Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:"

Transkrypt

1 Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy dla beneficjentów aplikujących o środki w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki PO Kapitał Ludzki w woj. łódzkim. Przykłady wyliczeń dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną dla projektów szkoleniowych i doradczych obejmują przypadki, gdy projektodawca jest jednocześnie beneficjentem pomocy, czyli realizuje projekt dla swoich pracowników oraz sytuacje, gdy projektodawca realizuje szkolenie dla konkretnego wymienionego z nazwy przedsiębiorcy lub szkolenie/a otwarte dla róŝnych przedsiębiorstw. Przykłady dotyczą równieŝ wskazania w konkretnych przypadkach w jaki sposób prawidłowo wypełnić budŝet projektu (tj. czy zaznaczyć TAK/NIE w kolumnie pomoc publiczna ; jakie wartości wpisać w wierszu Wydatki objęte pomocą pozostałą, Wydatki objęte pomocą publiczną, Wkład prywatny. Spis przykładów: I. na szkolenia Przykład 1 Beneficjent pomocy organizuje szkolenia dla swoich pracowników (wnosi wkład w postaci wynagrodzeń) Przykład 2- Beneficjent pomocy organizuje szkolenia dla swoich pracowników (wnosi wkład w postaci gotówki) Przykład 3 - Beneficjent organizuje szkolenia dla konkretnego przedsiębiorcy (wnosi wkład w postaci wynagrodzeń) Przykład 4 - Beneficjent organizuje szkolenia dla konkretnego przedsiębiorcy (wnosi wkład w postaci gotówki) Przykład 5 - Beneficjent organizuje szkolenia dla róŝnych przedsiębiorstw (wnosi wkład w postaci wynagrodzeń) Przykład 6 - Beneficjent organizuje szkolenia dla róŝnych przedsiębiorstw (wnosi wkład w postaci gotówki) Przykład 7 - Beneficjent organizuje szkolenia dla róŝnych przedsiębiorstw (wnosi wkład mieszany) II. na doradztwo Przykład 8 - Beneficjent kupuje usługę doradczą 1

2 Przykład I Rodzaj beneficjenta: Beneficjent y (łódzki przedsiębiorca) planuje zorganizowanie szkoleń ogólnych dla swoich pracowników Rodzaj szkoleń: ogólne Zakładana forma wkładu: wkład w postaci wydatków z tytułu wynagrodzenia osoby za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach Wielkość przedsiębiorstwa: małe Typ pracownika: nie występują pracownicy w gorszym połoŝeniu publiczna KOSZTY OGÓŁEM ,10 KOSZTY BEZPOŚREDNIE ,10 Zadanie 1: Zarządzanie projektem ,00 1. Zatrudnienie koordynatora projektu NIE TAK miesiąc ,00 umowa zlecenie 2. Zatrudnienie asystenta koordynatora NIE TAK miesiąc ,00 projektu ½ etatu 3. Koszty utrzymania rachunku NIE TAK miesiąc 480,00 bankowego 4. Zatrudnienie pracownika ds. obsługi NIE TAK miesiąc ,00 projektu ½ etatu 5. Zakup komputerów z TAK TAK sztuka 8 000,00 oprogramowaniem 6. Ewaluacja projektu usługa zlecona NIE TAK usługa 8 000,00 7. Koszt oznakowania pomieszczeń NIE TAK usługa 700,00 realizacji projektu, sprzętu i wyposaŝenia (tablice informacyjne i naklejki) usługa zlecona 8. Koszt utworzenia i utrzymania strony NIE TAK usługa 3 900,00 internetowej usługa zlecona 9. Przygotowanie i zakup zestawów NIE TAK usługa 2 100,00 promocyjnych usługa zlecona 10. Opracowanie i wydruk plakatów NIE TAK usługa 500,00 usługa zlecona Zadanie 2: Realizacja szkoleń ,10 1. Szkolenie z zakresu zarządzania NIE TAK dzień szkoleniowy ,00 sprzedaŝą (1 dni dla 15 osób) 2. Szkolenie z zakresu negocjacji NIE TAK dzień szkoleniowy ,00 handlowych (1dni dla 15 osób) 3. Szkolenie z zakresu metod radzenia NIE TAK dzień szkoleniowy ,00 sobie ze stresem (2 dzień dla 15 osób) 4. Szkolenie z zakresu prawa pracy (1 NIE TAK dzień szkoleniowy ,00 dzień dla 30 osób) 5. Wkład prywatny wnoszony w postaci NIE TAK osobo-godzina ,10 wynagrodzeń za czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu uczestników szkoleń KOSZTY POŚREDNIE TAK ,00 w tym objęte pomocą publiczną ,00 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Koszty pośrednie jako % kosztów 11,65 % 2

3 bezpośrednich Cross-financing w Kosztach ogółem 8 000,00 3,16 % Wydatki objęte pomocą pozostałą 0,00 Wydatki objęte pomocą publiczną ,00 Wkład prywatny ,10 W szkoleniu weźmie udział 30 pracowników, zatrudnionych w firmie wnioskodawcy (małe przedsiębiorstwo). Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika firmy wynosi ok PLN; średnie wynagrodzenie za dzień roboczy dla 1 pracownika wynosi ok. 408,44 PLN. KaŜdy z pracowników będzie uczestniczył w dwóch szkoleniach jednodniowych oraz w jednym szkoleniu dwudniowym, co daje w sumie cztery dni szkoleniowe. Wynagrodzenie pracowników za czas uczestnictwa w szkoleniach: 408,44 PLN x 4 dni szkoleniowe x 30 uczestników projektu = ,10 PLN Wzór stosowany dla wyliczenia wkładu prywatnego z tytułu wynagrodzenia osoby za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach (zgodnie ze wzorem zawartym w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r.): CWPU= (WPP / %PP) WPP WPP łącznie wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej, z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń uczestników szkoleń ,00 PLN (tj. wartość ogółem projektu pomniejszona o wkład w postaci wynagrodzeń oraz cross-financing). Wydatki na 1 osobę wynoszą ( ,00 PLN /30 uczestników) = 6 535,07 PLN Wartość wydatków w ramach cross-financingu obejmują wydatki objętych pomocą publiczną de minimis i stanowią w projekcie 100% dofinansowania tj PLN. %PP odpowiedni % intensywności pomocy publicznej dla małego przedsiębiorstwa wynosi 80%. CWPU wysokość wkładu prywatnego przypadającego na 1 uczestnika CWPU= (6 535,07 PLN / 80%) 6 535,07 PLN CWPU = 8 168,84 PLN 6 535,07 PLN CWPU = 1 633,77 PLN Zatem wkład prywatny w postaci wynagrodzeń wynosi ,10 PLN (tj ,77 PLN x 30 uczestników). Przykład II Rodzaj beneficjenta: Beneficjent y (łódzki przedsiębiorca) planuje zorganizowanie szkoleń ogólnych dla swoich pracowników Rodzaj szkoleń: ogólne Zakładana forma wkładu: wkład w postaci gotówki 3

4 Wielkość przedsiębiorstwa: małe Typ pracownika: nie występują pracownicy w gorszym połoŝeniu publiczna KOSZTY OGÓŁEM ,50 KOSZTY BEZPOŚREDNIE ,50 Zadanie 1: Zarządzanie projektem ,50 1. Zatrudnienie koordynatora projektu NIE TAK miesiąc ,00 umowa zlecenie 2. Zatrudnienie asystenta koordynatora NIE TAK miesiąc ,00 projektu ½ etatu 3. Koszty utrzymania rachunku NIE TAK miesiąc 481,33 bankowego 4. Zatrudnienie pracownika ds. obsługi NIE TAK miesiąc ,00 projektu ½ etatu 5. Zakup komputerów z TAK TAK sztuka 8 023,80 oprogramowaniem 6. Ewaluacja projektu usługa zlecona NIE TAK usługa 8 000,00 7. Koszt oznakowania pomieszczeń NIE TAK usługa 700,00 realizacji projektu, sprzętu i wyposaŝenia (tablice informacyjne i naklejki) usługa zlecona 8. Koszt utworzenia i utrzymania strony NIE TAK usługa 3 900,00 internetowej usługa zlecona 9. Przygotowanie i zakup zestawów NIE TAK usługa 2 100,00 promocyjnych usługa zlecona 10. Opracowanie i wydruk plakatów NIE TAK usługa 550,37 usługa zlecona Zadanie 3: Realizacja szkoleń ,00 1. Szkolenie z zakresu zarządzania NIE TAK dzień szkoleniowy ,00 sprzedaŝą (2 dni dla 15 osób) 2. Szkolenie z zakresu negocjacji NIE TAK dzień szkoleniowy ,00 handlowych (2dni dla 15 osób) 3. Szkolenie z zakresu metod radzenia NIE TAK dzień szkoleniowy ,00 sobie ze stresem (1 dzień dla 30 osób) 4. Szkolenie z zakresu prawa pracy (1 NIE TAK dzień szkoleniowy ,00 dzień dla 30 osób) KOSZTY POŚREDNIE TAK ,00 w tym objęte pomocą publiczną ,00 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Koszty pośrednie jako % kosztów 13,04 % bezpośrednich Cross-financing w kosztach ogółem 8 023,80 3,93 % Wydatki objęte pomocą pozostałą 0,00 Wydatki objęte pomocą publiczną ,50 Wkład prywatny ,80 W szkoleniu weźmie udział 30 pracowników, zatrudnionych w firmie wnioskodawcy (małe przedsiębiorstwo). 4

5 Wzór stosowany dla wyliczenia wkładu prywatnego w postaci gotówki (zgodnie ze wzorem zawartym w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r.): CWPU= (100% - %PP) x WPP WPP łącznie wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej ,70 PLN (tj. wartość ogółem projektu pomniejszona o cross-financing). Wydatki na 1 osobę wynoszą ( ,70 PLN /30 uczestników) = 6 536,79 PLN %PP odpowiedni % intensywności pomocy publicznej dla małego przedsiębiorstwa wynosi 80%. CWPU wysokość wkładu prywatnego CWPU= (100% - 80%) x 6 536,79 PLN CWPU = 1 307,36 PLN ( z uwagi na zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku w górę). Zatem wkład prywatny w postaci gotówki wynosi ,80 PLN (tj. 1307,36 PLN * 30 uczestników). Wartość wydatków objętych pomocą publiczną de minimis stanowi 100% dofinansowania tj ,80 PLN. Przykład III Rodzaj beneficjenta: Beneficjent (firma Z) planuje zorganizowanie szkoleń ogólnych dla pracowników łódzkiego przedsiębiorstwa pod nazwą Przedsiębiorstwo X. Rodzaj szkoleń: ogólne Zakładana forma wkładu: wkład w postaci wydatków z tytułu wynagrodzenia osoby za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach Wielkość przedsiębiorstwa: duŝe Typ pracownika: nie występują pracownicy w gorszym połoŝeniu publiczn a KOSZTY OGÓŁEM ,00 KOSZTY BEZPOŚREDNIE ,00 Zadanie 1: Szkolenia języka angielskiego szkolenia ogólne ,00 1. przygotowanie materiałów do szkolenia NIE TAK sztuka 9 000,00 2. wynagrodzenie trenera NIE TAK godzina ,00 3. koszt wyŝywienia uczestników NIE TAK sztuka ,00 4. Wkład prywatny wnoszony w postaci wynagrodzeń za czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu uczestników szkoleń NIE TAK wkład Zadanie 2: Kurs języka niemieckiego szkolenia ogólne ,00 3. Przygotowanie materiałów NIE TAK sztuka 8 000,00 szkoleniowych 4. Koszt wynagrodzenia lektorów NIE TAK godzina ,00 5. koszt cateringu na szkolenia NIE TAK sztuka 7 600,00 6. Wkład prywatny wnoszony w postaci wynagrodzeń za czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu uczestników NIE TAK wkład

6 szkoleń Zadanie 3: Promocja i rekrutacja ,00 6. przygotowanie i druk ulotek NIE TAK sztuka 100,00 7. przygotowanie i druk plakatów NIE TAK sztuka 350,00 8. wynagrodzenie specjalisty ds. promocji i NIE TAK miesiąc ,00 rekrutacji Zadanie 4: ewaluacja i monitoring ,00 9. koszt ewaluacji usługa zlecona NIE TAK miesiąc ,00 Zadanie 5: Zarządzanie projektem , wynagrodzenie koordynatora NIE TAK miesiąc , wynagrodzenie specjalisty ds. NIE TAK miesiąc ,00 finansowych 12. zakup komputerów przenośnych TAK TAK sztuka 6 000,00 KOSZTY POŚREDNIE TAK 4 500,00 w tym objęte pomocą publiczną 4 500,00 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem 6 000,00 1,69% Wydatki objęte pomocą pozostałą 0,00 Wydatki objęte pomocą publiczną ,00 Wkład prywatny , 00 Wzór stosowany dla wyliczenia wkładu prywatnego z tytułu wynagrodzenia osoby za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach (zgodnie ze wzorem zawartym w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r.): CWPU= (WPP / %PP) WPP WPP łącznie wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej, z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń uczestników szkoleń ,00 PLN (tj. wartość ogółem projektu ( ,00 PLN) pomniejszona o wkład w postaci wynagrodzeń (40 000,00 PLN) oraz cross-financing (6 000,00 PLN). Wydatki na 1 osobę wynoszą ( ,00 PLN /50 uczestników) = 6 191,00 PLN Wartość wydatków w ramach cross-financingu obejmują wydatki objętych pomocą publiczną de minimis i stanowią w projekcie 100% dofinansowania tj PLN. %PP odpowiedni % intensywności pomocy publicznej dla duŝego przedsiębiorstwa wynosi 60%. CWPU wysokość wkładu prywatnego przypadającego na 1 uczestnika CWPU = (6 191, 00 PLN/ 60%) , 00 PLN CWPU = , , 00 CWPU = 4 127,33 PLN Zatem wkład prywatny w postaci wynagrodzeń wynosi ,50 PLN (tj ,34 PLN x 50 uczestników). Dodatkowo przedsiębiorca ten otrzyma pomoc de minimis w wysokości: 6 000,00 6

7 Przykład IV Rodzaj beneficjenta: Beneficjent (firma szkoleniowa) planuje zorganizowanie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników łódzkiego przedsiębiorstwa pod nazwą Przedsiębiorstwo A. Rodzaj szkoleń: ogólne i specjalistyczne Zakładana forma wkładu: wkład w postaci gotówki Wielkość przedsiębiorstwa: średnie Typ pracownika: nie występują pracownicy w gorszym połoŝeniu publiczn a KOSZTY OGÓŁEM ,00 KOSZTY BEZPOŚREDNIE ,00 Zadanie 1: Szkolenia technologia YXZ szkolenia specjalistyczne ,00 1. przygotowanie materiałów do szkolenia NIE TAK sztuka 9 000,00 2. wynagrodzenie trenera NIE TAK godzina ,00 3. koszt wyŝywienia uczestników NIE TAK sztuka ,00 Zadanie 2: Kurs języka niemieckiego szkolenia ogólne ,00 4. Przygotowanie materiałów NIE TAK sztuka 8 000,00 szkoleniowych 5. Koszt wynagrodzenia lektorów NIE TAK godzina ,00 6. koszt cateringu na szkolenia NIE TAK sztuka 7 600,00 Zadanie 3: ewaluacja i monitoring ,00 7. koszt ewaluacji usługa zlecona NIE TAK miesiąc ,00 Zadanie 4: Zarządzanie i promocja projektu ,00 8. wynagrodzenie koordynatora NIE TAK miesiąc ,00 9. wynagrodzenie specjalisty ds. NIE TAK miesiąc ,00 finansowych 10. zakup komputerów przenośnych TAK TAK sztuka 6 000, przygotowanie i druk ulotek NIE TAK sztuka 100, przygotowanie i druk plakatów NIE TAK sztuka 350, wynagrodzenie specjalisty ds. promocji NIE TAK miesiąc ,00 i rekrutacji KOSZTY POŚREDNIE TAK 4 500,00 w tym objęte pomocą publiczną 4 500,00 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem 6 000,00 1,93 Wydatki objęte pomocą pozostałą 0,00 Wydatki objęte pomocą publiczną ,00 Wkład prywatny ,36 Projekt realizowany jest dla 100 uczestników. Uczestnicy wezmą udział zarówno w szkoleniach z technologii YXZ (szkolenie specjalistyczne) oraz w kursach językowych (szkolenia ogólne). W ww. projekcie wszystkie wydatki związane z realizacją projektu są objęte regułami pomocy publicznej. 7

8 Wzór stosowany dla wyliczenia wkładu prywatnego w postaci gotówki (zgodnie ze wzorem zawartym w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r.): CWPU= (100% - %PP) x WPP WPP łącznie wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej ,00 PLN (tj. wartość ogółem projektu pomniejszona o cross-financing). a) %PP odpowiedni % intensywności pomocy publicznej w przypadku szkoleń ogólnych dla średniego przedsiębiorstwa wynosi 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych. b) %PP odpowiedni % intensywności pomocy publicznej w przypadku szkoleń specjalistycznych dla średniego przedsiębiorstwa wynosi 35 % kwoty wydatków kwalifikowalnych CWPU wysokość wkładu prywatnego Z uwagi na 2 róŝne rodzaje szkoleń realizowanych w projekcie wysokość wkładu prywatnego, jaki powinien wnieść Beneficjent będzie policzona odrębnie dla kaŝdego ze szkoleń oraz dla pozostałych działań realizowanych w ramach projektu. Wysokość wkładu prywatnego liczonego dla kaŝdego ze szkoleń: a) Dla szkoleń ogólnych CWPU = (100%-70%) x ,00 PLN CWPU = 30% x ,00 PLN CWPU = ,00 PLN b) szkoleń specjalistycznych CWPU = (100%-35%) x ,00 PLN CWPU = 65% x ,00 PLN CWPU = ,00 PLN Wysokość wkładu prywatnego liczonego dla pozostałych działań podejmowanych w ramach projektu: Koszty ogólne naleŝy objąć pomocą publiczną na szkolenia ogólne i szkolenia specjalistyczne w następującej proporcji: a) pomoc na szkolenia ogólne stanowi: 48,6% (60 600,00 (wartość szkoleń ogólnych) / ,00 (łączna wartość wydatków na szkolenia) x 100 b) pomoc na szkolenia specjalistyczne stanowi: 51,4% (tj ,00 (wartość szkoleń specjalistycznych) / ,00 (łączna wartość wydatków na szkolenia) x 100 Koszty ogólne zatem powinny zostać objęte odpowiednią intensywnością pomocy w takiej samej proporcji: a) ,00 X 48,6% = ,70 kwota wydatków objętych pomocą publiczną na szkolenia ogólne b) ,00 X 51,4% = ,30 kwota wydatków objętych pomocą publiczną na szkolenia specjalistyczne 8

9 Dla uzyskanej kwoty naleŝy wyliczyć następnie wysokość wkładu prywatnego: a) CWPU = (100%-70%) x ,70 PLN CWPU = ,70 x 30% CWPU = ,41 PLN b) CWPU = (100%-35%) x ,30 PLN CWPU = ,30 x 65% CWPU = ,95 PLN Całkowity wkład prywatny, do wniesienia którego zobowiązany jest Beneficjent wynosi zatem: ,00 PLN ,00 PLN ,41 PLN ,95 PLN = ,36 PLN Dodatkowo Beneficjent ten otrzyma pomoc de minimis w wysokości: 6 000,00 PLN Przykład V Rodzaj beneficjenta: Beneficjent (firma VX) planuje zorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorstw woj. łódzkiego Rodzaj szkoleń: ogólne Zakładana forma wkładu: wkład w postaci wydatków z tytułu wynagrodzenia osoby za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach Wielkość przedsiębiorstw: małe Typ pracownika: nie występują pracownicy w gorszym połoŝeniu publiczna KOSZTY OGÓŁEM ,00 KOSZTY BEZPOŚREDNIE ,00 Zadanie 1: Zarządzanie projektem ,00 Wynagrodzenie koordynatora (umowa o ,00 NIE NIE miesiąc pracę) Wynagrodzenie Specjalisty ds ,00 NIE NIE miesiąc finansowych (umowa cywilno-prawna) Koszt prowadzenia rachunku 200,00 NIE NIE miesiąc bankowego Zadanie 2: Szkolenie Techniki sprzedaŝy ,00 1. Wynagrodzenie trenera umowa cywilno-prawna (1 grupa x 24h = 24 h) NIE TAK godzina 4 080,00 2.Materiały szkoleniowe (podręcznik notes, długopis) 1 grupa x 15 os. = 15 os. NIE TAK komplet 600,00 3. Wynajem sali szkoleniowej (3 dni x 1 grupa) NIE TAK dzień 2 100,00 4. WyŜywienie dla uczestników szkoleń NIE TAK osoba 7 920,00 5. Zakwaterowanie uczestników szkoleń NIE TAK nocleg 6 240,00 6. Wkład prywatny wnoszony w postaci NIE TAK wkład prywatny 5 235,00 9

10 wynagrodzeń za czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu uczestników szkoleń KOSZTY POŚREDNIE 0,00 w tym objęte pomocą publiczną 0,00 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Koszty pośrednie jako % kosztów 0,00 bezpośrednich Cross-financing w Kosztach ogółem 0,00 Wydatki objęte pomocą pozostałą ,00 Wydatki objęte pomocą publiczną ,00 Wkład prywatny 5 235,00 W przypadku, kiedy beneficjent jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej, wówczas pomoc publiczną dla przedsiębiorców stanowią te wydatki projektu, które dotyczą bezpośrednio szkoleń, W szkoleniu weźmie udział 15 pracowników, zatrudnionych w małych i mikro przedsiębiorstwach - a zatem intensywność pomocy publicznej wyniesie 80%. Wzór stosowany dla wyliczenia wkładu prywatnego z tytułu wynagrodzenia osoby za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach (zgodnie ze wzorem zawartym w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r.): CWPU= (WPP / %PP) WPP WPP łącznie wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej, z wyłączeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń uczestników szkoleń wynosi ,00 PLN (wartość ogółem projektu tj ,00 PLN pomniejszona o wkład w postaci wynagrodzeń, tj ,00 PLN). Wydatki na 1 osobę wynoszą (20 940,00 PLN /15 uczestników) = 1 396,00 PLN W przypadku wydatków objętych cross-financingiem przy wyliczaniu wartości wkładu prywatnego naleŝy pomniejszyć WPP o wysokość cross-financingu. %PP odpowiedni % intensywności pomocy publicznej dla małego przedsiębiorstwa wynosi 80%. CWPU wysokość wkładu prywatnego przypadającego na 1 uczestnika CWPU (1396,00 PLN / 80%)-1396,00 PLN CWPU= 1745,00 PLN 1396,00 PLN CWPU = 349,00 Zatem wkład prywatny w postaci wynagrodzeń wynosi 5 235,00 PLN (tj. 349,00 PLN x 15 uczestników). Przykład VI Rodzaj beneficjenta: Beneficjent (firma XYZ) planuje zorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorstw woj. łódzkiego Rodzaj szkoleń: ogólne Zakładana forma wkładu: wkład gotówkowy Wielkość przedsiębiorstw: mikro, małe i średnie 10

11 Typ pracownika: nie występują pracownicy w gorszym połoŝeniu publiczna KOSZTY OGÓŁEM ,00 KOSZTY BEZPOŚREDNIE ,00 Zadanie 1: Zarządzanie projektem ,00 Wynagrodzenie koordynatora (umowa o ,00 NIE NIE miesiąc pracę) Wynagrodzenie Specjalisty ds ,00 NIE NIE miesiąc finansowych (umowa cywilno-prawna) Koszt prowadzenia rachunku 200,00 NIE NIE miesiąc bankowego Zadanie 2: Szkolenie Negocjacje ,00 1. Wynagrodzenie trenera umowa cywilno-prawna (1 grupa x 24h = 24 h) NIE TAK godzina 4 080,00 2.Materiały szkoleniowe (podręcznik notes, długopis) 1 grupa x 15 os. = 15 NIE TAK komplet 600,00 os. 3. Wynajem sali szkoleniowej (3 dni x 1 grupa) NIE TAK dzień 2 100,00 4. WyŜywienie dla uczestników szkoleń NIE TAK osoba 7 920,00 5. Zakwaterowanie uczestników szkoleń NIE TAK nocleg 6 240,00 KOSZTY POŚREDNIE 0,00 w tym objęte pomocą publiczną 0,00 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich Cross-financing w Kosztach ogółem 0,00 Wydatki objęte pomocą pozostałą ,00 Wydatki objęte pomocą publiczną ,00 Wkład prywatny 5 584,00 W przypadku, kiedy beneficjent jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej, wówczas pomoc publiczną dla przedsiębiorców stanowią te wydatki projektu, które dotyczą bezpośrednio szkoleń, W szkoleniu weźmie udział łącznie 15 pracowników, w tym zatrudnionych w małych i mikro przedsiębiorstwach (5 osób) oraz w średnich przedsiębiorstwach (10 osób) - a zatem intensywność pomocy publicznej wyniesie odpowiednio 80% oraz 70%. Wzór stosowany dla wyliczenia wkładu prywatnego w postaci gotówki (zgodnie ze wzorem zawartym w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r.): CWPU = (100% - % PP) x WPP WPP łącznie wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej ,00 PLN (tj. wartość ogółem projektu pomniejszona o cross-financing). Wydatki na 1 osobę wynoszą 1 396,00 PLN (tj ,00 PLN /15 uczestników) 11

12 %PP odpowiedni % intensywności pomocy publicznej dla małego przedsiębiorstwa wynosi 80%, natomiast dla średniego przedsiębiorstwa 70% CWPU wysokość wkładu prywatnego Wkład obliczamy dla kaŝdego z przedsiębiorstw, aby nie przekroczyć intensywności pomocy publicznej. a) Wkład liczony dla małych przedsiębiorstw: CWPU = (100% - %80) x 1 396,00 PLN CWPU = 1 396,00 PLN x 20% CWPU = 279,20 PLN Zatem wkład prywatny w postaci wynagrodzeń w p-ku pracowników z małych przedsiębiorstw wynosi 1 396,00 PLN (tj. 279,20 PLN x 5 uczestników). b) Wkład liczony dla średnich przedsiębiorstw: CWPU = (100% - %70) x 1 396,00 PLN CWPU = 1 396,00 PLN x 30% CWPU = 418,80 PLN Zatem wkład prywatny w postaci wynagrodzeń w p-ku pracowników ze średnich przedsiębiorstw wynosi 4 188,00 PLN (tj. 418,80 PLN x 10 os uczestników). Całkowity wkład prywatny, do wniesienia którego zobowiązany jest Beneficjent wynosi zatem: 5 584,00 PLN (tj.1 396,00 PLN ,00 PLN) Przykład VII Rodzaj beneficjenta: Beneficjent (instytucja szkoleniowa) planuje zorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorstw woj. łódzkiego Rodzaj szkoleń: ogólne Zakładana forma wkładu: wkład mieszany Wielkość przedsiębiorstw: małe i średnie Typ pracownika: nie występują pracownicy w gorszym połoŝeniu publiczna KOSZTY OGÓŁEM ,00 KOSZTY BEZPOŚREDNIE ,00 Zadanie 1: Zarządzanie projektem ,00 1. Zatrudnienie koordynatora projektu umowa o pracę 2. Zatrudnienie asystenta koordynatora umowa zlecenie NIE NIE miesiąc ,00 NIE NIE miesiąc ,00 12

13 3. Koszt prowadzenia rachunku NIE NIE miesiąc 600,00 bankowego 4. zakup komputera NIE NIE miesiąc 1 800,00 5. Koszty opracowania i produkcji szyldu NIE NIE sztuka 400,00 usługa zlecenie 6. Koszty opracowania i druku ulotek NIE NIE sztuka 750,00 informacyjnych i plakatów Zadanie 2: Szkolenie A (50 osób) ,00 1. Zakup usługi szkoleniowej usługa NIE TAK sztuka ,00 zlecona 2. Wkład prywatny wnoszony w postaci NIE TAK kwota wynagrodzeń ,00 wynagrodzeń za czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu uczestników szkoleń KOSZTY POŚREDNIE 0,00 w tym objęte pomocą publiczną 0,00 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00 Cross-financing w Kosztach ogółem 1 800,00 0,67 % Wydatki objęte pomocą pozostałą ,00 Wydatki objęte pomocą publiczną ,00 Wkład prywatny ,00 Beneficjent jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej, zatem pomoc publiczną stanowią te wydatki projektu, które dotyczą bezpośrednio szkoleń. W szkoleniu weźmie udział 50 pracowników, zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach (20 osób) oraz średnich przedsiębiorstwach (30 osób) - a zatem intensywność pomocy publicznej wyniesie odpowiednio 80% i 70%. Wzór stosowany dla wyliczenia wkładu mieszanego zarówno w postaci wydatków z tytułu wynagrodzeń uczestników za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu/szkoleniach, jak i wkładu w postaci gotówki (zgodnie ze wzorem zawartym w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r.): CWPU = (100% - %PP) x WPP WPP wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej, wraz z wydatkami z tytułu wynagrodzenia uczestnika szkolenia/szkoleń. W projekcie wydatki stanowią 3 600,00 PLN (tj PLN /50 (uczestników) %PP odpowiedni % intensywności pomocy publicznej CWPU wysokość wkładu prywatnego przypadającego na jednego uczestnika Wkład obliczamy dla kaŝdego z przedsiębiorstw, aby nie przekroczyć intensywności pomocy publicznej. a) Wkład liczony dla małych przedsiębiorstw: CWPU = (100% - %80) x 3 600,00 PLN 13

14 CWPU = 3 600,00 PLN x 20% CWPU = 720,00 PLN Zatem wkład prywatny w postaci wynagrodzeń w p-ku pracowników z małych przedsiębiorstw wynosi ,00 PLN (tj. 720,00 PLN x 20 uczestników). b) Wkład liczony dla średnich przedsiębiorstw: CWPU = (100% - %70) x 3 600,00 PLN CWPU = 3 600,00 PLN x 30% CWPU = 1 080,00 PLN Zatem wkład prywatny w postaci wynagrodzeń w p-ku pracowników ze średnich przedsiębiorstw wynosi ,00 PLN (tj ,00 PLN x 30 os uczestników). Wkład prywatny całkowity wynosi ,00 PLN (tj PLN PLN) Wkład prywatny z tytułu wynagrodzeń uczestników za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu = PLN Wkład prywatny w postaci gotówki = PLN PLN = PLN Przykład VIII Rodzaj beneficjenta: Beneficjent łódzkie Przedsiębiorstwo Jan Kowalski s. jawna Rodzaj wsparcia: zakup usługi doradczej publiczna KOSZTY OGÓŁEM ,00 PLN KOSZTY BEZPOŚREDNIE ,00 PLN Zadanie 1: Zarządzanie projektem ,00 PLN 1. Zatrudnienie koordynatora projektu NIE TAK miesiąc ,00 PLN umowa o pracę 0,5 etatu 2. Koszt prowadzenia rachunku NIE TAK miesiąc 1200,00 PLN bankowego 3. Stworzenie podstrony www umowa NIE TAK usługa 1500,00 PLN zlecenie 4. Zakup materiałów do oznakowania NIE TAK komplet 600,00 PLN siedziby firmy (tabliczki informacyjne, plakaty) 5. Zatrudnienie specjalisty ds. NIE TAK miesiąc 24000,00 PLN finansowych umowa zlecenie 6. Ewaluacja projektu usługa zlecona NIE TAK usługa 3000,00 PLN Zadanie 2: Opracowanie i wdroŝenie systemu zarządzania jakością ISO ,00 PLN 7. Diagnoza systemu zarządzania NIE TAK liczba godzin 7000,00 PLN przedsiębiorstwem z wyodrębnieniem procesów oraz opracowanie struktury systemu zarządzania usługa doradcza 8. Opracowanie dokumentacji systemu NIE TAK liczba godzin 12000,00 PLN 14

15 zarządzania zgodnie z wymaganiami normy usługa doradcza 9. WdroŜenie systemu zaradzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 usługa doradcza KOSZTY POŚREDNIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny NIE TAK liczba godzin 8000,00 PLN Koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00% 0,00 PLN 0 % 0,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Projekt będzie realizowany przez Wnioskodawcę, będącym jednocześnie beneficjentem pomocy, zatem wszystkie wydatki w projekcie objęte są zasadami pomocy publicznej. Koszty ogólne związane z realizacją projektu doradczego ( m.in. koszt zatrudnienia koordynatora, obsługi finansowej, koszty promocji, ewaluacji projektu) nie kwalifikują się do objęcia pomocą na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw. PoniewaŜ projektodawca jest jednocześnie beneficjentem pomocy (realizuje projekt sam dla siebie), wydatki te są objęte pomocą de minimis - dlatego wysokość dofinansowania Zadania 1 wynosi 100%. Wzór stosowany dla wyliczenia wkładu prywatnego w przypadku pomocy na doradztwo (zgodnie ze wzorem zawartym w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009 r.): CWPU = 50% x WPP CWPU - wysokość wkładu prywatnego przypadającego na przedsiębiorcę WPP wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej CWPU = 50% x ,00 CWPU =13 500,00 Wkład prywatny wnoszony przez Beneficjenta za zakup usługi doradczej wynosi: ,00 PLN. 15

POMOC PUBLICZNA W RAMACH

POMOC PUBLICZNA W RAMACH POMOC PUBLICZNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI POMOC PUBLICZNA - DOKUMENTY Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Metodologia wyliczania pomocy publicznej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wrocław, 24 kwiecień 2008 Przy obliczaniu wartości pomocy na szkolenie należy mieć

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Spotkanie informacyjne Paweł Zamorski Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Rozliczanie projektów z pomocą publiczną Priorytet VIII PO KL B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Roman Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) )Podpisy. Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20 Wykaz maksymalnych stawek dla tworów i usług w ramach Poddziałania 6.1.2 w roku 2014 w woj. lubelskim

Załącznik nr 20 Wykaz maksymalnych stawek dla tworów i usług w ramach Poddziałania 6.1.2 w roku 2014 w woj. lubelskim Załącznik nr 0 Wykaz maksymalnych stawek dla tworów i usług w ramach Poddziałania 6.. w roku 0 w woj. lubelskim Stawki maksymalne należy stosować w uzasadnionych przypadkach. PERSONEL ZARZĄDZAJĄCY/KOSZTY

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ HACCP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ HACCP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ HACCP realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 1. Czy można złożyć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W KSIEGOWOŚCI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W KSIEGOWOŚCI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W KSIEGOWOŚCI realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 8 lipca 2009 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...6 2. Kategorie pomocy publicznej udzielanej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

5. Czy w konkursie występuje kryterium minimalnej liczby pracowników po 50 roku życia objętych wsparciem?

5. Czy w konkursie występuje kryterium minimalnej liczby pracowników po 50 roku życia objętych wsparciem? 1. Czy strategia zarządzania wiekiem powinna dotyczyć wszystkich pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy? Czy pracodawca/właściciel firmy może być objęty strategią zarządzania wiekiem? Z uwagi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas MenedŜera Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Czas MenedŜera realizowanym przez Prospero Business Training

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn r. z dnia r.

Projekt z dn r. z dnia r. Projekt z dn. 15.02.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna. Pomoc publiczna na szkolenia. Pomoc publiczna na usługi ugi doradcze dla MSP

Pomoc publiczna. Pomoc publiczna na szkolenia. Pomoc publiczna na usługi ugi doradcze dla MSP Pomoc publiczna Rozporządzenie dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maj 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc publiczna. Pomoc publiczna

Bardziej szczegółowo

"Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005

Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych. Informatyczne zarządzanie uczelnią Poznań, 19/04/2005 "Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". 1 Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005 PODSTAWOWE POJĘCIA DOTACJA bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP.

W ramach projektu przewidziano realizację 16 misji gospodarczych z uwzględnieniem róŝnorodności i specyfiki potrzeb poszczególnych branŝ i MŚP. Szanowni Państwo Zapraszamy wszystkie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z obszaru województwa dolnośląskiego do udziału w indywidualnym projekcie kluczowym realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy

Bardziej szczegółowo

5. Czy w projekcie szkoleniowo-doradczym, któryś z komponentów (szkolenia / doradztwo) musi być dominujący?

5. Czy w projekcie szkoleniowo-doradczym, któryś z komponentów (szkolenia / doradztwo) musi być dominujący? 1. Czy analiza potrzeb szkoleniowych firm wynikająca z kryterium dostępu powinna być prowadzona na etapie rekrutacji, czy po wyłonieniu firm w ramach tego procesu? Błędem jest zawężanie analizy potrzeb

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ HACCP realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP

UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO NR W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZE SZKOLENIOWE W MŚP zawarta w dniu roku

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL KOSZTY POŚREDNIE (tj. część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

2. Proszę o wyjaśnienie definicji outplacement i co naleŝy rozumieć pod pojęciem projektu typu outplacement?

2. Proszę o wyjaśnienie definicji outplacement i co naleŝy rozumieć pod pojęciem projektu typu outplacement? 1. W SzOP nie ma informacji, jak naleŝy rozumieć osobę przewidzianą do zwolnienia czy zagroŝoną zwolnieniem. W jakim terminie uczestnik powinien zostać zwolniony przez pracodawcę, który delegował go do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu 61-701 przy ulicy Fredry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna na szkolenia i doradztwo w ramach konkursu nr 2/POKL/8.1.1/2011

Pomoc publiczna na szkolenia i doradztwo w ramach konkursu nr 2/POKL/8.1.1/2011 Pomoc publiczna na szkolenia i doradztwo w ramach konkursu nr 2/POKL/8.1.1/2011 Białystok, sierpień 2011r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 8 maja 2009 roku

Rzeszów, 8 maja 2009 roku Odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu otwartego nr 10/POKL/8.1.2/2009 które odbyło się w dniu 29.04.2009 roku Rzeszów, 8 maja 2009 roku 1. Czy w typie 3 projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług

Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług 1. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług określa

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wytyczne dla Wnioskodawców Ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP konkurs 3 Gdańsk, 01 grudnia 2011 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP Konkurs nr 3 czas trwania: od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2026 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Termin naboru wniosków: 5 października 21 listopada 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO WSKAŹNIKI PROGRAMOWE Wskaźniki produktu 1. Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdrażaniu Programu, współfinansowani ze środków pomocy technicznej (osoby) osoby

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Okres realizacji projektu nie może

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Okres realizacji projektu nie może Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R GameINN Termin naboru wniosków: 5 maj 2017 6 lipiec 2017 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe i

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 lipca 2009r. o sygnaturze DZF-I-9220-1190-RG/09 dotyczącego wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Konkurs nr 10/POKL/9.3/2009 Spotkanie informacyjne 17 czerwca 2009 r. Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku umowa o pracę zatrudniony w: 1 projekcie Konieczna 1 umowa o pracę, która obejmuje wszystkie zadania wykonywane w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.03.04 - IP.01-14-004/15

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Kategoria wydatku Koszty kwalifikowalne (EUR) Wnioskodawca Koszty kwalifikowalne (EUR) Partner krajowy projektu Razem ( 4=2+3) Uzasadnienie planowanych wydatków w powiązaniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin konkursu na wsparcie pomostowe w projekcie przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania realizowanego przez 1 Wsparcie pomostowe 1. Wsparcie pomostowe polegać będzie na przyznaniu: środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 zawarta w dniu. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zwanym dalej FRDL MISTiA, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KATALOG MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH WYNAGRODZEŃ I STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCY DLA KONKURSU ZAMKNIĘTEGO O NR POKL/2.1.

KATALOG MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH WYNAGRODZEŃ I STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCY DLA KONKURSU ZAMKNIĘTEGO O NR POKL/2.1. KATALOG MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH WYNAGRODZEŃ I STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCY DLA KONKURSU ZAMKNIĘTEGO O NR POKL/2.1.2/2012/FS Na podstawie Zaleceń w zakresie oceny budżetów projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Maksymalny dopuszczalny koszt (w złotych brutto) Nazwa kosztu Szkolenia. Doradca zawodowy godzina* 90. Psycholog godzina 100

Maksymalny dopuszczalny koszt (w złotych brutto) Nazwa kosztu Szkolenia. Doradca zawodowy godzina* 90. Psycholog godzina 100 Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo