Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw."

Transkrypt

1 UMOWA midzy Rzdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzdem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikniciu podwójnego opodatkowania i zapobieeniu uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 padziernika 1974 r. Rzd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rzd Stanów Zjednoczonych Ameryki, dc do dalszego rozwoju i ułatwiania wzajemnych stosunków gospodarczych, postanowiły zawrze Umow o unikniciu podwójnego opodatkowania i zapobieeniu uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i w tym celu uzgodniły, co nastpuje: Art. 1. Zakres umowy. Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw. Art. 2. Podatki, których dotyczy umowa. 1. Niniejsza Umowa dotyczy podatków od dochodu pobieranych w kadym z Umawiajcych si Pastw. 2. Do istniejcych obecnie podatków, których dotyczy niniejsza Umowa, nale: a) w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 1) podatek dochodowy, 2) podatek od wynagrodze, 3) podatek wyrównawczy, b) w Stanach Zjednoczonych Ameryki federalne podatki od dochodu, pobierane stosownie do Wewntrznego Kodeksu Dochodów (inne ni podatek od zatrudnienia przewidziany w rozdziałach 2 i 21). 3. Niniejsza Umowa bdzie take stosowana wobec podatków o takim samym lub podobnym charakterze, które bd w przyszłoci wprowadzone w uzupełnieniu lub w miejsce istniejcych podatków. 4. Dla celów artykułu 21 niniejsza Umowa bdzie miała zastosowanie do podatków nakładanych na szczeblu krajowym, stanowym lub lokalnym stosownie do ogranicze zawartych w artykule 21 ustpie 4 niniejszej Umowy. 5. Kompetentne władze Umawiajcych si Pastw bd informowały si wzajemnie o zmianach przepisów podatkowych, o których mowa w ustpie 2, oraz o ustanowieniu jakichkolwiek innych podatków, zgodnie z ustpem 3, przekazujc teksty jakichkolwiek zmian lub nowych przepisów co najmniej jeden raz w roku. Art. 3. Ogólne definicje. 1. W rozumieniu niniejszej Umowy, jeeli z jej treci nie wynika inaczej: 1) Okrelenie Polska oznacza Polsk Rzeczpospolit Ludow, a uyte w znaczeniu geograficznym okrelenie Polska obejmuje równie: a) jej morze terytorialne, b) dno morskie i podglebie obszarów podmorskich przyległych do jej wybrzey, znajdujce si poza morzem terytorialnym, nad którymi Polska, zgodnie z prawem midzynarodowym, sprawuje suwerenn władz dla celów badania i eksploatacji zasobów naturalnych tych obszarów, ale tylko w takim przypadku, kiedy osoba, własno lub działalno, w stosunku do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, jest zwizana z takimi badaniami lub eksploatacj. 2) Okrelenie Stany Zjednoczone oznacza Stany Zjednoczone Ameryki, a uyte w znaczeniu geograficznym

2 okrelenie Stany Zjednoczone oznacza ich stany i Dystrykt Kolumbia. Takie okrelenie obejmuje take: a) ich morze terytorialne oraz b) dno morskie i podglebie obszarów podmorskich przyległych do jej wybrzey, znajdujce si poza morzem terytorialnym, nad którymi Stany Zjednoczone, zgodnie z prawem midzynarodowym, sprawuj suwerenn władz dla celów badania i eksploatacji zasobów naturalnych tych obszarów, ale tylko w takim przypadku, kiedy osoba, własno lub działalno, w stosunku do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, jest zwizana z takimi badaniami lub eksploatacj. 3) Okrelenia Umawiajce si Pastwo i drugie Umawiajce si Pastwo oznaczaj Polsk Rzeczpospolit Ludow lub Stany Zjednoczone Ameryki stosownie do treci przepisu. 4) Okrelenie osoba oznacza osob fizyczn, zarzdc majtku, spółk, osob prawn lub inne stowarzyszenie. 5) Okrelenie spółka oznacza stowarzyszenie lub kad inn jednostk organizacyjn, która dla celów podatkowych traktowana jest jako osoba prawna. 6) a) Okrelenie polska spółka oznacza osob prawn lub jakiekolwiek stowarzyszenie nie posiadajce osobowoci prawnej, które jest utworzone lub zorganizowane na podstawie prawa polskiego i traktowane jest jako stowarzyszenie podlegajce prawu polskiemu dla celów podatkowych w Polsce. b) Okrelenie spółka Stanów Zjednoczonych oznacza osob prawn albo jakiekolwiek stowarzyszenie nie posiadajce osobowoci prawnej, które jest utworzone lub zorganizowane na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych lub któregokolwiek stanu lub Dystryktu Kolumbia i traktowane jest jako stowarzyszenie podlegajce prawu Stanów Zjednoczonych dla celów podatkowych w Stanach Zjednoczonych. 7) Okrelenie osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium Polski oznacza: a) polsk spółk i b) jakkolwiek osob (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z polskim prawem jako spółka) majc miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium Polski dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarzdcy majtku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez tak osob z tego tytułu podlega podatkowi polskiemu jako dochód uzyskany przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Polsce. 8) Okrelenie osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium Stanów Zjednoczonych oznacza: a) spółk Stanów Zjednoczonych i b) jakkolwiek osob (oprócz spółki lub innej jednostki organizacyjnej, traktowanej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jako spółka) majc miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium Stanów Zjednoczonych dla celów jej opodatkowania, lecz w przypadku udziałowca spółki prawa cywilnego lub zarzdcy majtku tylko w takim zakresie, w jakim dochód uzyskany przez tak osob z tego tytułu podlega podatkowi Stanów Zjednoczonych jako dochód uzyskany przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Stanach Zjednoczonych. 9) Okrelenia przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa i przedsibiorstwo drugiego Umawiajcego si Pastwa oznaczaj odpowiednio przedsibiorstwo prowadzone przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego Umawiajcego si Pastwa i przedsibiorstwo prowadzone przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa. 10) Okrelenie właciwe władze oznacza: a) w Polsce - Ministra Finansów, b) w Stanach Zjednoczonych - Sekretarza Skarbu lub jego pełnomocnika. 11) Okrelenie Pastwo oznacza kade Pastwo bez wzgldu na to, czy jest ono, czy nie jest jednym z Umawiajcych si Pastw. 12) Okrelenie podatek oznacza jakikolwiek podatek pobierany przez Polsk lub Stany Zjednoczone, którego dotyczy niniejsza Umowa na mocy postanowie artykułu 2. 13) Okrelenie komunikacja midzynarodowa oznacza kad podró statku lub samolotu eksploatowanego

3 przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium Umawiajcego si Pastwa, z wyłczeniem tych podróy, które s ograniczone wyłcznie do miejsc połoonych wewntrz terytorium tego Umawiajcego si Pastwa. 2. Kade inne okrelenie uyte w niniejszej Umowie i w niej nie zdefiniowane, jeeli z kontekstu nie wynika inaczej, bdzie miało takie znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z prawem tego Umawiajcego si Pastwa, którego podatek jest ustalony. Bez wzgldu na poprzednie zdanie, jeeli znaczenie takiego okrelenia zgodnie z prawem jednego Umawiajcego si Pastwa jest róne od znaczenia, jakie temu okreleniu nadaje prawo drugiego Umawiajcego si Pastwa, lub jeeli ustalenie znaczenia takiego okrelenia w oparciu o prawo jednego z Umawiajcych si Pastw nastrcza trudnoci, właciwe władze Umawiajcych si Pastw mog w celu zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub dla realizacji innego celu niniejszej Umowy ustali wspólne znaczenie okrelenia dla celów tej Umowy. Art. 4. Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Jeeli w znaczeniu artykułu 3, ustpu 1, punktów 7 i 8 niniejszej Umowy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obydwu Umawiajcych si Pastwach, to: a) bdzie ona uwaana za majc miejsce zamieszkania w tym Umawiajcym si Pastwie, w którym ona stale zamieszkuje. Jeeli ona stale zamieszkuje w obydwu Umawiajcych si Pastwach lub nie zamieszkuje w adnym z Umawiajcych si Pastw, to bdzie uwaana za majc miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiajcego si Pastwa, z którym jej zwizki osobiste i majtkowe s cilejsze (orodek powiza osobistych), b) jeeli nie mona ustali, w którym z Umawiajcych si Pastw znajduje si orodek jej powiza osobistych, to bdzie ona uwaana za majc miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiajcego si Pastwa, w którym ona zazwyczaj przebywa, c) jeeli ona zazwyczaj przebywa w obydwu Umawiajcych si Pastwach lub nie przebywa w adnym z Umawiajcych si Pastw, to bdzie ona uwaana za majc miejsce zamieszkania na terytorium tego Umawiajcego si Pastwa, którego jest obywatelem. Art. 5. Ogólnie zasady opodatkowania. 1. Osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie moe by opodatkowana przez drugie Umawiajce si Pastwo z tytułu dochodu pochodzcego ze ródeł z tego drugiego Umawiajcego si Pastwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie. 2. Postanowienia niniejszej Umowy nie bd w aden sposób stwarzały ograniczenia wobec wyłcze, zwolnie, zmniejsze, zalicze lub innych przywilejów, przyznanych obecnie lub w przyszłoci przez: a) prawo jednego z Umawiajcych si Pastw przy okreleniu podatków pobieranych przez to Umawiajce si Pastwo lub b) przez kad inn umow zawart pomidzy Umawiajcymi si Pastwami. 3. Bez wzgldu na postanowienia niniejszej Umowy, z wyłczeniem ustpu 4, Umawiajce si Pastwo moe opodatkowa obywatela tego Umawiajcego si Pastwa lub osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w tym Umawiajcym si Pastwie (zgodnie z zasadami artykułu 4), tak jakby niniejsza Umowa nie weszła w ycie. 4. Postanowienia ustpu 3 nie maj zastosowania w stosunku do: a) korzyci przyznanych przez Umawiajce si Pastwo w artykułach 20, 21 i 22 oraz b) korzyci przyznanych przez Umawiajce si Pastwo w artykułach 17, 18, 19 i 24 niniejszej Umowy osobom fizycznym, które nie s ani obywatelami, ani nie maj statusu imigranta w tym Umawiajcym si Pastwie. 5. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw mog wyda przepisy konieczne dla realizacji postanowie niniejszej Umowy.

4 Art. 6. Zakład. 1. Dla celów niniejszej Umowy okrelenie zakład oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub czciowo wykonuje si działalno gospodarcz przedsibiorstwa. 2. Okrelenie zakład oznacza w szczególnoci: a) fili, b) biuro, c) fabryk, d) warsztat, e) kopalni, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych, f) plac budowy, budow lub monta, które trwaj dłuej ni 18 miesicy. 3. Bez wzgldu na postanowienia ustpów 1 i 2 nie stanowi zakładu nastpujce stałe miejsca działalnoci gospodarczej uywane wyłcznie w jednej lub wicej z niej wymienionych celów: a) placówki, które słu wyłcznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów przedsibiorstwa, b) zapasy dóbr albo towarów przedsibiorstwa, utrzymywanych wyłcznie dla składowania, wystawiania lub wydawania, c) zapasy dóbr albo towarów przedsibiorstwa, utrzymywanych wyłcznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsibiorstwo, d) stałe placówki utrzymywane wyłcznie w celu zakupu dóbr lub towarów dla przedsibiorstwa albo w celu uzyskiwania informacji, e) stałe placówki utrzymywane dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, dla bada naukowych lub dla podobnej działalnoci o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze, prowadzonej dla przedsibiorstwa. 4. Jeeli osoba, z wyjtkiem niezalenego przedstawiciela w rozumieniu ustpu 5 tego artykułu, działa w Umawiajcym si Pastwie dla przedsibiorstwa drugiego Umawiajcego si Pastwa, to uwaa si, i w tym pierwszym Pastwie istnieje zakład wtedy, kiedy osoba ta posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsibiorstwa i pełnomocnictwo w tym Pastwie zwykle wykonuje, chyba e jej działalno ogranicza si tylko do zakupu dla przedsibiorstwa dóbr lub towarów. 5. Nie bdzie si traktowa przedsibiorstwa Umawiajcego si Pastwa za posiadajce zakład w drugim Umawiajcym si Pastwie tylko z tego powodu, e wykonuje tam czynnoci przez maklera, komisanta lub innego niezalenego przedstawiciela, o ile osoba ta działa w ramach swojej zwykłej działalnoci handlowej, niezalenie od tego, czy taki makler lub agent działa na rzecz jednego czy wicej mocodawców. 6. Przedsibiorstwo jednego z Umawiajcych si Pastw nie bdzie uwaane za posiadajce zakład w drugim Umawiajcym si Pastwie tylko z tego powodu, e sprzedaje po zakoczeniu targów handlowych, odbywajcych si w tym drugim Umawiajcym si Pastwie, wyroby lub towary, które wystawiało na takich targach handlowych. 7. Sam fakt, e spółka majca siedzib w Umawiajcym si Pastwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółk majc siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie albo tam wykonujc swoje czynnoci (przez posiadanie tam zakładu albo w inny sposób), nie oznacza, e jedna z nich jest zakładem drugiej. Art. 7. Dochód z nieruchomoci. 1. Dochody z nieruchomoci, włczajc opłaty i inne płatnoci z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych i zyski uzyskane ze sprzeday, zamiany lub innej dyspozycji tak nieruchomoci lub prawami, z których wynikaj takie opłaty i inne płatnoci, mog by opodatkowane przez to Umawiajce si Pastwo, w którym ta nieruchomo lub zasoby naturalne s połoone. Dla celów niniejszej Umowy odsetki od zobowiza zabezpieczonych na nieruchomoci lub zabezpieczonych prawem dochodzenia na opłatach lub innych płatnociach z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych nie bd traktowane jako dochód z nieruchomoci.

5 2. Ustp 1 bdzie miał zastosowanie do dochodu powstałego z uytkowania, posiadania, dzierawy lub innej formy uywania nieruchomoci. Art. 8. Zyski z działalnoci gospodarczej. 1. Zyski z przedsibiorstwa Umawiajcego si Pastwa powinny by opodatkowane tylko w tym Pastwie, chyba e przedsibiorstwo prowadzi działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie przez połoony tam zakład. Jeeli przedsibiorstwo wykonuje działalno w ten sposób, to zyski przedsibiorstwa mog by opodatkowane w drugim Umawiajcym si Pastwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mog by przypisane temu zakładowi. 2. Jeeli przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa wykonuje działalno w drugim Umawiajcym si Pastwie przez połoony tam zakład, to w kadym Umawiajcym si Pastwie naley przypisa temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osign, gdyby wykonywał tak sam lub podobn działalno w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsibiorstwo i był całkowicie niezaleny w stosunkach z przedsibiorstwem, którego jest zakładem. 3. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza si odliczenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włcznie z kosztami zarzdzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezalenie od tego, czy powstały w tym pastwie, w którym ley zakład, czy gdzie indziej. 4. Nie mona przypisa zysków zakładowi tylko z tego powodu, e zakład ten lub przedsibiorstwo, do którego on naley, dokonuj zakupu dóbr lub towarów dla przedsibiorstwa. 5. Jeeli w zyskach mieszcz si pozycje dochodu, które zostały odrbnie uregulowane w innych artykułach niniejszej Umowy, postanowienia tamtych artykułów zastpi postanowienia tego artykułu, jeeli nie stanowi on inaczej. Art. 9. Transport morski i powietrzny. 1. Bez wzgldu na postanowienia artykułów 8 i 14 niniejszej Umowy dochód, który osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Polsce osiga z eksploatacji w komunikacji midzynarodowej statku lub samolotu, bdzie zwolniony od opodatkowania w Stanach Zjednoczonych. 2. Bez wzgldu na postanowienia artykułów 8 i 14 niniejszej Umowy dochód, który osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w Stanach Zjednoczonych osiga z eksploatacji w komunikacji midzynarodowej statku lub samolotu, zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych, bdzie zwolniony od opodatkowania w Polsce. 3. Dla celów tego artykułu dochód uzyskany z eksploatacji statków i samolotów w komunikacji midzynarodowej obejmuje take: a) dochód uzyskany z umów czarterowych statków lub samolotów, eksploatowanych w ruchu midzynarodowym, jeeli taki dochód jest dodatkowym dochodem w stosunku do dochodu opisanego w ustpach 1 lub 2, b) dochód uzyskany z uywania, utrzymywania i wypoyczania: 1) pojemników, 2) naczep dla ldowego transportu pojemników, 3) barek eksploatowanych w systemie LASH, 4) innego wyposaenia zwizany z eksploatacj statków i samolotów w komunikacji midzynarodowej przez osob opisan w ustpach 1 i 2.

6 Art. 10. Osoby powizane. 1. Jeeli: 1) przedsibiorstwo Umawiajcego si Pastwa bierze udział bezporednio lub porednio w zarzdzaniu, kontroli lub w kapitale przedsibiorstwa drugiego Umawiajcego si Pastwa albo 2) te same osoby bezporednio bd porednio bior udział w zarzdzaniu, kontroli lub w kapitale przedsibiorstwa kadego z Umawiajcych si Pastw i w takich przypadkach w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych zostan uzgodnione lub narzucone warunki, które róni si od warunków, które ustaliłyby midzy sob przedsibiorstwa od siebie niezalene, wówczas zyski, które osigałoby jedno z przedsibiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osignło, mog by uznane za zyski przedsibiorstwa i odpowiednio opodatkowane. 2. Jeeli jedno Umawiajce si Pastwo dokonało zgodnie z ustpem 1 zmiany w dochodzie osoby majcej miejsce zamieszkania lub siedzib na jego terytorium, wtedy drugie Umawiajce si Pastwo, jeeli si z tym okreleniem dochodu zgodzi, dokona odpowiedniej zmiany w dochodzie osoby w drugim Umawiajcym si Pastwie, powizanej z osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w pierwszym Umawiajcym si Pastwie. W przypadku jeeli drugie Umawiajce si Pastwo nie wyrazi zgody na takie okrelenie dochodu, oba Umawiajce si Pastwa bd dyły do osignicia porozumienia zgodnie z postanowieniami artykułu 22 niniejszej Umowy. Art. 11. Dywidendy. 1. Dywidendy, które płaci spółka majca siedzib na terytorium jednego Umawiajcego si Pastwa osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa, mog by opodatkowane przez drugie Umawiajce si Pastwo. 2. Dywidendy te mog by opodatkowane w tym pastwie i według prawa tego Umawiajcego si Pastwa, na terytorium którego spółka ma swoj siedzib; podatek ten nie moe jednak przekroczy: a) 5% kwoty dywidendy brutto, jeeli odbiorca jest osob prawn rozporzdzajc bezporednio co najmniej 10% akcji z prawem głosu osoby prawnej, wypłacajcej dywidendy, b) 15% kwoty dywidendy brutto we wszystkich innych przypadkach. Niniejszy ustp nie dotyczy opodatkowania osoby prawnej w odniesieniu do zysku, z którego s płacone dywidendy. 3. Ustpu 2 nie stosuje si, jeeli odbiorca dywidendy majcy miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego Umawiajcego si Pastwa posiada zakład na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa, na którym znajduje si siedziba osoby prawnej wypłacajcej dywidendy, a udziały, z tytułu których wypłaca si dywidendy, faktycznie nale do tego zakładu. W tym przypadku stosuje si artykuł 8 niniejszej Umowy. Art. 12. Odsetki. 1. Odsetki powstajce w Umawiajcym si Pastwie płatne osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa bd zwolnione od opodatkowania w pierwszym z Umawiajcych si Pastw. 2. Ustp 1 nie bdzie stosowany, jeeli odbiorca odsetek, bdcy osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego z Umawiajcych si Pastw, posiada w drugim Umawiajcym si Pastwie zakład, a roszczenie, dla zaspokojenia którego płacone s odsetki, jest rzeczywicie zwizane z tym zakładem. W tym przypadku bd miały zastosowanie postanowienia artykułu Jeeli w wyniku istnienia specjalnych powiza pomidzy dłunikiem a wierzycielem lub midzy nimi obydwoma a osob trzeci kwota wypłaconych odsetek, zwizanych z zadłueniem, z tytułu którego s wypłacane, przekracza kwot, która byłaby uzgodniona pomidzy dłunikiem i wierzycielem bez tych powiza, to postanowienia niniejszego artykułu bd miały zastosowanie tylko do ostatnio wspomnianej kwoty. W takim przypadku nadwyka ponad wspomnian poprzednio cz bdzie opodatkowana w kadym Umawiajcym si Pastwie, zgodnie z jego prawem wewntrznym, z zastosowaniem odpowiednich postanowie niniejszej Umowy.

7 4. Okrelenie odsetki uyte w niniejszej Umowie oznacza dochód od poyczek publicznych, skryptów dłunych, poyczek rzdowych, weksli lub innych dowodów zadłuenia bez wzgldu na to, czy s one zabezpieczone, i bez wzgldu na to, czy daj one prawo do uczestniczenia w zyskach, oraz inne roszczenia z tytułu zobowiza finansowych, jak te wszelkie inne dochody, które według prawa podatkowego pastwa, z którego pochodz, zrównane s z dochodami z poyczek. 5. Odsetki bd uwaane za powstałe w Umawiajcym si Pastwie tylko w przypadku, kiedy s płatne przez to Umawiajce si Pastwo, jego jednostk administracyjn i władze lokalne lub przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w tym Umawiajcym si Pastwie. Bez wzgldu na poprzednie zdanie: a) jeeli osoba płacca odsetki (bez wzgldu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego z Umawiajcych si Pastw) posiada zakład w jednym z Umawiajcych si Pastw, w zwizku z którym zacignite zostało zobowizanie, z tytułu którego płacone s odsetki, i jeeli takie odsetki pochodz z tego zakładu, lub b) jeeli osoba płacca odsetki ma miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego z Umawiajcych si Pastw i posiada zakład w Pastwie innym ni Umawiajce si Pastwa i w zwizku z tym zakładem zacignite zostało zobowizanie, z tytułu którego płacone s odsetki na rzecz osoby majcej miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa, i jeeli takie odsetki pochodz z tego zakładu, to odsetki takie bd uwaane za powstałe w tym Umawiajcym si Pastwie, w którym zakład jest połoony. Art. 13. Nalenoci licencyjne. 1. Nalenoci licencyjne powstałe w jednym Umawiajcym si Pastwie i wypłacone osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie bd opodatkowane w tym drugim Umawiajcym si Pastwie. 2. W kadym razie takie nalenoci mog by opodatkowane take w tym Pastwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Pastwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie moe przekroczy 10% kwoty nalenoci brutto. 3. Okrelenie nalenoci licencyjne uyte w niniejszym artykule oznacza: a) wszelkiego rodzaju nalenoci, które s płacone za uytkowanie lub prawo do uytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczoci literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włczajc prawa autorskie, zwizane z filmami i tamami magnetofonowymi uywanymi przez rozgłonie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami uytkowymi i zdobniczymi, dokumentacj, formułami, technologi produkcyjn, informacjami dotyczcymi dowiadcze przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejtnoci (know-how), oraz b) zyski osignite ze sprzeday, zamiany lub innej dyspozycji tak wartoci majtkow lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzeday, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnoci uzalenione s od produktywnoci, uywania lub dysponowania tak wartoci majtkow lub prawami. 4. Postanowienie ustpu 2 nie bdzie stosowane, jeeli odbiorca nalenoci licencyjnych, majcy miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego z Umawiajcych si Pastw, posiada w drugim Umawiajcym si Pastwie, z którego pochodz nalenoci licencyjne, zakład, a prawa albo wartoci majtkowe, z tytułu których wypłacane s nalenoci licencyjne, rzeczywicie nale do tego zakładu. W takim przypadku maj zastosowanie postanowienia artykułu 8 niniejszej Umowy. 5. Nalenoci licencyjne bd uwaane za powstałe w Umawiajcym si Pastwie tylko wtedy, kiedy takie nalenoci licencyjne s wypłacane jako zaspokojenie uywania lub praw do uywania wartoci majtkowych lub praw wymienionych w ustpie 3 na terytorium tego Umawiajcego si Pastwa. 6. Jeeli midzy dłunikiem a wierzycielem lub midzy nimi obydwoma a osob trzeci istniej szczególne stosunki i dlatego zapłacone opłaty licencyjne przekraczaj w stosunku do wiadczenia podstawowego kwot, któr dłunik i wierzyciel umówiliby bez tych stosunków, wówczas artykuł ten stosuje si tylko do tej ostatnio wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyka ponad t kwot moe by opodatkowana według prawa kadego Umawiajcego si Pastwa oraz przy uwzgldnieniu innych przepisów niniejszej Umowy.

8 Art. 14. Zyski kapitałowe. 1. Osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym z Umawiajcych si Pastw bdzie zwolniona od opodatkowania w drugim Umawiajcym si Pastwie zysku ze sprzeday, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi, chyba e: a) zysk został osignity przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym z Umawiajcych si Pastw ze sprzeday, zamiany lub innej dyspozycji mieniem wymienionym w artykule 7 niniejszej Umowy, połoonym na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa, b) osoba osigajca zysk, majca miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym z Umawiajcych si Pastw, posiada zakład w drugim Umawiajcym si Pastwie i warto majtkowa przynoszca zysk jest rzeczywicie zwizana z tym zakładem lub c) osoba fizyczna osigajca zysk, majca miejsce zamieszkania w jednym z Umawiajcych si Pastw, przebywa w drugim Umawiajcym si Pastwie przez okres lub okresy, sigajce łcznie lub przekraczajce 183 dni w cigu roku podatkowego. 2. W przypadku zysków wymienionych w ustpie 1, litera a zastosowanie maj postanowienia artykułu 7 niniejszej Umowy. W przypadku zysków wymienionych w ustpie 1, litera b zastosowanie maj postanowienia artykułu 8 niniejszej Umowy. Art. 15. Wolne zawody. 1. Dochód osignity przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w Umawiajcym si Pastwie z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalnoci moe by opodatkowany przez to Umawiajce si Pastwo. Poza wyjtkami przewidzianymi w ustpie 2 taki dochód bdzie zwolniony od opodatkowania przez drugie Umawiajce si Pastwo. 2. Dochód wymieniony w punkcie 1, uzyskany przez osob fizyczn majc miejsce zamieszkania w jednym z Umawiajcych si Pastw z wykonywania wolnego zawodu o samodzielnym charakterze w drugim Umawiajcym si Pastwie moe by opodatkowany przez drugie Umawiajce si Pastwo, jeeli osoba fizyczna przebywa w tym drugim Umawiajcym si Pastwie przez okres lub okresy, sigajce łcznie lub przekraczajce 183 dni w cigu roku podatkowego. 3. Okrelenie wolny zawód obejmuje midzy innymi samodzielne wykonywanie działalnoci naukowej, literackiej, artystycznej, jak równie samodzieln działalno lekarzy, adwokatów, inynierów, architektów, lekarzy dentystów, dziennikarzy i innych. Art. 16. Praca najemna. 1. Płace, wynagrodzenia i inne wiadczenia o podobnym charakterze, otrzymywane przez osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego Umawiajcego si Pastwa z tytułu zatrudnienia, bd opodatkowane tylko przez to Umawiajce si Pastwo, chyba e osoba ta wykonuje prac w drugim Umawiajcym si Pastwie. Jeeli praca jest tam wykonywana, to takie wynagrodzenia wiadczone za t prac mog by opodatkowane przez to drugie Umawiajce si Pastwo. 2. Niezalenie od postanowie ustpu 1 wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna majca miejsce zamieszkania na terytorium jednego z Umawiajcych si Pastw osiga z pracy najemnej podejmowanej na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa, mog by opodatkowane tylko w pierwszym Umawiajcym si Pastwie, jeeli: a) odbiorca przebywa na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa łcznie nie dłuej ni 183 dni podczas danego roku podatkowego, b) wynagrodzenia s wypłacane przez osob lub w imieniu osoby, która nie ma na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz c) wynagrodzenia nie s wypłacane przez zakład, który posiada osoba płacca wynagrodzenie na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa. 3. Bez wzgldu na postanowienia ustpu 2 wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie midzynarodowym przez

9 osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym z Umawiajcych si Pastw bd zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiajce si Pastwo, jeeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku lub samolotu. Art. 17. Nauczyciele. 1. Jeeli osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego Umawiajcego si Pastwa jest zaproszona przez Rzd drugiego Umawiajcego si Pastwa, jego jednostk administracyjn lub jej władz terenow, przez uniwersytet lub inn uznan instytucj dydaktyczn tego drugiego Umawiajcego si Pastwa na przewidywany okres nie przekraczajcy 2 lat celem nauczania lub uczestniczenia w pracach badawczych lub w obu celach na uniwersytecie lub innej uznanej instytucji dydaktycznej i jeeli taka osoba przybywa do tego drugiego Umawiajcego si Pastwa przede wszystkim w tym celu, to jej dochód z pracy dydaktycznej lub badawczej na takim uniwersytecie lub instytucji dydaktycznej bdzie wyłczony spod opodatkowania przez to drugie Umawiajce si Pastwo przez okres nie przekraczajcy 2 lat od dnia przyjazdu do tego drugiego Umawiajcego si Pastwa. 2. Niniejszy artykuł nie bdzie miał zastosowania do dochodu z bada, jeeli takie badania nie s prowadzone w interesie publicznym, lecz przede wszystkim w celu osignicia korzyci materialnych prywatnie przez okrelon osob lub osoby. Art. 18. Studenci i praktykanci. 1. 1) Osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w jednym z Umawiajcych si Pastw w czasie, kiedy przebywa okresowo w drugim Umawiajcym si Pastwie przede wszystkim celem: a) studiowania na uniwersytecie lub innej uznanej instytucji dydaktycznej w tym drugim Umawiajcym si Pastwie albo b) odbycia praktyki potrzebnej dla podniesienia kwalifikacji zawodowych lub specjalizacji zawodowej, albo c) studiowania lub uczestniczenia w badaniach jako zdobywca nagrody, pomocy finansowej lub stypendium od organizacji rzdowej, religijnej, dobroczynnej, badawczej, literackiej lub pedagogicznej, bdzie zwolniona od opodatkowania przez to drugie Umawiajce si Pastwo w zakresie kwot wymienionych w punkcie 2 na okres nie przekraczajcy 5 lat podatkowych, poczwszy od dnia przybycia do tego drugiego Umawiajcego si Pastwa, 2) kwotami, o których mówi si w punkcie 1, s: a) prezenty z zagranicy przeznaczone na utrzymanie, wykształcenie, studia, badania lub praktyk, b) nagrody, pomoc finansowa i stypendia, c) kada inna płatno z tego Umawiajcego si Pastwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania, z wyjtkiem dochodu z osobistego wiadczenia usług, d) dochód z osobistego wiadczenia usług w drugim Umawiajcym si Pastwie w kwocie nie przekraczajcej dolarów Stanów Zjednoczonych lub ich ekwiwalentu w polskich złotych w cigu roku podatkowego. 2. Osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w jednym z Umawiajcych si Pastw w czasie, kiedy przebywa okresowo w drugim Umawiajcym si Pastwie jako pracownik lub na podstawie umowy z osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie, przede wszystkim celem: a) zdobycia dowiadczenia technicznego, zawodowego lub w działalnoci gospodarczej od osoby nie majcej miejsca zamieszkania lub siedziby w pierwszym Umawiajcym si Pastwie lub innej ni osoba zwizana z osob majc miejsce zamieszkania lub siedzib w tym pierwszym Umawiajcym si Pastwie oraz b) studiowania na uniwersytecie lub innej uznanej instytucji dydaktycznej w drugim Umawiajcym si Pastwie, bdzie zwolniona od opodatkowania w tym drugim Umawiajcym si Pastwie przez okres nie przekraczajcy 1 roku w zakresie dochodu z osobicie wiadczonych usług w łcznej kwocie nie przekraczajcej dolarów Stanów Zjednoczonych lub ich ekwiwalentu w polskich złotych.

10 3. Osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w jednym z Umawiajcych si Pastw w czasie, kiedy przebywa okresowo w drugim Umawiajcym si Pastwie w okresie nie przekraczajcym 1 roku jako osoba uczestniczca w realizacji programu popieranego przez Rzd tego drugiego Umawiajcego si Pastwa, przede wszystkim celem odbycia praktyki, bada lub studiów, bdzie zwolniona od opodatkowania w tym drugim Umawiajcym si Pastwie do łcznej kwoty dochodu nie przekraczajcej dolarów Stanów Zjednoczonych lub ich ekwiwalentu w polskich złotych. 4. Uprawnienia przewidziane postanowieniami artykułu 17 niniejszej Umowy oraz postanowieniem ustpu 1 niniejszego artykułu, w przypadku jeeli si nakładaj, przysługuj przez taki okres czasu, jaki moe by uznany za rozsdny lub zwyczajowo potrzebny dla realizacji celu przyjazdu, nie przekraczajcy jednak 5 lat podatkowych, poczwszy od dnia przybycia osoby korzystajcej z tych uprawnie. Uprawnienia przewidziane postanowieniami artykułu 17 nie bd przysługiwały osobie, która w cigu bezporednio poprzedzajcego okresu korzystała z uprawnie przyznanych postanowieniami ustpu 1 niniejszego artykułu. Art. 19. Pracownicy pastwowi. 1. Płace, wynagrodzenia i podobne wiadczenia, włczajc emerytury i renty lub podobne dochody, wypłacane z funduszy publicznych jednego z Umawiajcych si Pastw obywatelowi tego Umawiajcego si Pastwa z tytułu pracy lub osobicie wiadczonych usług jako pracownikowi Rzdu tego Umawiajcego si Pastwa lub jakiejkolwiek jego agendy w zwizku z pełnionymi funkcjami rzdowymi, bd zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiajce si Pastwo. 2. Praca lub osobicie wiadczone usługi, wykonywane przez obywatela jednego z Umawiajcych si Pastw, bd traktowane przez drugie Umawiajce si Pastwo jako pełnienie funkcji rzdowych, jeeli taka praca lub osobicie wiadczone usługi s tak traktowane przez wewntrzne prawo obu Umawiajcych si Pastw. Art. 20. Zwolnienie od podwójnego opodatkowania. Podwójnego opodatkowania dochodów bdzie si unika w nastpujcy sposób: 1. Zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ogranicze (z uwzgldnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w Polsce na zaliczanie na poczet nalenych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. 2. Zgodnie z postanowieniami prawa Stanów Zjednoczonych i z zachowaniem przewidzianych w nim ogranicze (z uwzgldnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Stany Zjednoczone zezwol obywatelom lub osobom majcym miejsce zamieszkania lub siedzib w Stanach Zjednoczonych na zaliczanie na poczet podatku w Stanach Zjednoczonych odpowiednich kwot podatku zapłaconego w Polsce, a w przypadku spółek Stanów Zjednoczonych, posiadajcych co najmniej 10% akcji z prawem głosu w polskich spółkach, od których otrzymuj one dywidendy w jakimkolwiek roku podatkowym, Stany Zjednoczone zezwol na zaliczenie odpowiednich kwot podatku, zapłaconych w Polsce przez spółk polsk z zysków, z których wypłacane s dywidendy. Taka odpowiednia kwota bdzie oparta na kwocie podatku zapłaconego w Polsce, ale kwota zaliczona nie moe przekracza tej czci podatku w Stanach Zjednoczonych, która zalena jest od dochodu netto takiego obywatela lub osoby majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w Stanach Zjednoczonych, pochodzcego ze ródeł w Polsce, lub dochodu pochodzcego ze ródeł spoza Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do jego całkowitego dochodu netto w tym samym roku podatkowym. Celem stosowania w Stanach Zjednoczonych zaliczenia podatków zapłaconych w Polsce podatki wymienione w postanowieniu artykułu 2 ustp 2 litera a niniejszej Umowy bd traktowane jako podatki dochodowe. Art. 21. Zapobieenie dyskryminacji. 1. Obywatel Umawiajcego si Pastwa, który ma miejsce zamieszkania w drugim Umawiajcym si Pastwie, nie moe by poddany w drugim Umawiajcym si Pastwie jakiemukolwiek opodatkowaniu lub zwizanym z nim obowizkom, które s inne lub bardziej uciliwe ni opodatkowanie i zwizane z nim obowizki, którym obywatele drugiego Umawiajcego si Pastwa w tych samych okolicznociach mog by poddani. 2. Zakład, który osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym z Umawiajcych si Pastw ma w drugim Umawiajcym si Pastwie, nie moe podlega w tym drugim Umawiajcym si Pastwie bardziej uciliwemu opodatkowaniu ni zakład osoby majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w trzecim Pastwie, prowadzcej tak sam działalno. Jednake ten paragraf nie zobowizuje Umawiajcego si Pastwa do

11 przyznania zakładom osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie przywilejów podatkowych, przyznanych specjalnymi porozumieniami zakładom trzeciego Pastwa. 3. Spółka jednego z Umawiajcych si Pastw, której kapitał w całoci lub czciowo stanowi własno lub jest kontrolowany bezporednio lub porednio przez jedn lub wicej osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium drugiego Umawiajcego si Pastwa, nie bdzie poddana w pierwszym z Umawiajcych si Pastw jakiemukolwiek opodatkowaniu lub zwizanym z nim obowizkom, które s inne lub bardziej uciliwe ni opodatkowanie i zwizane z nim obowizki, którym spółka pierwszego Umawiajcego si Pastwa, wykonujca t sam działalno, kapitał której w całoci lub czciowo stanowi własno lub jest kontrolowany bezporednio lub porednio przez jedn lub wicej osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib w trzecim Pastwie, jest lub moe by poddana. Jednake ustp ten nie bdzie wymagał, aby Umawiajce si Pastwo przyznawało osobie majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w drugim Umawiajcym si Pastwie przywileje podatkowe, gwarantowane specjalnymi umowami spółkom, które w całoci lub czciowo stanowi własno osoby majcej miejsce zamieszkania lub siedzib w trzecim Pastwie. 4. Uyte w niniejszym artykule okrelenie opodatkowanie oznacza podatki kadego rodzaju, z wyjtkiem opłaty skarbowej pobieranej przy zameldowaniu. Składka na cele emerytalne płacona przez obywateli polskich bdzie traktowana jako podatek. Art. 22. Procedura wzajemnego uzgadniania. 1. Jeeli osoba majca miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego Umawiajcego si Pastwa uwaa, e zarzdzenia jednego lub obu Umawiajcych si Pastw wprowadziły lub wprowadzaj dla niej opodatkowanie, które nie odpowiada niniejszej Umowie, wówczas moe ona przedłoy swoj spraw właciwej władzy tego Umawiajcego si Pastwa, na terytorium którego ma miejsce zamieszkania lub swoj siedzib lub którego jest obywatelem. 2. Jeeli właciwa władza jednego Umawiajcego si Pastwa uzna zarzut za uzasadniony, ale nie moe sama spowodowa zadowalajcego rozwizania, wówczas poczyni ona starania, aeby przypadek ten uregulowa w drodze porozumienia z właciwymi władzami drugiego Umawiajcego si Pastwa tak, aeby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejsz Umow. 3. Właciwie władze Umawiajcych si Pastw bd w drodze wzajemnych porozumie usuwa trudnoci albo wtpliwoci, które powstan przy wykładni lub stosowaniu niniejszej Umowy. Mog one równie uzgadnia sposób zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w przypadkach w niniejszej Umowie nie przewidzianych. 4. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw mog w celu stosowania niniejszej Umowy komunikowa si ze sob bezporednio w celu osignicia porozumienia, o którym mowa w poprzednich ustpach. 5. W przypadku gdy właciwe władze osign takie porozumienie, podatki od takiego dochodu zostan wymierzone zgodnie z porozumieniem. Bez wzgldu na przepisy proceduralne (włcznie z przepisami o przedawnieniu), stosowane zgodnie z prawem kadego Umawiajcego si Pastwa, dopuszczalne bd odpowiednio: zwrot lub zaliczenie podatków przez Umawiajce si Pastwa, stosownie do tego porozumienia. Art. 23. Wymiana informacji. 1. Właciwe władze bd dokonywały wymiany takich informacji, które s niezbdne dla realizacji postanowie niniejszej Umowy lub dla zapobiegania naduyciom albo dla kierowania wykonywaniem podstawowych przepisów dotyczcych podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, pod warunkiem, e charakter informacji dopuszcza ich udzielanie zgodnie z prawem i praktyk administracyjn kadego Umawiajcego si Pastwa w odniesieniu do jego własnych podatków. 2. Kada informacja wymieniona t drog bdzie traktowana jako poufna, z tym wyjtkiem, e taka informacja: 1) moe by udostpniona kadej osobie, której dotyczy, lub 2) moe stanowi cz dokumentów urzdowych w zakresie wymiaru, poboru, cigania lub postpowania sdowego w odniesieniu do podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa. 3. Nie bdzie si wymienia adnej informacji, która byłaby sprzeczna z porzdkiem publicznym. 4. Na wyranie okrelon prob właciwych władz Umawiajcego si Pastwa właciwe władze drugiego Umawiajcego si Pastwa bd dostarczały informacji okrelonych w niniejszym artykule, sporzdzonych w

12 formie zezna wiadków złoonych pod przysig i kopii nie publikowanych oryginalnych dokumentów (włczajc ksigi, dokumenty, owiadczenia, raporty, rachunki lub pisma) w takim samym zakresie, w jakim takie zeznanie lub dokumenty mog by uzyskane zgodnie z prawem i praktyk administracyjn kadego Umawiajcego si Pastwa w odniesieniu do jego własnych podatków. 5. Wymiana informacji bdzie dokonywana na podstawie zwykłej procedury lub na prob dotyczc konkretnych przypadków. Właciwe władze Umawiajcych si Pastw mog uzgodni wykaz informacji, które bd dostarczane na podstawie zwykłej procedury. Art. 24. Pracownicy słuby dyplomatyczno-konsularnej. Przepisy niniejszej Umowy nie naruszaj przywilejów podatkowych przysługujcych obywatelom drugiego Pastwa korzystajcym z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie ogólnych zasad prawa midzynarodowego lub umów specjalnych. Art. 25. Wejcie w ycie. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w ycie po upływie 30 dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastpi w Warszawie. Jej postanowienia bd miały zastosowanie w stosunku do dochodu osignitego w roku kalendarzowym lub podatkowym rozpoczynajcym si (lub w przypadku podatków płatnych u ródła, płatnoci dokonanych) w dniu 1 stycznia 1974 r. lub po tym dniu. Art. 26. Wypowiedzenie umowy. 1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokrelony. Moe by ona wypowiedziana w drodze notyfikacji po upływie 5 lat od dnia wejcia w ycie z zachowaniem 6-miesicznego okresu wypowiedzenia. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowa przestanie obowizywa w odniesieniu do dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym lub podatkowym, rozpoczynajcym si (lub w przypadku podatków płatnych u ródła, płatnoci dokonanych) w dniu 1 stycznia lub po tym dniu, nastpnym po upływie 6-miesicznego okresu. Sporzdzono w Waszyngtonie dnia 8 padziernika 1974 roku w dwóch egzemplarzach, kady w jzykach polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty posiadaj jednakow moc.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UMOWA. podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. Dz.U z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 kwietnia 1992 r.

UMOWA. podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. Dz.U z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 kwietnia 1992 r. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Jerozolima.1991.05.22. Dz.U.1992.28.124 z dnia 1992.04.01 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU

UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU Republika Austrii i Rzeczpospolita Polska, pragnąc zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka, pragnąc popierać

Bardziej szczegółowo

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej.

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej. 1 SPÓŁKA JAWNA Spółka jawn jest spółk osobow, która prowadzi przedsibiorstwo pod własn firm. Firma spółki jawnej wg art. 24 k.s.h., powinna zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Protokół. między. Rzeczpospolita

Protokół. między. Rzeczpospolita ,..... -..."'~! ), -'-. :r i" 'fil:> ~-tf".'/ " -,.. /-' ~....,~-,-~ Protokół między Rzecząpospolitą a Królestwem Polską Belgii l" 1% i! zmieniający Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO Preambuła Pastwa Członkowskie Rady Europy, inne Pastwa i Wspólnota Europejska,

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ

KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ KONWENCJA MIĘDZY ) RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A BOŚNIĄ I HERCEGOWINĄ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY

PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY PROTOKÓŁ MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ O ZMIANIE KONWENCJI MIĘDZY KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU

UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU BGBl. III - Ausgegeben am 4. Februar 2005 - Nr. 12 1 von 27 UMOWA MIĘDZY REPUBLIKĄ AUSTRII A RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I OD MAJĄTKU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003. z dnia 27 czerwca 2003 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003. z dnia 27 czerwca 2003 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1685/2000 w odniesieniu do zasad kwalifikowania do współfinansowania z funduszy strukturalnych KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007

REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007 Załcznik do uchwały Nr XLVIII/584/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW Z TERENÓW WIEJSKICH 2006/2007 1 1. Regulamin okrela zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r. Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 2 lipca 2003 r. ustanawiajca zasady majce zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych (zmieniona decyzj Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 24 wrzenia 2003 r.)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2255 Warszawa, 17 listopada 2003 r.

Druk nr 2255 Warszawa, 17 listopada 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-177-03 Druk nr 2255 Warszawa, 17 listopada 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZĄDEM REPUBLIKI SINGAPURU

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZĄDEM REPUBLIKI SINGAPURU UMOWA MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI SINGAPURU w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rząd

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ RZĄDEM REPUBLIKI KOREI

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ RZĄDEM REPUBLIKI KOREI PROTOKÓŁ MĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ A RZĄDEM REPUBLK KORE O ZMANE KONWENCJ MĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ A RZĄDEM REPUBLK KORE W SPRAWE UNKANA PODWÓJNEGO OPODATKOW ANA ZAPOBEGANA UCHYLANU

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ A RZĄDEM REPUBLIKI INDII O ZMIANIE

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ A RZĄDEM REPUBLIKI INDII O ZMIANIE PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ A RZĄDEM REPUBLIKI INDII POLSKIEJ O ZMIANIE UMOWY MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM REPUBLIKI INDII W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I. Przepisy wspólne. Art. 1.

Kodeks spółek handlowych TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I. Przepisy wspólne. Art. 1. Kodeks spółek handlowych TYTUŁ I Przepisy ogólne DZIAŁ I Przepisy wspólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizacj, funkcjonowanie, rozwizywanie, łczenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci: Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO CZ I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko PESEL NIP Stan

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy:

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: UMOWA DZIERAWY zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: BUD-BANK LEASING Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do Rejestru Przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWA KONWENCJA. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r.

MIDZYNARODOWA KONWENCJA. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r. Dz.U.97.125.800 MIDZYNARODOWA KONWENCJA o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r. (Dz. U. z dnia 14 padziernika 1997 r.)

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo