Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu"

Transkrypt

1 Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999

3 Podstawy prawne Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 113, poz. 759) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 157, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 133 poz. 883, z późn. zm.)

4 Cel kontroli Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu, Sprawdzenie czy informacje dot. postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawione przez Beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne z: o Stanem faktycznym, o Harmonogramem realizacji projektu, o Harmonogramem płatności, o Budżetem projektu. Sprawdzenie, czy Beneficjent przestrzega odpowiednich reguł i zasad wynikających z Programu oraz właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego,

5 Kontrola projektów Kontrola dokumentacji dostępnej w siedzibie instytucji kontrolującej Kontrola na miejscu (kontrole dokumentacji w siedzibie Biura Projektu oraz wizyty monitoringowe)

6 Kontrola dokumentacji projektu Jednostka kontrolująca weryfikuje wnioski Beneficjenta o płatność otrzymywane od Beneficjentów, zawierające informacje na temat wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu wraz z opisem postępu rzeczowego

7 Rodzaje kontroli projektów w miejscu realizacji Planowe przeprowadzane w trakcie realizacji projektu zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na dany rok kalendarzowy. Końcowe po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, ale przed jego zatwierdzeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu (w przypadku projektów uznanych za ryzykowne). Kontrole doraźne w przypadku: o wystąpienia nieprawidłowości, uchybień, zaniedbań o otrzymania przez jednostkę kontrolującą informacji dot. domniemanych nieprawidłowości w projekcie

8 Wizyta monitoringowa Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji lub jakiejkolwiek innej formy wsparcia realizowanej w ramach PO KL). Wizyta monitoringowa odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez Beneficjenta, który w formie pisemnej proszony jest o przesłanie do IP harmonogramów realizowanych form wsparcia i bieżące aktualizowanie danych.

9 Zakres wizyty monitoringowej Sprawdzenie czy świadczona usługa jest zgodna z umową zawartą z wykonawcą oraz harmonogramem realizacji projektu, Sprawdzenie czy zakres tematyczny szkolenia jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie, Wywiad z uczestnikiem projektu (ankieta, rozmowa), Sprawdzenie oznakowania pomieszczeń, Sprawdzenie, czy na miejscu realizacji projektu znajduje się sprzęt zakupiony na potrzeby projektu (jeśli tak założono), Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują odpowiednio oznakowane materiały szkoleniowe, Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują posiłki (jeśli dotyczy), Sprawdzenie czy uczestnicy wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS, Sprawdzenie czy listy obecności są podpisane przez Beneficjentów Ostatecznych i potwierdzone przez wykładowcę, Sprawdzenie czy liczba i dane osób uczestniczących w danym dniu na szkoleniu jest zgodna z liczbą i danymi wykazanymi na liście obecności,

10 Kontrola na miejscu w siedzibie beneficjenta Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami, w szczególności: o Prawidłowość rozliczeń finansowych Sprawdzenie czy Beneficjent posiada wyodrębniony rachunek bankowy do prowadzenia i rozliczenia projektu, Sprawdzenie czy Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków, Sprawdzenie czy skontrolowane wydatki są kwalifikowalne, Sprawdzenie czy Beneficjent posiada dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach projektu, Sprawdzenie czy skontrolowane wydatki są ściśle związane z projektem, Sprawdzenie, czy Beneficjent wniósł wkład własny zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, Sprawdzenie poprawności wydatków w ramach cross-financingu. o Sposób rekrutacji uczestników do projektu (zgodność z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu), o Kontrola kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych do projektu (sprawdzenie kwalifikowalności min. 10% uczestników objętych wsparciem w ramach projektu).

11 Kontrola na miejscu w siedzibie beneficjenta o Sposób pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych o uczestnikach projektu Sprawdzenie czy Beneficjent wykorzystuje dane osobowe zgodnie z przeznaczeniem oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dn r., Sprawdzenie czy Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność przekazuje na formularzu PEFS 2007 dane osobowe uczestników projektu, Sprawdzenie czy Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz czy przestrzega ich zapisów, o Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu (weryfikacja umów, oddelegowań, zakresów obowiązków, kart czasu pracy, a w przypadku projektów realizowanych równolegle weryfikacja dokumentów pracowników zatrudnionych w tym samym czasie w różnych projektach)

12 Kontrola na miejscu w siedzibie beneficjenta o Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta o Poprawność udzielania pomocy publicznej Pomoc de minimis: m.in. sprawdzenie, czy Beneficjent posiada kopię oświadczenia beneficjenta pomocy o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych, Pomoc publiczna w ramach wyłączeń blokowych: sprawdzenie zgodności wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności, określonymi w przepisach unijnych i krajowych; sprawdzenie czy udzielona pomoc publiczna oraz wymagany wkład prywatny zostały obliczone w sposób prawidłowy, o Kontrola wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli projektu przeprowadzonej uprzednio przez IP

13 Kontrola na miejscu w siedzibie beneficjenta o Poprawność udzielania zamówień publicznych Sprawdzenie czy spełnione zostały przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia, Sprawdzenie czy ustalenie wartości zamówienia jest prawidłowe, Sprawdzenie czy Beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Sprawdzenie czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, o Poprawność stosowania zasady konkurencyjności Sprawdzenie, czy Beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców, Sprawdzenie, czy Beneficjent przestrzega zasady pisemności w projekcie, Sprawdzenie, czy Beneficjent wybrał najkorzystniejszą ofertę.

14 Kontrola na miejscu w siedzibie beneficjenta o Sposób realizacji działań promocyjnych Sprawdzenie czy Beneficjent informuje uczestników o tym, że udział w projekcie jest współfinansowany z EFS, Sprawdzenie czy miejsce realizacji projektu (biuro projektu) jest prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL, Sprawdzenie czy skontrolowana dokumentacja projektu oraz sprzęt zakupiony na potrzeby realizacji projektu są prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL, o Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu Sprawdzenie czy Beneficjent prawidłowo przechowuje dokumentację związaną z projektem (czy dokumentacja jest zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych), Sprawdzenie czy Beneficjent posiada wiedzę, że dokumentację projektu należy przechowywać do roku,

15 Wszczęcie kontroli Jednostka kontrolująca przekazuje podmiotowi kontrolowanemu zawiadomienie o kontroli (co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli). Czas kontroli co do zasady wynosi 1-4 dni. Zespół Kontrolujący pracuje na podstawie upoważnienia (forma pisemna).

16 Informacja pokontrolna Sporządzana i przekazywana do jednostki kontrolowanej do 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli.

17 Informacja pokontrolna cd. W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej należy przekazać ją podpisaną do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji przesyła do jednostki kontrolującej na piśmie zastrzeżenia i jeden egzemplarz niepodpisanej informacji. W przypadku przekroczenia terminu na zgłoszenie uwag, jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń jednostka kontrolująca zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Informacji pokontrolnej i w ciągu 14 dni wysyła ponownie do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej.

18 Informacja pokontrolna cd. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez kontrolowanego, kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują do podpisania 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej. Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 7 dni kalendarzowych przesyła podpisany egzemplarz Informacji lub przygotowuje pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji oraz przesyła je wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji do jednostki kontrolującej. Niepodpisanie informacji pokontrolnej nie wstrzymuje wydania zaleceń pokontrolnych.

19 Zalecenia pokontrolne W przypadku stwierdzenia podczas kontroli uchybień lub nieprawidłowości jednostka kontrolująca przygotowuje zalecenia pokontrolne. Zalecenia przekazywane są kierownikowi jednostki kontrolowanej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej lub informacji o odmowie jej podpisania. Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie wyznaczonym w zaleceniach do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

20 Uprawnienia kontrolujących Osobne pomieszczenie dla członków Zespołu Kontrolującego Prawo do pobierania pisemnych oświadczeń od Beneficjenta oraz kserowania dokumentów Swobodne poruszanie się po jednostce kontrolowanej, dokonywanie oględzin biura projektu, sal wykładowych i sprzętu Ostemplowanie skontrolowanych dokumentów księgowych

21 Najczęściej spotykane uchybienia i nieprawidłowości Brak wyodrębnionego rachunku bankowego do prowadzenia i rozliczania projektu Brak przejrzystości i systematyczności w prowadzeniu dokumentacji projektu Uchybienia dotyczące opisu dokumentów księgowych Braki w dokumentacji dotyczącej Beneficjentów Ostatecznych (umowy, zgłoszenia, deklaracje) Niekwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych Błędnie zaksięgowane dokumenty księgowe w książce przychodów i rozchodów lub niezgodnie z planem kont

22 Najczęściej spotykane uchybienia i nieprawidłowości Niekwalifikowalność wydatków (np. kosztów podróży służbowych lub amortyzacji) Niestosowanie się do obowiązków informacyjnych i promocyjnych (m.in. brak oznakowywania umów zawartych z osobami zatrudnionymi na potrzeby realizacji projektu lub umów na usługi w ramach projektu np. catering, wynajem sal lub wynajem sprzętu itp.) Uchybienia przy przeprowadzaniu zasady konkurencyjności Składanie wniosków o płatność po terminie Błędy w wypełnianiu wniosków o płatność (niezgodność danych we wniosku z dokumentacją dostępną podczas kontroli)

23 Dziękuję za uwagę Maria Wojcińska Oddział ds. Kontroli Wydział Koordynacji i Kontroli PO KL

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII.

Zatwierdzone Uchwałą nr 75 / 2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Poznań, grudzień 2014 r. DWP-VII. DWP-VII.3402-3/2008 Załącznik do Uchwały nr 75 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU

WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU WYTYCZNE DO MONITORINGU I KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczecin, luty 2013 r. WSTĘP Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo