Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli"

Transkrypt

1 nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. 1 Nazwa jednostki Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli 2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze 1) Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 51 ust. 2-7 i ust. 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 2) Niepotrzebne skreślić. podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 3) Niepotrzebne skreślić. 4) Kolumnę 5 należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: Wspomagająca. Wówczas należy wybrać odpowiednio: Gospodarka finansowa albo Zakupy, albo Zarządzenie mieniem, albo Bezpieczeństwo, albo Systemy informatyczne, albo Zarządzanie.

2 Lp. Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne) Wydział Inwestycji Dróg i Funduszy Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli Typ obszaru działalności, audyt zgodności Wydatki publiczne na inwestycje, pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych na działalność inwestycyjną. Zabezpieczanie bieżących potrzeb inwestycyjnych. Rozliczenie realizowanych inwestycji pod względem finansowym i zgodności z obowiązującymi procedurami Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Realizacja Projektów inwestycyjnych z udziałem środków UE tj. EFRR, RPO Woj. Łódzkiego Opis obszaru działalności wspomagającej 4) Inwestycje dotyczące budowy dróg, remontów obiektów użyteczności publicznej oraz inne wynikające z WPI oraz w ramach doraźnych potrzeb inwestycyjnych Poziom ryzyka w obszarze Bardzo wysoki

3 Wydziały Starostwa realizujące zadania własne zgodnie z przepisami prawa i na podstawie obowiązków wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Dochody generowane przez służby Starostwa Wydział Finansowo księgowy, jednostki organizacyjne Starostwa. Wydatki związane z działalnością statutową Wydział Finansowo księgowy Starostwa. Zadłużenie Powiatu płynność finansowa jednostki. Wybrane Wydziały Starostwa Powiatowego Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z KPA, audyt zgodności Zarządzanie Finansami publicznymi. Finanse publiczne Wydatki Starostwa Finanse publiczne, zadłużenie jednostki, działania zgodnie z ustawą o finansach publicznych statutowa + udział własny w realizowanych projektach związanych ze środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o FP. Koszty własne w projektach z udziałem środków unijnych Audyt Zgodności statutowa Dochody własne Powiatu zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, statutowa zgodnie z ustawa o samorządzie powiatowym Zadłużenie na pokrycie kosztów inwestycyjnych prawne, obsługa administracyjna społeczności lokalnej Bardzo wysoki

4 Wybrane Wydziały Starostwa Powiatowego. Jednostki organizacyjne Sprawowanie czynności nadzorczych i kontrolnych wynikających z obowiązków prawnych. Wydziały Starostwa + jedn. organizacyjne. System Zamówień Publicznych Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych. Bieżące utrzymanie dróg w Powiecie Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych. Dochody własne z tyt. zajęcia pasa drogowego Wydział Organizacyjny Obieg i kontrola dokumentacji w Starostwie Audyt Zgodności Audyt zgodności Finanse publiczne. Wydatki Starostwa w tym również jednostek organizacyjnych Finanse publiczne. Wydatki na remonty i bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg Finanse Publiczne. Audyt zgodności prawne, funkcjonowanie kontroli zarządczej prawne statutowa zgodnie z ustawa o samorządzie powiatowym statutowa zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o drogach i wewnętrznymi uregulowaniami organizacyjnymi prawne Średni Bardzo wysoki Średni

5 Wydział Organizacyjny Systemy informatyczne ochrona danych w systemie, danych osobowych oraz procedury udostępniania informacji publicznej Wydział Organizacyjny/ Naczelnicy Wydziałów. Podział zadań, kompetencji, uprawnień, odpowiedzialności. Analiza ryzyka, szacowanie ryzyka, zagrożenia ciągłości operacyjnej w obszarach działalności wydziałów. Wydział Edukacji oraz podległe mu jednostki organizacyjne Wydatki na działalność statutową, pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych na działalność edukacyjną i rekreacyjną, zmiany systemowe Audyt zgodności Audyt zgodności Audyt zgodności + Finanse publiczne. Wydatki Starostwa w tym również realizacja w jednostkach organizacyjnych podlegających Starostwu. statutowa oraz aplikowanie środków własnych w realizowanych projektach związanych ze środkami o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o FP. prawne, zabezpieczenie mienia prawne oraz wewnętrzne uregulowania prawne. Szanse i zagrożenia statutowa zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Bardzo wysoki Średni

6 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego na rok Planowane zadania zapewniające Lp. Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) 1. Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych, Referat Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Rozliczenie końcowe inwestycji realizowanej z udziałem funduszy unijnych zadanie inwestycyjne pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej: PÓŁNOC- POŁUDNIE w powiecie zduńskowolskim i łaskim. Badany okres realizacji inwestycji 2011 i rozliczeniowo Publiczne wydatki budżetowe na inwestycje, pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych na działalność inwestycyjną/drogową zgodnie z zawartą umową oraz przyjętym wnioskiem o dofinansowanie w zgodności z przepisami prawa, wytycznymi i ustanowionymi procedurami dla tego Projektu. Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) 1 25 Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach) Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy Brak potrzeby

7 2. Wydział Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli Audyt Zgodności, statutowa w prawne 1 10 Brak potrzeb 3. Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych Referat Dróg Wydawanie decyzji administracyjnych i generowanie dochodów za zajęcie pasa drogowego Audyt Zgodności+ statutowa w prawne. Szczelność systemów Kontroli Zarządczej w zakresie generowania dochodów, windykacji należności zgodnie z wydanymi decyzjami. 1 15

8 3.2 Planowane czynności doradcze Lp. Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach) Uwagi 1 Zadanie przewidziane do realizacji wg potrzeb i preferencji Kierownictwa. Na etapie budowy Planu AW na 2012 rok nie planuje się. W razie okoliczności i potrzeby zostanie wprowadzone, jako zadanie dodatkowe wg potrzeb 4. Planowane czynności sprawdzające Lp. 1. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach) Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach) Nie planuje się, lecz przewiduje w przypadku wystąpienia takiej potrzeby 1 10 Uwagi

9 5. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne) W jednostce, której zatrudniony jest audytor przewidziane są czynności audytowe i kontrolne w ramach 1 etatu. W związku z tym na zadania audytowe przeznacza się ½ etatu i czasu pracy oraz na zadania z zakresu kontroli również ½ etatu. W przeliczeniu na dni robocze w roku 2012 przypada ich ok. 244 Po odliczeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, dni przeznaczonych na szkolenia zawodowe, prace planistyczno - sprawozdawcze, czynności sprawowania kontroli zarządczej na poziomie I, a także inne nieprzewidywane niedyspozycje np. zdrowotne, na zadania audytowe pozostaje ok. 50 dni roboczych. Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2012, został sporządzony w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka i stan prawny obowiązujący na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157 poz z póź zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego oraz wewnętrznych procedur audytu wewnętrznego przyjętych w tutejszym Starostwie. Ze względu na okoliczności o których wskazywane wyżej tj. prowadzenie kontroli zarządczej na poziomie I i audytu wewnętrznego w ramach jednego stanowiska ( etatu) w czasie budowy planu audytu, sporządzający ten plan Audytor Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli nie jest w stanie przewidzieć pewnych okoliczności, które zawsze mogą wystąpić i tym samym zapewnić o ścisłej realizacji tego planu. Ponadto w związku z organizacją pracy komórki Audytu i Kontroli, nie można wykluczyć zamiany lub korekty zakresów prowadzenia zadań kontrolnych z zadaniami audytowymi. Nie planuje się również zadań doradczych, gdyż te zwykle wynikają z potrzeby i okoliczności podyktowanych określonymi zdarzeniami nieprzewidywalnymi w okresie planistycznym. Trzy zadania audytowe przewidziane w tabeli nr 3.1 wniesiono do planu na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka metodą matematyczną, z uwzględnieniem między innymi preferencji i szacowania ryzyka przez kierownika jst. (data) (pieczątka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego) (data) (pieczątka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor )

10

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Działając na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII.

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII. DWP-VII.3402-3/2008 Załącznik do Uchwały nr 75 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania

DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania Pierwszą z przedstawianych komórką funkcjonującą w Urzędzie był Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Historycznie powstał w momencie tworzenia Urzędu w wyniku reformy administracyjnej. Do zadań Wydziału

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do do zarządzenia nr 7/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotową kontrolą wynikającą z Planu Kontroli na rok 2010 objęto następujące jednostki organizacyjne :

Przedmiotową kontrolą wynikającą z Planu Kontroli na rok 2010 objęto następujące jednostki organizacyjne : Roczne Sprawozdanie z wykonania Planu Kontroli Zarządczej poziom II za rok 2010 oraz kontroli prowadzonych przez służby merytoryczne Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, których obowiązek przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo