Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji. prowadzącym działalności finansowej. I. Grzegorek. K. Grochowska. K. Karwacka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji. prowadzącym działalności finansowej. I. Grzegorek. K. Grochowska. K. Karwacka"

Transkrypt

1 Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie nie będącym ani non profit ani nie prowadzącym działalności finansowej. I. Grzegorek K. Grochowska K. Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Streszczenie: W poniższej pracy przeanalizujemy różne scenariusze rozwoju bądź regresji opisywanych organizacji. Dzięki analizie scenariuszy możemy kreować wiele różnych, możliwych do wystąpienia w przyszłości zdarzeń gdzie określa się prawdopodobieństwo ich zajścia. Wykonanie takiej analizy ograniczenia niepewność związaną z planowanym przedsięwzięciem 1. Wysoka niepewność otoczenia stwarza konieczność opracowywania różnych scenariuszy. Wymaga to zastosowania odpowiednich narzędzi do przewidywania przyszłości i dostosowywania działań organizacji 2. 1 Ziarkowski R., Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, WAE, Katowice 2004, s Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003, s.65.

2 Słowa klucz: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, koszt kapitału, analiza scenariuszy. Value management and risk management in the organization non-profit financial institution and the company which is neither non-profit nor conducting financial activities. Summary: In this paper we analyze various scenarios for the development or regression of the described organization. By analyzing the scenarios we can create many different, of the possible future events which determines the probability of their occurrence. The execution of such analysis limits the uncertainty associated with the planned project. The high uncertainty environment makes it necessary to develop different scenarios. This requires requires the use of appropriate tools to predict the future and to adapt the organization's activities. Keywords: enterprise value management, cost of capital, scenario analysis. JEL Classification: A10

3 I. Wstęp. Podstawowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest dążenie do maksymalizacji wartości rynkowej firmy w długim okresie 3. Na sytuację każdego przedsiębiorstwa w największym stopniu wpływa układ przychodów i kosztów. Aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować musi finansować się kapitałem, który pochodzi z różnych źródeł zewnętrznych (kapitał obcy) jak i z własnych zysków zatrzymanych (kapitał własny). W zarządzaniu przedsiębiorstwem znaczącą rolę odgrywa stosunek pomiędzy tymi kapitałami. Koszty ich pozyskania mają duży wpływ na efektywność firmy, a do jej określenia niezbędne jest ustalenie kosztu kapitału. II. Opis teoretyczny metody. Aby dokonać analizy ryzyka badanego przedsiębiorstwa zastosowano metodę scenariuszy. Metoda ta pośrednio uwzględnia ryzyko. Należy sporządzić scenariusze sytuacji możliwych do wystąpienia w przyszłości, wraz z określeniem prawdopodobieństwa ich realizacji. Zazwyczaj rozpatruje się trzy scenariusze rozwoju danej sytuacji: scenariusz bazowy - opisuje sytuację uwzględniając dane rzeczywiste, dwa scenariusze skrajne - stanowią projekcje najlepszej i najgorszej przewidywanej sytuacji. Koszt kapitału odgrywa bardzo ważną rolę w przedsiębiorstwie. Jednostka gospodarcza powinna inwestować swoje fundusze tylko w przedsięwzięcia, których rentowność jest wyższa niż jej koszt kapitału, gdyż tylko wtedy nie marnuje swoich funduszy. Jeśli koszt kapitału jest niższy niż stopa zwrotu z danej inwestycji, wówczas jej przyjęcie oznaczałoby, iż przedsiębiorstwo korzystniej zainwestowało fundusze i wystąpiła nadwyżka. Gdy stopa 3 Michalski G., Płynnośd finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, wyd. PWN, Warszawa (s. 37)

4 zwrotu jest wyższa niż koszt kapitału oznacza to natomiast, że część wymaganego przez wierzycieli i udziałowców dochodu nie będzie pokryta. Wynika z tego, że koszt kapitału z reguły decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu projektu. Wnioski, które wypływają z przeprowadzonej analizy scenariuszy pozwalają określić oczekiwaną wartość NPV 4 - średnia ważona prawdopodobieństw wystąpienia każdej z trzech założonych w scenariuszach bieżących wartości netto. Następnie obliczamy oczekiwaną wartość netto za pomocą wzoru: NPV = FCF 0 + FCF 1 (1+k) FCF n (1+k) n = CF t (1+k) t Po obliczeniu dla każdego scenariusza wartości bieżącej netto obliczamy E(NPV) - ekonomiczna wartość bieżąca projektu. Zaktualizowaną ekonomiczną wartość netto można wyliczyć według wzoru: E(NPV) = p b *NPV b + p o *NPV o + p p *NPV p gdzie: p i prawdopodobieństwo realizacji i-tego scenariusza, NPV i wartość obecna netto przedsiębiorstwa i-tego scenariusza, b scenariusz bazowy, o scenariusz optymistyczny, p scenariusz pesymistyczny. III. Organizacja non-profit Pierwszą z analizowanych instytucji jest organizacja non-profit. Organizacje nonprofit są obecne w prawie każdym aspekcie działalności człowieka. Odgrywają ważną rolę w każdym społeczeństwie, pomagając w zapewnieniu opieki zdrowotnej, w rozwoju edukacji i dobrobytu społecznego. 4 Michalski G., Strategie finansowe przedsiębiorstwa, wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdaosk 2009.

5 Finansowy cel działania organizacji non-profit to realizacja misji i nie jest on ukierunkowany jedynie na tworzenie wartości przedsiębiorstwa jak to ma miejsce w przypadku podmiotów for-profit 5. Mimo to, do oceny decyzji finansowych organizacji nonprofit, którymi zajmujemy się w niniejszych rozważaniach, stosuje się analogiczne zasady jak dla przedsiębiorstw prowadzących działalność ukierunkowaną na zysk. W raporcie wykorzystana została analiza scenariuszy jako metoda zarządzania ryzykiem. Jest to metoda pośrednio uwzględniająca ryzyko związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Metoda ta polega na tworzeniu scenariuszy, które uwzględniają zmiany czynników wpływających na wielkość NPV. W raporcie został przeanalizowany scenariusz najbardziej prawdopodobny tzw. bazowy, scenariusz optymistyczny zakładający wzrost NPV oraz scenariusz pesymistyczny zakładający spadek wartości NPV. Następnie znając prawdopodobieństwo wystąpienia danego scenariusza można obliczyć wartość oczekiwaną NPV 6. Koszt kapitału dla lat 2010 i 2011 jest na następującym poziomie: Tabela 1. Koszt kapitału, lata średnia CC 10,68% 10,28% 11,07% Powyższe wyniki będą potrzebne do obliczenia NPV dla scenariuszy. Po wyliczeniu oczekiwanych wolnych przepływów pieniężnych, możemy obliczyć NPV dla każdego scenariusza. 5 Zietlow J., J.A.Hankin, A.G.Seidner, Financial Management for Nonprofit Organizations, Wiley, NewYork, 2007, s. 6-7; Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2000, s Michalski M., Strategie finansowe przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp.z.o.o., Gdaosk 2009, s. 91;

6 Wyszczególnienie zastosowanych scenariuszy. Analiza scenariusza bazowego będzie opierała się na założeniu, że w roku X przychody analizowanej jednostki wzrosną o 9%, a koszty spadną o 2 %. Organizacja osiągnęła mocną pozycję na rynku, więc prawdopodobieństwo realizacji równe 62%. Tabela 2. Analiza scenariusza bazowego Scenariusz bazowy X Przychody ze sprzedaży (CR) , , Koszty wydatkowe (CE) , , Koszty bezwydatkowe (NCE) , , ,54 Zysk przed opodatkowaniem (EBIT) , , ,5 Zysk operacyjny netto (NOPAT) , , ,23 Koszty bezwydatkowe (NCE) , , ,54 Zmiana kapitału pracującego netto (dnwc) CAPEX Przepływy pieniężne (FCF) , , ,77 NPV b = ,45 Analizę scenariusza optymistycznego przeprowadzono przy założeniu, że przychody jednostki wzrosną o 18%, zaś koszty stałe jednostki spadną o 7 %. Może to być skutkiem pozyskania większej ilości darczyńców dzięki kampanii reklamowej, czy też dzięki wykorzystaniu mocnej pozycji fundacji na rynku, Możliwość wystąpienia tego wariantu wynosi 29%. Tabela 1. Analiza scenariusza optymistycznego. Scenariusz optymistyczny X Przychody ze sprzedaży (CR) , ,64 427, Koszty wydatkowe (CE) , , Koszty bezwydatkowe (NCE) , , ,54 Zysk przed opodatkowaniem (EBIT) , , ,5

7 Zysk operacyjny netto (NOPAT) , , ,23 Koszty bezwydatkowe (NCE) , , ,54 Zmiana kapitału pracującego netto (dnwc) CAPEX Przepływy pieniężne (FCF) , , ,77 NPV o = ,56 Analizę scenariusza pesymistycznego przeprowadzono przy założeniu, że przychody jednostki spadną o 21%, zaś koszty jednostki wzrosną o 7%. Może to być spowodowane brakiem zainteresowania ze strony nowych ofiarodawców przy jednoczesnym wzroście wydatków. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza jest niewielkie, wynosi ok. 9%. Tabela 4. Analiza scenariusza pesymistycznego. Scenariusz pesymistyczny X Przychody ze sprzedaży (CR) , , Koszty wydatkowe (CE) , , Koszty bezwydatkowe (NCE) , , ,54 Zysk przed opodatkowaniem (EBIT) , , ,5 Zysk operacyjny netto (NOPAT) , , ,23 Koszty bezwydatkowe (NCE) , , ,54 Zmiana kapitału pracującego netto (dnwc) CAPEX Przepływy pieniężne (FCF) , , ,77 NPV p = ,78 FCF 0 wynosi ,00 Tabela 2. NPV dla scenariusza bazowego, optymistycznego oraz pesymistycznego. Scenariusz NPV Bazowy ,45

8 Optymistyczny ,56 Pesymistyczny ,78 Średnia ważona wartości oczekiwanej NPV wynosi: (E )NPV= ,20 Porównanie scenariuszy pozwala zadecydować o dobraniu najkorzystniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego. We wszystkich rozpatrywanych wariantach wartość NPV>0, co daje nam zadowalające wyniki. Organizacja w tych przypadkach generuje korzyści. Im większa będzie wartość NPV dla wariantu bazowego, tym zagrożenie nieopłacalną inwestycją mniejsze. Gdybyśmy rozpatrywali większą ilość różnorodnych scenariuszy i NPV w wariancie pesymistycznym osiągnęłaby wartość ujemną, oznaczałoby, że jest to maksymalna wartość straty, jaką może ponieść instytucja realizując dany projekt. III. Instytucja finansowa. Kolejną analizowaną organizacją jest instytucja finansowa, funkcjonująca w Polsce od 1993r. Zajmująca się dokonywaniem transakcji na giełdzie. Koszt Kapitału dla tej jednostki w latach kształtuje się następująco: CC 2010 = 0,44x 10% x 0,81 + 0,56 x 15,74% = 12,38% CC 2011 = 0,59 x 10% x 0, x 19,73% = 12,87% Tabela nr 6. Koszt kapitału instytucji finansowej. Średnia CC 12,63% 12,38% 12,87%

9 Tabela nr 7. Scenariusz bazowy przepływów pieniężnych. Scenariusz bazowy B Przychody ze sprzedaży (CR) , Koszty wydatkowe (CE) , Koszty bez wydatkowe (NCE) Zysk przed opodatkowaniem (EBIT) , Zysk operacyjny netto (NOPAT) , , ,83 Koszty bez wydatkowe (NCE) Zmiana kapitału pracującego netto (dnwc) CAPEX Przepływy pieniężne (FCF) 21298, , ,83 W scenariuszu bazowym zakładam wzrost przychodów o 3% z jednoczesnym wzrostem kosztów o 10%. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza jest wysokie i wynosi 65%. Tabela nr 8. Scenariusz optymistyczny przepływów pieniężnych. Scenariusz optymistyczny X Przychody ze sprzedaży (CR) , Koszty wydatkowe (CE) , Koszty bezwydatkowe (NCE) Zysk przed opodatkowaniem (EBIT) , Zysk operacyjny netto (NOPAT) , , ,83 Koszty bezwydatkowe (NCE) Zmiana kapitału pracującego netto (dnwc) CAPEX Przepływy pieniężne (FCF) , , ,83 W wariancie optymistycznym zakładam dalszy wzrost przychodów o 3 punkty procentowe z jednoczesnym spadkiem kosztów o 5 punktów procentowych. Wzrost przychodów w tym wariancie może być wynikiem kampanii reklamowej przeprowadzonej przez jednostkę.

10 Prawdopodobieństwo wystąpienia tego scenariusza wynosi 25%. Tabela nr 9. Scenariusz pesymistyczny przepływów pieniężnych. Scenariusz pesymistyczny X Przychody ze sprzedaży (CR) Koszty wydatkowe (CE) Koszty bezwydatkowe (NCE) Zysk przed opodatkowaniem (EBIT) Zysk operacyjny netto (NOPAT) , , ,83 Koszty bezwydatkowe (NCE) Zmiana kapitału pracującego netto (dnwc) CAPEX Przepływy pieniężne (FCF) , , ,83 W wariancie pesymistycznym zakładam spadek przychodów o 10% z jednoczesnym brakiem zmian w układzie kosztów. Scenariusz ten może wystąpić z niewielkim prawdopodobieństwem. Zmiany te mogą być wynikiem zmniejszonego popytu na usługi oferowane przez jednostkę. Prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza pesymistycznego wynosi 10%. FCF0 wynosi: ,00 Tabela 10. NPV dla scenariusza bazowego, optymistycznego oraz pesymistycznego. Scenariusz NPV Optymistyczny ,41 Bazowy ,38 Pesymistyczny ,84 Średnia ważona wartości oczekiwanej NPV wynosi: (E )NPV=

11 Jako, że każdy ze scenariuszy ma dodatnią wartość przepływów netto jest to dobra informacja dla jednostki. Nawet w scenariuszu pesymistycznym przedsiębiorstwo nie będzie miało kłopotów, a więc wszystkie scenariusze są do przyjęcia. Scenariusz optymistyczny wykazuje najwyższy poziom NPV i jest najbardziej oczekiwanym wynikiem. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że osiągnięte wyniki nie będą aż tak dobre. Scenariusz bazowy, ma jednak najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia i to jemu trzeba poświęcić najwięcej uwagi. Osiągnięte przy takich założeniach NPV jest również dodatnie, tak samo jak wartość oczekiwana NPV dla wszystkich scenariuszy. Oznacza to, że przedsiębiorstwo dobrze zarządza ryzykiem. V. Przedsiębiorstwo nie będące ani non profit ani nie prowadzące działalności finansowej. Opisywane przeze mnie przedsiębiorstwo nie jest ani organizacją non profit ani nie prowadzi działalności finansowej. Powstało na początku lat osiemdziesiątych. Obecnie zajmuje się produkcją różnego rodzaju aparatury ciśnieniowej oraz jej montażem. Poniżej został obliczony koszt kapitału dla analizowanego przedsiębiorstwa dla lat 2010 i CC 2010 = 0,38 10% 0,81 + 0,62 17,91% = 14,18 % CC 2011 = 0,34 10% 0,81 + 0,66 17,28% = 14,16% Tabela nr 11. Koszt kapitału dla analizowanego przedsiębiorstwa. Rok Średnia CC 14,17% 14,18% 14,16% Źródło: obliczenia na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa oraz Michalski G., Strategie finansowe przedsiębiorstw, Gdańsk 2009, s. 24.

12 FCF 0 = Analiza scenariuszy będzie dokonywana poprzez zmianę przychodów ze sprzedaży i kosztów wydatkowych, ponieważ te wielkości mają największy wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Scenariusz bazowy opisuje sytuacje najbardziej prawdopodobną. Jest on tworzony na podstawie danych rzeczywistych ze sprawozdania finansowego analizowanego przedsiębiorstwa. Dopiero na jego podstawie są tworzona kolejne scenariusze. Na podstawie danych z lat poprzednich zakładam, że przychody ze sprzedaży wzrosną o 20% przy zwiększających się kosztach wydatkowych o 18%. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza jest bardzo prawdopodobne z racji kierowania się głównie danymi sprzed ostatnich dwóch lat i wynosi 60%. Tabela nr 12. Scenariusz bazowy przepływów pieniężnych. Scenariusz bazowy X Przychody ze sprzedaży (CR) Koszty wydatkowe (CE) Koszty bezwydatkowe (NCE) Zysk przed opodatkowaniem (EBIT) Zysk operacyjny netto (NOPAT) Koszty bezwydatkowe (NCE) Zmiana kapitału pracującego netto (dnwc) CAPEX Przepływy pieniężne (FCF) NPV b = (1+0,1417) 3 (1+0,1417) 2 (1+0,1417) 1 =

13 Wiadomo, że najbardziej korzystną sytuacją dla przedsiębiorstwa jest obniżenie kosztów, przy jednoczesnym wzroście przychodów. Takie koncepcję właśnie przyjmuje wariant optymistyczny. Ten scenariusz ma szansę się wydarzyć z prawdopodobieństwem 30% i zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży o 15% jak i spadek kosztów 0 5%. Taka sytuacja może się wydarzyć po wprowadzeniu nowocześniejszych maszyn lub ulepszenie obecnego parku technologicznego. Nowe lub ulepszone maszyny będą więcej produkować przy zużyciu mniejszej ilości materiałów potrzebnych do produkcji (przy zachowania takiej samej jakości wyrobu). Tabela nr 13. Scenariusz optymistyczny przepływów pieniężnych. Scenariusz optymistyczny X Przychody ze sprzedaży (CR) Koszty wydatkowe (CE) Koszty bezwydatkowe (NCE) Zysk przed opodatkowaniem (EBIT) Zysk operacyjny netto (NOPAT) Koszty bezwydatkowe (NCE) Zmiana kapitału pracującego netto (dnwc) CAPEX Przepływy pieniężne (FCF) NPV o = (1+0,1417) 3 (1+0,1417) 2 (1+0,1417) 1 = Najbardziej niekorzystnym dla przedsiębiorstwa scenariuszem jest scenariusz pesymistyczny. Zakłada on takie zmiany, które mają negatywny wpływ dla przedsiębiorstwa. W tym przypadku będzie to obniżenie przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym braku zmian w kosztach. Taka sytuacja ma szansę się wydarzyć w sytuacji pojawienia się na rynku dużego przedsiębiorstwa konkurencyjnego.

14 Tabela nr 14. Scenariusz pesymistyczny przepływów pieniężnych. Scenariusz pesymistyczny X Przychody ze sprzedaży (CR) Koszty wydatkowe (CE) Koszty bezwydatkowe (NCE) Zysk przed opodatkowaniem (EBIT) Zysk operacyjny netto (NOPAT) Koszty bezwydatkowe (NCE) Zmiana kapitału pracującego netto (dnwc) CAPEX Przepływy pieniężne (FCF) NPV p = = (1+0,1417) 3 (1+0,1417) 2 (1+0,1417) 1 Tabela 13. NPV dla scenariusza bazowego, optymistycznego oraz pesymistycznego. Scenariusz NPV Bazowy Optymistyczny Pesymistyczny Dodatnie wartości NPV świadczą o tym, że nawet pesymistyczny wariant nie przynosi strat oznacza to, że przedsiębiorstwo dobrze sobie radzi oraz kadra kierownicza umie zarządzać ryzykiem. Zgodnie ze wzorem na średnią ważona wartość oczekiwana NPV wynosi: E(NPV) = 0,60 x ,30 x ,10 x = E(NPV) jest większe od zera oznacza to, że wartość bieżąca korzyści jest większa niż wartość bieżąca kosztów - projekt jest korzystny.

15 W dokonanej analizie scenariuszy przedstawiono trzy prognozy wartości, mające decydujący wpływ na NPV. Najkorzystniej dla przedsiębiorstwa byłoby aby został zrealizowany wariant optymistyczny, ponieważ wartość zaktualizowana netto jest najwyższa. Natomiast badane przedsiębiorstwo powinno skupić się na zrealizowaniu scenariusza bazowego, gdyż wiąże się z najniższym ryzykiem oraz prawdopodobieństwo powodzenia inwestycji jest w tym przypadku najwyższe. VI. Zakończenie. W każdym przedsiębiorstwie analiza zakończyła się dodatnią wartością NPV dla każdego scenariusza. Oznacza to, że przedsiębiorstwa dobrze zarządzają ryzykiem, gdyż nawet w wariantach pesymistycznych unikną kłopotów. W każdej z analizowanych jednostek najwyższe NPV osiągnięto w wariancie optymistycznym, ma on jednak niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia, dlatego najlepiej gdyby przedsiębiorstwa zajęły się dążeniem do realizowania wariantu bazowego, który jest najbardziej prawdopodobny a ryzyko niepowodzenia jest najniższe spośród trzech analizowanych wariantów.

16 Bibliografia: 1. Griffin, R.W. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN Koźmiński, A., Piotrowski W. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financialstrattegies), oddk, Gdańsk Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework), oddk, Gdańsk Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at SSRN: or 6. Jajuga, K. Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN Szymański, P. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Łódź: Petros Waśniewski, P. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego wartością. 9. Michalski, G. Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial strattegies) Gdańsk: ODDK Michalski, G. Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value-Based Liquidity Framework) Gdańsk: ODDK Sprawozdania finansowe analizowanych jednostek z lat Michalski Grzegorz, wykład z dnia: r 13. Michalski G., Strategie finansowe przedsiębiorstw, Gdańsk 2009, s. 24.

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej. K. Grochowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej. K. Grochowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej. K. Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Streszczenie: Raport ma na celu wskazanie możliwych wariantów rozwoju

Bardziej szczegółowo

D. Bronowicka P. Ostromecka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

D. Bronowicka P. Ostromecka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu D. Bronowicka P. Ostromecka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non-profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie nie będącym ani non-profit, ani

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, analiza scenariuszy, średni ważony koszt kapitału (WACC)

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, analiza scenariuszy, średni ważony koszt kapitału (WACC) Szustak K., Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, analiza scenariuszy, przepływy pieniężne.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, analiza scenariuszy, przepływy pieniężne. Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach: non-profit, instytucji finansowej działającej w sektorze spółdzielczym oraz przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowniczej. K. Śledź, O. Troska, A.

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics K. Kasprzyk J. Szmigielska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną

Bardziej szczegółowo

Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie

Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Clasification A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży M.Kowal J. Raplis Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego Słowa kluczowe: planowanie finansowe, analiza sprawozdań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC)

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC) Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics Szustak K., Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej JEL Classification: L90 Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Kowalska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katarzyna Kowalska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B.

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe, prognoza sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych I.Koncur Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: Q00 Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej Paulina Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych i hodowli trzody chlewnej JEL Classification: Q00

Bardziej szczegółowo

Ewelina Kosior. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa

Ewelina Kosior. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa Ewelina Kosior Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej wyroby drewniane. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych N.Niziołek Wroclaw Univeristy of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży upraw rolnych JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem,

Bardziej szczegółowo

P. Hajdys, Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa

P. Hajdys, Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa P. Hajdys, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper JEL Classification : A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, finanse

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalnością wspomagającą

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics "Planowanie produkcji ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 5.1 wydobywanie węgla kamiennego i 52 magazynowanie i działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcji metali. Working papers

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcji metali. Working papers K. Ciężarek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu N. Daniluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcji metali Working

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DŁUGOTERMINOWE DECYZJE W ZAKRESIE FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Firuta S., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Haliniak Z., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa na podstawie ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Projekt indywidualny z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Projekt indywidualny z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Licencjackie studia dzienne Projekt indywidualny z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. kosmetycznej Beata Tomys Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa w branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE PRZYCHODOW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY : HANDEL HURTOWY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Słowa kluczowe: prognoza sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Arkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ewelina Słupska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rkadiusz Kozłowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej

Bardziej szczegółowo

Paula Korczak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Working paper

Paula Korczak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Working paper Paula Korczak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich i pocztowych. Working paper JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

N.Niziołek. Wroclaw Univeristy of Economics

N.Niziołek. Wroclaw Univeristy of Economics N.Niziołek Wroclaw Univeristy of Economics Analiza wrażliwości opłacalności projektu inwestycyjnego jako element zarządzania ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie sektora rolniczego

Bardziej szczegółowo

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, Franczak Ewa Uniwersytet Ekonomiczny Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Working

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy

K. Kasprzyk. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy K. Kasprzyk Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy z wyłączeniem motocykli.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

S. Marcinkowski, Wroclaw University of Economics

S. Marcinkowski, Wroclaw University of Economics S. Marcinkowski, Wroclaw University of Economics Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 10.11 Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Tyszko M., Wroclaw University of Economics. Szagdaj K., Wroclaw University of Economics. Marciniak M., Wroclaw University of Economics

Tyszko M., Wroclaw University of Economics. Szagdaj K., Wroclaw University of Economics. Marciniak M., Wroclaw University of Economics Tyszko M., Wroclaw University of Economics Szagdaj K., Wroclaw University of Economics Marciniak M., Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej M. Barczyszyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non-profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non-profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie. Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacji non-profit, instytucji finansowej oraz przedsiębiorstwie. Value and Risk Management in non-profit organization, financial institution and enterprise. R. Sip,

Bardziej szczegółowo

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics

P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics P. Popiel, K Moryń, M. Grzesiak, Wrocław University of Economics "Planowanie produkcji ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 5.1 wydobywanie węgla kamiennego i 52 magazynowanie i działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Value management and risk management in organizations on the example of Polish institutions M. Bąk, M. Kobryń-Król, D.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22)

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22) Alicja Janowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22) Working paper Kwiecień 2013 1. Wstęp Planowanie

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży. tekstylnej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży. tekstylnej Kozioł M., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Sujka H., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z branży tekstylnej Working paper Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kinga Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Konstancja Karwacka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

M. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa

M. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa M. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ. Working paper JEL Classification: A10 Dawid Chmielewski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Marcin Gawron Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ Working

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej B. Ganczuk, B. Szutka, A. Żałobnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej JEL Classification: G00 Słowa kluczowe: metoda

Bardziej szczegółowo

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Wojtyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie z branży 35: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów

Bardziej szczegółowo

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia właściciela, na przykładzie przedsiębiorstw z branży działalność usługowa w zakresie informacji.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. JEL classification: A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

I.Kiepura, Wroclaw University of Economics

I.Kiepura, Wroclaw University of Economics I.Kiepura, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA I OCENA OPŁACALNOŚCI I RYZYKA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Terminy 25 05 2015-26 05 2015 - Warszawa Zgłoś się Szkolenie może też być zorganizowane: - w dowolnym innym terminie - w miejscu najbliżej

Bardziej szczegółowo

MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk

MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk MICHAŁ ZATOR 130379 PROJEKT INDYWIDUALNY MYJNIA SAMOCHODOWA Błysk ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA DR GRZEGORZ MICHALSKI UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji wyrobów z gumy.

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji wyrobów z gumy. A.Bartnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji wyrobów z gumy. Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA

STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA. Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA Strategia dla: Biura rachunkowego MALBA Wydział Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie USM Opiekun: Dr Grzegorz Michalski

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products K. Kozub Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, decyzje krótkoterminowe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej.

Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. M. Mełeszko, P. Tomasik, P. Wągrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością na przykładzie przedsiębiorstw z branży hodowli zwierząt i trzody chlewnej. JEL classification A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi Monika Świderska Wstęp Planowanie ma na celu osiągnąć przyszły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. R. Sip, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W raporcie zostały przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: Finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie zapasami, model EOQ, model VBEOQ

Słowa kluczowe: Finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie zapasami, model EOQ, model VBEOQ A.Nied Wroclaw University of Economics Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży produkująca produkty z gumy i tworzyw sztucznych Post-Crisis Inventory Management in

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

A. Frukacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. M. Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

A. Frukacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. M. Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Frukacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Łukasik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży leasingowej JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa L. Widziak Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

E. Kosior, J. Sikora, K. Walczyńska

E. Kosior, J. Sikora, K. Walczyńska E. Kosior, J. Sikora, K. Walczyńska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej wyroby drewniane. JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. K. Karwacka, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. K. Karwacka, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM K. Karwacka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Celem owej pracy jest zbadanie kondycji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katarzyna Mamak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży pozostałe górnictwo i wydobywanie. Working paper

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych

RYZYKO. Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO Rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej Włączanie ryzyka w projekcji strumieni finansowych RYZYKO w PLANOWANIU BIZNESOWYM SYSTEMATYCZNE Oddziałuje na cały rynek Jest ryzykiem zewnętrznym Firma

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansowe

Planowanie finansowe 1-1 Planowanie finansowe Grzegorz Michalski Podstawy planowania finansowego 1-2 Plan operacyjny znany też jako plan pięcioletni, może dotyczyć dowolnego horyzontu czasowego, ale większość przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo