ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON"

Transkrypt

1 Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego Dowództwa WP i jego organach 1. Powstał on na bazie istniejących od chwili powstania polskich jednostek w ZSRR, komórek informacyjnych 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, 1 Korpusu PSZ w ZSRR i 1 Armii Polskiej w ZSRR. Zarząd Informacji był samodzielną komórką podległą Naczelnemu Dowódcy WP, chociaż w rzeczywistości o wszystkich przedsięwzięciach szef Zarządu meldował zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR, gen. I. Sierowi. Do ścisłej współpracy z organami radzieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz obligowała wspomniała ustawa o Zarządzie Informacji 2. Struktura i zadania Zarządu były zbliżone właśnie do radzieckiego odpowiednika tego organu Smiersz 3. W pierwszym etacie Zarządu znalazły się następujące komórki organizacyjne: oddział I przeznaczony do organizacji pracy agenturalno-operacyjnej w organach sztabu NDWP; oddział II do walki z agenturą nieprzyjaciela oraz przesłuchiwania jeńców; 1 CAW, spis 1812/92, t Tamże, rozdz. VII. 3 Szczegółowo o strukturze i zadaniach Zarządu patrz: J. P o k s i ń s k i, TUN (Tatar, Utnik, Nowicki), Warszawa 1992; Z. P a l s k i, Organa Informacji w latach [w:] Stalinizm w Wojsku Polskim , Materiały sesji popularnonaukowej, Piła 1990; W. T k a c z e w, Powstanie i działalność organów informacji Wojtka Polskiego w l : kontrwywiad wojskowy, Warszawa 1994.

2 oddział III do kierowania pracą podległych organów informacji na szczeblu frontu, armii, korpusu i okręgów wojskowych; oddział IV śledczy; oddział V dokonujący obserwacji, rewizji i aresztowań; oddział VI do spraw personalnych; oddział VII zajmujący się ewidencją operacyjną i statystyką; oddział VII do spraw szyfrów i łączności. W składzie Zarządu znajdowało się ponadto kierownictwo, sekretariat, grupa finansowa, oddział administracyjno-gospodarczy i więzienie polowe 4. Stan osobowy Zarządu wynosił 156 oficerów, podoficerów i szeregowych. Pierwszym szefem Zarządu Informacji był oficer radziecki, płk Piotr Kożuszko. Struktura organów informacji obejmowała zarząd informacji frontu oraz wydziały informacji armii, okręgów, korpusów, dywizji, brygad i pułków zapasowych. Zarząd Informacji WP przemianowano w październiku 1944 roku na Kierownictwo Informacji WP, a od marca 1945 roku obowiązywała nazwa Główny Zarząd Informacji WP (później MON). W okresie wielokrotnie dokonywano zmian organizacyjnych w etacie GZI. Kolejno obowiązujące etaty nr: Z-8/15, 32/1, 32/20, 32/37, 32/58, 32/80, 32/107, 32/137 i 035/1 w zasadzie nie zmieniały radykalnie struktury Zarządu. Można zauważyć jej doskonalenie, dostosowywanie do wykonywania bieżących zadań poprzez tworzenie nowych komórek i znaczne zwiększanie stanu osobowego. W 1945 roku w GZI pracowało 288 osób, w wojskowych i 32 pracowników kontraktowych. Kolejna reorganizacja struktury GZI w 1946 roku przyniosła zmniejszenie liczby stanowisk oficerskich do 242 (w tym trzech generałów szef i jego zastępcy) i 42 pracowników kontraktowych, ale wiązała się ze zmianami strukturalnymi. Do etatu włączono Wydział Informacji; Departamentu WOP oraz Biuro Studiów. Biuro Studiów miało służyć koordynacji pracy poszczególnych działów i odcinków służby informacyjnej, zestawieniu wyników pracy operacyjnej i 4 Wewnętrzne więzienie polowe GZI sformowano rozkazem organizacyjnym NDWP nr 0149/org. z roku. CAW, IV.501.1/A.141, k. 319.

3 doświadczeń poszczególnych wydziałów 5. Następna reorganizacja miała miejsce w 1948 roku, struktura organizacyjna nie uległa większym zmianom, ale stan osobowy GZI wzrósł do 316 wojskowych i 75 pracowników kontraktowych. W tym samym roku do etatu GZI włączono archiwum jako samodzielną komórkę w Wydziale Ogólnym 6, a w roku następnym sformowano Wydział Wojskowy przy Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (ośmioosobowy) oraz włączono do etatu GZI 7. Kolejno wprowadzane etaty przynosiły w zasadzie tylko zwiększenie stanu osobowego z 325 wojskowych i 63 kontraktowych do 333 wojskowych i 84 kontraktowych w etacie nr 32/58 z listopada 1949 roku, 348 wojskowych i 124 kontraktowych w 1951 roku i 418 wojskowych (8 generałów) i 141 pracowników kontraktowych w 1952 roku 8. W tym samym 1952 roku podniesiono rangę oddziałów zmieniając je na zarządy i rozbudowano strukturę organizacyjną do piętnastu podstawowych komórek. Takie zmiany w GZI były związane niewątpliwie ze wzrostem znaczenia tej instytucji w życiu kraju, nasileniem procesów politycznych, dążeniem do kontroli wszystkich dziedzin życia państwowego i prywatnego. Uchwałą Rady Ministrów PRL nr 683/55 z dnia 3 września 1955 roku wojskowe organy bezpieczeństwa włączono do Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego celem dalszego usprawnienia walki z wrogami ustroju ludowodemokratycznego PRL i ochrony Ludowego Wojska Polskimi, poprzez ujednolicenie kierownictwa i lepszą koordynację wysiłków organów bezpieczeństwa publicznego i wojskowych organów bezpieczeństwa Nowy etat GZI o znacznie zmniejszonym stanie osobowym (do 268 wojskowych i 39 pracowników kontraktowych) zatwierdził zastępca przewodniczącego Komitetu Publicznego 10. Główny Zarząd Informacji kierował siecią swoich komórek terenowych. Rozkazem NDWP nr 85/org. z dnia roku sformowano oddziały informacji 5 Rozkaz organizacyjny szefa GZI nr 082 z roku. CAW, spis 1780/90, t. 8. k CAW, IV.501.1/A.164. k Rozkaz MON nr 0191/org. z roku. CAW. IV.501.1/A.173, k CAW, spis 1544/73/1387, 1728, CAW, spis 1780/90/48, k CAW, spis 1544/73/3159.

4 przy dowództwach okręgów wojskowych 11. Ponadto oddziały informacji działały przy Dowództwie Marynarki Wojennej i Dowództwie Wojsk Lotniczych, przy Dowództwach garnizonów w Warszawie, Modlinie, Toruniu, Gdańsku, Lubinie i Poznaniu, przy dowództwach dywizji, szkołach oficerskich oraz przy jednostkach Wojsk Ochrony Pogranicza. Na niższym szczeblu formowano sekcje informacji lub tworzono stanowisko oficera informacyjnego. W 1949 roku sformowano Wydział Informacji przy Komendzie Głównej PO Służba Polsce i komendach wojewódzkich 12. W końcu lat czterdziestych podniesiono rangę oddziałów informacji przemianowując je na zarządy. Rozkazem NDWP ar 11/org. z dnia roku zorganizowano przy GZI stały kursy w celu szkolenia oficerów służby informacyjnej 13, które na mocy rozkazu NDWP nr 0186/org. z dnia roku przekształcono w Szkołę Oficerów Informacyjnych (nazwana później Oficerską Szkołą Informacji) na samodzielnym etacie nr 20/ Oficerska Szkołą Informacji w 1951 roku zatrudniała 200 wojskowych i 95 pracowników kontraktowych oraz kształciła 60 słuchaczy i 600 podchorążych 15. W 1955 roku Oficerska Szkoła Informacji otrzymała nazwę Kurs Doskonalenia Oficerów Informacji 16. Od 1947 roku GZI podlegało Centralne Archiwum Wojskowe w Oliwie k. Gdańska. Zostało zlikwidowane w 1949 roku (oficjalne rozformowanie nastąpiło dopiero rozkazem MON nr 01/org. z dnia roku 17 ) i cały zasób przeniesiono do Wesołej k. Warszawy (mieściła się tam Oficerska Szkoła Informacji, później przygotowano baraki na akta). Rozkazem MON nr 0221/org. z dnia roku sformowano Archiwum Wojska Polskiego z miejscem formowania i postoju w Wesołej oraz podporządkowaniem szefowi GZI 18. Archiwum w Wesołej było aż do 11 CAW, IV.501.1/A.141, k W 1945 roku było ich sześć, w 1946 siedem; w 1946 roku rozformowano oddział informacji przy DOW VI, w 1949 roku okręgowe zarządy informacji nr 3 i 7, w 1953 roku nr Rozkaz MON nr 0132/org. z roku CAW, IV.501.1/A.172, k CAW, IV.501.1/A.141, k Tamże, k CAW, spis 1545/73/36, k CAW, spis 1780/90/289, k CAW, spis 1545/73/36, k CAW, IV.501.1/A.174, k. 54.

5 1951 roku jedynym, centralnym archiwum Wojska Polskiego 19, zostało rozformowane rozkazem MON nr 0038 z roku 20. Zarządowi Informacji podległ również sformowany rozkazem NDWP nr 85/org. z dnia roku zgodnie z pkt. 3 Dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia roku obóz dla internowanych w Skrobowie k. Lubartowa 21. Główny Zarząd Informacji podlegał kolejno Naczelnemu Dowódcy WP, I Wiceministrowi ON i Ministrowi ON. Obowiązki szefa GZI pełnili kolejno: płk Piotr Kożuszko, płk Jan Rutkowski, płk Stefan Kuhl, płk Dymitr Wozniesienski, płk Karol Bąkowski i płk Aleksander Kokoszyn (ten ostatni od roku do roku jako szef WSW) 22. Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia roku rozwiązano Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, a jego kompetencje przejęły organa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 23. Na mocy zarządzenia nr 347 Prezesa Rady Ministrów z dnia roku włączono wojskowe organy bezpieczeństwa do Ministerstw: Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych. Zakres działania wojskowych organów bezpieczeństwa mieli ustalić ministrowie Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych 24. Na podstawie rozkaz MON nr 01/MON z dnia roku rozformowano Główny Zarząd Informacji (oraz jego zarządy, oddziały, wydziały i sekcje przy poszczególnych okręgach, instytucjach, związkach taktycznych i jednostkach), a w jego miejsce sformowano Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz zarządy, oddziały i wydziały WSW 25. Zachowane archiwalia GZI w zasadzie odzwierciedlają wszystkie kierunki działalności organów informacji w Polsce począwszy od roku 1943, aż do przekształcenia ich w wojskową służbę wewnętrzną. Najstarsze akta dotyczące wypadki nadzwyczajnych zostały wytworzone w latach przez Oddział Informacji I Korpusu Sił Zbrojnych w ZSRR, na 19 Dnia roku sformowano CAW podległe szefowi Oddziału XI Sztabu Gen. WP. Od tego dnia Archiwum Wojska Polskiego w Wesołej zostało przemianowane na Archiwum GZI. 20 CAW, spis 1545/73/40, k CAW, spis 1778/90/1, k. 1; IV , k Ustalono na podstawie akt kancelaryjnych GZI i zachowanych teczek personalnych. 23 Rozkaz MSW nr 3/56 z roku. CAW, spis 1780/90/48, k CAW, spis 1780/90/47, k CAW, spis 1545/73/76, k. 33.

6 bazie którego sformowano GZI. Wszystkie komórki organizacyjne GZI znajdują odzwierciedlenie w aktach i w tej kolejności zostają omówione. W pierwszej z nich kierownictwie znajdują się przede wszystkim rozkazy, dyrektywy i zarządzenia szefa GZI dotyczące całokształtu pracy organów informacji. I tak są tu rozkazy personalne, dyscyplinarne, dzienne oraz dotyczące spraw organizacyjnych, prowadzenia pracy agenturalno-operacyjnej, szkolenia, prowadzenia dokumentacji, kontroli i rozpracowywania osób podejrzanych. Na uwagę zasługują także zarządzenia szefa GZI dotyczące bieżącej pracy organów informacji: werbowania tzw. agentury, organizacji i pracy rezydentur, współpracy z organami bezpieczeństwa publicznego, personalne, dyscyplinarne, dzienne oraz dotyczące spraw organizacyjnych, prowadzenia pracy agenturalno-operacyjnej, szkolenia prowadzenia dokumentacji, kontroli i rozpracowania osób podejrzanych. W zespole znajdują się także dyrektywy dotyczące bieżącej działalności, szkolenia, pracy aresztów wewnętrznych, rozpracowywania żołnierzy powracających z Zachodu, kleru kandydatów do Akademii Sztabu Generalnego i poborowych oraz prowadzenia przesłuchań i utrzymania tajnych współpracowników. Wśród akt kierownictwa jest także uchwała Rady Ministrów z roku o włączeniu wojskowych organów bezpieczeństwa do Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego oraz rozkaz o rozwiązaniu Komitetu, a także wykazy dyslokacyjne organów informacji, instrukcje i schematy organizacyjne służby informacji, notatki dotyczące metod prowadzenia śledztw oraz współdziałania z kontrwywiadem Armii Radzieckiej. Na uwagę zasługują również materiały innego typu, takie jak uchwała Prezydium Rządu w sprawie organizacji i działalności Wojskowego Korpusu Górniczego, dokumentacja dotycząca likwidacji bandy Ognia (Józefa Kurasia) na Podhalu, stenogram z przesłuchania gen. bryg. Władysława Komara, imienny wykaz jeńców niemieckich zatrudnionych w GZI, materiały dotyczące referendum oraz analizy aresztowań i dezercji w WP. Wśród akt kierownictwa znajdują się dokumenty wykraczające poza okres istnienia GZI, jak np.. sprawozdanie z pracy Wojskowej Służby Informacyjnej w latach Wśród zachowanych dokumentów Oddziału Organizacyjnego o bardzo zróżnicowanym charakterze, znalazły się m.in. akta komórki inspekcji obrazujące metody kontroli organów informacji, liczne sprawozdania z pracy

7 kontrwywiadowczej, ustawa o Zarządzie Informacji i rozkaz o etacie, a także materiały dotyczące przestępstw i nadużyć dokonywanych przez pracowników organów informacji protokoły z odpraw. Inny rodzaj dokumentów w tej komórce to protokoły zdawczo-odbiorcze obowiązków szefa GZI, statuty oddziałów sekcji GZI, księga ewidencji szeregowych GZI oraz skorowidze. rejestry rozkazów i zarządzeń wydanych przez szefa GZI w latach Dość jednorodny materiał znajduje się w aktach Zarządu I. Przeważają tu plany i sprawozdania z pracy agenturalno-operacyjnej, a wśród nich m.in. informacje o nastrojach w związku z procesem Tatara, Utnika i Nowickiego (TUN). Bardzo zróżnicowany i bogaty materiał aktowy zachował się w archiwaliach Zarządu II. Większość dokumentów odzwierciedla pracę organów informacji, która w tym czasie polegała m.in. na rozpracowaniu działalności partii politycznych w wojsku, obserwacji osób podejrzanych najczęściej o szpiegostwo, czy to w okresie wojny czy po wojnie. Wielu z zachowanych dokumentów zarówno wytworzonych na szczeblu centralnym jak w okręgowych zarządach informacji, dotyczy bezpośrednio prowadzenia pracy agenturalno-operacyjnej: wprowadzenia agentów do jednostek wojskowych planów rozpracowań, dekonspiracji agentów. Gros materiału to akta sprawozdawcze z jednostek podległych. Na uwagę zasługują także meldunki specjalne o walkach i likwidacji różnych oddziałów zbrojnych; materiały dotyczące rozpracowywania b. członków Polskiej Armii Ludowej, b. więźniów oflagów, oficerów narodowości żydowskiej, oficerów-członków i sympatyków PPS, Ukraińców, b. oficerów Oddziału II Sztabu Generalnego WP sprzed 1939 roku oraz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Wśród wielu meldunków napływających do GZI znajdują się także, które dotyczą oddźwięku wśród żołnierzy na różne wydarzenia w kraju i za granicą m.in. na proces TUN, śmierć Stalina czy wypadki poznańskie w 1956 roku. Bardzo licznie w tej komórce występują meldunki o wypadkach nadzwyczajnych w WP oraz wykazy osób będących obiektem zainteresowania informacji wojskowej. W tej grupie akt są również dokumenty w zasadzie nie związane bezpośrednio z zakresem zadań tego zarządu np.: wykazy więźniów więzienia karno-śledczego Warszawa Praga ze stycznia 1945 roku, plan sytuacyjny wału kazuńskiego, raporty kpt. J. Wójcika z uczestnictwa w Komisji do Badania

8 Zbrodni Niemieckich. Bardzo jednolity materiał aktowy należy do Zarządu III, który istniał do końca 1953 roku. Są to przede wszystkim sprawozdania, meldunki i informacje dotyczące aresztowań dokonywanych przez organa informacji, nastrojów wśród żołnierzy, a także szczegółowe meldunki o wypadkach nadzwyczajnych za 1952 rok. Akta Zarządu IV Śledczego to przede wszystkim analizy spraw śledczych oraz akta kontroli pracy jednostek podległych w zakresie aresztować i prowadzenia śledztw. Znajdują się tu także zarządzenia i instrukcje dotyczące prowadzenia śledztwa, przeprowadzania aresztowań, metod pracy śledczej, prowadzenia dokumentacji oraz zakresy obowiązków personelu śledczego, plany przedsięwzięć operacyjnych szczeblu centralnego i podległych jednostek, plany szkolenia oficerów śledczych. Wśród pozostałych materiałów znajdują się m.in. zobowiązania, do współpracy z organami informacji, informacje do ministra ON dotyczące aresztowań b. członków Armii Krajowej. Licznie zachowała się dokumentacja ewidencyjna spraw śledczych prowadzonych przez GZI i okręgowe zarządy informacji, księgi więzienia GZI, księgi ewidencyjne osób aresztowanych. Akta oddziału V to plany i sprawozdania z pracy operacyjnej tegoż oddziału oraz wydziałów V okręgowych zarządów informacji. Archiwalia Oddziału VII są bardzo zróżnicowane ze względu na szeroki zakres działania komórki. Oddział VII czyli wcześniejsze Biuro Studiów zorganizowano w celu koordynacji pracy poszczególnych oddziałów, gromadzenia wiadomości i opracowań, prowadzenia sprawozdawczości i studiów nad aktualnymi zagadnieniami z różnych dziedzin, projektowania programów szkolenia specjalnego pracowników. Zgromadzono tutaj przede wszystkim różnego rodzaju sprawozdania i meldunki: z pracy agenturalno-operacyjnej w jednostkach WP, o stanie moralnopolitycznym żołnierzy, o stanie sieci agenturalnej, z pracy GZI, ze szkolenia fachowego i ogólnego w WP, o nastrojach, wypowiedziach i rekcjach żołnierzy na wydarzenia polityczne w kraju i za granicą. Inne materiały archiwalne zasługują na uwagę to dziewięć tomów zawierających charakterystyki oficerów, na których zgromadzono materiały kompromitujące; wykazy imienne: b. członków AK służących w WP, oficerów przedwojennych powołanych do WP; komunikaty o wypadkach

9 nadzwyczajnych; wykazy stanu sieci agenturalnej; dziennik rejestracji kart daktyloskopijnych; centralny rejestr akt rozpracowania pojedynczego; zestawienia wyników głosowania do Sejmu Ustawodawczego. Wśród akt Oddziału VII znajdują się także dokumenty śledztwa w sprawie śmierci gen. Karola Świerczewskiego, materiały organizacyjne Ukraińskiej Powstańczej Armii, dokumentacja śledztwa w sprawie płk. Antoniego Tarnawy-Petrykowskiego, dokumenty Referatu Wojskowego PPS dzielnicy Warszawa-Targówek, dokumenty Kursów Handlowych Żeńskich w Warszawie z lat Wśród akt oddziału kadr oprócz typowych dokumentów personalnych rozkazów, projektów obsady etatowej, korespondencja znajduje się alfabetyczny wykaz oficerów radzieckich służących w organach informacji WP. Uzupełnieniem powyższych archiwaliów są akta wydziału finansów (listy płac za lata i wykazy depozytów odebranych osobom aresztowanym w latach ), akta oddziału zaopatrzenia (głównie dokumentacja techniczna budynków należących do GZI w Wesołej pod Warszawą) oraz akta archiwum GZI. Zachowało się również 25 jednostek archiwalnych z działalności obozu GZI dla internowanych w Skrobowie k. Lubartowa. Znajdują się tam m.in.: zarządzenie NDWP dotyczące utworzenia obozów dla internowanych, plan internowania oficerów i podoficerów WP b. członków AK, dokumentacja dotycząca ucieczki 48 więźniów z tego obozu, wykazy imienne internowanych i obsługi obozowej oraz szkic obozu. Zachowały się również nieliczne akta okręgowych zarządów informacji. Dokumentacja wytworzona na szczeblach zarządów jest w zasadzie odbiciem tej z GZI. I tak należą do niej: rozkazy i zarządzenia szefów zarządów, plany i sprawozdania z pracy agenturalno-operacyjnej i śledczej, informacje o osobach prowadzących wrogą działalność, protokoły przesłuchań, wykazy i księgi ewidencyjne aresztowanych oraz ewidencje prowadzonych spraw śledczych. Podobną dokumentację zgromadzono w aktach Zarządu Informacji Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza. Do zespołu akt GZI należą także akta Oficerskiej Szkoły Informacji (głównie rozkazy dzienne, personalne, naznaczeniowe, wykazy ewidencyjne podchorążych i słuchaczy, listy płacy), 6 Samodzielnego Batalionu Informacyjnego, oddziałów informacji: GO Wisła,

10 Dowództwa II Korpusu Piechoty, 11 DP, 7 DP, 3 DP, 13 Brygady Artylerii Ciężkiej; wydziałów informacji WAT, Garnizonu Warszawa, 88 PAL; sekcji informacji Oficerskiej Szkoły Samochodowej, Wyższej Szkoły Piechoty. Akta GZI trafiły do CAW w latach z Archiwum Wojskowej Służby Wewnętrznej i Archiwum Zarządu II Sztabu Generalnego. Należy przypuszczać, że była to tylko część dokumentacji wytworzonej w GZI i jego podległych komórkach. Zewnętrzny wygląd teczek i pojedynczych dokumentów wskazuje na to, że przed przekazaniem ich do CAW zostały skrupulatnie przejrzane, wyjęto niektóre dokumenty, dokładnie skreślono wiele nazwisk i przenumerowano od nowa karty. Mimo to, akta, które trafiły do CAW, jeszcze przed zakończeniem opracowania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem badaczy, zostały wykorzystywane do wielu ciekawych publikacji i w dalszym ciągu służą do odsłaniania tajemnic epoki stalinowskiej w Polsce.

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Rozalia Markowska MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Po wyzwoleniu ziem polskich powstała konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949. 1. Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949. 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Konieczność powołania Gabinetu Ministra Obrony Narodowej pojawiła się na tym etapie organizacyjnego rozwoju MON,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wawrzyński AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939 1. Uwagi wstępne Materiały źródłowe dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia w Wojsku Polskim

Bardziej szczegółowo

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP RODZAJE LICEÓW WOJSKOWYCH 1) WOJSKOWE LICUM MUZYCZNE w GDAŃSKU 1960-2005 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Kultury i Sztuki z 17.07.1984 w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Do organizacji szkół wojskowych i szkolenia wojska oraz kadr wojskowych przystąpiono

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Andrzej Wrona ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Początek rozwoju organizacyjnego Departamentu Kawalerii MSWojsk. datuje się od 22 sierpnia 1921 roku. Wówczas

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Istniejące w latach 1918 1939 szkoły wojskowe lotnicze, obrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne Tadeusz Wawrzyński AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939 1. Sprawy organizacyjne Formowanie pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej odbywało się w latach 1918 1922 i było procesem

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY

ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY Katarzyna Ciemięga ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY Archiwa jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2013r. Poz. 268. DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, dnia 22 października 2013r. Poz. 268. DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Warszawa, dnia 22 października 203r. Poz. 268 DECYZJA Nr 302/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 października 203 r. w sprawie dostosowania zaszeregowania do stopni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1184 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 W okresie międzywojennym władze wojskowe niejednokrotnie zajmowały się problemem szkolnictwa. Poszczególne rodzaje broni

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014)

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014) ppłk dr Mirosław Pakuła ZMIANY ORGANIZACYJNE ZEGRZYŃSKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA KADR ŁĄCZNOŚCI (1919-2014) Polskie wojska łączności powstały w czasie I wojny światowej. Podczas wojny szkolenie łącznościowców

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r.

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r. Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 282 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Leszek Kordula FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Zarys historyczny Po zakończeniu działań wojennych 1945 r. archiwistyka wojskowa po raz kolejny stanęła przed zadaniem zgromadzenia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sąd Okregowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Okregowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Bydgoszcz, dnia, 2 listopada 2010 roku Egz. nr Sąd Okregowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Aleja Solidarności 127. 00-898 Warszawa. Powód : Wacław Wenecki zam. 85-432 Bydgoszcz ul. Kormoranów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W O J S K O W A K O M E N D A U Z U P E L N I E Ń W B Y D G O S Z C Z Y WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE ROK ADADEMICKI 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Nr 19 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 października 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1267 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r.

Nr 19 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 października 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1267 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1267 URZĘDOWY Warszawa, dnia 30 października 2008 r. Nr 19 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 249 Nr 28/MON z dnia 30 września 2008 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej OPRACOWAŁ kpt. mgr inż. Ireneusz WILIŃSKI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921. Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. MF 9579 5 spisy imienne obozu w Oświęcimiu

WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921. Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. MF 9579 5 spisy imienne obozu w Oświęcimiu WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921 Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. 1. Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej 1919-1920 MF 9575 1 raporty 2. Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej 1919 MF

Bardziej szczegółowo

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej

Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej ppłk dr Mirosław Pakuła Sprzęt radiotelegraficzny (radiowy) sił lądowych w okresie II Rzeczypospolitej 1. Wstęp Po odzyskaniu niepodległości, organizująca się polska radiotelegrafia wojskowa otrzymała

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa Na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Nr 3 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 lutego 2007 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 3. TREŚĆ: Poz.

Nr 3 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 lutego 2007 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 3. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 333 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 30 Nr 4/MON z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Muzeum

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym

Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XXXVIII 2006, 4 PL ISSN 0419-8824 Piotr Sykut Toruń Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 192 Biuro Skarg i Wniosków DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚLEDZTW PROWADZONYCH PRZEZ PROKURATURY WOJSKOWE ŚLEDZTWA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z RAPORTEM

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚLEDZTW PROWADZONYCH PRZEZ PROKURATURY WOJSKOWE ŚLEDZTWA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z RAPORTEM INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚLEDZTW PROWADZONYCH PRZEZ PROKURATURY WOJSKOWE W dniu 18 lutego 2010 r. Naczelny Prokurator Wojskowy gen. bryg. Krzysztof PARULSKI poinformował Sejm RP (odpowiedź na pytanie nr 559

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 179 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 209 12289 Poz. 1246 1246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Pełnomocnik d/s Jakości. Ewa Wójtowicz.

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Pełnomocnik d/s Jakości. Ewa Wójtowicz. Opracował: Dariusz Brzozowski SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdziła: Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor Henryk Szych Data: Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Władze garnizonowe w Łodzi w latach 1945 1949

Władze garnizonowe w Łodzi w latach 1945 1949 A CTA UN I V E R S I T A T I S LO D Z I E N S I S FOLIA HISTORICA 90, 2013 WITOLD JARNO (UNIWERSYTET ŁÓDZKI) Władze garnizonowe w Łodzi w latach 1945 1949 Garnizon łódzki w pierwszych latach po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418 Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1418 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6. ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 299 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art. 57 ustawy

Bardziej szczegółowo

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 14 (2013)

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 14 (2013) Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. 14 (2013) Witold Jarno (Instytut Historii UŁ, Łódź) Organizacja i działalność wojskowej słuŝby zdrowia i weterynaryjnej w Łódzkim Okręgu Wojskowym w latach 1945-1946

Bardziej szczegółowo

www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI

www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI www.wojsko-polskie.pl www.mon.gov.pl SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI SZEREGOWI ZAWODOWI SIŁA CHARAKTERU MOC MOŻLIWOŚCI PORADNIK DLA KANDYDATÓW DLA KOGO ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA? Zawodową

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r. Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu Archiwum Państwowe w Poznaniu Szanowna Pani Wójt, Archiwum Państwowe w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 3 lipca 2012 r. Michał Piechowicz - archiwista Archiwum Państwowego w Poznaniu działając na

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

AKTA ODDZIAŁÓW PIECHOTY 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne

AKTA ODDZIAŁÓW PIECHOTY 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne Tadeusz Wawrzyński AKTA ODDZIAŁÓW PIECHOTY 1918 1939 1. Sprawy organizacyjne Organizowanie oddziałów piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej było procesem długim i dość skomplikowanym. Pierwsze pułki

Bardziej szczegółowo