ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON"

Transkrypt

1 Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego Dowództwa WP i jego organach 1. Powstał on na bazie istniejących od chwili powstania polskich jednostek w ZSRR, komórek informacyjnych 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, 1 Korpusu PSZ w ZSRR i 1 Armii Polskiej w ZSRR. Zarząd Informacji był samodzielną komórką podległą Naczelnemu Dowódcy WP, chociaż w rzeczywistości o wszystkich przedsięwzięciach szef Zarządu meldował zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR, gen. I. Sierowi. Do ścisłej współpracy z organami radzieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz obligowała wspomniała ustawa o Zarządzie Informacji 2. Struktura i zadania Zarządu były zbliżone właśnie do radzieckiego odpowiednika tego organu Smiersz 3. W pierwszym etacie Zarządu znalazły się następujące komórki organizacyjne: oddział I przeznaczony do organizacji pracy agenturalno-operacyjnej w organach sztabu NDWP; oddział II do walki z agenturą nieprzyjaciela oraz przesłuchiwania jeńców; 1 CAW, spis 1812/92, t Tamże, rozdz. VII. 3 Szczegółowo o strukturze i zadaniach Zarządu patrz: J. P o k s i ń s k i, TUN (Tatar, Utnik, Nowicki), Warszawa 1992; Z. P a l s k i, Organa Informacji w latach [w:] Stalinizm w Wojsku Polskim , Materiały sesji popularnonaukowej, Piła 1990; W. T k a c z e w, Powstanie i działalność organów informacji Wojtka Polskiego w l : kontrwywiad wojskowy, Warszawa 1994.

2 oddział III do kierowania pracą podległych organów informacji na szczeblu frontu, armii, korpusu i okręgów wojskowych; oddział IV śledczy; oddział V dokonujący obserwacji, rewizji i aresztowań; oddział VI do spraw personalnych; oddział VII zajmujący się ewidencją operacyjną i statystyką; oddział VII do spraw szyfrów i łączności. W składzie Zarządu znajdowało się ponadto kierownictwo, sekretariat, grupa finansowa, oddział administracyjno-gospodarczy i więzienie polowe 4. Stan osobowy Zarządu wynosił 156 oficerów, podoficerów i szeregowych. Pierwszym szefem Zarządu Informacji był oficer radziecki, płk Piotr Kożuszko. Struktura organów informacji obejmowała zarząd informacji frontu oraz wydziały informacji armii, okręgów, korpusów, dywizji, brygad i pułków zapasowych. Zarząd Informacji WP przemianowano w październiku 1944 roku na Kierownictwo Informacji WP, a od marca 1945 roku obowiązywała nazwa Główny Zarząd Informacji WP (później MON). W okresie wielokrotnie dokonywano zmian organizacyjnych w etacie GZI. Kolejno obowiązujące etaty nr: Z-8/15, 32/1, 32/20, 32/37, 32/58, 32/80, 32/107, 32/137 i 035/1 w zasadzie nie zmieniały radykalnie struktury Zarządu. Można zauważyć jej doskonalenie, dostosowywanie do wykonywania bieżących zadań poprzez tworzenie nowych komórek i znaczne zwiększanie stanu osobowego. W 1945 roku w GZI pracowało 288 osób, w wojskowych i 32 pracowników kontraktowych. Kolejna reorganizacja struktury GZI w 1946 roku przyniosła zmniejszenie liczby stanowisk oficerskich do 242 (w tym trzech generałów szef i jego zastępcy) i 42 pracowników kontraktowych, ale wiązała się ze zmianami strukturalnymi. Do etatu włączono Wydział Informacji; Departamentu WOP oraz Biuro Studiów. Biuro Studiów miało służyć koordynacji pracy poszczególnych działów i odcinków służby informacyjnej, zestawieniu wyników pracy operacyjnej i 4 Wewnętrzne więzienie polowe GZI sformowano rozkazem organizacyjnym NDWP nr 0149/org. z roku. CAW, IV.501.1/A.141, k. 319.

3 doświadczeń poszczególnych wydziałów 5. Następna reorganizacja miała miejsce w 1948 roku, struktura organizacyjna nie uległa większym zmianom, ale stan osobowy GZI wzrósł do 316 wojskowych i 75 pracowników kontraktowych. W tym samym roku do etatu GZI włączono archiwum jako samodzielną komórkę w Wydziale Ogólnym 6, a w roku następnym sformowano Wydział Wojskowy przy Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (ośmioosobowy) oraz włączono do etatu GZI 7. Kolejno wprowadzane etaty przynosiły w zasadzie tylko zwiększenie stanu osobowego z 325 wojskowych i 63 kontraktowych do 333 wojskowych i 84 kontraktowych w etacie nr 32/58 z listopada 1949 roku, 348 wojskowych i 124 kontraktowych w 1951 roku i 418 wojskowych (8 generałów) i 141 pracowników kontraktowych w 1952 roku 8. W tym samym 1952 roku podniesiono rangę oddziałów zmieniając je na zarządy i rozbudowano strukturę organizacyjną do piętnastu podstawowych komórek. Takie zmiany w GZI były związane niewątpliwie ze wzrostem znaczenia tej instytucji w życiu kraju, nasileniem procesów politycznych, dążeniem do kontroli wszystkich dziedzin życia państwowego i prywatnego. Uchwałą Rady Ministrów PRL nr 683/55 z dnia 3 września 1955 roku wojskowe organy bezpieczeństwa włączono do Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego celem dalszego usprawnienia walki z wrogami ustroju ludowodemokratycznego PRL i ochrony Ludowego Wojska Polskimi, poprzez ujednolicenie kierownictwa i lepszą koordynację wysiłków organów bezpieczeństwa publicznego i wojskowych organów bezpieczeństwa Nowy etat GZI o znacznie zmniejszonym stanie osobowym (do 268 wojskowych i 39 pracowników kontraktowych) zatwierdził zastępca przewodniczącego Komitetu Publicznego 10. Główny Zarząd Informacji kierował siecią swoich komórek terenowych. Rozkazem NDWP nr 85/org. z dnia roku sformowano oddziały informacji 5 Rozkaz organizacyjny szefa GZI nr 082 z roku. CAW, spis 1780/90, t. 8. k CAW, IV.501.1/A.164. k Rozkaz MON nr 0191/org. z roku. CAW. IV.501.1/A.173, k CAW, spis 1544/73/1387, 1728, CAW, spis 1780/90/48, k CAW, spis 1544/73/3159.

4 przy dowództwach okręgów wojskowych 11. Ponadto oddziały informacji działały przy Dowództwie Marynarki Wojennej i Dowództwie Wojsk Lotniczych, przy Dowództwach garnizonów w Warszawie, Modlinie, Toruniu, Gdańsku, Lubinie i Poznaniu, przy dowództwach dywizji, szkołach oficerskich oraz przy jednostkach Wojsk Ochrony Pogranicza. Na niższym szczeblu formowano sekcje informacji lub tworzono stanowisko oficera informacyjnego. W 1949 roku sformowano Wydział Informacji przy Komendzie Głównej PO Służba Polsce i komendach wojewódzkich 12. W końcu lat czterdziestych podniesiono rangę oddziałów informacji przemianowując je na zarządy. Rozkazem NDWP ar 11/org. z dnia roku zorganizowano przy GZI stały kursy w celu szkolenia oficerów służby informacyjnej 13, które na mocy rozkazu NDWP nr 0186/org. z dnia roku przekształcono w Szkołę Oficerów Informacyjnych (nazwana później Oficerską Szkołą Informacji) na samodzielnym etacie nr 20/ Oficerska Szkołą Informacji w 1951 roku zatrudniała 200 wojskowych i 95 pracowników kontraktowych oraz kształciła 60 słuchaczy i 600 podchorążych 15. W 1955 roku Oficerska Szkoła Informacji otrzymała nazwę Kurs Doskonalenia Oficerów Informacji 16. Od 1947 roku GZI podlegało Centralne Archiwum Wojskowe w Oliwie k. Gdańska. Zostało zlikwidowane w 1949 roku (oficjalne rozformowanie nastąpiło dopiero rozkazem MON nr 01/org. z dnia roku 17 ) i cały zasób przeniesiono do Wesołej k. Warszawy (mieściła się tam Oficerska Szkoła Informacji, później przygotowano baraki na akta). Rozkazem MON nr 0221/org. z dnia roku sformowano Archiwum Wojska Polskiego z miejscem formowania i postoju w Wesołej oraz podporządkowaniem szefowi GZI 18. Archiwum w Wesołej było aż do 11 CAW, IV.501.1/A.141, k W 1945 roku było ich sześć, w 1946 siedem; w 1946 roku rozformowano oddział informacji przy DOW VI, w 1949 roku okręgowe zarządy informacji nr 3 i 7, w 1953 roku nr Rozkaz MON nr 0132/org. z roku CAW, IV.501.1/A.172, k CAW, IV.501.1/A.141, k Tamże, k CAW, spis 1545/73/36, k CAW, spis 1780/90/289, k CAW, spis 1545/73/36, k CAW, IV.501.1/A.174, k. 54.

5 1951 roku jedynym, centralnym archiwum Wojska Polskiego 19, zostało rozformowane rozkazem MON nr 0038 z roku 20. Zarządowi Informacji podległ również sformowany rozkazem NDWP nr 85/org. z dnia roku zgodnie z pkt. 3 Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia roku obóz dla internowanych w Skrobowie k. Lubartowa 21. Główny Zarząd Informacji podlegał kolejno Naczelnemu Dowódcy WP, I Wiceministrowi ON i Ministrowi ON. Obowiązki szefa GZI pełnili kolejno: płk Piotr Kożuszko, płk Jan Rutkowski, płk Stefan Kuhl, płk Dymitr Wozniesienski, płk Karol Bąkowski i płk Aleksander Kokoszyn (ten ostatni od roku do roku jako szef WSW) 22. Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia roku rozwiązano Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, a jego kompetencje przejęły organa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 23. Na mocy zarządzenia nr 347 Prezesa Rady Ministrów z dnia roku włączono wojskowe organy bezpieczeństwa do Ministerstw: Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych. Zakres działania wojskowych organów bezpieczeństwa mieli ustalić ministrowie Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych 24. Na podstawie rozkaz MON nr 01/MON z dnia roku rozformowano Główny Zarząd Informacji (oraz jego zarządy, oddziały, wydziały i sekcje przy poszczególnych okręgach, instytucjach, związkach taktycznych i jednostkach), a w jego miejsce sformowano Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz zarządy, oddziały i wydziały WSW 25. Zachowane archiwalia GZI w zasadzie odzwierciedlają wszystkie kierunki działalności organów informacji w Polsce począwszy od roku 1943, aż do przekształcenia ich w wojskową służbę wewnętrzną. Najstarsze akta dotyczące wypadki nadzwyczajnych zostały wytworzone w latach przez Oddział Informacji I Korpusu Sił Zbrojnych w ZSRR, na 19 Dnia roku sformowano CAW podległe szefowi Oddziału XI Sztabu Gen. WP. Od tego dnia Archiwum Wojska Polskiego w Wesołej zostało przemianowane na Archiwum GZI. 20 CAW, spis 1545/73/40, k CAW, spis 1778/90/1, k. 1; IV , k Ustalono na podstawie akt kancelaryjnych GZI i zachowanych teczek personalnych. 23 Rozkaz MSW nr 3/56 z roku. CAW, spis 1780/90/48, k CAW, spis 1780/90/47, k CAW, spis 1545/73/76, k. 33.

6 bazie którego sformowano GZI. Wszystkie komórki organizacyjne GZI znajdują odzwierciedlenie w aktach i w tej kolejności zostają omówione. W pierwszej z nich kierownictwie znajdują się przede wszystkim rozkazy, dyrektywy i zarządzenia szefa GZI dotyczące całokształtu pracy organów informacji. I tak są tu rozkazy personalne, dyscyplinarne, dzienne oraz dotyczące spraw organizacyjnych, prowadzenia pracy agenturalno-operacyjnej, szkolenia, prowadzenia dokumentacji, kontroli i rozpracowywania osób podejrzanych. Na uwagę zasługują także zarządzenia szefa GZI dotyczące bieżącej pracy organów informacji: werbowania tzw. agentury, organizacji i pracy rezydentur, współpracy z organami bezpieczeństwa publicznego, personalne, dyscyplinarne, dzienne oraz dotyczące spraw organizacyjnych, prowadzenia pracy agenturalno-operacyjnej, szkolenia prowadzenia dokumentacji, kontroli i rozpracowania osób podejrzanych. W zespole znajdują się także dyrektywy dotyczące bieżącej działalności, szkolenia, pracy aresztów wewnętrznych, rozpracowywania żołnierzy powracających z Zachodu, kleru kandydatów do Akademii Sztabu Generalnego i poborowych oraz prowadzenia przesłuchań i utrzymania tajnych współpracowników. Wśród akt kierownictwa jest także uchwała Rady Ministrów z roku o włączeniu wojskowych organów bezpieczeństwa do Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego oraz rozkaz o rozwiązaniu Komitetu, a także wykazy dyslokacyjne organów informacji, instrukcje i schematy organizacyjne służby informacji, notatki dotyczące metod prowadzenia śledztw oraz współdziałania z kontrwywiadem Armii Radzieckiej. Na uwagę zasługują również materiały innego typu, takie jak uchwała Prezydium Rządu w sprawie organizacji i działalności Wojskowego Korpusu Górniczego, dokumentacja dotycząca likwidacji bandy Ognia (Józefa Kurasia) na Podhalu, stenogram z przesłuchania gen. bryg. Władysława Komara, imienny wykaz jeńców niemieckich zatrudnionych w GZI, materiały dotyczące referendum oraz analizy aresztowań i dezercji w WP. Wśród akt kierownictwa znajdują się dokumenty wykraczające poza okres istnienia GZI, jak np.. sprawozdanie z pracy Wojskowej Służby Informacyjnej w latach Wśród zachowanych dokumentów Oddziału Organizacyjnego o bardzo zróżnicowanym charakterze, znalazły się m.in. akta komórki inspekcji obrazujące metody kontroli organów informacji, liczne sprawozdania z pracy

7 kontrwywiadowczej, ustawa o Zarządzie Informacji i rozkaz o etacie, a także materiały dotyczące przestępstw i nadużyć dokonywanych przez pracowników organów informacji protokoły z odpraw. Inny rodzaj dokumentów w tej komórce to protokoły zdawczo-odbiorcze obowiązków szefa GZI, statuty oddziałów sekcji GZI, księga ewidencji szeregowych GZI oraz skorowidze. rejestry rozkazów i zarządzeń wydanych przez szefa GZI w latach Dość jednorodny materiał znajduje się w aktach Zarządu I. Przeważają tu plany i sprawozdania z pracy agenturalno-operacyjnej, a wśród nich m.in. informacje o nastrojach w związku z procesem Tatara, Utnika i Nowickiego (TUN). Bardzo zróżnicowany i bogaty materiał aktowy zachował się w archiwaliach Zarządu II. Większość dokumentów odzwierciedla pracę organów informacji, która w tym czasie polegała m.in. na rozpracowaniu działalności partii politycznych w wojsku, obserwacji osób podejrzanych najczęściej o szpiegostwo, czy to w okresie wojny czy po wojnie. Wielu z zachowanych dokumentów zarówno wytworzonych na szczeblu centralnym jak w okręgowych zarządach informacji, dotyczy bezpośrednio prowadzenia pracy agenturalno-operacyjnej: wprowadzenia agentów do jednostek wojskowych planów rozpracowań, dekonspiracji agentów. Gros materiału to akta sprawozdawcze z jednostek podległych. Na uwagę zasługują także meldunki specjalne o walkach i likwidacji różnych oddziałów zbrojnych; materiały dotyczące rozpracowywania b. członków Polskiej Armii Ludowej, b. więźniów oflagów, oficerów narodowości żydowskiej, oficerów-członków i sympatyków PPS, Ukraińców, b. oficerów Oddziału II Sztabu Generalnego WP sprzed 1939 roku oraz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Wśród wielu meldunków napływających do GZI znajdują się także, które dotyczą oddźwięku wśród żołnierzy na różne wydarzenia w kraju i za granicą m.in. na proces TUN, śmierć Stalina czy wypadki poznańskie w 1956 roku. Bardzo licznie w tej komórce występują meldunki o wypadkach nadzwyczajnych w WP oraz wykazy osób będących obiektem zainteresowania informacji wojskowej. W tej grupie akt są również dokumenty w zasadzie nie związane bezpośrednio z zakresem zadań tego zarządu np.: wykazy więźniów więzienia karno-śledczego Warszawa Praga ze stycznia 1945 roku, plan sytuacyjny wału kazuńskiego, raporty kpt. J. Wójcika z uczestnictwa w Komisji do Badania

8 Zbrodni Niemieckich. Bardzo jednolity materiał aktowy należy do Zarządu III, który istniał do końca 1953 roku. Są to przede wszystkim sprawozdania, meldunki i informacje dotyczące aresztowań dokonywanych przez organa informacji, nastrojów wśród żołnierzy, a także szczegółowe meldunki o wypadkach nadzwyczajnych za 1952 rok. Akta Zarządu IV Śledczego to przede wszystkim analizy spraw śledczych oraz akta kontroli pracy jednostek podległych w zakresie aresztować i prowadzenia śledztw. Znajdują się tu także zarządzenia i instrukcje dotyczące prowadzenia śledztwa, przeprowadzania aresztowań, metod pracy śledczej, prowadzenia dokumentacji oraz zakresy obowiązków personelu śledczego, plany przedsięwzięć operacyjnych szczeblu centralnego i podległych jednostek, plany szkolenia oficerów śledczych. Wśród pozostałych materiałów znajdują się m.in. zobowiązania, do współpracy z organami informacji, informacje do ministra ON dotyczące aresztowań b. członków Armii Krajowej. Licznie zachowała się dokumentacja ewidencyjna spraw śledczych prowadzonych przez GZI i okręgowe zarządy informacji, księgi więzienia GZI, księgi ewidencyjne osób aresztowanych. Akta oddziału V to plany i sprawozdania z pracy operacyjnej tegoż oddziału oraz wydziałów V okręgowych zarządów informacji. Archiwalia Oddziału VII są bardzo zróżnicowane ze względu na szeroki zakres działania komórki. Oddział VII czyli wcześniejsze Biuro Studiów zorganizowano w celu koordynacji pracy poszczególnych oddziałów, gromadzenia wiadomości i opracowań, prowadzenia sprawozdawczości i studiów nad aktualnymi zagadnieniami z różnych dziedzin, projektowania programów szkolenia specjalnego pracowników. Zgromadzono tutaj przede wszystkim różnego rodzaju sprawozdania i meldunki: z pracy agenturalno-operacyjnej w jednostkach WP, o stanie moralnopolitycznym żołnierzy, o stanie sieci agenturalnej, z pracy GZI, ze szkolenia fachowego i ogólnego w WP, o nastrojach, wypowiedziach i rekcjach żołnierzy na wydarzenia polityczne w kraju i za granicą. Inne materiały archiwalne zasługują na uwagę to dziewięć tomów zawierających charakterystyki oficerów, na których zgromadzono materiały kompromitujące; wykazy imienne: b. członków AK służących w WP, oficerów przedwojennych powołanych do WP; komunikaty o wypadkach

9 nadzwyczajnych; wykazy stanu sieci agenturalnej; dziennik rejestracji kart daktyloskopijnych; centralny rejestr akt rozpracowania pojedynczego; zestawienia wyników głosowania do Sejmu Ustawodawczego. Wśród akt Oddziału VII znajdują się także dokumenty śledztwa w sprawie śmierci gen. Karola Świerczewskiego, materiały organizacyjne Ukraińskiej Powstańczej Armii, dokumentacja śledztwa w sprawie płk. Antoniego Tarnawy-Petrykowskiego, dokumenty Referatu Wojskowego PPS dzielnicy Warszawa-Targówek, dokumenty Kursów Handlowych Żeńskich w Warszawie z lat Wśród akt oddziału kadr oprócz typowych dokumentów personalnych rozkazów, projektów obsady etatowej, korespondencja znajduje się alfabetyczny wykaz oficerów radzieckich służących w organach informacji WP. Uzupełnieniem powyższych archiwaliów są akta wydziału finansów (listy płac za lata i wykazy depozytów odebranych osobom aresztowanym w latach ), akta oddziału zaopatrzenia (głównie dokumentacja techniczna budynków należących do GZI w Wesołej pod Warszawą) oraz akta archiwum GZI. Zachowało się również 25 jednostek archiwalnych z działalności obozu GZI dla internowanych w Skrobowie k. Lubartowa. Znajdują się tam m.in.: zarządzenie NDWP dotyczące utworzenia obozów dla internowanych, plan internowania oficerów i podoficerów WP b. członków AK, dokumentacja dotycząca ucieczki 48 więźniów z tego obozu, wykazy imienne internowanych i obsługi obozowej oraz szkic obozu. Zachowały się również nieliczne akta okręgowych zarządów informacji. Dokumentacja wytworzona na szczeblach zarządów jest w zasadzie odbiciem tej z GZI. I tak należą do niej: rozkazy i zarządzenia szefów zarządów, plany i sprawozdania z pracy agenturalno-operacyjnej i śledczej, informacje o osobach prowadzących wrogą działalność, protokoły przesłuchań, wykazy i księgi ewidencyjne aresztowanych oraz ewidencje prowadzonych spraw śledczych. Podobną dokumentację zgromadzono w aktach Zarządu Informacji Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza. Do zespołu akt GZI należą także akta Oficerskiej Szkoły Informacji (głównie rozkazy dzienne, personalne, naznaczeniowe, wykazy ewidencyjne podchorążych i słuchaczy, listy płacy), 6 Samodzielnego Batalionu Informacyjnego, oddziałów informacji: GO Wisła,

10 Dowództwa II Korpusu Piechoty, 11 DP, 7 DP, 3 DP, 13 Brygady Artylerii Ciężkiej; wydziałów informacji WAT, Garnizonu Warszawa, 88 PAL; sekcji informacji Oficerskiej Szkoły Samochodowej, Wyższej Szkoły Piechoty. Akta GZI trafiły do CAW w latach z Archiwum Wojskowej Służby Wewnętrznej i Archiwum Zarządu II Sztabu Generalnego. Należy przypuszczać, że była to tylko część dokumentacji wytworzonej w GZI i jego podległych komórkach. Zewnętrzny wygląd teczek i pojedynczych dokumentów wskazuje na to, że przed przekazaniem ich do CAW zostały skrupulatnie przejrzane, wyjęto niektóre dokumenty, dokładnie skreślono wiele nazwisk i przenumerowano od nowa karty. Mimo to, akta, które trafiły do CAW, jeszcze przed zakończeniem opracowania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem badaczy, zostały wykorzystywane do wielu ciekawych publikacji i w dalszym ciągu służą do odsłaniania tajemnic epoki stalinowskiej w Polsce.

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY Alina Miętek MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY 1943 1945 Jedną z zasadniczych funkcji sądownictwa wojskowego jest oddziaływanie na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU 1943 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Sformowanie Armii Polskiej w ZSRR 1 wymagało stałego dopływu przeszkolonych, w możliwie

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny Michał Klimecki MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH 1943 1945 1. Zarys organizacyjny W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywany jest materiał źródłowy do dziejów lotnictwa LWP w okresie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Rozalia Markowska MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Po wyzwoleniu ziem polskich powstała konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT Bożena Szmagaj SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT 1943 1945 Udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego był zjawiskiem powszechnym. W obozach koncentracyjnych kobiety wiodły walkę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY 1943 1945 Spośród wszystkich rodzajów wojsk najpoważniejszą siłę bojową w ostatniej wojnie światowej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne Józef Milewski MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Latem 1944 roku, z chwilą wkroczenia 1 Armii Polskiej w ZSRR u boku Armii Czerwonej na ziemie polskie,

Bardziej szczegółowo

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Adam Gnieciak AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza gromadzi, opracowuje i udostępnia akta formacji, których działalność związana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne Henryk Fabijański CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT 1943 1945 1. Uwagi wstępne Równolegle z formowaniem związków taktycznych i operacyjnych ludowego Wojska Polskiego tworzono

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH Wincenty Romanowski ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH 1943 1945 W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH Jednym z ciekawszych zespołów akt ludowego Wojska Polskiego przechowywanym w Centralnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

KUFEL I JEGO KOMPANIA TAJNI WSPÓŁPRACOWNICY WOJSKOWYCH SŁUŻB SPECJALNYCH

KUFEL I JEGO KOMPANIA TAJNI WSPÓŁPRACOWNICY WOJSKOWYCH SŁUŻB SPECJALNYCH IOTROWSKI, OBEP IPN WROCŁAW PAWEŁ PIOTROWSKI, KUFEL I JEGO KOMPANIA TAJNI WSPÓŁPRACOWNICY WOJSKOWYCH SŁUŻB SPECJALNYCH Ustawa o IPN wśród organów bezpieczeństwa państwa, których akta miał przejąć Instytut,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Generalny Zarząd Zasobów Osobowych P1 107 ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949. 1. Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949. 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Konieczność powołania Gabinetu Ministra Obrony Narodowej pojawiła się na tym etapie organizacyjnego rozwoju MON,

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII Tadeusz Wawrzyński AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII 1919 1939 W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 jednostki artylerii, podobnie jak oddziały innych rodzajów broni, tworzone były doraźnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1934 1. Organizacja i zawartość aktowa Departamentu Technicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2270 USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/archiw/zasob/31565,informacja-o-zasobie-archiwalnym-instytutu-pamieci-narodowej-oddzial-w-kra kowie.html Wygenerowano: Środa, 10 sierpnia 2016, 23:43

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ 1944 1945 Problem organizowania terenowego aparatu mobilizacji i uzupełnień LWP w okresie zbliżania się jednostek armii polskiej do własnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Dz.Urz.MON.05.14.107 2006.03.09 zm. Dz.Urz.MON.2006.2.10 1 2007.01.01 zm. Dz.Urz.MON.2007.5.58 1 2007.12.31 zm. Dz.Urz.MON.2007.25.259 1 2008.01.01 zm. Dz.Urz.MON.2007.25.259 1 ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP RODZAJE LICEÓW WOJSKOWYCH 1) WOJSKOWE LICUM MUZYCZNE w GDAŃSKU 1960-2005 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Kultury i Sztuki z 17.07.1984 w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Do organizacji szkół wojskowych i szkolenia wojska oraz kadr wojskowych przystąpiono

Bardziej szczegółowo

Zarys struktur oraz zadania Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza i Kontroli Ruchu Granicznego w latach

Zarys struktur oraz zadania Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza i Kontroli Ruchu Granicznego w latach Zarys struktur oraz zadania Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza i Kontroli Ruchu Granicznego w latach 1945 1991 Departament WOP 1945 1948 W pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej ziemie państwa

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR

MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR Roman Leszek Polkowski MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR Pojęcie 1 Armia Polska w ZSRR, często niesłusznie utożsamiane z 1 Armią Wojska Polskiego, obejmowało wszystkie polskie jednostki,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wawrzyński AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939 1. Uwagi wstępne Materiały źródłowe dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia w Wojsku Polskim

Bardziej szczegółowo

Akta różne (O.d.B. APW) Korespondencja w sprawie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Korespondencja w sprawie SBSK Ko

Akta różne (O.d.B. APW) Korespondencja w sprawie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Korespondencja w sprawie SBSK Ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Akta tajne (organizacyjne m.in. WB, Kanada) Akta tajne (organizacyjne) Akta tajne (organizacyjne) Akta tajne (organizacyjne) Akta tajne (organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Dr Justyna Bieda Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Narutowicza 52/3, Łódź tel

Dr Justyna Bieda Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Narutowicza 52/3, Łódź tel Dr Justyna Bieda Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Narutowicza 52/3, 90-248 Łódź tel. 602 531 719 Łódź, dn. 19 czerwca 2017 r. OPINIA PRAWNA na zlecenie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

STAN ARCHIWALIÓW DOTYCZĄCYCH WALKI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM ZBROJNYM W LATACH

STAN ARCHIWALIÓW DOTYCZĄCYCH WALKI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM ZBROJNYM W LATACH Henryk Fabijański STAN ARCHIWALIÓW DOTYCZĄCYCH WALKI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM ZBROJNYM W LATACH 1944 1948 Przebieg walki o utrwalenie władzy ludowej w Polsce w pierwszych latach powojennych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ( ) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ( ) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Zbigniew Cieślikowski ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO (1944 1948) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM W dziejach Polski Ludowej lata 1944 1948 zajmują szczególną pozycję. W

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIEJE I ZAWARTOŚĆ ZESPOŁU AKT ODDZIAŁU VI SZTABU GŁÓWNEGO NACZELNEGO WODZA Z LAT

DZIEJE I ZAWARTOŚĆ ZESPOŁU AKT ODDZIAŁU VI SZTABU GŁÓWNEGO NACZELNEGO WODZA Z LAT Wanda Roman DZIEJE I ZAWARTOŚĆ ZESPOŁU AKT ODDZIAŁU VI SZTABU GŁÓWNEGO NACZELNEGO WODZA Z LAT 1940 1949 1 Jesienią 1939 roku we Francji ukształtowały się dwa ośrodki dyspozycji i informacji dla okupowanej

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE HISTORYCZNE

KOMENTARZE HISTORYCZNE KOMENTARZE HISTORYCZNE PAWEŁ PIO IOTROWSKI TROWSKI,, OBEP IPN WROCŁA ROCŁAW WOJSKOWA SŁUŻBA WEWNĘTRZNA 1957 1989 Po Październiku 1956 r. w strukturach Informacji Wojskowej (kontrwywiadu wojskowego) nastąpiły

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY

ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY Katarzyna Ciemięga ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY Archiwa jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Istniejące w latach 1918 1939 szkoły wojskowe lotnicze, obrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 kwietnia 2015r.

Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 kwietnia 2015r. Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy placu w mieście Czempiniu. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne Tadeusz Wawrzyński AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939 1. Sprawy organizacyjne Formowanie pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej odbywało się w latach 1918 1922 i było procesem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Andrzej Wrona ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Początek rozwoju organizacyjnego Departamentu Kawalerii MSWojsk. datuje się od 22 sierpnia 1921 roku. Wówczas

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r. Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 109 ZARZĄDZENIE Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń

Bardziej szczegółowo

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 W okresie międzywojennym władze wojskowe niejednokrotnie zajmowały się problemem szkolnictwa. Poszczególne rodzaje broni

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo