'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!"

Transkrypt

1 '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!!

2 SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&* ,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' !655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+. ("' (') /""##$"&!+ 9"!!+) * ""+ / 2:"!"1+; 4:8. <,-9-,#:8, + "+( /!!&!8'.,5#""8' " * ++ *+

3 -./0! <&,# : =&> # 2 6* 0 &! " # 5!! "! #!! # #! #$" 5 " 1! ""2 " #" " 4" " "2!" &! #"!!! &!! 2""2! "$"A ""2 #!! "#! # #!!! 5"2 # 5! " "!!!! < 5 &!# 5 /"2" $" <& #4!:"!3&: 5?!5"!""2 +; 4:# "!!!3:$""#3&!:3<:" #$%! <!!! "2,#" /#" " 3 : 5 " 3 &!:<&,#:"!5#1"2'#3"!#" "2!<,#"555E<&,#:3 & :, "2 5!! # 1"2 B#!#"2 =,#,-&>! # #"2 "2 5 3! 5 "# 5$" #" =! <"> 7 $# #! 5! 5 " "2 5 5! "2! $""#!""<,#"!"2"2& 12334& $173468&.9$7:46;2 36<=4/&-12 =0;2= 36 =234&4 >4363-%=7 5# "! *'** ); " 1 8!& );!!! 8;!!!!!!!5 '*; ""2! "5!,"2#1$"# +) ;! 8!! 5G 1 E# 8;5)); 7 7! =(0H> *8; "2

4 =(0:> ' $" *'; 4 * " @! #J " A ; 2"A; $%""2!#"25 $B#9!#"25""2"# "2 "! 8 " 8F;!!!G"8! 3!1$"#!!"B#!"#"2B" =!C5!!"2$" "# "> ;!! 8! 5 ); 1 # "2!!51" +; 4"!!!# 1 5 5" # 8 1!51""2;!G"8! 9&!="2#""2!!"2">E5"2;!!!!5 ; " " 5!" # #$","2*+5"1"!7C"2 8!++ ; "2! " 5!"! #$% " " #" =!"!" 1 &! #!> K,!"",! "!?!5#B "!! & B#!"$ 5$",#L!1# # #!! 5"2 4&!!"!#! 12334&417=3/.$137:6<?A7=0;2=365146;6B3%CD4$%1=9<63&' %-0%56$&6=$%&',B&6!!! " 3,B& 8+; 5 " 1 1 8; "$,!1"!#!5!+; (3( G "!!1 5! $ ';(3( "#*#M"""5 "$% "!""2,5! ""21"5$"25"!!!"2 '

5 ("! #!"! " "!!5! #"5 "!""2 " ' 5 N"$ " #"55"!!!7**';5 '!!"11"$ 7 5# # 5" 4 " #! 5# 1 *'; "2 5 ""155#5#!5,5!"G "2"2"2!#G" F8;(3("#5!11"8!=';(3(> B!#!#"!! " ""."! #"! F)5);11"$."! #"#G 88 1!1 5!5!5#=!H/(C/3!5!*!*8"$>,!"! 7 " 5!!!""2 =,9> 7 $",9 +;(3( *;(3( "$ #"51"1$"1"!!"2B#"*8F)!! ",1!! #" #! 1! 5 # "22#""!1 O#"5#",! ""2!!!# *A" " "2!! 5 51""2 A** # H/( 5 +; 1 1 "$ 3 # 5#! 5 51""2 " " 2#! " 6 " 2# AF' # H/(!A'F#H/("2"$ 7 5!" 5#$% "! "1 "!" 7 " "! 5 51""2 " 5$"2 *8;$#!"2+"! <!5#"! 5!1 G " " A*8) # "2 5!1 =**; #!> 1 1 =) ;#!> +

6 5!"2!5"2 1 "$ 5! #" 1 (,#,1 1 *! "!!!+;"$#1 "!! $" " "2, $" A" 9&0(!!! +8 ;';"!! "2"5 4 " #1$" "2 =5 "2! 51""2>!!! F; 5 **! 5"2 1 1 "$ 0" =5 "2! 51""2> *;F;!!#"2 F ;5 "11 +;"$3!"#"1 "2 =$" +' ;! ')8; "$>N"#!155%#!!!"!"2$""2 1!# "2! G!!5A ("$ 1 5 5% 7!!""23#5! *; = ; "$>!! " / 5 = ;!!*;"$> 5!" #" #!!#"! "2"=)';!!8+;"$>"1! 5 "2"2"2!55!1#1 "$,"2 #$" " "1 5" 1 = 8

7 *)+;*F;> "5!5*F)8 +;1#"! *'F :4632=-.$'&.'$176&A<%36$46.' #4&!878! 1! &! " " 5! "2 5!!!#*8)'F""2"#B " B "2!5" 5 <& " **F* "2 1 $% *))))))FF "2! "! 1! &! $% 1 # *8 " <&,# : "#"2" $"! "2!1!G 0" % "!" +; # #"5 # 4! :"!!"E &A<%36$4'-1 4A1E6 0% AF 6&A<4 G0% AF 6&A<4 36 <& *88+F ))*); *88+F ))*);,# *+F) F*; *+F) F*; ( *8 **F *; *8 **F *;! "! # #4! +;"&!! # 5"! " < & : "2 "2 " *88+ F "!""2 ))*);! *88+ F # 4! &! ""2))*);##"5 N!!##5"!$" G ""2 " " < &,# : 5! M, $""2! * $" "&! "2 M,!" *A*+; "! # # &!! "2 5 $" % ""2"2""2""2"!

8 %.%=63466&A<436 :"&!!M, $""2 : #*))'!0*F*!*F"'"&!5!! #! $#!! /"2 4! M, $""2*)"'!"2"G"&! G""2 0*)))!5"!<&5&!#)F;"&!$% "05"5"!"2"!!*+F)F*;"2"&! G F! "# F8F;. #! 5! "&! + "!! +8 " 8!! F "!! "! < &! " 3 : =$""# 3&! 3 <> $""*A*+; 8;!"<&! " "2 G 5#! 2 G " &! 9"2 " ++A " $% $ " 5 "2 M, % @"&!FA*A8A*AF 9 9M!+*))!"!++8'F) F!!=F8F;>!5 9MA5 )'))' G F*! F*' G + = G )*8 $% 9MA5 F+F) $% 1!1% G!5!5#"$"+ 4#! $%"&!#1 F

9 ,17#"&! -&6H34& )) ))+ 4"=H,> *+) +F C=,CH> ) $%*"=&D,> C$%=,C&D> 8FF* +F+! " " " " " " "#!# (# & "#, 5! "2 5 #!#"2! 5! B# % # 5! B#!#"2 % 1 4 5!!""2 B#E "2 5 " 5" "" + B#!,#& =1"2 B#!#"2> &!B#"!!5"2E<#<,!<,!<P<" "2&!"2!! "!!#"!5$%#" "2! "2 5 &! B# "2!! E "2!5"#5""Q "2!"=""!1"#"#G>Q $""2Q "2!I#5""2"2#!"2#"2Q #"#""2Q ##!/3H/("!#""2 #-2Q ##"Q &!B#""2""DE BD&!#"BD&!M#5EDH#"&!3 "!5"G " = #1$"! > E!5"!!1"!5" 5 5!!5"!"2!1"!!5" " 1 "#"!" "&!"!#5E )

10 "2!!51"#Q 5"2!!#C#Q #5=#",!<#<">Q Q "Q " I "J!# % 5"2 "/H!Q 2"#Q #"##Q!Q #Q #",&!B#"#!#! "5!(< &!B#!"25#"5!"E 5$"A,#LQ!2A56R!#2!1# # "2!! 5 1!1 "#"2 "2!!" " A,#L # B# "2!!#"2 "2!1#! "$" "# 1 " "#!"2!1#! B#5!"!S#"!"#$%5!E!# "!# 5! "! #" #"G ""2 "!"!&O#5$"#" "2 " <?,# &!!" #!E # # " #? % 5!"2$"!"2$"! 5! "!5 #" &"!!5"2"2B#!#"2E, 4,,#,,#,! 0 B# 1"21$""#"#5!""2# "2 &!! "$" 6 "! 55$%#" ("2!! ("2!! & B#!# "#$"E *

11 !1"2$1"2#"G1"2 "2"2!!!"!!!E #"-2=1$!" #"""2>Q "2!!65,1"Q #"#"#"Q 5EDH#Q 5$"#",#LQ "!#" "2!#!EH/(/3Q "2! 9 M!1 5! # ""2 =!!!>&"2!##""2!! <,-9-,#:Q # #" = " 5 = 9&93 *R>Q #"Q A# = 5$",#L! S#">Q,!" <!! " < <90 N!! # 5!"!5!!E<:"<5#!<<!!9"0 <,- 9-,# : <!! 5""5$"<!! < <90 1 "! =+C+> # 5!"?<<909!#BH#=9BH<<90> "&!! 1!! " S<9 3,# S<9&,O G *!! " &! 8!5!! "!!! " <? <! 4"!! " <? <!?!5!!!! # < 9- R, # " 5! "!! <?&!5""!!"<?<T!!"2! "2 " #!5 "2! <!!!!"2 1"2 #!"2 "!!!5"!5!!! <? <T # R = 2# < <,> #!!!"!5!!E<?<T4#&! =<H!,><?<TO,#!=<B,#!> **

12 4#"=:R> &! " <,- 9-,# : =<,9, :> B#!! #" =: R> "2 <,9, :!!"##"2E #!"2!1"2$""2Q #!1"25"2Q #1=!!1>Q #1TQ #"8TQ #"Q #!1"25"2#!"25""2Q #""2$"2 # 1! " A # #!# $" " 1 "<,9,:!1#!!""2E #!! #"2 # $" #!1 #1#" /3#!5 H/( #!1 # 1 # "!! ""2 S"5"25"2 &! 1#$% " 5"2 5"2 # " # 5 1!%!""! A! #!5 < &,#:A!,!!5" &!!"!!5"E 4,#!5" "2 "$"!5" "# 5" E!5" 6!1"G"!!5"#!5!16$" 5!5" < 3!, N! " " # 5 8R!5"1"1":S/ "2!5" B#! $ 8 /5""2 <!! B"2 #"2 ""2 =/ 9-? R:&4 <3!,(!#A#"<3!,!5"1"1"!# ="#!5 "> : S/ "2!5" B#! $ 8/5""2 <!! B"2 *

13 #"2 ""2 = / 9-? R : &4 &B 5 # ##!5 " 2" "2 B! 0"$"A O" < " #!! & " M# S/!5"'A#!5"!! < (#,#5#!"2$",! &! B# " "2 " " D&!B#!##(#&!"!E BE o o o BD#"Q BDM#Q BD,#!Q B5E o o D# H##R1 3 "2 "!5"G " = #1$"! > E!5"!!1"!5" 5 5!!5"!"2!1"!!5" " 1 " #"! "! "2 " I"J!5" "$#"2!5"! #!5! 51! 1!5" 7 #! #$%"# 1"! "2 1"! " #!!!"" B#"&!%1:"HT,! &!B#!#!"!E B 2" B " "# E! C!! 5! "2"25"2"2!!!!C5!C!!"2$" #!!E O< "2 2""2 &!!5"GE!5" =" 5" $"!!! 5" "# 2>!5"! =5" # B# ""2 #! > B 2" 6 "$" 6 "! 2" < 3!,(!# B B M I3# #J " "2 *

14 !E!!" 1" 2".! 5%"#"!1#!5"#!" B "2!!," "2!! "$"A#" %!!I51"J,$%!!5 #"2!#!5#!5 5!#!5"2B# &$%#" &! B#!# #" 5!", "2 5$"A,#L5!## "2!! 5 S 1 5" # "2 "2 "2!!5"23!1#"2! "#!1!""2 B#RA##"2",1 "2!!#"2"2"#!! 3! 5!"! S#"!"#$% 5!E!# "!# 5! "! #" #"G ""2 "&!O#5$"#" %3-':7$4363A7! 8 & "! " = 5$" #">#B#!#"2 "2 #$"! <""#,! B B!""2 "!!"""#!""!!!B#!#!"!1" "!! " & M! < # "!!*; " 3 : 6 $""# 3&! :! " "2" " "2 < &!,# #! <" "#!! 3 * "! B IS BJ "2 B#" # 5%!! <" 3&! 05" 1!3&! ""2 " 1 2""2 "! & B#!!!" ""2 "2!"2$" "2$"2 #<&""2!!<?#8"2!5!!!"!&!5""2!!!"2E#!!! "!5!! <? <TE 4#&! =< *'

15 H!,>=<B,#!>,"2H/('A#" #"2!!61"*;! '+A# " #5# " 0! "$"A""2 1<3!,!1#""!#"2"26 ""2""2 B#" 5$" #"!#! " # "# &! " B# "! 5! "! &! 2" "#"2!"2 I BU 6! "! " " "!#! "2 "2 " #"5 "2! &1B#2"6"$"6"! 2"!! "E < 3!, 3& 1! 2"! 5! = 5 > &""2DM#D,#!,,1 D9, #"2 "#!" 2#"2 $" #"2 #!5"2" #"2 #"2 5 " 5"!! #!1 $ "!! "!# 1!" "2,!,1 B#"#=,,,S-##>!& # " "2 1#$% # #1$" #" B# $# #$" " "!!&!"$ 5$",#L 5" 5"! " " "! 6! "!!5"25$",#" "#& =, 05!."2 3!1"2 5> "#! 5! "2 B# % 05!."2 3!1"2,5 = 5! ">,&!$"25""25"21+ B"! 1 5"2 "2""2 "2!"2#1$"5! &!!G"2#!!E!5Q "Q!"Q $"Q 2#"Q *+

16 !!/H!Q 3#$% &! "2! $% $"!! "2!#"2 5 B# "! 5 # "G! " &!1"51"#$"E5 "<"#<" 0"5B#<"#<"!1!!"2"2E : #$" B# = $" "22>Q (#"! = "2! "2 B# 2 "#"B#51"!#1$">Q 3"2 #$" "2 = #" "2!"">Q 4363-%=634743=7-.2A<4 <!!""&!E B"Q? #!"2$" $ "2 $!!5!##""2"2!GQ M"5Q M"!#"Q M" 6$1?516347$212&47:&'$-%=2:4-.%020$%A73.%=7< (!"!$!1 543#3!5!.!1 5 5$ #" # 3! 5!"#!""!"!"!#!#!5 "5"" "2#!&!E S"Q #!Q 0"#! 0" "2 #!&! 1 "E <(:A""Q 9(6""#!5 *8

17 #!5Q :,C<?00(A""Q 6 " #! #!5 "##!5 "2#1#B#&!!"!E #!"2 5""2 =/3 H/(>Q # $ 5% ##"2"2=-2>#!5!1"2=!>Q &5!Q"!V5!##5"VV##5! 5"VQ 05#"5!,G 6$1? ;233%CA4? 4 $" "# "2!! #""2!% $"2!"25"2!"!"2B#"&!% "!$%"AE 51"#!#1$"Q 51"#!5GQ "$" 3!"!" &! B#" 1#$% 51" #! "2 #1$"!1#"5 2 "2!! :!" 9",$" =:9,> #" 2 B#! $" #!#!! "2!! B2 1 %#"!="&!#!5"25> &! 1 5 #" 5 5" 5 5 5$" #" R!#2 "2! "2!! B# "! %! 15!% " 5 "2!"2 1 "% #!#!!G 3 1#$% " &! AB#!"""" "2"$"&!!#"# B# " # 1 # "2! "2 5"21$""#"2"2!"2! B# R!#&(=R&(>Q 2##" & "2 $"! 1 "2! 5" # =A "##" ""!> #! " =5 *

18 ("2!"#"G#"3" #"G 9<S "2 "5B#1 "2"2#"G""2#"G""2."2!!5" 0""2#"2 &!! 2#! " #!""2 " 2# " 5" 1!""2 #" ""2 ""2 #!!!E!! =>A5"" <"!#$", $ "2 1 #$" ""2 " 2#"2 #" 7 $" "2 G"25!15!!! 5" &! #$" =! # #1$" "!"2 "2> A! =!"2 "2> :"$% &! "!5" = B" /5"G B H"2:=B/BH:>1&MB=&MB> 4""5 &"""A"#""2 B# "2 A" "2 5 ""2 5!! " " "2 B#& 5!! 1 "E " "!#""5!"$" <A#1$""2 &!#$"A$"2!!" "!#,H&0( 3 " H! & 05! (! =H&0(> & 5" #$" " "2 "2 "2"21H!# "2&"2 "2 $#"2 5!5# "& 5"% 1 " = 5! $"! 5!! #">!! E " 5 "! #" "$"A5##5",A! /!!"!! $ "2!!" 5"2!"! #!5 "2!G"!""#" 45" 7!5%#1$" "! $" 1 5"% *F

19 ! 5 " #!5" #!5 1 #1!!! <!E#5"#" 3 "&! "#!" # #! B/BH : &MB&! B# # "" "2 $!A 2" "215!!""2 $ "2 # 5" "! #!5 5#"!" <! "2! 30BH =3 3 0" B H"2> 3"&&MB&#!#!5!!""2"2!30BH<"2!30BH#!#!$#!5!!"!5"=#!55>5#!5!!""2"2""2,# '35'-17344'$%07<-&47< 0! '& " # B# 2 I / H! <&J"#!#5"%$!, # 5 "2 ""2 "2!!!!#"2 <!!! $" "2! &!"!!/H!1 #A"#5" "2G#&#$" " "2!" ""2 ( $" " " "2 E! "2"2 =# # ##">!##"0 &!!! 5! 3 5! B<TAA#C<#C##CS2ACHT5#<! "2 =" #!>! "2 5"" @ "!! "2,! 2 R!" "#!#" "&!!!2##" 6!!#"5B#"2#"!! "2!B#!"""2!1 "2"2!1B#G & 1 B#!5""2 $!"2 :1 #$%!" "#B#"#&5#"""2!"#"21!!!"2 *)

20 & =, &$",>! # #!! # 29-!#>05", "!!!"3!&$", 0,-&"2B#E : #!6#"=*!#>!1#""!*#H!Q !#> $"2 ""2C ""2 "2$"""*#H/(#!5$%#!"Q 29-!#>6#""2"""2 +#H! "2,-&&!B#E,!"Q,!Q,!51"5!""<Q "#!!A $%5'&.243=7-.2A2<37 &!!"!"E 5"2""2!!""2Q 0 <,- 9-,# : 5!" # #!#"Q,!!! 0"!""21E,!!5"A" = # #"2!!""2"2#!"!5">Q? = #!"2 5""2 1 " "> $%5'&.2$752.%=7 $! "2 &! 2" #5!#"25B# B#",-&E ("2!"2"2#!"2#"2Q B""2"2=D:"HT>Q 9"2!!,#Q S"#!

21 07A<6B4-.2A137-.$'&.'$20$6=3%I0%56.&%=7!!"<9!,#!1"2#"!!#!" /! - 5&! B# " $" 1* # H/( " < 5$" $" "?!5!! R"? 3!5!!" M!!!!!" #!5 "2 5!,#" B#" <,-9-,#:5!"##!# " 3&$", "2! "2 "" !."23!1"2,5BB""2 MG! "!$,! 23&4>4363-%=7 ( < = MRB X M#5# R> # 5! 51"$"&!#!",!"!5"22# "2 "2 #,! B# "# & (# &!"2 "2!(<&!B#" #!""2 S"#!5!"#$"E S"Q S"<Q 0"#!Q!! $ " #!"2 " # B# 1"2!!#!#!5#1$"#!&! "!G"5" $""2"1E S"<(:=<(:>A"" S" 9(=9(>6""#!5 #!5 9(0=9(0>A:,C<?00(A""!" 9( =9(> 6 "#!#!5 *

22 "#!5 "2#1#B#&!!"!E &5!Q"!V5!##5"VV##5! 5"V 05#"5!,G,MRB!!$"2#!!#!# S" " 5# < & 0 2#!! 1#!5 5!#! #"2"5#%"#$"51"!"&! 1#5!A#7%2 % " 1! #!! &!#5"2##!"!!#$#" "(V5#V!" ( "# VH Y H-# RV #!""2"#"2G!## # & 5, ( <"2 " ! 3 # 1! "!! &!!! 5"" 5 # " # "2" #1 G $"2&!"5""2"!# $75347%0$%A73.%= %12.9=4&$752.9=, " &! # "?9&0(#!5H/(9&0(##!"2 9&0(#"2 1#5!!(,#,1 "#"2 *!5"2 (!"!"! 1& "# "2#!"H/(/3!$#"51""2"2#E "26);Q #!"268';. # " # "!" #!# H/(6+'F;Q /368));Q

23 O<6 F; 8!$#"51""2"2#E "26'); #!"26*8);. # " # "!" #!# H/(6' ; /3688 ; O<6; & $"!! " #"! "2! $""2 "2! # #"! " "2 "2 "2 ""2 3#$% " " 3" B, $""2 M *'#"! =B, MA''AC> "2 #!!&!4!/!,""2 0 +!&! 5 3! # "2!5!!!!! " <0(S9 <90! S <!! 9""2 5" : "2 &!!" 3! 4 /!,""2 3 "2 G 3! #1E! < <90 # " $"!5!!$"!""#"$"""2"2 "2<<90"2$"!! & 5: :,$" " ""2!! ""2 <? <T <? <! "2 < 9- R?!5!! 4/!,""2! " "! 8!5!! "2""2!!! <? <!,! #!5"!5!!!!!<?<TE #RO,#!4#&! 07$6A<736$23&'04734/K32:4$23&'06047$9=5;'K32AF :$%&!!1!!1"2#%1E $%"$"Q $%""Q $%"#"&!""$"2""2! 4 $"&! "" 3 5! = ( <> 3" $ &!11"235!!"#!#!5"#!=<P "&!!#B(4:, B!1 5,G#!5

24 @&, "& " "2!1#" 5" ""2#!5!#!E<(:=<(:>9( =9(> =09> " #! " "!! "# " &! " ""2! + 5! G"2 " <P " 5"2 ""2 " :-(0S"B#"#$%" 1 &! 5! " #$" "2 " ""2 "!# ""2 "2!"5&! F! 146;6B3%CD$%1B4A1734%=663&' "2 #"G "2 ""2 5! &!""2!!E $""E5!#"G"2"2#!"2#"2 "2Q #Q #"Q 51"#!Q "!Q "2!$""2Q 5!!"2"2"2Q "2Q ""25Q """25"Q! 05" #" $" "2 "2 "2 5 "2 # 3# "2 $"! " +!!!"2,#" H!H?9P9( 9"2!"#$% " + 5" #" "&"!"+!"!H!H?9P9(##"G "2 5!! #" $"! #"""2!"!SH,', "! & ""2! ""2H,:9"2"GF! 0#" +! &!!"!"! #" =4 R"2/! (#""2> 5" #" I"J # ""2 H! 05""! #" #!!"!! # "2" 5"2=&!">E '

25 #""2""2"2""2#"2="2!! 5!&A&!>##"2#!"2!1"!##"2 #""2Q #""2""2"2""2#""2!1"!! 9<SQ #"#!""2##5! "#"25"2Q!!"2!#"2##Q "&""#5!#"#"2 ""2$" "2!"2"#"2,1!! $" # &, &!"! 2# B2! " $"!! "0! <" F # $"!!"0!(!! & "! 5 " #! " #""2 " "2 $""2 " 5"2 & "2! "2 5"2!""2 "2""2 "2 $ 1 "2!#"2#5""2 "!<" 5 # #" $" #"2 #" B# 1""2" &!" " "$" 5 9<S "!1# #" $" 1! 5 "!1# 1! "2! "2 5! " "2, & " H&: =H!&:">!" ) '!!""!"#SH, F"F!N#05!,$"H!=H,:>"!!$"!H,: "! " 6 #" #! #" "!!5!"%##"0"! 1G"*!$%$"5#!1""2! 3#!$"!"H!5 5" "#! $" "2 #"2 ## B 5! H,: G"/ H! H! (,$" =H,>!" $ 5 " "2"! (## B H!!# 2 =!! ""2>!! 5!1#" H,: 3!!""2%,#"#) +

26 B95(#"5#""H/( H,:H!H?9P9(A0," " F& #" $" H,: "# # <&&!# 8

27 &"2""2!#$""% " ##"2 "$",! 5# #" 5 "!# <!" # /! N##G""!!"2!R#! #! :HJ!1# 1""2! : H" I3 BJ " 1,#" :9HH,&#8!<<!,#=<!"> 5" " "2! 5 1"2 " "2E " 1 5 "2 <!" #! "# ##"2 "$" "2!""2 M"<!"!E! " 3" ( 4 6!! 5!!!"3!3"4=#! >Q <!"#/!N##GB6$"2 #! "#$""#" R#! #!=#! >Q (" 0# 6!"A#""2= >Q 3 3" 4! M B$ 6!! 15#""2!"="" >Q S," 3" 0! 05"2.#"2 6 # # ""2 S " ""2!5"2="" >Q R10$ "2"S#"!!!!# G""20$="" 0$,# "! A # "#A # "!5"2 1"2 #!" ="" >Q 9" B#!5 6 " ",!"2!.I5#B#GJ""2=G >Q &"2!," &#7! R:(B0S A "!"5"2=G >Q B 6!"! # "!5"2I,#J=G >Q <!"

28 #"2"2!=G >Q :"I&"JB6!"A 25#"#""2=G >Q.#" $!"2 A! $#" =7 >Q " 5 ""2! =7 >Q / "2 A!!! "!#R1B#!5!/$"B=7 >Q 3 3"!# 6 #"2 " # ""2=7 >Q :,["B6!I49S" J =7 >Q <!" (! " I?J B A!! "2!! 5 "2 " " =!G >Q,!,"&#7! MG! 6 G"2#"""2! <!" " 9D #! #" "2 "2! I]J "# " $"2 "2""2 S,"3"G"""2"2 "2""2 "2 G "2 " $#" S," 3" =S,3> #!"E # :" : <!! "2,!? $! 7!! " "2!"A " " "2 " $#" S,3 " &!!""#"# + #"2 "2 5# ++ " $#" S,3 "2!"##". RQ,"8G"2"2"$#"S,3!"" = * 5> "2 #""2!! " ""2"5$" "5 "! # #! #!" <!"!! 1 " <!" # 3 =/ > " &! 51" <!" <, # 3" #!" I:#!J,""&!!"""5#"2! " " # "$% 5 5 "# " S "2 #"2 &! # 1 1 " % 5 # 5 5 % #" <!" #3 F

29 ! <&,#:5,#"!!##!!! 8V!# O:" 5!!8 "21*!!! #& 1 9 B?! $"# 2!!&!#!"#1G &! $# 1&! 5" # "",#" &! 1 #"2 5"2 I&!!5J! # 0"! *#Q!<#"2#"2 5!5!=&&>,#"!& 1 " V5!#V! V+ "2 5,#" V VR" "!!#"""! "!"2# )

30 6AF'37&12-&9=4-.$6. 6AF'37& 12-&9= 4 -.$6. L=.2-M )) I)) ))+ I))+ 236:4&6 ))I ))+ L=GM!! N +) );!! )O NO 8; 3 "2!! " ""2! "5! ' A *; )OO+) ))N '*;,"2 *)F + +* )*; ("2 ONN ()O( F; B5 A*8*)F A** ; :" $ "2 $" #"2 A++ A8F *';, A*F)*F A*'* *+; 0!!!$" A'*) A+F A; 45! )(+ )()) *8;,"2 A * A*F) + )+; 2-&37..% )O( NO) )G!!"2!!!""!!G $% "# 5! ""5.#!# +F; "$#!'+; 3!"$"""2&!5""2! " 5! =!! 8! "! " #! "*) ""2!"2B#"=!!!*'; 8!>B#"""!1"!9(9(!&!!! "* 8! 8; "# #"5 B# =$ *'; # > #"5 " "2 B# &!,!1E #"5"2!51""26*;

31 $#"5"2!"26+; #"5"2#""2="2""2"2""2>6 *); #"5""26F; B#"&!""2 HB3 =#""2 5!">"!"E $#"5!1!R!#"26* ; $#"5!1!,#L6 ; #"5#"2-HB3#!+;! &! "2!! #1 <,- $12AF%5237..% & "2!! M 7 "2 "2 5 1"! @"#$"!!E 45G 5"5E*+ ) $12AF%521.2.';'%5-7.7&16$%& $12AF%521.2.';'%5-7.7&16$%&+, $".1"2 5, $".1"2 5 9" # & "2!! +;," *' *

32 M7"2!!5""!!#""2 "5G!"2"2!! ' " 5G!"2E*' @!!"#$"E B!!*' " *;,"2!! $"! # ;,"!# ;, "2 ; /!" " $" ; M" 5!**; /!!! #"G 1"2';!!"2!8!,"2!! $"! #;,"2!! " **;,"!# ;, "2*; M" 5!*; /!" " $" ; /!!! #"G 1"2'+; + ')F; '); *; ;,"2 *; A ""2! "5! ""2! 1 8F; A+; 8'; A;,"2 *); *'; ( *; *;

33 %-1.2%-%E%=740%1%-.6;7&%-1.265:434-.$6A2<37 8! 1!! #"!&! 5#1#. #"5!; B " $ "2 $" #" *'+;18!, &!! *F 5 1 *+' ; w tys. PLN %1%-.6;7&% " "2# 9S!!" 1!15 #!!!# #!1 #!"!#!"2$" '* M " 5"1 0&!*

34 4B63- &.2=6 47B&%CA4E4B63-%=7 )).$'&.'$6 ))+.$'&.'$6 : " F++ *8; *))*) *F; *' 9" 6 1 (" **F*8 F; + ; + ); $"# F ; **FF *; F +; :!! F ; F+ ; '+';!", *)'FF *'; F+8 ) F; *+F; " 45 " 5! *F* *'; 8** 8; )';,5 +*)) *F; +8*) ; AF ; ( *+) ' *; *8 *; ; ( **+)+8 F*; )F*++ F); * +; ':6E4B63-%=6 )()))( )G )ONN )G 8G. 1 "2 # 45 5" " # 45 &1" 5 236:4&6 ))I ))+ L=GM *+)'8 **; F8) + + ; A' ; +* *F; *'8F8) *; '; *** 8 F8; 8) + 8'; 8*; 8+ '; 8+' * 8; A F; +F)++'+ '*+; ')++) '+*; *F); 8 'F '''; '8 + '*; 8; +F +; A A *; 88* ; )8 A + *; '

35 , "!! #1$" # "! #1$" # 2""2 ""2 M 7 5 5" # 5 8; *);!#"!!!5 8;!!5 8/ #1$" #!! 8;"8! "! 1 ) *' ;! 8 5 #1$"5051""2!!!*F; *8; $% "2 ""2 5! 1 "2 #! 8 ' ; "2!!!+ ;8!**;!,!8!* " 8! $% "!+ ); "#'* F;!!#$"8+' 141"2!!!8;';"! #!! # " 1 5#" @"1E +;"1" 8! +

36 "!! #1$" # " 9"2! +; #1$" B# "! 51! 8 ; " 8!!"! $"!8++; 3!1$"#!!"#!"#"2B" =!C5!!"2$" "# "> 8+;!! *! 8! 5 A ; "2!! 51" A ++; 8);! **8 =*+ 9"2!!! #1$" # "8;"8!F;"!.$'&.'$6$752.9=40%K2A17&'5147B%32AFB473.%: LE$'..%M36)) B# 5!1"2 ; 9#1$" ; B 2" ;.$'&.'$6$752.9=40%K2A17&'5147B%32AFB473.%: LE$'..%M36))+ B# 5!1"2 ; 9#1$" ; B 2" ; B " ; B 1"!" '; B " +; B 1"!" ; 8

37 B # 5!1"2 9#1$" ( '+' *+ ') *)) A ; AF'; #1$" #5! **88'+ ** ; *'8 F *'; +); 0! $" A*)'') A* ; A* *++8 A+; *; 617: 36B7K3%CA4%5 )))+ )G +O )G +8G &B473.9= 37..% @1! #! " 8;! $%"2G*!!8 8+; $" "!/ "2! 5! ';*) ; # # #1$"O<5"2 *);8!*F ;G*!! 6B7K3%CA4 %5 &B473.9= B 2" B 1"!" B " )).$'&.'$6 ))+.$'&.'$6 41&! "! " 51 E5 " 2#2!$A"5!"" 236:4&6 ))I ))+ L=GM 88 F; *+ * 8; 8); 'F) 8+ ''; *) ; *'; F*+8)' +; ++**'8 8 ; ++;

38 41515""!*);!!8 41 2# 2!! **8! * +; " 51!*+)8;"! 9"!! "" 1&!!# "#"2 51!"5$"'** 8! %E%=4? !" "!! 5 5" #!! $ "2 "2!"2 51""2 "2 "! # 8 G" 8! *8') / 5G 5" # ''';! "!8!='*;>!! 5G 5" # " 1 E'+) 8; $" "2 # 3 51" "!*'+' / 5G 5" 5 #! 51 '+*; 8!!'*+;!!**!!!5#"25G*F; / 5G "2 ""2 5!!! " "F*';"2$"!8! )'; 45 " 5! "$" $" "2! G **!Q "! $% #! E E=!>6') =>6') F

39 717$=2 * = "" #" 6 $" $%;!" 8! 604.6;2=;6-37 8;"! )F* ** 8! 9"2! "2 # "F);F*;"! 4 5!" "" #" " "#$" ""&!! 1 &! " "2 " <,- 9-,#: =<,9,> "#!!! "2& " 1" <& 1"!!!!""2! * # ;!**'+; "8! %E%=4?16346=6$'3&%=7P1%E%=4?163460%16E4B63-%=7 "! $% 5G!"2!#"2 "" "!#"2 5G 5#"2 5G!#"235G#"E# #"2"2!"2 5G!"2"2"!! M " 5G "2 # )

40 **8! -&6H34&47>7&.2=3%CA4 -&6H34& )) ))+ 4"2=(0:>^ *' * 4!=(0H>^ *8 * R1^ ' ' 4" *+) +F $%" 8FF* +F+ ^,17#"!"5E 4"2=(0:> 4C$$%"'#"2 4!=(0H> R1 6$1? %E6:4>4363-%=2:4 4C$$%!!"2"'#"2!! C $ $% " ' 5 5 ""2! #* * # H/(0"# 51" #$" " &!! # "2!#"2 < & *!! #!1 # "2 <& 888 *! 8! 3!!<&,#:< <"&#! (?CD&: 5 &!# # # H/(0 1"# 51" #$" "&!?!!!!!"2 "!F '

41 &! $"$# #! < 5! #"2 5"2=5!#>N1#1#$%#5,#""&"!# M! <! " "2 "2 " #" # 5 =! 5! #> 5 # 4!&!"#5! < " < "# "2&#!! 1%5""""H!N#"!!" "! " = >, # " " $" "2$" " # #$"<!"2&#!T!#$" " /H H! 5"2 "2 : :," "#!!"""21""2 3)!";!""2%&#! 4! < "! B"! 1(#&"#2G&" &#!! 1 5 #5# # # 5$" #5# #3"!!"#"2&#!!"2 (# & "# & "2 $" !#>!" "!"=>H!,#!<"!H!5!!"2 F"""!5"&$", <&,# : 1! < 5"!!! 1#$" #! N""&%!"$"5"5" "2 " B# $"% 5 $"!! "2 5 0!" #!# 5!%!# #" B# ""2!" " F 4! < <&,# 5 #!""# "# A**E " $" "!! =(0H> * ; 4!""2C9+; 4!!!!!"2Q '*

42 "3&"<,#" < &,# : "!"! < $"!"2"#"G"2!!"2 #"2+A "$"!! "0! <" #! $"!! " 0!(!! "2! 0&(: =&(#:#">! B#"!!!#"2=2-"">#! " # # "2""2!<""2#$%5$"#" & 5! " < 9-1!! "2 "!!" "!#5(<"#M#5#R!!"2! <& %!! 1 1 5" $"! # ( <,#" 5 # " #! "2 # ""2,#!#!"2"2 " " <&!,# : 3& 5#"! "! "$" "!""2 " " " 5 "#""2G5!5""2"#!!#!" 5 #!""2 " "2 "2" "F!"#5!5#!"5# % " 5! /!" " #," " G"%9F!," 5! 5!" M! <,#" 0 <&,#:3&:!!3!! 1#5"#$"#"2 9"3&:5!1#$%#"G""2 &!!F!!#$""$"# $"2 =# "2 5# 5!! "2" 5! > F " 5"G F < 9!" 5"!" "!5" <,#" # 1"!!5" 53&! "2!""2 ="2 "2"2! F ###$"!5",#" '

43 4%3' 6;2AF $175-4/E4%$-.= 4 B473.9= "#,! (&!! " " #,#& " "2 5 1# 5 # #!#"2 ="" "2 2""2> # 5 1! "$"6""2"2 #"2 A*,(&5"!""25"2E (5!"5!"="25!""2 "$>Q /" "!,#& "" G "2 "#"2 =1 #"!# # > " "! 2""2 "! "$"A ""2 /"! ## H #! "#! # #!!! 5"2 " ""2""2"25!#"2Q 4 $" 5! # 5! #" $" ##(&! ) "2! F # " #"2 #"! " M! < 3&! #$%! <" =, B B!""2> 3 &!! " #$", B B!""2 5! 5" # #!<""21""2*"" &! 3 & 5 "! " 5!" 5! B# "#$"!""2 "2"2 "2 # #!#"2(## 5 " " "&! 3& " 4%3' $7534AF 4 'K2AF $175-4/E4%$-.= L04%3 #!&!<5!$"2!1"25""2 H!#"2<5G""2$% #%&! 5!"!"#"# < " "!" $" "#"!! $" "2! 1"2 " #" " #" "=5" "> #$" &! $# # "# 51!!"" A5#"$% '

44 &#%5"#"!="#<"#-"> 5!2#!"=M#5#S<">2R&1 #,!&$", =,-&> " #$% " 2 9-!#>,#" 05 "2! "2 "2 B#!!!!#"2 5 B# ="! B#! ""2! 1> " <,- 9-,# : 5!" # #!# " "# "! # $##"5 B# 5" # "27!5,-&#$%"!" % &"2 #"5"2##"5 "!, &$", 5! " "2!"2""2 F!#!"5"!E,!Q,!!! # 3 19! <"2,(<Q 9!#!5" 9!!5"#"2# " R" #"# &! "2 B# 5" $" " < &,# :!!1 "!""2#$"&! B(4:,=B(:?R># $" 1 ""2 ",""B!(:?R,4!<&,#: """ 3 4 ( =2 ( 0"> #,! "4!!"!,( B ( :?R! ""2 " #!G "2 " E B 4(,$"( :?R B 4( 0" /$","&!B4(B B#!" # 1, ( 3:!! 3 4 B :!! $"! # ''

45 " #$" " "2 "#$" B:!! " " #$" &! $ #! " "$"""#! &!! # "!! &"! &# / B& "! F =S:> 7 5 =&9:> " $ =A+ #> & # "2 6:9(&: B :R:" B $" # "#! "&! "!! 212&%0;233%CA48-.%020$%A73.%=7<8=6B'.%=7 &! $"! #$" E!# 5G ""2 #"2!# "2!! #"2$#2""R" "#! " &! " 1"!! "#1"27! $" "2 #$" &! #"% 1#$"! "2""2("!1# 1#! "2!! "$" 1! ""2 # #!5 1! "2!! "$" 51 ""2 #!#"2 4 # "2 5 1& "#!"! "& # " #!!" 5#! "!"2 "2 "2#"$#"2"2" #! #! " #!( #!! &!! "2! #!,0S S" #!!&!!"&"#! "2 #&!!"2 5""2! "2 "2 #$" & "% "2#!"25""27$"2"2#!"2 &! $" #! ""2 " #!# "#$"B(:?R!# 51"! "2 #" B 4 (,$"(:?R #"#! '+

46 : #! " $" " 212&%%07$6A2<3740$6=37 &#5""&# " #1!% "#!5$""2"#!"2""2 #!5 1G "2 " "2 $" "!" "( " #$%&! 4 " " " " # # ""!##$" "1"2"5#"2""2&! &!!! "!""2 5"G #! 5#$%! &!#&!" &!"I4"# <&,#:J 4&!! " #" 1G "&! "#!4&!!## " 1 &! "B(:?R"2""4! &! 3,!( " &!!#" 3&!!"!"#B(0"/ $","&!!B!(:?R51"""" ""$""&! &1"5"!#"2"2 #! "# " 3 4( 0""2",!( #&! "! 5 " "!! " &!!# " "! " 1 " "!"$"!" 1! " (" ""2 # # "&!"#!""""51" " " 55! 5"2! " " "2 1 " ""!"2!!! 4,#&! " "" 51" #! " 55!"25"#!!"# '8

47 1# " "#!!" ""2 B" "#"2 ""21"#51"#"" 51!" 0""5#51"1""2" "3""!"1 5$!##"&! &! "!"$"!" 1! " $"!# #! &! B#!# #! "!! #1 # "!" # #! ""$%!"$%! 1 & "$%! < # 5!" &! " 57 " # 5!"!<!"$" "&! "$" "!1# " "#"2 1G # " " #! 1 5 % " &! "! "2!! " 5! $" " 1#!" "#! "2 "!"G""2$% 4! "$" " &! "2!#""2E I4 <&,# :J I,#!"$" &!J"##!!"$" "&!=(:#&!9":#>!"!""2"2 "# 1!!" & 5"#!5 5""=!<>"&! "$" "2 #!5 ""2 ""2 #$% 5 #!5 "$" ""2 "2 #$" 5: 8,& $# "# 5 5 "2 "$" $# " "2 0!!" 1 5% "! 4, 5 & # "!!!" 5 % < $#"2 "2!% # &! % 1!!" #$%5!"#$"!!""2 "2!! & 5! $""!! "2!!"! % $"#" "2" #"25""2 "!"25"2#!!# ""2 "#! & # "2 ""2 " " #$" 5"! ="2! "#$" # 5# """2 "2""2 "2 "2""2"25"2>!"2!5%#!!#!"& '

48 :5 %! 5 &!!!!""2 R 5 &!!!!!""23!44$""!!"! #"!!! "# "# %B4.2&671047A17R-.=6 4 5"G " 5"2 1 # #,# &"G &!,# 5"G 5!" 1 5"G " "2"5"G"""2"#!B# " &! #! "2 5" #$"&!!!"2 " 1G!! 4!"# R"!"#G""2"!5!"2"!1""""2"#!#"G "2 " " 5!1" &! I4 "!1" <&,# :J "2,! 0" 3 "!1" M"# 3! "! ""2 "2!1" $17A4=5146;63470$%A757$%=4S0$ /512T%$61>4363-%=634'.7$$%$21:' & 5! I, " " _ U "!!V 1 I,, B#J 4 #" G 5 $#"2, "! B,! 4&!, 1 0# "2 # &! # " # #",! "5#!,1I,!""_U! *8 #! "!! 5! $" "2 "2""2 ##"2 #!5!"2 7 "!!! &!" " #!5 #" B# " #"$"! 1 $" "2% ##"2#!5!"2 7! " 5 " M# 9 9" < =M99<> ",!" " #!5 #" B# " $% "*+ H/( "&!! #"" "! 5 &! M# 9 9" < ""2"25 &"!!#5"5 9 "!! &! "! $"!!!"5"2""" " " ""2 " / H! "2 #" # # " 'F

49 5"G =,4&> " 0<: ""2 "#! #" # " 4""2 5"G #" ""2 "2 2# 1"22#51""#"22# #"2!#"#!!""!&!""2" 0 * #! $" 1" 3 R< #$" &! =""! "2!! ""2> 5% "2!"2!#""2! "2 "2 3 R<93 "2 "2 ""2 4 $" "#$"! "!! # " # """2 $" 6 A" #""#"G# & 5 " % $% #$" &!3R<93 4!5#"3R<93#!" &""215"2"1 /5"!!#"2 G*#! F! "! #"1#$#!53,#" 212&%&$752.%=7 0" "2 &!!# "2!#" "2 5!""2! < I,# <&,# :J "&!!"#1!"2 "#",#1! #1 G# 5"2E "#( =&>,-&(#( =(&> " A G,! B &,! B(&,B! #$"&!#!# "! "2!" " 4 " 3! ( B "!! "2 3! ( B # " 5 "2" 3! 1 " "2 / 4 R ( B 4 H " 4 " 4 ( B :# 5!" &! # ":# #! ')

50 " 1 &! 5"! 5!"!#!5"1 "#! " &! "! &!!"! #! # "2 " "2 "#! # 5$" " "! #" 1 &! R# " "2!#!" E " 1 &! 5" B# #1$% B# # 5 & 1!#51"2#""1G "!!!#"!"!" ""2 " 1 " 5!#" "2"##5(#&"#& &# $#!!#"!4/"2' * "! <& 1 "!!!,1&!""#! ""2 "2!"2 " 5 &! # "2 " &!!"!!<R"#(!1""$" #""2&!#"(S# # $" #$"! # "2! 2" 5 "2!, #" =?M3H:3>##"5!("15!! "#5""25##"&! "#"2! " " # 2""2 "2!"2#1$""2"2 "2 "! #! " $ "!"2$" #"2 3 # # # " 5"G 2""2"!:#!!57?SD3S9 #!"#!#&!!#2""2 0* "!& 1 "2 "! #" ""2!1#""2 $" "2""2 " "#"2 "! $"! R"2 "$" < 0 "! "2" " (!R<*!! #$" 5 5! "! ""2% "#! " "! #"! # "2 "2 # "# # " &! +

51 "3#"#!"#1$""2&! #"#! #! # "! $" ""2ABR &!"!I&(J4&,#"2! &! 9" B /"" "2 "2 " #"2 "2 5 # " $ "#""2 9! 3"(! 4 9"( B "#"$"5!#" "#!E :##"2 &#"2"5"2"2 B#!"2"2"5! :#! B#!!"" ""!! B(:?R!!B!(B =B(B>! "!" B! B " (!# B!( B B(B #"!!"" "2"#"2 #1 G "2 # # 1!#G4!9"(B I,#" <&,# :J " ""2 " "#! ""2 ""2 1"2 ""2 ""2 G! A * " 8 I(" "" 5"2 " "2 5""2 2"J& 5 "# 1 ("! "$% " 5!! " 5 ""2 # ""!! " "2 5"!"2$" "2 " ""2!#"! #!"2&##$"#1!1 " " # "2! ;!! 5""2 2 # "# 5"!">2!"2$"5"!"2$" #1" 5"#!5!#&!!"2$" #1" 5 " > "!!5"!"2$" 5" 5" 2" "2 G#"2& 1 1!%5"#!53 $" 5" 1 5%!5"!!! B# $# 9 $" 5"!!! "# 5"!!5"! +*

52 !5" &!!5" #5 # "2!&!! " " "#! #! " "2 "#$" 5!! 5! 2""2!#" "" " (" S 1! 5! 2""2 =,0B0> F!!! G *!!! $" *; #!8;G*!8!"$"!! 5$"#&! :%=2136A1?A75B65146;6B3%CA463&' :%=2 $752.%=7 16=6$.7 1 %$.4-63& U, E? =$'&-7B4%$61 %$.4-63& L757$B635M, E?=%..7$56:47 / +#!! "" &# <& #* 51" #$" "&! 8 " *""! 0"E* 8#!5 *A 9&0( #1$" #!!$"! "#"2 #",E *+; "$"#!! 7! <&,# :! 5 ( "" & 1" #* # H/(0!"! F $! 0"!#!"EAH/(9&0(#! *A H/(9&0( ` 1*;!! *A H/(9&0( ` 1 +;F!*! 4 < &!,# :! * #!! & #" 1" 5!! "2 =!!""2>&!*,& :%=6 &$752.%=6 0%:4/512 %$.4-63& %B-&6 6 %$ A7 U, 38!!!<&,#:< <"&#!(?CD&:5&!#""&# # < <" &#! # # H/(0 "# 51" #$" "&! "! " $# *F!!!"2!! $" # H/(0 0" "*R H/(9&0( #! 5 #" " "'*F!'**! :%=2%=-09;0$6A216=6$.71%$.4-$4J6.73J7-.:73.-%B-&6 3*)#"! <&,# : <,- 9-,# : 5!B:(&9HS<!!9""2:"< &,# : <,- 9-,# : $" 5!"!"" B:(&9H S <!! 9""2 :&!!!$"!"25""2!"2! +#! <&,# :! 5!" <,- +

53 9-,#:""<&,#:#"2!! <,- 9-,# : # #"2!"2#"!""2"!" "! :%=2% C=465A1734' 0$171 %$.4-63& %B-&6 %55146;9=%$.4-63&U, 0! + B!"! "! #" =2 -" > 5" #" " # ""2 #" H!. "2! #" 5" $" " # 05!."2 3!1"2 < &! 6 # <& "2"2:! "23"<" &!"!$"!!!#""22-"E 5,=0"2"2>/*"!Q 5!=0:!>/*"!Q 5 &!" =0 "2>/*"!Q / *+ " 8! <& <## "2# 5 2# =0 "> / * "!Q / *+ " 8! <& <## <& 5 B2 =0 3> / * "!Q / *+# 8! &!#$"2-" /! <& 5 &!# 0<"$"2-" / " $"!! "2 & #" "2""2 #"2="2!!5!#>""2!#" "#"#Q#""2""2#"2""2Q 5!#"#"2Q#"""2##5!Q!!"2!#"2##Q"# 4!!!&!"4! R"2/!(#""2!#!"2 1!8 " & =!#"!! > * & &!! 8 51 "G #!""2 #!"!1"#!""2 +

54 :%=2%=-09;0$6A216=6$.71%$.4-63&U, "!<&,#:Fortis Bank SA/NV,!!!" $#" #! $"!!!!""2 " Fortis Bank SA/NV "!!"$!" " < &,# : $"!! " Fortis Bank SA/NV "2! 0&(: =&(#:#">!!! "&! # G ""2! 6! B" S' #!"##"2""2!<""2 #$%5$"#" :%=2%=-09;0$6A216=6$.71%$ %B-&601%% /""!!!/ " /"* #!+! 4! &! "2 # 1#$" #! <?,# =<?,>! "!# #&!!!$"/"* +! ""5!#"G#5(#&!!& <?,!"+;"#"2#1$"<?,""2! #!"2$"&! 3*F $! <&,# :!#! * 8! <?,# " #!#!!#!!5"!#!! 5! 1!#!"!#! :%=216=6$.71%:437.63& /"!"<&,#:3&: 5?!5 /!#! " 5 $"!! <&,# : # #!#"2 3 & : 4 5 ""2 G / 3 & : 5"2/ "$# /1!*!<&,#:3 & : 5?!5 / " 1 3 & : ""2 1## "2 $" "!"! 1"##!#"21 8#! <&,# :! 1 ""2 B!*! 3& : 5?!5"!#0"*!! :%=216=6$.71%$.4- %::7$A46B4363A701%% /"*)"!<&,#:<"# <" 5 /!#! " +'

55 $"!! < "# <" 4 "<&,#:45""2G! & 5!#"2 # "25"2!/"$# :%=656$%=413236$17A1%$.4-%'356.4%3%B-&6 %365.% 0% 56A47 E4B63-'8 1%-.6;2 16=6$ /0'<?A7 4-.%.37':%=2 1 0%5:4%.7: 0%=4?1632:Q 3) " F!<&,# :!"3&: 5 " #"2 5"2 "$" ""2 " <&,# : 3& : "! 3& : = > <&,# : =!"> " <&,# : "2" "! 3& : :') d*! 2#"2 3 + #! F! < &,# :! < &e!?!t5! : 5?!5!! "" <&,# :# <&e!?!t5! : # # H/( =#!5 $" /3#!5 O<>"# 51" #$" "&!? < &,#:'""+"F!"! " $# +F!!!"2!!$"' #O<=$%#H/(>0"" *R?9&0( #! 5 #" " " +F! +*! 9"!"!"5$" ) :%=216=6$.716$%5%=2:63&47:%B-&4: / *! " &,#! **! & " #5 $" :%=6 % =-09;0$6A2 1 63&47: %-0%56$-.= ) &= $%&'3$)(UU+ /"!#!&MB"G"# 5 $B<!!!,"GB"2!"!"!! ""2 ""2!#"2 5,G 5 =3/* '*8F)>/*! %B4-2'E71047A1734%=7 %B4-6'E71047A1734%=6%B-&6%=6$12-.=%E71047A17R%5))+$%&'5% $%&' 05!!5" 5"2 #""2!"2 #$"#!"#+#H/( ++

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 Grupa VAG W odniesieniu do edycji z grudnia obsługa grupy VAG zmieniła się zasadniczo. Ta edycja zawiera wiele zmian, które miały znaleźć się w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta Przewodnik dla klienta Zawartość 1) Dokumentacja użytkownika systemu ebanknet, 2) Dokumentacja użytkownika systemu ecorponet, 3) Dokumentacja użytkownika systemu TeleSaldo, 4) Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ś ż Ż ć Ś Ż Ś Ń Ó Ż ć Ź ć ć Ż Ź Ś Ą Ą Ż Ś Ą ĘĄ Ś Ę ŚĘ Ę Ó Ś Ą ć Ś ź Ś ż Ż Ź ć ć ć Ą ć ć Ź ć ć ć ć Ś ć Ż ć ć Ą ć Ż ć Ż ć Ż Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ż ż ź Ą ż ć Ż Ź Ż Ś Ż Ś Ą ż Ą Ż ź Ż ż ć Ż Ż Ą Ś Ź ć Ś ż Ź ż Ł

Bardziej szczegółowo

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014

NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 NUMER 2 KWIECIEŃ 2014 Przypominamy, że rok 2015 będzie rokiem 70- lecia szkoły podstawowej w Górzynie. W związku z uroczystymi obchodami 70 - lecia naszej szkoły, zwracamy się z prośbą i zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! """ !"! ### !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PODRĘCZNIK OPERACYJNY POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ G, Rg Oś P Sj Uę Wjó Pj Pg W Obó Wjh BANK ŚWIATOWY UMOWA NR 7358 POL W, 25

Bardziej szczegółowo

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że Stwierdzeń będzie. Przy każdym będzie należało ocenić, czy jest to stwierdzenie prawdziwe, czy fałszywe i zaznaczyć x w tabelce odpowiednio przy prawdzie, jeśli jest ono prawdziwe lub przy fałszu, jeśli

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

Ń ż ż ż Ą Ź ć Ą Ś ż ż ć ć Ą Ź ć ÓŹ ć Ó Ó Ó ć Ą ć ż Ź Ó ć ż Ó Ą ć Ę ż ć ć Ó Ó ż Ś ć ć Ść ć Ą Ą ć ż ć Ą ŚÓ ć ć Ę Ś Ń Ą ż ć ż Ś Ś ć ć ć ć Ą ć ć Ó ć ć ć Ś ż ż Ę ż Ą ć ż ż ż ż Ś ż Ó ć ć ć Ść ć ż ż ć ć ć Ó ć

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Szanowny kliencie, Jeszcze raz dziękujemy za dokonanie u nas zakupu.

Szanowny kliencie, Jeszcze raz dziękujemy za dokonanie u nas zakupu. S, Dę ą RMI L LLC. Dę ś ąń h ś, ż Pń ą ż ł, P. Pł 1996 f RMI L LCC ł ą hę N:YVO4 ó Pń ą. P ó, ó ą h ś, ż ż ć óż Pń ą. N f ó ż bł ą. If ą,, ń ęś ą ę. Jż ą Pń, b hę. P, f b. E: @. Ph: 303 664 9000 RMI L

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ż ę ęć Ą Ł ż Ę ę Ą Ż ń ń Ś ę Ć Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ó ż Ż ę ż ż ń ę Ń Ą ż Ł ń Ę @ o (^ l r 3 d } LO l'*!q..\ C d 9 =i,ti 6!> +!!- t '7 - o Ń =ń il Ęt :l! Ź t 6 U >,o!ó =l O >,r o o = r d! dl.9 t t U> :il

Bardziej szczegółowo

XI Olimpiada Szachowa - Amsterdam 1954. Wersja DEMO

XI Olimpiada Szachowa - Amsterdam 1954. Wersja DEMO Wersja DEMO 1 XI Olimpiada Szachowa Amsterdam 1954 Krzysztof Puszczewicz Wydanie pierwsze 2015 (#PL 11.1-2015 PDF) Copyright Krzysztof Puszczewicz, Wrocław 2012-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone do niniejszej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ń Ę Ę ń ń ń Ń Ń Ń ń Ą Ą ń ń ćż Ą Ę ń ń ń Ó ń Ż Ą ń ŚĆ Ń Ś Ń Ś Ą Ś ć ń ć ź ń Ń ń ć ź Ń Ś Ó Ż ń ź ź ń ĄŚ Ą Ś Ń ń ń ń Ę Ę ń Ż Ż Ż ń ć ń Ń ć ń Ń ŚĆ Ć ń Ń Ń ŚÓ Ą ć ć Ą Ń ź Ę ć ć ć ź ć ć ź ć ź ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kurier Szachowy

Spis treści. Kurier Szachowy Spis treści Od Redakcji... 3 SINQUEFIELD CUP, Londyn 4 13 XII 2015... 4 XX Drużynowe Mistrz. Europy - część 2... 38 Bilbao, 26 X 1 XI 2015... 75 V mistrzostwa Chin w szachach szybkich Shenzhen, 26 X 1

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE. Podwójnego działania. Seria H250Co

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE. Podwójnego działania. Seria H250Co SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE Podwójnego działania Seria H2Co Norma ISO 6022/DIN 24333 Uszczelnienie ISO Ciśnienie robocze: 2 bar Średnice: od do mm Wersja 8 1 Charakterystyka ogólna - Ciśnienie robocze: 2 bar

Bardziej szczegółowo

ń Ó ź Ę Ę ń ń ĘĘ ĘĘ Ą ĄĘ Ę Ę ć Ą Ę Ę Ę Ń ń Ń ń ń Ż Ś ń ń ć Ż Ó ń Ś ń ń Ś Ś Ą Ż ć ń ń ń Ą Ó Ę ń Ó Ź ń Ó Ś Ó Ś ĘĘ ń Ż Ó Ó Ó ń Ż Ś ź Ś Ę Ę Ś Ę Ę Ę Ę ń Ę Ę Ę Ń ń ń ć ź Ę Ń ń Ń Ż ć ć ń ń Ę Ę ń Ż ń Ę Ę ć Ę ń

Bardziej szczegółowo

Nominał Kraj Rok Stan Seria 10 zł Polska Bem 1982 5 k 20 zł Polska Traugutt 1982 5 y 50 zł Polska Świerczewski 1986 5 ek 50 zł Polska Świerczewski

Nominał Kraj Rok Stan Seria 10 zł Polska Bem 1982 5 k 20 zł Polska Traugutt 1982 5 y 50 zł Polska Świerczewski 1986 5 ek 50 zł Polska Świerczewski Nominał Kraj Rok Stan Seria 10 zł Polska Bem 1982 5 k 20 zł Polska Traugutt 1982 5 y 50 zł Polska Świerczewski 1986 5 ek 50 zł Polska Świerczewski 1975 5 az 50 zł Polska Świerczewski 1982 5 dn 50 zł Polska

Bardziej szczegółowo

II Warsztaty Matematyczne w I LO

II Warsztaty Matematyczne w I LO II Warsztaty Matematyczne w I LO Geometria Zadania konkursowe + niektóre rozwiązania 22 24września2008r. Dzień 1, Grupa młodsza Czas: 100 minut Zadanie1.(5p.)WtrójkątKLMwpisujemyokrągośrodkuS,stycznydobokówKLiKModpowiedniowpunktachPiQ.PunktKjestśrodkiemodcinkaPR(jesttodefinicjapunktuR).Wykazać,

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI JEDNO I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

SIŁOWNIKI JEDNO I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA SIŁOWNIKI JEDNO I DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA do mm ZGODNE Z NORMAMI ISO 432 CETOP AFNOR ISOCLAIR SERIA 435 TYP: C AS, CC AS P2 PL R4a SIŁOWNIKI ISOCLAIR do mm ZASADA DZIAŁANIA SIŁOWNIK NIE PRZYSTOSOWANY DO

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ wersja 1.0 23.07.2012 SPIS TREŚCI 3. LOGO 4. LOGO - wersja achromatyczna, negatyw wersji achromatycznej 5. Pole ochronne loga 6. Wielkość minimalna logotypu 7. Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

" '* ? +> & "6 , +%-6

 '* ? +> & 6 , +%-6 ! "# $%&'( )* +,&- #.' /01" &20'&'1"" 31 $ " $ " 0&(,10( 4 1#%( ""* 1#% 5! 5 1"&6 1"& ""5( 5 5 5 55 7 5(,&")181#%( +".91'.6 )"'65 ( 7# 6( ( ( ).9'':'&.966 2"':'&.92"2* 0' '1"' 4 '1%'";!8&"&'"""') ;5 "6

Bardziej szczegółowo

pneumatyka GMP 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 5, tel. +48 32 412 0 412, fax. +48 32 412 0 418, infolinia 0 801 202 204

pneumatyka GMP 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 5, tel. +48 32 412 0 412, fax. +48 32 412 0 418, infolinia 0 801 202 204 ! pneumatyka GMP 47-400 Racibórz, ul. Grzonki 5, tel. +48 32 412 0 412, fax. +48 32 412 0 418, infolinia 0 801 202 204 1 SPIS TREŚCI Zawory zabezpieczające 5 Regulatory siły hamowania 11 Osuszacze, wkłady

Bardziej szczegółowo

Jan Przewoźnik, 15 V 2015, Warszawa WSEI Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jan Przewoźnik, 15 V 2015, Warszawa WSEI Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ZNACZENIE PERCEPCJI W SZACHACH Jan Przewoźnik, 15 V 2015, Warszawa MAT Rozwijanie umiejętności talentów szachowych poprzez trening sprawności poznawczej, kreatywności i innowacyjności myślenia młodych

Bardziej szczegółowo

http://gielda.onet.pl/768788,1,drukuj.html

http://gielda.onet.pl/768788,1,drukuj.html Strona 1 z 45!"##$%&!#'%((($%!!"" "#$% &'($)*)+,))-& &'($)*)+,))-& /# /0$ 11 1 11 1,/"#2 #"# 3"!!"! "! 444 456 77766 65,,/8 " %# #9":: ;11 1611 171 755,,,/8 " %

Bardziej szczegółowo

!"# $ %&'& 1&%(&' 2. *#3 #., 45-46 *#&.45-4 4 %.*

!# $ %&'& 1&%(&' 2. *#3 #., 45-46 *#&.45-4 4 %.* !"#!"# $ %&'& ( &)%* #&%* *#& & *+&,& #&*&'*+&&*& *# -*#&.**+&. #&&' *#&,*/$%& '& 0#& #&&'&'&(&* 1&%(&' 2. *#3 #., 45-46 *#&.45-4 4 %.* (- &745-4&'*+&*# */ (") *+, Lp. NAZWISKO I IMI Z KLUBU DO KLUBU KWOTA

Bardziej szczegółowo

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str.

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str. Zastosowanie maszyn Przygotowanie pod³o a Ciêcie metalu Szlifowanie metalu Szybkie usuwanie pow³ok Szlif wykoñczeniowy Szlif zgrubny Szlif drobny Szlif wykoñczeniowy Przygotowanie do polerowania Polerowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko Kozielskiego realizowanego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT

watermark Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT Informacje o produkcie Wałek Rozrzadu AUDI 1.6 TDI 2.0 TDI A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 TT AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2010.05 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI 1598 2011.03 - AUDI A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI 1968 2011.09

Bardziej szczegółowo

Lp Hodowca Obr. rodowa

Lp Hodowca Obr. rodowa Lista włożonych gołębi na konkurs nr 2. KONKURS z odległości około 145km Lp Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania 1 GÓRKA M.T. PL 0198 15 5157 A421D9B600 25.08.15 22:05:52 2 ŻYNGIEL MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 ŚRUBA N90895101 NIT N90422301 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA N10256602 NAKRĘTKA N0110212 NAKRĘTKA

LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 ŚRUBA N90895101 NIT N90422301 PIERŚCIEŃ USZCZELNIA N10256602 NAKRĘTKA N0110212 NAKRĘTKA LP NR CZĘŚCI NAZWA N01713117 ZABEZPIECZENIE N10295401 N90895101 N90422301 N10256602 N0110212 N10428501 MOCOWANIE N0117011 STOŻKOWA 012409387BA PADKŁADKA 012409387 012409387A PADKŁADKA 012409387AS PADKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11

Pierwiastek: Na - Sód Stan skupienia: stały Liczba atomowa: 11 ***Dane Pierwiastków Chemicznych*** - Układ Okresowy Pierwiastków 2.5.1.FREE Pierwiastek: H - Wodór Liczba atomowa: 1 Masa atomowa: 1.00794 Elektroujemność: 2.1 Gęstość: [g/cm sześcienny]: 0.0899 Temperatura

Bardziej szczegółowo

9.05-10.25 SzP-4 22os. 4a (b.sport.) 9.15-10.45 Kuropatnik 14os. - 5klasa 10.30-12 Eko Przedszkole 10os. 12.45-14.15 Slavia Gim 9 os.

9.05-10.25 SzP-4 22os. 4a (b.sport.) 9.15-10.45 Kuropatnik 14os. - 5klasa 10.30-12 Eko Przedszkole 10os. 12.45-14.15 Slavia Gim 9 os. 0 tydzień GRAFIK WEJŚĆ NA BASEN GRUP ZORGANIZOWANYCH PAŹDZIERNIK 2013r. - aktualizacja 10.10.2013 30.09.2013 01.10.2013 02.10.2013 03.10.2013 04.10.2013 05.10.2013 8.00-9.00 12.00-13.00 9.05-10.25 SzP-4

Bardziej szczegółowo

ę Ę ę ę ó ó Ę ę ś ś Ę ę Ę ń Ę Ę ó Ę ó ę ę Ę ń ęś ś ę ść Ę ó Ą ś ę ę ęę ę ę ń ę ę Ę ś Ł ę ę ę ć ś ę ś Ę ę ś ś ś Ą ś ę ę ń ó ę ć ś ń ó ó Ą ę ń ęę ś ś ś Ę ś ś ę ś ś ę ń ń Ę ĄĄ Ł Śę ó ń ś ń Ę ó ś ś ę ś Ę ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.)

*+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) !"#$%&'"()!"#$%&#'()*#+,&-.-/"0)123&-4+")) ")123"#&"#)567-3"#'0) 8#9#8:$);;;)) *+,-./)0) (1234,5.6+)2)72.-,.) WYDZIA! NAUK O "YWNO#CI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIA!ÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 2565 UCHWAŁA NR LVI/608/14 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Damian Breguła super maratończyk z Przegędzy

Damian Breguła super maratończyk z Przegędzy nr 22 maj 2014 Z powodu przeforsowanej przez rząd Donalda Tuska ustawy, która diametralnie zmienia system emerytalny, państwo przejęło ponad połowę sumy oszczędności, jaką obywatele Polski zgromadzili

Bardziej szczegółowo