PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Katowice Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Urząd Miasta Katowice jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do prowadzenia audytu wewnętrznego, w myśl art. 35d, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z póź. zm.). Prezydent Miasta Katowice sprawuje władzę wykonawczą w mieście przy pomocy Urzędu, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póź. zm.) oraz art. 33 i art. 92 ust. 1-3 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z póź. zm.). Organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta określa Regulamin Organizacyjny Urzędu ustalony przez Prezydenta Miasta Katowice w drodze Zarządzenia Nr 432/2003 z dnia 4 lipca 2003r. z póź. zm. Urząd Miasta jest budżetową jednostką organizacyjną miasta. W skład Urzędu wchodzą: wydziały, biura w randze wydziałów lub referatów oraz samodzielne stanowiska pracy tworzone przez Prezydenta z mocy przepisów prawnych lub dla realizacji określonego zadania. Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice.

2 Według planu budżetu miasta na 2005r. liczba etatów osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Katowice realizujących zadania własne i zlecone gminy i powiatu stanowi 878,11 etatów. Budżet UMK planowany na 2005r. określa Zarządzenie wewnętrzne Nr 22/2005 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie podziału dochodów i wydatków na 2005r. dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Katowice w 2005r. przeprowadzi Audytor Wewnętrzny zatrudniony na samodzielnym stanowisku, powołany przez Prezydenta Miasta Katowice Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 124/2003 z dnia 16 lipca 2003r. 2. Analiza ryzyka 2.1. Charakterystyka obszarów poddawanych audytowi wewnętrznemu W celu sporządzenia planu audytu na 2006 r. Audytor Wewnętrzny dokonał analizy potrzeb audytu oraz zidentyfikował obszary ryzyka biorąc pod uwagę: - cele i zadania jednostki, - przepisy prawne dotyczące działania jednostki, - wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu i kontroli, - sprawozdania finansowe, - wyniki rozmów przeprowadzonych z pracownikami jednostki, - pisma badające opinię pracowników jednostki. oraz newralgiczne, wrażliwe punkty związane z działalnością jednostki, takie jak: - działania, które mogę wpłynąć na opinię publiczną, - liczba, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych, - wielkość majątku, - możliwość dysponowania środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, - liczba i kwalifikacje pracowników jednostki, - podstawy etyczne pracowników, ich nastawienie i motywacja do realizacji zadań jednostki, - możliwość wystąpienia nie przewidywanych zmian. 2

3 W wyniku przeprowadzonej analizy Audytor Wewnętrzny wyodrębnił 20 obszarów ryzyka obejmujących podstawowe funkcje i zadania urzędu. W ramach zidentyfikowanych obszarów wytypował 88 zadań, które ze względu na zakres działania są szczególnie narażone na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, jakie mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych przez Urząd celów. Obszary ryzyka Urzędu Miasta Katowice. 1. Inwestycje. 2. Zamówienia publiczne. 3. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z UE. 4. Organizacja oraz prowadzenie rachunkowości. 5. Podatki i opłaty. 6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. 7. Usługi administracyjne. 8. Nadzór i kontrola nad budżetem miasta. 9. Gospodarka mieniem oraz majątkiem 10. Ochrona zdrowia. 11. Ochrona środowiska. 12. Pomoc społeczna. 13. Oświata i edukacja. 14. Kultura i sport. 15. Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego. 16. Polityka informacyjna i promocja miasta. 17. Zagospodarowanie przestrzenne. 18. Gospodarka mieszkaniowa. 19. Organizacja Urzędu Miasta Katowice. 20. System informatyczny. W celu określenia wrażliwych punktów (zadań audytowych) oraz wyboru właściwych kryteriów ryzyka Audytor Wewnętrzny dokonał szczegółowego sprecyzowania celów i związanych z nimi zagrożeń /ryzyk/. Załącznik Nr 1 przedstawia szczegółowy wykaz celów i ewentualnych zagrożeń. 3

4 Załącznik Nr 2 przedstawia obszary ryzyka w podziale na zadania wg priorytetu określonego przez Prezydenta Miasta Katowice 2.2. Metody analizy ryzyka Przystępując do procesu szacowania ryzyka Audytor Wewnętrzny wyodrębnił potencjalne obszary ryzyka. W celu uszeregowania tych obszarów według ważności i największego zagrożenia ryzykiem, przeprowadził następujące działania: 1. Rozmowy z Prezydentem Miasta Katowice. 2. Analiza struktury organizacyjnej Urzędu oraz zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu oraz analiza procedur wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie. 3. Analiza regulacji prawnych dotyczących sfer działalności Urzędu. 4. Analiza planowanego budżetu na 2006r. 5. Zapoznanie się z ustaleniami przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w latach Współpraca z wszystkimi kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie właściwego wyboru zadań narażonych na największe ryzyko, następnie analiza wskazanych zagrożeń. Wstępną analizę dla wyodrębnionych obszarów ryzyka Audytor Wewnętrzny przeprowadził na podstawie metody szacunkowej analizy ryzyka w oparciu o własne doświadczenie oraz osąd kierowników komórek organizacyjnych UMK. Szczegółową analizę metody szacunkowej zawiera Załącznik Nr 3. Na podstawie przeprowadzonej analizy Audytor Wewnętrzny dokonał wyboru następujących obszarów ryzyka: 1. Inwestycje. 2. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z UE. 3. Organizacja oraz prowadzenie rachunkowości. 4. Nadzór i kontrola nad budżetem miasta. 5. Ochrona zdrowia. 6. Oświata i edukacja. 7. Organizacja Urzędu Miasta Katowice. 4

5 W celu ograniczenia subiektywnych ocen w trakcie wyłaniania zadań poddawanych audytowi Audytor Wewnętrzny zastosował metodę matematyczną /z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych/, która pozwoliła wyznaczyć hierarchiczną ważność realizacji poszczególnych zadań audytowych dla wybranych wcześniej 7 obszarów. Wynik analizy metody matematycznej zawiera Załącznik Nr 4. Przyjęte w metodzie matematycznej kryteria oceny ryzyka określa Załącznik Nr Wyniki analizy ryzyka W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka Audytor Wewnętrzny ustalił hierarchię zadań realizowanych w 2006 roku. Dla każdego zadania audytowego przyporządkował ostateczny priorytet audytu według czterostopniowej skali: najwyższy - ocena ryzyka powyżej 90% wysoki - ocena ryzyka o wartości z przedziału % średni - ocena ryzyka o wartości z przedziału % niski - ocena ryzyka poniżej 40%. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka Audytor wyodrębnił 4 obszary o największym stopniu ryzyka. Wynik analizy ryzyka przedstawia poniższa tabela. Lp. Obszar ryzyka Zadanie audytowe Ocena ryzyka Priorytet audytu 1. Inwestycje Projekt współfinansowany z kredytu EBI 100% Najwyższy 2. Oświata i edukacja Prawidłowość dotowania niepublicznych przedszkoli, 143,75% Najwyższy szkół i placówek oświatowych 3. Nadzór i kontrola nad budżetem miasta Nadzór właścicielski i zabezpieczenie interesów 100% Najwyższy miasta w spółkach 4. Organizacja oraz prowadzenie rachunkowości Inwentaryzacja składników majątkowych 100% Najwyższy 5

6 2.4. Obszary ryzyka ustalone ze względu na stopień ich ważności Lp. Obszary ryzyka Uwagi 1. Nadzór i kontrola nad budżetem miasta 2. Oświata i edukacja 3. Organizacja Urzędu Miasta Katowice 4. Inwestycje 5. Pozyskanie i wykorzystanie środków UE 6. Organizacja oraz prowadzenie rachunkowości 7. Ochrona zdrowia 8. Ochrona środowiska 9. Usługi administracyjne 10. Gospodarka mieszkaniowa 11. Podatki i opłaty 12. Zamówienia publiczne 13. System informatyczny 14. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 15. Gospodarka mieniem oraz majątkiem 16. Polityka informacyjna i promocja miasta 17. Zagospodarowanie przestrzenne 18. Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego 19. Kultura i sport 20. Pomoc społeczna 3. Zadania audytowe do przeprowadzenia w roku Zadania audytowe na 2006r. zostały tak zaplanowane, aby objąć te obszary i działania UMK, które charakteryzują się największym ryzykiem lub też niosą największe zagrożenie oraz gdzie jednocześnie można osiągnąć największe korzyści przy uwzględnieniu posiadanych zasobów. Na rok 2006 Audytor zaplanował przeprowadzenie 3 zadań audytowych + audyt sprawdzający. 6

7 3.1. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych Ustalając kolejność poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu Audytor wziął pod uwagę określony w analizie stopień ich ważności oraz uwzględnił czynniki organizacyjne zawarte w 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie szczególnego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 111, poz. 973 z 2002r.). Lp. Temat zadania Planowany Niezbędne Obszar ryzyka Ewentualna Uwagi audytowego termin zasoby potrzeba (obiekt przeprowadzenia (liczba powołania audytu) audytu osobodni, rzeczoznawcy wewnętrznego inne) Audyt sprawdzający Zadanie 1. Zadanie audytowe 1/2005 oraz Zadanie audytowe 2/2005 Styczeń - luty x 10 = 10 osobodni audytowe 1/2005 oraz Zadanie audytowe 2/2005 Komórki organizacyjne UMK 2. Projekt współfinansowany z kredytu EBI Marzec maj x 35 = 35 osobodni Projekt współfinansow any z kredytu Komórki organizacyjne UMK EBI 3. Prawidłowość dotowania niepublicznych czerwiec sierpień x 35 = 35 osobodni Prawidłowość dotowania niepublicznych Komórki organizacyjne UMK przedszkoli, szkół i przedszkoli, placówek oświatowych szkół i placówek oświatowych 7

8 4. Nadzór właścicielski i zabezpieczanie interesów miasta w wrzesień grudzień x 40 = 40 osobodni Nadzór właścicielski i zabezpieczanie Komórki organizacyjne UMK spółkach interesów miasta w spółkach 4. Planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach. W oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka Audytor Wewnętrzny ustalił wstępny plan audytu na kolejne 3 lata (2007, 2008, 2009), który poddany zostanie corocznemu przeglądowi oraz aktualizacji (weryfikacji) w miarę potrzeb. Lp. Obszar audytu wewnętrznego Planowany rok przeprowadzenia Obszar ryzyka Uwagi 1. Organizacja UMK 2007 Organizacja UMK 2. Ochrona środowiska 2007 Ochrona środowiska 3. Usługi administracyjne 2007 Usługi administracyjne 4. Gospodarka mieszkaniowa 2007 Gospodarka mieszkaniowa 5. Podatki i opłaty 2008 Podatki i opłaty 6. Zamówienia publiczne 2008 Zamówienia publiczne 7. System informatyczny 2008 System informatyczny 8. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 2008 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 9. Gospodarka mieniem oraz majątkiem 2009 Gospodarka mieniem oraz majątkiem 10. Polityka informacyjna i promocja miasta 2009 Polityka informacyjna i promocja miasta 8

9 11. Zagospodarowanie przestrzenne 2009 Zagospodarowanie przestrzenne 12. Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego 2009 Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego 13. Kultura i sport 2009 Kultura i sport 5. Organizacja pracy Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Katowice. W planie na 2006r. zostały przyjęte dotychczas obowiązujące uregulowania organizacyjne Urzędu Miasta Katowice w zakresie audytu wewnętrznego tj. samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego. Obliczenia ilości dni roboczych Audytora Wewnętrznego przedstawia poniższa tabela: Ilość dni przypadająca na Audytora w 2006r. Ogółem dni robocze, w tym: 252 Nieprzewidziane działania, choroby 10 (statystycznie) Urlopy 26 Dni robocze przeznaczone na przeprowadzenie audytów i czynności z tym 216 związanych Wyniki wskazują, iż Audytor może zrealizować określone zadania oraz czynności audytowe w ciągu 216 dni tj godzin. Szczegółowy szacunek pracochłonności Audytora Wewnętrznego w 2006r. przedstawia poniższa tabela: 9

10 Lp. Zadania Zasoby ludzkie (liczba osobodni) Zasoby rzeczowe Uwagi 1. Przeprowadzenie zadań audytowych 140 osobodni (140 x 1) 1 zestaw komputerowy stacjonarny, niszczarka, ksero 2. Opracowanie technik przeprowadzania zadania 20 osobodni (20 x 1) j.w. audytowego 3. Przeprowadzenie czynności sprawdzających 10 osobodni ( 10 x 1) j.w. 4. Współpraca z innymi służbami kontrolnymi 3 osobodni (3 x 1) j.w. 5. Czynności organizacyjne, w tym plan i sprawozdawczość 20 osobodni ( 20 x 1) j.w. 6. Szkolenia i rozwój zawodowy 10 osobodni PLN (w tym delegacje) ( 10 x 1) 7. Urlopy 26 osobodni (26 x 1) - 8. Nieprzewidziane działania np. zwolnienia lekarskie 10 osobodni (10 x 1) - 9. Inne działania, w tym audyt wewnętrzny poza planem 13 osobodni (13 x 1) j.w. AUDYTOR WEWNĘTRZNY (-) Elżbieta Solska-Kuchciak nr zaś. 524/004 Prezydent Miasta Katowice (-) Piotr Uszok 10

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Działając na

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

EWELINA MŁODZIK Absolwentka Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania Uniwersytet Szczeciński

EWELINA MŁODZIK Absolwentka Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania Uniwersytet Szczeciński ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 669 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 42 2011 EWELINA MŁODZIK Absolwentka Studiów Podyplomowych Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo