Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zobowiązania stron porozumienia. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER)"

Transkrypt

1 Porozumienie dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie Seniorzy wolontariusze w działaniu realizowanym przez w Warszawie w okresie r. Zobowiązania stron porozumienia w Warszawie (SCW) Organizacja uczestnicząca w projekcie (PARTNER) 1. SCW dba o prawidłową realizację projektu zgodnie z procedurami i stosownymi wymogami. 2. SCW dokłada wszelkich starań do zapewnienia wysokiego poziomu działań projektowych oraz satysfakcji uczestników z udziału w projekcie. Ustalenia ogólne Uczestnictwo w projekcie 1. PARTNER współpracuje z SCW w sprawach merytorycznych i organizacyjnych związanych z uczestnictwem w projekcie. 1. SCW odpowiada za przygotowanie merytoryczne i organizacyjne szkoleń, wizyt studyjnych, a także realizację filmu edukacyjnego dot. wolontariatu seniorów i prowadzenie witryny internetowej projektu. 2. SCW odpowiada za dobór trenerów posiadających wysokie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkoleń oraz za dobór kadry zaangażowanej w inne działania w ramach projektu. 3. SCW dba o ochronę danych osobowych pozyskiwanych w czasie realizacji projektu, a w szczególności przetwarza dane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zmianami). 1. PARTNER deleguje 2 osoby (pracowników/wolontariuszy zaangażowanych we współpracę z wolontariuszami) do udziału w projekcie trwającym od 1. lipca 2013 r. do 31. grudnia 2013r. 2. Wypełnione, podpisane i opieczętowane niniejsze porozumienie PARTNER dostarczy do 8. października 2013r. do Centrum Wolontariatu faksem na numer (22) lub mailowo na adres albo pocztą lub osobiście na adres Centrum Wolontariatu:, Warszawa. 3. Dostarczenie oryginału porozumienia będzie wymagane przed rozpoczęciem szkoleń od osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 4. Rekomendujemy, aby w szkoleniach uczestniczyły zawsze te same osoby. W przypadkach losowych (choroba, zmiana pracy), które uniemożliwiłyby udział pracownika w pełnym cyklu szkoleniowym, PARTNER oddelegowuje do udziału w projekcie inną osobę. 5. Uczestnicy projektu zobowiązani są do obecności na każdym szkoleniu i do aktywnego uczestnictwa w innych działaniach przewidzianych w projekcie. 6. W przypadku uzasadnionej nieobecności na szkoleniu (np. choroba) uczestnik przedstawia SCW zwolnienie lekarskie lub inny dokument usprawiedliwiający nieobecność. Osoby uczestniczące w szkoleniach zobowiązane są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych po każdym szkoleniu. Zebrane dane posłużą do szczegółowej ewaluacji projektu. 1

2 1. SCW organizuje dla uczestników projektu cykl 3 szkoleń wyjazdowych przygotowujących do pracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami w zakresie rozwijania wolontariatu seniorów. 2. Szkolenia odbędą się w okresie październik listopad 2013r. w terminie podanym z wyprzedzeniem przez SCW. 3. W przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych SCW zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników projektu. 4. SCW pokrywa koszty uczestnictwa przedstawicieli PARTNERA w trzech szkoleniach wyjazdowych (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, honoraria trenerów, przejazd z grupą do/z ośrodka szkoleniowego z/do Warszawy). 5. SCW refunduje uczestnikom koszty przejazdu na szkolenie w max. wysokości 35 zł za każde szkolenie. Szkolenia dla PARTNERA 1. PARTNER oddelegowuje 2 osoby do udziału w następujących szkoleniach: Prawne aspekty wolontariatu w Polsce + Sieć w sieci, organizowanie społeczności poprzez nowoczesne narzędzia IT (2 dni) Facylitacja i moderowanie pracy grupowej (2 dni) Zarządzanie procesem grupowym (2 dni) 2. W przypadku, kiedy szkolenia będą odbywały się poza weekendem, PARTNER oddelegowuje pracowników do udziału w szkoleniach w dniach roboczych i dokłada wszelkich starań by ułatwić pracownikowi pełne uczestnictwo. 3. Uczestnictwo w szkoleniach jest nieodpłatne. 4. Uczestnicy szkoleń dostarczają do SCW w terminie 10 dni od dnia zakończenia szkolenia oryginały biletów potwierdzających przejazd na szkolenie środkami komunikacji II klasy. 5. Refundacja kosztów przejazdu na szkolenie w max. wysokości 35 zł za każde szkolenie odbywa się w terminie 10 dni od dnia zaakceptowania dostarczonych (drogą pocztową lub osobiście) oryginałów biletów przejazdu środkami komunikacji II klasy lub inny dokument określający koszty przejazdu do wysokości jak wyżej. Refundacja odbywa się na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika projektu. 6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu PARTNER uczestniczący w projekcie zobowiązuje się zwrócić SCW poniesione koszty organizacji szkolenia, w kwocie stanowiącej równowartość kosztów uczestnictwa osoby w szkoleniu. 1. SCW dostarcza PARTNEROWI z wyprzedzeniem wzór listy obecności i ankiety ewaluacyjnej na szkolenie Rekrutacja i organizacja pracy wolontariuszy seniorów organizowane przez PARTNERA. Szkolenia, które przeprowadzi PARTNER 1. PARTNER przeprowadzi 1 szkolenie Rekrutacja i organizacja pracy wolontariuszy seniorów dla lokalnych organizacji i instytucji zainteresowanych korzystaniem z pomocy wolontariuszy. 2. Na organizację i przeprowadzenie szkolenia SCW przekazuje PARTNEROWI następujące środki: 450 zł brutto poczęstunek dla uczestników (faktura) 22 zł brutto materiały szkoleniowe (faktura) 2. PARTNER organizuje szkolenie najpóźniej do 8 grudnia 2013r. 3. PARTNER sporządza listę obecności według wzoru dostarczonego przez SCW, zbiera podpisy na szkoleniu i sporządza fotodokumentację szkolenia. 4. PARTNER przeprowadza wśród uczestników szkolenia ankietę ewaluacyjną według wzoru dostarczonego przez SCW. Ankiety przekazuje następnie SCW. 5. W szkoleniu uczestniczy minimum 12 osób (przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji zainteresowanych korzystaniem z pomocy wolontariuszy) 2

3 6. Na organizację i przeprowadzenie szkolenia PARTNER uzyskuje następujące środki: 450 zł brutto poczęstunek dla uczestników (faktura) 22 zł brutto materiały szkoleniowe (faktura) 7. Najpóźniej do 8 grudnia 2013r. PARTNER przedstawi 8. Dane SCW do faktur: 1. SCW zapewnia środki finansowe na organizację przez 10 PARTNERÓW łącznie 20 spotkań z seniorami w wieku Na przeprowadzenie 1 spotkania dla seniorów SCW zapewnia PARTNEROWI następujące środki: 200 zł brutto poczęstunek dla uczestników (faktura) 3. SCW dostarczy PARTNERowi wzór porozumienia wolontariackiego i karty czasu pracy wolontariusza. Spotkania dla seniorów, które zorganizuje PARTNER 1. Najpóźniej do 8 grudnia 2013r. PARTNER organizuje 2 spotkania dla seniorów, mające na celu przedstawienie im idei wolontariatu, zachęcenie do zaangażowania się w lokalne działania wolontariackie, wymianę dotychczasowych doświadczeń wolontariackich i integrację środowiska seniorów. 2. PARTNER sporządza listę obecności według wzoru dostarczonego przez SCW, zbiera podpisy na spotkaniu i sporządza fotodokumentację spotkania. 3. W spotkaniu uczestniczy min. 5 osób w wieku Na przeprowadzenie 1 spotkania PARTNER uzyskuje następujące środki: 200 zł brutto poczęstunek dla uczestników (faktura) 5. PARTNER do pomocy organizacyjnej spotkania angażuje wolontariusza (wkład osobowy równoważny 400 zł brutto). PARTNER podpisuje z wolontariuszem porozumienie wolontariackie, a wolontariusz wypełnia kartę czasu pracy, według wzoru dostarczonego przez SCW. 6. Najpóźniej do 8 grudnia 2013r. PARTNER przedstawi 7. Dane SCW do faktur: 3

4 1. SCW wspiera merytorycznie PARTNERA w przygotowaniu akcji społecznej. 2. SCW organizuje w swoim środowisku 1 akcję społeczną. Akcja społeczna, którą zorganizuje PARTNER 1. PARTNER realizuje w trakcie projektu 1 akcję społeczną, której celem jest wypromowanie wolontariatu seniorów poprzez działania wolontariackie w przestrzeni publicznej. Do udziału zaproszeni zostaną zarówno seniorzy, jak i wszyscy zainteresowani wolontariusze. 2. PARTNER zapewnia uczestnictwo co najmniej 10 seniorów w akcji. 3. PARTNER zbiera listę obecności i dokumentuje fotograficznie przebieg akcji. Po zakończeniu akcji dostarcza tą dokumentację SCW. 4. Na potrzeby akcji PARTNER uzyskuje następujące środki: 1000 zł brutto - materiały zużywalne do prowadzenia akcji (faktura) 1400 zł brutto - organizacja akcji (umowa cywilno prawna z osobą odpowiedzialną za przygotowanie akcji po stronie PARTNERA) 345 zł brutto poczęstunek (faktura) 3,15 zł brutto ubezpieczenie 1 uczestnika (polisa grupowa ubezpieczenia NNW) 5. Najpóźniej do 8 grudnia 2013r. PARTNER przedstawi SCW faktury na zakup ww. usług wystawione na SCW, 1. SCW organizuje 2 kilkugodzinne wizyty studyjne w wybranych organizacjach pozarządowych współpracujących z wolontariuszami - seniorami, które zaprezentują dobre praktyki możliwe do powielenia w kolejnych organizacjach. Wizyta umożliwi spotkanie zarówno z koordynatorem wolontariatu, jak i z wolontariuszami organizacji. 2. SCW pokrywa koszty dojazdu i wyżywienia uczestników wizyt. 1. SCW we współpracy z PARTNERAMI realizuje film edukacyjny dotyczący wolontariuszy seniorów. 2 wizyty studyjne, których uczestniczy PARTNER 1. PARTNER oddelegowuje do uczestnictwa w każdej wizycie studyjnej 2 osoby: 1 (wolontariusza) seniora i koordynatora wolontariatu. Film i artykuły prasowe w mediach lokalnych 1. PARTNER wspiera realizację filmu (pomysły, informacje, bohaterowie). 2. SCW zamieszcza w mediach lokalnych 2 artykuły promujące wśród seniorów idee wolontariatu i spotkania seniorów dot. wolontariatu i/lub podsumowujące akcje społeczne. 3. SCW dostarcza PARTNERowi wzór informacji o współfinansowaniu projektu oraz logotypy projektowe do wykorzystania w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 2. Najpóźniej do 8 grudnia 2013r. PARTNER zamieszcza w mediach lokalnych min. 1 artykuł promujący wśród seniorów idee wolontariatu i spotkania seniorów dot. wolontariatu i/lub podsumowujące akcje społeczne. Artykuły zawierają informację o współfinansowaniu oraz logotypy projektowe według wzoru dostarczonego przez SCW. 3. Na promocję w mediach każdy PARTNER otrzymuje średnio do 500zł brutto. 4

5 1. SCW zapewnia PARTNEROWI pomoc merytoryczną dot. prowadzenia szkolenia Rekrutacja i organizacja pracy wolontariuszy seniorów. 2. SCW zapewnia uczestnikom publikacje pomocne w rozwijaniu wolontariatu seniorów (poradnik dla seniora i publikację dla organizacji zainteresowanych współpracą z seniorami). 3. SCW stworzy witrynę internetową projektu. 4. Najpóźniej do 8 grudnia 2013r. PARTNER przedstawi Wsparcie merytoryczne i techniczne projektu 1. PARTNER utrzymuje z SCW stały kontakt w zakresie realizacji projektu. 2. PARTNER wspiera projekt poprzez: promocję i dystrybucję publikacji w środowisku organizacji i instytucji z otoczenia seniorów, przekazywanie informacji o działaniach na rzecz seniorów na stronę internetową SCW, dostarczanie skanu informacji prasowych o wydarzeniach projektowych. 3. PARTNER informuje opinię publiczną o udziale w projekcie podczas wszystkich wydarzeń projektowych, podając do wiadomości, że projekt Seniorzy wolontariusze w działaniu dofinansowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata SCW realizuje projekt zgodnie z wytycznymi instytucji wdrażającej współfinansującej projekt. Monitoring i ewaluacja 1. PARTNER odpowiada na pytania instytucji upoważnionych do kontroli, monitoringu i ewaluacji projektów. 2. PARTNER współpracuje z SCW w zakresie ewaluacji wewnętrznej projektu. 1. SCW opłaca wszelkie faktury dokumentujące koszty poniesione na realizację działań projektowych przez PARTNERA, które są wystawione na SCW. Rozliczanie faktur 1. Najpóźniej do 8 grudnia 2013r. PARTNER dostarcza SCW wszystkie oryginały faktur dokumentujących koszty poniesione na realizację działań projektowych przez PARTNERA. 2. Każdą fakturę PARTNER wystawia na: w Warszawie /pieczątka organizacji/ PARTNER uczestniczący w projekcie /pieczątka organizacji/instytucji/.. Prezes Stowarzyszenia (Data, miejscowość, pieczątka imienna, podpis).. Osoba kierująca organizacją partnerską (Data, miejscowość, pieczątka imienna, podpis) 5

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami?

REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? REGULAMIN PROJEKTU W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? 1. Projekt W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami? realizowany jest przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo