet dokumentów wymieniony w II pkt 3 i 6 niniejszego regulaminu podpisany i złożony przez uczestnika u Organizatora umożliwia przystąpienie do kursu. III. Rekrutacja Uczestników projektu 1. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter ciągły. 2. W celu skompletowania grup (10 osobowych) oraz wyeliminowania sytuacji losowych Organizator zakłada tworzenie list rezerwowych. 3. Terminy dot. przebiegu procesu rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej 4. W okresie rekrutacji wszelkich informacji nt. kursów będzie udzielał Zespół Zarządzający projektu. 5. Procedura rekrutacji Uczestników obejmować będzie: a) zgłoszenie przez kandydata zamiaru uczestnictwa w projekcie (dokumenty określone w II pkt 3 niniejszego regulaminu) b) weryfikację złożonych aplikacji pod względem poprawności i kompletności formalnej, c)ostateczną kwalifikację uczestników na podstawie kryteriów dostępu określonych w II pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu oraz dostępności miejsc. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby które posiadają co najwyżej średnie wykształcenie.

3 6. Wszyscy zainteresowani, zarówno zakwalifikowani do udziału w projekcie, jak i niezakwalifikowani, zostaną niezwłocznie poinformowani o wynikach naboru na kurs. 7. Osoby zakwalifikowane do projektu mają obowiązek poinformowania Organizatora w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania informacji o wynikach rekrutacji, czy podtrzymują chęć uczestnictwa w projekcie. Nie otrzymanie takiego potwierdzenia przez uczestnika oznacza zwolnienie przez organizatora zarezerwowanego dla niego miejsca oraz zakwalifikowanie innej osoby z listy rezerwowej. IV. Organizacja szkoleń 1. Szkolenia odbywać się będą zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zajęć, który będzie udostępniony Uczestnikom. 2. Szkolenia będą realizowane w grupach liczących po 10 osób/każda, wg następującego podziału: - 10 grup, w ramach kursu komputerowego ECDL Start, - 5 grup, w ramach kursu komputerowego ECDL Core, 3. Zajęcia odbywać się będą dni robocze lub w weekendy, po 8 godz. dziennie. 4. Miejscem organizacji zajęć będzie sala szkoleniowa zlokalizowana na terenie m.st. Warszawa. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania uzasadnionych zmian w harmonogramie kursu z przyczyn niskiej frekwencji Uczestników na zajęciach, zaistnienia zdarzeń losowych, działań siły wyższej. Uczestnicy zostaną wówczas poinformowani o zaistniałych modyfikacjach w harmonogramie. V. Zasady uczestnictwa w kursie 1. Uczestnicy kursu zobowiązani są do: regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przy zachowaniu min. 80% obecności, każdorazowego potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście obecności oraz otrzymania materiałów szkoleniowych i cateringu (gwarantowanego wsparcia towarzyszącego), informowania Organizatora z wyprzedzeniem o wszystkich absencjach wraz z ich usprawiedliwieniem, wypełniania ankiet i testów związanych z oceną zajęć, projektu oraz postępem wiedzy i umiejętności gromadzonych przez Organizatora na potrzeby diagnozy potrzeb, monitoringu i sprawozdawczości z realizacji projektu, poinformowania Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, podejścia do egzaminu certyfikacyjnego w ramach wybranego kursu. 2. Uzyskanie certyfikatu ECDL jest możliwe w przypadku ukończenia kursu (utrzymania frekwencji w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego programem zajęć w projekcie) oraz zdania egzaminu końcowego ECDL. 3.W przypadku, gdy liczba nieobecności Uczestnika przekroczy dozwolony limit, w uzasadnionych przypadkach Kierownik projektu może wyrazić zgodę na kontynuację i ukończenia uczestnictwa w projekcie pod warunkiem samodzielnego opanowania przez Uczestnika materiału będącego przedmiotem zajęć, na

4 których był nieobecny. W przypadku decyzji odmownej Kierownik projektu Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników. 4. Na miejsce Uczestnika, który zrezygnował z udziału w projekcie lub został skreślony z listy Uczestników, Organizator może zakwalifikować kolejną osobę zajmującą najwyższe miejsce na liście rezerwowej Uczestników lub inna osobę spełniającą kryteria dostępu. VI. Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 1. Każdy Uczestnik projektu ma zapewnione bezpłatnie: a) udział w szkoleniach przewidzianych w projekcie, b) pomoce dydaktyczne do zajęć, c) jednorazową możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego 2. Każdy Uczestnika Projektu zobowiązany jest do: a) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, b) systematycznego udziału w działaniach projektowych, potwierdzania obecności na szkoleniach poprzez złożenie podpisu na listach obecności potwierdzonych podpisem prowadzącego c) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia w przypadku nieobecności na zajęciach d) wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu, e) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie. f) przystąpienia do zewnętrznego egzaminu certyfikującego ECDL. VII. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 1. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Biura projektu na 10 dni przed rozpoczęciem szkoleń bez podania przyczyn. 2. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika z udziału w kursie jest dopuszczalna w przypadkach niespodziewanych, istotnych i uzasadnionych zdarzeń losowych. 3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z projektu. 4. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku niewypełniania postanowień zawartych w deklaracji uczestnictwa lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku Kierownik Projektu. 5. Uczestnik skreślony z listy lub rezygnujący z udziału w projekcie zobowiązany jest do zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych oraz promocyjnych, a w przypadku ich zniszczenia do zwrotu kosztów. 6. Uczestnik skreślony z listy lub rezygnujący z udziału w projekcie z powodu innego niż podany w punkcie 2, jest zobowiązany do zwrotu kosztów uczestnictwa w kursie w następującej wysokości: szkolenia komputerowe ECDL Start 1270,00 zł szkolenia komputerowe ECDL Core 1770,00 zł VIII. Zasady monitoringu i kontroli 1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

5 2. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu. 3. Uczestnik zobowiązany jest do podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych dotyczących jego statusu, niezbędnych Organizatorowi do uzupełnienia kwestionariusza PEFS oraz niezwłocznego poinformowania o wszelkich zaistniałych zmianach. 4. Uczestnik zobowiązany jest do rzetelnego, sumiennego i niezwłocznego uzupełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych w ramach badań przeprowadzanych zarówno przez Organizatora, Instytucję Pośredniczącą, jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie. IX Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu r. i obowiązuje przez czas trwania projektu 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 3. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu 4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu należy do Kierownika Projektu. 5. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika Projektu. Warszawa, r. Zatwierdził:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo