Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal"

Transkrypt

1 Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal

2 Plan prezentacji 1. Finanse POWER ogólne informacje. 2. BudŜet podprojektów. 3. Zasady kwalifikowalności wydatków. 4. Sprawozdawczość w ramach projektu POWER. 5. Przepływy finansowe. 2

3 Finanse POWER ogólne informacje Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla polskich partnerów wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych, Współfinansowanie ze środków własnych lub innych publicznych źródeł krajowych, regionalnych lub lokalnych wynosi min. 15% kosztów kwalifikowalnych, Zapewnienie współfinansowania przez partnerów jest warunkiem wstępnym do ubiegania się o środki z EFRR, Pomoc z EFRR ma charakter bezzwrotny i otrzymana jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, nie ma zaliczek z EFRR. Instytucje realizujące projekt powinny przestrzegać zasad zamówień publicznych, jeśli nie są w stanie udokumentować przestrzegania europejskich, krajowych i własnych wewnętrznych zasad dotyczących zamówień publicznych nie mogą być finansowane z EFRR. 3

4 BudŜet podprojektów Środki finansowe dostępne w ramach POWER dla partnerów z Małopolski w latach (dwa nabory): KaŜdy z partnerów ma swój budŝet podzielony na linie budŝetowe: 1. Personel 2. Administracja 3. PodróŜe i zakwaterowanie 4. Sprzęt 5. Zewnętrzne ekspertyzy i usługi 4

5 BudŜet podprojektów cd. Linia budŝetowa nr 1 Personel Koszty wynagrodzeń pracowników partnera projektu bezpośrednio zaangaŝowanych w realizację projektu: wynagrodzenie netto, składki na ZUS (pracownika i pracodawcy) składki na FP Podatek dochodowy Pracownicy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę (inne formy zatrudnienia np. umowa zlecenia, umowa o dzieło w linii Zewnętrzne ekspertyzy i usługi) 5

6 BudŜet podprojektów cd. Linia budŝetowa nr 2 Administracja Koszty te mogą być: Bezpośrednimi kosztami ogólnymi (bezpośrednio przypisane do projektu) Pośrednimi kosztami ogólnymi (koszty ogólnego zarządu związane z działaniami w ramach projektu, obliczane i przypisywane do projektu proporcjonalnie) Przykładowe rodzaje: artykuły biurowe, kserokopie opłaty pocztowe, telefon, faks, internet czynsz za wynajem biura, meble Koszty utrzymania pomieszczeń, w których pracują osoby realizujące projekt, np. usługi sprzatania 6

7 BudŜet podprojektów cd. Linia budŝetowa nr 3 PodróŜe i zakwaterowanie Obejmują koszty podróŝy, zakwaterowania oraz diet wyłącznie personelu partnera w związku z ich uczestnictwem w spotkaniach, konferencjach, seminariach mających miejsce na terytorium krajów UE. Koszty podróŝy i zakwaterowania ekspertów zewnętrznych muszą być ujmowane w ramach linii budŝetowej nr 5 Zewnętrzne ekspertyzy i usługi. Wszelkie wyjazdy muszą być wyraźnie motywowane działaniami projektu i muszą być niezbędne dla skutecznego wdraŝania projektu. 7

8 BudŜet podprojektów cd. Linia budŝetowa nr 4 Sprzęt Zasadniczo partner powinien posiadać sprzęt niezbędny do realizacji projektu, zakupy w tej linii nie mogą więc stanowić podstawowego celu projektu. Rekomenduje się, aby koszty raportowane w tej linii nie przekraczały 5% kosztów całkowitych. Obejmuje zakup lub amortyzację sprzętu (przede wszystkim sprzętu IT) uŝywanego w okresie realizacji projektu przez pracowników zaangaŝowanych w realizację projektu. Zakup sprzętu na długo przed zakończeniem projektu i dokonany zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Musi być zaplanowany we Wniosku Aplikacyjnym. 8

9 BudŜet podprojektów cd. Linia budŝetowa nr 5 Zewnętrzne ekspertyzy i usługi Wydatki dokonywane na mocy zawartych umów/porozumień oraz faktur/rachunków z podmiotami zewnętrznymi, zatrudnionymi do realizacji działań, których partner nie ma moŝliwości wykonać własnymi siłami. Wybór wykonawców musi być dokonany zgodnie z PZP. Przykładowe koszty: organizacja spotkań przez podmioty zewnętrzne tłumaczenia ekspertyzy, opracowania, analizy wynajem sali na spotkanie, catering zatrudnienie zewnętrznego koordynatora merytorycznego i finansowego projektu prelegenci i goście z zewnątrz na potrzeby spotkań i konferencji 9

10 Zasady kwalifikowalności wydatków Okres kwalifikowalności dla kosztów innych niŝ przygotowawcze rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia podprojektu a kończy w ostatnim dniu miesiąca określonym we Wniosku Aplikacyjnym jako finalisation month. Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być dokonane przed końcem okresu kwalifikowalności. Podatek VAT kwalifikowalny tylko wtedy gdy został pierwotnie i ostatecznie zapłacony przez instytucję partnera (nie moŝna go odzyskać). Kwalifikowalne są opłaty transakcyjne za międzynarodowe transakcje oraz opłaty bankowe za otwarcie i administrowanie odrębnym rachunkiem. Przychody generowane przez projekt muszą być odjęte od kosztów kwalifikowalnych. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. 10

11 Zasady kwalifikowalności wydatków Za niekwalifikowalne uwaŝane są m.in.: Wkłady rzeczowe (pod Ŝadną postacią) Odsetki od zadłuŝenia Grzywny, kary pienięŝne i straty na róŝnicach kursowych Odsetki karne Prowizje bankowe za przelewy krajowe Koszty przygotowawcze (chyba, Ŝe zostały zaakceptowane w zatwierdzonym Wniosku Aplikacyjnym) Podatek VAT jeśli moŝe być odzyskany (nawet gdy partner moŝe odzyskać VAT ale rezygnuje z tej moŝliwości, to równieŝ podatek VAT jest niekwalifikowalny) 11

12 Sprawozdawczość w ramach projektu Okres realizacji projektu podzielony jest na sześciomiesięczne okresy trwające od: stycznia do czerwca lipca do grudnia Dla kaŝdego półrocznego okresu partnerzy sporządzają raport merytoryczny i finansowy, który musi zostać zweryfikowany i potwierdzony przez niezaleŝnego kontrolera. W Polsce jednostką odpowiedzialną za kontrolę I stopnia jest: Władza WdraŜająca Programy Europejskie Ul. Solec Warszawa 12

13 Sprawozdawczość w ramach projektu Sekretariat Techniczny INTERREG IV C Partner Wiodący Partnerzy projektu wysyłają do Partnera Wiodącego certyfikaty kwalifikowalności wydatków (regionalne i beneficjentów realizujących podprojekty). Lider poddaje dokumenty kontroli I stopnia i uzyskany certyfikat wydatków całego projektu wraz z wnioskiem o płatność wysyła do Sekretariatu Technicznego. Partner Projektu (UMWM) Partner Projektu Partner Projektu Partnerzy projektu wysyłają do swoich kontrolerów I stopnia dokumenty finansowe. Kontroler wystawia i przesyła certyfikat kwalifikowalności. Audytor zewnętrzny (Kontrola 1 stopnia) Partner Podprojektu Partner Podprojektu Partner Podprojektu Beneficjenci realizujący podprojekt wysyłają do swoich kontrolerów I stopnia dokumenty finansowe. Kontroler wystawia i przesyła certyfikat kwalifikowalności wydatków. Beneficjenci wysyłają certyfikat do Regionalnego Partnera Projektu. 13

14 Przepływy finansowe Sekretariat Techniczny INTERREG IV C Partner Wiodący Sekretariat Techniczny przekazuje refundację do Partnera Wiodącego. Lider Projektu po otrzymaniu refundacji wydatków przekazuje odpowiednie kwoty do Partnerów Regionalnych Projektu. Partner Projektu (UMWM) Partner Projektu Partner Projektu Regionalni Partnerzy Projektu przekazują refundację do beneficjentów realizujących podprojekty w regionie. Partner Podprojektu Partner Podprojektu Partner Podprojektu 14

15 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej ul. Wielicka 72 tel. /12/

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia seminarium informacyjne 25.02.2009 Warszawa KONTROLA I STOPNIA Art. 16 ustęp 1 Rozporządzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo