Wykład 27. Elementy współczesnej fizyki atomów i cząsteczek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 27. Elementy współczesnej fizyki atomów i cząsteczek."

Transkrypt

1 1 Wykład 7 Elementy współczesnej fizyki atomów i cząsteczek. 1.1 Atom wodoru w mechanice kwantowej. Znalezienie poziomów energetycznych elektronu w atomie wodoru (a także układów wodoropodobnych: jonu helu He +, dwukrotnie zjonizowanego litu Li ++ i innych) sprowadza się do problemu ruchu elektronu w kulombowskim polu jądra. Energia potencjalna oddziaływania elektronu z jądrem, posiadającym ładunek Ze wynosi U ( r ) Ze =, 1.1 4πε r 0 Rysunek 1.1 gdzie r odległość między elektronem, a jądrem. Graficznie funkcja U(r) przedstawiona jest na rysunku 1.1, na którym jak widać maleje do minus nieskończoności wraz ze zmniejszaniem się r, czyli wraz z jego zbliżaniem do jądra. Stan elektronu w atomie wodoru jest opisany funkcją falową ψ, spełniającą stacjonarne równanie Schrödingera z uwzględnieniem 1.1: ψ m Ze + E + 4πε 0 ψ r = 0, 1.

2 gdzie E energia całkowita elektronu w atomie. Ponieważ pole, w którym porusza się elektron jest polem centralnym, to aby rozwiązać powyższe równanie zwykle wprowadza się sferyczny układ współrzędnych: r, υ, φ. Nie będziemy analitycznie rozwiązywać tego równania różniczkowego, a jedynie ograniczymy się do rozpatrzenia najważniejszych wniosków, które z niego wynikają. 1. Energia. W teorii równań różniczkowych udowadnia się, że równania typu 1. mają rozwiązania spełniające warunek jednoznaczności, skończoności i ciągłości funkcji falowej ψ, tylko dla energii własnych przyjmujących wartości: E n 4 1 Z me = (n = 1,, 3,...), 1.3 n 8h ε 0 tzn. dla ujemnego dyskretnego zbioru wartości energii własnych. W ten sposób, tak jak w przypadku nieskończenie głębokiej jamy potencjału i oscylatora harmonicznego, rozwiązanie równania Schrödingera dla atomu wodoru prowadzi do pojawienia się dyskretnych poziomów energetycznych. Dozwolone wartości E 1, E, E 3,... przedstawione są na rysunku 1.1 w postaci poziomych prostych. Najniższy poziom E 1 odpowiada najmniejszej energii całkowitej i nazywa się podstawowym, wszystkie pozostałe poziomy (E n > E 1, n =, 3,...) nazywają się wzbudzonymi. Jeżeli E < 0 to ruch elektronu jest związany znajduje się wewnątrz hiperbolicznej jamy potencjału. Z rysunku wynika, że w miarę wzrostu głównej liczby kwantowej n poziomy energetyczne położone są coraz gęściej i dla n =, E = 0. Dla E > 0 ruch elektronu nazywamy swobodnym może on oddalić się na nieskończoną odległość; obszar ciągłego widma E > 0 (część zakreskowana na rysunku) odpowiada atomowi zjonizowanemu. Energia jonizacji dla atomu wodoru jest równa 4 me E i = E1 = = 13, 55eV 8h ε 0. Wzór 1.3 pokrywa się ze wzorem otrzymanym przez Bohra (patrz wykład poprzedni). Jednak Bohr musiał wprowadzać dodatkowe postulaty, gdy tymczasem w mechanice kwantowej dyskretne wartości energii będąc wynikiem samej teorii, wynikają bezpośrednio z rozwiązania równania Schrödingera.

3 3. Liczby kwantowe. W mechanice kwantowej udowadnia się, że równanie Schrödingera spełniają funkcje własne ψ ( r, ϑ, ϕ ) nlm określone poprzez trzy liczby kwantowe: główną l liczbę kwantową n, orbitalną l i magnetyczną m l. Główna liczba kwantowa n, zgodnie z 1.3, określa poziomy energetyczne elektronu w atomie i może przybierać dowolne całkowite wartości: n = 1,,3,... Z rozwiązania równania Schrödingera wynika, że moment pędu (inaczej orbitalny moment pędu) elektronu jest skwantowany, tzn. nie może mieć wartości dowolnych, a jedynie określone wzorem ( + 1) L l = l l, 1.4 gdzie l orbitalna liczba kwantowa, które dla danego n może przyjmować wartości ( 1) l = 0,1,,..., n, 1.5 tzn. n wartości i określa moment pędu elektronu w atomie. Z rozwiązania równania Schrödingera wynika także, że wektor L l momentu pędu może mieć tylko takie orientacje w przestrzeni, dla których jego rzut L lz na kierunek z zewnętrznego pola magnetycznego przybiera wartości kwantowe będące wielokrotnością : L =, 1.6 lz m l gdzie m l magnetyczna liczba kwantowa, wartości której, przy danym l, mogą być: m l = l, l + 1,..., 1,0, + 1,..., l 1, l, 1.7 czyli l+1 wartości. W ten sposób, magnetyczna liczba kwantowa określa rzut wektora momentu pędu elektronu na zadany kierunek, przy czym wektor momentu pędu elektronu w atomie może mieć l+1 wartości.

4 4 Obecność magnetycznej liczby kwantowej m l powinno prowadzić do rozszczepienia w polu magnetycznym poziomu energetycznego o głównej liczbie kwantowej n na l+1 podpoziomów. W związku z tym w widmie atomu powinno się obserwować się rozszczepienie linii widmowych. Rzeczywiście rozszczepienie linii widmowych w zewnętrznym polu magnetycznym zostało odkryte przez fizyka holenderskiego P. Zeemana i nosi nazwę zjawiska Zeemana. Rozszczepienie poziomów energetycznych w zewnętrznym polu elektrycznym także zostało odkryte doświadczalnie i nosi nazwę zjawiska Starka. Pomimo, iż energia elektronu zależy tylko od głównej liczby kwantowej n, to każdej wartości własnej E n (oprócz E 1 ) odpowiada kilka funkcji własnych ψ nlml różniących się wartościami l i m l. W rezultacie atom wodoru może mieć jedną i tę samą wartość energii znajdując się w kilku różnych stanach. Ponieważ dla danego n orbitalna liczba kwantowa l może zmieniać się od 0 do n 1, a każdej wartości l odpowiada l +1 różnych wartości m l, to liczba różnych stanów odpowiadających danemu n jest równa n 1 l = 0 ( l + 1) = n. 1.8 Stany o jednakowych energiach nazywamy stanami zdegenerowanymi lub zwyrodniałymi, a liczbę stanów o jednakowej energii nazywamy krotnością degradacji. Rysunek 1.

5 5 Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w różnych miejscach atomu jest różne. Elektron w trakcie swojego ruchu jest jak gdyby rozmazany w całej objętości, tworząc jak gdyby obłok (chmurę) elektronowy, którego gęstość charakteryzuje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w różnych punktach objętości atomu. W mechanice kwantowej przyjmuje się, że liczby kwantowe n i l charakteryzują rozmiar i kształt obłoku elektronowego, a liczba kwantowa m l charakteryzuje zorientowanie obłoku w przestrzeni. W fizyce atomowej, przez analogię ze spektroskopią, stan elektronu opisany liczbą l = 0 nazywa się stanem s, stan opisany l = 1 stanem p, l = stanem d, l = 3 stanem f itd. Wartość głównej liczby kwantowej n umieszczana jest przed powyższymi oznaczeniami literowymi. Na przykład, elektrony w stanach z n = i l = 0 i 1 zaznacza się odpowiednio jako s i p. Na rysunku 1., jako przykład przedstawiono kształt chmury elektronowej dla przypadku n = 1 i n = pokazujące wartość wyrażenia nlm l ψ. 3. Widmo. Liczby kwantowe n, l i m l pozwalają na bardziej pełny opis widma atomowego niż to miało miejsce w przypadku teorii Bohra. W mechanice kwantowej pojawiają się tzw. reguły wyboru, ograniczające ilość możliwych przejść elektronów w atomie związanych z emisją i pochłanianiem światła. Udowodniono teoretycznie i doświadczalnie, że w przypadku dipolowego promieniowania elektronu, poruszającego się w centralnym i symetrycznym polu jądra atomowego możliwe są tylko takie przejścia, dla których: 1) zmiana orbitalnej liczby kwantowej spełnia warunek l = ±1 1.9 ) zmiana magnetycznej liczby kwantowej spełnia warunek m = 0, ± 1. l Dla widm optycznych zasady wyboru są praktycznie spełnione. W zasadzie jednak możliwa obserwacja słabych zabronionych linii, powstających na przykład podczas przejść ze zmianą l =. Pojawienie się takich linii wyjaśnia się tym, że ścisła teoria, zakazując przejścia dipolowe, pozwala na przejścia odpowiadające promieniowaniu wysyłanemu przez bardziej złożone układy ładunków, np. kwadrupole. Prawdopodobieństwo przejść

6 6 kwadrupolowych (przejścia z l = ) jest jednak znacznie mniejsze niż prawdopodobieństwo przejść dipolowych, dlatego linie zabronione są znacznie słabsze. E,eV Rysunek 1.3 Seria Lymana Seria Balmera Uwzględniając liczbę wszystkich możliwych stanów, odpowiadających danemu n i regułę wyboru 1.9 rozpatrzmy linie widmowe w atomie wodoru (Rysunek 1.3): Dla serii Lymana istnieją przejścia Dla serii Balmera np 1s (n = 1,, 3,...) np s, ns p, nd p (n 3, 4,...) itd. Przejście elektronu ze stanu podstawowego do wzbudzonego związane jest ze zwiększeniem energii atomu i może zachodzić tylko podczas dostarczania energii atomu z zewnątrz, np. w wyniku pochłonięcia przez atom fotonu. Ponieważ pochłaniający energię atom znajduje się na ogół w stanie podstawowym, to widmo atomu wodoru powinno składać się z linii odpowiadającym przejściom doświadczeniem. 1 s np (n =, 3,...), co jest całkowicie zgodne z 1. Stan elektronu -1s w atomie wodoru. Stan 1s elektronu w atomie wodoru jest stanem o symetrii sferycznej, tzn. nie zależy od kątów ϑ i ϕ. Funkcja falowa ψ elektronu w tym stanie określona jest tylko przez odległość r elektronu od jądra, tzn. ψ = ( r ) ψ 100, gdzie cyfry 100 pokazują odpowiednio, że n = 1, l = 0, m l

7 7 = 0. Równaniu Schrödingera dla stanu 1s elektronu w atomie wodoru odpowiada funkcja w postaci r a ψ = Ce / 1.10 gdzie a 4 ( ) πε me = - wielkość pokrywająca się z pierwszym promieniem Bohra w 0 / atomie wodoru, C pewna stała określona przez warunek normalizacji. Dzięki symetrii sferycznej funkcji ψ prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w odległości r jest takie samo we wszystkich kierunkach. Dlatego też, element objętości dv, odpowiadający jednakowej gęstości prawdopodobieństwa, zwykle jest przedstawiony w postaci objętości warstwy kulistej o promieniu r i grubości dr: dv = 4πr dr. Wtedy, zgodnie z warunkiem normalizacji i 1.10 r / a 1 = dv = C e 4πr dr 0 ψ. 0 Po scałkowaniu otrzymujemy, że 1 C = πa Podstawiając wzór 1.11 do 1.10 otrzymamy znormalizowaną funkcję falową, odpowiadającą stanowi 1s elektronu w atomie wodoru: 1 r / a ( r ) e ψ 100 =. 1.1 π 3 a Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w elemencie objętości dv jest równe dw = ψ dv = ψ 4πr dr. Podstawiając do tego wzoru funkcję falową 1.1 otrzymamy

8 8 dw 1 r / a = e 4πr dr. 3 πa Znajdźmy te odległości r max od jądra, w których elektron może być znaleziony z największym prawdopodobieństwem. Badając wyrażenie dw/dr określające maksimum, otrzymamy, że r max = a. W rezultacie elektron jest znajdowany z największym prawdopodobieństwem w odległościach odpowiadających promieniowi Bohra. Wydawało by się więc, że podejście kwantowo-mechaniczne daje całkowitą zgodność z teorią Bohra. Jednak, zgodnie z teorią Bohra prawdopodobieństwo (W kl ) znalezienia elektronu w stanie 1s jest różna od zera tylko dla r = a, gdy tymczasem, zgodnie z mechaniką kwantową (W kw ) w odległości r = a, prawdopodobieństwo osiąga tylko wartość maksymalną, a pozostałej przestrzeni jest różna od zera (Rysunek 1.4). W ten sposób, w stanie podstawowym atomu wodoru najbardziej prawdopodobną odległością od jądra jest odległość równa promieniowi Bohra. Na tym polega sens kwantowo-mechaniczny promienia Bohra. W kl (r) W kw (r) Rysunek Spin elektronu. Spinowa liczba kwantowa. O.Stern i W.Gerlach przeprowadzając bezpośrednie pomiary momentów magnetycznych, odkryli (19) rozszczepienie wąskiej wiązki atomów wodoru, które wiadomo, iż znajdowały się w stanie s pod działaniem niejednorodnego pola magnetycznego na dwie oddzielne wiązki atomów. Wstanie s moment pędu elektronu jest równy zero. Moment magnetyczny atomu, związany z orbitalnym ruchem elektronu jest proporcjonalny do momentu mechanicznego, dlatego jest on równy zeru i pole magnetyczne nie powinno wpływać na ruch atomów wodoru w stanie podstawowym, tzn. nie powinno się obserwować żadnego rozszczepienia. Jednak po zastosowaniu czułych spektroskopów udowodniono, że linie widmowe wodoru wykazują subtelną strukturę (są dubletami) nawet jeżeli nie ma pola magnetycznego.

9 9 W celu wyjaśnienia takiej struktury linii widmowych, a także szeregu innych trudności pojawiających się w fizyce atomowej fizycy amerykańscy S. Goudsmit i G. Uhlenbeck w 195 roku wysunęli hipotezę, że elektron posiada swój własny niezniszczalny moment pędu, nie związany z ruchem elektronu w przestrzeni spin. Spin elektronu (i wszystkich pozostałych mikrocząstek) jest wielkością kwantową i nie ma odpowiednika klasycznego; jest to nieodłączna wewnętrzna własność elektronu, podobnie jak jego masa czy ładunek. Posiadanie przez elektron spinu wynika z otrzymanego przez P. Diraca relatywistycznego, kwantowego równania dla elektronu. Jeżeli elektronowi przypisuje się własny mechaniczny moment pędu (spin) L s, to związany jest z nim pewien własny moment magnetyczny p ms. Zgodnie z ogólnymi wnioskami mechaniki kwantowej spin jest skwantowany zgodnie z równaniem ( ) L s = s s + 1, gdzie s spinowa liczba kwantowa. Analogicznie do orbitalnego momentu pędu, rzut L sz jest skwantowany tak, że wektor L s może przyjmować s + 1 orientacji. Ponieważ w doświadczeniach Sterna i Gerlacha były obserwowane tylko dwie orientacje, to s + 1 =, skąd 1 s =. Rzut spinu na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego jest wielkością kwantową, określoną wielkością analogiczną do 1.6: L = sz m s gdzie m s magnetyczna spinowa liczba kwantowa; może przybierać tylko wartości:. m s 1 = ± W ten sposób dane doświadczalne doprowadziły do konieczności scharakteryzowania elektronów (i ogólnie mikrocząstek) poprzez dodatkowy wewnętrzny stopień swobody. Dlatego też w celu pełnego opisania stanu elektronu w atomie należy obok głównej, orbitalnej i magnetycznej liczby podawać dodatkowo magnetyczną spinową liczbę kwantową. 1.4 Zasada nierozróżnialności identycznych cząstek. Fermiony i bozony.

10 10 Jeżeli przejść od rozpatrzenia ruchu jednej cząstki (jednego elektronu) do układów wieloelektronowych, to pojawiają się dodatkowe własności, nie mające odpowiednika w fizyce klasycznej. Niech kwantowo-mechaniczny układ składa się z jednakowych cząstek, na przykład elektronów. Wszystkie elektrony mają jednakowe własności fizyczne masę, ładunek elektryczny, spin i inne wewnętrzne własności (np. liczby kwantowe). Takie cząstki nazywamy identycznymi. Nietypowe własności jednakowych identycznych cząstek przejawiają się w podstawowej zasadzie mechaniki kwantowej zasadzie nierozróżnialności cząstek identycznych, zgodnie z którą niemożliwe jest eksperymentalne rozróżnienie cząstek identycznych. W mechanice klasycznej nawet jednakowe cząstki w zasadzie dają się rozróżnić ze względu na położenie i pęd. Jeżeli cząstki w jakiejś chwili czasu ponumerować, to w następnych chwilach można prześledzić tor poruszania się dowolnej z nich. Cząstki klasyczne, w ten sposób, posiadają indywidualność, dlatego też mechanika klasyczna układów złożonych z jednakowych cząstek nie różni się od mechaniki klasycznej układów składających się z różnych cząstek. W mechanice kwantowej sytuacja jest inna. Ze związków nieoznaczoności wynika, że dla mikrocząstek w ogóle nie pasuje pojęcie trajektorii; stan cząstki opisywany jest funkcją falową, pozwalającą wyliczyć tylko prawdopodobieństwo ( ψ ) znalezienia mikrocząstki w okolicach jakiegoś punktu przestrzeni. Jeżeli jednak dwie funkcje falowe identycznych cząstek pokrywają się w przestrzeni, to decydowanie jaka cząstka znajduje w danej okolicy pozbawiona jest zupełnie sensu: można jedynie mówić o prawdopodobieństwie znajdowania się w danym obszarze jednej z cząstek identycznych. W ten sposób w mechanice kwantowej cząstki identyczne całkowicie tracą swoją indywidualność i stają się nierozróżnialnymi. Uwzględniając sens fizyczny zapisać w postaci ψ, zasadę nierozróżnialności cząstek identycznych można ( x, x ) ψ ( x x ) ψ =, , 1 gdzie x 1, i x odpowiednio zbiór przestrzennych i spinowych współrzędnych pierwszej i drugiej cząstki. Z równania 1.13 wynika, że możliwe są dwa przypadki: ( x, x ) ψ ( x x ) ψ = ±, 1, 1

11 11 tzn. zasada nierozróżnialności identycznych cząstek prowadzi do określonej symetrii funkcji falowych. Jeżeli podczas zamiany miejscami cząstek funkcja falowa nie zmienia znaku, to nazywa się symetryczną, jeżeli zmienia znak asymetryczną. Zmiana znaku funkcji falowej nie oznacza zmiany stanu, ponieważ sens fizyczny i tak posiada tylko kwadrat modułu funkcji falowej. W mechanice kwantowej udowadnia się, że charakter symetrii nie zmienia się z czasem. Jest to dowodem na to, że własność symetrii czy antysymetrii jest cechą danego typu mikrocząstek. Doświadczenie pokazuje, że symetria lub asymetria funkcji falowych jest określona poprzez spin cząstek. W zależności od charakteru symetrii wszystkie cząstki elementarne i utworzone z nich układy (atomy, cząsteczki) dzielą się na dwa typy. Cząstki ze spinem połówkowym (np. elektrony, protony, neutrony) są opisane antysymetryczną funkcją falową i podlegają rozkładowi Fermiego-Diraca; cząstki te nazywają się fermionami. Cząstki ze spinem całkowitym lub połówkowym (np. mezony π, lub fotony) opisywane symetrycznymi funkcjami falowymi podlegają rozkładowi Bosego-Einsteina i nazywają się bozonami. Cząstki złożone (np. jądra atomowe) złożone z nieparzystej ilości identycznych fermionów są fermionami (całkowity spin jest połówkowy), a z parzystej ilości fermionów są bozonami (całkowity spin jest liczbą całkowitą). Zależność charakteru symetrii funkcji falowych układu cząstek identycznych w zależności od spinu cząstek została teoretycznie uzasadniona przez szwajcarskiego fizyka W. Pauliego, co było jeszcze jednym dowodem na to, że spin jest podstawową charakterystyczną cechą mikrocząstek. 1.5 Zakaz Pauliego. Rozmieszczenie elektronów w atomie. Jeżeli identyczne cząstki mają jednakowe liczby kwantowe, to ich funkcja falowa jest symetryczna względem przestawienia cząstek. Stąd wynika, że dwa jednakowe fermiony, wchodzące w skład jednego układu nie mogą znajdować się w jednakowym stanie, ponieważ fermiony powinny mieć funkcję falową antysymetryczną. Uogólniając dane doświadczalne W. Pauli sformułował zasadę, zgodnie z którym w naturze spotyka się układy fermionów tylko w stanach, opisywanych antysymetrycznymi funkcjami falowymi (sformułowanie kwantowomechaniczne zakazu Pauliego). Z podanego twierdzenia wynika podstawowe sformułowanie zasady Pauliego, która została wprowadzona przez niego do teorii kwantowej jeszcze przed stworzeniem mechaniki

12 1 kwantowej: w układzie jednakowych fermionów dowolne dwa z nich nie mogą jednocześnie znajdować się w jednym i tym samym stanie. Należy zwrócić uwagę, że ilość jednakowych bozonów znajdujących się w tym samym stanie nie jest ograniczone. Przypomnijmy, że stan elektronu w atomie jednoznacznie jest określony poprzez podanie czterech liczb kwantowych: głównej n (n = 1,, 3,...), orbitalnej l (l = 0, 1,,...n - 1), magnetycznej m l (m l = -l,...-1, 0, +1,...+l), spinowej m s (m s = 1 1 +, ). Rozkład elektronów w atomie podlega zakazowi Pauliego, który w tym wypadku może być zastosowany w swoim najprostszym sformułowaniu: w jednym i tym samym atomie nie może znajdować się więcej niż jeden elektron z jednakowym zestawem czterech liczb kwantowych n, l, m l, m s tzn. Z(n, l, m l, m s ) = 0 lub 1 Gdzie Z(n, l, m l, m s ) ilość elektronów znajdujących się w stanie kwantowym opisanym przez zestaw czterech liczb kwantowych n, l, m l, m s. W rezultacie zakaz Pauliego stwierdza, że dwa elektrony, związane z danym atomem, muszą różnić się wartością co najmniej jednej liczby kwantowej. Zgodnie ze wzorem 1.8 danemu n odpowiada n różnych stanów różniących się wartościami l i m l. Liczba kwantowa m s może przyjmować tylko dwie wartości ( 1 ) ±. Dlatego Z(n) maksymalna liczba elektronów, znajdujących się w stanach określonych daną główną liczbą kwantową n jest równa n, ponieważ Z n 1 ( n) ( l + 1) = n = l = 0.

13 13 Zbiór elektronów w atomie wielo-elektronowym, posiadający daną liczbę kwantową tworzy powłokę elektronową. W każdej z powłok elektrony podzielone są na podpowłoki odpowiadające danemu l. Ponieważ orbitalna liczba kwantowa przyjmuje wartości od 0 do n 1, to liczba podpowłok jest równa numerowi porządkowemu n-tej powłoki. Ilość elektronów w podpowłoce jest określone magnetycznymi i spinowymi liczbami kwantowymi: maksymalna ilość elektronów z danym l jest równa (l + 1). Oznaczenia powłok, jak również rozkład elektronów w powłokach i podpowłokach jest przedstawione w tabeli: Główna liczba kwantowa n Symbol powłoki K L M N O Maksymalna liczba elektronów w powłoce Orbitalna liczba kwantowa l Symbol podpowłoki 1s s p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g Maksymalna liczba elektronów w podpowłoce Układ okresowy pierwiastków Mendelejewa. Zakaz Pauliego, który stanowi podstawę systematyki zapełniania stanów elektronowych w atomie; pozwala objaśnić okresowy układ pierwiastków Mendelejewa. Okres Pierwiaste k

14 14 Ponieważ własności chemiczne i niektóre własności fizyczne pierwiastków zależą od zewnętrznych (elektronów walencyjnych), to okresowość własności chemicznych pierwiastków powinna być związana z określoną okresowością rozkładu elektronów w atomach. Dlatego też, aby objaśnić tablicę Mendelejewa będziemy zakładać, że każdy następny pierwiastek powstaje z poprzedniego poprzez dodanie do jądra jednego protonu i odpowiednio jednego elektronu do powłoki elektronowej atomu. Zaniedbamy oddziaływanie elektronów między sobą, wnosząc, tam gdzie jest to konieczne odpowiednie poprawki. Atomy pierwiastków chemicznych będziemy rozpatrywać w ich podstawowym stanie. Jedyny elektron wodoru znajduje się w stanie 1s, scharakteryzowanym liczbami kwantowymi n = 1, l = 0, m l = 0, m s = ± 1/ (kierunek jego spinu jest dowolny). Obydwa elektrony atomu He znajdują si w stanie 1s, ale mają antyrównoległe orientacje spinów. Konfiguracja elektronowa atomu He jest zapisywana w postaci 1s (dwa elektrony 1s). Na atomie helu ulega zakończenie zapełnianie K-tej powłoki, co odpowiada zakończeniu I okresu układu okresowego pierwiastków (patrz tablica poniżej). Trzeci elektron Li (Z = 3), zgodnie z zakazem Pauliego, nie może już znajdować się całkowicie zapełnionej K-tej powłoce i zajmuje najniższy energetycznie stan z n = (powłoka L), tzn. stan s. Konfiguracja elektronowa litu ma postać 1s s. Atom Li rozpoczyna II okres układu okresowego pierwiastków. Czwarty elektron Be (Z = 4) kończy zapełnianie podpowłoki s. W następnych sześciu pierwiastkach od B (Z = 5) do Ne (Z = 10) następuje stopniowe zapełnianie podpowłoki p. II okres układu okresowego kończy się na neonie neutralnym gazie, w którym podpowłoka p jest całkowicie zapełniona.

15 15 Jedenasty elektron Na (Z = 11) znajduje się w powłoce M (n = 3) i zajmuje najniższy stan 3s. Konfiguracja elektronowa posiada postać 1s s p 6 3s. Elektron 3s jest elektronem walencyjnym (tak jak elektron p w Li), dlatego własności optyczne Na są zbliżone do własności Li. Ar (Z = 18) ma własności podobne do He, Ne: w jego zewnętrznej powłoce wszystkie stany s i p są zapełnione. Ar jest obojętnym chemicznie gazem i zamyka III okres układu pierwiastków. Dziewiętnasty elektron K (Z = 19) powinien zajmować stan 3d w powłoce M. Jednak zarówno chemicznie jak i fizycznie atom K jest podobny do atomów Li i Na, które posiadają zewnętrzny elektron walencyjny w stanie s. Dlatego też, 19-ty elektron walencyjny potasu także powinien znajdować się w stanie s, jednak może to być tylko stan nowej powłoki (powłoki N). Oznacza to, że zapełnianie powłoki N dla K zaczyna się przy nie zapełnionej do końca powłoce M. Oznacz to, że w rezultacie oddziaływań elektronów między sobą stan n = 4, l = 0 posiada mniejszą energię niż stan n = 3, l =. Własności spektroskopowe i chemiczne Ca (Z = 0) pokazują, że jego 0-ty elektron znajduje się również w stanie 4s powłoki N. W następnych pierwiastkach następuje zapełnianie powłoki M (od Sc (Z = 1) do Zn (Z = 30)). Dalej powłoka N jest zapełniana do Kr (Z = 36), który tak samo jak poprzednio Ne i Ar, ma zapełnione całkowicie stany s i p zewnętrznej powłoki. Na kryptonie kończy się IV okres układu okresowego pierwiastków. Podobną analizę można zastosować do pozostałych pierwiastków układu Mendelejewa. Zwróćmy jedynie uwagę, że początkowe pierwiastki następnych okresów Rb, Cs, Fr również są pierwiastkami alkalicznymi. Oprócz tego atomy gazów obojętnych (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) zajmują w tablicy oddzielne położenie w każdym z nich stany s i p powłoki zewnętrznej są całkowicie zapełnione i na nich kończą się kolejne okresy układu okresowego. Każdą z dwu grup pierwiastków lantanowce (od lantanu (Z = 57) do lutetu (Z = 71)) i aktynowce (od aktynu (Z = 89) do lorensa (Z = 103)) należy umieszczać w dwóch komórkach układu okresowego, ponieważ własności chemiczne w obrębie jednej grupy są bardzo zbliżone. Wynika to z tego, iż dla lantanowców wypełnianie podpowłoki 4f, która może zawierać 14 elektronów, zaczyna się dopiero po tym w całości zostaną zapełnione podpowłoki 5s, 5p, i 6s. Dlatego też, dla tych pierwiastków zewnętrzna powłoka P (6s ) jest jednakowa. Analogicznie dla aktynowców, powłoka Q (7s ) jest taka sama. W ten sposób, odkryta przez Mendelejewa okresowość własności chemicznych pierwiastków, daje się wyjaśnić powtarzalnością struktury zewnętrznych powłok pokrewnych pierwiastków. Tak więc, gazy obojętne mają jednakowe zewnętrzne powłoki składające się z 8 elektronów; w zewnętrznej powłoce metali alkalicznych (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) znajduje się

16 16 tylko jeden elektron s; w zewnętrznej powłoce metali ziem alkalicznych (Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) znajdują się dwa elektrony s; gadoliny (F, Cl, Br, I, At) mają powłoki, w których brakuje jednego elektronu do pełnego zapełnienia powłoki tak jak w gazach obojętnych.

Wykład Budowa atomu 3

Wykład Budowa atomu 3 Wykład 14. 12.2016 Budowa atomu 3 Model atomu według mechaniki kwantowej Równanie Schrödingera dla atomu wodoru i jego rozwiązania Liczby kwantowe n, l, m l : - Kwantowanie energii i liczba kwantowa n

Bardziej szczegółowo

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków Budowa atomów Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków Model atomu Bohra atom zjonizowany (ciągłe wartości energii) stany wzbudzone jądro Energia (ev) elektron orbita stan podstawowy Poziomy

Bardziej szczegółowo

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków). Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków). 1925r. postulat Pauliego: Na jednej orbicie może znajdować się nie więcej

Bardziej szczegółowo

Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru

Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru Efekt Zeemana Atom wodoru wg mechaniki kwantowej ms = magnetyczna liczba spinowa ms = -1/2, do pełnego opisu stanu elektronu potrzebna jest ta liczba własność

Bardziej szczegółowo

Wykład 27 Wersja robocza. Elementy współczesnej fizyki atomów i cząsteczek.

Wykład 27 Wersja robocza. Elementy współczesnej fizyki atomów i cząsteczek. Wykłady z fizyki Piotr Posmykiewicz 1 Wykład 7 Wersja robocza. Elementy współczesnej fizyki atomów i cząsteczek. 7.1 Atom wodoru w mechanice kwantowej. Znalezienie poziomów energetycznych elektronu w atomie

Bardziej szczegółowo

Atom wodoru w mechanice kwantowej. Równanie Schrödingera

Atom wodoru w mechanice kwantowej. Równanie Schrödingera Fizyka atomowa Atom wodoru w mechanice kwantowej Moment pędu Funkcje falowe atomu wodoru Spin Liczby kwantowe Poprawki do równania Schrödingera: struktura subtelna i nadsubtelna; przesunięcie Lamba Zakaz

Bardziej szczegółowo

Atom wodoru. Model klasyczny: nieruchome jądro +p i poruszający się wokół niego elektron e w odległości r; energia potencjalna elektronu:

Atom wodoru. Model klasyczny: nieruchome jądro +p i poruszający się wokół niego elektron e w odległości r; energia potencjalna elektronu: ATOM WODORU Atom wodoru Model klasyczny: nieruchome jądro +p i poruszający się wokół niego elektron e w odległości r; energia potencjalna elektronu: U = 4πε Opis kwantowy: wykorzystując zasadę odpowiedniości

Bardziej szczegółowo

Stara i nowa teoria kwantowa

Stara i nowa teoria kwantowa Stara i nowa teoria kwantowa Braki teorii Bohra: - podane jedynie położenia linii, brak natężeń -nie tłumaczy ilości elektronów na poszczególnych orbitach - model działa gorzej dla atomów z więcej niż

Bardziej szczegółowo

Atom wodoru i jony wodoropodobne

Atom wodoru i jony wodoropodobne Atom wodoru i jony wodoropodobne dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ ireneusz.owczarek@p.lodz.pl http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek 2012/13 Spis treści Spis treści 1. Model Bohra atomu wodoru 2 1.1. Porządek

Bardziej szczegółowo

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Fizyka 3.3 WYKŁAD II Fizyka 3.3 WYKŁAD II Promieniowanie elektromagnetyczne Dualizm korpuskularno-falowy światła Fala elektromagnetyczna Strumień fotonów o energii E F : E F = hc λ c = 3 10 8 m/s h = 6. 63 10 34 J s Światło

Bardziej szczegółowo

Elektronowa struktura atomu

Elektronowa struktura atomu Elektronowa struktura atomu Model atomu Bohra oparty na teorii klasycznych oddziaływań elektrostatycznych Elektrony mogą przebywać tylko w określonych stanach, zwanych stacjonarnymi, o określonej energii

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg Mechanika kwantowa Erwin Schrödinger (1887-1961) Werner Heisenberg 1901-1976 Falowe równanie ruchu (uproszczenie: przypadek jednowymiarowy) Dla fotonów Dla cząstek Równanie Schrödingera y x = 1 c y t y(

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Elektron fala stojąca wokół jądra Mechanika kwantowa Równanie Schrödingera Ĥ E ψ H ˆψ = Eψ operator różniczkowy

Bardziej szczegółowo

Wykład Atom o wielu elektronach Laser Rezonans magnetyczny

Wykład Atom o wielu elektronach Laser Rezonans magnetyczny Wykład 21. 12.2016 Atom o wielu elektronach Laser Rezonans magnetyczny Jeszcze o atomach Przypomnienie: liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru, zakaz Pauliego, powłoki, podpowłoki, orbitale, Atomy wieloelektronowe

Bardziej szczegółowo

Układy wieloelektronowe

Układy wieloelektronowe Układy wieloelektronowe spin cząstki nierozróżnialność cząstek a symetria funkcji falowej fermiony i bozony przybliżenie jednoelektonowe wyznacznik Slatera konfiguracje elektronowe atomów ciało posiadające

Bardziej szczegółowo

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski Fizyka 2 wykład 14 Janusz Andrzejewski Atom wodoru Wczesne modele atomu -W czasach Newtona atom uważany była za małą twardą kulkę co dość dobrze sprawdzało się w rozważaniach dotyczących kinetycznej teorii

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej Wykład 12 9 stycznia 2017 A.F.Żarnecki Podstawy

Bardziej szczegółowo

CHEMIA 1. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna ATOM.

CHEMIA 1. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna ATOM. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne kierunek lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu.pl CHEMIA 1 ATOM Budowa atomu - jądro, zawierające

Bardziej szczegółowo

Atomy wieloelektronowe

Atomy wieloelektronowe Wiązania atomowe Atomy wieloelektronowe, obsadzanie stanów elektronowych, układ poziomów energii. Przykładowe konfiguracje elektronów, gazy szlachetne, litowce, chlorowce, układ okresowy pierwiastków,

Bardziej szczegółowo

Model Bohra budowy atomu wodoru - opis matematyczny

Model Bohra budowy atomu wodoru - opis matematyczny Model Bohra budowy atomu wodoru - opis matematyczny Uwzględniając postulaty kwantowe Bohra, można obliczyć promienie orbit dozwolonych, energie elektronu na tych orbitach, wartość prędkości elektronu na

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej Wykład 13 8 stycznia 2018 A.F.Żarnecki Podstawy

Bardziej szczegółowo

26 Okresowy układ pierwiastków

26 Okresowy układ pierwiastków 26 Okresowy układ pierwiastków Przyjmując procedurę Hartree ego otrzymujemy poziomy numerowane, jak w atomie wodoru, liczbami kwantowymi (n, l, m) z tym, że degeneracja ze względu na l na ogół już nie

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

II.3 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy

II.3 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy II.3 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy 1. Atom helu: struktura poziomów, reguły wyboru, 2. Zakaz Pauliego, 3. Moment pędu w atomach wieloelektronowych: sprzężenie LS i

Bardziej szczegółowo

III.1 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy

III.1 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy III.1 Atom helu i zakaz Pauliego. Atomy wieloelektronowe. Układ okresowy r. akad. 2004/2005 1. Atom helu: struktura poziomów, reguły wyboru, 2. Zakaz Pauliego, 3. Moment pędu w atomach wieloelektronowych:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %. Informacje ogólne Wykład 28 h Ćwiczenia 14 Charakter seminaryjny zespołu dwuosobowe ~20 min. prezentacje Lista tematów na stronie Materiały do wykładu na stronie: http://urbaniak.fizyka.pw.edu.pl Zaliczenie:

Bardziej szczegółowo

Liczby kwantowe n, l, m l = 0 l =1 l = 2 l = 3

Liczby kwantowe n, l, m l = 0 l =1 l = 2 l = 3 Liczby kwantowe Rozwiązaniem równania Schrödingera są pewne funkcje własne, które można scharakteryzować przy pomocy zestawu trzech liczb kwantowych n, l, m. Liczby kwantowe nie mogą być dowolne, muszą

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 13. Fizyka atomowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 13. Fizyka atomowa.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 13. Fizyka atomowa Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ ZASADA PAULIEGO Układ okresowy pierwiastków lub jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI

ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI ANALIZA ŚLADÓW METODA ICP-OES Optyczna spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie WYKŁAD 4 Rodzaje widm i mechanizm ich powstania PODSTAWY SPEKTROSKOPII

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium 1. Zagadnienia na konwersatorium

Konwersatorium 1. Zagadnienia na konwersatorium Konwersatorium 1 Zagadnienia na konwersatorium 1. Omów reguły zapełniania powłok elektronowych. 2. Podaj konfiguracje elektronowe dla atomów Cu, Ag, Au, Pd, Pt, Cr, Mo, W. 3. Wyjaśnij dlaczego występują

Bardziej szczegółowo

II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym

II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym Jan Królikowski Fizyka IVBC 1 II.4.1 Ogólne własności wektora kwantowego momentu pędu Podane poniżej własności kwantowych wektorów

Bardziej szczegółowo

I. Budowa atomu i model atomu wg. Bohra. 1. Atom - najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości. Jądro atomowe - protony i neutrony

I. Budowa atomu i model atomu wg. Bohra. 1. Atom - najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości. Jądro atomowe - protony i neutrony Materiał powtórzeniowy do sprawdzianów - konfiguracja elektronowa, elektrony walencyjne, współczesny układ pierwiastków chemicznych, przykładowe zadania z rozwiązaniami. I. Budowa atomu i model atomu wg.

Bardziej szczegółowo

Stany skupienia materii

Stany skupienia materii Stany skupienia materii Ciała stałe - ustalony kształt i objętość - uporządkowanie dalekiego zasięgu - oddziaływania harmoniczne Ciecze -słabo ściśliwe - uporządkowanie bliskiego zasięgu -tworzą powierzchnię

Bardziej szczegółowo

Fizyka atomowa r. akad. 2012/2013

Fizyka atomowa r. akad. 2012/2013 r. akad. 2012/2013 wykład VII - VIII Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka atomowa Zakład Biofizyki 1 Spin elektronu Elektrony posiadają własny moment pędu L s. nazwany spinem. Wartość spinu

Bardziej szczegółowo

Zasady obsadzania poziomów

Zasady obsadzania poziomów Zasady obsadzania poziomów Model atomu Bohra Model kwantowy atomu Fala stojąca Liczby kwantowe -główna liczba kwantowa (n = 1,2,3...) kwantuje energię elektronu (numer orbity) -poboczna liczba kwantowa

Bardziej szczegółowo

Atomy mają moment pędu

Atomy mają moment pędu Atomy mają moment pędu Model na rysunku jest modelem tylko klasycznym i jak wiemy z mechaniki kwantowej, nie odpowiada dokładnie rzeczywistości Jednakże w mechanice kwantowej elektron nadal ma orbitalny

Bardziej szczegółowo

Wykład Budowa atomu 2

Wykład Budowa atomu 2 Wykład 7.12.2016 Budowa atomu 2 O atomach cd Model Bohra podsumowanie Serie widmowe O czym nie mówi model Bohra Wzbudzenie, emisja, absorpcja O liniach widmowych Kwantowomechaniczny model atomu sformułowanie

Bardziej szczegółowo

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki? Mechanika kwantowa Równanie Schrödingera Ĥ E ψ H ˆψ = Eψ operator różniczkow Hamiltona energia funkcja falowa h d d d + + m d d dz

Bardziej szczegółowo

Własności jąder w stanie podstawowym

Własności jąder w stanie podstawowym Własności jąder w stanie podstawowym Najważniejsze liczby kwantowe charakteryzujące jądro: A liczba masowa = liczbie nukleonów (l. barionów) Z liczba atomowa = liczbie protonów (ładunek) N liczba neutronów

Bardziej szczegółowo

Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały

Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały WYKŁAD 1 Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały sformułowanie praw fizyki kwantowej: promieniowanie katodowe

Bardziej szczegółowo

Widmo sodu, serie. p główna s- ostra d rozmyta f -podstawowa

Widmo sodu, serie. p główna s- ostra d rozmyta f -podstawowa Widmo sodu, serie p główna s- ostra d rozmyta f -podstawowa Przejścia dozwolone w Na Reguły wyboru: l =± 1 Diagram Grotriana dla sodu, z lewej strony poziomy energetyczne wodoru; należy zwrócić uwagę,

Bardziej szczegółowo

13.1 Układy helopodobne (trójcząstkowe układy dwuelektronowe)

13.1 Układy helopodobne (trójcząstkowe układy dwuelektronowe) Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI 1 Rozdział 13 UKŁADY KILKU CZĄSTEK W MECHANICE KWANTOWEJ 13.1 Układy helopodobne (trójcząstkowe układy dwuelektronowe) Zajmiemy się kwantowym opisem atomu He

Bardziej szczegółowo

Chemia Ogólna wykład 1

Chemia Ogólna wykład 1 Chemia Ogólna wykład 1 Materia związki chemiczne cząsteczka http://scholaris.pl/ obojętne elektrycznie indywiduum chemiczne, złożone z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale połączone wiązaniami

Bardziej szczegółowo

gęstością prawdopodobieństwa

gęstością prawdopodobieństwa Funkcja falowa Zgodnie z hipotezą de Broglie'a, cząstki takie jak elektron czy proton, mają własności falowe. Własności falowe cząstki (lub innego obiektu) w mechanice kwantowej opisuje tzw. funkcja falowa(,t)

Bardziej szczegółowo

Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym i elektrycznym

Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym i elektrycznym Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym i elektrycznym 1. Kwantowanie przestrzenne momentów magnetycznych i rezonans spinowy 2. Efekt Zeemana (normalny i anomalny) oraz zjawisko Paschena-Backa 3. Efekt Starka

Bardziej szczegółowo

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH Skolektywizowane elektrony w metalu Weźmy pod uwagę pewną ilość atomów jakiegoś metalu, np. sodu. Pojedynczy atom sodu zawiera 11 elektronów o konfiguracji 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Bardziej szczegółowo

Energetyka Jądrowa. Wykład 28 lutego Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Energetyka Jądrowa. Wykład 28 lutego Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Energetyka Jądrowa Wykład 8 lutego 07 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Model atomu. Promieniowanie atomów 8.II.07 EJ - Wykład / r

Bardziej szczegółowo

Atom wodoropodobny. Biegunowy układ współrzędnych. współrzędne w układzie. kartezjańskim. współrzędne w układzie. (x,y,z) biegunowym.

Atom wodoropodobny. Biegunowy układ współrzędnych. współrzędne w układzie. kartezjańskim. współrzędne w układzie. (x,y,z) biegunowym. Atom wodoropodobny z współrzędne w układzie kartezjańskim r sinθ cosφ x r cosθ φ θ r r sinθ (x,y,z) r sinθ sinφ Biegunowy układ współrzędnych y funkcja faowa współrzędne w układzie biegunowym ( ) r,θ,φ

Bardziej szczegółowo

Atomowa budowa materii

Atomowa budowa materii Atomowa budowa materii Wszystkie obiekty materialne zbudowane są z tych samych elementów cząstek elementarnych Cząstki elementarne oddziałują tylko kilkoma sposobami oddziaływania wymieniając kwanty pól

Bardziej szczegółowo

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl Plan ogólny Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie, czyli czym będziemy się

Bardziej szczegółowo

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki c Adam Bechler 2006 Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego Rezonansowe oddziaływanie układu atomowego z promieniowaniem "! "!! # $%&'()*+,-./-(01+'2'34'*5%.25%&+)*-(6

Bardziej szczegółowo

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika Fizyka 3 Konsultacje: p. 39, Mechatronika marzan@mech.pw.edu.pl Zaliczenie: 1 sprawdzian 30 pkt 15.1 18 3.0 18.1 1 3.5 1.1 4 4.0 4.1 7 4.5 7.1 30 5.0 http:\\adam.mech.pw.edu.pl\~marzan Program: - elementy

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Fizyki. Kwanty

Wykłady z Fizyki. Kwanty Wykłady z Fizyki 10 Kwanty Zbigniew Osiak OZ ACZE IA B notka biograficzna C ciekawostka D propozycja wykonania doświadczenia H informacja dotycząca historii fizyki I adres strony internetowej K komentarz

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr Agata Wiśniewska PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIEJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A)

Opracowała: mgr Agata Wiśniewska PRZYKŁADOWE SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIEJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A) PRZYKŁADOW SPRAWDZIANY WIADOMOŚCI l UMIJĘTNOŚCI Współczesny model budowy atomu (wersja A) 1. nuklid A. Zbiór atomów o tej samej wartości liczby atomowej. B. Nazwa elektrycznie obojętnej cząstki składowej

Bardziej szczegółowo

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a Modele atomu wodoru Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a Demokryt: V w. p.n.e najmniejszy, niepodzielny metodami chemicznymi składnik materii. atomos - niepodzielny Co to jest atom? trochę

Bardziej szczegółowo

Zad: 1 Spośród poniższych jonów wybierz te, które mają identyczną konfigurację elektronową:

Zad: 1 Spośród poniższych jonów wybierz te, które mają identyczną konfigurację elektronową: Zad: 1 Spośród poniższych jonów wybierz te, które mają identyczną konfigurację elektronową: Zad: 2 Zapis 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 (K 2 L 8 M 4 ) przedstawia konfigurację elektronową atomu A. argonu. B.

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Atomy wieloelektronowe

Wykład 16: Atomy wieloelektronowe Wykład 16: Atomy wieloelektronowe Funkcje falowe Kolejność zapełniania orbitali Energia elektronów Konfiguracja elektronowa Reguła Hunda i zakaz Pauliego Efektywna liczba atomowa Reguły Slatera Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykład Atomy wieloelektronowe, układ okresowy pierwiastków.

Wykład Atomy wieloelektronowe, układ okresowy pierwiastków. Wykład 36 36. Atomy wieloelektronowe, układ okresowy pierwiastków. Fizycy badający strukturę atomów wieloelektronowych starali się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, dlaczego wszystkie elektrony w

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 15. Gęstość stanów Zastosowanie: oscylatory kwantowe (ª bosony bezmasowe) Formalizm dla nieoddziaływujących cząstek Bosego lub Fermiego

WYKŁAD 15. Gęstość stanów Zastosowanie: oscylatory kwantowe (ª bosony bezmasowe) Formalizm dla nieoddziaływujących cząstek Bosego lub Fermiego WYKŁAD 15 Gęstość stanów Zastosowanie: oscylatory kwantowe (ª bosony bezmasowe) Formalizm dla nieoddziaływujących cząstek Bosego lub Fermiego 1 Statystyka nieoddziaływujących gazów Bosego i Fermiego Bosony

Bardziej szczegółowo

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków.

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków. Cząstki elementarne Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków. Cząstki elementarne Leptony i kwarki są fermionami mają spin połówkowy

Bardziej szczegółowo

Statystyka nieoddziaływujących gazów Bosego i Fermiego

Statystyka nieoddziaływujących gazów Bosego i Fermiego Statystyka nieoddziaływujących gazów Bosego i Fermiego Bozony: fotony (kwanty pola elektromagnetycznego, których liczba nie jest zachowana mogą być pojedynczo pochłaniane lub tworzone. W konsekwencji,

Bardziej szczegółowo

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka

Pasmowa teoria przewodnictwa. Anna Pietnoczka Pasmowa teoria przewodnictwa elektrycznego Anna Pietnoczka Wpływ rodzaju wiązań na przewodność próbki: Wiązanie jonowe - izolatory Wiązanie metaliczne - przewodniki Wiązanie kowalencyjne - półprzewodniki

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład X

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład X INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wykład X 16.12.2017 1 Mechanika kwantowa opiera się na dwóch prawach Dualizm korpuskularno-falowy (de Broglie a) λ h p Zasada nieoznaczoności Heisenberga p x h/(4 ) Gęstość prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa redaktora do wydania czwartego 11

Spis treści. Przedmowa redaktora do wydania czwartego 11 Mechanika kwantowa : teoria nierelatywistyczna / Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc ; z jęz. ros. tł. Ludwik Dobrzyński, Andrzej Pindor. - Wyd. 3. Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa redaktora do wydania

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r. Podstawy fizyki subatomowej Wykład 7 3 kwietnia 2019 r. Atomy, nuklidy, jądra atomowe Atomy obiekt zbudowany z jądra atomowego, w którym skupiona jest prawie cała masa i krążących wokół niego elektronów.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych.

Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych. VII. SPIN 1 Rysunek 1: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha. Rysunek 2: Schemat doświadczenia Sterna-Gerlacha w różnych rzutach przestrzennych. 1 Wstęp Spin jest wielkością fizyczną charakteryzującą cząstki

Bardziej szczegółowo

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a Modele atomu wodoru Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a Demokryt: V w. p.n.e najmniejszy, niepodzielny metodami chemicznymi składnik materii. atomos - niepodzielny Co to jest atom? trochę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja elektronowa atomu

Konfiguracja elektronowa atomu Konfiguracja elektronowa atomu ANALIZA CHEMICZNA BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI KONTROLA I STEROWANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI Właściwości pierwiastków - Układ okresowy Prawo okresowości Mendelejewa

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład X

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Wykład X INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wykład X 2015-12-25 1 Mechanika kwantowa opiera się na dwóch prawach Dualizm korpuskularno-falowy (de Broglie a) λ h p Zasada nieoznaczoności Heisenberga p x h/(4 ) Gęstość prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki wykład 3

Podstawy fizyki wykład 3 D. Halliday, R. Resnick, J.Walker: Podstawy Fizyki, tom 5, PWN, Warszawa 2003. H. D. Young, R. A. Freedman, Sear s & Zemansky s University Physics with Modern Physics, Addison-Wesley Publishing Company,

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3-23 Hipotetyczne widmo ciągłe atomu Ernesta Rutherforda oraz rzeczywiste widmo emisyjne wodoru w zakresie światła widzialnego

Rysunek 3-23 Hipotetyczne widmo ciągłe atomu Ernesta Rutherforda oraz rzeczywiste widmo emisyjne wodoru w zakresie światła widzialnego 3.5. Model Bohra-Sommerfelda Przeciw modelowi atomu zaproponowanego przez Ernesta Rutherforda przemawiały także wyniki badań spektroskopowych pierwiastków. Jeśli elektrony, jak wynika z teorii Maxwella,

Bardziej szczegółowo

obrotów. Funkcje falowe cząstki ze spinem - spinory. Wykład II.3 29 Pierwsza konwencja Condona-Shortley a

obrotów. Funkcje falowe cząstki ze spinem - spinory. Wykład II.3 29 Pierwsza konwencja Condona-Shortley a Wykład II.1 25 Obroty układu kwantowego Interpretacja aktywna i pasywna. Macierz obrotu w trzech wymiarach a operator obrotu w przestrzeni stanów. Reprezentacja obrotu w przestrzeni funkcji falowych. Transformacje

Bardziej szczegółowo

Spin jądra atomowego. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys 1

Spin jądra atomowego. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys 1 Spin jądra atomowego Nukleony mają spin ½: Całkowity kręt nukleonu to: Spin jądra to suma krętów nukleonów: Dla jąder parzysto parzystych, tj. Z i N parzyste ( ee = even-even ) I=0 Dla jąder nieparzystych,

Bardziej szczegółowo

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA IX.1. OPERACJE OBSERWACJI. a) klasycznie nie ważna kolejność, w jakiej wykonujemy pomiary. AB = BA A pomiar wielkości A B pomiar wielkości B b) kwantowo wartość obserwacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy chemii obliczeniowej

Podstawy chemii obliczeniowej Podstawy chemii obliczeniowej Anna Kaczmarek Kędziera Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy Wydział Chemii UMK, Toruń Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki 2015 Plan wykładu 15 godzin

Bardziej szczegółowo

II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym

II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym 1. Kwantowanie przestrzenne w zewnętrznym polu magnetycznym. Model wektorowy raz jeszcze 2. Zjawisko Zeemana Normalne zjawisko Zeemana i jego wyjaśnienie w modelu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, pierwszy poziom Sylabus modułu: Chemia kwantowa 021 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

II.1 Serie widmowe wodoru

II.1 Serie widmowe wodoru II.1 Serie widmowe wodoru Jan Królikowski Fizyka IVBC 1 II.1 Serie widmowe wodoru W obszarze widzialnym wystepują 3 silne linie wodoru: H α (656.3 nm), H β (486.1 nm) i H γ (434.0 nm) oraz szereg linii

Bardziej szczegółowo

Elementy teorii powierzchni metali

Elementy teorii powierzchni metali prof. dr hab. Adam Kiejna Elementy teorii powierzchni metali Wykład 4 v.16 Wiązanie metaliczne Wiązanie metaliczne Zajmujemy się tylko metalami dlatego w zasadzie interesuje nas tylko wiązanie metaliczne.

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budowa atomu zadania

Temat 1: Budowa atomu zadania Budowa atomu Zadanie 1. (0-1) Dany jest atom sodu Temat 1: Budowa atomu zadania 23 11 Na. Uzupełnij poniższą tabelkę. Liczba masowa Liczba powłok elektronowych Ładunek jądra Liczba nukleonów Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

FALE MATERII. De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 1924 wysunął hipotezę, że

FALE MATERII. De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 1924 wysunął hipotezę, że FAL MATRII De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 194 wysunął hipotezę, że cząstki materialne także charakteryzują się dualizmem korpuskularno-falowym. Hipoteza de Broglie a Cząstce materialnej

Bardziej szczegółowo

Termodynamiczny opis układu

Termodynamiczny opis układu ELEMENTY FIZYKI STATYSTYCZNEJ Przedmiot badań fizyki statystycznej układy składające się z olbrzymiej ilości cząstek (ujawniają się specyficzne prawa statystyczne). Termodynamiczny opis układu Opis termodynamiczny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 194 wysunął hipotezę, że cząstki materialne także charakteryzują się dualizmem korpuskularno-falowym. Hipoteza de Broglie

Bardziej szczegółowo

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki Przewodność elektryczna ciał stałych Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki Elektryczne własności ciał stałych Do sklasyfikowania różnych materiałów ze względu na ich własności

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU

RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU X. RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU Równanie Schrődingera niezależne od czasu to równanie postaci: ħ 2 2m d 2 x dx 2 V xx = E x (X.1) Warunki regularności na x i a) skończone b) ciągłe c) jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Elektryczne własności ciał stałych

Elektryczne własności ciał stałych Elektryczne własności ciał stałych Do sklasyfikowania różnych materiałów ze względu na ich własności elektryczne trzeba zdefiniować kilka wielkości Oporność właściwa (albo przewodność) ładunek [C] = 1/

Bardziej szczegółowo

III. EFEKT COMPTONA (1923)

III. EFEKT COMPTONA (1923) III. EFEKT COMPTONA (1923) Zjawisko zmiany długości fali promieniowania roentgenowskiego rozpraszanego na swobodnych elektronach. Zjawisko to stoi u podstaw mechaniki kwantowej. III.1. EFEKT COMPTONA Rys.III.1.

Bardziej szczegółowo

W6. Model atomu Thomsona

W6. Model atomu Thomsona W6. Model atomu Thomsona Na początku XX w. znano wiele wyników eksperymentalnych, które wskazywały na to, że atomy zawierają elektrony. Z faktu, że atomy są elektrycznie obojętne wnioskowano, że mają one

Bardziej szczegółowo

że w wyniku pomiaru zmiennej dynamicznej A, której odpowiada operator αˆ otrzymana zostanie wartość 2.41?

że w wyniku pomiaru zmiennej dynamicznej A, której odpowiada operator αˆ otrzymana zostanie wartość 2.41? TEST. Ortogonalne i znormalizowane funkcje f i f są funkcjami własnymi operatora αˆ, przy czym: α ˆ f =. 05 f i α ˆ f =. 4f. Stan pewnej cząstki opisuje 3 znormalizowana funkcja falowa Ψ = f + f. Jakie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ATOMU cd. MECHANIKA KWANTOWA

BUDOWA ATOMU cd. MECHANIKA KWANTOWA BUDOWA ATOMU cd. ajmuje się opisem ruchu cąstek elementarnch, układ można opiswać posługując się współrędnmi określającmi położenie bądź pęd, współrędne określa się pewnm prbliżeniem, np. współrędną dokładnością

Bardziej szczegółowo

Struktura elektronowa

Struktura elektronowa Struktura elektronowa Struktura elektronowa atomów układ okresowy pierwiastków: 1) elektrony w atomie zajmują poziomy energetyczne od dołu, inaczej niż te gołębie (w Australii, ale tam i tak chodzi się

Bardziej szczegółowo

b) Pierwiastek E tworzy tlenek o wzorze EO 2 i wodorek typu EH 4, a elektrony w jego atomie rozmieszczone są na dwóch powłokach elektronowych

b) Pierwiastek E tworzy tlenek o wzorze EO 2 i wodorek typu EH 4, a elektrony w jego atomie rozmieszczone są na dwóch powłokach elektronowych 1. Ustal jakich trzech różnych pierwiastków dotyczą podane informacje. Zapisz ich symbole a) W przestrzeni wokółjądrowej dwuujemnego jonu tego pierwiastka znajduje się 18 e. b) Pierwiastek E tworzy tlenek

Bardziej szczegółowo

Elektronowa struktura atomu

Elektronowa struktura atomu Elektronowa struktura atomu Model atomu Bohra oparty na teorii klasycznych oddziaływań elektrostatycznych Elektrony mogą przebywać tylko w określonych stanach, zwanych stacjonarnymi, o określonej energii

Bardziej szczegółowo

Wykład V Wiązanie kowalencyjne. Półprzewodniki

Wykład V Wiązanie kowalencyjne. Półprzewodniki Wykład V Wiązanie kowalencyjne. Półprzewodniki Wiązanie kowalencyjne molekuła H 2 Tworzenie wiązania kowalencyjnego w molekule H 2 : elektron w jednym atomie przyciągany jest przez jądro drugiego. Wiązanie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH

STRUKTURA PASM ENERGETYCZNYCH PODSTAWY TEORII PASMOWEJ Struktura pasm energetycznych Teoria wa Struktura wa stałych Półprzewodniki i ich rodzaje Półprzewodniki domieszkowane Rozkład Fermiego - Diraca Złącze p-n (dioda) Politechnika

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetyczna

Spektroskopia magnetyczna Spektroskopia magnetyczna Literatura Zbigniew Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN W- wa 1992 lub nowsze wydanie Przypomnienie 1) Mechanika ruchu obrotowego - moment bezwładności, moment pędu,

Bardziej szczegółowo

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury. 1 Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury. natężenie natężenie teoria klasyczna wynik eksperymentu

Bardziej szczegółowo

Chemia kwantowa. Pytania egzaminacyjne. 2010/2011: 1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej.

Chemia kwantowa. Pytania egzaminacyjne. 2010/2011: 1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej. 1 Chemia kwantowa. Pytania egzaminacyjne. 21/211: 1. Przesłanki doświadczalne mechaniki kwantowej. 2. Efekt fotoelektryczny - interpretacja Einsteina. 3. Efekt fotoelektryczny: jak skorelowana jest licza

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Widmo rotacyjne dwuatomowego rotatora sztywnego

Wykład 5 Widmo rotacyjne dwuatomowego rotatora sztywnego Wykład 5 Widmo rotacyjne dwuatomowego rotatora sztywnego W5. Energia molekuł Przemieszczanie się całych molekuł w przestrzeni - Ruch translacyjny - Odbywa się w fazie gazowej i ciekłej, w fazie stałej

Bardziej szczegółowo