D. Bronowicka P. Ostromecka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D. Bronowicka P. Ostromecka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu"

Transkrypt

1 D. Bronowicka P. Ostromecka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non-profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie nie będącym ani non-profit, ani nie prowadzącym działalności finansowej Jel Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, analiza scenariuszy, koszt kapitału. Streszczenie: Praca przedstawia analizę scenariuszy dla organizacji non-profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwa nie będącego ani non-profit ani nie prowadzącego działalności finansowej. Głównym celem raportu jest wskazanie możliwych wariantów rozwoju sytuacji w zakresie przychodów oraz kosztów, oraz jej wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie takiej analizy ogranicza niepewność związaną z planowanym przedsięwzięciem.

2 Value management and risk management in nonprofit organizations, financial institution and a company which is neither a non-profit organization, or conducting financial activities Jel Classification: A10 Keywords: enterprise value management, scenario analysis, cost of capital. Summary: The paper presents an analysis of scenarios for non-profit organizations, financial institutions and companies not being nor non-profit or conducting financial activities. The main objective of the report is an indication of possible variants of developments in the revenues and costs, and its impact on the growth of the company. Such analysis limits the uncertainty associated with the planned project.

3 Wstęp Zarządzanie przedsiębiorstwem należy rozumieć jako zbiór procesów, zasad, prac oraz instytucji, które wpływają na to jak przedsiębiorstwo jest zarządzane, kierowane i kontrolowane. Procesy zarządzania tworzą szereg działań, które obejmują takie etapy jak: planowanie, podejmowanie decyzji oraz kontrolowanie. Jednym z głównych celów mających wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem jest maksymalizacja wartości rynkowej firmy w długim okresie. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jest określane jako koncepcja, która określa cele działania przedsiębiorstw, a także sprzyja integracji celów menadżerów i właścicieli przedsiębiorstw. Zarządzanie wartością to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, której głównym celem jest makymalizacja wartości firmy z punktu widzenia interesantów właścicieli i zaangażowanych przez nich kapitałów. Należy podejmować takie decyzje strategiczne, operacyjne i inwestycyjne przedsiębiorstwa, które będą dążyć do osiągnięcia głównego celu firmy, czyli podniesienia jej wartości. Kształtowanie wartości jest jedną ze strategii prowadzenia działalności gospodarczej, a uruchomienie odpowiednich procesów zarządzania jest niezbędne do wprowadzenia jej w życie gospodarcze firmy. Każde przesiębiorstwo, aby mogło zaistnieć musi być finansowane z różnych źródeł- kapitał własny oraz źródła zewnętrzne tzw. kapitał obcy. Stosunek między tymi kapitałami (własnym i obcym) odgrywa znaczącą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koszty ich pozyskania mają znaczący wpływ na efektywność firmy, a do jej określenie niezbędne jest wyznaczenie kosztu kapitału. Opis teoretyczny metody scenariuszy W celu dokonania analizy ryzyka badanego przedsiębiorswa należy zastosować metodę scenariuszy. Meotoda ta polega głównie na budowie kilku wariantów scenariuszy przyszłości, czy konstruowaniu logicznego i przypuszczalnego opisu zdarzeń jakie mogą wystąpić w danym przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu w przyszłości, aby określić właściwe cele i przygotować odpowiednie strategie działania. Metoda scenariuszy w pewnym stopniu uwzględnia ryzyko. Przy tworzeniu możliwych do wystąpienia scenariuszy w przyszłości należy pamiętać o tym, aby określić prawdopodobieństwo ich realizacji. Wyróżniamy 3 główne scenariusze, są nimi: scenariusz bazowy (base - case scenario) - opisujący sytuację w oparciu o dane rzeczywiste,

4 dwa scenariusze skrajne (worst - case scenario, best - case scenario) - stanowiące projekcje najgorszej i najlepszej przewidywanej sytuacji. Przeprowadzenie analizy metodą scenariuszy pozwala na zwiększenie świadomości ryzyka związanego z planowanym przedsięwzięciem. Analiza tą metodą pozwala również na wyznaczenie oczekiwanej wartości NPV - średnia ważona prawdopodobieństw wystąpienia każdej z trzech założonych w scenariuszach bieżących wartości netto. Oczekiwaną wartość netto (NPV) można obliczyć za pomocą wzoru: NPV = FCF = Następnie należy obliczyć ekonomiczną wartość bieżącą projektu, czyli E(NPV) za pomocą wzoru: E(NPV) = p b *NPV b + p o *NPV o + p p *NPV p gdzie: p i prawdopodobieństwo realizacji i-tego scenariusza, NPV i wartość obecna netto przedsiębiorstwa i-tego scenariusza, b scenariusz bazowy, o scenariusz optymistyczny, p scenariusz pesymistyczny. Organizacja non-profit Organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Najczęściej jest to stowarzyszenie dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, której podstawą jest praca społeczna członków. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. Organizacja, która uzyskuje niezbędne środki finansowe z różnych budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych. Wszystkie środki finansowe organizacji non- profit są przeznaczane na realizację celów określonych statucie. Organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą,

5 ale ich dochody są przeznaczane na finansowanie działalności, a nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące w tych organizacjach. W raporcie analiza ryzyka została przeprowadzona dzięki metodzie scenariuszy. Został wzięty pod uwagę scenariusz najbardziej prawdopodobny do wystąpienia, czyli scenariusz tzw. bazowy, scnariusz optymistyczny, który zakłada wzrost oczekiwanej wartości netto (NPV) oraz scenariusz pesymistyczny, który zakłada spadek wartości oczekiwanej netto (NPV). Tabela 1. Koszt kapitału Średnia CC 10,35% 12,50% 8,20% Analiza scenariusza bazowego opiera się na założeniu, iż przychody jednostki wzrosną o 10%, a koszty spadną o 3 % w roku X.Prawdopodobieństwo realizacji jest równe 62%. Tabela 2. Analiza scenariusza bazowego (p= 62%). Scenariusz bazowy X CR ,81 zł ,83 zł ,75 zł CE ,13 zł ,61 zł ,76 zł NCE ,24 zł ,58 zł 2 212,27 zł EBIT 5 274,44 zł ,36 zł - 323,28 zł NOPAT 4 272,30 zł ,45 zł - 261,86 zł NCE ,24 zł ,58 zł 2 212,27 zł FCF ,54 zł ,13 zł 1 950,41 zł CC= 10% NPV= ,97 zł Scenariusz optymistyczny zanalizowano przy założeniu, że przychody jednostki wzrosną o 20%, a koszty jednostki spadną o 9 %. Powodem tego może być pozyskanie większej liczby darczyńców, lub dzięki wykorzystaniu mocnej pozycji fundacji na rynku. Prawdopodobieństwo

6 wystąpienia tego wariantu wynosi 29%. Tabela 3. Analiza scenariusza optymistycznego (p= 29%). Scenariusz optymistyczny X CR ,80 zł ,83 zł ,75 zł CE ,18 zł ,61 zł ,76 zł NCE ,24 zł ,58 zł 2 212,27 zł EBIT ,38 zł ,36 zł - 323,28 zł NOPAT ,54 zł ,45 zł - 261,86 zł NCE ,24 zł ,58 zł 2 212,27 zł FCF ,78 zł ,13 zł 1 950,41 zł CC= 10% NPV= ,47 zł Wariant pesymistyczny przeprowadzono przy założeniu, że przychody jednostki spadną o 25%, atomiast koszty wzrosną o 10%. Przyczynić się może do tego brak zainteresowania ze strony nowych ofiarodawców przy jednoczesnym wzroście wydatków. Prawdopodobieństwo wystąpienia danego scenariusza wynosi 9%. Tabela 4. Analiza scenariusza pesymistycznego (p=9 %). Scenariusz pesymistyczny X CR ,87 zł ,83 zł ,75 zł CE ,87 zł ,61 zł ,76 zł NCE ,24 zł ,58 zł 2 212,27 zł EBIT ,24 zł ,36 zł - 323,28 zł NOPAT ,15 zł ,45 zł - 261,86 zł

7 NCE ,24 zł ,58 zł 2 212,27 zł FCF ,09 zł ,13 zł 1 950,41 zł CC= 10% NPV= ,89 zł Tabela 5. NPV - scenariusz bazowy, optymistyczny, pesymistyczny. NPV CC Pesymistyczny ,89 zł 9% 3 458,51 zł ,97 Bazowy zł 62% ,34 zł Optymistyczny ,47 zł 29% ,24 zł E(NPV)= ,09 zł Każdy z wyżej analizowanych scenariuszy generuje dodatnią bieżącą wartość przepływów netto (NPV). Omawiana organizacja nie ma kłopotów z zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie. Każdy wariant jest opłacalny. Porównanie trzech wariantów daje możliwość wybrania najkorzystniejszego projektu inwestycyjnego. Scenariusz optymistyczny zakłada najwyższy poziom NPV i jest najbardziej pożądanym projektem. Jednak istnieje małe prawdopodobieństwo osiągnięcia takiego poziomu. Scenariusz bazowy jest wariantem najbardziej możliwym do osiągnięcia. W scenariuszu pesymistycznym, wartość NPV jest dodatnia, więc nawet w przypadku tego scenariusza przedsiębiorstwo nie będzie miało kłopotów. W związku z powyższym każdy scenariusz jest do przyjęcia. Instytucja finansowa Następną organizacją, która została poddana analizie ryzyka metodą scenariuszy jest instytucja finansowa, którą swoją działalność zapoczątkowała w roku 1989.

8 Tabela 6. Koszt kapitału Średnia CC 9,39% 9,38% 9,40% Analizując scenariusz bazowy założono wzrost przychodów o 5%, oraz wzrost kosztów o 12%. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza jest wysokie i wynosi 65% Tabela 7. Analiza scenariusza bazowego (p= 65%). Dane w mln zł. Scenariusz bazowy X CR 3 361,16 zł 3 201,10 zł 2 953,60 zł CE 2 035,82 zł 1 817,70 zł 1 664,40 zł NCE 148,10 zł 148,10 zł 132,60 zł EBIT 1 177,23 zł 1 235,30 zł 1 156,60 zł NOPAT 953,56 zł 1 000,59 zł 936,85 zł NCE 148,10 zł 148,10 zł 132,60 zł FCF 1 101,66 zł 1 148,69 zł 1 069,45 zł CC= 9,39% NPV= 2 779,21 zł Przy analizie wariantu optymistycznego założono wzrost przychodów o 5%, przy jednoczesnym spadku kosztów o 7%. Powodem wzrostu przychodów może być np.: przeprowadzenie kampanii reklamowej przez jednostkę.prawdopodobieństwo wystąpienia tego scenariusza wynosi 25%. Tabela 8. Analiza scenariusza optymistycznego (p= 25%). Dane w mln zł. Scenariusz X optymistyczny

9 CR 3 361,16 zł 3 201,10 zł 2 953,60 zł CE 1 690,46 zł 1 817,70 zł 1 664,40 zł NCE 148,10 zł 148,10 zł 132,60 zł EBIT 1 522,59 zł 1 235,30 zł 1 156,60 zł NOPAT 1 233,30 zł 1 000,59 zł 936,85 zł NCE 148,10 zł 148,10 zł 132,60 zł FCF 1 381,40 zł 1 148,69 zł 1 069,45 zł CC= 9,39% NPV= 2 992,92 zł Analizując wariant pesymistyczny założono spadek przychodów o 25%,oraz brak zmian w układzie kosztów. Scenariusz ten może wystąpić z niewielkim prawdopodobieństwem. Zmiany te mogą być wynikiem zmniejszonego popytu na usługi oferowane przez jednostkę. Prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza pesymistycznego wynosi 10%. Tabela 9. Analiza scenariusza pesymistycznego (p= 10%). Dane w mln zł. Scenariusz pesymistyczny X CR 2 400,83 zł 3 201,10 zł 2 953,60 zł CE 1 817,70 zł 1 817,70 zł 1 664,40 zł NCE 148,10 zł 148,10 zł 132,60 zł EBIT 435,03 zł 1 235,30 zł 1 156,60 zł NOPAT 352,37 zł 1 000,59 zł 936,85 zł NCE 148,10 zł 148,10 zł 132,60 zł FCF 500,47 zł 1 148,69 zł 1 069,45 zł

10 CC= 9,39% NPV= 2 319,93 zł Tabela 10. NPV - scenariusz bazowy, optymistyczny, pesymistyczny. NPV CC Pesymistyczny 2 319,93 zł 10% 231,99 zł Bazowy 2 779,21 zł 65% 1 806,49 zł Optymistyczny 2 992,92 zł 25% 748,23 zł E(NPV)= 2 786,71 zł W przypadku analizy scenariuszy na przykładzie instytucji finansowej NPV również przyjmuje wartości dodatnie. Nawet w przypadku wariantu pesymistycznego, przedsiębiorstwo nie będzie generowało strat. Przedsiębiorstwo nie ma problemów w zarządzaniu ryzykiem w swojej firmie, a kadra kierownicza dobrze zarządza przedsiębiorstwem. Opcją najkorzystniejszą dla przedsiębiorstwa byłby wybór scenariusza z najwyższą wartością NPV, czyli scenariusza optymistycznego, ale tak jak zostało wspomniane wcześniej scenariusz optymistyczny jest mało prawdopodobny do osiągnięcia, więc przedsiębiorstwo powinno skupić się na zrealizowaniu scenariusza bazowego. Scenariusz bazowy gwarantuje nam poniesienia najniższego ryzyka, a prawdopodobieństwo powodzenia inwestycji w przypadku tego scenariusza jest najwyższe. Przedsiębiorstwo nie będące organizacją non-profit, ani nie prowadzące działalności finansowej Kolejnym, a zarazem ostatnim przedsiębiorstwem poddanym analizie scenariuszy jest firma nie będącą organizacją non-profit, ani też nie prowadzi działalności finansowej. Omawiane przedsiębiorstwo to kompetentny dostawca części w branży motoryzacyjnej samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, działające od 2000 roku.

11 Tabela 11. Koszt kapitału Średnia CC 17,26% 17,67% 16,86% Analizując dane z lat poprzednich założono, iż przychody ze sprzedaży wzrosną o 25% przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów o 20%. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza jest wysokie z racji kierowania się głównie danymi sprzed ostatnich dwóch lat i wynosi 60%. Tabela 12. Analiza scenariusza bazowego (p= 60%). Scenariusz bazowy X CR ,05 zł ,44 zł ,55 zł CE ,78 zł ,82 zł ,22 zł NCE 1 903,57 zł 1 903,57 zł 2 326,12 zł EBIT 657,70 zł - 864,95 zł - 702,79 zł NOPAT 532,73 zł - 700,61 zł - 569,26 zł NCE 1 903,57 zł 1 903,57 zł 2 326,12 zł FCF 2 436,30 zł 1 202,96 zł 1 756,86 zł CC= 17,26% NPV= 3 884,21 zł Najbardziej korzystną sytuacją dla przedsiębiorstwa jest obniżenie kosztów, przy jednoczesnym wzroście przychodów. Ten scenariusz ma szansę się wydarzyć z prawdopodobieństwem 30% i zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży o 20% oraz spadek kosztów o 2%. Taka sytuacja może się wydarzyć po wprowadzeniu nowocześniejszych maszyn. Nowe lub ulepszone maszyny będą więcej produkować przy zużyciu mniejszej ilości materiałów potrzebnych do produkcji (przy zachowania takiej samej jakości wyrobu).

12 Tabela 13. Analiza scenariusza optymistycznego (p= 30%). Scenariusz optymistyczny X CR ,13 zł ,44 zł ,55 zł CE ,62 zł ,82 zł ,22 zł NCE 1 903,57 zł 1 903,57 zł 2 326,12 zł EBIT 4 899,93 zł - 864,95 zł - 702,79 zł NOPAT 3 968,95 zł - 700,61 zł - 569,26 zł NCE 1 903,57 zł 1 903,57 zł 2 326,12 zł FCF 5 872,52 zł 1 202,96 zł 1 756,86 zł CC= 17,26% NPV= 6 015,44 zł Najbardziej niekorzystnym dla przedsiębiorstwa scenariuszem jest scenariusz pesymistyczny. Zakłada on takie zmiany, które mają negatywny wpływ dla przedsiębiorstwa. W tym przypadku będzie to obniżenie przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym braku zmian w kosztach. Taka sytuacja ma szansę się wydarzyć w sytuacji pojawienia się na rynku dużego przedsiębiorstwa konkurencyjnego. Tabela 14. Analiza scenariusza pesymistycznego (p=10 %). Scenariusz pesymistyczny X CR ,67 zł ,44 zł ,55 zł CE ,82 zł ,82 zł ,22 zł NCE 1 903,57 zł 1 903,57 zł 2 326,12 zł EBIT ,72 zł - 864,95 zł - 702,79 zł NOPAT ,87 zł - 700,61 zł - 569,26 zł NCE 1 903,57 zł 1 903,57 zł 2 326,12 zł

13 FCF ,30 zł 1 202,96 zł 1 756,86 zł CC= 17,26% NPV= 1 137,47 zł Tabela 15. NPV - scenariusz bazowy, optymistyczny, pesymistyczny. NPV CC Pesymistyczny 1 137,47 zł 10% 113,75 zł Bazowy 3 884,21 zł 60% 2 330,52 zł Optymistyczny 6 015,44 zł 30% 1 804,63 zł E(NPV)= 4 248,90 zł Analiza scenariuszy na przykładzie przedsiębiorstwa nie będącego ani organizacją non-profit, ani instytucją finansową również wykazuje dodatnie wartości NPV. Co świadczy o tym, że ta firma również nie ma problemów w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Porównując trzy warianty tj. wariant bazowy, optymistyczny i pesymistyczny możemy wybrać projekt, który jest najbardziej korzystny. Najbardziej pożądanym przedsięwzięciem inwestycyjnym jest scenariusz bazowy. Im większą mamy wartość NPV w przypadku scenariusza bazowego, tym ryzyko wystąpienia nieopłacalnego projektu mniejsze. W naszym przypadku w każdym wariancie NPV osiąga wartości dodatnie, co świadczy o tym, że przedsiębiorstwo w każdym z omówionych przypadków będzie generowało zyski. Jeżeli wartość NPV w scenariuszu pesymistycznym osiągnęłaby wartości ujemne to oznaczałoby to maksymalną stratę, jaką firma może ponieść, jeśli będzie realizować dany projekt. Podsumowanie Podsumowując jak widać w każdej z trzech analizowanych organizacji dla każdego scenariusza (tj. scenariusz bazowy, optymistyczny i pesymistyczny) wartość NPV jest dodatnia. Świadczy to o tym, iż żadne z wyżej wymienionych przedsiębiorstw nie ma poważniejszych kłopotów w zarządzaniu ryzykiem w swoim przedsiębiorstwie. Scenriusz optymistyczny

14 charakteryzuję się najwyższą wartością NPV, jednak osiągnięcie takiego wyniku jest mało prawdopodobne. Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia ma scenariusz bazowy i to jemu należy poświęcić największą uwagę. Można przyjąć, iż korzyści płynące z przyjęcia scenariusza bazowego będą zadowalające dla rozwoju przedsiębiorstwa. Jak zostało wcześniej wspomniane każdy ze scenariuszy dla wybranego przedsiębiorstwa ma dodatnią bieżącą wartość przepływów netto. Jest to jak najbardziej pozytywny wynik, nawet biorąc pod uwagę scenariusz pesymistyczny, w/w przedsiębiorstwa nie będą miały kłopotów. Każdy wariant jest opłacalny.

15 Literatura 1. Griffin, R.W. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN Koźmiński, A., Piotrowski W. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financialstrattegies), oddk, Gdańsk Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework), oddk, Gdańsk Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or 6. Jajuga, K. Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN Szymański, P. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Łódź: Petros Waśniewski, P. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego wartością. 9. Michalski, G. Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies) Gdańsk: ODDK Michalski, G. Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework) Gdańsk: ODDK Sprawozdania finansowe analizowanych jednostek z lat Michalski Grzegorz, wykład z dnia: r 13. Michalski G., Strategie finansowe przedsiębiorstw, Gdańsk 2009.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, analiza scenariuszy, średni ważony koszt kapitału (WACC)

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, analiza scenariuszy, średni ważony koszt kapitału (WACC) Szustak K., Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji. prowadzącym działalności finansowej. I. Grzegorek. K. Grochowska. K. Karwacka

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji. prowadzącym działalności finansowej. I. Grzegorek. K. Grochowska. K. Karwacka Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie nie będącym ani non profit ani nie prowadzącym działalności finansowej. I. Grzegorek K. Grochowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej. K. Grochowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej. K. Grochowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej. K. Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Streszczenie: Raport ma na celu wskazanie możliwych wariantów rozwoju

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, analiza scenariuszy, przepływy pieniężne.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, analiza scenariuszy, przepływy pieniężne. Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach: non-profit, instytucji finansowej działającej w sektorze spółdzielczym oraz przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowniczej. K. Śledź, O. Troska, A.

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie

Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Clasification A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics K. Kasprzyk J. Szmigielska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC)

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC) Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics Szustak K., Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcji metali. Working papers

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcji metali. Working papers K. Ciężarek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu N. Daniluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcji metali Working

Bardziej szczegółowo

Ewelina Kosior. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa

Ewelina Kosior. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa Ewelina Kosior Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej wyroby drewniane. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży M.Kowal J. Raplis Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego Słowa kluczowe: planowanie finansowe, analiza sprawozdań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej Paulina Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej JEL Classification: Q00

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej Beata Tomys Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, finanse

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych I.Koncur Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: Q00 Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE PRZYCHODOW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY : HANDEL HURTOWY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Słowa kluczowe: prognoza sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

P. Hajdys, Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa

P. Hajdys, Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa P. Hajdys, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper JEL Classification : A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa na podstawie ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Bardziej szczegółowo

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy

K. Kasprzyk. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy K. Kasprzyk Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy z wyłączeniem motocykli.

Bardziej szczegółowo

Paula Korczak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Working paper

Paula Korczak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Working paper Paula Korczak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich i pocztowych. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej JEL Classification: L90 Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji wyrobów z gumy.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji wyrobów z gumy. A.Bartnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji wyrobów z gumy. Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10 Dawid Chmielewski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Marcin Gawron Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ Working

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

S. Marcinkowski, Wroclaw University of Economics

S. Marcinkowski, Wroclaw University of Economics S. Marcinkowski, Wroclaw University of Economics Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 10.11 Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B.

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe, prognoza sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Projekt indywidualny z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Projekt indywidualny z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Licencjackie studia dzienne Projekt indywidualny z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Projekt

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katarzyna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. JEL classification: A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, Franczak Ewa Uniwersytet Ekonomiczny Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Working

Bardziej szczegółowo

E. Kosior, J. Sikora, K. Walczyńska

E. Kosior, J. Sikora, K. Walczyńska E. Kosior, J. Sikora, K. Walczyńska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej wyroby drewniane. JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalnością wspomagającą

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych N.Niziołek Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej B. Ganczuk, B. Szutka, A. Żałobnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej JEL Classification: G00 Słowa kluczowe: metoda

Bardziej szczegółowo

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia właściciela, na przykładzie przedsiębiorstw z branży działalność usługowa w zakresie informacji.

Bardziej szczegółowo

A. Frukacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. M. Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

A. Frukacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. M. Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Frukacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży leasingowej JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

P. Cieplik. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej

P. Cieplik. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej P. Cieplik Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży chemicznej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA Wydział Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie USM Opiekun: Dr Grzegorz Michalski

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DŁUGOTERMINOWE DECYZJE W ZAKRESIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22)

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22) Alicja Janowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22) Working paper Kwiecień 2013 1. Wstęp Planowanie

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej.

Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. JEL classification A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży. tekstylnej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży. tekstylnej Kozioł M., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Sujka H., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży tekstylnej Working paper Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej M. Barczyszyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 25 05 2015-26 05 2015 - Warszawa Zgłoś się Szkolenie może też być zorganizowane: - w dowolnym innym terminie - w miejscu najbliżej

Bardziej szczegółowo

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

N.Niziołek. Wroclaw Univeristy of Economics

N.Niziołek. Wroclaw Univeristy of Economics N.Niziołek Wroclaw Univeristy of Economics Analiza wrażliwości opłacalności projektu inwestycyjnego jako element zarządzania ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie sektora rolniczego

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products K. Kozub Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, decyzje krótkoterminowe,

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży pozostałe górnictwo i wydobywanie. Working paper

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non-profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non-profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie. Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non-profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie. Value and Risk Management in non-profit organization, financial institution and enterprise. R. Sip,

Bardziej szczegółowo

M. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa

M. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa M. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Value management and risk management in organizations on the example of Polish institutions M. Bąk, M. Kobryń-Król, D.

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk

MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk MICHAŁ ZATOR 130379 PROJEKT INDYWIDUALNY MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA DR GRZEGORZ MICHALSKI UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe finansowe wskaźniki KPI

Podstawowe finansowe wskaźniki KPI Podstawowe finansowe wskaźniki KPI 1. Istota wskaźników KPI Według definicji - KPI (Key Performance Indicators) to kluczowe wskaźniki danej organizacji używane w procesie pomiaru osiągania jej celów. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tyszko M., Wroclaw University of Economics. Szagdaj K., Wroclaw University of Economics. Marciniak M., Wroclaw University of Economics

Tyszko M., Wroclaw University of Economics. Szagdaj K., Wroclaw University of Economics. Marciniak M., Wroclaw University of Economics Tyszko M., Wroclaw University of Economics Szagdaj K., Wroclaw University of Economics Marciniak M., Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics "Planowanie produkcji ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 5.1 wydobywanie węgla kamiennego i 52 magazynowanie i działalność

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Raport Zarządczy Analizowany okres

Raport Zarządczy Analizowany okres Raport Zarządczy Warszawa 216-12-7 Analizowany okres Rok 216 Miesiąc 8 Wprowadzenie Raport zarządczy jest wykorzystywany do oceny kondycji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poprzez takie analizy jak:

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia współpracującego z analizowanym przedsiębiorstwem

Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia współpracującego z analizowanym przedsiębiorstwem Agnieszka Mikołajczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia współpracującego z analizowanym przedsiębiorstwem Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie,

Bardziej szczegółowo

N. Bednarska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie. przedsiębiorstwa z branży wydobywczej

N. Bednarska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie. przedsiębiorstwa z branży wydobywczej N. Bednarska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży usługowej związanej z wyżywieniem pkd 56

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży usługowej związanej z wyżywieniem pkd 56 E. Brylak Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży usługowej związanej z wyżywieniem pkd 56 Słowa kluczowe: prognozowanie przychodów ze

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu J. Mosur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu E. Śliwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży papierniczej. Working Paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży papierniczej. Working Paper B. Cieśla Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży papierniczej Working Paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa L. Widziak Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu.

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu. dr Adam Salomon METODY OCENY PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH Wykład 5 (z 2008-11-19): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu. dla 5. roku BE, TiHM i PnRG (SSM)

Bardziej szczegółowo