PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Katowice Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 30 września 2006 r.) 1. Nazwa jednostki, w której zatrudniony jest Audytor Wewnętrzny Urząd Miasta Katowice Podstawowe cele i obszary działania jednostki, w której Audytor Wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny 3. Struktura organizacyjna jednostki, w której zatrudniony jest Audytor Wewnętrzny (zwięzły opis wskazujący na usytuowanie Audytora Wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego) Wykaz jednostek, w których Audytor Wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny W celu określenia wrażliwych punktów (zadań audytowych) oraz wyboru właściwych kryteriów ryzyka Audytor Wewnętrzny dokonał szczegółowego sprecyzowania celów i związanych z nimi zagrożeń /ryzyk/. Załącznik Nr 1 przedstawia szczegółowy wykaz celów i ewentualnych zagrożeń. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Katowice przeprowadzi Audytor Wewnętrzny zatrudniony na samodzielnym stanowisku (z dwoma etatami), powołany przez Prezydenta Miasta Katowice Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 124/2003 z dnia 16 lipca 2003r. Strukturę organizacyjną jednostki przedstawia schemat stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice. Urząd Miasta Katowice

2 5. *) Kwota środków publicznych (w mln. zł) planowana do zgromadzenia przez jednostkę, w której jest zatrudniony Audytor Wewnętrzny, w roku objętym planem audytu, w tym: środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (w mln. zł.) Planowana/prognozowana/ kwota środków publicznych na 2007r.: w tym: - dochody ogółem: zł - przychody ogółem: zł - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych: zł 6. *) Planowana kwota wydatków i rozchodów środków publicznych jednostki, w której jest zatrudniony Audytor Wewnętrzny, w roku objętym planem audytu (w mln. zł.), w tym: środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (w mln. zł.) Planowana/prognozowana/ kwota środków publicznych na 2007r.: w tym: wydatki ogółem: zł rozchody ogółem: zł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych: zł 7. Liczba osób zatrudnionych w jednostce, w której zatrudniony jest Audytor Wewnętrzny, oraz łączna liczba osób zatrudnionych w pozostałych jednostkach, w których Audytor Wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Katowice (wg stanu na 30 września 2006r.): 903, tj. 874,15 etatów. 8. Liczba osób zatrudnionych na stanowisku Audytor Wewnętrzny Audytor Wewnętrzny - 1 osoba, Podinspektor (z uprawnieniami audytora wewnętrznego) 1 osoba 9. Inne informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki Z uwagi na planowaną zmianę ustawy o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2007r. oraz zmianach kadrowych w komórce audytu wewnętrznego Plan Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Katowice na 2007r. może ulec zianie. *) Wielkości prognozowane 2

3 Analiza obszarów ryzyka. 1. Charakterystyka obszaru objętego audytem wewnętrznym W celu sporządzenia planu audytu na 2007r. Audytor Wewnętrzny dokonał analizy potrzeb audytu oraz zidentyfikował obszary ryzyka biorąc pod uwagę: - cele i zadania jednostki, - przepisy prawne dotyczące działania jednostki, - wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu i kontroli, - sprawozdania finansowe, - wyniki rozmów przeprowadzonych z pracownikami jednostki, - pisma badające opinię pracowników jednostki. oraz newralgiczne, wrażliwe punkty związane z działalnością jednostki, takie jak: - działania, które mogę wpłynąć na opinię publiczną, - liczba, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych, - wielkość majątku, - możliwość dysponowania środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, - liczba i kwalifikacje pracowników jednostki, - podstawy etyczne pracowników, ich nastawienie i motywacja do realizacji zadań jednostki, - możliwość wystąpienia nie przewidywanych zmian. W wyniku przeprowadzonej analizy Audytor Wewnętrzny wyodrębnił 18 obszarów ryzyka obejmujących podstawowe funkcje i zadania urzędu. W ramach zidentyfikowanych obszarów wytypował 98 zadań, które ze względu na zakres działania są szczególnie narażone na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, jakie mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych przez Urząd celów. Obszary ryzyka Urzędu Miasta Katowice. 1. Inwestycje. Zamówienia publiczne. 3. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z zagranicznych. Księgowość. 5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. 3

4 6. Usługi dla mieszkańców. 7. Budżet miasta. 8. Gospodarka przestrzenna i mienie komunalne. 9. Ochrona zdrowia. 10. Ochrona środowiska. 11. Pomoc społeczna. 1 Oświata i edukacja. 13. Kultura i sport. 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności. 15. Polityka informacyjna i promocja miasta. 16. Gospodarka mieszkaniowa. 17. Organizacja Urzędu Miasta Katowice. 18. System informatyczny. Opis metody analizy ryzyka Przystępując do procesu szacowania ryzyka Audytor Wewnętrzny wyodrębnił potencjalne obszary ryzyka. W celu uszeregowania tych obszarów według ważności i największego zagrożenia ryzykiem, przeprowadził następujące działania: 1. Rozmowy z Prezydentem Miasta Katowice. Analiza struktury organizacyjnej Urzędu oraz zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu oraz analiza procedur wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie. 3. Analiza regulacji prawnych dotyczących sfer działalności Urzędu. Analiza planowanego budżetu na 2007r. 5. Zapoznanie się z ustaleniami przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w latach Współpraca z wszystkimi kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie właściwego wyboru zadań narażonych na największe ryzyko, następnie analiza wskazanych zagrożeń. 4

5 W celu ograniczenia subiektywnych ocen w trakcie wyłaniania zadań poddawanych audytowi Audytor Wewnętrzny zastosował metodę matematyczną /z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych/, która pozwoliła wyznaczyć hierarchiczną ważność realizacji poszczególnych zadań audytowych dla wybranych wcześniej obszarów. Przyjęte w metodzie matematycznej kryteria oceny ryzyka określa Załącznik Nr 3. Wyniki analizy obszarów ryzyka W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka Audytor Wewnętrzny ustalił hierarchię zadań realizowanych w 2007 roku. Dla każdego zadania audytowego przyporządkował ostateczny priorytet audytu według czterostopniowej skali: najwyższy - ocena ryzyka powyżej 90% wysoki - ocena ryzyka o wartości z przedziału % średni - ocena ryzyka o wartości z przedziału % niski - ocena ryzyka poniżej 40%. Wynik pełnej analizy metody matematycznej zawiera Załącznik Nr 3. Obszary ryzyka zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Lp. Nazwa zadania audytowego Końcowa ocena ryzyka Priorytet audytu Obszar ryzyka - Inwestycje 1. Opracowywanie projektów planów inwestycyjnych 56,25% Średni Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych 77,34% Wysoki 3. Rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych 66,41% Średni Pozyskiwanie i rozliczanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji 54,69% Średni 5

6 5. 6. Tworzenie polityki przestrzennej zgodnie ze strategią rozwoju miasta Naliczanie kar i odszkodowań za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji 59,38% Średni 64,84% Średni 7. Koordynacja działań związanych z realizacją DTŚ 57,81% Średni Obszar ryzyka - Zamówienia publiczne Nadzór nad prawidłowością stosowania procedur postępowania przy realizowaniu zamówień publicznych Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy towarów 86,72% Wysoki 57,03% Średni 75,78% Wysoki 66,41% Średni 3. Obszar ryzyka - Pozyskiwanie i wykorzystanie środków zagranicznych Sporządzanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z zagranicznych środków pomocy Gromadzenie i analiza informacji wraz z prowadzeniem bazy danych dotyczącej dostępności zagranicznych środków pomocy Przygotowanie Urzędu do pozyskania funduszy unijnych Monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków ZPORR Monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków URBACT Ocena wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 64,84% Średni 55,47% Średni 44,53% Średni 57,81% Średni 57,81% Średni 73,44% Wysoki 7. Ocena zgodności zapisów księgowych operacji odnoszących się do realizacji i finansowania Projektów współfinansowanych kredytem EBI 71,88% Wysoki 6

7 Obszar ryzyka - Księgowość 1. Dokumentacja opisująca przyjęte w Urzędzie Miasta Katowice zasady rachunkowości 55,47% Średni Obsługa kasowa Urzędu 68,75% Średni Prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej wydatków i kosztów Prowadzenie ewidencji i windykacji dochodów budżetowych Windykacja oraz zabezpieczenie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Ewidencja składników majątku trwałego i zapasów magazynowych 68,75% Średni 57,81% Średni 57,81% Średni 66,41% Średni 7. Nadzorowanie wydatków budżetowych w odniesieniu do planu 53,13% Średni 5. Obszar ryzyka - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 1. Wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem 65,63% Średni Opracowywanie planów finansowych dotyczących zadań zleconych 55,47% Średni 6. Obszar ryzyka - Usługi dla mieszkańców 1. Ewidencja działalności gospodarczej 50,00% Średni Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 31,25% Niski 3. Wydawanie dowodów osobistych 56,25% Średni Ewidencja ludności 42,19% Średni 5. Rejestracja pojazdów 39,06% Niski Wydawanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami Wydawanie zezwoleń stacjom kontroli pojazdów i diagnostom na wykonywanie badań technicznych pojazdów 37,50% Niski 56,25% Średni 7

8 7. Obszar ryzyka - Budżet miasta 1. Przestrzeganie ustawowego nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami organizacyjnymi 53,91% Średni Planowanie i realizacja budżetu 71,09% Wysoki 3. Zmiany budżetu i planów finansowych 67,97% Średni Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej 35,94% Niski 5. Sprawozdania z wykonania budżetu 48,44% Średni 6. Dotacje z budżetu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 67,19% Średni 7. Dotacje dla zakładów budżetowych 57,81% Średni 8. Dotacje dla instytucji kultury 57,81% Średni 9. Wspieranie ochrony zabytków poprzez udzielanie dotacji finansowych 60,94% Średni 10. Udzielanie ulg podatnikom 61,72% Średni 11. Obsługa długu publicznego w zakresie zabezpieczenia ew. spłaty z tytułu poręczeń 66,41% Średni 8. Obszar ryzyka - Gospodarka przestrzenna i mienie komunalne 1. Zbywanie i nabywanie nieruchomości 60,94% Średni Gospodarka odpadami komunalnymi 57,81% Średni Realizacja planu finansowego powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego Nadzór właścicielski i zabezpieczenie interesów miasta w spółkach Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym nieruchomości Skarbu Państwa 52,34% Średni 59,38% Średni 56,25% Średni 6. Dochody uzyskiwane z mienia 49,22% Średni 8

9 7. Realizacja planu zagospodarowania, wydawanie decyzji i pozwoleń na budowę zgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego 52,34% Średni 8. Ewidencja majątku komunalnego 66,41% Średni 9. Obszar ryzyka - Ochrona zdrowia 1. Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia 50,78% Średni Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 53,13% Średni 3. Nadzór nad placówkami opieki zdrowia 48,44% Średni Przekształcenia prywatyzacyjne placówek opieki zdrowotnej 67,19% Średni 5. Restrukturyzacja sp zoz 72,66% Wysoki 10. Obszar ryzyka - Ochrona Środowiska 1. Realizacja planu miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego miasta 51,56% Średni 50,78% Średni 3. Gospodarowanie zielenią miejską 45,31% Średni Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 41,41% Średni 5. Opiniowanie i uzgadnianie planów ruchu i koncesji 65,63% Średni 6. Gospodarka odpadami (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 92,97% Najwyższy 11. Obszar ryzyka - Pomoc społeczna 1. Nadzór nad samorządowymi jednostkami w dziedzinie pomocy społecznej 56,25% Średni Wydawanie decyzji w zakresie spraw społecznych 59,38% Średni 1 Obszar ryzyka - Oświata i edukacja 1. Remonty placówek oświatowo - wychowawczych 67,19% Średni Wydawanie i cofanie zezwoleń na założenie i likwidację szkoły lub placówki oświatowej 53,13% Średni 9

10 3. Ustalanie planów finansowych szkół i placówek oświatowych Prawidłowość dotowania niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 75,78% Wysoki 51,56% Średni 13. Obszar ryzyka - Kultura i sport 1. Zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury i sportu 49,22% Średni Udzielanie i rozliczanie dotacji dla klubów sportowych, stowarzyszeń itp. organizacji 64,06% Średni 3. Tworzenie i likwidacja miejskich instytucji kultury 55,47% Średni 1 Obszar ryzyka - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności 1. Przeciwdziałanie i zwalczanie klęsk żywiołowych 65,63% Średni Koordynacja działań Urzędu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi 65,63% Średni 3. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 49,22% Średni 15. Obszar ryzyka - Polityka informacyjna i promocja miasta 1. Działania w zakresie promocji i informacji Urzędu 35,94% Niski Organizacja współpracy z zagranicą 47,66% Średni 3. Udzielanie pomocy publicznej 64,06% Średni 16. Obszar ryzyka - Gospodarka mieszkaniowa 1. Dodatki mieszkaniowe 75,78% Wysoki Przydział, wynajem i zamiana lokali mieszkalnych 42,97% Średni 3. Polityka mieszkaniowa 41,41% Średni Gospodarka lokalami użytkowymi 53,13% Średni 17. Obszar ryzyka - Organizacja Urzędu Miasta Katowice 1. Ochrona danych osobowych 40,63% Średni 1

11 Zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP i p. poż. 62,50% Średni 3. Organizacja obsługi ludności 46,88% Średni Świadczenia socjalne 53,91% Średni 5. Koszty utrzymania Urzędu 65,63% Średni Polityka kadrowa, w tym rekrutacja, selekcja i system ocen Zaopatrzenie i prowadzenie gospodarki magazynowej Urzędu 53,91% Średni 87,50% Wysoki 8. Rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami 60,16% Średni Rozpatrywanie i załatwianie: skarg, wniosków i interwencji Planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego 37,50% Niski 43,75% Średni 18. Obszar ryzyka - System informatyczny 1. Ochrona systemów IT i sieci teleinformatycznych 72,66% Wysoki Funkcjonowanie internetu i poczty elektronicznej 68,75% Średni 3. Zapewnienie ochrony danych 50,00% Średni Utrzymanie oraz serwis sprzętu i oprogramowania 57,03% Średni 5. Archiwizacja danych 68,75% Średni Na podstawie przeprowadzonej analizy Audytor Wewnętrzny wyłonił 1 zadanie audytowe o najwyższym priorytecie oraz 11 zadań o wysokim priorytecie audytu. Oto one: 1. Gospodarka odpadami (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 92,97% Zaopatrzenie i prowadzenie gospodarki magazynowej Urzędu 87,50% 3. Nadzór nad prawidłowością stosowania procedur postępowania przy realizowaniu zamówień publicznych 86,72% Przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych 77,34% 5. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 75,78% 6. Ustalanie planów finansowych szkół i placówek oświatowych 75,78% 1

12 7. Dodatki mieszkaniowe 75,78% 8. Ocena wydatków kwalifikowanych realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 73,44% 9. Restrukturyzacja sp zoz 72,66% 10. Ochrona systemów IT i sieci teleinformatycznych 72,66% 11. Ocena zgodności zapisów księgowych operacji odnoszących się do realizacji i finansowania Projektów współfinansowanych kredytem EBI 71,88% 1 Planowanie i realizacja budżetu 71,09% 3. Tematy i proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego Lp. Temat zadania Planowany termin Niezbędne Obszar Ewentualna Uwagi audytowego przeprowadzenia zasoby ryzyka potrzeba (obiekt audytu (liczba powołania audytu) wewnętrznego osobodni, rzeczoznawcy inne) Wydatki 1. Ocena wydatków 1.I - 15.IV x 60 = kwalifikowa Komórki kwalifikowanych 120 ne w ramach organizacyjne realizowanych w osobodni projektu UMK ramach projektu współfinans współfinansowanego owanego ze ze środków Funduszu środków Spójności Funduszu Spójności Ocena zgodności 16.IV 15.VI x 40 = Zapisy Komórki zapisów księgowych 80 księgowe organizacyjne operacji odnoszących osobodni Projektów UMK, się do realizacji i współfinans Pod-projekty finansowania owanych Projektów kredytem współfinansowanych EBI kredytem EBI 1

13 Nadzór nad 3. prawidłowością 16.VI 30.IX x 55 = Procedury Komórki stosowania procedur 110 zamówień organizacyjne postępowania przy osobodni publicznych UMK realizowaniu zamówień publicznych Gospodarka odpadami (z wyłączeniem odpadów 1.X. 31.XII x 61 = 122 osobodni Gospodarka odpadami Komórki organizacyjne UMK komunalnych) Zadanie audytowe nr 1 Realizacja zadania wynika z Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Katowice, a NFOŚiGW dotyczące Projektu współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej ISPA/Fundusz Spójności dla zadania Katowice oczyszczanie ścieków nr 2000PL16PPE004, (po zakończeniu każdego roku kalendarzowego należy przeprowadzić audyt wydatków kwalifikowanych). Zadanie audytowe nr 2 - Realizacja zadania wynika z zapisów art. 8.02(c) Umowy finansowej zawartej w dniu r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Katowice. Zadanie audytowe nr 3 - Realizacja zadania wynika z wystąpienia pokontrolnego NIK (kontrola za lata ) oraz pisemnego zobowiązania Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzenia w I półroczu 2007r. audytu procedur zamówień publicznych w UMK. Zadanie audytowe nr 4 - Realizacja zadania wynika z zakwalifikowania się obszaru do najwyższego priorytetu audytu tj. 92,97%. Planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach. W oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka Audytor Wewnętrzny ustalił wstępny plan audytu na kolejne 3 lata (2008, 2009, 2010), który poddany zostanie corocznemu przeglądowi oraz aktualizacji. 1

14 Lp. Obszar ryzyka Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1. Organizacja Urzędu Miasta Katowice 2008 Inwestycje Zamówienia publiczne 2008 Oświata i edukacja 2009 Uwagi / Zadanie audytowe Zaopatrzenie i prowadzenie gospodarki magazynowej Urzędu Przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Ustalanie planów finansowych szkół i placówek oświatowych 5. Gospodarka mieszkaniowa 2009 Dodatki mieszkaniowe 6. Ochrona zdrowia System informatyczny 2010 Restrukturyzacja sp zoz Ochrona systemów IT sieci i teleinformatycznych Planowanie i 1

15 8. Budżet miasta 2010 realizacja budżetu 5. Organizacja pracy audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego. W planie na 2007r. zostały przyjęte dotychczas obowiązujące uregulowania organizacyjne Urzędu Miasta Katowice w zakresie komórki audytu wewnętrznego. Obliczenia ilości dni roboczych Audytora Wewnętrznego + Podinspektora przedstawia poniższa tabela: Ogółem dni robocze w 2007r. w tym: Nieprzewidziane działania, choroby (statystycznie) Urlopy Dni robocze przeznaczone na przeprowadzenie audytów i czynności z tym związanych 252 w tym: 252 x 2 osoby = 504 osobodni 10 x 2 osoby = 20 osobodni 26 x 2 osoby = 52 osobodni 216 x 2 osoby = 432 osobodni Wyniki wskazują, iż komórka audytu wewnętrznego (licząca 2 etaty) może zrealizować określone zadania oraz czynności audytowe w ciągu 216 dni przez 2 osoby, co daje 432 osobodni, tj godzin. Szczegółowy szacunek pracochłonności komórki audytu wewnętrznego w 2007r. przedstawia poniższa tabela: 1

16 Lp. Zadania Audytora Wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni) Zasoby rzeczowe Uwagi 1. Przeprowadzanie zadań audytowych Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego 3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających Współpraca z innymi służbami kontrolnymi Czynności organizacyjne, 5. w tym planowanie i sprawozdawczość 6. Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym delegacje) 286 osobodni (143 x 2) 60 osobodni (30 x 2) 40 osobodni (20 x 2) 6 osobodni (3 x 2) 30 osobodni (15 x 2) 10 osobodni (5 x 2) 2 zestawy komputerowe stacjonarne, ksero j.w. j.w. j.w. j.w. 000 PLN 7. Urlopy/czas dostępny 52 osobodni (26 x 2) 8. Inne działania, w tym rezerwa czasowa 20 osobodni (10 x 2) - 2 zestawy komputerowe stacjonarne, ksero AUDYTOR WEWNĘTRZNY (-) Elżbieta Solska-Kuchciak nr zaś. 524/004 1

17 r.... (data) Prezydent Miasta Katowice (-) Piotr Uszok 1

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 30 września

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 014 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 01 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki 1

Bardziej szczegółowo

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1 Urząd Miejski w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice.... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny AW 1721.2.2011 PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15a, 6-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 28 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. Ks. J. Dzierżona 4a 46-040 Ozimek... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny AW 1721.2.2013 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

Analiza Ryzyka Tabele

Analiza Ryzyka Tabele Analiza Ryzyka Tabele Tabela nr 1 Lista wytypowanych w oparciu o systemy funkcjonalne obszarów audytu. Obszar audytu związany z działalnością podstawową (statutową) 1. USŁUGI SPOŁECZNE 2. PROMOCJA I ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 011 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK Starostwo Powiatowe w Poznaniu Poznań, dnia 27.12.2016 r. ul. Jackowskiego 18 60-09 Poznań Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr BO.0050.165.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2013 Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 77 /04 z dnia 3..04r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 05 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego Skarżysko

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 91/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz Bydgoszcz, październik 2009r. AW.0941/02/09 PLAN AUDYTU NA ROK 2010 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 NAZWA OBSZARU AUDYTU LP ZADANIE AUDYTOWE NAZWY JEDNOSTEK AUDYTOWANYCH MATERIALNOŚĆ KATEGORIE RYZYK WRAŻLIWOŚĆ 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 PRIORYTET KIEROWNICTWA OCENA RYZYKA PO UWZGLĘDNIENIU 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr z dnia PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Opracował: Audytor Wewnętrzny Paweł Piątek Skarżysko Kamienna marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Starostwo Powiatowe w Świeciu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ul. Hallera 9 Nr 92/15 Starosty 86-100 Świecie Świeckiego z dnia 29 grudnia 2015r. PLAN AUDYTU NA ROK 2015 AW.1721.2.2015 1. Jednostki sektora

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 Starostwo Powiatowe w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice AW. 1721.02.03.2012 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały nr 337/2012 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy OPRACOWANIE PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Z WYKORZYSTANIEM WYNIKÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W JEDNOSTCE Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego Miasta Lublin oraz Urzędu Miasta Lublin na 2006 rok. Spis treści:

Plan audytu wewnętrznego Miasta Lublin oraz Urzędu Miasta Lublin na 2006 rok. Spis treści: Spis treści: 1. Informacje o Mieście Lublinie i Urzędzie Miasta Lublin, istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego...3 2. Analiza ryzyka... 4 2.1. Identyfikacja obszarów ryzyka...5 2.2. Metody analizy

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Sygnatura: BRPO-0930-23/07 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych Poznań, dnia 30 czerwca 2005r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 61-506 Poznań NIP 781-16-19-671 www.powiat.poznan.pl e-mail:starostwo@powiat.poznan.pl SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK Urząd Miejski w Będzinie ul 11 Listopada 20 42-500 Będzin Będzin, dnia 30 grudnia 2011 roku WAiKWII172152011 PLAN AUDYTU NA 2012 ROK 1 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 AW-0941/03/07 Urząd Miasta Knurów Ul. Ogana 5 44-190 Knurów Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr OR-0151/397/2007 Prezydenta Miasta Knurów Z dnia 20.11.2007r PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 1 AW-0941/03/07

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10

Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10 Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10 Załącznik Nr 1. Wykaz obszarów ryzyka w określonych obszarach audytu Obszar audytu Lp. Obszar ryzyka Finanse 1 Opracowanie projektu budżetu 2 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2016 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2016 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2015 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2015 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Poznań, dnia 20.03.2006 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2012 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 18 61713 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT. ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XVI/182/2003 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Zakład Usług Miejskich

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku Ozimek, dnia 30 grudnia 2014 r. ul. Ks. Jana Dzierżona 4b 46-040 Ozimek... nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6888 UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Urząd Miasta Lędziny ul Lędzińska 55 43-143 Lędziny (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009 Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-071 Sulejówek 2/PA/2008 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009 SULEJÓWEK 2008 1 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Nr 558/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK Dz. Klasyfikacja rozdz. Wyszczególnienie Dysponent środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 listopada 2016 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań. 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2017 r. 4.1 Planowane zadania zapewniające Temat zadania zapewniającego Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) Planowana liczba audytorów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

ul. Ceynowy SOMONINO NIP GMINA SOMONINO ul. Ceynowy 21 83-314 SOMONINO NIP 589-10-31-191 Podstawa prawna: Zgodnie z art. 283 ust l Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytor wewnętrzny w porozumieniu w kierownikiem

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 34 61714 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 5527 UCHWAŁA NR XXVI/151/2016 RADY GMINY BRZEŹNIO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA Projekt z dnia 15 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/95 Rady Miasta Wisła z dnia 29 listopada 1995 r. w

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m. Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni)

P r o g r a m. Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni) P r o g r a m Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni) Kurs adresowany jest do osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo księgowych jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012 P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012 POWIAT OLESKI 1 Spis treści 1. INFORMACJE O POWIECIE OLESKIM ISTOTNE DLA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1.1 Nazwa jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r.

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r. STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Aw.1431.4.2016 Kędzierzyn-Koźle 04.03.2016r. S P R A W O Z D A N I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach Działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne Centrum Kultury 105 w Koszalinie 75-001 Koszalin, ul. Zwycięstwa 105 www.ck105.koszalin.pl Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury 105 w Koszalinie Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Centrum Kultury 105

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Abramów.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2007

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2007 Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 Ratusz 43-400 Cieszyn (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2007 1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo