UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9"

Transkrypt

1

2 1 METODOLOGIA WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe Uwarunkowania ogólnogospodarcze Uwarunkowanie polityczne i prawne UWARUNKOWANIA WEWNTRZNE Uwarunkowania geograficzno-przestrzenne Uwarunkowania ekonomiczne Uwarunkowania społeczne Uwarunkowania infrastrukturalne Uwarunkowania przyrodnicze i historyczno-kulturowe Uwarunkowania polityczno-prawne i instytucjonalne ANALIZA TRENDÓW W TURYSTYCE TURYSTYKA KRAJOWA TURYSTYKA NA WIECIE TURYSTYKA W EUROPIE PRZYSZŁE TRENDY W TURYSTYCE OKRELENIE I OCENA WALORÓW TURYSTYCZNYCH REGIONU WALORY NATURALNE WALORY ANTROPOGENICZNE (KULTUROWE) IMPREZY DOSTPNO KOMUNIKACYJNA Wnioski dotyczce walorów turystycznych Regionu STAN ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO REGIONU KUTNOWSKIEGO INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA Baza noclegowa Baza gastronomiczna Baza uzupełniajca Wnioski dotyczce stanu zagospodarowania turystycznego DOMINUJCE FORMY TURYSTYKI ANALIZA SWOT ANALIZA SILNYCH I SŁABYCH STRON ANALIZOWANEGO OBSZARU W ZAKRESIE ROZWOJU TURYSTYKI ANALIZA SZANS I ZAGROE OBSZARU OBJTEGO PROJEKTEM W ZAKRESIE TURYSTYKI...56

3 8 ZAŁOENIA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO WIZJA I MISJA PRIORYTETY ROZWOJOWE SEGMENTACJA RYNKU NABYWCÓW IDENTYFIKACJA DOCELOWYCH GRUP ODBIORCÓW PRODUKTU STARTEGICZNE KIERUNKI DZIAŁA BUDOWY RYNKU TURYSTYCZNEGO REGIONU KUTNOWSKIEGO GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE PRIORYTET 1 WYZNACZENIE I ROZWÓJ WIODCYCH FORM TURYSTYKI ORAZ WYKREOWANIE MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH REGIONU TURYSTYKA KULTUROWO POZNAWCZA TURYSTYKA SPORTOWO-REKREACYJNA KUTNOWSKA STREFA SPORTU UZUPEŁNIAJCA OFERTA TURYSTYCZNA PROGRAMY I DZIAŁANIA EFEKTY WDROENIA PROGRAMÓW PRIORYTETU I PRIORYTET 2 ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PODSTAWOWA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO SPORTOWEJ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PROGRAMY I DZIAŁANIA EFEKTY WDROENIA PROGRAMÓW PRIORYTETU PRIORYTET 3 STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPARCIA TURYSTYKI ORAZ ROZWOJU RYNKU PRACY W TYM SEKTORZE PROGRAMY I DZIAŁANIA EFEKTY WDROENIA PROGRAMÓW PRIORYTETU PRIORYTET 4 - INTEGROWANIE DZIAŁA NA RZECZ PODNOSZENIA ATRAKCYJNOCI TURYSTYCZNEJ I BUDOWY WIZERUNKU REGIONU OPRACOWANIE PROGRAMU IMPREZ SYSTEM PROMOCJI REGIONU PROGRAMY I DZIAŁANIA EFEKTY WDROENIA PROGRAMÓW PRIORYTETU SYSTEM ZARZDZANIA PRODUKTEM I HARMONOGRAM WDROENIA MODEL FUNKCJONOWANIA HARMONOGRAM WDROENIA SYSTEM MONITORINGU WDRAANIA STRATEGII IDENTYFIKACJA RÓDEŁ FINANSOWANIA...130

4 16.1. FUNDUSZE STRUKTURALNE Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ywnociowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw Inicjatywy wspólnotowe KRAJOWE I ZAGRANICZNE FUNDUSZE WSPOMAGAJCE PROGRAMY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO DOTACJE RZDOWE Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwa Kultury Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu BIBLIOGRAFIA...144

5 " # $ $ % ' () % * +, () - (". % / () 0 1 $ ($ ( " #$$% ' () * ) ) +, $ ($ ( " * " ) ), -. (-, ") * * $ (, 2 2 +' 3 -. ( 4,, :; ( 4,, , ( ( ( < = ( (

6 "#. " / 0 "" " 1" " ) ) 0 *," " "* / /" * 2/ ) 0 *) / 0 "1 3" + - / " / / + 1 3" * 4 "" + ( /0 " *) " # $ % " ""4 /5 " " 0" 0 ) / * " : 0 ) / 0 ) ) 0 " ) + " " 1 ) * ) ),-. 0 ";) "*: 0 ;) "* ) " / +") * " *" "* /" <0 "= # > *" '?,

7 0 $$ % % " / / 0 : /A 2 B 0 3 ( = 2) 1 ) C ) D 0 = * 0 3 " E" 2) F. /#G Tabela 1 Gminy wchodzce w skład projektu - /1 3",F#" " 0 3",G ) * 0 3 ) " *) " ) B ) "; 5 5 ** "* "*, + H + / 1 A D " > / / ) / " 5 0,*" H " 0 34 / / ) * H ", 1 +, 0 "1 3/ " / 2) 1 ) E" ) D 0 = * + % / 0 " " "

8 Rysunek 1 Zakres terytorialny gmin biorcych udział w projekcie " 3 / " ) 0 3 :// 0 *) " ( 0 " /0 3" " 0 " < 0 " ) ; "3 "00 4 /0 " " ) *" ""

9 ' (%# ()%#)"# %*( ( ++" - " /" 13 / " 0 / < ) " " " ) "" ) "" < 1 "4 0 0 '$$ (, < / F0 " "G < ) " < A /0 "** ) 1 /) "" " " F) 3 G 0 / 3 " 0 ) ") 1 0 * H "A 0 "1 0 3 * *" 0 / * +. " 3 / * ) /0 "" 4 *3. " ) "4 ) +, / ) " ) A I "/ 0 F ") ) " /0 G A 3 " "*) ") 3 *) (" " ") " 3 " 0 F "1 +G 3" " ) 0 /0

10 / ) + F1 ) + " / ) / G ) " * " " F + G " *H" ) + *) ) 1 " 3) 1 3 F * G 7 0 1" 4 " " ") * 4 1 ) 3 + * H * + ) ) 7, < J 0 ") 34 1 ) 1 F / G " 0, / ) + " ") "" F H G 3 ") F " G ") J 3 ) H + /") 1F K + "G 3 " " * " " " 0 0 4" +0 " + F " " "+ + / G 0 " /) <" 3 / + 0 * " 0 " 0 + ) / 0 3 * 2 0 "* / ) " H+ " H / 1 " " ". " " * ) 1 + F " G + ) / " H

11 2 0 / " "" + H ) 1 " " F / * G L / + H 2 0 3"/ / * " *) 0 " / " 5 0 " 1, /") 1 / " 3 ) / H 34 + " ) *. " "1 " ) 3" / ") 1 3 3") (,- 3" / / ) " 1 * F G I "1 " ) + ) 3 /3" "* 3 / 0 3") 3 * F ") /) *"1 ) G ") M "#$% //, 1 * 4 * 3 ") 3) " ) F N G / * " " * 0 ") ( * ) 1 *4 ") < 0 / 1*4 / * ) ) " 3 " " ) " + / -, " < J " /" * " 3 ) " 0 4 * ) A 0 " " * H " ) )

12 $%$," * " "" 4 0 * 34, 2. 0, "" ) * ) " " " "0 /) ""," " " /0 " 0 * "1 " 8 ( #H O9 ) /: / 7 < J 0 " ") + 0," 3 * " ) " "") "" "< J ) 5 A 0 3 "* " " "* " ). " " P 2. ) 3" + F <JG "1 ) '$'$ (, < + H < < * < + < " H < H '%($# 4 "/ 0 4 * "/ " 1 " ) + 0 "

13 (" : *) " ", /"") "F) * 5*" ) " ) "G1/4 " ) " 34 % // " "" 3* 0 F G / */ " + " * " ) ) ) * 0 *") /0 " * F* /" + G 0 3"+ :"<J #$)% // " "* " 5 * " / " = /) ) " + " 5 " 134 ;) "*/ 3"3 13 ) ) F /" " 3 0 / G 0 " + ) * ") + + " " "1 ) '# ( "/ 0 4 ") * " 3. " " + 0 " 0 3 " "*1 "/ " + 4 /0 ") "1 E 3 " "/ + 34 " /

14 $% *#%( A 34 "* / / 0 + "/) 3" A / 3 2 * /" 5 / 5 $%($ #%, 34 *" " " / 3""1 + " 3 " 5 " 3 " ) /"1 5 " 13 "" " 1 34 " " 0 3") + " 7 / * "" "1 (

15 - #)#"# ).%%( ++/ - 3 /" /0 " " > 33 " "/) " " 0 ) 0 " /1 FB ", G. " 3 /0 "* /" ) 0 " " ) "*1 *" 0 ) 1 2 ) + " 4 1 " 4 -$$ 2 /* " / : "/ " #$$$ 0 * * ",) ") 1,") /* : * 0 " " 0 34 ") F"1 + * ) " "G "/ " ) *" J + * 1 3" 1, 4/* "" "* ' 1 0 " " E* /* 1 " 3 ") ) * 0 H ") 1 F) H "* G N >" % * * ") 1: ) Tabela 2 Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych wg rodzaju podróy (% populacji w wieku 15 i wicej lat). " #$ % # + # ''' ())) ()) ())( ())* *, *- *( ** *( -( *. *- */ * # +0 /' // / /* /) 1+ - / - - % - " " " '

16 # +,*,) /, /. /- ",) 1 " ") 1 " "* F/ Q " 0 G * 0 34 FR%G ") 1 ) / " " ) ") 1 ) H "* / ") "/ 0 A / 0 0 " 0 4 ) *N ) ") 1 Tabela 3 Sezonowo krajowych podróy długookresowych (w % ogółu podróy) ''' ())) ()) ())(, * * ( 2 /* /.,, 34,, - / 10 / - ( ( Tabela 4 Sezonowo krajowych podróy krótkookresowych (w % ogółu podróy) ''' ())) ()) ())( (- (( (( ( 2 *. *, *, *5 34 (* (- (- (- 10, ) " 7 /#QH HQN 0 HQH% H N %QH H%QN QHQ H$N QQHO H QN / 1 OQ 1 H #SN A 0 0 ) " "*"1"# A "* 0 Q N ) "* ) "* A + 1 # 0 / F HON G A " ") F%N G QN,) * "/ 0 "D " 1 + " ) 0, " 1 *3 " " 0 0 )

17 >" ) ) 1" / ) " / 34 ) + > /" ) ) 3 " ") 1 ) /" " / A 0 "),) H ) ") 1 ) H "* Wykres 1 Kierunki krajowych wyjazdów długookresowych (%) Wykres 2 Kierunki krajowych wyjazdów krótkookresowych (%),0 " " "* *: " ") 1 0 Q * " " %S * ") 1 ) 3 " 0 "" : " ") "##* 0 ", " " "* F G 1 *) ") A >" 1 ) 13 + * / 4/ "*1 *1*/ 0 3,) F " " " G 0 / ) / "" " H "

18 ) 13 " ) ) *. " 3 ; " 34 ") 1 F" ) "") 1 G " " F") 1 " / G ) 1 + F " " " / + " G ) ") F/ " ") 1 *1/ ") 1 G H ), " S " 1 Wykres 3 Liczba podróy turystycznych mieszkaców Polski wraz z prognoz do 2007 r. -$'$ 01 2/ 0 / ") 1 0 " " H " / ") 1 J /* 1 3" 3 ) J D " " F R #:K %$N G * 3 ) **O/ <( F #H#S/ H%/ <( G * 3 * ") 1 * 0 " %SN,E F," E G H # # " <( %H #% " ;

19 3 * " OS ) / FOON ) * G( 0 1" #% " 3 ) 13 *".. ' 1 * < J ) * #%O / <( " #% 1 0 "4 <( * ") 1 <J * 0 " N," E H %QS " <( %H #%" ; "N J3 * " SQ ) / FQN G ) * ( 0 1 " #% " 3 ) GP / " " * F#QON G -$-$ - " " J 1 /4 " : J F "G "/ #Q ") 1 " N 0 1 " "1 + 3" ) F7 G P / ) * %N F "G 1 / * " "*1 H 3" ") 1 J ) *$O * * " J ) ") 1 0 %%"J #N " #, "" ") 1" H H $% ") 1 * "" %N P / ") 1 *1/ / "* ON / "" / *N 0 "* ") 1 H" / ") HA F%N GA 0 E F#ON G I FSN G T " FON G * FQN G ( E FN G(" T F%N G -$2$ 341 # ( 0* ) 0 " : 34 "0 / *

20 / " ") /") 1 " 0 " 1 "34/" + (" / ) / " " " F1 " ) " " " 0 * /G H " : 0 8 * 39 0 " / " * 1 0 ) " 3 + % 3"3" H " : " * 8 * 519 " " /," 0 3" * H * 0: " /" " ) ") / /" + Q + "/ + / * H " : 0 " " 0 " ) /3" /") 1 ") " 0 "+ /0 "** ) ; "

21 O (" 0 "//1 ) / ; ) H* 0: 0 3 /0 " / * " 0 " " ) / F"1 0 " 4 /0 " G 0 0 ) / " " " ") 1 " F /1 ") G ") 1 /) ") 11 /0 """ *") ") 1" / ) S 3 /0" ** 3") + " "H " : / " ) " "*1 "" / + H* 0: / " * 34" + ) " 0 " "" / ) ). "8 ) "" 9 4/0 "/

22 2 5)""/)#%#.% ( ++/)+/6 ")( (3) " ) *" 0 34 " / 0 * " F G "" 1 " 0 34A 1" $$ % A / *" 0 0 : /+ 34 ) " 0 /) 34 1 ) ( ) " " " + 13 / A / / 1/0 " " + 1 " 1 / " 0 ) /) ) 0 / Tabela 5 Struktura uytkowania gruntów na analizowanym obszarze " # % (.,.:5 /*-).-:,./, 80 5* :' 5*5) 55:, '-,) 80 **',:( -.'. 5.:( //)) ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; **,) 80 5(- ':.,) 5-:- '))) 80.,*,:( )/* 5,:( (())

23 80 -) ):/,5)* 55:5.,,) "# 80 /) ):5 /--/ '),)/) $% '()",*,):/,: 55.( 5/: )*/') " - 1 * 14 1 / ", * * / # % Q$ 1 1 / / " 0 / "+ A 0 1 ) " 1 ) ) D 0 = * ( /" 0 "/ / /) 1 ". 0 " 34 * - " /" * ) ( " O#N ) " ; A 0 ) 0 A 2 ) D 0 = * ( ( 1 "34"/ 3 33) "* A / 0 ) /" 0 F 1G /" >" *1 ) 1 4" ) *1 8 B 0 9 *1 " 0 0 " 0 1 *1 " 5 +A 0 / 0 " E 1 E ) "* * E " " "0 /" " ) E2 (*" 0 * / : 1 E ) / * *0 / A " 0 ) " E * 0 ) D 0 = * F#Q G " " /1 "* E,* 0 A 2 3) "

24 (*" ) "* E * 0 ( G C FO G " " /" 1 * 3) " * "* 2 * 0 F#$ G ( FG"" = * ) 1"* ) * 0 3 F#QG"" = * "*2 (P / * 0 B 0 /" *) 2 / ) " *) * 3") + A "/) ") ) 1 E *) / 0 " C ( " " " * /* / 1 / #$$#H#$$O " E 3 * 0 ' " ) " * / ) " = 1 " 4 / " */ F0 34 / G: - " / 3 " A A 2 D F C G ## / 0 " " *( *8-9 A / 0 # / ) " ) %S,* + 1 ) B 0 ( 2 ( 3 / " 0 ) ( 0 3/ / F C G* # = 3 ) " 0 " A 2,"8 /D 9,"8, 9,"8 2 9,"8 2 5E1 9

25 Rysunek 2 Rezerwaty w gminie Nowe Ostrowy " " # " # $ % 3 * #$$ #% * " * 3 "/," / * $ H " "0 / /* A "$ ) 3 : - - * *) - - " /* - * % < #$SQ #QS ' 3 ) ") 1 "A 10 # H "0 /) 0 "/ * /* / / /" " /* " ) 3 ) " /* %, #% * #$O$ " + + ",1 "/ "/ * / / /"

26 * 2 / 3" 34 0 " ) "1 "* " " ) ' %, S #$SQ" + 3 / " 0 ": ) "/ * "/ / * 0 1 " 3 : - * *" - 1* -, / / 0 + 2/) /' : I 2/ /'," HE / 0 E 1 % $#Q FE" 5 # 5 Q 1 ) 5 %QS G I 2/', O ( C ) / "*1) * H " /, 2/ ' / 2 * " = / / " 0 ) "A 0 3 " ) *0 " * H* (3) " /"0 " A *3 "/ *1 " ) 0 *) //"*, 1 " 0 / ) ":

27 Tabela 6 Wybrane Pomniki Przyrody analizowanego obszaru 80? 7 07 < $ : 2$ : = $ 4: $ : $ : $ : $ : = $ : = $ > $ : = $ : = $ : = $ : 3 : 2$ > 2$ $ 3 : 3 : $ : 2$ : 2$ : 3 : $ > = $ : $ : $ : 7 : 3 : 3 : 2$ : $ > $ : $ : $ : $ : #: B$ $ : 8#: 8#: = $ > 3 : 3 : 2$ : 3 : = $ : $ : 2$ > $ C #D: 3 : 2$ > 2$ = $ *:/0 (0 (.:/0 (-0 (.0 *(0 (':/0 *(:/0 *)0 (,:/0 (':/0 (.0 *(0 *50 (.:/0 5:/0 *0 (/0 (-0 (*:/0 (*0 ('0 (-0 (.:/0 (50 5:/0 (,0 (/0.0-0 *0 *):/0 *(0 (*0 (*:/0.0 (-:/0 (0 (0 *)0 (.0 *(:/0 (.:/0 (/0 *.:/0 (/:/0 (/:/0 '0 (/0 50 $ :*0 /-,0 -/)0 /))0 -*/0 -*/0 *550 *5)0 //-0 /(.0 /')0 /*)0 --/0 *((0 /'/0 0A *'-0 **/0 -./ ,/0 (''0 -)0 --)0 /(*0 /)0 ',)0>):.0 *,/0 (,*0 */0 -/*0 /.*0 //)0 *,.0 *//0 (,/0 (,*0 ())0 (*)0 /),0 -()0 -*/0 -)0 *//0 //)0 -(50 *.)0 **/0 *5/0 (()0 % $ (.0 --)0 8B# + $ : $ > (.0 50 *-/0 *(-0 $ # " % " #

28 ( $ $( B 0 ' " 0 "3" 3 * *1 * "0 4" 7 E" P 3 < 3 * " / " "" "F ""/ G, ( 3 " ) ) ": / /" " 3, " ) " " 3, 0 ") " J D " / ) 1 "3 " ") *), " *) " 6? 777 * " * 2/ ) / 3 ) " 0 0 ") 1 " " A 0 34 ) * * " 3 32/ / "/ " *3 1 Tabela 7 Parki zabytkowe na terenie analizowanego obszaru. 80? % 7? 7 7 "%? F+ 8 >= 4 0 ;? G 8 7 : #$ +> E0 # %? F F B H0 0 A A #A I# I ## A

29 $ $ 7 0 # 1 B 8 B " > I## A " I## I# #A ' " " ( " " #) #( * >" ) # > >" 03 " 7 E" P 3, * / " ) "* 2$'$ % / " / " * / 3* / ) 1 5" / >" / ) " >" / ) /" * + /* "/ " 2 /( " / ") ), /"* *"* 2 #%H#$ 2 1* " * 6? 77 0 "* 0 ". /2*#S *0 * 3> (** / ) /* " *3 /* " :, ) 2/ 2 P / ", 2/ 3 0 = ( 0 ) " / / /) / /" " 0 " 6 76 H " " ( " 3 ) 0 " * / ) )," " * 0 / " 0 ), " 3 " *,0 " 1 * ","/ " / 1 4 "/*

30 A " " 0 1 A# ), ), 3) * + 3 = /* " = 3 *7*6? /"0 *"#Q = * 2 6? 777 3) * * * A 0 #S * " "1 3) * /" 0 / " / * U " " ) ) * * 0 *3 * *) 1 /4 / = E ' 0 ) * * 6? 77 U " * " / 3*3= / $ > 77*6 77. /" 0 *0, "* 3 ;/, ) 77 3 #$$H#$O#- 0 "/" "," 0 " % B ( 1" " 0 / ), " " 0 / " " A# A (C /" #SO# /* 6? 77 / /" " 0 ) 1 >" " # % # D ) 1 " (,* /" #SQ H#SQ% " ) ( 2/ /* /" * ) > " " ) ), %1 *3""**A " " 0 "/" / * 0/ # EH /" * A E T ( ' "2/ 30 = (* *, P ") 30 / = " " / ) 1 C % 0 " 2/ "/., ) * A " " " 0 ) *1 ") ) : 3,*", * ) 0 A,*" " 0 /" 30 = 2 / / A ) 0 * "/ 7 * 6 76 > ) 1 / * / "," - ) (+ 1 "4 1" " *0 *6 76 T + D " ) *3 ") / 0 34 " /

31 ) * ") * * "/ / "0 34 +*0 * " *"* 0 0 3: *3 " /" " F *" ) "* 1 GA 0 3 ") ) * 0 3 /" "3 * *1/0 + / ) 3) " / ) " * 1 4: ) * * F G ) P 77 * 6 76 / "/ * " F G,*P 77*6 76 F G ) ( G ) * " ") /" ) F A 2 G ) * " 7 * 6 76 F A 2 G ) * " = ") 6 76 F A 2 G,* E" /" #$ ) " 0 " F E" G ) 2*/" F E" G ) *1 * ) " 0 " * /" 6? 777 "/" #$Q$ ) /""/ 2/,(* F E" G,0 "), 3 0 ", " 6 6, */" / 3 0,(* F E" G ) **HB 0 77*6 76 F B 0 G ) * " I 6 76 = ") "/,(* F B 0 G,*( "0 /6 76 ) 77*6 76 F 1 ) G ) B 0 3 6? 777/" 6 76,* H + ) *1* "+) 8 ",* 98 T, 9F 1 ) G ) 6 76 /77*6 76 F 1 ) G

32 ) 1 77*6 76 2/ "/0 " F 1 ) G,* *1,/" #$ F 1 ) G ) 3 = 77 * / 3 0 *" F 2) G = *,/) 6 76 F 2) G,* ( /" 2) * *" * " F ( G ) A " F ( G ) *H" () "7*6 76 E" *3 * /*0 30 ) """ ) " 0 Q " " ) F ( G ) **A "77*6 76 F ( G ) * " ( /" * < *1 7*6 76 F ( G ) * "H / 77 * 6 76 F ( G,* C /" 2/ " 0 *" F C G ) * " / "/*" F C G ) * * D * * " #$SH#$OO,* / "/*F C G ) * " D F C G ) * " 0 / *" * ": F C G = ") C / 6 6 ) * + H" (*) 7 * 6 76 /" + * /" QQ 6 6 / F 3 G ) * "H * 77 * 6 76 /, 3 0 " *" F 3 G ) **H3 6? ,**1 / " " 0 ) 1+ 1" " " " S " 6 6 " " * * 1 * 1" * 1) 1

33 /" ") 77 * 6 76 /" ) 1 - ") "1 "* 0 *"* - " A **H " 0, 0 >) +, 2/ *3 0 * F 3 G ") = * 6? 777 E ") " * " ") * 0 *3F 3 G ) * "H * / /" * 6 76 F 3 G ) *"H*> ( " 6 6 * 3 0 " 3 : / F 3 G ) * "H+ /* 0 ) /" "/ 2/ " "/, (* " ) / 3" F ) D 0 = * G I E 2/ /" " 34 0 * " " F ) D 0 = * G I A "3 0 " /2/ * 34 F ) D 0 = * G " ) * *) 6? * / " = P A 0 34 / ) * * / 0 3 ( ) " / ) ) * 34 E "*" 0 "A / ) " ") * " 0 "/ A " "/ 3" ") " - / " ) 1 / ) 1 4: 3) * U3) * U*"0 % "/ ) 0 A ) 0 * * *) " 1+*;/ * 1 A 3) * H /, " 3) * H 3) ** #%#$# *"/" 13 " 0 3* 3 0 " / ) 5 / > * #QOQ F G

34 E 3) * 3. - * " 3) * A 2 G E 3) * A,0 A =, 7 " 3) * A 2 G 3) * 3 - " - *, " * /" 6? 7 / " 7 * 6 6 F A 2 G 3) *3 E= 77*6 76 #$Q * /" 0 3*1/4 ;/P ">/* F /G 3) * 2* /" #% H#Q% 0 /" 6 76 A ) 0 * / F E" G 3) *, / " / 0 3* 1 /4 ;/ 6 7?,3 6? 777 " " F E" G 3) * B 0 " #O% 0 " 0 #$# P " + - 3) * B = = " #SSQ 0 / 3* " 0 6? 777 * ) ; / " *) / F 1 ) G = 3) * = 0 3* " 0 / 7 * 6? 7 ( + F 2) G ) * 3* 3,,* C = 3) * " * /" ) * " 1 " 0 7*6 76 / = " 3) * 3 I 3 A #SQQ) ; / 0 F 3 G C " 0 ( 5" /1 ' / 3) * D F G ) " E* /" ") 1 0 /" * * " 0 1 / " 0 " 0 / "/ > A P / *0 * / - " E T ( / #O% A 41 ) 1 " ( 0 5 = " 0 *"" / 3) " 4 1:

35 2/2*0 E 0 "EF E" G 2/, / 0 * #$ F E" G (/ * 1" 77*6? 777 ) / B 1H, C " Q ' C ' 1"C ' ) D 0 = * 7 * 6 76 / '. 77 * 6 76 / " ' B 0 ;/ / # > 2"" * " / 2+ 0 * ) " / / " #$$ 3 0 ) * "/ *3 0 0 " 0 "* "6? 7 "6 76 ( /* /;/ " 0 / A 1 " " 6? " (** /) 6? 777 1" ( 6 76 = " E"/"C " A > () 0 + E = 3 0 / ;" 6 76 " " /" ) 3 = * "0 / > ) * / "4 * ) " 0 /" "#$$$ *) /" "= / "/ + ) = E ( - P ) * 2E = 1 /4) 1/ "" / " - + / "/ 1 / /) //+ ) /* " 0 /) = " ( >,*" 7," - " " "" /* 3 A ' >) +, ( 0 0 ") " ") * 3 3" C " ) S = " * 0 8 0

36 9 "1 /4 + *) 0 / 8 5" 9 " + + C E % E 5 0 / 3 8 E " E9 ) * 0 3 #$%$ + 1" / " = * #$O$ *" / 1* 8, 9 8,9 /4 1 / " " 0 ' 8 =, * * ") ". " /= 30, P ") "*6 76 > *1 ) = E" / * " A " 0 % ) ", " "* 3"O"#S / ) 1 0 /A 2 2$-$ " J *4 ") / + " H H - " 1 " 4 /" " / *4 / ") H "0 / 3 0 " " 4 " " " "/) 4 0 " "0 0 4, 0 " "14/ " " *0 H /0 " + " + 0,*" " /4: I "= 0 "", ' = I ' B ". ) * 1 ) 0 *,H) - "" * / /", " 0 34 " *" 0 / " 3 " 3 " H "" " *4 ) " H 0 3 * 0 2 "0 0 / * " "1" * 3" 0 " Tabela 8 Wykaz wybranych imprez organizowanych w Regionie 0$ E $#" + # 2+? # # + F0 #2+? # G ="J7=J 0

37 0 7+ = C$D K #"%G 0 = 0 0 2$ L 0 B "% 0 3$ = 0 7+ $2 %80 F2 + $ B # =+ # C % D B# 7 0? :: : 00>3+ I? + 00>3+ I? + - " " H "0 / 4 ) 1"3 /4 ) ( : J = * P E/ D 0 ) 1 2 ) D 0 ) 8 A (1 9 " F //G/ " " / "" + H *0 ) ", * "/ 1 ) / /0 " * F /1 0 +* 0 G A 1 " " 4 13 /" " / 2$2$, , 0 "/" 0 3 = 134 " " " " " ) * ) E" " " " 0 34 * /" 0 E- 5

38 2 " 0 3 * ) " ) 1 : *1 "") " 0 " " *1 "") " *34" " /1 3 " *34" " /1 3 " " *34 " " /1 3) " 0 ) F( D 3" " G *1 " " " *34 " " /1 * * 0 " "/ *) ) "" /""/" 0 " : 0,0 *,, *1 * 0, " " *1 * " B "" ' /" "- #- ) *) 0 " H 3 H" " ) " / " " * 1 A 1" : " #" 5. 5B ) ";5' ", 5 " O B ,* " 53 " QS%C 5 5A ) " 5C " S 5, 5 ( " " *1 *) * 3 = * 4 0 " 0 * 0 0 " 1 "/ 0 4 ") " * 0, + "/ 0 4 *,( 5 ) 0 " B ",* P * / 1 * 0 0 " ) 3

39 ) $ 2/ "/ " 0 3 " " 34 " /" "/ 4 * 0,/3" * B ", " 134 / " " " /) " * " 0 " "1 "/) Tabela 9 Liczba bezporednich połcze kolejowych z najwikszymi miastami Polski $ $ $ 40 B $# (* *)0 = 4 / *)0 M - () ) /)0 * -*)0 *-)0 /-)0 # ) $ /" 0 34" 1 + / I " ' = 0 " " 1 /4 ) 1 3 ", /" ) * 1 "" * 4 * " 0 " H /3" * * /3" " " " ") 1 ) 1 /" B " *3 * F " 1 " 1 3 3") /"0 G */ * 4 " 3 + # %,% " #%%* - - ) " ) : E""/1 1 ) " 0 " ) 3

40 E ) " 1 " ) 1* " "1 + ) /0 " * 0 / F G / 4 / " " E "" / ) ) " " 0 34 " ) 1 "3 ") 1 / /3 /," "1 34 ( / = * P E/ " " /" + ) 1 0

41 : #)#3 # %#)"# ( ++/) ")( ()% " ) 1 " / ) "1 " / 0 + * "" " 13 " ) 1 + " D 2 0. F. 2G /" " 0 ") F) ) 3 ) ) G : "F " 31 G / ) ") " " 3 F) " * G + F *3 ) G. " 13 " + A " 1" + 1 " / / / " "") / 3 /" 0 "" ) - " // 0 "*" 0 /) " ) /0 " *3 ) :$$ "; " ) ) "1 ) " / F/ G + 0 * 7 / 34 * " ) "* " 4 " ) " "/) " ) A /" / 3 " "

42 ) * "" + 4 /.% 7 / /0 " " " " / 0 " / / 0 " ) *" 0 ;/ / 34/ ) " 34 / " * " " /* / + 0 $ H * 4 / ( * 0 " / /" "" B * Q / $QN 0 F# / ) G. " 1 / " > : Tabela 10 Oferta wybranych hoteli N CLDOO >5 N C7DO >7 -: N C D > ' N C" D 6> * N C KD >* #, 6+ - ; - 0$# - $+ $ $ A - # + - # - K# - $+ - #KR $ - $: $ - 0;S - # - $+ % - # - K# 7 # F ()0# + P,$ ; *$ #(; ( $ # A $ #0: =QK 0 (0# + $ #P ; > (; > %$ #;:(;-; I $ $ #;(; $0T $ # =Q 7 #:( $ % 0 $ #;(; $0T $ #: =Q: : K : 5)72R ()72R /)72R ()72R /)72R 0 ();(/)72 4 >-)R ( >5)R $ % (()R ''72R (/72R 5)72R 0

43 N C3D >1 4 0$ # #:$: P - )) $ - $+ % $ #;(; 0: K 0:=Q: <* / / / : 2: " 0 / " " " 3 " / * 0 U /0 A R"/ = > HE 3 : 3 0 * O H * F$,P A R"/G "/ FS,P A R"/G * U "" " + H/ F HS + G > " ) /", 13 ) /" 3 C " " 3 ) T H 8 <>0 " / 9 ") *3 2 ) " 0 1 ' 2 A 2 A / 0 / " * * ) " ) " ) 0 " 1 * /) 1 +.# % E " / " "," * 3" ) / 5 * * 1 " /) " " * // 0 " /,"/ "/ 0 34/ ) (3) " / 8 > J"9 8 E 9 E" " 3* O, " 1 4+ %/) / 4 *" /) F # G " *" 0 ) " "

44 ,"/ * / A F) 1 / HT 8 < >0 "9 C U, /G * / ) / 8 / 9 " F. 7H) 0 1) /") 1*1/ G/ *1 " 3(3) "+ ) 1 0 = * "3 > " /" ) " 0 " 134#Q ) /"" ) " " " * 3 "" * / = *1 H /3" - # 0 0 1). 7H' 4" 1 /4 H" //4" 0, " = * " 0 / " *3 " ) F 3 HB 0 G 1 4 ".$),%. / * / 3" / H ( 3 / ) 3" ) $ A + + ) " " *"1 * 0 " 7 "/ /" 0 " 9D " "9"* 3%" 1"* 3 ) /: ) **H3 3" " / U " >) +, 8 - ") 9 F3 E* G 5 " *"* - "F " * + G = > HE 3 / " / ) D " " " U "* 34#Q "3 * ) E= * " " 0 " " ) 1 U 1/4) 1 " F/ G 8 9 ( "* 3 % * ) *0 ) " /" + ) /

45 * A " 3 3B 0 2) B 0 3 B 0 H. / A "B 0 "* ( *3 ") ) * 4 " 5A " 5 ) 5 + ) F 0 G 8 ( / 98 (") 3*) " 9, " * ) 2/ / / 0 3 " F 3 G ) " : /53 3 5<8 "953 % = 1 4 " *" " /4 " " 3 */ / /" 3 " 0 "0 A 1 0 " *" 1 4 " 0 " 0 3 ) F / " G ) 1 * 3" 1 ""* " /,/ 0 " 3 5E /" #$#> * "* 3 %%/ ) " * $+ - " 4 + " 23" H H. >" 0 FB 0 ( G*3/ - " = 1 ;"4 1"1 FQH,P A G / F%Q,P A G "* - " * " *" 0 5" "A ) 0 * " ) H1" / (* *1 ) 0 ( " (* 1 3 ) /2 " H "" *"1 *3 3" * ( /"0 3" " * " 0 3" ;" - "/ "0 0 ), F 1 ( " H ) E H' G1 40 " 1 " * * "/ ",*"8 " " 9 1/48 "H= J" 97 R= * H + /

46 ") F " ") *" ) G >" 1 1" *") "" 0 A #Q /") * 0 34 *+ */ 0 : " /1 /" 0 34 * 2/" * "1 * * ) # : 8 B 39 8 () *9 8 E) 9 8 (9 8 > "/0 / * / "" 1"3 ( 1 3* I A - ) /1 1 " * 34 3" / HQ " = 3 ) " " 3. +/ + " 3 " / 0 23" T",B 3 FA "3 G ) * / P ), B "23" 1 F 1"G "3 ' 0 34 / ) " ) 1 ;4 * / ( " " 34 ) "1 * 0 " ) 0 " F 2G "*Q) *,( 0 "8 9, - / " + * 0 * "1 *" ) ) 3) " " *"1, 0 "/*3 / H / 3) "+ / ) H 1 4: " " F*+ G " */( 8 ' 9 ((8 2*9 / " / H "2 F G F * / " / U " G ) *3 " 3 F / % G# QV Q " = (C

47 " (8 ( 9 / = *3 / F * " R / " A ) "1 ) - 0 / * // -. $ / 01 ' $$ * //= 30 J ' ( = * P E/ QQ ) J- - +) * ) ' /:( = H " //J"",H/ + 7 / "/ A /"" //+ / "/" *" " = * P 2/"* 3 / " ") *" " 1/ " " " ) + /" " 0 / " > / *) /" " " H /" ) 0 / " ' J ' /0 " " " "* T // 0 * 0 / > J M ) * // // ) / F 0 *" "* // ) * "" / I " 0 E/,"? G " ) +* J+ 0 1 /* "/ "1 S *) = ), ) H,,"*" = *"" " "/ 34 " *) = ) " =, 0 // *"1) *0 "3 " /Q *"1 *, 2" #$$O / ' "/* 0 " // ) H 734 ) 0 0 2) " ) * ) ) ) = * P "/"0 " * ". / /) /0 " " 3 ) 8 " " 9 " = * P E/ = J H <. A 7J: E- (JE- P P : P P F##H# G O P P H

48 > P F#%H# G##H S (2I. E- P P 7J' W. : P P F##H# G%HS S > P F#%H# G%HS S +,," 0 " "/ + "* " " " 0: + *" "* 34 " # : " " + 0 / " F" + / G" "1 *) + 3" * " "" */ 0 " " :, Q = > HE 3 7. // 27 + " 1 ""*,.. A " + "/* 0 1 ) F + G % : F H +" "/ ) " +") ) + " " * ) > ) 1 /" /) " 1 / : / /, 9 8, 9 8 C 9 5 " ) C > >) + ) " ' "., ) * 8 9 * 1 " ) > " "" " ) ) * 3 U *34" *" 0 *) 1 ) E ) / 3 * " + 0 ' * ;4 0 :

49 ( ( ( H ' 7 ' 7 + H + U ( ( H U ) + ) U " 0 0 ) 1 F "1 ( G ( 7 +, ( ( ( H /" <0 " = U + 1" "" 1 "" " F / G ) *" ) U ( F ( 5 ( " : 1 " * 3 ( (1 (( < ( ( G( 5 "* 2 (% 1 ( H ( ( H " + U + U ( ( H + /" 3 ( ( H" + U > ( ( H + U / + ( (1 ( ( 5 ( (1 ( ( 5 0 " 1) ( ( 5 + ) 3= * ;4 1 ) " *) " ( ( > /" "/ *" 0 3 / F " * ) " G A " / + * * *" + ) 1 "* 34 ( " 1 " "" 0 1 ) // ) 0 " /,0 ) 1 3) " "* 1 4:., ) * ( 8 9 D " ( (* 8 D "9 (* I " 0 =

50 7 0 " / 0 / *) "* ) E" " "* 34 ( 8 " = ( " E9 " "0 ) + # %,% # #$ #% E 0. "/ 2 +/ *"0 ) 1 ) 1 5 / ) " ) *"1 / E ) 1 / /0 " /*14 ) F*"/ *"" = P EG 0 /, ) 51 // 0 * " 3" ;"** + 0" A ) 1 + " ) / 40 1 " +, = *"(

51 < ")(*=/> +( ++" / 0 *1 " " * ",E "4 ) 1 /1 "* 3 ) ) *" 0 " "" " E / / ) 3" ) "/) + F *) / G * *0 ". * /* "* ") = 0 " 1 " 3 " " ) *3 /4 " + // 0 2/ + + "0 / 4 ) " ) + ) /4 "/" + * > ) * /1 > " ) ) " 5 ) " ", / * + " /1/ 1 "*1 " " A 0 0 ) " 4 B ", ) 13. ) " / 0 3 " "4 1 /4 5 "" + 5 " + 2) 0 * * " / 0 0 H ) 1 /4 " 5 *3 " ) ") 5

52 " 3 ) " "1 3 " ) 1 * 5"1 " / *" 5 " 0 "* " ) 1 F ) * " G 5 *) * 0 *) ) " A " / "/0 8 9 * 1"/") 1 *1/ 0 / ) + / "1 3" " " ) " F + G. + ") 1 " 1 0 "". " " ") 1, " * 4 5 ) / 1"1 * "*1 5 " * $ " "5 > "/ / * " / 1 / * " :,F ) GU " F " 1 "" GU A U U = U ( A / 0 1" + - ) " "4 1 " " " F / G / " 5 " " U ) U ) * " " ) ) / ) " ) ) ) /1 4 / " 3 +

53 . ) 0 /""1 3 3) " ) "0 ) ) 0 : 134 / 3 "1 *") + + ") 1 " + " 3" / 0 3"F ) 3) ") /*" G 34 0 " " F 31 " G + "" + " + ". *" + " *") "" " 1/4" ) / + 0 " "/4 ") " * 0 < " "*"1,") 1 " 3 F " *3 " 3 G " 0 3 ' "" "" " 3 *) 34 " 0 " * H1 ( " *" 5/ " = * P E/ 5 *, " A " *34"B ", " ) 1 ) *1/4 ) " * 7 + " *"1 *) * = * P E/ J ) 3" = P E 1 " *"1 " *) "/) + 7" 1 4 ) / 4 /" " 3 "" 4 + 0

54 * $ 1 / /4 + = 3 ") 1 + / "

55 ? #)#"#% 2 >" (2. > 3 " " ) " / - /" */ 1?$$ $ # 0 = *"** ) 1 "3",*1 3", 5 /34 "1 B ) ";, /4" 0 " / " 0 34 F /" G " *1 ) "5 ) " ("/ J ' ( = * P E/ E /, " / 2. P * "H " 0 = / HE "E * ") 134 A 34 E / ) " " 0 " " E" / A / E/ ) E) = */ ) + E "" / ) E *) + H " 0 + * 34 E ) A " " *) :

56 * "* ) * *3/ A 34 E " "1 / "/ " / 3 E 0 "/"1 "?$'$ # AB, 3 ( 5 /" ", + " + ( " ), / // A " 3"34 ) / ) /

57 C #DE)"# %*(3 (( ( ++/), " " * " " 1 /) " + 4 1: = + 0 ) 1 " /0 E 3 5 "" " E " "* " / : ) + /" / " " ) 1 /0 " *) " "* 1 /) ) + 5 ) " / 1 :C 3 A 2 B 0 ( * F/ //0 "* 3 G 7 "* ) +,1 "+ / *" 0 /3" / ) "*

58 , " ) *1 " ") ) 10 " 0 " / 1 F"0 /) "* G " ) *) *1 / 0 " : ( " "/"" ) " ) * 0 " ) "* " 5 * " + 5 " /" ) /0 " " 7 "* ) " ) ) / " 0 4"* 5 "" ) 0 " 0 ") * 23 ) " * "0 3 ) 1 + F " G < 0 " ) *1 1 *) ) " 5 ) " ) * 5 *" U /34 *) " ) /" + "* " 13 ) / 1 * F " G, " "1 " ) " /" * + " 5 ) /* * 23 " 13 / 3") ) /) < J " " // 0, H * % < 1 I *" " " +

59 * " " *"1 " 2+ /" /0 " "" / * + 5 C$$ %. 0 " *0 " " *. 0 " " 3 1 * 3 "0 "+ " "* 3, + 1 * " 0 * / 1 " /," 0 " " 3 * 5 " : " * 3 ), * " " 134 0, " *" 3+ / ) 1 " ) * /" C$'$ 3 ( 4 / ) ) 3 ) "0 " " / ) 3 " 3") + 0 "0 0 4" ) 1 " 1 /) " " " 2/ ) "* * "+ 0 ) :

60 4 5 *" + / : 3 ( + * " ") :) ) /" ) /"1 ") J+ " 3") + 0 ) ( 5 " 3 1 * 3 ( " ""+ ) "," 3 "" " * ) * 5 ". " "+ /* ) 5 + "* " / 3+ " ) :. 3-9 ;- ; 3 < =; >. / * A 8 * 8 ); : 3 8 )- : 9 ;- / : ) 8.? A )* < * A 8 * ? - ; 9 A " # $% " ' $()(* (*+,- # ' ' # " ).,-# " ).' /, ),, " -0 *+ # 1 /2(*+ 3 $# /,.,0 3 #, */4' 5 # $# " # /' ' $()(. 6,5 *" #.' ' $# ", 0,$, $,- # ' 5 /, 3 # 5 )" ( 5 # " (3 $*# " $.*(/,/ # 7,$(8 )4' 9:*,/ $% " # #.,/ )3 # 4,* # ;* 8 /. " ). (0 " $.*, 3 $* 5 )$, - : ),-0, # 0 5 # *, # " (0 6.$,;,, " # 5 :*(*+ 7# $0 ' $()(. /,) 3 # 5 )" : 5 #.# *, $# " 5 4< $# " / ' " (1 $ (*+ $. */ ' $()(* (*+ # $ # 3 $*# " (" ' 3 % " $# " # /' 7$)$'.' $( ' $()(*,/,1 25,/ 5 # *,$3 3,4 (*+.# $(;* $# " # /' ' $()(. " $,- #,6 3 < =;/ - 9 ;3 :. =: : * A )* A 8 * A 8 * = 5,- #.' # " ). " *+ " # 1,*,/, 5 ()3 # ' /, " ()$*/:*# $# 1 ' 5 # " :8 3 # 5 )" # " : 7$)$'.' $: ' $()(* :6 $. 8 )*,-%, " 5 # *, " 1, # *,-# ",/8 )/: ) 2 /, 5 (0 /1 $5, / )# (*+,,0, % " ".$,),.$,# ". 0 ' 5 3 $,5 ) 2" 2=.$,' /:*(*+ # 7,$2 ' $()(* : $,- # ' 6, # 5 3 # ",5,/ 7$)$'.' $( ' $()(*,/ )/, ) 2 /" 2.): 1 $,$2 $# " # /' 8 # -$ */:*: ) )2 ),.# $ )1 (8.#.' $, *(/ ( $(.# " # " $# )6

61 * 3-9 ;- 3 ;9 * - : 9-8 * - / A :. ;: * A 8 * 8 ); : 3 3 =A 8 9 )A :. 8 * 8 / - )* 3 - ' 5 # ", 3 #, */4' ' $()(*,-# " (0 - " )3 % 43 $*( ",' 3 # 5 0 # % " # $- */ " $,- #,6, " )3 % 43 $*( # $ # 5 3 # ",5, -# " )3 $* ),.# $ ' $()(. $' 5 # # $, # ;=,7,.(" # ;= " 5 $9 (*+ $# " :< 6 0 # $:5 ( #., 5,.$' /:* *+ 2= $# " / ' $()(. 8 0 ' ): $% " # 3 # 3 $, " 4), */(" ( /. )" # $,, *+ 2 5 ),.# $ 3 $(",-# 8 " # $(= 3 $(/ (. 0 $# " # /' 6 ), #.$,;,, 3 $ # $(,% ".,$'.% " $# " # /' -# )3 # 5 $*,-# # $.# ),.", */ " $, */ 0,$# (*+ *,% " " # $: 3 # 5 )" ( 5 # ).',*,-# $" 4,-# " $# )' ),.# $ ' $()(*,-# 6 (.#. $# " //:* ) 2 ' $()(. 1 25, 0 4 ) )2.$,# " # " (*+ 0,/)* 3 $*(8 (0 )0 (0 3 # 5 # ),, /.# ;* 9(* #.,/ )3 # 4,* # ;* 6 ;9 * - : 9 ;- 3 ;: B : C 9 : ;: : * : ). 8 =9 #. ;* A 8 * =;' A 8 ;3 - A 9 )A - ; 9 A # 5 # ),, $.*(/ # ;* ' $()(*,/ $,- # ' " (0 -.# # $5 ( */ 5 4< ",' 3 4)*( *+ 6 # " % /8 0 # 5, $ */ *( 5 # )# )# ", 3# ) 5 (*+ )# 1 % " # /,5, )3,. $# " # /' ' $()(. 6 5 $' -,/ )$# ( 3 # # )/, 5 # $# " : *4, )3,.$' 0 " 6 5 < *+ 8 5,*(5 ' /:*(*+,/,5 #.$#, #.# < *# " (0 )'.*,), 3 $# /,.' 6 + # 5 ' # # 5 3 # ", 5 # 3 $(-# # " (., 5 $ 0 3 $,8 3 $# 0 # */2 3 6,-$*/ 5 4< ".$,), 3 $# 0 # */ > " ;",, $# " # /' # " (*+,*+ # # - )3 # 4,*,< )" 7# $0 *(/,-# > " # $( # ", " $'. ).',*,-# 5 # $* 7# $0 */: 5 #., 6 7# $0 */ ) # " 3 # 5 )" 2 # " # *,) (*+ 3 $# *,)% " $(.# ",/ " (0 (.# 0 '.*/ 6 $# 5 '.( ' $()(*, 1, # 5 3 # ",5,/ 3 $# 0 # */ # 5 3 # ",5, -#?# 3.# A1 $ 5 -B, 0 /: ) ) $# 3 # *2*, -(), */ $(.# ",/6,5 (,,-$*/ 5 4< $% 9 (*+ 3 # 5 0 # % " $% 9 (*+,3, " 5 $9 # 7,$( ' $()(*,/ 5 /, ) )2 )" # $, $.*(/,/8 5 # )$,-,/ $(.' # 7,$( ' $()(*,/6 ( "1 " 1 " /1 3 3 ) "* " / ) ". 1 4 " 4 3") + 0 " ) " 0 " : ( ) " B ) " ) ", 2 (,, / 3 ) " ) /1 (. / : B D B E '. # # %

62 , " # $ $ % $ '# ( ") # * + * $% $ '# ) ( #% <" " % # % ) ",, * $ - - % $ '#. ( ) ") / % $ # 0 ( ) ". - /$ 1 % $ '# 2 (. 5 5 " ) * - + % % AJ % %# ) 1 + " " *"1 "* % ) 1 + ) ) %% " ) " ) D )E 2/ "* : # ) ", ) % 21 " E 3" 3 $ D3 E ' 1 % % : D A # * ## = " /" *" ## + " # + / * # + 3" * #% + * %# + " % + " * #) * #Q + * +

63 * #O) /, 1 # % > * #) 0 3 / 13 * * ) " " * % ") /" " * " ) / 1 * Q "0 /3 * O +" - # * %#/ * %/" * %% " " / * %%# /) %% /) H* H * %"0/ * %Q + * C$-$ 11F ( "* " 0 " " " "/) ) " / " " "* ) 1 "4 ) " /) 1"" " " : / 0 34 " " + :*4" ) ") " * + : 1/34* 7" + / ) " * 0 : 0 " ),-. (- F ) / /3" /3" G 0 ;) "* ) :+") " ) " ) 0 34 ", *3 0 :

64 A : 5 / 0 " + P / +0PK 0 +K P(/I/) 7<P 0%M 0P # :$ %# ## # P :$%:% %: < - $ # $ : 0 $ 0 + : - K$ %$ 0: - # # K: < K K 0$ : - 0 $# #: - $ #0#$ : - $ > - #$ K#: - 0 $ P :: - 0$ # 00: - 0#$ $ : - $ $> C % % 5 " *"1 " / ) 1 0 +K P)I,) 7<P +0P0 0P # P%:$%: :$ %: < - # 0 # - $ # $ +0 #0# $# - # 4-0 $ T: + - $ # #:##$: %0$ - #0 % #<:$ $# + - $$ +% A 5 / ) 1 1"1 " P $ 0 +K P(/;,/ 7<P 0%M

65 0P$ %# ## # P #0# :% %: < - # # K : 0$A: - K$ :%$ 0: - $ #0#$ : - :0:00: - $ # 0# $ ## > - $ P : "+ :A: - # + # 0: - $ :0#: - 0$ 0 $# > 0 % D51 "*" " /3" 0 +K P.;5 7<P +0P 0P P %: < - # + + 0: - # 0 #: - $K#$ : - # $+ $ +0 K C D> - 0 $ P: +K: :: - # %0 $ : $> + :+: - $$ +%: - "+ > 0 % D H % I 5 ) ) 0 +K P.I() 7<P +0P$ 0P P %: < - $ : - $ # : - $ #+$ 4 - $ 0# $ - <$ - %< : $ # +$ 4

66 A % 5 / + /. 3 *) ) ) " *) " B " A 0 3, 13 0" 0 +K P(/;,) 7<P +0P 0P$ %# #: # P%:$%: %: < - $ : - $ # : - $ : - $ ###+ 0# 0: - $ #:$ #0 % > - $ %0$ : - + : - $ $ + $: - $ : : # : - +#$K0 : - < :> A 1 5 / ) 1 1"1 " "" + 0 +K P 7<P +0P0 # ; 0P P :% %: < - $ # $ #: # $#: - $ # 0# $ $$ 4: - # 0%$ 0: : - :$ :$ > - # +#:$ 0: - : - $ + # 0: - +#$ >

67 C$2$ ";1 1F - / ) " ) F ) G ""* " / " ) ) " "" / 3 ) / 0 " * 0 ) "* " 13 + ) T ) * " 1 ) 0 3 ) "" ") ) ) Rysunek 3 Schemat hierarchii segmentów programu. H. H ". H. ". ( 2"H"*"1,H. 3 " ) "/ 8 (*9H"*"1 "" ) 1 " / U = *"J"H"*"1 " / 2/"* - / " / " 2 40 *3" + " + /) 5 "*"1" " "/) + '

68 // "/ 0 FJ ' ( = * P E/ G 1 "3 " " * 3 FJ- - +G " /" + "" " ) ""4 1 " / / " 4 ) + " / /0 " /" + H " " "" F/G/" + / ( " A ) % (> /" 1 *1 F 0 34,5/34 *) " G 5 " " 7 " / + " "" + / 0 4" " A 0 / "" + ) 3 / 4 ( ) " 0 / " F/ G / " % 134 ) 1 + " " *"1 P / 4 "3 " " 0 " "1 " " " *"1 - / 0 4 " "/4 "" / " "+ / "0 = 0 "* "0 / "/) (+ ) F 34 "* / / G * " "* 3" " /) = 1 /4 /" /" " ) " " 3" /0 " 4 0 ) 1 * " "0 / # > " " 1 7 " 134 " ) / ") 1 A 0 0 ) "/ 3 " 4 3 B "

69 G # "/)" ()" "#D#H I( % + +)(( ++/) ")(()% " 2 " ) 5 * " *0 " 5 3 " "+ *) ) " "*1"" "* " " /) * F #G ( 0 / 4 + ) /0 " 8 /" 9 " * / F 5G. " 3 " 3 "* "* + " * "+ "* * / *3 5 0 " " 0. / / ) " " 4 G$$ 4F11 4 D E " * + ) " "* /"" ) " ) * "1 " 5 " " / " / * FP 2. G 2 ) ) " 3 ) /" + / 5 " / + " 0 * 3 " " "*

70 ( " + + /) * 5 + / ) +, : ## # #% # #Q #O #S, / *) "5,, +, " ) " " /, "1 +, 0, D + E 3" ") ) + ( 0 " ) " / < * 3 ) / ) 4 " 0 +, 13 / " 5 " / "+ ) ", : # %,, +, " / *, "* ) Q O, 0 3") +, " 33"

71 6 D 0 E ( " "0 0 4 / ) " " / 0 / 1 *. " " + /, : %# % %%, ;) "*,, "/ ) 51 7 D E," 3 5) " ) ) 5 0 " F " G 2 " ) F * 7. ( /" " )," /, : # % Q, /", "1 ", /", ", * " /

72 J 3 " +K%+)#/)"" %.* %" =/+/6> ( ++" # %+ %#)"# %+/6 3 (.% ( ++/)+/6 ")(," " 3 F ) " G 3 *) ) ") * " + /) ) 40 "* 2/ *) + 3 ) 1 / F+ * G ) ) + " 0 1 "/) " 3 "" 0 " ) " F *) + G ) " 0 ", * K + " 3 / "+ "/). 0 " / 140 " + " 1 "/) 3 +0 ) 3 3 3) ""+ "/) " 0 " 3 / / 0 "+ 0 / :

73 4% ", 7# $0 ( ' $()(.. H. 5 "*"1 ' 3,4 /:*, 7# $0 ( ' $()(.. " " *"1.. H " J$$ K1 A ) + 0 *1 * /" " * / / ) " " / "EF ) 1 E " G. " * 8 " ;) "*9 ' 0 4 " " 13 / ) 0 " " /" " /" 8 9 *" 0 " ") : " ) ) = 1 0 " 0,) " " 8 * 9"" 0 /" 0 / + 0 * 8 9 / 5 1 /4* ", + 0 " 1 "4 * ' 6 1 /"7* 1 $ 1 # 8

74 " + F $ 2 A -. - ' 7J. - X ' >7 =;C C < $ 0D = #+ # L#;C7C C7C )K$ +0 ;C C D 0 % $#$ #$ $ # # K#. " # $ " " %. 4) 1 = /4 / " " *) " " ) ; 50 5" /0 " 1* "4 / "" "") "," 5 / 1 * 5 /4 "" " +, / 0 / ) 1 "3 4 0 ) ; " / " 0 "* " ) / ) " " / 0 / / 0 0 */" " 5 / ) ) / 4 + 1/4 / "

75 ) ") *) ) "0 0 /0 ": / / ) //" ) / / + F G " 0 "*3 /3" ". ) / "" " 134 "", 0 +* " 0 "* / ) / ) " " " " 134 / + / 3 "* "" 3 " /), 0 " / 0 3 / 0 * 0 0 " "1 ") /0 " / " /3" * 9 :, / 3) *" / *6? 777 B 0 3 ) " 6? 777 +U 3) * " / #SSQU" 6 76 ) "*6 76 ) 3) *" / 7 3) *" / A 3) *" / #SSQ U " " 6? 777 = * ) " 6? P ( E" " %,* *1 * *" 0 : * " " 1 ") + * " * 6 76,* * #$

76 *1 / D,* 6 76,* / 5 6? 777,* ( 5 ),*,") 1 *6? 777 = (,*" M. B 0 A * * 6 76 U + *" *6 76. Q 3 ) * * 77 * 6 76 U = > H E F/" " " GU, >) +, U - ") 5 " " *- " " F /D G " ) 3) *+ ( "0/" *6? 77 * 3) * U / " U 1* B 0 #$%$ ( "0 / / " B 0 / "U3) ** 6? 77 A " / *U " ( / *5* 6 76 () / * " *6 76 = U = "U " /". = U ) * * * U 3) *3 = / * " = 3) *6 76 U* 6 76 U 2) 5 0 /" "U / 3) *, ) C 3) * ) ; / " * Q. *" * " "1,.. 5 ""*

77 / E" ( B 0 3 2*), / 6? 777 U ) / *1 /" * 6 76 * * 6 76 F GU,* " *6 76 U / ") ) " * 6? 77U /6 76 U 3) *" *6? 777 3) * * 6? U * " *6 76 U *1* #$%$ 3) * " " * 6? 777 U + = E " *6 7? 56?. # O.. % 3 3, ", A " = ) A " = ( P A ) = * ) ) B 0 3 ' 3 ) (2 * *H. 2*) ( "0 / * E B 0 A 0 / E" A " ( *0 / ( /) ( ) () C C = ( ) " = = *0 " 2) " = - 2) C / E" (A ) (2 O. *, " <0 " = * ) " ) " B ) "

78 : > > B 0 (A " ) ' ) ' ) 2*), >) *, / / "/ " " + " 1 ), /4 "" " + F /*/ ( 7" + " ) G 7 ) * / * " ),.. /0 "3* ) * ) ""*,.. F " ""G ( / 4 2 U ( * " *3U = U ( U 2 / " ) /0 "/ 4 " + " ") 1 ) J ) " :, " " "/, 3 " ) ) " F *G "/ / 5 " /1/" F134 " ) /1 G $ 1 > : E" "1 + 0 " ) 0 " " "/) >" "+ " "1 " + *) *1 134 "* " 134 * / "

79 1 / " 134 *3 5 ) 1 * 3, /" / 0 4 / / " 1"3 *E0 " " : = = 5E 3 2 ) "1 + / " 3) " ") *) / A /*/ " / 1" 0 " 8 1 9"/) 3) " 1 / ) 0 " 4: 134 / *) 5"* " 0 " " 134 /" + *" 5 *" / ) 5 0 " 1 *1 5 /*/ "" * 3 2/ " " " :,* ( 5 * ") = 5/" 1 2/ 5 0 " 34 0 * * *35 4 /0 + $ *+ / 1 " * /,*" 1 /4 " 8 3 * ";0 9 = / 5 "* " "/ 0 / * *"1 / + " /* ) " 0 F * + G * "/ "*,*" / 0 : 3 ( /" ) / "" / F "" G

80 A " " 1 ) " 0, " / *3 2 T " *" 0 H " E A "" ). ) 2 "" /"0 "" " 5 * " ) / ) ** "* /" 1 4+ : " 0 * "" U " U0 " 0 ) U 5 1" " /4 " ) 3 / * " " " 1 *4 "0 E* 2," ) //134 " " " / ) " " " /F / G / / " 0 "0 ) 1 ) " + +F1 ) * G ( ) " 0 : 3 3"+ / $ ), / " / "*"+ /0 " / + " / / * / 1 *3. 1 " 4 " F *0 * G *, J = 1 ) 1 3"4 /) 1 : ") 1 ") * 3 2 ) 3" ) * " ) = 134 ) 4 " ) ) ) ) " : ;/ + 0 " = 134"*

81 (0 " ;) "* 5 /0 " " F 5 1 /4 ) " G 1 ),, + + / 3 * 5 ) * /0 " " " 1 ( 7 " 5 " " "1 3 3 " ) * * " 5 + " 8 8, " + " ) "1 *) ) 1 = 134 " /0 ") /) * /0 ) 2" / " 1 " F ) * * * "* G " "* " " F ". * 3 " ") *), + / ) 3" " 3 3 ' ) " 3* /3 /0 ", + " "*"1 7 ) / ) " +) " ) + "" A " + $ + > 1 5// ) 5 0 * 0 : 3 " " E "E 23" ;"8 9 /"2"(* 2/ *: 1 4 * " /" + 1 " "1 7 // * 1"3

82 0 $ 3 " 5 3 * 8 5 * / " *0 " 2 5) " + " 134 " + I ( /0 " " " 3 F/* (,) P G 40 " *) " 0 3 ) / 4 2+ * *) "/3 "0 " /" * " + " " 0 "* " " / ( ) "0 0 " " J " + " / / 4 " 3 / : = " " " 1 F G = " " /" ) " F 8 " ) 3 9 H /"*" 3 G " " + 5") * /) = " /" / / / 5 ( + ) 13") 1 / ", * F " *" "G / + 4 * "" A ") 5 ) " 0 " ) ) F Q5"/G 5) " ) /"* "1 ) 4 /0 " " 3 5 " 5/ + ' " " " * * ) + ) *

83 F ) * " *1 /* ") 1 G "/, + "3 " / 4: 0# D 5 " " *"1 A /0 " / : " " ") 1 / * 0 ") 1 " 5 / F0 " * 4 0 G5 / ) " " 9 " ") 1 F/" " / /" /" G " / 0 ") 1 0 * 0 * 2/ " " "0 0 ) " 0 0, " " R " "/ 0 * F *// G L 5 " " 0 " / 5 / 3* " /" " * / / / 1 ) **3R / 4) F ) " " "* "1 G " "1 " 3 * " ) + 5," " / 4 :, ( 7" + F 3 " " 1 G 5 "" /), 3 $+ * 8 5 " *) + 2 " + + " " + ", " F "1 ") 1 / ) / *") " ) 5 "" *" 2 /" " ) /" / " + " "/) "

84 2/ * / 0 0 / ) * *) " E" 0 " 1 0 " 4134 " 0 " / ) * ") ) 3 " F * / ) " / G - // ) * " /4* "+ 1*/ 4 /" ) " " ). *3 *") 8 " 9 3" ) " " 1 / 0 " ) () "0 "/ " + "*"1 2 " " + 4 /0 " 3* ) * *3 F"G 1 / ) 13 " /) " /," "*, * + / / 5 3 /", / : " 5 " ) : " " " R ) / " ) " R ) 134 " ) F G 2 *) / + " + 3) "" "/) T E "E,/ ) * 0 3 E /* 0 / 3 #$%$ / 3" " *0 = E "E A 0 + " /" " " ) ") 3" A " 0 " / * ł. ) 1 ) 1 4 " /" + 5 T E " E *14 " * ) * * R ) * 0 / ( " 5 F 1 G / * / /0 " * 0 *," "* 2 13 ) "E") F/ " * 34 ) " 0 34 " ) / G," 0 ) * " ) * 0 #$%$ ) 8 E "E5"/ 9

85 2 " " E " E: / 4 "" / 1* * 2 0 " / / 0, /0 " + F " G "" + " " E "E 23" ;" 8 9, 1 / 0 ł / "" F G + / 1 " ) F3" ;" G ) " " A 1 ) 0 4" *4 /"+ 23" 8 9 / 13 " " (ł *( 8 " (* 9 ) / " ) "2" " (* * 0 ) " ) 1" 5 "* "/ ", /" 3" /" 2" (ł /" " *3 3" *" " F 3" G */ " ) / * * "* 34 ", ) 1," F G "* <* " 0 *3 3" " " F/ + * 0 /"3" " 3" ) G < 0 " + 3" * " "/ 3" " /" " F " G 5 ) * *3 3" " /0 " " 0 "" / ) 0 "+ A 1 " " 4 /0 " "" ") ) " " +

86 " * 3 / ) 1 F " 3 " "1 1 / ) " " 3 / 0 " ) 1 ) / " 4"1 ) ) E " 0 1 ) 0 / /" : / ) " 0 /"+ " " " / ) " ) " : " 5 ) " 5 /4" 3 2 " " " / ) F( 7" + G - /4 / ) / / 4 /"0 ", 1" " /0 " " 4 / A / ) / *F G J$'$ L1 M ; N A, ) / " 1 4 ) 1 " /" 13 1 " 0 " " 2/ " 1 " * /* 2) /* " ") /) " *"1= " 1 + " /13) "*"1 1 ) / * *3 * * "1) ) ) ' 0 " 1 "* 3 0 ) / / ) /) * " / 7 ) /*

87 A / 1 *" " ( " 1" /* ) * - * 13 = * " 5 / " " " 8 *" 9 )," " " * 1 * 0 3"). " " " " 0 " 0 3 "3,*" 1 /4 " H " ) " S */ " 4 /0 " *3 ) *" ) " ) 4 4 ) *"1 " 1 ) * ) " F //G,*" " 0 /4 :, " 5 - = ) *"* 8 = * 9 3F "- "= *G =, F G ;/ ",M A T 3 I * 7 * " 8 ' A 9 E 8 = 9"> A ) * " " : /" *34B " " 0 34 F0 * G 134 ) * "1 F B ) ";G F < "D 7 = *"1 2" 0 G ) ) / 0 " /" / /" / +3" *" " = * P E/Y * ) *"1 " * ) " F,+ G S 2 " 0 * 0 /) 0 " 0 1) / G

88 (, F G,) ) *" " "* F / " // +G /" " "/ 0 ;) "* F3" G 3 + 3") " / " /4 ) " 0 /0 /" 3 1 / ) $ $ ; + "+ 8 <. A 2(- (. JI - (,2. <9 K$# " 8 5 ( + ( 9 0 " ) 1 " F 0 // J ' = P EG 0 " 0 * / U *"1 " /* /) H" < 0 " /0 " " "0 " " + ") / * Rysunek 4 Schemat produktu Kutnowska Strefa Sportu E $#? K F00 $ 0$# F IF F $ %> +0 0 C8 QD C$ 7#D C10 0$#D 2+? : : $> 1$+ $$ 0 $ 0$> $# 0 % H $ +0 4 # ##0 % $$ K $ $ $ E #$ : : $ #0

89 E0#% K# # 7 : :: $ #+W $ $ U P $ 7L"=>L>. H E 1 I ) " 1+ JD " /" //+ /,, "" " * // " 4 * "3 * ) " " J ' = P E *"1 ), // " * / 3 " 1 " " -,* D ", ++ // ) * * 3 ) / - *) ( " -,) * Rysunek 5 Elementy koncepcji Europejska Stolica Baseballu E $#? K 2+? E $#F0 2??V L#V0 0? L# I $ E $ C? $0D$>$ :$:+0: :0# CN?DI+:K0 :% #; +0:0 $ $# 0 $ A = 8$ # = =0$ = = I $ 0 +:# 0#+ #:0## 7 : :: $ #+ C"M+DI EF? 7" :++I< : $ $> W 0$$>E # L= #$$A C $DI +0#$ : $# : $#$#+

90 H % > # > I ) " ) ( (, 8 = *"9 " " 0 0 " 0 / ) 0 3 *) " 3,*" ) 8 *" 9 " 134 / "/ " " *) 3 " " " F G Rysunek 6 Elementy koncepcji Centrum MSO (młodych sportów olimpijskich) 9 F00 $ 0$#? K = ;+: :# L"=:F+: +I+: F :+ K 0 % = # : : A F0 A +0:0 $ $# C7 %4D I 0 0 $0 $ A = ; # "# =$ $ G0I$ $S:# K0 K #+ = A * / ) " ", 3 1 " +8 "+ 9 $ 1 " /0 " +

91 @ C A % # C % D > J " *"1 * *"1 0 " 3 " 0 0 ( ) + 1 * " " " *" ) / "" " F IF F $ % $#$+ + 0 % % +0 0 $ % + I 0 % : %4: $0#0 + 2 $ W $ 0$0 % $>P - = C?#"%D - C E $#D: - C= B E $ A - 1?+8M 2 # :0# + $>%:: $#I$ +0:0 "$7 + I0 $ $# $ $ $$ $> :$ :+$ 8$0 $ + $ :0 $>A : $ : $+ # LGV V $# $ I 0$

92 A 0 " $ ) + % C$ 7#I #$ D $ ;# # 2 $ " A CNDI $ ; # C8 QD C=$ 0$ D C + DI + $ $ +0:0 :$ :0 % # # $ $ $$ K A$> #0:0 # : 0 $>A 7#: $ + : K 0#: : $ < #:$#$ : $ : $+ # LGV V $# $ I 0$ $ ;:$ $: +$ "+ < K $# 0% $ $ $ J$-$ (41;1 *) + " " + 0 " "+ ) ) = 1 " 4 ) " *" *) " " " 0 " + " "/) 0 * " / " ) "/) / 1 + "/) " <* + " / :. 0 " "*"1U. 0 U. 0 5"

93 % % % D + / *) 8 9 / 8 /* # 9 ) * *) + ") "/ " 3" 1* 0 /" 1/) " " " " ") ". " / + + " * " E " E ) " "" A 1 4 " 4 /0 " ) 1 8 " (* 9 >" ) " "" / " " " *"1 " ) % / 13 1 A /*/ *"1 ) *1*/ " ) 1/*/ " *"1 1"1 " /0 " + : ") 1 1" +1/4 " *) "/) 1 ) " ). 3 ) * 7 " " 0 3 " 13 A 1 "/4 "" / F" ) "" G>1 /0 " / 4 0 ) / 4 + / ") 1 / /3" " " + F* * " *+ + G ' 3" " " /" + " 2 ) " " " " " ) + F G A " ) F 1, "* 1 ) G "* " *"" " + " *"1 1 " *" ) 4 * / 3" 5 " "* # "

94 J$2$ $ 0. $ 0 D E " (" 0 2" / 5 / : " *" " * * 5 *) ) /) " 3 "+ " " = "," 2"/",* ( *0 " F,*,") 1 - * 1 77G " 3 2 /" / ) * 5 2 F 2 " ( "G " " " * 2 " ) F G /" HE $ 0 D E ( " 0 " + /" + 2 /) 0 " ) " /," 0 " " :,.. * F " ( 7" + G, ) " F / G 2 2 (" 0 *" " /) "

95 , " ) : * " " / ) F0 * 5 " / 0 ) 1 G " ) ) * : " / " $ 0 D E ( " " E" 8 ( +(,2. <9 " * 0, ) + - *"1 ) 8 *" 9 " " 2 P (* ( 2 /) 8 = * P 9 " T, 5 I " / ( 8 ( +( 9, /" " 8 9 ) F "/ " 0 " + 5 "M L G P // = JA 7( ' 2(= ' = (2 ) * ) *, H " ) D 1 " / E"(,- (,), F" G = JA 7( ' 2(Y / 1 + "* F,+ G, - /" - * ( *.?,%, (,.? JV (, (*" J ' = P E,2P,E I 2A,I 2A $ ). $ 0 D E ( " 2 "* " ""

96 /0 " + /) " F3" /0 G / 3 ) " 5" " " + * " ) " ) / " ) " ( " + * ) " "* " 54 5G +. $ 0 D E," " "1 2 FG. " "/" F + = G, + P 2 + / " * =., ) * P " + 5 " ) E, "* H 3 /) "" 0 ) / * " H, ) " * " 54 5H F. $ 0 D E 0 3"34 * 3 0 " " "" / 0 <" 0 (. ' + "* " E 1 F ) G *"" E 1 P " F ".? G 5 / "*

97 " *" * ) / - " 3 * ' *) 13 2 ) : "0 7 " 54 5I. $ 0 D E + P " + " / "+ "/) ( + " ) ) * 3" "0 /3 3 " " / F"/" /" / " G," 0 ) * ) * 0 E " E 5 ) 5 ( / " / * ( E,*). 5 2 ) " / / )," " *3 / " / ) * " *" " / "* J$:$ ;AF3"," 3 /) /) " /) * 2 " / 3 "" 0 "*3") <" 0 ( ) ") 1 " * 3 / ) +

98 , / 1 *," 3"3"", " ) ) ) 5 // "" " 0 " " ( ) " ) / ) 5 ) F / 3" / G / ) 5/) / ) /) H " F"/ ) ) G, " /0 " / /3" 0 " ""/"1 ) "* ") /"1 " ") * " / 0 ( ) " 0 / " 1.? " *) 30 0 N *"1

99 3 " +'K %.*" )"#/*#")> # (( + ( ++/)* <" 1" 1 " + : / / " ) " 0 / ) ) 0 " /" + 0 " / " " "/ 3 ) / F" 31 / G F 5 "G $$ 3;1," + *) /0 ") 0 3 ) 3 / 3 ) " 1 /4 " *) ; ) / : "*"1: / / : *"1 3" " "/* % 5 5/ // : *) // /* " 5 : A ", * 2 / *) "5

100 $'$ F;1K, 5 "*"1 ) * /" + A 3" 3 *1 "," * 34 " 1 / /" 0 " * / ""* " + F 0 " / ) + /0 " " G "/4 0 *" " *) 1 "/ *1 5 "*"1 * *" " /0 /" 3") 0" +. 0 //"" " 14 )," " F/) 34 4 / 0 " 13 + " G : + " " 0 / : " F 0 " " G/ F1") G F G / : " / + " *"1 " 34/" + 3/ /1 * 4 0 /0 " " / " ) 1 " " " */"/40 ") $-$ 2/ " + " * " 34 / " " : "*1 * + + : * 3 / " + ) / : " 2 / "E

101 " ") / ) " ) $2$ $ 0 D E /" " 23 ) + : ) ( / " " / " 2 ) " ) ) ),,/ 5,," 3 23 " 5 " " "1 ) * 0 ) /" + F " ) " G /) / ) 1 " " / / F *"1G < " *"1 /"; 55 + *", *" ) " 3"). $ 0 D E /" / E". " " /" +, ) /" / ) / 0 ) 3: " B 0, ) /" / ) F + G 2 + 3") *", *" ) " 3") = J" A " ( I " ) / + F"/ " = * P E/ G

102 0 F G 556 $ 0" ". $ 0 D E," " *" " / / "1 /. F. " ) * ) " "/ 2 P 5 / "0 /) F3 / G " " " + "") / 3 " G / : " / " * 3 " ) 3 " + 2 " "/ ") ) + ) F /") G ". $ 0 D E," 3 ") 3 " 0 ", 3 ) " * " ),3 /" /0 " + 5, ) " 0 " + 0, 3 3 " ") 2 ) /" 2 " + " 0 " + 0, ) " + " "+ * ) *" *"

103 " = J" A " ( 55G F ( +. $ 0 D E /, " + " : = / ") " /" " " " 3"/ * + 3 " ) ) * ( / ) P " + ;) "* " ) 3") + + " ) /) ) " 0 " 13 + ") F*"* G ( " +,,/ 5, 55H ( ( $ / " "* = *"". $ 0 D E 3," 1 " *) " 5 E" 3"3 3 / /" 3) "* 3 / / ) ", 3 " " 3) "*"1. " "1 / " ) 5 + " 3 2," " " " " *"1 ) / 3 " (* *""

104 $:$ ;AF3' /R/3 ( " " "* / " " /" "/) /" / /" ) ) + = / )," 3 "0 "+ ) ", ") 0 " 0 " *"1 " + ) "," 3 " / //) " ") 5 A *3") I "( *) " ) "" ) + F G / + ) "*""

105 ' 3 " +-K% )" ") %#)+( %3# /"#( ++" # %*( +)(3 #/+% + >" *) ) * "1 " " 31 * 3/"0. " "1 ) ) 40 " * ) / * " ) " " " "" " 0 *1 /* ) 1 "/ "" " * " A " 3 *" " *" "* *" " * 4 ) 4 "* + " / 1 * ( ) / 4: * ", <0 "), 0 F " ) 1 G / " 5 1 " ) F ) 5 G H ) ) ) " 5 F " G

106 '$$ J 0. $ 0 D E, 2 * 0., " + "" + "0 0 4," 3 /" + 0 ", ),"* //,. - " ) / <0 ", 8 > " /4 / 9 2 F ) * " G + E" "0 / *) 3) "*"1 F " ) 0 " "/ "0 /G 56 5 *" 5, <", 3 ) $ 0 D E + ) ( F ) * /) ) " 23" ) " 23" ) 1 ) " G " /) " ), <",, ) 1 " 3 5 " 3 F,<,G ). " ) / " ;) "* / " " " 5 2 *) + < J " ;) "* / 2 * + 0

107 ,* * 8 " $,. $ 0 D E ( ) / " ) ) 51 + " ) 5 Z,9, ) 3) " "/), 2 * 3, 1 8 / F 9 1 "G 2 F ( 7" + G " ) ) 51 /) " ) ) " " ) ) " 23" " / P 2. *" ) 1 '$'$ ;AF3- /" 3" ),"* // "0 /, / 1 * + "0 "1 " ) ) / " + "* 3 5 "* * 3, /) * / A * 0 3") + ) ;) "* /," 3 "0 +

108 , 0 " ) ) " " "/""," 3 " ) +

109 - 3 " +2L") %#)" "#D#H )# /3 ))"# # #/+*)5/"( ++/)*" I( %+%" ()( ")(, 0 " "1 1 1 " /"4 " " " ) " " " /) "* ) "1 " 0 0 ) ) * ") " ) "* " /" " " 3" + ) ) * " "* / / / 4 0 " ) 3 ) *"* /" ") / ) ) * 5 " " " "1 " ) -$$ 1 7 / + ) * 0 2"" " 1 ) / *4 " 3 / 1" " 0 "" " / 3 ) *3," 4 " ) " : " ) 5 ""* 1" * /) " " )

110 * ) " ) 1" 0 " " 3"/ " 13 " *") 1 0 " ) F ) " G = 3 " /4 3 *) + : - 5 /"0 H U H (3) " ) 0 * : = * P E/ D 0 ) 1. 8 A (1 9 7 * 1 4 " 0 "/" "*, 1 / Tabela 1 Rekomendowane dla wdroenia w Regionie imprezy i wydarzenia wizerunkowe 0$ B 0 0A =+ # C % D 7 7 % # + 18" "= 0I? + 18" $ H0$ $ 0# # $# % "+ > % $+ #$ $ #0$> 0$ # < $ # 4 0# $ # 0$> B %$ < I0$$ 0## +> "% 0 % < + $ 0 0$ $<$ >" 0 0$ # 0 $ < + 0$ C $ A: $ 0 C D:$ : # # $ =+ # + + $ 0 I? + > +# 0$$ 0 %$ < $ # # #;$

111 % CF D $ 2 0 I + + = $ F $ $ 0 # 0 $ +: # : #$# 0 $> F0 0 0 % < 0 0R$ 0 : 00 $ 0 0$ $ : $#: #:0$>A 6 % + # 0 $ > H# # %$ $ $ A> +# K 0 0 0> % <$ #% K > H0$ # # "+ $ > 1 + $$ I $# $ $: 0: C D: # 7 A: K C D ; $# %+ # + : # :$# # C #D$> " + #2+? # 7 + 2?# $ 0#+ 0$C$ $ 0D>1 + 0 $ $ # +2+ % 0$$ 0 %:$> % 7 3M [ ) "*: *,-. (- " " ) 1 0 " 4 "0 0 *, / 0 / " ) 5> /3" ) " F 5 G E" "" + 0 1" 4 4 ) ) " 2 " ) 5 3 * ") ) " " 0 " /" 8, 98,") 1 *3 3 " 9 *" * * " ) */ * ;40 " "0 ) 0 + -$'$ 1 /4 " " ) ; ) "1 + A "

112 " "/) 3 + /0 " "" " / / " " "*, " 0 " 3") ) 0 + /4 +,41 / ", ) " " 3 + ) /4 A 0 /*0 " ; 0 1 /4 /" ) /"; "/ ") ) / ) " "" " /4 " ( 7" + 2 " " ) ) *) ( (7" " " " /" 5 1" " 4 5 " + ") 1 4 " ) 0 = ) " 4 " "+ "/) " / "" * " ) 1 0 " " * : 1 1 ( 2/ * ) 0 /3" ") ) / " " " * >1 0 ) 1 3") ) ///" * / " 1 *) 1 " 4 "* " "* 0 ) : * ) ) " " * 0 " * ) " ) 41 1 ) " "" * /3" " ) * * *" 0 ") ) * " " "/ " ) * * + :

113 3" "/ " 3" + 3" " 3" / " " " ) 4 1 " "/ 3 + ", "1 ( /0 " "/* 0 "), 0 3) " * 3 " /" /0 " / * /3" *" " " / 1 * 3 " F ) G 1 4" " ) /0 ") * " ) / + / /0 " 4 / * " 9 " " "* ) ; " /0 " 1 34 " + "/) *) ;) "* + /0 " *3 " : " $F," "* "/) " " +* 0 " "/) 1"4 > # F) G : # ( 2 ) "*" " 10 % /0 " " 1" A 1 " " + " 1" / "/4 / + /* ) E 1 " 0 34 " 1" 40 0 : > # 5" *) "*4 0 " ) A " ) " "/ 0 5H : AI 5 34 " /4 *) " ) F G " :,+ < 0 + ) " ) /0 - /" / + / +

114 < ") " F 3 /0 " 0 4G " 1 "1 +," 0 / ) ) 3 13) *0 "+/ F G ),,, 7 + " " "* F G Rysunek 6. Proces dystrybucji komunikatu w zakresie podanego wizerunku rynkowego Regionu 2 $ :$ %A :=Q: :$A + : % #R $ 0 "P 4: + A H#$> G$ $ G$ # 0$# G$ $ % 7 K$ [ ) "*:2,-. (- 7 # : : % % $ 4 +$ $ # % K $ $ #+ > 0#$ : # +:$ $ + > %000#$ K :$ 0 %4>? #0 $ + :#+ M+ #++ $ + > 6 $ + : + $: $> #: %4 $ < 0$ > # $ 0: 00 $0 0#: $ $0 $ #4: + % K 0# :$>$ K >

115 -$-$ $. $ 0 D E /0 " " " /"1" 2 0, ( "/" F /" G3) " " ) 2 F G *1 /" 2 2 ( 7" + / "1 ( 2 "*, 23 /) " "1, " ) "1 1" 3 0 ", /" F ) " G P 2. / ## / " ) * -,, 7 +. "* F/ "/ G 0 ") 57 5 $. $ 0 D E 2 "1 ), 3 *) 3 F" " ) G Z = ) " *9 ), 2 *) 2 " ) 3 *) 2 *1 +* ) P 2. /," / 1 ) * -, "* F/ "/ G ) ## P 2 * 0 3 " "+

116 / 2/ 1 " " " < + "0 3") 0 " 23 *1 "/ " / *) 23 " 0 ") A ) * + - /I ", < + ) 7 +. F"/) ) / /* 7. G 23 " " ) "* $. $ 0 D E, + * " " " ) " / ) F G, + < ", ) " " 3") 0 /", ) " ) *) 0 / "3 2 " ""," "*, " ) * P ", 0 ;) "*+ / = JA 7(7A. JJ777' P " P 2. / A 0 " " *" " P *., ) * J $ K. $ 0 D E

117 + ) ) " " 0 ) 2 * ",* * "" F) * / * P 2. G 2 " "3, ) ) 23 / " E1 " "0 "," /" F " 0 + " ) G ) " " "* P 2. / * (" 57 5G 0. $ 0 D E / 0 2 " P 2 //, <", ). /2., <", * +,. " /* " /. 5 " * / * " ) : *3"," + ) / "" " / 1 * 0 " 0 3 * ", "" 3" / / P 2. " ) / "0 /3 "" ) F " G < "" " F + G, * " ) F ) *

118 ,.. G -$2$ ;AF32 J+ * 3") + 0 /+ ) "3 + 3) " "+ "/) 3 ") / F ) "" G A * ) " < " " *) F"0 ( 7" + G + / + + /) / * /) / + ""/ 1, 3"* 0 3 "

119 2 +# = #)"#3 ( "6# ) #% E)"# 2$$ ;1 ( " " (. "0 / * / " ) /0 " "" "1 " 0 ) * / " ) 1 ) 3 40 "* / : " "* " ) ) 3 ") /0 " ) *0 ) ) 0 3") + 0 ) "* 0 " ) *4 " 3 " ) " ) * / 1 F + G ) *0 / "*4 "0 0 "1 + " " /" "" 1 " + " " " "* + 0 ) " "* " " ) " + " "" /

120 ," 3 ) " 3 5 * + "* 3 " 5 /4 " 0 " *" 4/0 " 0 ) > ) " *) " *" ) " /0 " " 5 1 " *" ( +* " / "* * 0 ) / * 4 /" " *4 ) / + ) 1 " 34" ) +* ) 1) *"* ) 1 ) / " " 0 + ) " ) / / 155+ *" " 23 " "" "1 " " " (. 4 /0 " " ) ) 1 " + F G * *" " ) " /, " 1 0 " * 0 " " ) ) ; "* 3 " (,"., <0 " I. #$$S " "1 " ) ") * ) "3" ) " / 0 " " / " " : #," "1) "0 "0 / /) " F 5 " G ) " /* "1) /4* " /0 " ) 3 " / 7 " /* ""4") *0 " "* * " * 5,T- J. 2<7A "1) "* #$$S5#$$$ ( 40 "1 " 4) " ) * 4 + ) * " ) F/ 1 G" ) 1

121 , " 3") + ) "1,*"1/4 5/" / " 3") T ' F' ". G 5. ' " 2/*. F. ' 2. G " ' ". * 0 ) /* " + : + " " /) * "1 ) ("/ 340 ) *) " 1 14: E" " 2 " + ""," +," " ) * /" "" + ( " "/* +, 2, "+ T ' * 1. ' 2. ' "* *" /"1. ) " /* + I *" /"1 5) + /"1 5 " "* 3 " 0 3 " ) " ) ") "1 + "* 3I ' " /"1 + ) 0 " ) *"* ) 4 * / 0 *1/ 5 "* 0 ) " ) ) / "* 2 "1 (,".,/* " " + ) "* " 0 ) * "3" "1) " + +, 2. P 2. ( / " " ) ) 3 " +0 ) * ) 1 " P 2. "* ", " * 5, 2. 5 ) ) ) ) *"* *"

122 " / 1 ) / +. P 2. * 0 +,,/ 5, F,,,G P " 0 ) *" ) * ". + " "1 ( 0 " " 5 " ) " " "* 3 " 3 " P " " " / /4 * 5 "* 5 % ) * * 4 0 / "" /1 "* ) ( 0 " * 4 " *" ) " / " / 0 / ) /) + " 1 /0 " " /1 / 13 A 1 " /0 " "* * " ) 0 ) 2$'$ 6A (. " "* " ) "" ;) "*+," "* ) 1 ' 0 34 " 5 O / A ", " 5 O 3 + ", * 3 "* /0 " "1 O>" 1/ A ", S 5 #% ) /0 " 3* / ) " ) ) "* 10 4 (., "1 ( 40 "* + 5 " 0 "1 " ) " "" / ), / 0 + 3" 0 0 ) /4 " 1 " 0 ;) "*+ A /1 /4 + 3") * )

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

!"##$ % & % ' ( ) *+

!##$ % & % ' ( ) *+ !"$ & ' ( ) *+, !" $&"' ()* +(,-.*./.0 0-()*+(,-.*./ ' 1 2" 3"4-4$ 4 $,5"( (- /+ ). *6).*7 182!"!92 ).*9 2 0:).* 0 ;0).*

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r.

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r. WARSZTATY STRATEGICZNE PT. POTENCJAŁ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI, EKOTURYSTYKI I INNYCH FORM TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POWIECIE KLUCZBORSKIM W RAMACH SEKTOROWEJ STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia

Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia Metodologia opracowania strategii rozwoju i programu rozwoju PDOW w ramach projektu pn. Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia Przeworsk 23.05.2014 dr Adam Tittinger Etapy opracowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA 2015-2020 dr Marek Chrzanowski PROCES OPRACOWANIA STRATEGII Analiza danych źródłowych CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Spotkania warsztatowe Zespołu Ankieta przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego Projekt zrealizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. RAPORT

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ORAZ PLANOWANIE STRATEGICZNE I PRZESTRZENNE W RELACJACH POLSKO-CZESKICH budowanie spójności i zrównoważonego rozwoju Europy Środkowej PANEL 2 POLSKA I CZESKA PERCEPCJA POTRZEB

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ś Ą Ś Ą Ą Ś Ą Ą ŚĆ Ą Ą Ś Ś ć ź ź Ń Ś Ą ć Ź Ą Ą Ś ć Ą Ą Ą Ś Ą ć Ą Ą ć Ą ć ć Ć Ź ć Ś Ź Ź ć Ź Ź ć Ź ź Ź Ś ź Ź ć ć Ń ź ć ć Ń Ć ź ć ć Ś ć ć ć Ź Ń ć Ź ć ć ź Ą Ś Ć Ź ź ź Ź ć ć Ś ź Ń ć ć ć ź Ą Ś Ń Ś ć ć Ź

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy uczestników szkolenia: Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu BROK 17.11.2009 roku Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne

Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne Mazowieckie Obserwatorium Terytorialne - koncepcja budowy narzędzia zarządzania województwem Projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej na sport, turystykę, promocję miast

Fundusze Unii Europejskiej na sport, turystykę, promocję miast Fundusze Unii Europejskiej na sport, turystykę, promocję miast Rafał Cieślak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH Standardowe środki rodki własnew kredyty/pożyczki yczki Bezzwrotne fundusze Unii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA 2016-2025 GIDLE 2016 CZYM TO JEST STRATEGIA? KLUCZOWYM ELEMENTEM PLANOWANIA ROZWOJU; MISJĄ; WIZJĄ; CELAMI; GWARANCJĄ DOBREGO RZĄDZENIA; ZAPEWNIENIEM DŁUGOTRWAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne)

Analiza SWOT. Silne strony (czynniki pozytywne) Analiza SWOT Porównanie analizy z ubiegłych lat do obecnej sytuacji na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 1. Czynniki wewnętrzne Silne strony (czynniki pozytywne) Duża atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta 2 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat Produktu oraz projekty Planów wdrożenia. Gmina Skawina Gmina Zielonki Gmina Michałowice

Opinie na temat Produktu oraz projekty Planów wdrożenia. Gmina Skawina Gmina Zielonki Gmina Michałowice Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Opinie na temat Produktu oraz projekty

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku Możliwości dofinansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego w świetle projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY,

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY, Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. PUŁAWY, 07.10.2014 Plan prezentacji Metodyka prac nad Strategią Struktura dokumentu Horyzont czasowy Strategii Wizja rozwoju Puław

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo międzysektorowe

Partnerstwo międzysektorowe Partnerstwo międzysektorowe Krzysztof Kwatera Trener FAOW Przykłady wyrażeń ze słowem partnerstwo Partnerstwo Publiczno-Prywatne Związki partnerskie Partnerstwo dla Pokoju Partnerstwo Gmin Partnerskie

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r.

Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej. Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Znaczenie Konsorcjum Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi w budowaniu produktu i promocji turystyki wiejskiej Warszawa 22 kwiecień 2017 r. Turystyka wiejska i jej przyszłość Turystyka wiejska powinna

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju

Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju Załącznik nr 2 ANALIZA SWOT/TOWS STRATEGII ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce

Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce seminarium Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce Białowieża, 3 grudnia 2010 roku Dorota Ławreszuk Zakład Badania Ssaków PAN OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI I ROZWIJANIE

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

ROLA AGROTURYSTYKI W ROZWOJU WIELOFUNKCJYJNYM WSI I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOCHODU GOSPODARSTW ROLNYCH

ROLA AGROTURYSTYKI W ROZWOJU WIELOFUNKCJYJNYM WSI I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOCHODU GOSPODARSTW ROLNYCH ROLA AGROTURYSTYKI W ROZWOJU WIELOFUNKCJYJNYM WSI I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ DOCHODU GOSPODARSTW ROLNYCH Prof. dr hab. Bogusław Sawicki Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ISTOTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo