PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ. Kielce, 15 czerwca 2012 Trener prowadzący: Przemysław Pawlak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ. Kielce, 15 czerwca 2012 Trener prowadzący: Przemysław Pawlak"

Transkrypt

1 PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ Kielce, 15 czerwca 2012 Trener prowadzący: Przemysław Pawlak Szkolenie/Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Prezentacja została przygotowana w oparciu o materiały Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

3 PROJEKT WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ ORAZ PROJEKT Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM

4 ISTOTA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ O istocie współpracy ponadnarodowej w projektach PO KL stanowi: 1. Wspólna realizacja działańkwalifikowalnych = współpraca w celu rozwiązywania, łagodzenia zidentyfikowanych problemów 2. Rzeczywista wartośćdodana wynikająca ze współpracy ponadnarodowej 3. Opis partnerstwa, a w szczególności: a) organizacja współpracy = przekazane zasoby każdego z partnerów b) zasady podejmowania decyzji c) przepływ informacji = komunikacja w partnerstwie d) zaangażowanie partnera w osiąganie celów projektu = monitorowanie działań partnerów pod kątem realizacji celów projektu 4. Zawarcie umowy o współpracy ponadnarodowej

5 ISTOTA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W opinii Instytucji Zarządzającej PO KL, aby projekt mógł zostać uznany za realizowany w ramach współpracy ponadnarodowej musi spełniać następujące 2 warunki: 1. musi być realizowany w partnerstwie ponadnarodowym 2. musi zawieraćdopuszczalne formy działańpomiędzy partnerami, np. wypracowanie nowych rozwiązań, badania i analizy Istotne jest także to, by pomiędzy partnerami następowała: - wymiana doświadczeń oraz - wzajemne uczenie się

6 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL

7 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL

8 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL

9 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL WYODRĘBNIONY projekt współpracy ponadnarodowej 1. Zakłada współpracę ponadnarodową od początku realizacji projektu. 2. Realizowany jest we współpracy z partnerem/partnerami ponadnarodowymi. 3. Wymaga załączenia listu intencyjnego do wniosku o dofinansowanie. 4. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie realizowane będą we współpracy ponadnarodowej. 5. Zalecany czas realizacji miesięcy. 6. Współpraca ponadnarodowa wnosi rzeczywistą wartość dodaną

10 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH POKL Projekt z KOMPONENTEM współpracy ponadnarodowej 1. Projekt poza współpracą ponadnarodową zawiera także inne działania z nią nie związane. 2. Zakłada realizację komponentu ponadnarodowego od początku realizacji albo wprowadza komponent współpracy ponadnarodowej do już realizowanego projektu. 3. Wyraźne wyodrębnienie w opisie działania, działań ponadnarodowych. 4. Zaplanowanie w ramach projektu komponentu współpracy ponadnarodowej wnosi rzeczywistą wartość dodaną.

11 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach Forma współpracy ponadnarodowej współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach współpraca pomiędzy instytucjami (twinning), działającymi w tym samym obszarze i udzielającymi sobie wsparcia (tylko instytucje finansów publicznych)

12 MODELE WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ

13 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL MODELE WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ Współpraca ponadnarodowa może dotyczyć: MODEL 1: wymiany informacji i doświadczeń, MODEL 2: równoległego tworzenia nowatorskich rozwiązań = rozwijanie uzupełniającego podejścia MODEL 3: rezultatów i dobrych praktyk = import, eksport lub przyjęcie nowych metod i ich zaadaptowanie MODEL 4: rozwijania skoordynowanych lub wspólnych przedsięwzięć = wspólne tworzenie produktu lub systemu MODEL 5: wymiany kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie

14 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL MODEL 2 Równoległe wypracowywanie rozwiązań MODEL 3 Import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań do swojej sytuacji MODEL 4 Wspólne tworzenie produktu lub systemu MODEL 1 Wymiana informacji i doświadczeń MODEL 5 Wymiana kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie

15 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL Zadania realizowane w ramach projektów współpracy ponadnarodowej mogą mieć wyłącznie następujące formy: a) konferencje, seminaria, warsztaty i spotkanianp. przygotowanie konferencji, seminariów upowszechniających rezultaty projektu, druk podręczników, poradników b) prowadzenie badańi analiznp. spotkania robocze, działania merytoryczne w projekcie, spotkania upowszechniające wyniki badań i analiz c) przygotowywanie tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowańraportów np. tłumaczenia, opracowywanie edytorskie przetłumaczonego dokumentu, publikacja przetłumaczonego dokumentu

16 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL c.d. d) adaptowanie rozwiązańwypracowanych w innym kraju np. poznanie wypracowanych rozwiązań partnera, współpraca nad zastosowaniem rozwiązań wypracowanych w innym kraju, upowszechnienie rezultatów projektu ponadnarodowego Warto pamiętać, że: realizacja modelu współpracy ponadnarodowej opartego na adaptacji rozwiązań nie musi zawsze oznaczać, że jedyną stroną, która odnosi korzyści ze współpracy jest strona polska; istotą projektów ponadnarodowych jest bowiem m.in. wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami

17 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL c.d. e) doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne np. organizacja staży, wymiana pracowników partnerów f) wypracowywanie nowych rozwiązań np. realizacja zadań merytorycznych, testowanie/pilotaże wstępnych rozwiązań, doskonalenie założonego produktu, upowszechnianie rezultatów projektu

18 WARTOŚĆDODANA W PROJEKCIE PONADNARODOWYM ORAZ W PROJEKCIE Z KOMPONTEM PONADNARODOWYM

19 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL Współpraca ponadnarodowa powinna koncentrować się na realizacji tych celów szczegółowych Priorytetów, w przypadku których możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym wniesie rzeczywistą wartość dodaną.

20 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL Wartośćdodana w projektach współpracy ponadnarodowej: to kluczowy element projektu powinna być wyrażona poprzez konkretne produkty niemożliwe do osiągnięcia w projekcie realizowanym bez współpracy ponadnarodowej

21 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL CELE PRODUKTY WARTOŚĆ DODANA

22 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL

23 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PO KL Przykłady wartości dodanej projektów współpracy ponadnarodowej: - adaptowanie stosowanego w innym kraju modelu doradztwa zawodowego - opracowanie programu integracji zawodowej, przystosowanego do potrzeb młodzieży trudnej, w oparciu o dobrą praktykę i przy wsparciu partnera ponadnarodowego - wspólne wypracowanie z partnerem ponadnarodowym nowego bardziej efektywnego modelu współpracy pomiędzy pracodawcami zatrudniającymi absolwentów szkół zawodowych a szkołami zawodowymi kształcącymi absolwentów w tychże zawodach

24 PARTNERSTWO A PODWYKONAWSTWO

25 PARTNERSTWO VS. PODWYKONAWSTWO Partnerstwo Podwykonawstwo Efekt synergii, czyli uzyskanie zwielokrotnionych korzyści poprzez: wspólną realizację zadań w projekcie wspólne wypracowywanie rozwiązania problemu skoordynowanie działań podejmowanych przez różne podmioty w tym samym obszarze nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami wspierającymi rozmaite grupy interesariuszy partner dzieli z liderem ryzyko projektowe przekazanie realizacji zadań w projekcie lub zakup usług w ramach projektu wybór podwykonawcy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wykonanie zleconego zadania bądź usługi samodzielnie przez podwykonawcę występuje stosunek podległości pomiędzy zlecającym i podwykonwacą ponosi tylko ryzyko wynikające z działalności gospodarczej Szkolenie/Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 PARTNERSTWO VS. PODWYKONAWSTWO formy rozliczeń Partnerstwo Podwykonawstwo -Wewnętrzny wniosek o płatność - Nota księgowa -Faktura -Rachunek Szkolenie/Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 BUDŻET PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ (dotyczy budżetu wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym)

28 BUDŻET PROJEKTU WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Projekt standardowy Pokazuje wszystkie wydatki kwalifiko walne realizowanego przedsięwzięcia (w szczególności są to wszystkie wydatki związane z przedsięwzięciem) Przy projektach partnerskich zakładany jest przepływ środków finansowych pomiędzy partnerami Wydatki w budżecie związane są ze wszystkimi wymienionymi we wniosku działaniami Zawiera wydatki typowe dla przedsięwzięć wymienionych w SzOP POKL Projekt współpracy ponadnarodowej Pokazuje tylko wydatki kwalifikowane leżące po stronie polskiej (lidera i partnerów) niejednokrotnie budżet przedsięwzięcia będzie większy niż ten wykazany we wniosku Finansowany zgodnie z zasadą wzajemności (rekomendowane) Wymienione w budżecie wydatki muszą dotyczyć wszystkich opisanych we wniosku działań (zadań lidera i partnerów również ponadnarodowych) wydatki finansowane z budżetu partnera są wymienione w budżecie z zaplanowanym kosztem 0 Zawiera wydatki typowe dla współpracy ponadnarodowej (związane z różnymi językami, walutami, przepisami prawnymi, itp.)

29 CO WPŁYWA NA BUDŻET PWP? WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA czas zadania w projekcie ponadnarodowym realizowane są z reguły dłużej niżw projekcie standardowym PO KL, odległość koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia są z reguły wyższe, narodowość różne języki, różna kultura i wartości to dodatkowe wydatki na ułatwienia komunikacji, kursy walut planowane wydatki muszą uwzględniać wahania kursowe, liczba partnerów im więcej partnerów tym wyższe koszty zarządzania partnerstwem, tłumaczeń, organizacji spotkań, itp.

30 PRZYKŁADOWE WYDATKI BEZPOŚREDNIE W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ (1) WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Wydatki związane z zarządzaniem projektem współpracy ponadnarodowej: wynagrodzenie personelu administracyjnego (np. menedżer projektu, koordynator współpracy ponadnarodowej, specjalista ds. rozliczeń) wydatki związane z podróżami (np. koszty podróży, w tym koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia) wydatki związane z organizacjąspotkańroboczych (np. koszty tłumaczeń, w tym tłumaczeńsymultanicznych, koszty przygotowania dokumentacji, obsługa prawna, koszty cateringu)

31 PRZYKŁADOWEWYDATKI BEZPOŚREDNIE W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ (2) WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Wydatki związane z zarządzaniem projektem współpracy ponadnarodowej: wydatki związane z komunikacjąpomiędzy partnerami (np. koszty systemów do zarządzania projektem, platformy internetowej, koszty łączy, koszty sprzętu do obsługi wideokonferencji, koszty specjalistycznego oprogramowania, koszty pocztowe i kurierskie) wydatki związane z monitoringiem projektu, kontrolą i ewaluacją zakup sprzętu/amortyzacja sprzętu do obsługi biura projektowego wydatki związane z obsługąfinansowąprojektu (np. koszty przelewów bankowych, koszty utrzymania konta, koszty opłat notarialnych)

32 PRZYKŁADOWEWYDATKI BEZPOŚREDNIE W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ (3) WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Wydatki związane z prowadzeniem badań i analiz: wynagrodzenie personelu prowadzącego badania (np. badaczy, ekspertów, ankieterów, moderatorów) wydatki związane z obróbką statystyczną badań wydatki związane z ekspertyzami wydatki związane z organizacjąbadańi ekspertyz (np. koszty materiałów badawczych, wynajem sal, sprzętu, wydatki związane z zakupem baz danych, wydatki związane z podróżami personelu badawczego, zakup pozycji literaturowych, opłaty licencyjne)

33 PRZYKŁADOWE WYDATKI BEZPOŚREDNIE W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ (4) WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Wydatki związane z przygotowaniem publikacji, opracowań, raportów: wynagrodzenie autorów publikacji/opracowań/raportów wynagrodzenia recenzentów wydatki związane z ekspertyzami wydatki związane z przygotowaniem publikacji/opracowań/raportów (np. koszty tłumaczeń, koszty składu, edycji i druku, koszty dystrybucji)

34 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA PRZYKŁADOWE WYDATKI BEZPOŚREDNIE W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ (5) Wydatki związane z doradztwem, wymianąpracowników, stażami, wizytami studyjnymi: wynagrodzenia doradców, opiekunów staży dodatki stażowe, stypendia koszty przygotowania staży i wizyt studyjnych (koszty organizacji zajęćprzygotowawczych, koszty materiałów dla stażystów, koszty podróży i zakwaterowania uczestników, koszty organizacji spotkań, koszty ubezpieczeń stażystów i pracowników, itp.)

35 BUDŻET PROJEKTU Zasady obliczania wysokości wydatków pośrednich są takie same jak w standardowych projektach PO KL. WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej wszystkie wydatki zawarte w budżecie projektu są jednocześnie wydatkami współpracy ponadnarodowej (koszty pośrednie Projektodawcy PO KL (tylko wyodrębnione PWP) + koszty bezpośrednie, w tym koszty zarządzania). Projekt z komponentem ponadnarodowym wyłącznie koszty bezpośrednie ujęte w zadaniu Współpraca ponadnarodowa budżetu projektu z wyłączeniem kosztów związanych z zarządzaniem projektem, które powinny być ujęte w zadaniu Zarządzanie projektem! W budżecie wykazywane są wszystkie zadania (lub ich części) realizowane we współpracy z partnerami ponadnarodowymi zarówno te finansowane przez projektodawcę PO KL, jak i te finansowane przez partnera zagranicznego.

36 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA ZASADY FINANSOWANIA Koszty współpracy ponadnarodowej powinny być ponoszone przez poszczególnych partnerów proporcjonalnie do korzyści, jakie przynosi im współpraca ponadnarodowa. Zasada wzajemności (korzyści są obustronne) koszty współpracy ponadnarodowej są dzielone pomiędzy strony zgodnie z zasadą: każdy partner ponosi swoje koszty w projekcie. W w/w zasadzie nie zakłada się przepływów środków finansowych, co w najpełniejszy sposób odzwierciedla ideę współpracy ponadnarodowej zasada rekomendowana przez IZ.

37 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA FINANSOWANIE PROJEKTU PONADNARODOWEGO Budżet projektu współpracy ponadnarodowej określony jest w:

38 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA FINANSOWANIE PROJEKTU PONADNARODOWEGO Budżet we wniosku o dofinansowanie wyrażony jest w złotych polskich, zawiera wydatki finansowane zarówno przez polskiego lidera (w budżecie wskazane kwoty dla zaplanowanych wydatków), jak równieżfinansowane przez partnera zagranicznego (w budżecie wskazane 0 dla tych wydatków) Budżet w umowie o współpracy ponadnarodowej zawiera wydatki finansowane zarówno przez polskiego lidera (w budżecie wskazane kwoty dla zaplanowanych wydatków), jak równieżfinansowane przez partnera zagranicznego (w budżecie wskazane kwoty dla zaplanowanych wydatków). Budżet w umowie o współpracy ponadnarodowej jest wyrażony w euro (wyjątek stanowi sytuacja, gdy umowa przewiduje koszty wnoszone wyłącznie przez projektodawcępo KL wówczas koszty w umowie o współpracy ponadnarodowej mogą zostać ujęte w złotych) Kurs, według którego przelicza siębudżet z wniosku o dofinansowanie na budżet do umowy, na euro to kurs zgodny z miesięcznymi obrachunkowymi kursami wymiany stosowanymi przez Komisję Europejską Do przeliczenia należy przyjąćkurs dla miesiąca, w którym ogłoszono konkurs / zgłoszono zmianę do projektu wprowadzając komponent.

39 FINANSOWANIE PROJEKTU PONADNARODOWEGO WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej koszty ponoszone przez partnera ponadnarodowego mogą być wyłącznie refundowane przez lidera projektu, o ile sąponoszone z budżetu PO KL, co może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach. Nie ma możliwości przekazywania zaliczek partnerom ponadnarodowym. Za prawidłowość rozliczeń z partnerami odpowiada lider projektu. Rozliczenia pomiędzy partnerami a beneficjentem (liderem), odbywają się na podstawie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki sporządzanego przez poszczególnych partnerów (załączone kopie dokumentów potwierdzonych za zgodnośćz oryginałem warunek uregulowany w umowie).

40 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA FINANSOWANIE PROJEKTU PONADNARODOWEGO Sposób przedstawienia wydatków, które beneficjent (lider) zrefundował partnerom powinna regulować umowa współpracy ponadnarodowej Jeśli wydatki partnera są refundowane przez beneficjenta PO KL: -partner zobowiązany jest ponosićwydatki zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -zobowiązany jest do stosowania zasady efektywnego zarządzania finansowego i w związku z tym zapewnienia, że wydatki ponoszone przez partnera sąracjonalne i efektywne. Każdy partner składa odrębne oświadczenie o kwalifikowalności VAT i oświadczenie o braku podwójnego finansowania.

41 FINANSOWANIE PROJEKTU PONADNARODOWEGO WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA Rozliczenie wydatków partnera ponadnarodowego, finansowanych z budżetu wniosku PO KL możliwe jest na podstawie noty obciążeniowej. Partner w nocie wskazuje rodzaj poniesionego kosztu, przypisując go do określonego zadania, zgodnie z umowąpartnerstwa. Załącznikami do noty obciążeniowej sąpotwierdzone za zgodnośćz oryginałem dokumenty, takie jak: faktury, rachunki, umowy oraz wydruki z ewidencji księgowej. Refundacja wskazanej notą kwoty na podstawie dyspozycji w banku na kwotę wyrażoną w Euro.

42 ROZLICZANIE WYDATKÓW PARTNERA (1) W celu rozliczenia wydatków Partnera (refundacja) we wniosku o płatność Beneficjent powinien: rozliczyć wydatki partnera powołując się na notę obciąŝeniową (Partner przesyła Liderowi notę obciąŝeniową, w której wskazuje rodzaj poniesionego kosztu, przypisując go do określonego zadania, zgodnie z umową partnerstwa. Załącznikami do noty obciąŝeniowej są potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty, takie jak: faktury, rachunki, umowy oraz wydruki z ewidencji księgowej) wartość refundacji rozliczana jest zgodnie z kursem przeliczeniowym zastosowanym przez bank realizujący przelew

43 ROZLICZANIE WYDATKÓW PARTNERA (2)

44 FINANSOWANIE PROJEKTU PONADNARODOWEGO IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Odpowiedzialny 2010 Ogółem Zadanie 1 Szkolenia Lider, partner Podzadanie 1.1. Rekrutacja Lider Podzadanie 1.2. Organizacja szkolenia (sala, sprzęt, catering, ankiety ewaluacyjne) Podzadanie 1.3. Zapewnienie trenerów (dojazd, materiały szkoleniowe, prowadzenie szkolenia, raport po szkoleniu) Lider Partner 0 0 Zadanie 2 Zarządzanie projektem Lider, partner Podzadanie 2.1. Koordynacja projektu Lider Podzadanie 2.2. Rozliczanie projektu Lider Podzadanie 2.3. Koordynacja pracy trenerów Partner 0 0 Podzadanie 2.4. Monitorowanie realizacji projektu Podzadanie 2.5. Organizowanie spotkań grupy sterującej Lider, partner Lider 25 25

45 FINANSOWANIE PROJEKTU PARTNERSKIEGO UMOWA O WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ Budżet przypadający na każdego partnera ponadnarodowego Zadanie Nr 1 Nr 2 RAZEM 1. Nazwa zadania 1 2. Nazwa zadania 2 Koszty zarządzania Koszty pośrednie Koszty ogółem

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ. Kielce, 27 lipca 2012 Trener prowadzący: Przemysław Pawlak

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ. Kielce, 27 lipca 2012 Trener prowadzący: Przemysław Pawlak PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ Kielce, 27 lipca 2012 Trener prowadzący: Przemysław Pawlak Szkolenie/Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Finanse w projektach współpracy ponadnarodowej

Finanse w projektach współpracy ponadnarodowej Finanse w projektach współpracy ponadnarodowej Konkurs POKL/8.2.1/PWP/2013 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modele współpracy 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W RAMACH PO KL (podstawowe informacje) - materiał dotyczący rozszerzeń projektów o komponent ponadnarodowy

WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W RAMACH PO KL (podstawowe informacje) - materiał dotyczący rozszerzeń projektów o komponent ponadnarodowy WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA W RAMACH PO KL (podstawowe informacje) - materiał dotyczący rozszerzeń projektów o komponent ponadnarodowy I. ABC WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ Co to jest projekt współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INNOWACYJNE I PONADNARODOWE SPOTKANIE INFORMACYJNO - PROMOCYJNE

PROJEKTY INNOWACYJNE I PONADNARODOWE SPOTKANIE INFORMACYJNO - PROMOCYJNE PROJEKTY INNOWACYJNE I PONADNARODOWE SPOTKANIE INFORMACYJNO - PROMOCYJNE Olsztyn, 14 czerwca 2011 Trener prowadzący: Przemysław Pawlak Szkolenie/Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem.

Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Mimo że instytucje pośredniczące ogłosiły już sporo konkursów na projekty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 31 lipca 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału Spotkanie informacyjne na temat konkursu na dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Katowice, 14 września 2009

Projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Katowice, 14 września 2009 Projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Katowice, 14 września 2009 Wspieranie IP/ IP2 poprzez: Krajowa Instytucja Wspomagająca prowadzenie szkoleń i świadczenie doradztwa,

Bardziej szczegółowo

Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r.

Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r. Tego jeszcze nie było, ale warto spróbować - integracja społeczna w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych w 2010 r. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Konferencja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Białystok, 27 września 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa Tel. 22 378 31 00, fax 22 201 97 95, e-mail: cpe@cpe.gov.pl, www.kiw-pokl.org.pl

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013

Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Działanie 9.2. PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Konkurs zamknięty nr PWP/1/9.2/POKL/2013 Kamil Żuława Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 15.02.2013 Nabór wniosków:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. EKO-STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. EKO-STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzenie nr 197 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasada konkurencyjności w projektach współpracy ponadnarodowej. Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL, Zasada konkurencyjności (str.

Zasada konkurencyjności w projektach współpracy ponadnarodowej. Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL, Zasada konkurencyjności (str. 29-09-2011 Zasada konkurencyjności w projektach współpracy ponadnarodowej Pytanie Beneficjenta: Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL, Zasada konkurencyjności (str. 60): Zasady konkurencyjności nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/PN/2013 FAQ wersja z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/PN/2013 FAQ wersja z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/PN/2013 FAQ wersja z dnia 19 sierpnia 2013 r. 1. Czy zapis mówiący o średniej z ocen parametrycznych, przyznanych

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 2014 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SESJA

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa 2012

Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Raport końcowy Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania 1 Raport końcowy z realizacji Kursu Intensywnego Erasmusa należy sporządzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci projekty mobilności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci projekty mobilności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci projekty mobilności Sprawozdawczość Konkurs 2012 Kontrola i sprawozdawczość W trakcie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 Pierwszy nabór Przygotowanie zygotowaniezałącznikab: Budżet oraz kwalifikowalnośćwydatków wydatków Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 1 Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na koszty osobowe jest stwierdzenie, czy są one niezbędne

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012

Konkurs zamknięty nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs zamknięty nr 37/POKL/8.2.1/PWP/2012 Spotkanie informacyjne, 26 luty 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca 2014 1 Zmiany w projektach Tryb wprowadzania zmian w projekcie: Opis sytuacji, która wymaga wprowadzenia zmian w projekcie, należy przesłać elektronicznie do opiekuna

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL OGÓLNE ZASADY FINANSOWE uprawnionymi wydatkami są tylko te, poniesione

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 13.04.2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Wszystkie dokumenty, które stanowiły koszt realizowanego projektu muszą być właściwie opisane: Wydatek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne)

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa Budowanie i zarządzanie projektami EFS - Obsługa finansowa projektu Miejsce organizacji (dokładny adres) Termin Hotel i Restauracja ARKADIA w Legnicy ul. Gliwicka 6, 59-220

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Plan prezentacji 1. Finanse POWER ogólne informacje. 2. BudŜet podprojektów. 3. Zasady kwalifikowalności wydatków. 4. Sprawozdawczość w ramach projektu POWER.

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Pytania i odpowiedzi rozliczenie finansowe projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu SMART+

Finansowe aspekty projektu SMART+ Finansowe aspekty projektu SMART+ Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego Kraków, 22 września 2010 Dofinansowanie dla

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL -specyfika

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL -specyfika Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL -specyfika Warszawa, 12 sierpnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krajowa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

POWR.04.03.00- IP.07.00-001/15

POWR.04.03.00- IP.07.00-001/15 Najczęściej zadawane pytania do regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00- IP.07.00-001/15 na projekty współpracy ponadnarodowej realizowane poza Common Framework I. WNIOSKODAWCY/PARTNERZY PROJEKTU Data dodania

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 Człowiek najlepsza inwestycja Znak sprawy: SIWZ/01/11-2013 Białowieża, 26-11-2013r. TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji 2 Kwalifikowalność wydatków Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy Wizyty Studyjne FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Numer dokumentu: XXX

Raport końcowy Wizyty Studyjne FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Numer dokumentu: XXX Raport końcowy Wizyty Studyjne FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Numer dokumentu: XXX I. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Numer umowy Beneficjent Prawny przedstawiciel Beneficjenta Pan/Pani Imię Nazwisko Tytuł

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie budżetu

Konstruowanie budżetu Konstruowanie budżetu Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne) Stawki jednostkowe Koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa Tel. 22 378 31 00, fax 22 201 97 95, e-mail: cpe@cpe.gov.pl, www.kiw-pokl.org.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 45/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu

Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu 1) Na kiedy mając na uwadze terminy dot. ogłoszenia konkursu, procedury oceny wniosków, negocjacji i podpisywania umów można realnie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Warszawa, 10 listopada 2011 r. Cel programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

"Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005

Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych. Informatyczne zarządzanie uczelnią Poznań, 19/04/2005 "Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". 1 Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005 PODSTAWOWE POJĘCIA DOTACJA bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli)

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Spotkanie dot. prawidłowego przygotowania wniosków o płatność Wydział Wspierania Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER)

Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER) Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie Seniorzy wolontariusze w działaniu realizowanym przez w Warszawie w okresie 01.07.2013 31.12.2013r. Zobowiązania stron porozumienia w Warszawie (SCW)

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IV C Podręcznik Programu: wybrane zagadnienia

INTERREG IV C Podręcznik Programu: wybrane zagadnienia INTERREG IV C Podręcznik Programu: wybrane zagadnienia Katowice, dnia 29 listopada 2007 Priorytety Programu Priorytet I: Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy ok. 177 mln Euro z EFRR Innowacje, badania

Bardziej szczegółowo