Dynamiczne struktury danych: listy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamiczne struktury danych: listy"

Transkrypt

1 Dynamiczne struktury danych: listy Mirosław Mortka Zaczynając rogramować w dowolnym języku rogramowania jesteśmy zmuszeni do oanowania zasad osługiwania się odstawowymi tyami danych. Na rzykład w języku Pascal osługujemy się m.in. tyami: integer, real, string, array, record it. Zmienne zadeklarowane za ich omocą nazywamy zmiennymi statycznymi. Ich zastosowanie łączy się z uzyskaniem wielu zalet, choćby sójność danych czy szybki dostę do elementów. Posiadają jednak bardzo istną wadę, mocno ograniczającą możliwość ich zastosowania: musimy z góry określić wielkość i ilość elementów. Jednakże wiele zagadnień charakteryzuje się zmiennością struktur danych odczas rocesu obliczeniowego. W tym wyadku z omocą rzychodzą nam zmienne dynamiczne. Niewątliwą korzyścią wynikającą ze stosowania tych tyów jest możliwość określenia wielkości zajmowanej rzez nich amięci doiero w trakcie trwania rogramu. Taka deklaracja struktury danych owoduje jednak, iż komilator nie jest w stanie określić konkretnych adresów dla oszczególnych zmiennych ani rzydzielić na nie amięci. W konsekwencji zmuszeni jesteśmy do dynamicznego rzydzielania amięci, tzn. rzydzielania amięci zmiennym w momencie użycia ich rzez rogram (utworzenia nowej zmiennej w trakcie wykonania rogramu) zamiast rzydzielania im stałej ilości amięci odczas translacji rogramu. Komilator rzydziela wtedy stałą ilość amięci na adres zmiennej umieszczanej dynamicznie w amięci zamiast na samą zmienną. Zmienne, które zawierają adres i tym samym wskazują ołożenie innego obiektu lub zmiennej w amięci, nazywamy wskaźnikami. W języku Pascal zmienną wskaźnikową oznaczamy ^. Korzystając z dynamicznych struktur danych możemy oerować na listach, drzewach czy grafach. Listy jednokierunkowe Najrostszym sosobem ozwalającym gruować dowolną ilość danych (ograniczoną tylko rozmiarem dostęnej amięci) jest lista jednokierunkowa (atrz rys. 1). W tym rzyadku każdy element jest ojedynczym rekordem składającym się z co najmniej dwóch ól: ola wartości i wskaźnika do nastęnego elementu listy. Wartością wskaźnika umożliwiającą jednoznaczne zidentyfikowanie ostatniego elementu listy w języku Pascal jest secjalna wartość nil (NULL w C/C++). o Rys. 1. Przykład listy jednokierunkowej

2 W rzyadku list jednokierunkowych nie jest możliwy bezośredni dostę do dowolnego jej elementu. Ponieważ każdy element osiada jedynie wskaźnik do jego nastęnika, więc dotarcie do n-tego elementu listy wymaga wcześniej rzejścia rzez n-1 orzedników. Oto najrostsze oeracje, jakie możemy wykonać na liście jednokierunkowej: wstawienie elementu na zątek listy, wstawienie elementu na koniec listy, usunięcie ierwszego elementu listy, odczyt ierwszego elementu listy, dostę do dowolnego elementu listy. W zależności od wyboru odstawowych oeracji wykonywanych na liście możemy wyróżnić dwa odstawowe rodzaje struktur imlementowanych na odstawie list jednokierunkowych: stos: możliwe jest wstawianie, usuwanie i odczyt ierwszego elementu listy wierzchołka; tego tyu struktura nazywana jest LIFO 1 (rys. 2), kolejka (ojedyncza, jednokierunkowa): wstawianie elementu na koniec listy, odczyt i usuwanie elementu ierwszego struktura tyu FIFO 2 (rys. 3). wierzchołek wstawianie, usuwanie, odczyt dno stosu Rys. 2. Struktura stosu kon usuwanie, odczyt wstawianie Rys. 3. Struktura kolejki 1 ang. last in, first out 2 ang. first in, first out 2

3 Podstawowe oeracje dotyczące listy jednokierunkowej omówimy na odstawie zadania 1. Zadanie 1. Naisać rogram odwracający lik tekstowy lik.wej. Wynikiem wykonania rogramu ma być drugi lik tekstowy lik.wyj. Pierwszym wierszem liku wyjściowego ma być ostatni wiersz liku wejściowego, drugim rzedostatni itd. Założyć, że wiersze nie rzekraczają 255 znaków 3. Rozwiązanie Definiowanie listy w Pascalu Zdefiniujmy ty elementów listy wierszy liku. Każdy taki element zawiera ciąg znaków hodzący z kolejnej linii liku tekstowego oraz wskaźnik do elementu nastęnego. W języku Pascal definicja ta będzie miał nastęujący wygląd: tye PElem = ^TElem; (1) TElem = record (2) s: string; nast: ^TElem; (3) Zaczynamy od zdefiniowania tyu wskaźnikowego PElem do danych tyu TElem (1). Druga definicja (2) narzuca strukturę każdej zmiennej tyu TElem składającą się z dwóch ól: s zawierającego linię tekstu liku oraz nast zawierającego wskaźnik do nastęnego elementu. ^ to symbol wskaźnika. Deklarując zmienną tyu PElem, używamy zaisu ^ do wskazania rekordu tyu TElem. Wśród zmiennych globalnych musimy zadeklarować zmienną tyu PElem wskazującą na zątek listy wykorzystywanej w zadaniu. var : PElem; Uwaga: Składnia języka Pascal zabrania użycia nazwy, której znaczenie nie zostało wcześniej zdefiniowane. Definicja tyu wskaźnikowego wykorzystującą nazwę obiektu wskazywanego jest jedynym wyjątkiem od tej reguły. 3 K.Jakubczyk: Turbo Pascal i Borland C++. Przykłady., Helion, Gliwice2002, s

4 Dodawanie nowego elementu na zątek listy Wstawienie elementu na zątek listy wymaga wykonania dwóch oeracji rzyisania wartości zmiennym tyu wskaźnikowego: a) nadanie olu nast wskazywanemu rzez wskaźnik wartości adresu rzechowywanego rzez wskaźnik do zątku listy (rys. 4a); ^.nast:= ; b) uaktualnienie wartości zmiennej orzez rzyisanie jej wartości wskaźnika do elementu (element zostaje umieszczony na ierwszym miejscu listy rys. 4b). := ; a) b) Rys. 4. Dodanie elementu na zątek listy Wstawianie elementu na zątek listy możliwe jest wówczas, gdy element istnieje (został wcześniej utworzony). W rzeciwnym wyadku musimy utworzyć nowy element i uaktualnić jego ola (nadać im wartości zątkowe). Procedurą rzydzielającą amięć oraz generującą wskaźnik do nowego elementu jest olecenie new. new(); ^.s:= Początkowa wartość ; Procedura wczytującą kolejne linie tekstu i umieszczającą je na zątku listy będzie zatem miała nastęujący wygląd: 4

5 rocedure UtworzListe; var : PElem; {wskaźnik omocniczy} f: text; {zmienna rerezentującą lik tekstowy} s: string; {zmienna omocnicza do wczytywania linii tekstu z liku} Assign(f,'lik.wej'); {otworzenie liku} Reset(f); {do odczytu} :=nil; {zątkowo lista jest while not Eof(f) do ReadLn(f,s); usta} {doóki nie został osiągnięty koniec liku} {czytaj linię tekstu z liku} new(); {utwórz nowy element } ^.s:= s; ^.nast:= ; := ; Close(f); {rzyisz do ola s wskazywanego rzez łańcuch s} {wstaw element} {na zątek listy } {zamknij lik} Każda nowa wczytana linia tekstu zostaje wstawiona na zątek listy. W wyniku tej oeracji uzyskujemy strukturę listową zawierająca w ierwszym elemencie ostatnią linię tekstu znajdującego się w liku, w drugim rzedostatnią it. Wystarczy teraz wyisać kolejne elementy listy do liku lik.wyj, aby nasze zadanie zostało omyślnie zakończone. Przeglądanie listy Zmienna rzechowuje adres ierwszego elementu listy w amięci. Nie możemy modyfikować jej wartości, gdyż wiązałoby się to z utratą informacji na temat ołożenia ierwszego elementu, a co z tym się wiąże również ozostałej części listy. Wrowadźmy więc zmienną omocniczą tyu PElem (wskaźnik do TElem) i z jej omocą dokonajmy rzeglądu elementów listy. Przeglądanie listy będzie rzebiegać w nastęujących etaach: a) zmienna wskazuje na zątek listy (rys. 5a); := ; b) wyisz ole s zmiennej wskazywanej rzez ; WriteLn(^.s); 5

6 c) rzejdź do kolejnego elementu (rys 5b); := ^.nast; d) owtarzaj unkt b), doóki nie osiągniesz końca listy (sygnalizowane rzez wartość nil). a) b) Rys. 5. Przeglądanie listy jednokierunkowej Zatem cała rocedura wyisywania listy do liku będzie wyglądać nastęująco: rocedure WyiszListe; var : PElem; {wskaźnik omocniczy} f: text; {zmienna rerezentującą lik tekstowy} Assign(f,'lik.wej'); {otworzenie liku} Rewrite(f); {do zaisu} :=; {wskazanie rzez while <>nil do WriteLn(f,^.linia); :=^.nast; Close(f); na zątek listy } {doóki nie został osiągnięty koniec listy} {wyisz linię tekstu do liku} {rzejdź do nastęnego elementu} {zamknij lik} 6

7 Usuwanie listy Dodając nowe elementy do listy zmuszeni byliśmy do dynamicznego rzydzielania im amięci rzy każdorazowym utworzeniu nowego elementu za omocą oeratora new. Przed zakończeniem działania rogramu obowiązkiem rogramisty jest zwolnienie urzednio rzydzielonego obszaru amięci. Do tego celu użyjemy standardowej rocedury disose. Zauważmy, że nie wolno nam bezośrednio usunąć zątkowego elementu listy, wskazywanego rzez, gdyż w takim wyadku utracilibyśmy wskaźniki do ozostałej części listy. Wykorzystamy zmienną omocniczą tyu PElem, aby beziecznie usunąć element z listy. Cała oeracja będzie miała nastęujący rzebieg: a) zmienna wskazuje na zątek listy (rys. 6a); := ; b) wskazuje na element nastęny (rys 6b); := ^.nast; c) usuń beziecznie element (rys 6c); disose (); d) owtarzaj unkt a), doóki nie osiągniesz końca listy (sygnalizowane rzez wartość nil). a) b) c) Rys. 6. Usuwanie elementu z listy jednokierunkowej 7

8 Prześledźmy treść rocedury usuwającą wszystkie elementy listy z amięci: rocedure UsunListe; var : PElem; wskaźnik omocniczy} while <>Nil do :=; :=^.nast; {doóki nie został osiągnięty koniec listy} { wskazuje na zątek listy} {rzejdź do nastęnego elementu} disose(); {usun element } Treść rogramu Główna część rogramu ma za zadanie wyłącznie wywołanie każdej z zadeklarowanych rzez nas rocedur: UtworzListe; WyiszListe; UsunListe; ReadLn; end. Zauważmy, że zadeklarowanie ola tyu string jest osunięciem dalece nieekonomicznym, gdyż każda linia tekstu zawiera różną ilość tekstu, rzy tym niezwykle rzadko (o ile w ogóle) osiąga maksymalną długość. Można zatem rozważyć również dynamiczny rzydział amięci dla oszczególnych łańcuchów za omocą rocedur GetMem oraz FreeMem. Ta modyfikację ozostawiam czytelnikowi. 8

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

C++Builder 6. Æwiczenia

C++Builder 6. Æwiczenia IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRECI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG C++Builder 6. Æwiczenia Autor: Andrzej Daniluk ISBN: 83-7197-986-X Format: B5, stron: 128 Przyk³ady na ftp: 1391

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95

Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95 Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95 promotor: dr Michał Morawski autor: Marcin Buchwald Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS),

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyka w turystyce i rekreacji Studia II stopnia Wydział Turystyki i rekreacji 1. Nazwa przedmiotu: Informatyka w turystyce i rekreacji 2. Temat

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Translacja sterowana składnią w generatorze YACC

Translacja sterowana składnią w generatorze YACC Translacja sterowana składnią w generatorze YACC Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl 1 Plan wykładu zasady implementacji translacji sterowanej składnią w generatorze YACC korzystanie z atrybutów

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Pliki wsadowe systemu DOS

Pliki wsadowe systemu DOS Pliki wsadowe systemu DOS Budowa pliku wsadowego 2. Polecenie ECHO 3.Instrukcja warunkowa (1) 4. Etykiety i instrukcja skoku GOTO 5.Argumenty plików wsadowych 6. Instrukcja warunkowa (2) 7. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++

Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++ Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++ (wersja 0.1) Marcin Kośmider Instytut Fizyki Uniwersytet Zielonogórski M.Kosmider@proton.if.uz.zgora.pl 8 grudzień 2010 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Spis treści 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Wersja. z dnia listopada Copyright - użytkownicy Wikibooks. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Delphi

Wprowadzenie do systemu Delphi 50 Rozdział 4 Wprowadzenie do systemu Delphi W niniejszym rozdziale zilustrujemy na prostych przykładach proces programowania wizualno-obiektowego w systemie Delphi. 4.1 Znajdowanie elementu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo