MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR"

Transkrypt

1 Roman Leszek Polkowski MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR Pojęcie 1 Armia Polska w ZSRR, często niesłusznie utożsamiane z 1 Armią Wojska Polskiego, obejmowało wszystkie polskie jednostki, związki taktyczne i instytucje wojskowe sformowane, bądź będące w stadium organizacji, na terenie Związku Radzieckiego, w okresie od maja 1943 roku do sierpnia 1944 roku. Stanowiła więc ona nie jeden typowy związek operacyjny lecz całość Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, które w lipcu 1944 roku, wprowadzone na teren kraju, stały się podstawą Odrodzonego Wojska Polskiego. Za takim traktowaniem sprawy przemawia istnienie w ramach AP szeregu instytucji o charakterze centralnym, wykraczających kompetencjami poza dowództwo armii, jako związku operacyjnego. Podobnym argumentem jest fakt posiadania przez Armię Polską w ZSRR szeroko rozbudowanego szkolnictwa wojskowego i aparatu zaopatrzenia. Stadium organizacyjne, w jakim znajdowały się w wymienionym wyżej okresie Polskie Siły Zbrojne w ZSRR narzucało konieczność posiadania. własnego, sprawnego aparatu mobilizacyjnego 1. * Omawiając materiały archiwalne wytworzone w toku pracy i formowania 1 Szczegółowo na ten temat pisze W. R o m a n o w s k i, Organizacja i działalność aparatu mobilizacyjnego LWP w latach w świetle źródeł archiwalnych, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 1, 1969, s

2 jednostek i instytucji PSZ w ZSRR można przyjąć, alternatywnie, dwie metody dwa kryteria. Pierwsze z nich to kryterium czasu. Przyjmując je należałoby omawiać materiały jednostek w kolejności ich formowania, a więc niezależnie od ważności i przydatności materiałów i szczebla organizacyjnego jednostek. Wydaje się, że w takim przypadku ogólny obraz uległby pewnemu zaciemnieniu, rozpłynąłby się w szczegółach dotyczących materiałów o niewielkim stosunkowo znaczeniu historycznym. Aby ułatwić dotarcie do akt zasadniczych, obejmujących całość problemu należy zastosować kryterium drugie, a mianowicie kryterium szczebla organizacyjnego, a co za tym idzie (z małymi wyjątkami) wartości historycznej materiałów. Ta ostatnia zaś niemal z reguły wzrasta wraz z miejscem instytucji czy jednostki w hierarchii organizacyjnej. Wyjątki, w tym wypadku akta 1 dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki, nie powinny przesłonić ogólnego zysku wynikającego z zastosowania tej metody. Dzięki niej materiały i akta najistotniejsze, posiadające największą dla badaczy wartość zostaną wydobyte na plan pierwszy. Aby tak się stało najwięcej uwagi poświęcić należy aktom i materiałom archiwalnym powstałym w instytucjach mających charakter centralny, które w późniejszym okresie, po pewnych zabiegach organizacyjnych, stały się naczelnymi organami dowodzenia Odrodzonym Wojskiem Polskim. Będzie to więc dowództwo 1 Armii Polskiej (w rozumieniu Naczelnego Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR), Główny Sztab Formowania AP w ZSRR jako Sztab Główny PSZ w ZSRR oraz Szefostwo Materiałowo-Technicznego Zaopatrzenia AP w ZSRR, jako instytucja spełniająca rolę Głównego Kwatermistrzostwa PSZ. Akta tych instytucji nie stanowią odrębnych zespołów archiwalnych. Zostały one włączone do zespołów akt instytucji centralnych WP powstałych później, które przejęły ich zadania i kompetencje oraz odziedziczyły wytwór kancelaryjny, w większości przypadków na zasadzie sukcesji czynnej, tj. pracowały dalej na odziedziczonych dokumentach. Właśnie głównie z tej przyczyny wydzielenie tych akt jako odrębnych zespołów stało się praktycznie niemożliwe. Zdarzało się także, że akta jednej instytucji AP były w późniejszym okresie dziedziczone przez więcej niż jedną instytucję LWP 2. 2 Tak rzecz się miała z aktami Głównego Sztabu Formowania AP w ZSRR, których część przejął

3 Mimo tych formalnych komplikacji, materiały dotyczące dziejów AP w ZSRR, choć uległy dość dużemu rozproszeniu po zespołach dziedziczących, dają się bez większych trudności wyodrębnić i odnaleźć dzięki zastosowaniu w inwentarzach zespołów akt LWP z okresu wojny układu strukturalno-chronologiczno-rzeczowego. Konsekwentna realizacja tej zasady sprawiła, że materiały pochodzące z interesującego nas okresu (maj 1943 roku lipiec 1944 roku) znalazły się na początku zespołów, bądź też komórek organizacyjnych w przypadku zespołów instytucji czy dowództw o bardziej skomplikowanej strukturze wewnętrznej. Całość akt jednostek i instytucji Armii Polskiej w ZSRR podzielić można umownie, dla potrzeb niniejszego szkicu, na trzy grupy. Pierwsza z nich to akta jednostek i dowództw, które zostały sformowane w okresie od maja 1943 roku do końca marca 1944 roku w ramach 1 dywizji piechoty, a następnie 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 3. Druga grupa obejmuje akta instytucji i jednostek sformowanych dla 1 AP w ZSRR w okresie od 1 kwietnia 1944 roku do 21 lipca 1944 roku, których tworzenie zostało całkowicie zakończone, one zaś osiągnęły gotowość bojową, bądź w przypadku instytucji rozwinęły rzeczywistą działalność. Wreszcie, trzecia grupa to akta tych jednostek i instytucji, których formowanie rozpoczęto na terenie ZSRR i które w momencie wkroczenia do kraju znajdowały się w początkowym lub mało zaawansowanym stadium organizacji 4. Dokładne omówienie i analiza zawartości wszystkich tych grup akt, chociażby dla prześledzenia jednego tylko problemu, wymagałaby znacznie większego opracowania. Informacja obejmuje więc w zasadzie grupę drugą, to jest akta i materiały archiwalne powstałe w toku organizowania jednostek polskich na Ukrainie i Wołyniu, w okresie od kwietnia do końca lipca 1944 roku. Nie będą więc to całe zespoły akt lecz tylko ich części wówczas powstałe. Ujmując rzecz ogólnie wszystkie one dotyczą niemal wyłącznie procesu organizacyjnego, którego wynikiem było Sztab Główny WP, większość ; zaś Szefostwo Mobilizacji i Formowania, a następnie Szefostwo Mobilizacji i Uzupełnień. 3 Są to zespoły akt: dowództwa 1 KPSZ w ZSRR, 1, 2 i 3 dywizji piechoty i jednostek im podległych, 1 brygady pancernej, 1 brygady artylerii ciężkiej, 5 pułku artylerii ciężkiej (przeformowanego później na 5 brygadę artylerii ciężkiej), 4 pułku artylerii ppanc., 1 pułku lotniczego, 1, zapasowego pułku piechoty, 1 dywizjonu artylerii plot., 3 batalionu saperów (przeformowanego później na 8 batalion saperów 1 brygady saperów), 1 batalionu kobiecego, 1 batalionu szturmowego, 1 batalionu rozpoznawczego oraz jednostek pomocniczych. 4 Dotyczy to przede wszystkim zespołów 5 i 6 DP oraz dowództwa i jednostek 1 korpusu pancernego.

4 zorganizowanie ponad 100 tysięcznej Armii Polskiej. Najcenniejsze materiały obrazujące wspomniany wyżej proces, znajdują się w następujących zespołach akt 5 : Dowództwa 1 AWP zespół nr 4 Szefostwa Mobilizacji i Uzupełnień WP nr 368 Głównego Kwatermistrzostwa WP nr dywizji piechoty i jednostek podległych nr dywizji artylerii plot. i jednostek podległych nr brygady kawalerii i jednostek podległych nr brygady saperów i jednostek podległych nr brygady artylerii haubic i jednostek podległych nr brygady artylerii haubic i jednostek podległych nr brygady artylerii ppanc. i jednostek podległych nr brygady artylerii ciężkiej nr pułku moździerzy nr pułku łączności nr pułku artylerii samochodowej nr batalionu chemicznego nr batalionu chemicznego nr batalionu pontonowo-mostowego nr 312 Jest to bardzo pokaźna, bo wraz z zespołami jednostek podległych licząca 56 zespołów archiwalnych, grupa akt. Oczywiście wartość historyczna zawartych w nich materiałów, ze zrozumiałych względów, nie jest i nie może być jednakowa. Materiały zasadnicze, obrazujące całość procesu organizowania i przygotowania do późniejszych działań wojsk polskich z ZSRR grupują się w pierwszych zespołach wykazu. Nie oznacza to bynajmniej, że akta pozostałych zespołów nie przedstawiają wartości dla historyków. Staną się one nieodzowne dla wszystkich głębszych i bardziej szczegółowych badań, gdy w grę będą wchodziły dzieje poszczególnych oddziałów. 5 Pominięto zespoły drobne, których akta nie zawierają na ogół cenniejszych informacji. Nie uwzględniono także zespołów szkół oficerskich, których zawartość omawia dokładnie artykuł Cz. T o k a r z a, Zawartość aktowa zespołów szkół oficerskich LWP , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 2, 1970, s

5 Ogromna ilość materiałów ustalonej wyżej grupy nie pozwala oczywiście na ich szczegółowe kolejne omawianie. Można więc tylko wskazać, gdzie i w jakich jednostkach archiwalnych znajdują się akta najważniejsze. W wyjątkowych tylko wypadkach mowa będzie o pojedynczych dokumentach, które ze względu na swą wagę zasługują na wyeksponowanie. Za najważniejsze, z uwagi na okres, o czym już była mowa, wypada uznać materiały o charakterze organizacyjnym. Ściślej materiały pochodzące z okresu i dotyczące formowania jednostek oraz instytucji Armii Polskiej w ZSRR. Spośród tych wszystkich źródeł na czoło wybija się niewątpliwie jeden rozkaz, stanowiący w pewnym sensie podstawę wszystkich późniejszych zabiegów organizacyjnych. Jest nim rozkaz dowódcy Charkowskiego Okręgu Wojennego nr z dnia 24 marca 1944 roku, znajdujący się w zespole akt 1 brygady kawalerii 6. Dokument ten, wydany w oparciu o dyrektywy Sztabu Generalnego Armii Czerwonej nr org/1/ i org/1/ z dnia 17 marca 1944 roku 7, określał ogólne zasady organizowania i zaopatrywania nowoformujących się, na terenie wspomnianego okręgu, jednostek polskich 8. Dotyczyło to zarówno spraw kadrowych, uzbrojenia, jak i koniecznego zaopatrzenia materiałowego. Odpowiedzialność za pomyślne formowanie jednostek polskich powierzona została komisarzowi Obrony Narodowej ZSRR, gen. Żukowowi 9 i dowódcy dotychczasowego 1 Korpusu PSZ, gen. Zygmuntowi Berlingowi. Załącznik do rozkazu wykaz wszystkich jednostek, które miały być sformowane do 15 maja 1944 roku, określający miejsca ich formowań posiada wartość ogólnego planu rozwoju PSZ z ZSRR, a przynajmniej jego pierwszego etapu 10. Wedle tego wykazu miały być zorganizowane najważniejsze jednostki, których powstanie warunkowało przekształcenie 1 KPSZ w armię 11. Omówiony wyżej dokument stał się podstawą do opracowania przez 6 CAW, III-139-1, k. 99. Rozkaz ten nie znalazł się w wydawnictwie: Organizacja i działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latach , t. 1, Warszawa Por. R.L. P o l k o w s k i, Uwagi na temat materiałów źródłowych do dziejów formowania AP w ZSRR, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 3, 1971, s Dyrektyw tych, niestety. Centralne Archiwum Wojskowe w swoich zbiorach nie posiada. 8 Formowania odbywały się w tzw. Sumskim ośrodku formowania. Por. R.L. P o l k o w s k i, op. cit., s Nie mylić z G.K. Żukowem marszałkiem Związku Radzieckiego. 10 CAW, III-139-1, k Były to głównie: 4 dywizja piechoty, 1 brygada kawalerii, 2 i 3 brygada artylerii haubic i 1 brygada saperów.

6 dowództwo korpusu odpowiedniego rozkazu, który ukazał się z datą 1 kwietnia 1944 roku, jako rozkaz nr 001 dowództwa 1 Armii Polskiej w ZSRR 12, wprowadzający zmiany organizacyjne wynikające z faktu powstania (na razie formalnego) armii. Po tym rozkazie nastąpiła cała seria rozkazów organizacyjnych, regulujących przebieg formowania jednostek polskich 13. Tak więc ukazywały się rozkazy dowództwa 1 AP wydawane w rejonie Żytomierza i Kiwerc, podpisywane przez dowódcę armii gen. Berlinga. Równolegle rodziły się rozkazy w Sumach, podpisywane przez zastępcę dowódcy armii, gen. Karola Świerczewskiego, najczęściej zaś przez zastępującego go płka Łagodzińskiego. Te ostatnie w późniejszym czasie wydawane były jako rozkazy Dowództwa lub Głównego Sztabu Formowania AP w ZSRR, w końcowym zaś okresie nawet jako Głównego Sztabu Formowania Wojska Polskiego 14, co pozwala snuć wnioski na temat jego roli i miejsca w organizacji całości Polskich Sił Zbrojnych. Wspomniane serie rozkazów kolidowały wielokrotnie z rozkazem nr 001 z 1 kwietnia 1944 roku, bądź też zmieniały jego postanowienia. Przykładem może być tu sprawa formowania 1 korpusu pancernego. Otóż rozkaz 001 przewidywał jego zorganizowanie w drodze przeformowania, istniejącej w 1 KPSZ, 1 brygady pancernej. W rzeczywistości stało się inaczej: 1 brygada pancerna pozostała nienaruszona, zaś 14 lipca dowództwo armii wydało kolejny rozkaz nakazujący formowanie 1 KPanc. początkowo bez brygad pancernych, które formowano na podstawie innego rozkazu 15. Podobnie rzecz się miała z 4 brygadą artylerii przeciwpancernej, która w myśl rozkazu 1 AP w ZSRR nr 005/OK z maja 1944 roku 16 miała zostać zorganizowana z istniejącego już 4 pułku artylerii ppanc., jako brygada składająca się z dwóch pułków. W rzeczywistości powstała jako brygada trzypułkowa, wchłaniając w swój skład wymieniony 4 pułk artylerii ppanc. Stąd też wytworzyła się nawet taka sytuacja, że w pewnym momencie istniały w Armii Polskiej dwa czwarte pułki artylerii ppanc.: jeden sformowany jeszcze w 1943 roku w Sielcach nad Oką, a drugi nowoorganizujący się w rejonie Sum. Sprawa wyjaśniła się ostatecznie dopiero 12 Por. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Najważniejsze z nich zostały opublikowane w wydawnictwie Organizacja i działania bojowe..., t Nazwy tej zaczęto używać w końcu lipca 1944 roku. CAW, III-388-6, k. 93 i III-368-7, k Był to rozkaz nr CAW, III-4-681, k CAW, III-139-1, k. 6.

7 wtedy, gdy obydwa pułki spotkały się w rejonie koncentracji armii koło Kiwerc 17. Przytoczone przykłady wskazują na konieczność krytycznego odnoszenia się do treści niektórych dokumentów z tego okresu. Rozkazy organizacyjne, których znaczna ilość została opublikowana w tomie 1 wydawnictwa; Organizacja i działania bojowe..., występują w większości w dwóch zespołach akt, a mianowicie: nr 4 dowództwa 1 AWP oraz nr 368 Szefostwa Mobilizacji i Uzupełnień, w stosunkowo niewielkiej ilości jednostek archiwalnych. Będą to z zespołu nr 4 teczki akt 92, 93, 218 oraz kapitalna teczka 681 zawierająca, obok rozkazów organizacyjnych, spisy formowanych jednostek. W zespole SMiU (nr. 368) najwięcej interesującego nas materiału znajduje się w teczkach akt o numeracji od 1 do 27. Znaleźć w nich można, obok akt o charakterze organizacyjnym, ciekawe informacje w sprawach personalnych i gospodarczych. Poza tymi podstawowymi zespołami rozkazy organizacyjne występują także wśród akt formowanych jednostek. Doskonałym przykładem może być tu teczką 1 z zespołu nr 139 dowództwa 1 brygady kawalerii, zawierająca kapitalne materiały organizacyjne, których brak w zespołach dowództw wyższego szczebla. Obok rozkazów organizacyjnych, niemal kompletnie zachowanych w omawianych wyżej jednostkach archiwalnych, jeszcze jeden dokument, odnoszący się do całości procesu organizacji AP w ZSRR, wart jest wzmianki. Są to Wytyczne organizacyjne dowódcy 1 AP w ZSRR, wydane w dniu 3 kwietnia 1944 roku, które ustalały ogólne zasady oraz tryb formowania jednostek polskich na terytorium radzieckim 18. Ważnym materiałem obrazującym postępy i wyniki, wytkniętych rozkazami organizacyjnymi celów, są meldunki i zestawienia statystyczne o stanie bojowym jednostek armii. Znaleźć je można również niemal we wszystkich zespołach jednostek wówczas formowanych. Jednak najcenniejsze materiały tego typu, podobnie jak to jest z rozkazami, znajdują się w zespołach dowództwa 1 armii WP oraz Szefostwa Mobilizacji i Uzupełnień. One bowiem zawierają materiał całościowy. Tak więc w zespole 1 AWP (nr 4) na uwagę zasługują teczki 98 i 99, natomiast w zespole SMiU (nr 368) od 114 do 120. Korzystając z nich badacz może prześledzić dokładnie 17 Wyjaśniają to dwa rozkazy, a mianowicie: nr 012/OK z roku i dowództwa AP z roku. CAW. III-4-681, k. 10 i III-194-2, k CAW, III-4-93, k Por. też Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s

8 postępy formowania. W zespole Szefostwa Mobilizacji i Uzupełnień w teczkach 115 i 128 zawarte są też nieco inne, ale równie ważne, informacje dotyczące napływu poborowych do komisji ewidencyjno-poborowych AP. Obejmują one cały interesujący nas okres; ponadto wskazują tereny z jakich poborowi przybywali do Sum, a następnie do Żytomierza. Niejako ukoronowaniem procesu formowania jednostek było ich włączenie w skład jednostek armii czynnej, po uprzednim przeniesieniu z rejonu formowania do rejonu stacjonowania armii (Żytomierz, Berdyczów, Kiwerce). Materiały na ten temat, w postaci meldunków oddziału ogólno-organizacyjnego 1 AP, zawiera teczka 115 z zespołu nr 4 (1 AWP) 19. Wreszcie sporo wiadomości, których próżnoby szukać w rozkazach czy meldunkach statystycznych, zawierają dość licznie występujące w aktach jednostek, kroniki i historie. Te jednak pisane niemal z reguły w okresie późniejszym, wymagają również krytycznego spojrzenia. Poważnym utrudnieniem w badaniach nad dziejami formowania AP z ZSRR jest brak materiałów, które byłyby najbardziej przydatne sprawozdań opisowych. Jednym z nielicznych wyjątków jest obszerny meldunek dowódcy 1 brygady kawalerii płka Włodzimierza Radziwanowicza z dnia 11 lipca 1944 roku, przedstawiający szczegółowo przebieg i stan formowania brygady 20. Dla pozostałych jednostek podobnego typu materiałów szukać należy w aktach wytworzonych przez aparat polityczno-wychowawczy. Obok zagadnień zasadniczych poruszane są bowiem we wszelkiego rodzaju meldunkach politycznych (dziennych, dekadowych, miesięcznych) sprawy natury gospodarczej, zaopatrzenia jednostek itp. Ogromna ilość tych materiałów pozwala jedynie na wskazanie ich źródeł, jako przydatnych częstokroć dla tematyki organizacyjnej. Ostatnim zagadnieniem, któremu poświęcić należy nieco uwagi są materiały 19 Meldunki te stwierdzały sformowanie, przybycie i włączenie jednostek w skład armii. Na przykład w odniesieniu do 1 brygady kawalerii meldunek brzmiał: Sformowana dnia roku wg etatu nr 06/450 06/460, o ogólnym stanie osobowym ludzi 1 samodzielna brygada kawalerii przybyła dnia roku na nowe miejsce dyslokacji i została włączona w skład jednostek armii. CAW, III-4-115, k CAW, III-4-90, k. 38.

9 przedstawiające szkolenie jednostek AP w ZSRR, co było sprawą niebagatelną wobec czekających ją niezadługo działań bojowych. Jeżeli chodzi o jednostki nowoformowane to dowództwo armii postanowiło nie zwlekać z ich szkoleniem aż do pełnego zorganizowania, lecz prowadzić je w trakcie formowania. Wyrazem tej intencji był rozkaz dowództwa AP nr 0016 z dnia 18 kwietnia 1944 roku poświęcony organizacji zajęć teoretycznych i praktycznych w okresie organizowania i uzupełnienia oddziałów 21. Zasadniczym dokumentem dotyczącym całokształtu szkolenia jednostek 1 AP w ZSRR jest rozkaz nr 02 wydany przez dowództwo armii z dnia 5 kwietnia 1944 roku 22. Dokument ten ma charakter ogólnych wytycznych szkolenia jednostek i związków wszystkich rodzajów wojsk w okresie roku (Na marginesie warto dodać, że wobec zadań czekających armię, ogólnym tematem pracy szkoleniowej były działania zaczepne z forsowaniem przeszkód wodnych). Niezmiernie cenne załączniki do tego rozkazu stanowią: plan kalendarzowy wyszkolenia bojowego jednostek 1 AP w ZSRR na okres roku 23, wytyczne wyszkolenia sztabu armii i sztabów wielkich jednostek, czy wreszcie wytyczne wyszkolenia strzeleckiego dla oddziałów i samodzielnych jednostek 1 AP 24. W następnych miesiącach (czerwcu i lipcu) te ogólne wytyczne uzupełniane były aktualnymi zadaniami szkoleniowymi 25. Z materiałów obrazujących przebieg ich realizacji warto wymienić sprawozdanie z wyszkolenia bojowego 1 AP w ZSRR w czerwcu 1944 roku 26. Oczywiście szczegółowe informacje dotyczące jednostek 1 AP zawarte są w ich aktach, zachowanych w postaci różnego rodzaju planów, programów czy sprawozdań. * 21 CAW, III-368-1, k. 50. Większość materiałów dotyczących programu i realizacji szkolenia AP w ZSRR zgrupowana jest w dwóch teczkach zespołu 1 AWP. Por. III-4-3 i CAW, III-4-3, k Tamże, k Tamże, k Por.: Wytyczne wyszkolenia bojowego dla jednostek i oddziałów 1 AP na czerwiec i lipiec 1944 roku. CAW, III-4-11, k. 1 i CAW, III-4-11, k. 20.

10 Szczupłe ramy niniejszego szkicu umożliwiły jedynie zasygnalizowanie istnienia i wskazania miejsca przechowywania materiałów, które dla procesu powstania AP w ZSRR wydawały się zasadnicze. Wraz z już opublikowanymi w wydawnictwie Organizacja i działania bojowe..., przekazami archiwalnymi, stanowią one ważną bazę źródłową dla opracowania jej dziejów. Należy zaznaczyć, że dzięki opublikowaniu drukiem inwentarzy wszystkich zespołów wymienionych w tej informacji są te materiały dostępne dla szerokich kręgów badaczy.

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

UWAGI NA TEMAT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW FORMOWANIA ARMII POLSKIEJ W ZSRR (kwiecień lipiec 1944)

UWAGI NA TEMAT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW FORMOWANIA ARMII POLSKIEJ W ZSRR (kwiecień lipiec 1944) Roman Leszek Polkowski UWAGI NA TEMAT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW FORMOWANIA ARMII POLSKIEJ W ZSRR (kwiecień lipiec 1944) Omówienie źródeł archiwalnych poprzedzić należy kilkoma uwagami na temat literatury

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne Józef Milewski MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Latem 1944 roku, z chwilą wkroczenia 1 Armii Polskiej w ZSRR u boku Armii Czerwonej na ziemie polskie,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R.

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Czesław Tokarz WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym akta stanowią poważną bazę źródłową

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne Tadeusz Kowalczyk ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII 1944 1947 1. Problemy organizacyjne Druga wojna światowa była ostatnią, w której kawalerii używano na większą skalę, jako rodzaju broni. Niemal we wszystkich

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU 1943 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Sformowanie Armii Polskiej w ZSRR 1 wymagało stałego dopływu przeszkolonych, w możliwie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH Wincenty Romanowski ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH 1943 1945 W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH Jednym z ciekawszych zespołów akt ludowego Wojska Polskiego przechowywanym w Centralnym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT 1944 1945 PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Stosunkowo liczną grupę aktową w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne Henryk Fabijański CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT 1943 1945 1. Uwagi wstępne Równolegle z formowaniem związków taktycznych i operacyjnych ludowego Wojska Polskiego tworzono

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. UWAGI WSTĘPNE Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT Bożena Szmagaj SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT 1943 1945 Udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego był zjawiskiem powszechnym. W obozach koncentracyjnych kobiety wiodły walkę

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny Michał Klimecki MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH 1943 1945 1. Zarys organizacyjny W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywany jest materiał źródłowy do dziejów lotnictwa LWP w okresie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY 1943 1945 Spośród wszystkich rodzajów wojsk najpoważniejszą siłę bojową w ostatniej wojnie światowej

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY Alina Miętek MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY 1943 1945 Jedną z zasadniczych funkcji sądownictwa wojskowego jest oddziaływanie na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PIERWSZEGO CAŁKOWITEGO ROZMINOWANIA TERYTORIUM POLSKI W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PIERWSZEGO CAŁKOWITEGO ROZMINOWANIA TERYTORIUM POLSKI W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Roman Leszek Polkowski MATERIAŁY DOTYCZĄCE PIERWSZEGO CAŁKOWITEGO ROZMINOWANIA TERYTORIUM POLSKI W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zagadnienie tak ważne dla odradzającej się Polski, jakim było

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE 1 KORPUSU PANCERNEGO Z LAT

MATERIAŁY ARCHIWALNE 1 KORPUSU PANCERNEGO Z LAT Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE 1 KORPUSU PANCERNEGO Z LAT 1944 1945 Problematyka dotycząca działań bojowych 1 korpusu pancernego z najeźdźcą hitlerowskim znalazła już swoje odbicie w kilku publikacjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Wiesław Bernaś, Zdzisław Lisek UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Układ strukturalno-chronologiczno-rzeczowy akt przyjęty został w Centralnym Archiwum Wojskowym podczas opracowywania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROKURATUR WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROKURATUR WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY Alina Miętek MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROKURATUR WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY 1943 1945 Dnia 8 maja 1943 r. radio moskiewskie, a w ślad za nim Wolna Polska, organ

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO POZNANIA ORGANIZACJI PW I WF W LUDOWYM WOJSKU POLSKIM W LATACH

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO POZNANIA ORGANIZACJI PW I WF W LUDOWYM WOJSKU POLSKIM W LATACH Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE DO POZNANIA ORGANIZACJI PW I WF W LUDOWYM WOJSKU POLSKIM W LATACH 1943 1945 Z chwilą przystąpienia do formowania pierwszych polskich jednostek wojskowych na terenie

Bardziej szczegółowo

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII Tadeusz Wawrzyński AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII 1919 1939 W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 jednostki artylerii, podobnie jak oddziały innych rodzajów broni, tworzone były doraźnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Zasada AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1920 1921 Zarys rozwoju organizacyjnego Departament I Broni Głównych Wojsk Taborowych powstał z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego

MATERIAŁY I STUDIA. Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego MATERIAŁY I STUDIA Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach 1919-1939 w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego W zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego znajduje się wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ 1944 1945 Problem organizowania terenowego aparatu mobilizacji i uzupełnień LWP w okresie zbliżania się jednostek armii polskiej do własnego

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zbigniew Rzeszótko CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 Dekretem z dnia 26 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekształciła Komisję

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE, ROZWÓJ I DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH

POWSTANIE, ROZWÓJ I DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH Wanda Roman POWSTANIE, ROZWÓJ I DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1945 1990 Początki organizacyjne obecnego Centralnego Archiwum Wojskowego sięgają 1944 roku. W ramach Wojskowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Rozalia Markowska MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Po wyzwoleniu ziem polskich powstała konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

SZTAB GENERALNY WP Zarys organizacyjny

SZTAB GENERALNY WP Zarys organizacyjny Wiesława Hiller SZTAB GENERALNY WP 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany w 1948 roku przez Sztab Generalny WP siedmioletni plan rozwoju wojska na lata 1949 1955, rozpoczął nowy etap w organizacji

Bardziej szczegółowo

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Adam Gnieciak AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza gromadzi, opracowuje i udostępnia akta formacji, których działalność związana

Bardziej szczegółowo

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW

REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Grzegorz Socik REMBERTÓW W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW CAW Odradzające się Wojsko Polskie już od pierwszych chwil swego istnienia musiało toczyć walki w obronie państwa, które dopiero

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1934 1. Organizacja i zawartość aktowa Departamentu Technicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2. 12. Dywizja Zmechanizowana

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Andrzej Wrona ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Początek rozwoju organizacyjnego Departamentu Kawalerii MSWojsk. datuje się od 22 sierpnia 1921 roku. Wówczas

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

STAN ARCHIWALIÓW DOTYCZĄCYCH WALKI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM ZBROJNYM W LATACH

STAN ARCHIWALIÓW DOTYCZĄCYCH WALKI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM ZBROJNYM W LATACH Henryk Fabijański STAN ARCHIWALIÓW DOTYCZĄCYCH WALKI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM ZBROJNYM W LATACH 1944 1948 Przebieg walki o utrwalenie władzy ludowej w Polsce w pierwszych latach powojennych

Bardziej szczegółowo

126 Recenzje i artykuły recenzyjne

126 Recenzje i artykuły recenzyjne 126 Recenzje i artykuły recenzyjne Tadeusz Kmiecik, Polskie lotnictwo wojskowe w latach 1945-1962. Organizacja, szkolenie, problemy kadrowe, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 1999, str. 496.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ( ) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ( ) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Zbigniew Cieślikowski ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO (1944 1948) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM W dziejach Polski Ludowej lata 1944 1948 zajmują szczególną pozycję. W

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji; etaty z wykazami zmian. 1970-1989 2 Etaty z wykazami zmian;

Bardziej szczegółowo

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne Tadeusz Wawrzyński AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939 1. Sprawy organizacyjne Formowanie pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej odbywało się w latach 1918 1922 i było procesem

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r.

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r. Gen. Zarz. Operacyjny 62 DECYZJA Nr 90/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie 1 pkt 13 lit. g)

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi nr jednostki termin lp. oddział regionalny nazwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r.

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r. Departament Budżetowy 21 DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO

PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Mieczysław Hucał PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Przeglądając różne materiały w tym archiwa Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności natknąłem się na informacje o jednostce

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY

ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY Katarzyna Ciemięga ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY Archiwa jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Zarys organizacji

ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Zarys organizacji Kazimierz Bar ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1926 1939 1. Zarys organizacji W dniu 20 lipca 1926 roku wraz z likwidacją w Ministerstwie Spraw Wojskowych Departamentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83

Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 Zbigniew Popławski Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939 Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 76-83 2008 76 Zbigniew POPŁAWSKI Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYKA ZESPOŁÓW AKT W PRAKTYCE ARCHIWALNEJ

SYSTEMATYKA ZESPOŁÓW AKT W PRAKTYCE ARCHIWALNEJ Bolesław Woszczyński SYSTEMATYKA ZESPOŁÓW AKT W PRAKTYCE ARCHIWALNEJ Problematyka archiwalna łączy się zawsze z pojęciem zespołu, który jak pisze K. Konarski jest kamieniem węgielnym archiwistyki 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Juliusz Malczewski SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Zagadnienie selekcji wojskowych materiałów archiwalnych dotyczy głównie akt zgromadzonych w archiwach

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY

6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY 6 POMORSKA DYWIZJA PIECHOTY PATRON SZKOŁY Rok 1944 przyniósł istotne zmiany na arenie politycznej. Za sprawą największej operacji desantowej w Normandii państwa sprzymierzone zdołały utworzyć drugi front

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Do organizacji szkół wojskowych i szkolenia wojska oraz kadr wojskowych przystąpiono

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Generalny Zarząd Zasobów Osobowych P1 107 ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1), OBRONY NARODOWEJ ORAZ ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 2) z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Wojewoda "Barak : przywrócona pamięć", Jerzy R. Prochwicz, Szydłowiec 2013 : [recenzja]

Tadeusz Wojewoda Barak : przywrócona pamięć, Jerzy R. Prochwicz, Szydłowiec 2013 : [recenzja] Tadeusz Wojewoda "Barak : przywrócona pamięć", Jerzy R. Prochwicz, Szydłowiec 2013 : [recenzja] Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej 5,

Bardziej szczegółowo

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent mianował na stopnie generalskie Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7730,prezydent-mianowal-na-stopnie-generalskie.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 05:06 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.11.2016

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo