'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!"

Transkrypt

1 '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!!

2 SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&* ,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' !655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+. ("' (') /""##$"&!+ 9"!!+) * ""+ / 2:"!"1+; 4:8. <,-9-,#:8, + "+( /!!&!8'.,5#""8' " * ++ *+

3 -./0! <&,# : =&> # 2 6* 0 &! " # 5!! "! #!! # #! #$" 5 " 1! ""2 " #" " 4" " "2!" &! #"!!! &!! 2""2! "$"A ""2 #!! "#! # #!!! 5"2 # 5! " "!!!! < 5 &!# 5 /"2" $" <& #4!:"!3&: 5?!5"!""2 +; 4:# "!!!3:$""#3&!:3<:" #$%! <!!! "2,#" /#" " 3 : 5 " 3 &!:<&,#:"!5#1"2'#3"!#" "2!<,#"555E<&,#:3 & :, "2 5!! # 1"2 B#!#"2 =,#,-&>! # #"2 "2 5 3! 5 "# 5$" #" =! <"> 7 $# #! 5! 5 " "2 5 5! "2! $""#!""<,#"!"2"2& 12334& $173468&.9$7:46;2 36<=4/&-12 =0;2= 36 =234&4 >4363-%=7 5# "! *'** ); " 1 8!& );!!! 8;!!!!!!!5 '*; ""2! "5!,"2#1$"# +) ;! 8!! 5G 1 E# 8;5)); 7 7! =(0H> *8; "2

4 =(0:> ' $" *'; 4 * " @! #J " A ; 2"A; $%""2!#"25 $B#9!#"25""2"# "2 "! 8 " 8F;!!!G"8! 3!1$"#!!"B#!"#"2B" =!C5!!"2$" "# "> ;!! 8! 5 ); 1 # "2!!51" +; 4"!!!# 1 5 5" # 8 1!51""2;!G"8! 9&!="2#""2!!"2">E5"2;!!!!5 ; " " 5!" # #$","2*+5"1"!7C"2 8!++ ; "2! " 5!"! #$% " " #" =!"!" 1 &! #!> K,!"",! "!?!5#B "!! & B#!"$ 5$",#L!1# # #!! 5"2 4&!!"!#! 12334&417=3/.$137:6<?A7=0;2=365146;6B3%CD4$%1=9<63&' %-0%56$&6=$%&',B&6!!! " 3,B& 8+; 5 " 1 1 8; "$,!1"!#!5!+; (3( G "!!1 5! $ ';(3( "#*#M"""5 "$% "!""2,5! ""21"5$"25"!!!"2 '

5 ("! #!"! " "!!5! #"5 "!""2 " ' 5 N"$ " #"55"!!!7**';5 '!!"11"$ 7 5# # 5" 4 " #! 5# 1 *'; "2 5 ""155#5#!5,5!"G "2"2"2!#G" F8;(3("#5!11"8!=';(3(> B!#!#"!! " ""."! #"! F)5);11"$."! #"#G 88 1!1 5!5!5#=!H/(C/3!5!*!*8"$>,!"! 7 " 5!!!""2 =,9> 7 $",9 +;(3( *;(3( "$ #"51"1$"1"!!"2B#"*8F)!! ",1!! #" #! 1! 5 # "22#""!1 O#"5#",! ""2!!!# *A" " "2!! 5 51""2 A** # H/( 5 +; 1 1 "$ 3 # 5#! 5 51""2 " " 2#! " 6 " 2# AF' # H/(!A'F#H/("2"$ 7 5!" 5#$% "! "1 "!" 7 " "! 5 51""2 " 5$"2 *8;$#!"2+"! <!5#"! 5!1 G " " A*8) # "2 5!1 =**; #!> 1 1 =) ;#!> +

6 5!"2!5"2 1 "$ 5! #" 1 (,#,1 1 *! "!!!+;"$#1 "!! $" " "2, $" A" 9&0(!!! +8 ;';"!! "2"5 4 " #1$" "2 =5 "2! 51""2>!!! F; 5 **! 5"2 1 1 "$ 0" =5 "2! 51""2> *;F;!!#"2 F ;5 "11 +;"$3!"#"1 "2 =$" +' ;! ')8; "$>N"#!155%#!!!"!"2$""2 1!# "2! G!!5A ("$ 1 5 5% 7!!""23#5! *; = ; "$>!! " / 5 = ;!!*;"$> 5!" #" #!!#"! "2"=)';!!8+;"$>"1! 5 "2"2"2!55!1#1 "$,"2 #$" " "1 5" 1 = 8

7 *)+;*F;> "5!5*F)8 +;1#"! *'F :4632=-.$'&.'$176&A<%36$46.' #4&!878! 1! &! " " 5! "2 5!!!#*8)'F""2"#B " B "2!5" 5 <& " **F* "2 1 $% *))))))FF "2! "! 1! &! $% 1 # *8 " <&,# : "#"2" $"! "2!1!G 0" % "!" +; # #"5 # 4! :"!!"E &A<%36$4'-1 4A1E6 0% AF 6&A<4 G0% AF 6&A<4 36 <& *88+F ))*); *88+F ))*);,# *+F) F*; *+F) F*; ( *8 **F *; *8 **F *;! "! # #4! +;"&!! # 5"! " < & : "2 "2 " *88+ F "!""2 ))*);! *88+ F # 4! &! ""2))*);##"5 N!!##5"!$" G ""2 " " < &,# : 5! M, $""2! * $" "&! "2 M,!" *A*+; "! # # &!! "2 5 $" % ""2"2""2""2"!

8 %.%=63466&A<436 :"&!!M, $""2 : #*))'!0*F*!*F"'"&!5!! #! $#!! /"2 4! M, $""2*)"'!"2"G"&! G""2 0*)))!5"!<&5&!#)F;"&!$% "05"5"!"2"!!*+F)F*;"2"&! G F! "# F8F;. #! 5! "&! + "!! +8 " 8!! F "!! "! < &! " 3 : =$""# 3&! 3 <> $""*A*+; 8;!"<&! " "2 G 5#! 2 G " &! 9"2 " ++A " $% $ " 5 "2 M, % @"&!FA*A8A*AF 9 9M!+*))!"!++8'F) F!!=F8F;>!5 9MA5 )'))' G F*! F*' G + = G )*8 $% 9MA5 F+F) $% 1!1% G!5!5#"$"+ 4#! $%"&!#1 F

9 ,17#"&! -&6H34& )) ))+ 4"=H,> *+) +F C=,CH> ) $%*"=&D,> C$%=,C&D> 8FF* +F+! " " " " " " "#!# (# & "#, 5! "2 5 #!#"2! 5! B# % # 5! B#!#"2 % 1 4 5!!""2 B#E "2 5 " 5" "" + B#!,#& =1"2 B#!#"2> &!B#"!!5"2E<#<,!<,!<P<" "2&!"2!! "!!#"!5$%#" "2! "2 5 &! B# "2!! E "2!5"#5""Q "2!"=""!1"#"#G>Q $""2Q "2!I#5""2"2#!"2#"2Q #"#""2Q ##!/3H/("!#""2 #-2Q ##"Q &!B#""2""DE BD&!#"BD&!M#5EDH#"&!3 "!5"G " = #1$"! > E!5"!!1"!5" 5 5!!5"!"2!1"!!5" " 1 "#"!" "&!"!#5E )

10 "2!!51"#Q 5"2!!#C#Q #5=#",!<#<">Q Q "Q " I "J!# % 5"2 "/H!Q 2"#Q #"##Q!Q #Q #",&!B#"#!#! "5!(< &!B#!"25#"5!"E 5$"A,#LQ!2A56R!#2!1# # "2!! 5 1!1 "#"2 "2!!" " A,#L # B# "2!!#"2 "2!1#! "$" "# 1 " "#!"2!1#! B#5!"!S#"!"#$%5!E!# "!# 5! "! #" #"G ""2 "!"!&O#5$"#" "2 " <?,# &!!" #!E # # " #? % 5!"2$"!"2$"! 5! "!5 #" &"!!5"2"2B#!#"2E, 4,,#,,#,! 0 B# 1"21$""#"#5!""2# "2 &!! "$" 6 "! 55$%#" ("2!! ("2!! & B#!# "#$"E *

11 !1"2$1"2#"G1"2 "2"2!!!"!!!E #"-2=1$!" #"""2>Q "2!!65,1"Q #"#"#"Q 5EDH#Q 5$"#",#LQ "!#" "2!#!EH/(/3Q "2! 9 M!1 5! # ""2 =!!!>&"2!##""2!! <,-9-,#:Q # #" = " 5 = 9&93 *R>Q #"Q A# = 5$",#L! S#">Q,!" <!! " < <90 N!! # 5!"!5!!E<:"<5#!<<!!9"0 <,- 9-,# : <!! 5""5$"<!! < <90 1 "! =+C+> # 5!"?<<909!#BH#=9BH<<90> "&!! 1!! " S<9 3,# S<9&,O G *!! " &! 8!5!! "!!! " <? <! 4"!! " <? <!?!5!!!! # < 9- R, # " 5! "!! <?&!5""!!"<?<T!!"2! "2 " #!5 "2! <!!!!"2 1"2 #!"2 "!!!5"!5!!! <? <T # R = 2# < <,> #!!!"!5!!E<?<T4#&! =<H!,><?<TO,#!=<B,#!> **

12 4#"=:R> &! " <,- 9-,# : =<,9, :> B#!! #" =: R> "2 <,9, :!!"##"2E #!"2!1"2$""2Q #!1"25"2Q #1=!!1>Q #1TQ #"8TQ #"Q #!1"25"2#!"25""2Q #""2$"2 # 1! " A # #!# $" " 1 "<,9,:!1#!!""2E #!! #"2 # $" #!1 #1#" /3#!5 H/( #!1 # 1 # "!! ""2 S"5"25"2 &! 1#$% " 5"2 5"2 # " # 5 1!%!""! A! #!5 < &,#:A!,!!5" &!!"!!5"E 4,#!5" "2 "$"!5" "# 5" E!5" 6!1"G"!!5"#!5!16$" 5!5" < 3!, N! " " # 5 8R!5"1"1":S/ "2!5" B#! $ 8 /5""2 <!! B"2 #"2 ""2 =/ 9-? R:&4 <3!,(!#A#"<3!,!5"1"1"!# ="#!5 "> : S/ "2!5" B#! $ 8/5""2 <!! B"2 *

13 #"2 ""2 = / 9-? R : &4 &B 5 # ##!5 " 2" "2 B! 0"$"A O" < " #!! & " M# S/!5"'A#!5"!! < (#,#5#!"2$",! &! B# " "2 " " D&!B#!##(#&!"!E BE o o o BD#"Q BDM#Q BD,#!Q B5E o o D# H##R1 3 "2 "!5"G " = #1$"! > E!5"!!1"!5" 5 5!!5"!"2!1"!!5" " 1 " #"! "! "2 " I"J!5" "$#"2!5"! #!5! 51! 1!5" 7 #! #$%"# 1"! "2 1"! " #!!!"" B#"&!%1:"HT,! &!B#!#!"!E B 2" B " "# E! C!! 5! "2"25"2"2!!!!C5!C!!"2$" #!!E O< "2 2""2 &!!5"GE!5" =" 5" $"!!! 5" "# 2>!5"! =5" # B# ""2 #! > B 2" 6 "$" 6 "! 2" < 3!,(!# B B M I3# #J " "2 *

14 !E!!" 1" 2".! 5%"#"!1#!5"#!" B "2!!," "2!! "$"A#" %!!I51"J,$%!!5 #"2!#!5#!5 5!#!5"2B# &$%#" &! B#!# #" 5!", "2 5$"A,#L5!## "2!! 5 S 1 5" # "2 "2 "2!!5"23!1#"2! "#!1!""2 B#RA##"2",1 "2!!#"2"2"#!! 3! 5!"! S#"!"#$% 5!E!# "!# 5! "! #" #"G ""2 "&!O#5$"#" %3-':7$4363A7! 8 & "! " = 5$" #">#B#!#"2 "2 #$"! <""#,! B B!""2 "!!"""#!""!!!B#!#!"!1" "!! " & M! < # "!!*; " 3 : 6 $""# 3&! :! " "2" " "2 < &!,# #! <" "#!! 3 * "! B IS BJ "2 B#" # 5%!! <" 3&! 05" 1!3&! ""2 " 1 2""2 "! & B#!!!" ""2 "2!"2$" "2$"2 #<&""2!!<?#8"2!5!!!"!&!5""2!!!"2E#!!! "!5!! <? <TE 4#&! =< *'

15 H!,>=<B,#!>,"2H/('A#" #"2!!61"*;! '+A# " #5# " 0! "$"A""2 1<3!,!1#""!#"2"26 ""2""2 B#" 5$" #"!#! " # "# &! " B# "! 5! "! &! 2" "#"2!"2 I BU 6! "! " " "!#! "2 "2 " #"5 "2! &1B#2"6"$"6"! 2"!! "E < 3!, 3& 1! 2"! 5! = 5 > &""2DM#D,#!,,1 D9, #"2 "#!" 2#"2 $" #"2 #!5"2" #"2 #"2 5 " 5"!! #!1 $ "!! "!# 1!" "2,!,1 B#"#=,,,S-##>!& # " "2 1#$% # #1$" #" B# $# #$" " "!!&!"$ 5$",#L 5" 5"! " " "! 6! "!!5"25$",#" "#& =, 05!."2 3!1"2 5> "#! 5! "2 B# % 05!."2 3!1"2,5 = 5! ">,&!$"25""25"21+ B"! 1 5"2 "2""2 "2!"2#1$"5! &!!G"2#!!E!5Q "Q!"Q $"Q 2#"Q *+

16 !!/H!Q 3#$% &! "2! $% $"!! "2!#"2 5 B# "! 5 # "G! " &!1"51"#$"E5 "<"#<" 0"5B#<"#<"!1!!"2"2E : #$" B# = $" "22>Q (#"! = "2! "2 B# 2 "#"B#51"!#1$">Q 3"2 #$" "2 = #" "2!"">Q 4363-%=634743=7-.2A<4 <!!""&!E B"Q? #!"2$" $ "2 $!!5!##""2"2!GQ M"5Q M"!#"Q M" 6$1?516347$212&47:&'$-%=2:4-.%020$%A73.%=7< (!"!$!1 543#3!5!.!1 5 5$ #" # 3! 5!"#!""!"!"!#!#!5 "5"" "2#!&!E S"Q #!Q 0"#! 0" "2 #!&! 1 "E <(:A""Q 9(6""#!5 *8

17 #!5Q :,C<?00(A""Q 6 " #! #!5 "##!5 "2#1#B#&!!"!E #!"2 5""2 =/3 H/(>Q # $ 5% ##"2"2=-2>#!5!1"2=!>Q &5!Q"!V5!##5"VV##5! 5"VQ 05#"5!,G 6$1? ;233%CA4? 4 $" "# "2!! #""2!% $"2!"25"2!"!"2B#"&!% "!$%"AE 51"#!#1$"Q 51"#!5GQ "$" 3!"!" &! B#" 1#$% 51" #! "2 #1$"!1#"5 2 "2!! :!" 9",$" =:9,> #" 2 B#! $" #!#!! "2!! B2 1 %#"!="&!#!5"25> &! 1 5 #" 5 5" 5 5 5$" #" R!#2 "2! "2!! B# "! %! 15!% " 5 "2!"2 1 "% #!#!!G 3 1#$% " &! AB#!"""" "2"$"&!!#"# B# " # 1 # "2! "2 5"21$""#"2"2!"2! B# R!#&(=R&(>Q 2##" & "2 $"! 1 "2! 5" # =A "##" ""!> #! " =5 *

18 ("2!"#"G#"3" #"G 9<S "2 "5B#1 "2"2#"G""2#"G""2."2!!5" 0""2#"2 &!! 2#! " #!""2 " 2# " 5" 1!""2 #" ""2 ""2 #!!!E!! =>A5"" <"!#$", $ "2 1 #$" ""2 " 2#"2 #" 7 $" "2 G"25!15!!! 5" &! #$" =! # #1$" "!"2 "2> A! =!"2 "2> :"$% &! "!5" = B" /5"G B H"2:=B/BH:>1&MB=&MB> 4""5 &"""A"#""2 B# "2 A" "2 5 ""2 5!! " " "2 B#& 5!! 1 "E " "!#""5!"$" <A#1$""2 &!#$"A$"2!!" "!#,H&0( 3 " H! & 05! (! =H&0(> & 5" #$" " "2 "2 "2"21H!# "2&"2 "2 $#"2 5!5# "& 5"% 1 " = 5! $"! 5!! #">!! E " 5 "! #" "$"A5##5",A! /!!"!! $ "2!!" 5"2!"! #!5 "2!G"!""#" 45" 7!5%#1$" "! $" 1 5"% *F

19 ! 5 " #!5" #!5 1 #1!!! <!E#5"#" 3 "&! "#!" # #! B/BH : &MB&! B# # "" "2 $!A 2" "215!!""2 $ "2 # 5" "! #!5 5#"!" <! "2! 30BH =3 3 0" B H"2> 3"&&MB&#!#!5!!""2"2!30BH<"2!30BH#!#!$#!5!!"!5"=#!55>5#!5!!""2"2""2,# '35'-17344'$%07<-&47< 0! '& " # B# 2 I / H! <&J"#!#5"%$!, # 5 "2 ""2 "2!!!!#"2 <!!! $" "2! &!"!!/H!1 #A"#5" "2G#&#$" " "2!" ""2 ( $" " " "2 E! "2"2 =# # ##">!##"0 &!!! 5! 3 5! B<TAA#C<#C##CS2ACHT5#<! "2 =" #!>! "2 5"" @ "!! "2,! 2 R!" "#!#" "&!!!2##" 6!!#"5B#"2#"!! "2!B#!"""2!1 "2"2!1B#G & 1 B#!5""2 $!"2 :1 #$%!" "#B#"#&5#"""2!"#"21!!!"2 *)

20 & =, &$",>! # #!! # 29-!#>05", "!!!"3!&$", 0,-&"2B#E : #!6#"=*!#>!1#""!*#H!Q !#> $"2 ""2C ""2 "2$"""*#H/(#!5$%#!"Q 29-!#>6#""2"""2 +#H! "2,-&&!B#E,!"Q,!Q,!51"5!""<Q "#!!A $%5'&.243=7-.2A2<37 &!!"!"E 5"2""2!!""2Q 0 <,- 9-,# : 5!" # #!#"Q,!!! 0"!""21E,!!5"A" = # #"2!!""2"2#!"!5">Q? = #!"2 5""2 1 " "> $%5'&.2$752.%=7 $! "2 &! 2" #5!#"25B# B#",-&E ("2!"2"2#!"2#"2Q B""2"2=D:"HT>Q 9"2!!,#Q S"#!

21 07A<6B4-.2A137-.$'&.'$20$6=3%I0%56.&%=7!!"<9!,#!1"2#"!!#!" /! - 5&! B# " $" 1* # H/( " < 5$" $" "?!5!! R"? 3!5!!" M!!!!!" #!5 "2 5!,#" B#" <,-9-,#:5!"##!# " 3&$", "2! "2 "" !."23!1"2,5BB""2 MG! "!$,! 23&4>4363-%=7 ( < = MRB X M#5# R> # 5! 51"$"&!#!",!"!5"22# "2 "2 #,! B# "# & (# &!"2 "2!(<&!B#" #!""2 S"#!5!"#$"E S"Q S"<Q 0"#!Q!! $ " #!"2 " # B# 1"2!!#!#!5#1$"#!&! "!G"5" $""2"1E S"<(:=<(:>A"" S" 9(=9(>6""#!5 #!5 9(0=9(0>A:,C<?00(A""!" 9( =9(> 6 "#!#!5 *

22 "#!5 "2#1#B#&!!"!E &5!Q"!V5!##5"VV##5! 5"V 05#"5!,G,MRB!!$"2#!!#!# S" " 5# < & 0 2#!! 1#!5 5!#! #"2"5#%"#$"51"!"&! 1#5!A#7%2 % " 1! #!! &!#5"2##!"!!#$#" "(V5#V!" ( "# VH Y H-# RV #!""2"#"2G!## # & 5, ( <"2 " ! 3 # 1! "!! &!!! 5"" 5 # " # "2" #1 G $"2&!"5""2"!# $75347%0$%A73.%= %12.9=4&$752.9=, " &! # "?9&0(#!5H/(9&0(##!"2 9&0(#"2 1#5!!(,#,1 "#"2 *!5"2 (!"!"! 1& "# "2#!"H/(/3!$#"51""2"2#E "26);Q #!"268';. # " # "!" #!# H/(6+'F;Q /368));Q

23 O<6 F; 8!$#"51""2"2#E "26'); #!"26*8);. # " # "!" #!# H/(6' ; /3688 ; O<6; & $"!! " #"! "2! $""2 "2! # #"! " "2 "2 "2 ""2 3#$% " " 3" B, $""2 M *'#"! =B, MA''AC> "2 #!!&!4!/!,""2 0 +!&! 5 3! # "2!5!!!!! " <0(S9 <90! S <!! 9""2 5" : "2 &!!" 3! 4 /!,""2 3 "2 G 3! #1E! < <90 # " $"!5!!$"!""#"$"""2"2 "2<<90"2$"!! & 5: :,$" " ""2!! ""2 <? <T <? <! "2 < 9- R?!5!! 4/!,""2! " "! 8!5!! "2""2!!! <? <!,! #!5"!5!!!!!<?<TE #RO,#!4#&! 07$6A<736$23&'04734/K32:4$23&'06047$9=5;'K32AF :$%&!!1!!1"2#%1E $%"$"Q $%""Q $%"#"&!""$"2""2! 4 $"&! "" 3 5! = ( <> 3" $ &!11"235!!"#!#!5"#!=<P "&!!#B(4:, B!1 5,G#!5

24 @&, "& " "2!1#" 5" ""2#!5!#!E<(:=<(:>9( =9(> =09> " #! " "!! "# " &! " ""2! + 5! G"2 " <P " 5"2 ""2 " :-(0S"B#"#$%" 1 &! 5! " #$" "2 " ""2 "!# ""2 "2!"5&! F! 146;6B3%CD$%1B4A1734%=663&' "2 #"G "2 ""2 5! &!""2!!E $""E5!#"G"2"2#!"2#"2 "2Q #Q #"Q 51"#!Q "!Q "2!$""2Q 5!!"2"2"2Q "2Q ""25Q """25"Q! 05" #" $" "2 "2 "2 5 "2 # 3# "2 $"! " +!!!"2,#" H!H?9P9( 9"2!"#$% " + 5" #" "&"!"+!"!H!H?9P9(##"G "2 5!! #" $"! #"""2!"!SH,', "! & ""2! ""2H,:9"2"GF! 0#" +! &!!"!"! #" =4 R"2/! (#""2> 5" #" I"J # ""2 H! 05""! #" #!!"!! # "2" 5"2=&!">E '

25 #""2""2"2""2#"2="2!! 5!&A&!>##"2#!"2!1"!##"2 #""2Q #""2""2"2""2#""2!1"!! 9<SQ #"#!""2##5! "#"25"2Q!!"2!#"2##Q "&""#5!#"#"2 ""2$" "2!"2"#"2,1!! $" # &, &!"! 2# B2! " $"!! "0! <" F # $"!!"0!(!! & "! 5 " #! " #""2 " "2 $""2 " 5"2 & "2! "2 5"2!""2 "2""2 "2 $ 1 "2!#"2#5""2 "!<" 5 # #" $" #"2 #" B# 1""2" &!" " "$" 5 9<S "!1# #" $" 1! 5 "!1# 1! "2! "2 5! " "2, & " H&: =H!&:">!" ) '!!""!"#SH, F"F!N#05!,$"H!=H,:>"!!$"!H,: "! " 6 #" #! #" "!!5!"%##"0"! 1G"*!$%$"5#!1""2! 3#!$"!"H!5 5" "#! $" "2 #"2 ## B 5! H,: G"/ H! H! (,$" =H,>!" $ 5 " "2"! (## B H!!# 2 =!! ""2>!! 5!1#" H,: 3!!""2%,#"#) +

26 B95(#"5#""H/( H,:H!H?9P9(A0," " F& #" $" H,: "# # <&&!# 8

27 &"2""2!#$""% " ##"2 "$",! 5# #" 5 "!# <!" # /! N##G""!!"2!R#! #! :HJ!1# 1""2! : H" I3 BJ " 1,#" :9HH,&#8!<<!,#=<!"> 5" " "2! 5 1"2 " "2E " 1 5 "2 <!" #! "# ##"2 "$" "2!""2 M"<!"!E! " 3" ( 4 6!! 5!!!"3!3"4=#! >Q <!"#/!N##GB6$"2 #! "#$""#" R#! #!=#! >Q (" 0# 6!"A#""2= >Q 3 3" 4! M B$ 6!! 15#""2!"="" >Q S," 3" 0! 05"2.#"2 6 # # ""2 S " ""2!5"2="" >Q R10$ "2"S#"!!!!# G""20$="" 0$,# "! A # "#A # "!5"2 1"2 #!" ="" >Q 9" B#!5 6 " ",!"2!.I5#B#GJ""2=G >Q &"2!," &#7! R:(B0S A "!"5"2=G >Q B 6!"! # "!5"2I,#J=G >Q <!"

28 #"2"2!=G >Q :"I&"JB6!"A 25#"#""2=G >Q.#" $!"2 A! $#" =7 >Q " 5 ""2! =7 >Q / "2 A!!! "!#R1B#!5!/$"B=7 >Q 3 3"!# 6 #"2 " # ""2=7 >Q :,["B6!I49S" J =7 >Q <!" (! " I?J B A!! "2!! 5 "2 " " =!G >Q,!,"&#7! MG! 6 G"2#"""2! <!" " 9D #! #" "2 "2! I]J "# " $"2 "2""2 S,"3"G"""2"2 "2""2 "2 G "2 " $#" S," 3" =S,3> #!"E # :" : <!! "2,!? $! 7!! " "2!"A " " "2 " $#" S,3 " &!!""#"# + #"2 "2 5# ++ " $#" S,3 "2!"##". RQ,"8G"2"2"$#"S,3!"" = * 5> "2 #""2!! " ""2"5$" "5 "! # #! #!" <!"!! 1 " <!" # 3 =/ > " &! 51" <!" <, # 3" #!" I:#!J,""&!!"""5#"2! " " # "$% 5 5 "# " S "2 #"2 &! # 1 1 " % 5 # 5 5 % #" <!" #3 F

29 ! <&,#:5,#"!!##!!! 8V!# O:" 5!!8 "21*!!! #& 1 9 B?! $"# 2!!&!#!"#1G &! $# 1&! 5" # "",#" &! 1 #"2 5"2 I&!!5J! # 0"! *#Q!<#"2#"2 5!5!=&&>,#"!& 1 " V5!#V! V+ "2 5,#" V VR" "!!#"""! "!"2# )

30 6AF'37&12-&9=4-.$6. 6AF'37& 12-&9= 4 -.$6. L=.2-M )) I)) ))+ I))+ 236:4&6 ))I ))+ L=GM!! N +) );!! )O NO 8; 3 "2!! " ""2! "5! ' A *; )OO+) ))N '*;,"2 *)F + +* )*; ("2 ONN ()O( F; B5 A*8*)F A** ; :" $ "2 $" #"2 A++ A8F *';, A*F)*F A*'* *+; 0!!!$" A'*) A+F A; 45! )(+ )()) *8;,"2 A * A*F) + )+; 2-&37..% )O( NO) )G!!"2!!!""!!G $% "# 5! ""5.#!# +F; "$#!'+; 3!"$"""2&!5""2! " 5! =!! 8! "! " #! "*) ""2!"2B#"=!!!*'; 8!>B#"""!1"!9(9(!&!!! "* 8! 8; "# #"5 B# =$ *'; # > #"5 " "2 B# &!,!1E #"5"2!51""26*;

31 $#"5"2!"26+; #"5"2#""2="2""2"2""2>6 *); #"5""26F; B#"&!""2 HB3 =#""2 5!">"!"E $#"5!1!R!#"26* ; $#"5!1!,#L6 ; #"5#"2-HB3#!+;! &! "2!! #1 <,- $12AF%5237..% & "2!! M 7 "2 "2 5 1"! @"#$"!!E 45G 5"5E*+ ) $12AF%521.2.';'%5-7.7&16$%& $12AF%521.2.';'%5-7.7&16$%&+, $".1"2 5, $".1"2 5 9" # & "2!! +;," *' *

32 M7"2!!5""!!#""2 "5G!"2"2!! ' " 5G!"2E*' @!!"#$"E B!!*' " *;,"2!! $"! # ;,"!# ;, "2 ; /!" " $" ; M" 5!**; /!!! #"G 1"2';!!"2!8!,"2!! $"! #;,"2!! " **;,"!# ;, "2*; M" 5!*; /!" " $" ; /!!! #"G 1"2'+; + ')F; '); *; ;,"2 *; A ""2! "5! ""2! 1 8F; A+; 8'; A;,"2 *); *'; ( *; *;

33 %-1.2%-%E%=740%1%-.6;7&%-1.265:434-.$6A2<37 8! 1!! #"!&! 5#1#. #"5!; B " $ "2 $" #" *'+;18!, &!! *F 5 1 *+' ; w tys. PLN %1%-.6;7&% " "2# 9S!!" 1!15 #!!!# #!1 #!"!#!"2$" '* M " 5"1 0&!*

34 4B63- &.2=6 47B&%CA4E4B63-%=7 )).$'&.'$6 ))+.$'&.'$6 : " F++ *8; *))*) *F; *' 9" 6 1 (" **F*8 F; + ; + ); $"# F ; **FF *; F +; :!! F ; F+ ; '+';!", *)'FF *'; F+8 ) F; *+F; " 45 " 5! *F* *'; 8** 8; )';,5 +*)) *F; +8*) ; AF ; ( *+) ' *; *8 *; ; ( **+)+8 F*; )F*++ F); * +; ':6E4B63-%=6 )()))( )G )ONN )G 8G. 1 "2 # 45 5" " # 45 &1" 5 236:4&6 ))I ))+ L=GM *+)'8 **; F8) + + ; A' ; +* *F; *'8F8) *; '; *** 8 F8; 8) + 8'; 8*; 8+ '; 8+' * 8; A F; +F)++'+ '*+; ')++) '+*; *F); 8 'F '''; '8 + '*; 8; +F +; A A *; 88* ; )8 A + *; '

35 , "!! #1$" # "! #1$" # 2""2 ""2 M 7 5 5" # 5 8; *);!#"!!!5 8;!!5 8/ #1$" #!! 8;"8! "! 1 ) *' ;! 8 5 #1$"5051""2!!!*F; *8; $% "2 ""2 5! 1 "2 #! 8 ' ; "2!!!+ ;8!**;!,!8!* " 8! $% "!+ ); "#'* F;!!#$"8+' 141"2!!!8;';"! #!! # " 1 5#" @"1E +;"1" 8! +

36 "!! #1$" # " 9"2! +; #1$" B# "! 51! 8 ; " 8!!"! $"!8++; 3!1$"#!!"#!"#"2B" =!C5!!"2$" "# "> 8+;!! *! 8! 5 A ; "2!! 51" A ++; 8);! **8 =*+ 9"2!!! #1$" # "8;"8!F;"!.$'&.'$6$752.9=40%K2A17&'5147B%32AFB473.%: LE$'..%M36)) B# 5!1"2 ; 9#1$" ; B 2" ;.$'&.'$6$752.9=40%K2A17&'5147B%32AFB473.%: LE$'..%M36))+ B# 5!1"2 ; 9#1$" ; B 2" ; B " ; B 1"!" '; B " +; B 1"!" ; 8

37 B # 5!1"2 9#1$" ( '+' *+ ') *)) A ; AF'; #1$" #5! **88'+ ** ; *'8 F *'; +); 0! $" A*)'') A* ; A* *++8 A+; *; 617: 36B7K3%CA4%5 )))+ )G +O )G +8G &B473.9= 37..% @1! #! " 8;! $%"2G*!!8 8+; $" "!/ "2! 5! ';*) ; # # #1$"O<5"2 *);8!*F ;G*!! 6B7K3%CA4 %5 &B473.9= B 2" B 1"!" B " )).$'&.'$6 ))+.$'&.'$6 41&! "! " 51 E5 " 2#2!$A"5!"" 236:4&6 ))I ))+ L=GM 88 F; *+ * 8; 8); 'F) 8+ ''; *) ; *'; F*+8)' +; ++**'8 8 ; ++;

38 41515""!*);!!8 41 2# 2!! **8! * +; " 51!*+)8;"! 9"!! "" 1&!!# "#"2 51!"5$"'** 8! %E%=4? !" "!! 5 5" #!! $ "2 "2!"2 51""2 "2 "! # 8 G" 8! *8') / 5G 5" # ''';! "!8!='*;>!! 5G 5" # " 1 E'+) 8; $" "2 # 3 51" "!*'+' / 5G 5" 5 #! 51 '+*; 8!!'*+;!!**!!!5#"25G*F; / 5G "2 ""2 5!!! " "F*';"2$"!8! )'; 45 " 5! "$" $" "2! G **!Q "! $% #! E E=!>6') =>6') F

39 717$=2 * = "" #" 6 $" $%;!" 8! 604.6;2=;6-37 8;"! )F* ** 8! 9"2! "2 # "F);F*;"! 4 5!" "" #" " "#$" ""&!! 1 &! " "2 " <,- 9-,#: =<,9,> "#!!! "2& " 1" <& 1"!!!!""2! * # ;!**'+; "8! %E%=4?16346=6$'3&%=7P1%E%=4?163460%16E4B63-%=7 "! $% 5G!"2!#"2 "" "!#"2 5G 5#"2 5G!#"235G#"E# #"2"2!"2 5G!"2"2"!! M " 5G "2 # )

40 **8! -&6H34&47>7&.2=3%CA4 -&6H34& )) ))+ 4"2=(0:>^ *' * 4!=(0H>^ *8 * R1^ ' ' 4" *+) +F $%" 8FF* +F+ ^,17#"!"5E 4"2=(0:> 4C$$%"'#"2 4!=(0H> R1 6$1? %E6:4>4363-%=2:4 4C$$%!!"2"'#"2!! C $ $% " ' 5 5 ""2! #* * # H/(0"# 51" #$" " &!! # "2!#"2 < & *!! #!1 # "2 <& 888 *! 8! 3!!<&,#:< <"&#! (?CD&: 5 &!# # # H/(0 1"# 51" #$" "&!?!!!!!"2 "!F '

41 &! $"$# #! < 5! #"2 5"2=5!#>N1#1#$%#5,#""&"!# M! <! " "2 "2 " #" # 5 =! 5! #> 5 # 4!&!"#5! < " < "# "2&#!! 1%5""""H!N#"!!" "! " = >, # " " $" "2$" " # #$"<!"2&#!T!#$" " /H H! 5"2 "2 : :," "#!!"""21""2 3)!";!""2%&#! 4! < "! B"! 1(#&"#2G&" &#!! 1 5 #5# # # 5$" #5# #3"!!"#"2&#!!"2 (# & "# & "2 $" !#>!" "!"=>H!,#!<"!H!5!!"2 F"""!5"&$", <&,# : 1! < 5"!!! 1#$" #! N""&%!"$"5"5" "2 " B# $"% 5 $"!! "2 5 0!" #!# 5!%!# #" B# ""2!" " F 4! < <&,# 5 #!""# "# A**E " $" "!! =(0H> * ; 4!""2C9+; 4!!!!!"2Q '*

42 "3&"<,#" < &,# : "!"! < $"!"2"#"G"2!!"2 #"2+A "$"!! "0! <" #! $"!! " 0!(!! "2! 0&(: =&(#:#">! B#"!!!#"2=2-"">#! " # # "2""2!<""2#$%5$"#" & 5! " < 9-1!! "2 "!!" "!#5(<"#M#5#R!!"2! <& %!! 1 1 5" $"! # ( <,#" 5 # " #! "2 # ""2,#!#!"2"2 " " <&!,# : 3& 5#"! "! "$" "!""2 " " " 5 "#""2G5!5""2"#!!#!" 5 #!""2 " "2 "2" "F!"#5!5#!"5# % " 5! /!" " #," " G"%9F!," 5! 5!" M! <,#" 0 <&,#:3&:!!3!! 1#5"#$"#"2 9"3&:5!1#$%#"G""2 &!!F!!#$""$"# $"2 =# "2 5# 5!! "2" 5! > F " 5"G F < 9!" 5"!" "!5" <,#" # 1"!!5" 53&! "2!""2 ="2 "2"2! F ###$"!5",#" '

43 4%3' 6;2AF $175-4/E4%$-.= 4 B473.9= "#,! (&!! " " #,#& " "2 5 1# 5 # #!#"2 ="" "2 2""2> # 5 1! "$"6""2"2 #"2 A*,(&5"!""25"2E (5!"5!"="25!""2 "$>Q /" "!,#& "" G "2 "#"2 =1 #"!# # > " "! 2""2 "! "$"A ""2 /"! ## H #! "#! # #!!! 5"2 " ""2""2"25!#"2Q 4 $" 5! # 5! #" $" ##(&! ) "2! F # " #"2 #"! " M! < 3&! #$%! <" =, B B!""2> 3 &!! " #$", B B!""2 5! 5" # #!<""21""2*"" &! 3 & 5 "! " 5!" 5! B# "#$"!""2 "2"2 "2 # #!#"2(## 5 " " "&! 3& " 4%3' $7534AF 4 'K2AF $175-4/E4%$-.= L04%3 #!&!<5!$"2!1"25""2 H!#"2<5G""2$% #%&! 5!"!"#"# < " "!" $" "#"!! $" "2! 1"2 " #" " #" "=5" "> #$" &! $# # "# 51!!"" A5#"$% '

44 &#%5"#"!="#<"#-"> 5!2#!"=M#5#S<">2R&1 #,!&$", =,-&> " #$% " 2 9-!#>,#" 05 "2! "2 "2 B#!!!!#"2 5 B# ="! B#! ""2! 1> " <,- 9-,# : 5!" # #!# " "# "! # $##"5 B# 5" # "27!5,-&#$%"!" % &"2 #"5"2##"5 "!, &$", 5! " "2!"2""2 F!#!"5"!E,!Q,!!! # 3 19! <"2,(<Q 9!#!5" 9!!5"#"2# " R" #"# &! "2 B# 5" $" " < &,# :!!1 "!""2#$"&! B(4:,=B(:?R># $" 1 ""2 ",""B!(:?R,4!<&,#: """ 3 4 ( =2 ( 0"> #,! "4!!"!,( B ( :?R! ""2 " #!G "2 " E B 4(,$"( :?R B 4( 0" /$","&!B4(B B#!" # 1, ( 3:!! 3 4 B :!! $"! # ''

45 " #$" " "2 "#$" B:!! " " #$" &! $ #! " "$"""#! &!! # "!! &"! &# / B& "! F =S:> 7 5 =&9:> " $ =A+ #> & # "2 6:9(&: B :R:" B $" # "#! "&! "!! 212&%0;233%CA48-.%020$%A73.%=7<8=6B'.%=7 &! $"! #$" E!# 5G ""2 #"2!# "2!! #"2$#2""R" "#! " &! " 1"!! "#1"27! $" "2 #$" &! #"% 1#$"! "2""2("!1# 1#! "2!! "$" 1! ""2 # #!5 1! "2!! "$" 51 ""2 #!#"2 4 # "2 5 1& "#!"! "& # " #!!" 5#! "!"2 "2 "2#"$#"2"2" #! #! " #!( #!! &!! "2! #!,0S S" #!!&!!"&"#! "2 #&!!"2 5""2! "2 "2 #$" & "% "2#!"25""27$"2"2#!"2 &! $" #! ""2 " #!# "#$"B(:?R!# 51"! "2 #" B 4 (,$"(:?R #"#! '+

46 : #! " $" " 212&%%07$6A2<3740$6=37 &#5""&# " #1!% "#!5$""2"#!"2""2 #!5 1G "2 " "2 $" "!" "( " #$%&! 4 " " " " # # ""!##$" "1"2"5#"2""2&! &!!! "!""2 5"G #! 5#$%! &!#&!" &!"I4"# <&,#:J 4&!! " #" 1G "&! "#!4&!!## " 1 &! "B(:?R"2""4! &! 3,!( " &!!#" 3&!!"!"#B(0"/ $","&!!B!(:?R51"""" ""$""&! &1"5"!#"2"2 #! "# " 3 4( 0""2",!( #&! "! 5 " "!! " &!!# " "! " 1 " "!"$"!" 1! " (" ""2 # # "&!"#!""""51" " " 55! 5"2! " " "2 1 " ""!"2!!! 4,#&! " "" 51" #! " 55!"25"#!!"# '8

47 1# " "#!!" ""2 B" "#"2 ""21"#51"#"" 51!" 0""5#51"1""2" "3""!"1 5$!##"&! &! "!"$"!" 1! " $"!# #! &! B#!# #! "!! #1 # "!" # #! ""$%!"$%! 1 & "$%! < # 5!" &! " 57 " # 5!"!<!"$" "&! "$" "!1# " "#"2 1G # " " #! 1 5 % " &! "! "2!! " 5! $" " 1#!" "#! "2 "!"G""2$% 4! "$" " &! "2!#""2E I4 <&,# :J I,#!"$" &!J"##!!"$" "&!=(:#&!9":#>!"!""2"2 "# 1!!" & 5"#!5 5""=!<>"&! "$" "2 #!5 ""2 ""2 #$% 5 #!5 "$" ""2 "2 #$" 5: 8,& $# "# 5 5 "2 "$" $# " "2 0!!" 1 5% "! 4, 5 & # "!!!" 5 % < $#"2 "2!% # &! % 1!!" #$%5!"#$"!!""2 "2!! & 5! $""!! "2!!"! % $"#" "2" #"25""2 "!"25"2#!!# ""2 "#! & # "2 ""2 " " #$" 5"! ="2! "#$" # 5# """2 "2""2 "2 "2""2"25"2>!"2!5%#!!#!"& '

48 :5 %! 5 &!!!!""2 R 5 &!!!!!""23!44$""!!"! #"!!! "# "# %B4.2&671047A17R-.=6 4 5"G " 5"2 1 # #,# &"G &!,# 5"G 5!" 1 5"G " "2"5"G"""2"#!B# " &! #! "2 5" #$"&!!!"2 " 1G!! 4!"# R"!"#G""2"!5!"2"!1""""2"#!#"G "2 " " 5!1" &! I4 "!1" <&,# :J "2,! 0" 3 "!1" M"# 3! "! ""2 "2!1" $17A4=5146;63470$%A757$%=4S0$ /512T%$61>4363-%=634'.7$$%$21:' & 5! I, " " _ U "!!V 1 I,, B#J 4 #" G 5 $#"2, "! B,! 4&!, 1 0# "2 # &! # " # #",! "5#!,1I,!""_U! *8 #! "!! 5! $" "2 "2""2 ##"2 #!5!"2 7 "!!! &!" " #!5 #" B# " #"$"! 1 $" "2% ##"2#!5!"2 7! " 5 " M# 9 9" < =M99<> ",!" " #!5 #" B# " $% "*+ H/( "&!! #"" "! 5 &! M# 9 9" < ""2"25 &"!!#5"5 9 "!! &! "! $"!!!"5"2""" " " ""2 " / H! "2 #" # # " 'F

49 5"G =,4&> " 0<: ""2 "#! #" # " 4""2 5"G #" ""2 "2 2# 1"22#51""#"22# #"2!#"#!!""!&!""2" 0 * #! $" 1" 3 R< #$" &! =""! "2!! ""2> 5% "2!"2!#""2! "2 "2 3 R<93 "2 "2 ""2 4 $" "#$"! "!! # " # """2 $" 6 A" #""#"G# & 5 " % $% #$" &!3R<93 4!5#"3R<93#!" &""215"2"1 /5"!!#"2 G*#! F! "! #"1#$#!53,#" 212&%&$752.%=7 0" "2 &!!# "2!#" "2 5!""2! < I,# <&,# :J "&!!"#1!"2 "#",#1! #1 G# 5"2E "#( =&>,-&(#( =(&> " A G,! B &,! B(&,B! #$"&!#!# "! "2!" " 4 " 3! ( B "!! "2 3! ( B # " 5 "2" 3! 1 " "2 / 4 R ( B 4 H " 4 " 4 ( B :# 5!" &! # ":# #! ')

50 " 1 &! 5"! 5!"!#!5"1 "#! " &! "! &!!"! #! # "2 " "2 "#! # 5$" " "! #" 1 &! R# " "2!#!" E " 1 &! 5" B# #1$% B# # 5 & 1!#51"2#""1G "!!!#"!"!" ""2 " 1 " 5!#" "2"##5(#&"#& &# $#!!#"!4/"2' * "! <& 1 "!!!,1&!""#! ""2 "2!"2 " 5 &! # "2 " &!!"!!<R"#(!1""$" #""2&!#"(S# # $" #$"! # "2! 2" 5 "2!, #" =?M3H:3>##"5!("15!! "#5""25##"&! "#"2! " " # 2""2 "2!"2#1$""2"2 "2 "! #! " $ "!"2$" #"2 3 # # # " 5"G 2""2"!:#!!57?SD3S9 #!"#!#&!!#2""2 0* "!& 1 "2 "! #" ""2!1#""2 $" "2""2 " "#"2 "! $"! R"2 "$" < 0 "! "2" " (!R<*!! #$" 5 5! "! ""2% "#! " "! #"! # "2 "2 # "# # " &! +

51 "3#"#!"#1$""2&! #"#! #! # "! $" ""2ABR &!"!I&(J4&,#"2! &! 9" B /"" "2 "2 " #"2 "2 5 # " $ "#""2 9! 3"(! 4 9"( B "#"$"5!#" "#!E :##"2 &#"2"5"2"2 B#!"2"2"5! :#! B#!!"" ""!! B(:?R!!B!(B =B(B>! "!" B! B " (!# B!( B B(B #"!!"" "2"#"2 #1 G "2 # # 1!#G4!9"(B I,#" <&,# :J " ""2 " "#! ""2 ""2 1"2 ""2 ""2 G! A * " 8 I(" "" 5"2 " "2 5""2 2"J& 5 "# 1 ("! "$% " 5!! " 5 ""2 # ""!! " "2 5"!"2$" "2 " ""2!#"! #!"2&##$"#1!1 " " # "2! ;!! 5""2 2 # "# 5"!">2!"2$"5"!"2$" #1" 5"#!5!#&!!"2$" #1" 5 " > "!!5"!"2$" 5" 5" 2" "2 G#"2& 1 1!%5"#!53 $" 5" 1 5%!5"!!! B# $# 9 $" 5"!!! "# 5"!!5"! +*

52 !5" &!!5" #5 # "2!&!! " " "#! #! " "2 "#$" 5!! 5! 2""2!#" "" " (" S 1! 5! 2""2 =,0B0> F!!! G *!!! $" *; #!8;G*!8!"$"!! 5$"#&! :%=2136A1?A75B65146;6B3%CA463&' :%=2 $752.%=7 16=6$.7 1 %$.4-63& U, E? =$'&-7B4%$61 %$.4-63& L757$B635M, E?=%..7$56:47 / +#!! "" &# <& #* 51" #$" "&! 8 " *""! 0"E* 8#!5 *A 9&0( #1$" #!!$"! "#"2 #",E *+; "$"#!! 7! <&,# :! 5 ( "" & 1" #* # H/(0!"! F $! 0"!#!"EAH/(9&0(#! *A H/(9&0( ` 1*;!! *A H/(9&0( ` 1 +;F!*! 4 < &!,# :! * #!! & #" 1" 5!! "2 =!!""2>&!*,& :%=6 &$752.%=6 0%:4/512 %$.4-63& %B-&6 6 %$ A7 U, 38!!!<&,#:< <"&#!(?CD&:5&!#""&# # < <" &#! # # H/(0 "# 51" #$" "&! "! " $# *F!!!"2!! $" # H/(0 0" "*R H/(9&0( #! 5 #" " "'*F!'**! :%=2%=-09;0$6A216=6$.71%$.4-$4J6.73J7-.:73.-%B-&6 3*)#"! <&,# : <,- 9-,# : 5!B:(&9HS<!!9""2:"< &,# : <,- 9-,# : $" 5!"!"" B:(&9H S <!! 9""2 :&!!!$"!"25""2!"2! +#! <&,# :! 5!" <,- +

53 9-,#:""<&,#:#"2!! <,- 9-,# : # #"2!"2#"!""2"!" "! :%=2% C=465A1734' 0$171 %$.4-63& %B-&6 %55146;9=%$.4-63&U, 0! + B!"! "! #" =2 -" > 5" #" " # ""2 #" H!. "2! #" 5" $" " # 05!."2 3!1"2 < &! 6 # <& "2"2:! "23"<" &!"!$"!!!#""22-"E 5,=0"2"2>/*"!Q 5!=0:!>/*"!Q 5 &!" =0 "2>/*"!Q / *+ " 8! <& <## "2# 5 2# =0 "> / * "!Q / *+ " 8! <& <## <& 5 B2 =0 3> / * "!Q / *+# 8! &!#$"2-" /! <& 5 &!# 0<"$"2-" / " $"!! "2 & #" "2""2 #"2="2!!5!#>""2!#" "#"#Q#""2""2#"2""2Q 5!#"#"2Q#"""2##5!Q!!"2!#"2##Q"# 4!!!&!"4! R"2/!(#""2!#!"2 1!8 " & =!#"!! > * & &!! 8 51 "G #!""2 #!"!1"#!""2 +

54 :%=2%=-09;0$6A216=6$.71%$.4-63&U, "!<&,#:Fortis Bank SA/NV,!!!" $#" #! $"!!!!""2 " Fortis Bank SA/NV "!!"$!" " < &,# : $"!! " Fortis Bank SA/NV "2! 0&(: =&(#:#">!!! "&! # G ""2! 6! B" S' #!"##"2""2!<""2 #$%5$"#" :%=2%=-09;0$6A216=6$.71%$ %B-&601%% /""!!!/ " /"* #!+! 4! &! "2 # 1#$" #! <?,# =<?,>! "!# #&!!!$"/"* +! ""5!#"G#5(#&!!& <?,!"+;"#"2#1$"<?,""2! #!"2$"&! 3*F $! <&,# :!#! * 8! <?,# " #!#!!#!!5"!#!! 5! 1!#!"!#! :%=216=6$.71%:437.63& /"!"<&,#:3&: 5?!5 /!#! " 5 $"!! <&,# : # #!#"2 3 & : 4 5 ""2 G / 3 & : 5"2/ "$# /1!*!<&,#:3 & : 5?!5 / " 1 3 & : ""2 1## "2 $" "!"! 1"##!#"21 8#! <&,# :! 1 ""2 B!*! 3& : 5?!5"!#0"*!! :%=216=6$.71%$.4- %::7$A46B4363A701%% /"*)"!<&,#:<"# <" 5 /!#! " +'

55 $"!! < "# <" 4 "<&,#:45""2G! & 5!#"2 # "25"2!/"$# :%=656$%=413236$17A1%$.4-%'356.4%3%B-&6 %365.% 0% 56A47 E4B63-'8 1%-.6;2 16=6$ /0'<?A7 4-.%.37':%=2 1 0%5:4%.7: 0%=4?1632:Q 3) " F!<&,# :!"3&: 5 " #"2 5"2 "$" ""2 " <&,# : 3& : "! 3& : = > <&,# : =!"> " <&,# : "2" "! 3& : :') d*! 2#"2 3 + #! F! < &,# :! < &e!?!t5! : 5?!5!! "" <&,# :# <&e!?!t5! : # # H/( =#!5 $" /3#!5 O<>"# 51" #$" "&!? < &,#:'""+"F!"! " $# +F!!!"2!!$"' #O<=$%#H/(>0"" *R?9&0( #! 5 #" " " +F! +*! 9"!"!"5$" ) :%=216=6$.716$%5%=2:63&47:%B-&4: / *! " &,#! **! & " #5 $" :%=6 % =-09;0$6A2 1 63&47: %-0%56$-.= ) &= $%&'3$)(UU+ /"!#!&MB"G"# 5 $B<!!!,"GB"2!"!"!! ""2 ""2!#"2 5,G 5 =3/* '*8F)>/*! %B4-2'E71047A1734%=7 %B4-6'E71047A1734%=6%B-&6%=6$12-.=%E71047A17R%5))+$%&'5% $%&' 05!!5" 5"2 #""2!"2 #$"#!"#+#H/( ++

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1 ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1.1. WYDZIELENIE ANALIZOWANEGO REGIONU...3 1.2. WALORY TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO...7 1.3. WALORY KULTUROWE...19 1.4. DOSTPNO KOMUNIKACYJNA...34 2 ANALIZA STANU

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KOŁA PASOWE

SPIS TREŚCI KOŁA PASOWE KOŁA PASOWE 3 SPIS TREŚCI ALFA ROMEO 4 AUDI 4 BMW 7 CITROËN 9 DACIA 13 FIAT 13 FORD 15 LANCIA 17 MERCEDES-BENZ 17 MITSUBISHI 21 NISSAN 21 OPEL 22 PEUGEOT 23 RENAULT 27 SAAB 31 SEAT 31 SKODA 33 SMART 34

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów

Bardziej szczegółowo

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa

Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa Ref. Model Typ Produkcja w latach Silnik Osłona pod... szt/ kpl Materiał Masa ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa Romeo 46 930 2/994-0/200. 0. 052 Alfa Romeo 46 930 0/995-0/200.

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja GIIF, wersja 10.2010 1. Wstęp Instrukcja opisuje instalację programu Fakt oraz sposób użytkowania funkcji programu Fakt

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ś ż Ż ć Ś Ż Ś Ń Ó Ż ć Ź ć ć Ż Ź Ś Ą Ą Ż Ś Ą ĘĄ Ś Ę ŚĘ Ę Ó Ś Ą ć Ś ź Ś ż Ż Ź ć ć ć Ą ć ć Ź ć ć ć ć Ś ć Ż ć ć Ą ć Ż ć Ż ć Ż Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ż ż ź Ą ż ć Ż Ź Ż Ś Ż Ś Ą ż Ą Ż ź Ż ż ć Ż Ż Ą Ś Ź ć Ś ż Ź ż Ł

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH

WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 66 78 PIOTR ZARZYCKI, ALDONA SOBOTA, ŻANETA CIESIELSKA WPŁYW CZASU SKŁADOWANIA NA LICZBĘ OPADANIA ORAZ LEPKOŚĆ POZORNĄ KLEIKÓW MĄK PSZENNYCH S t r e s

Bardziej szczegółowo

KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH dobór do samochodów osobowych

KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH dobór do samochodów osobowych 2015 KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH dobór do samochodów osobowych Stan aktualny na dzień 24.07.2015 Agencja Handlowo Usługowa Agat Tadeusz Janiak Kazimierzowo 4a, 82-300 Elbląg tel. (55) 232 69 86 fax.: (55)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES. www.fa1.pl

SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES. www.fa1.pl FISCHER AUTOMOTIVE I SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES Obejmy M8, M10, Ford, VAG 1 Obejmy Citroen, Renault, Volvo, Mercedes, Uniwersalna 3 Złączniki rur, Elementy metalowe 3 Złącza

Bardziej szczegółowo

Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62

Osłony podwozia w ofercieautotraper 4x4 - na dzień 2010.12.13. ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź. tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 200.2.3 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Typ

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH

KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH 20 KATALOG SPRĘŻYN GAZOWYCH Agencja Handlowo Usługowa Agat Tadeusz Janiak Kazimierzowo 4a, 2- Elbląg tel. (55) 232 9 fax.: (55) 232 9 39 tel.kom. (+4) 02 7 029 e-mail: agat@pro.onet.pl www.agat.elblag.pl

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 Att 540 30 4 x 98 58,1 6,5Jx15H2 Att 530 / 530C / 530G 35 B581C! - 15" tylko silniki benzynowe - 7,0Jx16H2 Att 620 / 620C 35

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

A registered trademark of SNA Europe Group NOWE ZESTAWY NARZĘDZI DO SILNIKA & ROZRZĄDU 2015

A registered trademark of SNA Europe Group NOWE ZESTAWY NARZĘDZI DO SILNIKA & ROZRZĄDU 2015 A registered trademark of SNA Europe Group NOWE ZESTAWY NARZĘDZI DO SILNIKA & ROZRZĄDU 2015 NARZEDZIA DO ROZRZĄDU BMW / MINI Str. 03 AUTA FIAT CHRYSLER Str. 13 FORD Str. 20 PEUGEOT / CITROËN Str. 27 RENAULT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2

Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 Instrukcja instalacji i konfiguracji Bramka CAN - Modbus RTU DXCa V1.2 PL A1241 Grupa docelowa: Programiści i przeszkoleni użytkownicy Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2014 RADY MINISTRÓW z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA Nr.../2014 RADY MINISTRÓW z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA Nr.../2014 RADY MINISTRÓW z dnia... 2014 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw Działania na rzecz poprawy konkurencyjnoci i innowacyjnoci sektora ogrodniczego z uwzgldnieniem

Bardziej szczegółowo

Ń ż ż ż Ą Ź ć Ą Ś ż ż ć ć Ą Ź ć ÓŹ ć Ó Ó Ó ć Ą ć ż Ź Ó ć ż Ó Ą ć Ę ż ć ć Ó Ó ż Ś ć ć Ść ć Ą Ą ć ż ć Ą ŚÓ ć ć Ę Ś Ń Ą ż ć ż Ś Ś ć ć ć ć Ą ć ć Ó ć ć ć Ś ż ż Ę ż Ą ć ż ż ż ż Ś ż Ó ć ć ć Ść ć ż ż ć ć ć Ó ć

Bardziej szczegółowo

Seria K WAGI SERIA INSTRUKCJA

Seria K WAGI SERIA INSTRUKCJA Seria K WAGI SERIA K INSTRUKCJA I 1 WPROWADZENIE... 1 1.1 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WAG SERII K... 1 1.2 INSTALACJA WAG... 1 1.3 SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI W INSTRUKCJI... 2 1.4 JAK DO PRACY... 2 2...

Bardziej szczegółowo