OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS TREŚCI 1. CEL 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 3.1. Roczny plan audytu Identyfikacja obszarów ryzyka Analiza obszarów ryzyka Sporządzenie planu audytu 3.2 Sprawozdanie z wykonania planu audytu 4 DOKUMENTACJA 5 PROCEDURY POWIĄZANE 6 SŁOWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW 7 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do P1

2 1. CEL Celem niniejszej procedury jest opisanie procesu sporządzania rocznego planu audytu oraz trybu sporządzania sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni. Roczny plan audytu powinien przedstawiać program działania Sekcji Audytu Wewnętrznego Państwowej Inspekcji Pracy na dany rok. Sprawozdanie z wykonania planu audytu zawiera informacje dotyczące przeprowadzonych zadań audytowych w roku poprzednim. 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Za opracowanie rocznego planu audytu oraz za sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu odpowiedzialny jest Kierownik Sekcji Audytu Wewnętrznego. Roczny plan audytu opracowuje Kierownik Sekcji Audytu Wewnętrznego w oparciu o przedłożone przez Audytorów Wewnętrznych propozycje do w/w planu, przeprowadzoną ocenę ryzyka oraz uwzględniając oczekiwania Kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Terminy: Do końca października każdego roku Kierownik Sekcji Audytu Wewnętrznego przedkłada do akceptacji Głównemu Inspektorowi Pracy plan audytu na rok następny, a następnie przekazuje go Ministrowi Finansów. Do końca marca każdego roku - Kierownik Sekcji Audytu Wewnętrznego przedstawia Głównemu Inspektorowi Pracy i Ministrowi Finansów sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu za poprzedni rok. 3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 3.1 Roczny plan audytu Opracowanie rocznego planu audytu opiera się na przeprowadzonej ocenie ryzyka, tj. identyfikacji obszarów ryzyka i analizie obszarów ryzyka w zakresie działania Państwowej Inspekcji Pracy. Wzór formularza rocznego planu audytu stanowi Załącznik Nr 1 do procedury P Identyfikacja obszarów ryzyka Audytor Wewnętrzny identyfikuje obszary ryzyka występujące w działalności Państwowej Inspekcji Pracy według własnej zawodowej oceny. Ocenie mogą być poddane zagadnienia, projekty, a także komórki organizacyjne lub systemy, które można wyodrębnić w Państwowej Inspekcji Pracy. Zbierając informacje niezbędne do identyfikacji obszarów ryzyka Audytor Wewnętrzny bierze pod uwagę między innymi: 2

3 - cele i zadania postawione przed Państwową Inspekcją Pracy, - przepisy prawne dotyczące działania Państwowej Inspekcji Pracy (przewidywane zmiany), - wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontroli, - wyniki wcześniej dokonanej oceny: adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli, w tym kontroli finansowej, - wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizacje celów Państwowej Inspekcji Pracy, - sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu, - możliwość dysponowania przez PIP środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych z uwzględnieniem wymogów podmiotu przekazującego środki finansowe, - wyniki rozmów jakie przeprowadził audytor z Kierownictwem i pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, - informacje dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy opublikowane w prasie, radiu, telewizji, na stronach internetowych czy listach dyskusyjnych itp. W proces weryfikacji i oceny ryzyka dla potrzeb rocznego planu audytu może być angażowane Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy poprzez dokonywanie samooceny ryzyka, Audytor może zwrócić się do w/w osób o dokonanie przeglądu dotychczasowych i planowanych działań, przekazanie istotnych informacji oraz wskazanie zidentyfikowanych ryzyk. Analiza otrzymanych odpowiedzi stanowi dla Audytora Wewnętrznego uzupełnienie posiadanych informacji i wspomaga proces oceny ryzyka dla potrzeb planowania audytu Analiza obszarów ryzyka Analiza obszarów ryzyka służy uporządkowaniu zidentyfikowanych obszarów ryzyka pod względem ich ważności dla działania Państwowej Inspekcji Pracy. Zidentyfikowane obszary ryzyka należy przeanalizować biorąc pod uwagę wrażliwe punkty związane z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy takie jak: - liczba, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych, - wielkość majątku, którym dysponuje Państwowa Inspekcja Pracy, - sytuacja finansowa Państwowej Inspekcji Pracy, - możliwość dysponowania przez Państwową Inspekcję Pracy środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, - liczba i kwalifikacje pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, - uwagi pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, 3

4 - warunki pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, - postawy etyczne pracowników, ich nastawienie i motywacja do realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy, - zmiana zakresu rzeczowego lub terytorialnego działania Państwowej Inspekcji Pracy, - zmiany prawne w zakresie działania Państwowej Inspekcji Pracy, - zmiany sposobu działalności, zmiany personelu, struktury organizacyjnej, systemu informatycznego, - specyficzne ryzyka związane ze sprawami, którymi zajmuje się wybrany departament, sekcja itp., - jakość i bezpieczeństwo używanych systemów informatycznych; - jakość kierowania daną komórką doświadczenie, kwalifikacje ich kierowników, delegowanie kompetencji, - akceptacja ustaleń poprzedniego audytu lub kontroli w danej komórce organizacyjnej, podjęte działania naprawcze. W wyniku przeprowadzonej analizy Audytor wybiera obszary o największym ryzyku i ustala możliwe do wykonania w tych obszarach zadania audytowe. Następnie dokonuje ich oceny stosując matematyczną metodę analizy ryzyka opisaną w księdze procedur Zasady ogólne Rozdział II Metodyka pkt W procesie analizy obszarów ryzyka należy uwzględnić ewentualne obszary ryzyka zgłoszone przez Głównego Inspektora Pracy Sporządzenie planu audytu Kolejność poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu ustala się, biorąc pod uwagę wyniki analizy obszarów ryzyka oraz czynniki organizacyjne, w tym w szczególności: - czas niezbędny do przeprowadzenia zadań audytowych, - czas przeznaczony na szkolenie, - dostępne zasoby ludzkie i rzeczowe, - rezerwę czasową na nieprzewidziane działania. Wyniki analizy obszarów ryzyka Audytor umieszcza w planie audytu. Obszary o największym ryzyku przyjmuje się do realizacji w roku, którego dotyczy roczny plan audytu, a pozostałe umieszcza się w nim jako obszary, które powinny zostać objęte audytem w kolejnych latach. Dla każdego zadania zapewniającego przyjętego do badania Kierownik Sekcji ustala: - temat zadania, - planowany czas przeprowadzenia zadania (liczba dni), - planowaną liczbę audytorów przeprowadzających zadanie, - ewentualną potrzebę powołania rzeczoznawcy, 4

5 W rocznym planie audytu należy określić również czas (liczba dni) i liczbę audytorów wewnętrznych niezbędnych do przeprowadzenia planowanych czynności doradczych oraz czynności sprawdzających. 3.2 Sprawozdanie z wykonania planu audytu Sprawozdanie z wykonania planu audytu sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do procedury P1. 4. DOKUMENTACJA Roczne plany audytów i sprawozdania z wykonania planów audytu, dołączane są do akt stałych zgodnie z procedurą P3. Okres przechowywania dokumentów wynosi 5 lat. 5. PROCEDURY POWIĄZANE Zasady ogólne - Rozdział II Metodyka Procedura P3 - dokumentowanie czynności audytorskich 6. SŁOWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Analiza obszarów ryzyka - uporządkowanie zidentyfikowanych obszarów ryzyka pod względem ich ważności dla działania Państwowej Inspekcji Pracy. Obszar ryzyka - procesy, zjawiska lub problemy wymagające przeprowadzenia audytu. Ryzyko - możliwość wystąpienia zdarzenia, działania lub braku działania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku danej jednostki lub które przeszkodzi w osiągnięciu wyznaczonych jej celów i zadań. 7. ZAŁĄCZNIKI do P1 - Wzór formularza rocznego planu audytu - Załącznik Nr 1 do procedury P1. - Wzór formularza sprawozdania z wykonania planu audytu - Załącznik Nr 2 do procedury P1. 5

6 ... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Załącznik Nr 1 do P1 PLAN AUDYTU NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa jednostki Wyniki analizy obszarów ryzyka obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Obszar działalności jednostki Poziom ryzyka w obszarze Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne) Typ obszaru działalności Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Opis obszaru działalności wspomagającej 4) Podstawowa/ Wspomagająca 2) Tak/Nie 3) Wysoki/Średni/Niski 3) 1) Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny, oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 51 ust. 2-7 i ust. 12 ustawy. 2) Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką, zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 3) Niepotrzebne skreślić. 4) Kolumnę 5 należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: Działalność Wspomagająca. Wówczas należy wybrać odpowiednio: Gospodarka finansowa albo Zakupy, albo Zarządzenie mieniem, albo Bezpieczeństwo, albo Systemy informatyczne, albo Zarządzanie. 1

7 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego 3.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie Planowany czas przeprowadzenia zadania Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy Tak/Nie 3) Uwagi 3.2 Planowane czynności doradcze Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych Uwagi Planowane czynności sprawdzające Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających Uwagi 2

8 5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Uwagi Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)... (data). (pieczątka i podpis audytora wewnętrznego/ koordynatora komórki audytu wewnętrznego) (data). (pieczątka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny ) 3

9 Załącznik Nr 2 do P1... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa jednostki SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego Imię i nazwisko 2) Nazwa stanowiska Numer telefonu Adres poczty elektronicznej Wymiar czasu pracy Kwalifikacje zawodowe 3) Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej samooceny audytu wewnętrznego? Tak/Nie 4) 1) Należy wpisać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz wszystkie jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 51 ust. 2-7 i ust. 12 ustawy. 2) Należy wpisać dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego, według stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego. 3) Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 58 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 23 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832). Należy wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, inspektor kontroli skarbowej, biegły rewident, egzamin MF. W przypadku braku ww. kwalifikacji zawodowych należy wpisać. 4) Niepotrzebne skreślić. 1

10 3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym Temat zadania audytowego 5) Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) Audyt wewnętrzn y zlecony Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe Obszar działalności związany dysponowaniem z środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Opis obszaru działalności wspomagającej 7) Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie audytowe Plan 8) Wykonani e Czas przeprowadzenia zadania audytowego Plan 8) Wykonani e Powołanie rzeczozna wcy Podstawowa/ Z/D 4) Tak/Nie4) Wspomagająca 6) Tak/Nie4) Tak/Nie 4) 4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej 5) Zadanie zapewniając e (Z) albo czynność doradcza (D) Efekty przeprowadzenia zadania audytowego 9) Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia lub opinie i wnioski Z/D 4) 5) Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego. 6) Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką; zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami. 7) Kolumnę należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 5 działalności wspomagającej, wpisując odpowiednio: Gospodarka finansowa albo Zakupy, albo Zarządzanie mieniem, albo Bezpieczeństwo, albo Systemy informatyczne, albo Zarządzanie. 8) W przypadku zadań audytowych, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego, należy wpisać -. 9) Należy wybrać odpowiednio: Zapewnienie o prawidłowości działania albo Wzrost efektywności i skuteczności działania, albo Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów, albo Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem, albo Identyfikacja znacznego ryzyka, albo Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej, albo Wykrycie znacznej nieprawidłowości. 2

11 5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe Temat zadania zapewniającego lub przedmiot Zadanie zapewniające (Z) Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej czynności doradczej albo czynność doradcza (D) Z/D 4) 7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym 10) (data). (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/koordynatora komórki audytu wewnętrznego) 10) W tym propozycje zmian do obowiązujących regulacji dotyczących audytu wewnętrznego. 3

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do do zarządzenia nr 7/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII.

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII. DWP-VII.3402-3/2008 Załącznik do Uchwały nr 75 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Działając na

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 679 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Zarządzania Personelem Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Wstęp Przyjmuje się, że audyt ułatwia

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2010 Spis treści WSTĘP... 3 I. TERMIN POWOŁANIA... 4 II. PODMIOTY, KTÓRE MAJĄ OBOWIĄZEK UTWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik

JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik JAK SPORZĄDZAĆ OPISY STANOWISK PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ - poradnik Warszawa, 2007 r. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT OPISÓW STANOWISK PRACY.. 5 ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA PROCESU SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ mgr Aneta Krawiec Zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Wykonywanie działalności związanej z narażeniem

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo