MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY"

Transkrypt

1 Alina Miętek MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY Jedną z zasadniczych funkcji sądownictwa wojskowego jest oddziaływanie na żołnierzy w zakresie moralno-wychowawczym, poprzez właściwe orzecznictwo. Dyscyplina i ład wojskowy zależą w dużej mierze od dobrze zorganizowanego i skutecznie działającego, wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Z chwilą przystąpienia do formowania polskich jednostek wojskowych na terenie Związku Radzieckiego, zrodziła się potrzeba zorganizowania sądownictwa wojskowego. W momencie formowania Wojskowego Sądu Polowego 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w Obozie Sieleckim było niewielu odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, zwłaszcza audytorów. Dawał się we znaki brak polskich kodeksów i ustaw, a także przepisów, dotyczących prowadzenia kancelarii sądowej 1. Organizując pierwsze sądy wojskowe, oparto ich ustrój o zasady, zawarte w dekrecie z roku 1936, w części dotyczącej ustroju sądów wojskowych na okres wojny 2. Tam należy szukać źródeł i inspiracji powstania, w pierwszym okresie, instytucji zwierzchnika sądowo-karnego (w osobie naczelnego 1 Zagadnieniem tym szczegółowo zajmuje się A. T a r n o w s k i, Geneza nowego polskiego ustawodawstwa wojskowego, Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 1, 1945, s Por. również Z. S k o c z e k, Organizacja pracy w sądach i prokuraturach wojskowych, Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 1 2, 1948, s Problem ten obszernie omawia J. M u s z y ń s k i, Zasady ustrojowe sądownictwa wojskowego i prokuratury wojskowej w Polsce Ludowej, Warszawa 1964.

2 dowódcy) 3 organu nadrzędnego w stosunku do wszystkich sądów wojskowych oraz jego szerokich uprawnień (funkcje w zakresie ścigania karnego, prawo łaski, prawo mianowania szefów sądów wojskowych i sędziów wojskowych). W wymienionym dekrecie ma swój rodowód instytucja sądu polowego, rozpatrującego wyłącznie sprawy karne żołnierzy. W oparciu o zasady zawarte w dekrecie został sformowany Wojskowy Sąd Polowy 1 KPSZ oraz wojskowe sądy polowe 1 i 2 dywizji piechoty 4. W formie znowelizowanych przepisów, zasady te zostały opracowane i wprowadzone w życie, jako kodeks postępowania karnego Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR w listopadzie 1943 roku. Czynnikiem nowym było ograniczenie roli zwierzchnika sądowo-karnego do funkcji zwierzchnika sądowego (bez prawa ścigania karnego). Równocześnie powołano do życia sąd polowy Polskich Sił Zbrojnych, podległy nadzorowi zwierzchnika sądowego, który z kolei sprawować miał władzę zwierzchnią nad pozostałymi sądami dywizji i korpusów. Funkcja sądu polowego Polskich Sił Zbrojnych została poruczona początkowo Wojskowemu Sądowi Polowemu 1 KPSZ w ZSRR, a następnie Wojskowemu Sądowi 1 Armii Polskiej w ZSRR. Zwierzchnikiem sądowym pozostawał naczelny dowódca; on też powoływał do życia sądy i określał ich właściwości. Na mocy tej zasady dowódca 1 AP w ZSRR polecił sformowanie wojskowych sądów polowych 3 i 4 dywizji piechoty 5. W związku z dalszym, szybkim rozwojem polskich formacji wojskowych, a zwłaszcza z chwilą reorganizacji 1 KPSZ 6, kodeks powyższy przestał być wystarczający. W maju 1944 roku ogłoszono nowy kodeks wojskowego postępowania 3 Funkcję naczelnego dowódcy całości Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR pełnił wówczas dowódca 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki gen. Zygmunt Berling. 4 Wojskowy Sąd Polowy 1 DP sformowany był wg etatu 04/500. Por. CAW, Kolekcja etatów, t 58, k. 1 i 6. Wojskowe Sądy Polowe 1 KPSZ w ZSRR i 2 DP sformowano na podstawie rozkazu organizacyjnego 1 KPSZ w ZSRR nr 1 z dnia r. według etatów 04/640 i 04/500 (III-4-825, k. 13 i 18). 5 Wojskowy Sąd Polowy 3 DP sformowany został rozkazem organizacyjnym nr 95 dowódcy 1 KPSZ w ZSRR z dnia r. wg etatu 04/500 (III-3-99, k. 47), zaś Wojskowy Sąd Polowy 4 DP na podstawie rozkazu dowódcy 1 Armii Polskiej w ZSRR nr 01 z dnia r. wg etatu 04/500 (III-4-92, k. 1 6). 6 Rozkazem dowódcy 1 Armii Polskiej w ZSRR nr 04/KG z dnia r. korpus przeformowano na 1 Armię Polską w ZSRR. Por. Organizacja i działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latach , t. 1, Warszawa 1958, s. 31.

3 karnego i projekt prawa o ustroju sądów i prokuratur wojskowych 7. Projekt ten przewidywał sformowanie w najbliższej przyszłości Wydziału Sądownictwa Wojennego przy Naczelnym Dowództwie, Najwyższego Sądu Wojskowego oraz wojskowych sądów garnizonowych. Jeszcze przed powstaniem tych organów, niektóre funkcje Wydziału Sądownictwa Wojennego (kierowanie sprawami prawnymi i organizacyjno-administracyjnymi wymiaru sprawiedliwości), przejąć miał Samodzielny Oddział Służby Sprawiedliwości przy Głównym Sztabie Formowania AP w ZSRR. Oddziałowi wyznaczono też rolę komórki personalno-szkoleniowej (dobieranie i szkolenie oficerskiej kadry służby sprawiedliwości, prowadzenie ewidencji oraz wydzielonego archiwum) 8. W tym okresie zaszły doniosłe zmiany w strukturze organizacyjnej wojska, co nie pozostało bez wpływu na dalsze losy sądownictwa. Na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1944 roku, nastąpiło zjednoczenie Armii Polskiej, zorganizowanej w ZSRR z Armią Ludową pod wspólną nazwą Wojsko Polskie; powołano też Naczelne Dowództwo WP 9. W sierpniu 1944 roku uległ likwidacji Główny Sztab Formowania Armii Polskiej w ZSRR 10. Organizacja Oddziału Służby Sprawiedliwości została wówczas wstrzymana, a jego funkcje przeszły na nowo sformowany Wydział Sądownictwa Wojennego przy Naczelnym Dowództwie 11. W lipcu i sierpniu tegoż roku rozpoczęły swą działalność wojskowe sądy polowe 5 i 6 dywizji piechoty oraz Wojskowy Sąd Polowy 1 korpusu pancernego. W sierpniu i wrześniu naczelny szef Wydziału Sądownictwa Wojennego zorganizował Najwyższy Sąd Wojskowy w siedzibie Naczelnego Dowództwa 12, Wojskowy Sąd 2 7 O prokuraturach wojskowych patrz: A. M i ę t e k, Materiały źródłowe obrazujące działalność prokuratur wojskowych ludowego Wojska Polskiego w okresie wojny , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 2, 1970, s Por. Instrukcja o organizacji i zakresie działalności Głównego Sztabu Formowania, zatwierdzona przez dowódcę i Radę Wojenną 1 armii z czerwca 1944 r.; etat 02/4l6. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Rozkaz NDWP nr 3 z dnia r. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Por. rozkaz NDWP nr 15 z dnia r., etat 02/416. Tamże, s Strukturę wewnętrzną i reorganizację Wydziału określił rozkaz NDWP nr 72/org. z dnia r., etat J 1/6 (III-1-303, k. 165). Etat 02/416 został unieważniony rozkazem NDWP nr 130 z dnia r. (III-1-300, k. 225). Rozformowanie nastąpiło na podstawie rozkazu NDWP nr 0185/org. z dnia r. (III , k. 19). 12 Rozkaz NDWP nr 15 z dnia r. powołuje do życia Najwyższy Sąd Wojskowy wg etatu nr OSW/8, Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie wg etatu OSW/11 (III-1-303, k. 38). Kompetencje Najwyższego Sądu Wojskowego bliżej określił rozkaz NDWP nr 29 z dnia r. (III-1-303, k. 50).

4 armii, wojskowe sądy garnizonowe w Lublinie i w Białymstoku oraz wojskowe sądy polowe 7, 8 i 9 dywizji piechoty 13. Właściwości i ustrój tych sądów zostały określone przez dekret PKWN z dnia 23 września 1944 roku 14. Dalsza rozbudowa sądownictwa wojskowego nastąpiła w oparciu o dekret PKWN z dnia 4 listopada 1944 roku O militaryzacji Polskich Kolei Państwowych. Na mocy tego dekretu powołano do życia Wojskowy Sąd PKP. 15 Do lutego 1945 roku zostały zorganizowane ponadto: Wojskowy Sąd 2 dywizji piechoty. Wojskowy Sąd Polowy 10 dywizji piechoty, wojskowe sądy garnizonowe w Rzeszowie, Przemyślu i Chełmie 16 oraz Wojskowy Sąd Garnizonu Warszawskiego 17. Następnym etapem w organizowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości, wynikłym z założeń dekretu z dnia 23 września 1944 roku, było powołanie do życia wojskowych sądów okręgowych. Do ich formowania przystąpiono pod koniec wojny, w ślad za organizującymi się okręgami wojskowymi 18. Rozwój instytucji wymiaru sprawiedliwości i zmiany organizacyjne wywarły poważny wpływ na potrzebę opracowania ujednoliconych norm karnych w ustawodawstwie wojskowym. Pierwszym osiągnięciem w tej dziedzinie był kodeks Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR z 1943 roku, następnym projekt wojskowego kodeksu karnego. Ukoronowanie prac kodyfikacyjnych stanowił Kodeks Karny Wojska Polskiego Rozkazem NDWP nr 28 z dnia r. sformowano: Wojskowy Sąd 2 armii wg etatu OSW/9, Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku etat OSW/11, wojskowe sądy polowe 7, 8 i 9 DP etat OSW/10 (III-1-303, k. 49). 14 Patrz: Prawo o ustroju sądów wojskowych i prokuratury wojskowej, Dziennik Ustaw RP nr 6, poz. 29. Prawo to wprowadzone zostało w życie rozkazem naczelnego dowódcy z dnia r. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s DzURP nr 11, poz. 55. Sąd PKP sformowano na podstawie rozkazu NDWP nr 72/org. z dnia r. wg etatu nr J 1/8, (III-703-3, k. 3), a rozformowano rozkazem MON nr 0165/org. z dnia r. (Protokół nr 101/65/9, k. 277). Właściwości tego sądu określił rozkaz NDWP nr 130 z dnia r. Por. CAW, III-1-300, k Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie sformowano rozkazem NDWP nr 60-A/org. z dnia r. (III , k. 198); wojskowe sądy garnizonowe w Chełmie i Przemyślu rozkazem NDWP nr 2 z dnia r. wg etatu J 1/7 (III , k. 2); Wojskowy Sąd 10 DP rozkazem NDWP nr 47 z dnia r. wg etatu OSW/10 (III-1-300, k. 117). 17 Wojskowy Sąd Garnizonu Warszawskiego zorganizowany na podstawie rozkazu NDWP nr 71/org. z dnia r. wg etatu nr OSW/I 1/7 (III-1-303, k. 164). Por. też: meldunek naczelnego szefa Wydziału Sądownictwa Wojennego z dnia r. (III , k. 21), rozkaz NDWP nr 096/org. z dnia r. (III , k. 39) oraz wykaz sądów wojskowych na dzień r. (Protokół nr 929/63, t. 259, k. 1). 18 Wojskowe sądy okręgowe powołane do życia rozkazem NDWP nr 33 z dnia r. (III , k. 101). 19 Kodeks PSZ w ZSRR wkrótce okazał się nie wystarczający. Również charakter tymczasowy posiadało zalecenie Krajowej Rady Narodowej odnośnie stosowania w wojskowym orzecznictwie sądowym

5 * * * Opracowane w Centralnym Archiwum Wojskowym zespoły akt sądownictwa wojskowego z lat obejmują 340 jednostek archiwalnych. Najpełniej zachowały się akta Najwyższego Sądu Wojskowego, następnie Wydziału Sądownictwa Wojennego i Wojskowego Sądu 2 armii WP. Zespoły akt wojskowych sądów dywizyjnych mają charakter szczątkowy (od 20 do 4 jednostek archiwalnych). W podobnym stanie zachowały się zespoły akt wojskowych sądów garnizonowych w Białymstoku, Chełmie, Lublinie, Przemyślu i Rzeszowie. Dość skromną spuściznę aktową pozostawił Wojskowy Sąd Polskich Kolei Państwowych. * Wśród zawartości aktowej, opracowanych zespołów sądów wojskowych, przeważają archiwalia pochodzące z roku Tylko nieznaczna ich część pozwala na odtworzenie początków formowania i działalności wojskowych sądów na terenie Związku Radzieckiego w roku Źródeł do tego okresu poszukiwać należy w zespołach dowództw jednostek macierzystych właściwych sądów. Przykładowo: akta dowództwa 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR lub 1 armii WP, a także akta odpowiednich prokuratur wojskowych stanowią często jedyną, a zarazem cenną bazę źródłową dla badacza interesującego się działalnością sądów przy odnośnych dowództwach. Archiwalia, dotyczące sądownictwa wojskowego LWP, najogólniej, pod względem merytorycznym, podzielić można na dwie zasadnicze grupy: 1 akta obrazujące sposoby rozwiązywania aktualnie zaistniałych problemów natury prawnej, 2 akta będące odbiciem konkretnej działalności sądów. kodeksu karnego wojskowego z 1932 r. Wspomniany projekt wojskowego kodeksu karnego, zgodnie z rozkazem dowódcy PSZ w ZSRR z dnia r., obowiązywać miał do odwołania. Por. CAW, III-4-164, k. 49. Wreszcie we wrześniu tegoż roku ogłoszony został dekretem KRN Kodeks Karny Wojska Polskiego (Dziennik Ustaw RP nr 16, poz. 27).

6 W pierwszej grupie znajdują się źródła odzwierciedlające procesy kodyfikacyjne, ustrojowe, politykę karną sądów i ich orzecznictwo. Są to okólniki, rozkazy, zarządzenia, projekty dekretów oraz korespondencja na wyższym szczeblu. Drugą grupę rozpatrując od strony formalnej reprezentują: meldunki, sprawozdania, postanowienia sądowe, protokoły oraz repertoria, skorowidze, wyroki i ich odpisy, różnorakie wykazy statystyczne i etaty. Okólniki wydawane przez Wydział Sądownictwa Wojennego i Najwyższy Sąd Wojskowy, a zachowane w CAW obejmują szeroki wachlarz zagadnień o charakterze prawnym 20. Omawiają one zarówno problemy ustawodawcze jak i proceduralne. Odzwierciedlają też stosowane zasady prawne, tryb postępowania z aktami sądowymi i dowodami rzeczowymi. Okólniki określają ponadto udział w rozprawach sądowych obrońców sądowych i ławników, system darowania i łagodzenia kar, sądzenia powołanych do pomocniczej służby wojskowej, uchylanie aresztu tymczasowego, jak również zaliczania aresztu tymczasowego na poczet kary. Występujące w poszczególnych zespołach rozkazy, dotyczące wymiaru sprawiedliwości, sygnowane są przez dowódców armii, korpusów i dywizji oraz przez naczelnego dowódcę WP i szefa Wydziału Sądownictwa Wojennego. Na szczególną uwagę zasługują rozkazy organizacyjne w sprawach formowania, reorganizacji i dyslokacji wojskowych sądów w czasie wojny 21. Stronę organizacyjną sądownictwa wojskowego określają również niektóre rozkazy dzienne dowódców (zwłaszcza z pierwszego okresu formowania sądów wojskowych). Wartość poznawczą mają też rozkazy personalne 22. Występują one również pod postacią rozkazów dziennych dowódców, a zawierają nazwiska mianowanych lub wyznaczonych obrońców sądowych i zatwierdzenie ich na stanowiskach Okólniki zachowały się w następujących zespołach akt jednostek LWP: III ; III , 105, 110 i 111; III i 153; III ; III do 100; III ; III i 36; III-433-3, 6 i 599; III- 434-l, 2 i 3; III-437-1, 2, i 3 oraz III-438-1, 2 i Rozkazy organizacyjne występują w licznych zespołach, a m.in.: III i 303; III-4-88, 92 i 949; III-5-526, 540, 547 do 549; III ; III i 100; III i 40; III , 57 i 58; III-434-2; III-435-1; III-436-1; III-437-1; III oraz III Rozkazy personalne korpusu służby sprawiedliwości rozsiane są po różnych zespołach: III-1-300; III-4-940; III ; III ; III do 30; III , 21, 44, 57; III , 15; III Rozkazy dotyczące spraw personalnych oficerów wydawane były przez NDWP, Wydział Sądownictwa Wojennego i Najwyższy Sąd Wojskowy. 23 Por. CAW, III-4-952; III-7-486, 547.

7 Badacza, zajmującego się problematyką sądownictwa wojskowego, zainteresować mogą tzw. specjalne rozkazy dowódców, które normują właściwości sądów, ich zadania, kompetencje sędziów i dowódców jednostek. Określają one też procedurę kancelaryjną, polecają prace kodyfikacyjne, wprowadzają prawa i kodeksy; ponadto omawiają nadzór sądowy, wyniki kontroli w podległych sądach wojskowych, sposób wykonywania postanowień sądu i sporządzania wyroków 24. Wśród tych archiwaliów na uwagę zasługują rozkazy nr 2 i 3 dowódcy 1 KPSZ w ZSRR z listopada i grudnia 1943 roku, które dotyczą delegowania prawa łaski na dowódcę 1 DP oraz właściwości wojskowych sądów polowych dywizji i Wojskowego Sądu Polowego 1 KPSZ w ZSRR 25. Rozkaz nr 2 wprowadza równocześnie w życie wojskowy kodeks postępowania karnego Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Ponadto zachował się rozkaz specjalny dowódcy 1 Armii Polskiej z dnia 26 lipca 1944 roku uprawniający prezesów sądów wojskowych do naznaczania i zwalniania ze stanowisk personelu technicznego w wojskowych sądach armijnych, korpusowych i dywizyjnych 26. Z innych tego typu przekazów źródłowych wymienić należy rozkaz NDWP z dnia 1 marca 1945 roku o uprawnieniach dowódców okręgów, odnośnie ułaskawienia 27. Proces kodyfikacji prawa wojskowego ukazują znajdujące się w zespołach archiwalnych projekty kodeksów i dekretów, jako materiały porównawcze 28. Analiza projektu kodeksu wojskowego postępowania karnego, projektu dekretu o ustroju wojskowych organów służby sprawiedliwości lub też dekretu o rozbudowie sądownictwa Polskich Kolei Państwowych ukazać może w nowym świetle drogę rozwojową naszego ustawodawstwa wojskowego. W rzędzie interesujących materiałów źródłowych znajduje się korespondencja 29. Z jej treści poznać można sposób rozstrzygania zasadniczych zagadnień natury prawnej i organizacyjnej, jak również sprawy etatowo-personalne. 24 Por. CAW, III-1-300; III i 17 oraz III i CAW, III-3-103, k. 2 i Rozkaz dowódcy 1 AP nr 0161 z dnia r. CAW, III-4-952, k Rozkaz NDWP nr 33 z dnia r. CAW, III , k Projekty dekretów i kodeksów zachowały się w następujących zespołach akt: III i 20 oraz III-433-2, 7 i Por. m.in.: III ; III i 176; III , 22 do 25; III-433-7, 9, 23, 25, 29; III i 9; III oraz III

8 Zainteresowany badacz znajdzie w niej odzwierciedlenie: ówczesnej polityki karnej, procedury sądowej, a także wątpliwości w tym zakresie poszczególnych sądów. Korespondencja ta ujawnia również stosunek władz do różnorakich problemów, poruszanych przez sądy w sprawozdaniach z ich działalności. Odsłania reakcję władz na uchybienia proceduralne i wydane wyroki. Szerokie odbicie znajdują w niej problemy i zamierzenia reorganizacyjne organów wymiaru sprawiedliwości. Wymieniona korespondencja, przez swą autentyczność i bezpośredniość, oddaje jak najpełniej atmosferę owych czasów. Zarządzenia wbrew pozorom nie stanowią nazbyt typowego materiału dla archiwaliów sądowych. Pojawiają się one jedynie sporadycznie, a dotyczą głównie spraw związanych z procedurą kancelaryjną i sprawozdawczością 30. W drugiej grupie omawianych materiałów źródłowych, mieszczących się w zespołach akt sądów LWP, do bardziej wartościowych należy zaliczyć meldunki i sprawozdania. Systematyczne meldunki i sprawozdania sądów wojskowych datują się od jesieni 1944 roku i wiążą się ściśle z nadzorczą funkcją Najwyższego Sądu Wojskowego i Wydziału Sądownictwa Wojennego. Meldunki stanowią głównie odbicie spraw organizacyjnych i dyslokacyjnych. Ukazują one również wyniki dokonanych kontroli w trybie nadzoru sądowego, w podległych sądach wojskowych. Sporadycznie występują meldunki o stanie bojowym i wypadkach nadzwyczajnych. Pojedyncze informują o stanie liczebnym oficerów korpusu służby sprawiedliwości 31. Sprawozdania z działalności ze względu na formę dzielą się na opisowe i statystyczne, miesięczne i dekadowe (sporadycznie roczne) 32. Sprawozdania opisowe z działalności sądów, na szczeblu armii, zawierają analizę ich czynności oraz dane statystyczne, dotyczące wpływu i wyniku rozpatrzonych spraw, jak też wymiaru kar. Analiza czynności sądu obejmuje między innymi charakterystykę sądzonych przestępstw i typowych spraw, omówienie nadzoru 30 Por. CAW, III i 305 oraz III Meldunki te występują w kilku zespołach. Por. m.in.: III-432-1, 2, 10, 12 i 127 do 172; III , 18, 24; III i 5; III-435-7; III oraz III Najliczniejsza grupa sprawozdań z działalności sądów w zespołach: III-5-533; III-7-717; III i 306; III ; III ; III ; III-432-3, 5, 8, 11, 13 i 15; III , 35 i 36; III-434-7; III oraz III i 12.

9 sądowego i pracy sądów honorowych. Znajduje odbicie w niej również praca polityczno-wychowawcza i wynik (koordynacji wszystkich czynności sądu 33. Sprawozdania opisowe z działalności na szczeblu sądu dywizyjnego mają charakter bardziej szczegółowy, w porównaniu z wyżej omówionymi. Wstęp zawiera opis sytuacyjny formacji macierzystej (dane dyslokacyjne, personalne i inne), a następnie obszerne omówienie stanu dyscypliny i poziomu przestępczości w wojsku. Odrębnej analizie poddana jest przestępczość oficerów i podoficerów. Również oddzielnie omówiona jest praktyka sądowa w stosowaniu kar, zarówno w odniesieniu do osób wojskowych jak i cywilnych. W sprawozdaniach poruszane są także sprawy współpracy z dowództwem, prokuraturą i czynnikami politycznymi oraz wyniki działalności polityczno-wychowawczej w jednostkach wojskowych. Ponadto omówiona jest praca nad podniesieniem kwalifikacji prawnych i wojskowych personelu sądowego. Fragment końcowy stanowi zwykle plan pracy sądu na najbliższy okres 34. Sprawozdania dekadowe z działalności określają jedynie aktualne miejsce postoju sądu oraz wykaz statystyczny rozpatrywanych spraw 35. Sprawozdania statystyczne podają stan ilościowy pociągniętych do odpowiedzialności oficerów, podoficerów, szeregowców i osób cywilnych wraz z kwalifikacją przestępstw. Oddzielne rubryki wyjaśniają rodzaj stosowanego wymiaru kar i sposobów ich wykonania. Wykaz zamyka ogólne zestawienie rozpatrywanych spraw 36. Charakterystyczne dla akt sądowych wykazy statystyczne biegu spraw dotyczą danych o ilości, terminie i sposobie załatwionych, wpływających lub pozostałych do załatwienia spraw według kwalifikacji przestępstw 37. Wykazy te są typowe dla roku sprawozdawczego Wcześniej w aktach nie są spotykane. To samo także da się powiedzieć o wykazach statystycznych skazanych 38. Na uwagę zasługują również 33 Por. CAW, III-435-5, k Tamże, k. 29 i nast. 35 Por. CAW, III , k Por. CAW, III , k Por. CAW, III , k. 20; III-432-6, 13, Por. CAW, III-432-l4, 15.

10 wykazy działających sądów z różnych okresów 39. Najliczniej zachowały się wykazy imienne pracowników etatowych i oficerów korpusu służby sprawiedliwości 40. Wymienić należy jeszcze postanowienia sądowe, które dotyczą głównie przedterminowych zwolnień od odbycia kary orzeczonej wyrokiem sądowym lub służby w oddziale karnym 41. Na szczególną uwagę zasługuje postanowienie Najwyższego Sądu Wojskowego, wydane na posiedzeniu niejawnym w Lublinie w dniu 2 listopada 1944 roku, za zgodą naczelnego dowódcy, uprawniające wojskowe sądy garnizonowe (do czasu uformowania się sądów okręgowych) do rozpatrywania spraw osób, podlegających w zasadzie orzecznictwu sądów powszechnych, a przekazanych sądom wojskowym na mocy ustaw szczególnych 42. Do rzędu materiałów typowych dla działalności sądów należy zaliczyć repertoria najwyższego wymiaru kar, nadzoru sądowego lub spraw przekazanych do archiwum wraz ze skorowidzami 43. Ponadto zachowały się różnorakie rejestry: wyroków, postanowień sądowych, kar warunkowo zawieszonych, dowodów rzeczowych 44. Wśród zawartości omawianych zespołów występują też wyroki sądowe i tytuły egzekucyjne. Z pozostałych archiwaliów wymienić można protokóły zdawczoodbiorcze akt, przy pomocy których częściowo można odtworzyć losy produkcji kancelaryjnej zespołów akt sądów wojskowych z lat wojny 45. * * * Sądy wojskowe LWP w okresie drugiej wojny światowej, stojąc na straży praworządności i wychowując żołnierza, przyczyniały się do podniesienia dyscypliny, karności, porządku i gospodarności w Siłach Zbrojnych. Wpływały pośrednio na 39 Por. CAW, III , i III Wykazy obsady personalnej zachowały się głównie w zespołach: III-5-1; III i 31; III ; III-434-2, 7, 14, 16 i 17; III oraz III Por. CAW, III i 714; III ; III oraz III Oryginał znajduje się w zespole akt Najwyższego Sądu Wojskowego (III-433-4, k. 3). 43 Repertoria występują w zespole akt Najwyższego Sądu Wojskowego (III , 47, 53, 54, 65, 66, 69 i 70). 44 Por. CAW, III ; III ; III ; III do 13; III oraz III , 14 i Występują one w zespołach akt: Wydziału Sądownictwa Wojennego (III-432-1), Najwyższego Sądu Wojskowego (III , 55 i 82) oraz Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie (III-438-8).

11 sprawność i zdolność bojową polskich formacji wojskowych. W momencie wkroczenia na ziemie polskie, pełniły również funkcje pierwszych sądów powszechnych, do czasu zorganizowania sądownictwa powszechnego. W pierwszym okresie po wojnie, sądy wojskowe wykonywały także zadania specjalne w walce o nowego człowieka i realizację nowych założeń ustrojowych. Dzieje sądownictwa wojskowego LWP nie zostały dotychczas w pełni opracowane. Zagadnieniem tym interesowano się dotąd jedynie marginesowo i to głównie w oparciu o źródła skodyfikowane lub własne wspomnienia. Dlatego wydało się właściwym zaprezentowanie odpowiednich akt, znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym, w celu ewentualnego zainicjowania badań w tym zakresie.

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROKURATUR WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROKURATUR WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY Alina Miętek MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROKURATUR WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY 1943 1945 Dnia 8 maja 1943 r. radio moskiewskie, a w ślad za nim Wolna Polska, organ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. UWAGI WSTĘPNE Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT 1944 1945 PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Stosunkowo liczną grupę aktową w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY 1943 1945 Spośród wszystkich rodzajów wojsk najpoważniejszą siłę bojową w ostatniej wojnie światowej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R.

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Czesław Tokarz WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym akta stanowią poważną bazę źródłową

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne Tadeusz Kowalczyk ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII 1944 1947 1. Problemy organizacyjne Druga wojna światowa była ostatnią, w której kawalerii używano na większą skalę, jako rodzaju broni. Niemal we wszystkich

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny Michał Klimecki MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH 1943 1945 1. Zarys organizacyjny W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywany jest materiał źródłowy do dziejów lotnictwa LWP w okresie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT Bożena Szmagaj SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT 1943 1945 Udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego był zjawiskiem powszechnym. W obozach koncentracyjnych kobiety wiodły walkę

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU 1943 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Sformowanie Armii Polskiej w ZSRR 1 wymagało stałego dopływu przeszkolonych, w możliwie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne Józef Milewski MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Latem 1944 roku, z chwilą wkroczenia 1 Armii Polskiej w ZSRR u boku Armii Czerwonej na ziemie polskie,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji; etaty z wykazami zmian. 1970-1989 2 Etaty z wykazami zmian;

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH Wincenty Romanowski ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH 1943 1945 W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH Jednym z ciekawszych zespołów akt ludowego Wojska Polskiego przechowywanym w Centralnym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ 1944 1945 Problem organizowania terenowego aparatu mobilizacji i uzupełnień LWP w okresie zbliżania się jednostek armii polskiej do własnego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne Henryk Fabijański CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT 1943 1945 1. Uwagi wstępne Równolegle z formowaniem związków taktycznych i operacyjnych ludowego Wojska Polskiego tworzono

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR

MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR Roman Leszek Polkowski MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR Pojęcie 1 Armia Polska w ZSRR, często niesłusznie utożsamiane z 1 Armią Wojska Polskiego, obejmowało wszystkie polskie jednostki,

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 19 CZERWCA 2001 R. ( WKN 13/01 )

WYROK Z DNIA 19 CZERWCA 2001 R. ( WKN 13/01 ) WYROK Z DNIA 19 CZERWCA 2001 R. ( WKN 13/01 ) Kodeks wojskowy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR z 1943 r. nie miał mocy obowiązującego prawa karnego, gdyż został wydany przez organ nie posiadający legitymacji

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zbigniew Rzeszótko CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 Dekretem z dnia 26 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekształciła Komisję

Bardziej szczegółowo

UWAGI NA TEMAT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW FORMOWANIA ARMII POLSKIEJ W ZSRR (kwiecień lipiec 1944)

UWAGI NA TEMAT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW FORMOWANIA ARMII POLSKIEJ W ZSRR (kwiecień lipiec 1944) Roman Leszek Polkowski UWAGI NA TEMAT MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO DZIEJÓW FORMOWANIA ARMII POLSKIEJ W ZSRR (kwiecień lipiec 1944) Omówienie źródeł archiwalnych poprzedzić należy kilkoma uwagami na temat literatury

Bardziej szczegółowo

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Zasada AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1920 1921 Zarys rozwoju organizacyjnego Departament I Broni Głównych Wojsk Taborowych powstał z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Rozkazy, zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji i zakresu działania; etat nr 58/046; wytyczne

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Wiesław Bernaś, Zdzisław Lisek UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Układ strukturalno-chronologiczno-rzeczowy akt przyjęty został w Centralnym Archiwum Wojskowym podczas opracowywania

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO POZNANIA ORGANIZACJI PW I WF W LUDOWYM WOJSKU POLSKIM W LATACH

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO POZNANIA ORGANIZACJI PW I WF W LUDOWYM WOJSKU POLSKIM W LATACH Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE DO POZNANIA ORGANIZACJI PW I WF W LUDOWYM WOJSKU POLSKIM W LATACH 1943 1945 Z chwilą przystąpienia do formowania pierwszych polskich jednostek wojskowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 209 12289 Poz. 1246 1246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ( ) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ( ) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Zbigniew Cieślikowski ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO (1944 1948) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM W dziejach Polski Ludowej lata 1944 1948 zajmują szczególną pozycję. W

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1184 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Dz.U.2004.150.1585 2006-10-31 zm. Dz.U.2006.187.1386 1 2011-10-11 zm. Dz.U.2011.209.1246 1 2014-02-11 zm. Dz.U.2014.127 1 2015-01-29 zm. Dz.U.2015.61 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4339 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PIERWSZEGO CAŁKOWITEGO ROZMINOWANIA TERYTORIUM POLSKI W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PIERWSZEGO CAŁKOWITEGO ROZMINOWANIA TERYTORIUM POLSKI W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Roman Leszek Polkowski MATERIAŁY DOTYCZĄCE PIERWSZEGO CAŁKOWITEGO ROZMINOWANIA TERYTORIUM POLSKI W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zagadnienie tak ważne dla odradzającej się Polski, jakim było

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.03.31 15:32:01 +02'00' 4339 Poz. 302 302 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Adam Gnieciak AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza gromadzi, opracowuje i udostępnia akta formacji, których działalność związana

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 192 Biuro Skarg i Wniosków DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Prokuratura 1 / 8 SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Rozalia Markowska MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Po wyzwoleniu ziem polskich powstała konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 2010 nr 45 poz. 265 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej z dnia 9 marca 2010 r. Na podstawie art. 16 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze (druk nr 1282).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze (druk nr 1282). SEJM SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 1424 V kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW ZWIĄZANYCH Z KOALICYJNYM PROGRAMEM RZĄDOWYM SOLIDARNE PAŃSTWO o rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

STAN ARCHIWALIÓW DOTYCZĄCYCH WALKI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM ZBROJNYM W LATACH

STAN ARCHIWALIÓW DOTYCZĄCYCH WALKI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM ZBROJNYM W LATACH Henryk Fabijański STAN ARCHIWALIÓW DOTYCZĄCYCH WALKI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM ZBROJNYM W LATACH 1944 1948 Przebieg walki o utrwalenie władzy ludowej w Polsce w pierwszych latach powojennych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. (druk nr 1169)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. (druk nr 1169) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 1169) USTAWA z dnia 17 grudnia 1997 r. O ZMIANIE USTAWY PRAWO O

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Dz.Urz.MON.05.14.107 2006.03.09 zm. Dz.Urz.MON.2006.2.10 1 2007.01.01 zm. Dz.Urz.MON.2007.5.58 1 2007.12.31 zm. Dz.Urz.MON.2007.25.259 1 2008.01.01 zm. Dz.Urz.MON.2007.25.259 1 ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA

Bardziej szczegółowo

SZTAB GENERALNY WP Zarys organizacyjny

SZTAB GENERALNY WP Zarys organizacyjny Wiesława Hiller SZTAB GENERALNY WP 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany w 1948 roku przez Sztab Generalny WP siedmioletni plan rozwoju wojska na lata 1949 1955, rozpoczął nowy etap w organizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Generalny Zarząd Zasobów Osobowych P1 107 ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego

MATERIAŁY I STUDIA. Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego MATERIAŁY I STUDIA Tomasz Matuszak (Warszawa) 9 Dywizja Piechoty w latach 1919-1939 w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego W zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego znajduje się wiele ciekawych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r.

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r. Gen. Zarz. Operacyjny 62 DECYZJA Nr 90/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie 1 pkt 13 lit. g)

Bardziej szczegółowo