PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Katowice Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 30 września 2007 r.) Nazwa jednostki, w której zatrudniony jest Audytor Wewnętrzny Urząd Miasta Katowice 2. Podstawowe cele i obszary działania jednostki, w której Audytor Wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Podstawowym celem UMK jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznej oraz profesjonalne świadczenie usług na rzecz mieszkańców. Obszary działania Urzędu Miasta Katowice określa: zarządzenie nr 191/2007 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice, zarządzenie wewnętrzne nr 66/2007 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie ustalania zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Katowice.

2 3. Struktura organizacyjna jednostki, w której zatrudniony jest Audytor Wewnętrzny (zwięzły opis wskazujący na usytuowanie Audytora Wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego) Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Katowice przeprowadzi Audytor Wewnętrzny zatrudniony na samodzielnym stanowisku (z dwoma etatami), powołany przez Prezydenta Miasta Katowice zarządzeniem wewnętrznym Nr 124/2003 z dnia 16 lipca 2003r. w sprawie utworzenia w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice samodzielnego stanowiska Audytora Wewnętrznego. Strukturę organizacyjną jednostki przedstawia schemat stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice. Wykaz jednostek, w których Audytor Wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Urząd Miasta Katowice 5. *) Kwota środków publicznych planowana do zgromadzenia przez jednostkę, w której jest zatrudniony Audytor Wewnętrzny, w roku objętym planem audytu, w tym: środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Planowana/prognozowana/ kwota środków publicznych na 2008r.: w tym: - dochody ogółem: zł - przychody ogółem: zł - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych: zł 6. *) Planowana kwota wydatków i rozchodów środków publicznych jednostki, w której jest zatrudniony Audytor Wewnętrzny, w roku objętym planem audytu, w tym: środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Planowana/prognozowana/ kwota środków publicznych na 2008r.: w tym: wydatki ogółem: zł rozchody ogółem: zł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych: zł 2

3 7. Liczba osób zatrudnionych w jednostce, w której zatrudniony jest Audytor Wewnętrzny, oraz łączna liczba osób zatrudnionych w pozostałych jednostkach, w których Audytor Wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Katowice (wg stanu na 30 września 2007r.): 919, tj. 893,2 etaty. 8. Liczba osób zatrudnionych na stanowisku Audytor Wewnętrzny Audytor Wewnętrzny - 1 osoba, 9. Inne informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki Brak *) Wielkości prognozowane 2. Analiza obszarów ryzyka. Charakterystyka obszaru objętego audytem wewnętrznym Audyt wewnętrzny obejmuje cały obszar działania Urzędu Miasta Katowice. Z punktu widzenia zagrożeń obszary działania Urzędu charakteryzują się: wysokim stopniem kompleksowości (organizacja jednostki, systemy zarządzania, kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa), rożnym poziomem stabilności (uregulowania prawne, systemy zarządzania i kontroli), dużą wrażliwością na kwestie polityczne i społeczne (naciski z zewnątrz, organizacja urzędu, budżet, pomoc społeczna, inwestycje), wysokim stopniem materialności (wykorzystanie środków finansowych), różnym poziomem kontroli wewnętrznej (morale pracowników, regulacje, procedury), wysokim stopniem złożoności (uregulowania prawne oraz ich częste zmiany). 3

4 Do newralgicznych i wrażliwych punktów związanych z działalnością jednostki, należą: działania, które mogę wpłynąć na opinię publiczną, liczba, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych, wielkość majątku, możliwość dysponowania środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, liczba i kwalifikacje pracowników jednostki, podstawy etyczne pracowników, ich nastawienie i motywacja do realizacji zadań jednostki, możliwość wystąpienia nie przewidywanych zmian. W wyniku przeprowadzonej analizy Audytor Wewnętrzny wyodrębnił 18 obszarów ryzyka obejmujących podstawowe funkcje i zadania urzędu. W ramach zidentyfikowanych obszarów wytypował 107 zadań, które ze względu na zakres działania są szczególnie narażone na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, jakie mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych przez Urząd celów. Obszary ryzyka Urzędu Miasta Katowice. Inwestycje. 2. Zamówienia publiczne. 3. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z zagranicznych. Księgowość i finanse. 5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. 6. Usługi dla mieszkańców. 7. Budżet miasta. 8. Gospodarka przestrzenna i mienie komunalne. 9. Ochrona zdrowia. 10. Ochrona środowiska. 1 Pomoc społeczna. 12. Oświata i edukacja. 13. Kultura i sport. 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności. 15. Polityka informacyjna i promocja miasta. 16. Gospodarka mieszkaniowa. 4

5 17. Organizacja Urzędu Miasta Katowice. 18. System informatyczny. 2. Opis metody analizy ryzyka Przystępując do procesu szacowania ryzyka Audytor Wewnętrzny wyodrębnił potencjalne obszary ryzyka. W celu uszeregowania tych obszarów według ważności i największego zagrożenia ryzykiem, przeprowadził następujące działania: Rozmowy z Prezydentem Miasta Katowice. 2. Analiza struktury organizacyjnej Urzędu oraz zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu oraz analiza procedur wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie. 3. Analiza regulacji prawnych dotyczących sfer działalności Urzędu. Analiza planowanego budżetu na 2008r. 5. Zapoznanie się z ustaleniami przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w latach Współpraca z wszystkimi kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie właściwego wyboru zadań narażonych na największe ryzyko, następnie analiza wskazanych zagrożeń. W celu ograniczenia subiektywnych ocen w trakcie wyłaniania zadań poddawanych audytowi Audytor Wewnętrzny zastosował metodę matematyczną /z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych/, która pozwoliła wyznaczyć hierarchiczną ważność realizacji poszczególnych zadań audytowych dla wybranych wcześniej obszarów. Przyjęte w metodzie matematycznej kryteria oceny ryzyka określa Załącznik Nr 3. Wyniki analizy obszarów ryzyka W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka Audytor Wewnętrzny ustalił hierarchię zadań realizowanych w 2008 roku. Dla każdego zadania audytowego przyporządkował ostateczny priorytet audytu według czterostopniowej skali: najwyższy - ocena ryzyka powyżej 90% wysoki - ocena ryzyka o wartości z przedziału % średni - ocena ryzyka o wartości z przedziału % niski - ocena ryzyka poniżej 40%. 5

6 Wynik pełnej analizy metody matematycznej zawiera Załącznik Nr 2. Obszary ryzyka zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Lp. Nazwa zadania audytowego Końcowa ocena ryzyka Priorytet audytu Obszar ryzyka - Inwestycje Opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dot. terenów o skomplikowanych uwarunkowaniach 55,47% Średni 2. Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych 3. Rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych Pozyskiwanie i rozliczanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji 5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice 6. Stan realizacji Projektu Katowice oczyszczanie ścieków współfinansowane przez Fundusz Spójności 7. Pozyskiwanie inwestorów dla miasta Katowice 8. Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego ul. Murckowska Bagienna II etap w ramach zadania Drogowa Trasa Średnicowa Katowice Dąbrowa Górnicza 53,91% Średni 52,34% Średni 78,13% Wysoki 100% Najwyższy 66,41% Średni 60,94% Średni 74,22% Wysoki Obszar ryzyka - Zamówienia publiczne Nadzór nad prawidłowością stosowania procedur postępowania przy realizowaniu zamówień publicznych poniżej 1000 euro Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy towarów 64,06% Średni 57,03% Średni 57,03% Średni 57,03% Średni 6

7 3. Obszar ryzyka - Pozyskiwanie i wykorzystanie środków zagranicznych 2. Sporządzanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z zagranicznych środków pomocy Gromadzenie i analiza informacji wraz z prowadzeniem bazy danych dotyczącej dostępności zagranicznych środków pomocy 83,59% Wysoki 55,47% Średni 3. Przygotowanie Urzędu do pozyskania funduszy unijnych 50,78% Średni Monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków SPORZL Prawidłowość rozliczania środków Projektów Europejskie stypendia dla studentów oraz Europejskie stypendia dla uczniów współfinansowanych ze środków ZPORR Ocena wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Ocena zgodności zapisów księgowych operacji odnoszących sie do realizacji i finansowania Projektów współfinansowanych kredytem EBI, w tym prawidłowość ustalania i przekazania odsetek od kredytu 71,09% Wysoki 67,97% Średni 71,09% Wysoki 83,59% Wysoki Obszar ryzyka Księgowość i finanse Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia w kontekście zgłaszania ich do ubezpieczenia społecznego 2. Obsługa kasowa Urzędu 3. Gospodarowanie mieniem powstałym w procesie inwestycyjnym w kontekście realizowania inwestycji w obcym majątku Prowadzenie ewidencji i windykacji dochodów budżetowych 5. Egzekucja podatków i opłat 6. Inwentaryzacja 7. Wykonywanie zadań w zakresie wymiaru podatków i opłat 61,72% Średni 48,44% Średni 100% Najwyższy 64,06% Średni 50,00% Średni 68,75% Średni 40,63% Średni 5. Obszar ryzyka - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 7

8 2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych miasta Katowice Dochody miasta Katowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 65,63% Średni 65,63% Średni 6. Obszar ryzyka - Usługi dla mieszkańców Ewidencja działalności gospodarczej 2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3. Wydawanie dowodów osobistych Kontrola imprez masowych na które wydano zezwolenia 21,88% Niski 29,69% Niski 26,56% Niski 36,72% Niski 5. Zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami 60,16% Średni Zadania realizowane zgodnie z procesem K-1 zatwierdzanie i opiniowanie organizacji ruchu Zadania w zakresie udzielania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz wydawania zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób 8. Wydawanie decyzji przez Urząd Stanu Cywilnego 60,16% Średni 49,22% Średni 34,38% Niski 7. Obszar ryzyka - Budżet miasta Przestrzeganie ustawowego nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami organizacyjnymi 67,97% Średni 2. Planowanie i realizacja budżetu 3. Zmiany budżetu i planów finansowych Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej, w tym finansowania zadań remontowych 5. Sprawozdania z wykonania budżetu 73,44% Wysoki 53,13% Średni 49,22% Średni 47,66% Średni 6. Dotacje z budżetu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 75,00% Wysoki 7. Dotacje dla zakładów budżetowych 68,75% Średni 8

9 8. Dotacje dla instytucji kultury 68,75% Średni 7. Obszar ryzyka - Budżet miasta 9. Wspieranie ochrony zabytków poprzez udzielanie dotacji finansowych 10. Udzielanie ulg podatnikom 1 Obsługa długu publicznego w zakresie zabezpieczenia ew. spłaty z tytułu poręczeń 12. Realizacja dochodów z zawartych umów na ekspozycje reklam 54,69% Średni 42,97% Średni 58,59% Średni 36,72% Niski 8. Obszar ryzyka - Gospodarka przestrzenna i mienie komunalne Zbywanie i nabywanie nieruchomości 60,94% Średni 2. Gospodarka odpadami komunalnymi 3. Utrzymanie czystości miasta Katowice Realizacja planu finansowego powiatowego zasobu geodezyjnokartograficznego 5. Nadzór właścicielski i zabezpieczenie interesów miasta w spółkach 6. Realizacja zatwierdzania podziałów geodezyjnych nieruchomości 7. Realizacja odszkodowań za grunty trwale zajęte pod drogi publiczne 8. Realizacja planu zagospodarowania, wydawanie decyzji i pozwoleń na budowę zgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego 53,13% Średni 56,25% Średni 53,91% Średni 56,25% Średni 77,34% Wysoki 81,25% Wysoki 709% Wysoki 9. Ewidencja majątku komunalnego 44,53% Średni 9. Obszar ryzyka - Ochrona zdrowia Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia 2. Weryfikacja dokumentacji medycznej niezbędnej do wydawania decyzji do Zakładów Pielęgnacyjno -Opiekuńczych lub Opiekuńczo- Leczniczych 3. Nadzór nad placówkami opieki zdrowia Przekształcenia prywatyzacyjne placówek opieki zdrowotnej 5. Restrukturyzacja sp zoz 50,78% Średni 47,66% Średni 45,31% Średni 69,53% Średni 69,53% Średni 9

10 10. Obszar ryzyka - Ochrona Środowiska Realizacja planu miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2. Monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego miasta 3. Gospodarowanie zielenią miejską Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym prowadzenie postępowa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 5. Opiniowanie planów ruchu kopalń 6. Gospodarka odpadami (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 57,81% Średni 50,78% Średni 45,31% Średni 57,81% Średni 81,25% Wysoki 92,97% Najwyższy 1 Obszar ryzyka - Pomoc społeczna Nadzór nad samorządowymi jednostkami w dziedzinie pomocy społecznej 2. Wydawanie decyzji w zakresie spraw społecznych 56,25% Średni 59,38% Średni 12. Obszar ryzyka - Oświata i edukacja Remonty placówek oświatowo-wychowawczych 2. Wydawanie i cofanie zezwoleń na założenie i likwidację szkoły lub placówki oświatowej 3. Ustalanie planów finansowych szkół i placówek oświatowych 67,19% Średni 47,66% Średni 78,13% Wysoki Prawidłowość dotowania niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 13. Obszar ryzyka - Kultura i sport 61,72% Średni Zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury i sportu 2. Udzielanie i rozliczanie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń 3. Tworzenie i likwidacja miejskich instytucji kultury 58,59% Średni 78,91% Wysoki 66,41% Średni Zapewnienie podległym instytucjom kultury odpowiednich warunków działania i rozwoju, w tym środków finansowych 68,75% Średni 1 Obszar ryzyka - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności 10

11 Przeciwdziałanie i zwalczanie klęsk żywiołowych 2. Realizacja Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego 3. Realizacja zadań obrony cywilnej 57,03% Średni 44,53% Średni 50,78% Średni 15. Obszar ryzyka - Polityka informacyjna i promocja miasta Koordynacja współpracy miasta Katowice z zewnętrznymi organizatorami inicjatyw służących promocji Katowic 2. Opracowywanie, nadzór i koordynacja kampanii wizerunkowych 3. Polityka wydawnicza miasta Organizacja współpracy z zagranicą 5. Udzielanie pomocy publicznej 46,88% Średni 63,28% Średni 51,56% Średni 31,25% Niski 42,19% Niski 16. Obszar ryzyka - Gospodarka mieszkaniowa Dodatki mieszkaniowe 2. Przydział, wynajem i zamiana lokali mieszkalnych 3. Polityka mieszkaniowa Gospodarka lokalami użytkowymi 77,34% Wysoki 50,78% Średni 44,53% Średni 42,19% Średni 17. Obszar ryzyka - Organizacja Urzędu Miasta Katowice Ochrona danych osobowych i ich archiwizacja 2. Zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP i p.poż. 3. Organizacja obsługi ludności BOM Zapewnienie warunków organizacji pracy komórek organizacyjnych Urzędu, wpływające na sprawną organizację pracy oraz obsługę petentów 5. Świadczenia socjalne 6. Koszty utrzymania Urzędu 50,78% Średni 40,63% Średni 44,53% Średni 38,28% Niski 56,25% Średni 57,81% Średni 11

12 7. Polityka kadrowa, w tym rekrutacja, selekcja i system ocen 8. Zaopatrzenie i prowadzenie gospodarki magazynowej Urzędu 9. Rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami 10. Rozpatrywanie i załatwianie: skarg, wniosków i interwencji 46,09% Średni 38,28% Niski 47,66% Średni 34,38% Niski 1 Planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego 15,63% Niski 18. Obszar ryzyka - System informatyczny Ochrona systemów IT, w tym odtwarzanie danych z kopii zapasowych 2. Korzystanie internetu i poczty elektronicznej 3. Zapewnienie ochrony danych Utrzymanie oraz serwis sprzętu i oprogramowania 5. Utrzymanie ciągłości pracy serwerów 100% Najwyższy 54,69% Średni 51,56% Średni 52,34% Średni 75,00% Wysoki 6. Wdrażanie i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Katowice, w tym zabezpieczenie środków finansowych 87,50% Wysoki Na podstawie przeprowadzonej analizy Audytor Wewnętrzny wyłonił 4 zadania audytowe o najwyższym priorytecie audytu. Oto one: Ochrona systemów IT, w tym odtwarzanie danych z kopii zapasowych 100%. 2. Gospodarowanie mieniem powstałym w procesie inwestycyjnym w kontekście realizowania inwestycji w obcym majątku 100%. 3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice 100%. Gospodarka odpadami (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 92,97%. 12

13 3. Tematy i proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego Lp. Temat zadania Planowany termin Niezbędne Obszar Ewentualna Uwagi audytowego przeprowadzenia zasoby ryzyka potrzeba (obiekt audytu (liczba powołania audytu) wewnętrznego osobodni, rzeczoznawcy Ocena wydatków inne) Wydatki kwalifikowanych I - 15.III x 30 = kwalifikowa Brak Wydział realizowanych w 60 ne w ramach Inwestycji, ramach projektu osobodni projektu Wydział współfinansowanego współfinans Księgowo- ze środków Funduszu owanego ze Rachunkowy Spójności za rok środków 2007 Funduszu Ocena zgodności Spójności 2. zapisów księgowych 16.III 3V x 50 = Zapisy Brak Komórki operacji odnoszących 100 księgowe organizacyjne się do realizacji i osobodni Projektów UMK, finansowania współfinans Pod-projekty Projektów owanych współfinansowanych kredytem kredytem EBI za lata EBI , w tym prawidłowość ustalania i przekazania odsetek od kredytu Ochrona systemów System 3. IT, w tym odtwarzanie danych z kopii zapasowych Uporządkowanie VI. 30.VII x 40 = 80 osobodni informatycz ny UMK Gospodarka Brak Wydział Informatyki gospodarki VIII. 30.IX x 35 = 70 ściekowa miasta Brak Wydział Inwestycji 13

14 ściekowej w mieście osobodni Katowice Katowice Gospodarowanie 5. mieniem powstałym w procesie inwestycyjnym w kontekście realizowania inwestycji w obcym majątku X. - 3XII x 40 = 80 osobodni Realizacja inwestycji w obcym majątku Brak Wydział Księgowo- Rachunkowy, wybrane Komórki organizacyjne UMK Zadanie audytowe nr 1 Realizacja zadania wynika z Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Katowice, a NFOŚiGW dotyczące Projektu współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej ISPA/Fundusz Spójności dla zadania Katowice oczyszczanie ścieków nr 2000PL16PPE004, (po zakończeniu każdego roku kalendarzowego należy przeprowadzić audyt wydatków kwalifikowanych). Zadanie audytowe nr 2 - Realizacja zadania wynika z zapisów art. 8.02(c) Umowy finansowej zawartej w dniu r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Katowice. Zadanie audytowe nr 3 - Realizacja zadania wynika z zakwalifikowania się obszaru do najwyższego priorytetu audytu tj. 100%. Zadanie audytowe nr 4 - Realizacja zadania wynika z zakwalifikowania się obszaru do najwyższego priorytetu audytu tj. 100%. Zadanie audytowe nr 5 - Realizacja zadania wynika z zakwalifikowania się obszaru do najwyższego priorytetu audytu tj. 100%. Planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach. W oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka Audytor Wewnętrzny ustalił wstępny plan audytu na kolejne 3 lata (2009, 2010, 2011), który poddany zostanie corocznemu przeglądowi oraz aktualizacji. 14

15 Lp. Obszar ryzyka Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego System informatyczny Gospodarka przestrzenna i mienie 2009 komunalne 3. Inwestycje 2010 Usługi dla mieszkańców 2010 Ochrona środowiska 2011 Uwagi / Zadanie audytowe Wdrażanie i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej w UMK, w tym zabezpieczenie środków finansowych Realizacja odszkodowań za grunty trwale zajęte pod drogi publiczne Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego ul. Murckowska Bagienna II etap w ramach zadania DTŚ Katowice Zadania w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami Opiniowanie planów ruchu kopalń 15

16 5. Organizacja pracy audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego. W planie na 2008r. zostały przyjęte dotychczas obowiązujące uregulowania organizacyjne Urzędu Miasta Katowice w zakresie komórki audytu wewnętrznego. Obliczenia ilości dni roboczych Audytora Wewnętrznego (2 osoby) przedstawia poniższa tabela: Ogółem dni robocze w 2008r. w tym: Nieprzewidziane działania, choroby (statystycznie) 254 w tym: 254 x 2 osoby = 508 osobodni 5 x 2 osoby = 10 osobodni Urlopy 26 x 2 osoby = 52 osobodni Dni robocze przeznaczone na przeprowadzenie audytów i czynności z tym związanych 223 x 2 osoby = 446 osobodni Wyniki wskazują, iż komórka audytu wewnętrznego (licząca 2 etaty) może zrealizować określone zadania oraz czynności audytowe w ciągu 223 dni przez 2 osoby, co daje 446 osobodni, tj godzin. Szczegółowy szacunek pracochłonności komórki audytu wewnętrznego w 2008r. przedstawia poniższa tabela: 16

17 Lp. Zadania Audytora Wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni) Zasoby rzeczowe Uwagi Przeprowadzanie zadań audytowych 2. Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego 3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających Współpraca z innymi służbami kontrolnymi Czynności organizacyjne, 5. w tym planowanie i sprawozdawczość 6. Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym delegacje) 390 osobodni (195 x 2) 16 osobodni (8 x 2) 6 osobodni (3 x 2) 6 osobodni (3 x 2) 14 osobodni (7 x 2) 10 osobodni (5 x 2) 2 zestawy komputerowe stacjonarne, ksero j.w. j.w. j.w. j.w PLN 7. Urlopy/L-4 62 osobodni (31 x 2) 8. Inne działania, w tym rezerwa czasowa 4 osobodni (2 x 2) - 2 zestawy komputerowe stacjonarne, ksero AUDYTOR WEWNĘTRZNY (-) Elżbieta Solska-Kuchciak nr zaś. 524/ r.... (data) Prezydent Miasta Katowice (-) Piotr Uszok 17

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007 1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 30 września

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 01 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki 1

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 014 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1 Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice.... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny AW 1721.2.2011 PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15a, 6-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 28 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. Ks. J. Dzierżona 4a 46-040 Ozimek... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny AW 1721.2.2013 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 011 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr BO.0050.165.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2013 Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

Analiza Ryzyka Tabele

Analiza Ryzyka Tabele Analiza Ryzyka Tabele Tabela nr 1 Lista wytypowanych w oparciu o systemy funkcjonalne obszarów audytu. Obszar audytu związany z działalnością podstawową (statutową) 1. USŁUGI SPOŁECZNE 2. PROMOCJA I ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK Starostwo Powiatowe w Poznaniu Poznań, dnia 27.12.2016 r. ul. Jackowskiego 18 60-09 Poznań Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 77 /04 z dnia 3..04r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 05 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego Skarżysko

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 91/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 NAZWA OBSZARU AUDYTU LP ZADANIE AUDYTOWE NAZWY JEDNOSTEK AUDYTOWANYCH MATERIALNOŚĆ KATEGORIE RYZYK WRAŻLIWOŚĆ 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 PRIORYTET KIEROWNICTWA OCENA RYZYKA PO UWZGLĘDNIENIU 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego Miasta Lublin oraz Urzędu Miasta Lublin na 2006 rok. Spis treści:

Plan audytu wewnętrznego Miasta Lublin oraz Urzędu Miasta Lublin na 2006 rok. Spis treści: Spis treści: 1. Informacje o Mieście Lublinie i Urzędzie Miasta Lublin, istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego...3 2. Analiza ryzyka... 4 2.1. Identyfikacja obszarów ryzyka...5 2.2. Metody analizy

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 Starostwo Powiatowe w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice AW. 1721.02.03.2012 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały nr 337/2012 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 AW-0941/03/07 Urząd Miasta Knurów Ul. Ogana 5 44-190 Knurów Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr OR-0151/397/2007 Prezydenta Miasta Knurów Z dnia 20.11.2007r PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 1 AW-0941/03/07

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr z dnia PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Opracował: Audytor Wewnętrzny Paweł Piątek Skarżysko Kamienna marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy OPRACOWANIE PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Z WYKORZYSTANIEM WYNIKÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W JEDNOSTCE Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz Bydgoszcz, październik 2009r. AW.0941/02/09 PLAN AUDYTU NA ROK 2010 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Starostwo Powiatowe w Świeciu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ul. Hallera 9 Nr 92/15 Starosty 86-100 Świecie Świeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. PLAN AUDYTU NA ROK 2015 AW.1721.2.2015 1. Jednostki sektora

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Sygnatura: BRPO-0930-23/07 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10

Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10 Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10 Załącznik Nr 1. Wykaz obszarów ryzyka w określonych obszarach audytu Obszar audytu Lp. Obszar ryzyka Finanse 1 Opracowanie projektu budżetu 2 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Nr 558/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK Dz. Klasyfikacja rozdz. Wyszczególnienie Dysponent środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2012 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. 1

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK Urząd Miejski w Będzinie ul 11 Listopada 20 42-500 Będzin Będzin, dnia 30 grudnia 2011 roku WAiKWII172152011 PLAN AUDYTU NA 2012 ROK 1 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012 P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012 POWIAT OLESKI 1 Spis treści 1. INFORMACJE O POWIECIE OLESKIM ISTOTNE DLA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1.1 Nazwa jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

ul. Ceynowy SOMONINO NIP GMINA SOMONINO ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO NIP 589-10-31-191 Podstawa prawna: Zgodnie z art. 283 ust l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytor wewnętrzny w porozumieniu w kierownikiem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 18 61713 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp.

Bardziej szczegółowo

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań. 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2017 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6888 UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Jana Pawła II0 Sygnatura : AK-AW 7.0 PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 0 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym *.... 6. 7. 8. 9. 0. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2016 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2016 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych Poznań, dnia 30 czerwca 2005r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 61-506 Poznań NIP 781-16-19-671 www.powiat.poznan.pl e-mail:starostwo@powiat.poznan.pl SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

OBSZARY AUDYTU I OBSZARY RYZYKA GMINY CZERSK

OBSZARY AUDYTU I OBSZARY RYZYKA GMINY CZERSK OBSZARY AUDYTU I OBSZARY RYZYKA GMINY CZERSK Załącznik nr 1 do Planu audytu wewnętrznego w Gminie Czersk na rok 2012. Lp. Obszar audytu Obszar ryzyka/temat zadania audytowego I Działalność Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Urząd Miasta Lędziny ul Lędzińska 55 43-143 Lędziny (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku Załącznik Nr do Zarządzenie Nr 9/0 Wójta Gminy Manowo z dnia 3.03.0r. Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku Ryzyko Lp. Zadanie -cel Ryzyko wraz z podaniem kategorii

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Ozimek, dnia 30 grudnia 2014 r. ul. Ks. Jana Dzierżona 4b 46-040 Ozimek... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 5527 UCHWAŁA NR XXVI/151/2016 RADY GMINY BRZEŹNIO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 10834 UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług

Bardziej szczegółowo