REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Umowa nr UDA-POKL /12-00 Warszawa, 13 lutego 2015 r. Ver

2 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu w ramach projektu Handlowiec mazowiecki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL /12-00 o dofinansowanie projektu Handlowiec mazowiecki z dnia 28 listopada 2013 roku, zawartą pomiędzy Altkom Akademia S.A., a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 4. Okres realizacji projektu: roku roku. 5. Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie. 2 SŁOWNIK POJĘĆ Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 1. Beneficjent/Wnioskodawca / Akademia Altkom Akademia S.A.; 2. Instytucja Pośrednicząca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; 3. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 4. EFS Europejski Fundusz Społeczny; 5. Projekt Handlowiec mazowiecki ; 6. Regulamin należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie określający zasady rekrutacji i realizacji Projektu. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej Projektu; 7. Uczestnik Projektu mikro, mały lub średni przedsiębiorca mający jednostkę organizacyjną (siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) położoną na terenie województwa mazowieckiego i jego pracownicy zatrudnieni jako Przedstawiciele Handlowi lub pracownicy działu sprzedaży na podstawie umowy o pracę lub samozatrudnieni, których miejsce pracy znajduje się na terenie województwa mazowieckiego; 8. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. (art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.); 9. Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks Pracy, tekst jednolity: Dz. U r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 10. Samozatrudnieni osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników; 11. MMŚP mikro- (w tym samozatrudnieni), małe i średnie przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.); 12. Siedziba Beneficjenta: ul. Chłodna 51, Warszawa; 13. Biuro Projektu ul. Chłodna 51, Warszawa; 14. Strona Internetowa Projektu 15. Umowa o Dofinansowanie: umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Handlowiec mazowiecki., nr Umowy UDA-POKL / CEL PROJEKTU 1. Cel główny projektu to podniesienie kompetencji 495 pracowników zatrudnionych jako Przedstawicieli Handlowych lub pracowników działu sprzedaży (w tym: 297 kobiet, 248 osób ze średnim wyksztalceniem) ze 180 przedsiębiorstw 2

3 województwa. Cel główny zostanie osiągnięty do r. w województwie mazowieckim przez spełnienie celów szczegółowych tj.: a. wzrost o 40% kwalifikacji 495 pracowników (60% kobiet, 40 % mężczyzn) w dziedzinach kluczowych dla sukcesu MSP z woj. mazowieckiego, b. wzrost jakości o minimum 40% usług 144 MSP z branży handlowej w woj. mazowieckim, c. wzrost samooceny i motywacji zawodowej 372 pracowników MSP z branży handlowej w woj. mazowieckim. 4 GRUPA DOCELOWA 1. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców MMSP posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. mazowieckiego oraz ich pracowników (495 osób w tym: 297kobiet) mieszkających lub pracujących w województwie mazowieckim, 2. Projekt obejmie wsparciem 248 osób z wykształceniem co najwyżej średnim, które obejmuje wykształcenie: Podstawowe (szkoła podstawowa), Gimnazjalne (gimnazjum), Ponadgimnazjalne (liceum także z maturą, technikum, szkoła zawodowa). 3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa, które do czasu ogłoszenia konkursu nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w województwie mazowieckim w ramach PO KL w latach Powyższe dotyczy zarówno pracowników, którzy uczestniczyli już w projektach w Działaniu z własnej inicjatywy jak i delegowanych do udziału w projekcie przez pracodawcę. 4. W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno prawne. 5 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Akademię odbywa się przez wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie Karty zgłoszenia wraz z zapotrzebowaniem na szkolenia. Dokument stanowi zbiór podstawowych informacji dotyczących Przedsiębiorcy oraz szkoleń będących przedmiotem jego zainteresowania. 2. Karta Zgłoszenia powinna być dostarczona do Biura Projektu lub przesłana pocztą elektroniczną na adres W przypadku braku takiej możliwości dokumenty powinny zostać przesłane faksem na numer (22) Przesłana Karta Zgłoszenia nie gwarantuje uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 4. Na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszenia stanowiących deklarację uczestnictwa Przedsiębiorcy w szkoleniu Akademia dokona wyboru zgłoszeń kierując się założeniami i celami projektu. 5. Akademia zastrzega sobie prawo zaproponowania innych warunków szkolenia, bądź odmowy przeprowadzenia szkolenia wskazanego w zapotrzebowaniu. 6. Informacja o kwalifikacji oraz warunkach przeprowadzania szkolenia zostanie przekazana Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną na adres wskazany na Karcie Zgłoszenia lub, w przypadku braku powyższego, telefonicznie pod numer wskazany tamże. 6 REKRUTACJA 1. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnoszącą się do równości szans, praw, korzyści. 2. Liczba osób do przeszkolenia: 495 w tym samozatrudnieni: 45 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach: 75 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach: 200 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach: 175 3

4 3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa: 95 Małe przedsiębiorstwa: 50 Średnie przedsiębiorstwa: Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym (do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjnopromocyjnych. 5. Podstawową zasadą doboru będzie kolejność zgłoszeń, z odrębnymi listami dla kobiet (co najmniej 60% miejsc w Projekcie). 6. O przyjęciu Uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych określonych w dokumentach programowych POKL i wniosku o dofinasowanie Projektu. 7. Do wzięcia udziału w Projekcie wymagane jest podpisanie umowy szkoleniowej i innych wymaganych dokumentów i dostarczenie ich do Biura Projektu najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia. Wymagane dokumenty: Podpisana umowa szkoleniowa Zał. nr 1 - Kopia KRS/wypisu z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy Zał. nr 2 - Karta Zgłoszenia Zał. nr 3 Program Szkolenia Zał. nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zał. nr 5 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach Zał. nr 6 - PEFS Instytucji (Przedsiębiorstwa) oraz oświadczenia Przedsiębiorcy Zał. nr 7 - Wzór załącznika dla Uczestnika Zał. nr 8 oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania w konkursach ogłoszonych w województwie mazowieckim w latach Zał. nr 9 deklaracja zakwaterowania uczestnika szkolenia Wzory ww. dokumentów do wypełnienia można pobrać ze Strony internetowej Projektu. Każdy Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia wypełniony i podpisany formularz Załącznik dla Uczestnika wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy szkoleniowej. 8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie zostanie sporządzona lista rezerwowa osób, które będą przyjmowane priorytetowo na kolejną edycję. 7 SZKOLENIA 1. Szkolenia będą odbywały się w wynajmowanych salach w Warszawie. Każde szkolenie przeprowadzone będzie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską w oparciu o program szkolenia przygotowany przez Akademię. 2. Zajęcia odbywać się będą w godzinach pracy, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Projekt przewiduje 1236 miejsc szkoleniowych (111 edycji szkoleń, osobowe grupy szkoleniowe). 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w 2 szkoleniach 5. W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia, podzielone na bloki: 4

5 A: PIERWSZE KROKI W HANDLU 1.ABC sprzedaży 16h (2dni*8h); 7gr.*12os.; 2.Techniki sprzedaży 16h (2dni*8h); 7gr.*12os.; 3.Zarządzanie czasem dla sprzedawców 16h (2dni*8h); 7gr.*12os.; 4.Sprzedaż przez telefon 16h (2dni*8h); 7gr.*12os.; B: SPRZEDAŻ DLA ZAAWANS. 1.Proces sprzedaży dla doświadczonych handlowców 24h (3dni*8h); 7gr.*12os.; 2.Praca z trudnym klientem 24h (3dni*8h); 7gr.*12os.; 3.Radzenie sobie ze stresem w pracy PH 24h (3dni*8h); 7gr.*12os.; 4.Budowanie długotrwałych relacji z klientem 24h (3dni*8h); 7gr.*12os.; 5.Negocjacje handlowe i obrona marży 24h (3dni*8h); 7gr.*12os.; C: INFORMATYCZNE WSPARCIE SPRZEDAŻY 1.Przygotowanie profesjonalnych ofert handlowych 24h (3dni*8h); 12gr.*10os.; 2.Profesjonalna prezentacja handlowa 24h (3dni*8h); 12gr.*10os.; 3.Raportowanie i analiza danych sprzedaż. 24h (3dni*8h); 12gr.*10os.; 4.Zarządzanie kontaktami i CRM 24h (3dni*8h); 12gr.*10os.; 6. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał zapewnione: a. indywidualne stanowisko komputerowe w przypadku szkoleń IT, b. materiały szkoleniowe, c. świadectwo ukończenia szkolenia, d. obiad i 2 przerwy kawowe w ciągu dnia. 7. Termin realizacji szkoleń będzie zgodny z opracowanym Harmonogramem. 8. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dane zajęcia. Jest to warunkiem koniecznym do otrzymania stosownego świadectwa. 9. Beneficjent/Wnioskodawca dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Szkolenia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być: a) zwolnienie lekarskie, b) pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych. 10. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu uczestnictwa w Projekcie tj. w przypadku nieobecności na więcej niż 20% liczbie zajęć w ramach Szkolenia, wynikającej z przyczyn zależnych od Uczestnika, lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w dokumentach wymaganych od przedsiębiorcy i uczestnika, wskazanych w 6, Akademia będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wysokości 100% kosztów brutto Szkolenia, których szacunkowa wysokość została podana w 9 pkt 3. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Akademii prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację szkolenia w umówionym i potwierdzonym terminie z winy Akademii, na pisemne wezwanie Uczestnika Akademia pokryje udokumentowane koszty Uczestnika poniesione w związku ze Szkoleniem, nie przekraczające kwoty 300,00 zł brutto. 12. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 10 Akademia zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy. 5

6 8 NOCLEGI I KOSZTY DOJAZDÓW 1. Przewiduje się zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegów dla części pracowników firm, których siedziba firmy zlokalizowane są poza aglomeracją warszawską (około 25% uczestników projektu). 2. Refundacja kosztów dojazdu: a. przysługuje Uczestnikowi, który dojeżdża na szkolenie: i. publicznymi środkami transportu pociąg osobowy (klasa 2), pośpieszny (klasa 2 wyłączając INTERCITY), Tanie Linie Kolejowe (klasa 2), PKS, komunikacja miejska i podmiejska; ii. środkiem transportu będącym własnością przedsiębiorcy bądź delegowanego pracownika. b. podstawą do refundacji jest złożenie wniosku o rozliczenie kosztów dojazdu wraz z oryginałami biletów (publiczny środek transportu) lub poświadczeniem cen biletów przez przewoźnika publicznego (środek transportu będącym własnością przedsiębiorcy bądź delegowanego pracownika) nie później niż 7 dni roboczych od daty ostatniego dnia szkolenia; c. Refundacja kosztów dojazdu następuje w wysokości nie przekraczającej kosztów podróży środkami komunikacji publicznej. 3. Możliwość skorzystania z noclegu: a. podstawą do dokonania rezerwacji hotelowej jest złożenie wniosku o dokonanie rezerwacji nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego dnia szkolenia. 4. Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wraz z umową załącznik nr 9 informujący, że będzie ubiegał się o nocleg lub zwrot kosztów dojazdu. 5. Konsekwencje za niewykorzystanie lub odwołanie rezerwacji hotelowej ponosi Uczestnik szkolenia. 6. Zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegu odbywać się będzie do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Projektu. 9 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 1. dostarczenia wymaganych dokumentów / udostępnienia wymaganych danych, 2. rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych; 3. punktualnego przybycia na szkolenie każdego dnia szkolenia; 4. potwierdzania swojej obecności na liście obecności; 5. potwierdzania odbioru artykułów pomocniczych do szkoleń, certyfikatów, jak również odbioru poczęstunku; 6. wypełnienia w trakcie trwania cyklu szkoleń ankiet i kwestionariuszy ewaluacyjnych tj.: a. Kwestionariusz wiedzy i potrzeb szkoleniowych wypełniany przed szkoleniem; b. Ankieta oceny szkolenia po zakończeniu szkolenia; c. Ankieta ewaluacyjna wypełniana do kilku miesięcy po zakończeniu szkolenia. 7. przystąpienia do testów wiedzy na początku szkolenia (pre-test) oraz po zakończeniu szkolenia (post-test); 10 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 1. Udział w Szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z jego realizacją są w całości finansowane ze środków publicznych w ramach pomocy de minimis 2. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przedstawienie informacji w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis dotyczących: 6

7 a. Wnioskodawcy, b. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, c. prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, d. pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do odniesienia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 3. Pomoc udzielana jest w formie pomocy de minimis o 100% intensywności, tj. w pełnej wysokości wartości udzielonego wsparcia. Nie występuje wkład własny wnoszony przez Przedsiębiorcę. Szacunkowa wartość wielkości pomocy przypadającej na jednego Uczestnika w ramach poszczególnych tematów Szkolenia znajdujących się w ofercie wynosi: Tytuł szkolenia czas trwania ( liczba godzin) koszt na uczestnika ABC sprzedaży ,22 zł Techniki sprzedaży ,22 zł Zarzadzanie czasem dla sprzedawców ,22 zł Sprzedaż przez telefon ,22 zł Proces sprzedaży dla doświadczonych handlowców ,33 zł Praca z trudnym klientem ,33 zł Radzenie sobie ze stresem w pracy ,33 zł Budowanie długotrwałej relacji z klientem ,33 zł Negocjacje handlowe i obrona marży ,33 zł Przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej ,60 zł Profesjonalna prezentacja handlowa ,60 zł Raportowanie i analiza danych sprzedażowych ,60 zł Zarządzanie kontaktami i CRM ,60 zł Dodatkowo w sytuacji korzystania przez pracownika z noclegu (w przypadku gdy siedziba przedsiębiorstwa jest znacznie oddalona miejsca szkolenia) lub/ i dojazdu na szkolenie spoza aglomeracji warszawskiej doliczana jest wartość noclegu 180,00 zł za noc i/lub kosztów dojazdu, średnio 42,00 zł za dzień szkolenia. 4. Całkowita wartość pomocy udzielonej przedsiębiorstwu stanowi iloczyn liczby uczestników oraz odpowiednich kwot. 5. Altkom Akademia S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielania pomocy de minimis w przypadku stwierdzenia przesłanek do uznania przedsiębiorcy za podmiot gospodarczy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Wytycznymi Wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. C z r. Nr 244). 6. Akademia zobowiązuje się do wydania Przedsiębiorcy Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w dniu podpisania Umowy szkoleniowej. 7. W przypadku odstępstw od założeń dla wyliczeń wartość pomocy de minimis z tytułu uczestnictwa jednej osoby w danym szkoleniu, np. zmiany wielkości grupy szkoleniowej, kursu walut, a także w przypadku korzystania z noclegu i/lub zwrotu kosztów dojazdu wartości określone w ust. 1 mogą ulec zmianie. 8. W przypadku gdy w związku z okolicznościami wskazanymi w ust.7 wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis będzie inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, Akademia w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wyda nowe Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, w którym wskaże właściwą wartość pomocy oraz stwierdzi utratę ważności poprzedniego zaświadczenia. 7

8 9. Koszty szkolenia nie stanowią pomocy de minimis w przypadku, gdy pracownik Przedsiębiorcy (Uczestnik Projektu) po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń zakończył stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz nie został ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę, będącego beneficjentem pomocy, w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu. W takim przypadku Przedsiębiorca będzie musiał ponieść pełne koszty szkolenia danego pracownika, wyszczególnione w par. 7 pkt W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować o tym Akademię, w celu weryfikacji zasadności i wysokości udzielonej Przedsiębiorcy pomocy de minimis. 11 ZMIANA TERMINU SZKOLENIA 1. Przedsiębiorca może zaproponować zmianę terminu Szkolenia, jak również danych uczestników bez ponoszenia żadnych kosztów najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. 2. Akademia jest uprawniona do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu żadnych koszów, nie później niż na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie Szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania Szkolenia spowodowanej brakiem zgody organów kontrolnych na jego przeprowadzenie lub brakiem minimalnej liczby osób zgłoszonych na Szkolenie. 3. Informacja o odwołaniu Szkolenia wymaga formy pisemnej (fax) lub elektronicznej i powinna być skierowana do Osoby ds. kontaktów ze strony Przedsiębiorcy. 4. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust 1, Przedsiębiorca jest zobowiązany na wezwanie Akademii do pokrycia kosztów odwołania uczestnictwa w Szkoleniu w wysokości 100% kosztów brutto Szkolenia. 5. W szczególnych sytuacjach losowych (np. choroba) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. Akademia zaproponuje kolejny termin uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 12 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 2. Uczestnik Projektu ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji na 15 dni roboczych przed szkoleniem bez ponoszenia odpowiedzialności za rezygnację. 3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia dokumentację potwierdzającą ten fakt. 4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% wartości szkolenia przypadającej na poszczególnego Uczestnika. 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmie Kierownik Projektu. 7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik Projektu jest zobowiązany zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe i artykuły pomocnicze. 13 NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ 1. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy szkoleniowej lub z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powodującego brak możliwości: 8

9 a. przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Umową szkoleniową, Przedsiębiorca na pisemne wezwanie Akademii będzie zobowiązany pokryć koszty odwołania szkolenia (w tym koszty innych uczestników odwołanego szkolenia związane z koniecznością rozwiązania całej grupy); b. uznania kosztów szkolenia za kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów z własnych środków. 2. W przypadku nieobecności na szkoleniu Uczestników w liczbie zadeklarowanej przez Przedsiębiorcę, Akademia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia szkolenia z ograniczoną liczbą uczestników i obciążania Przedsiębiorcy kosztami szkolenia pozostałych obecnych Uczestników szkolenia. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Akademii. Wiążące dla Przedsiębiorcy są warunki aktualne w dniu podpisania Umowy szkoleniowej. 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej i rozstrzyga je Kierownik Projektu. 3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu podania do publicznej informacji. 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności na skutek zmian w przepisach. Zatwierdził:.. (data, podpis) 9

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo