JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne"

Transkrypt

1 Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu. Czytelnik miał możność zapoznać się z organizacją i zawartością aktową dziewięciu zapasowych pułków piechoty 1. Niniejsze omówienie dotyczy dalszych jedenastu jednostek zapasowych innych rodzajów wojsk z lat Zasadniczym celem formowanych już od lipca 1943 roku jednostek zapasowych było jak najszybsze przeszkolenie podoficerów i żołnierzy, stanowiących niezbędną bazę rezerw dla rozbudowy nowoorganizowanych jednostek bojowych i uzupełnienia oddziałów frontowych. W końcu kwietnia 1944 roku nastąpiło przegrupowanie jednostek Armii Polskiej z Żytomierza do Kiwerc, zaś w rejonie Sum powstał ośrodek formowania, celem którego było organizowanie nowych jednostek i 1 Por. A. G ą s i o r o w s k a, Materiały archiwalne jednostek zapasowych piechoty z okresu , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 5, 1973, s

2 oddziałów 2. Wśród napływających do wojska było wielu podoficerów i szeregowców, ale niewielu specjalistów technicznych i oficerów. Należało jak najszybciej przeszkolić nowoprzybyłych. W związku z tym na podstawie rozkazu z 7 maja 1944 roku 3, obok zapasowych pułków piechoty, sformowano: 21 zapasowy pułk artylerii, 4 zapasowy pułk kawalerii, 2 zapasowy pułk saperów, 2 zapasowy pułk łączności i 3 szkolny pułk czołgów. Należy zaznaczyć, że jednostki szkolne spełniały tę samą rolę, co jednostki zapasowe z tym, że okres szkolenia trwał w nich dłużej 4. W drugiej połowie 1944 i na początku 1945 roku w związku z zarządzeniem mobilizacji i szeroko zakrojonym planem rozbudowy wojska, zaistniała potrzeba zwiększenia nie tylko stanów już istniejących jednostek zapasowych, ale również sformowania nowych. Powołano wówczas specjalne jednostki zapasowe i szkolne kształcące kadry dla marynarki wojennej, służby samochodowej i artylerii. Sformowano więc dywizjon rezerwy oficerów artylerii, 59 zapasowy pułk artylerii, 1 samodzielny morski batalion zapasowy, 2 samodzielny szkolny pułk samochodowy oraz 908 Szkołę Remontów Końskich. Jednostki wojskowe, mimo utworzenia we wrześniu 1944 roku dowództw poszczególnych rodzajów wojsk, podlegały szefowi Mobilizacji i Formowania. Dowódcy rodzajów wojsk i szefowie służb jedynie współpracowali z Szefostwem Mobilizacji i Formowania w zakresie formowania, uzupełniania i szkolenia rezerw w jednostkach zapasowych. Jednak sytuacja taka nie sprzyjała właściwemu szkoleniu. Naczelne Dowództwo WP, chcąc usprawnić ten proces przekazało w listopadzie 1944 roku jednostki zapasowe dowódcom, rodzajów wojsk i szefom służb 5. Od tej chwili dowódcy ponosili całkowitą odpowiedzialność za szkolenie swoich rezerw. Duży procent powołanych do służby wojskowej nie posiadał żadnej wiedzy wojskowej. W jednostkach zapasowych przechodzili oni podstawowe przeszkolenie, a ci którzy je 2 Sprawy związane z organizacją AP w ZSRR omawia I. B ł a g o w i e s z c z a ń s k i, Dzieje 1 Armii Polskiej w ZSRR maj lipiec 1944 roku. Warszawa Organizacja i działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latach , t. 1. Warszawa 1958, s W. J u r g i e l e w i c z, Organizacja ludowego Wojska Polskiego ( ), Warszawa 1968, s Rozkaz nr 60/org. NDWP z roku. CAW, III-1-303, k. 145.

3 mieli bądź z partyzantki, bądź też z okresu przedwojennego nabywali wiedzę wojskową zgodnie z wymaganiami nowoczesnej techniki i taktyki wojennej. Przeszkolonych w jednostkach zapasowych kierowano do oddziałów bojowych. 2. Charakterystyka przekazów źródłowych R e z e r w a o f i c e r ó w 1 A r m i i P o l s k i e j w Z S R R powołana została w celu szkolenia kadry oficerskiej mogącej zasilić oddziały 1 AP 6. Istniała ona do końca października 1945 roku, kiedy to decyzją Naczelnego Dowództwa WP została rozformowana 7. Zachowane w CAW akta tego zespołu, w ilości 17 jednostek archiwalnych 8, nie stanowią dla badaczy źródła pierwszej wagi. Z powodu dużych strat w materiale aktowym 9 zachowała się mała ilość przekazów o charakterze organizacyjnym. Przeważają tu dokumenty typu finansowego. Niewielki zaś procent to egzemplarze rozkazów NDWP w sprawach organizacyjnych, porządkowych i administracyjnych. 4 z a p a s o w y p u ł k k a w a l e r i i 10 sformowany został jednocześnie z innymi siedmioma jednostkami zapasowymi na terenie ZSRR, według etatu 06/342, przewidującego stan stały 333 osoby i zmienny Na podstawie rozkazu szefa Wydziału Wyszkolenia Głównego Sztabu Formowania z dnia 27 lipca 6 Rozkaz organizacyjny nr 001 dowódcy 1 AP w ZSRR z roku; etat nr 017/434. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Rozkaz nr 049/org. NDWP z roku, CAW, III , k Inwentarz akt ludowego Wojska Polskiego z lat ; cz. 4, Instytucje i jednostki uzupełnień, szkolenia, kwatermistrzowskie, służby sprawiedliwości, kulturalno-oświatowe, Warszawa 1970, s. 80 (zespół nr 378). 9 Sprawy te bliżej naświetla J. M a l c z e w s k i, Dzieje akt ludowego Wojska Polskiego, wytworzonych w okresie wojny , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 1, 1969, s Rozkaz nr 05/0u dowódcy 1 AP w ZSRR z roku. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Skład pułku był następujący: dowództwo, sztab, pluton łączności, szkoła podoficerów, szkoła weterynaryjna, pluton saperów, ambulans, wydział pol-wych oraz pluton gospodarczy.

4 1944 roku etat pułku rozszerzono i zorganizowano szkołę pułkową 12, która istniała do lutego 1945 roku 13. W związku z formowaniem 2 AWP i przeniesieniem jednostek WP z Ukrainy na ziemie polskie, 4 zapasowy pułk kawalerii rozlokowano w Hrubieszowie 14. Jeszcze w czasie wojny, bo 7 lutego 1945 roku, 4 pułk został przekazany do dyspozycji Dowództwa Okręgu Wojskowego Lublin 15. Pułk brał udział w walkach ze zbrojnym podziemiem na terenie okręgu lubelskiego, uczestniczył też w zagospodarowywaniu terenów zniszczonych działaniami wojennymi. Działalność 4 zapasowego pułku kawalerii zakończył rozkaz NDWP nr 0117/org. z 7 maja 1945 roku, na podstawie którego został on rozformowany 16. Na bazie tej jednostki zorganizowano 20 baon strzelecki 17. Akta 4 zapasowego pułku kawalerii stanowią cenną bazę źródłową dla badacza. Zespół ten liczy w sumie 143 jednostki archiwalne 18. Cały wytwór zespołu ułożono według struktury organizacyjnej. Tak więc wydzielono akta Oddziału Szkolenia, Oddziału Personalnego, kancelarii i Kwatermistrzostwa. Najcenniejsze są materiały zgrupowane w Oddziale Szkolenia. Znajdują się tam programy, rozkazy, meldunki i sprawozdania ze szkolenia bojowego. Na uwagę zasługują także plany i tematy ćwiczeń metodycznych. Wśród archiwaliów Oddziału Personalnego cenne są rozkazy i zarządzenia w sprawach personalnych, wnioski awansowe i odznaczeniowe oraz skorowidze, wykazy imienne i ewidencje. Dla szczegółowego poznania działalności jednostki duże znaczenie mają przekazy źródłowe zgrupowane w kancelarii. Są to głównie rozkazy dzienne i wewnętrzne. Wśród akt kwatermistrzowskich najwięcej jest dokumentów finansowych. Na uwagę zasługują też sprawozdania mundurowe i o stanie żywionych oraz rozkazy i plany pracy plutonu sanitarnego. 12 Składała się ona z plutonu ckm, plutonu rusznic ppanc i plutonu moździerzy. 13 CAW, III , k Rozkaz nr 5 NDWP z roku, CAW-1-303, k Rozkaz Szefostwa Mobilizacji i Uzupełnień z roku, CAW, III , k CAW, III , k Rozkaz nr 0117/org. NDWP z dnia roku, CAW, III , k Inwentarz akt LWP..., cz. 4, s. 81 (zespół nr 379).

5 2 1 z a p a s o w y p u ł k a r t y l e r i i został sformowany 19 zgodnie z etatem 08/618 20, jako jednostka podległa bezpośrednio Dowództwu Artylerii WP. Miejscem formowania pułku były okolice Grudy w powiecie Jasło. Rozkazem nr 0124 z 8 sierpnia 1944 roku pułk został przeniesiony do Włodawy i przekazany Dowództwu Okręgu Wojskowego Lublin. Głównym zadaniem pułku było przygotowanie dla jednostek bojowych kadry podoficerów artylerii. W tym też celu utworzono w nim dywizjon szkolny. Dnia 7 stycznia 1945 roku 21 zapasowy pułk artylerii przeszedł na etat pułku szkolnego. Zgodnie z rozkazem miał on przeszkolić do 1 września 1945 roku 3 tysiące podoficerów artylerii 21. Kolejne miejsca postoju pułku to Chełm, Rembertów i Tomaszów Mazowiecki, gdzie stacjonował do 25 września 1945 roku, tzn. do chwili rozformowania 22. Na jego bazie powstał 82 pułk artylerii ciężkiej 23. Zespół akt 21 zapasowego pułku artylerii liczy 69 jednostek archiwalnych 24. Zachowały się w nim materiały o różnej wartości poznawczej. Do rzędu ważnych zaliczyć należy akta Oddziału Szkolenia (4 j.a.). Znajdują się tam rozkazy, programy, instrukcje i sprawozdania ze szkolenia bojowego. Najpełniejszą produkcję aktową posiada Oddział Personalny. Cenne są w nim meldunki i sprawozdania o stanie osobowym, dzienne sprawozdania o stanie bojowym, wreszcie rozkazy i zarządzenia w sprawach personalnych. Brak natomiast zupełnie ewidencji i skorowidzów. Wśród niewielkiej grupy akt kancelaryjnych najcenniejsze są rozkazy dzienne i sprawozdania z walk ze zbrojnym podziemiem. W aktach kwatermistrzowskich na uwagę zasługują rozkazy i wytyczne władz 19 Rozkaz nr 05/OU 1 AP w ZSRR z roku, Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Etat przewidywał 660 żołnierzy stanu stałego oraz 3673 zmiennego. 21 CAW, III , k. 57a. 22 Pułk rozformowano na podstawie rozkazu organizacyjnego NDWP nr 0236 z roku. CAW, III , k CAW, III , k Inwentarz akt LWP..., cz. 4, s (zespół nr 380).

6 zwierzchnich w sprawach uzbrojenia. Najwięcej zaś jest dokumentów finansowych, a głównie list płacy. 59 z a p a s o w y p u ł k a r t y l e r i i to najpóźniej sformowana jednostka zapasowa 25. Organizację pułku przeprowadzono według etatu 08/618. Po zakończeniu wojny 59 zapasowy pułk artylerii, przeformowano na 76 Warszawski Manewrowy Pułk Artylerii, według etatu 4/7 26. Zespół akt 59 zapasowego pułku artylerii składa się z 31 jednostek archiwalnych 27. Najbardziej godne uwagi są materiały zgrupowane w Oddziale Szkolenia i Kancelarii. Wśród 4 jednostek Oddziału Szkolenia na uwagę zasługują programy zajęć i sprawozdania o stanie osobowym i bojowym. W aktach kancelaryjnych, obok rozkazów dziennych pułku, są przechowywane rozkazy Komendy Garnizonu Toruń. Wśród akt Oddziału Personalnego należy wymienić ewidencję stanu osobowego, wnioski awansowe i odznaczeniowe. W Oddziale Kwatermistrzowskim zachowały się głównie akta finansowe oraz rozkazy władz zwierzchnich w sprawach gospodarczych i porządkowych. D y w i z j o n r e z e r w y o f i c e r ó w a r t y l e r i i WP został sformowany w okolicach Warszawy w początku stycznia 1945 roku, jako jednostka zapasowa. Celem jej było przygotowanie kadry oficerskiej dla jednostek artylerii WP 28. Dywizjon zorganizowano zgodnie z etatem 20/7 29. Miejscem postoju jednostki 1. k Pułk sformowano na podstawie rozkazu nr 58/org. NDWP z roku. CAW, III , k. 26 Por. rozkaz organizacyjny nr 0236 Dowództwa Artylerii WP z roku. CAW, III , 27 Inwentarz akt LWP..., cz. 4, s (zespół nr 382). 28 Sformowany na podstawie rozkazu nr 6/org. NDWP z roku. CAW, III , k Etat ten przewidywał stan osobowy stały 34 i zmienny 200 żołnierzy.

7 był Ursus k. Warszawy. Dywizjon rozformowano i w początkach stycznia 1946 roku 30. Zespół ten zachował się w stanie szczątkowym; w zbiorach CAW znajduje się jedynie 5 jednostek archiwalnych 31. Akta tam zgromadzone dotyczą działalności dywizjonu. Najcenniejsze wśród nich są rozkazy dzienne i ewidencja stanu osobowego. Ponadto zachowała się księga mundurowa dywizjonu. 3 s z k o l n y p u ł k c z o ł g ó w sformowany został w Sumach jednocześnie z innymi jednostkami zapasowymi 32. W sierpniu 1944 roku przeniesiony został do Chełma Lubelskiego 33. W dniu 15 listopada 1944 roku 3 szkolny pułk czołgów został wydzielony ze składu 1 AWP i włączony pod bezpośrednią podległość Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP 34. Następnym miejscem postoju pułku był Janów, ostatnim zaś Modlin. W związku z przejściem jednostek WP na etaty czasu pokojowego 3 szkolny pułk czołgów przeniesiono na etat nr 20/ Omawiany zespół akt liczy 35 jednostek archiwalnych 36. Wśród zawartości aktowej brak jest zupełnie materiałów dotyczących szkolenia bojowego, rozkazów wyższych dowództw i rozkazów dziennych pułku. Zachowały się jedynie ewidencje stanu osobowego, protokoły stanu technicznego wozów bojowych oraz listy płacy (oficerów, podoficerów, szeregowców i pracowników cywilnych). W jednej teczce znajdują się meldunki i sprawozdania z pracy pol-wych (III-383-7). Wymienić można też protokoły rewizji gospodarki finansowej (III ). 30 Rozkaz nr 236/org. NDWP z roku. CAW, Prot. 1101/65, t. 5, k. 67b. 31 Inwentarz akt LWP..., cz. 4, s. 90 (zespół nr 382). 32 Rozkaz nr 05/OU dowódcy 1 AP w ZSRR z roku, etat 010/480. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Por. rozkaz nr 5 NDWP z roku. CAW, III-1-303, k Rozkaz nr 60/org. NDWP z roku. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Patrz rozkaz organizacyjny nr 0248/org. NDWP z roku. CAW, Prot. 1101/65, t. 5, k Inwentarz akt LWP..., cz. 4, s (zespół nr 383).

8 1 s a m o d z i e l n y m o r s k i b a t a l i o n z a p a s o w y sformowany został w Lublinie w końcu października 1944 roku według etatu nr om/ Do batalionu kierowano specjalistów marynarki wojennej i handlowej, grupowanych dotychczas w 7 zapasowym pułku piechoty. W niecały rok po zorganizowaniu, batalion przeformowano na szkolny pułk marynarki wojennej według etatu 35/ W trzy miesiące później pułk rozformowano 39. Zespół akt 1 samodzielnego morskiego batalionu zapasowego liczy 31 jednostek archiwalnych 40. Zdecydowaną większość jego zawartości stanowią materiały o charakterze personalnym, jak rozkazy, zarządzenia i korespondencja. Natomiast niewiele jest meldunków o stanie bojowym batalionu. Wymienić można jeszcze meldunki o wypadkach nadzwyczajnych (III ) oraz etat morskiego batalionu zapasowego (III ). Zachowały się również rozkazy dzienne batalionu i dowódcy plutonu łączności (III i 17). Stosunkowo dużą ilość, bo blisko 10 teczek, tworzą listy płacy. 2 z a p a s o w y p u ł k ł ą c z n o ś c i był jedyną jednostką wspomagającą i stanowiącą zaplecze kadrowe dla oddziałów łączności WP. Pułk sformowano w ramach organizowanej w ZSRR 1 Armii Polskiej 41, według etatu 014/ W sierpniu 1944 roku 2 zapasowy pułk łączności przeniesiono do Lublina, gdzie stacjonował do roku. Następnymi miejscami postoju były: Kraśnik, Zgierz i Sieradz. 37 Por. rozkaz nr 86 NDWP z roku. CAW, III-1-302, k Rozkaz nr 0203/org. NDWP z roku CAW, III , k. 261 (etat ten przewidywał 546 wojskowych stanu stałego, 1872 zmiennego i 40 kontraktowych). 39 Rozkaz organizacyjny nr 0333/org. NDWP z roku CAW, Prot. 1101/65, t. 5, k Inwentarz akt LWP..., cz. 4, s (zespół nr 384). 41 Rozkaz nr 05/OU dowódcy 1 AP w ZSRR z roku. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Etat ten przewidywał stan stały 381 osób i zmienny

9 Na podstawie rozkazu NDWP nr 232/org. z 3 września 1945 roku pułk rozformowano 43. Stan stały pułku skierowano na uzupełnienie 18 dywizji piechoty i oddziałów Wojsk Ochrony Pogranicza; stan zmienny natomiast na uzupełnienie jednostek łączności WP. Na zespół akt 2 zapasowego pułku łączności składają się 22 jednostki archiwalne 44. Zachowały się akta o niewielkiej wartości historycznej. Najcenniejsze wśród nich to wyciągi z rozkazów dziennych, sprawozdania dekadowe z pracy polwych i ewidencje stanów osobowych. Poza tym blisko połowa wszystkich zachowanych archiwaliów to akta finansowe, głównie listy płacy (oficerów, podoficerów i szeregowców). 2 z a p a s o w y p u ł k s a p e r ó w sformowany, zgodnie z dyrektywami Sztabu Generalnego Armii Czerwonej nr org. 1/1640 i 1/1642 z 28 kwietnia 1944 roku o formowaniu jednostek zapasowych, w myśl rozkazu dowódcy 1 AP w ZSRR 45, według etatu 012/ Do organizowania pułku przystąpiono 21 maja 1944 roku w m. Liebiedzin. W sierpniu 1944 roku pułk przeniesiono do Jarosławia. W listopadzie tegoż roku jednostka została podporządkowana dowódcy Wojsk Inżynieryjnych WP 47. Wiosną 1945 roku pułk brał udział w walkach ze zbrojnym podziemiem, ponadto zabezpieczał na terenie Polski południowej mosty przed powodzią. Zapasowy pułk saperów prowadził również akcję rozminowania. Brały w niej udział głównie 2 bataliony 899 żołnierzy. Rozminowanie prowadził pułk w 2 etapach. Pierwszy etap rozpoczęto w okolicach Dębicy, drugi na terenie południowej części woj. krakowskiego. Całą akcję pułk zakończył w pierwszych dniach września 1945 roku. Zgodnie z rozkazem do 15 września 2 zapasowy pułk saperów 43 CAW, Prot. 1101/65, t. 5, k Inwentarz akt LWP..., cz. 4, s. 93 (zespół nr 385). 45 Rozkaz nr 05/OU 1 AP w ZSRR z roku. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Etat przewidywał 523 żołnierzy stanu stałego i stanu zmiennego. 47 Por. rozkaz nr 60/org. NDWP z roku. CAW, III , k. 279.

10 rozformowano 48, a jego skład osobowy i sprzęt wykorzystano na uzupełnienie innych jednostek saperskich. Zespół akt 2 zapasowego pułku saperów liczy 35 jednostek archiwalnych 49. Zachowało się w nim wiele cennych materiałów, na podstawie których można odtworzyć działalność pułku. Na uwagę badacza zasługują głównie: rozkazy i meldunki o szkoleniu bojowym, zestawienia wykonanych prac oraz protokoły przekazania zaminowanych terenów. Ponadto zachowały się meldunki i sprawozdania dekadowe z pracy pol-wych (III ), kronika pułku (III ) i album zdjęć z życia pułku (III ). Na uwagę zasługują również rozkazy władz zwierzchnich w sprawach organizacyjnych i personalnych. W dużej ilości jak zresztą prawie we wszystkich omawianych zespołach występują akta finansowe, głównie listy płacy. 2 s a m o d z i e l n y s z k o l n y p u ł k s a m o c h o d o w y był jednostką zapasową sformowaną w czasie wojny po zajęciu przez oddziały frontowe linii Wisły 50. Organizację pułku przeprowadzono według etatu 032/ Pierwszym miejscem postoju był Lublin. Następnie pułk przeniesiono do Zwierzyńca. Dalsze miejsca postoju to Otwock, Legionowo, Bydgoszcz i wreszcie Chełmno. W październiku 1945 roku 52 pułk przeorganizowano według etatu 16/7 53. W pierwszej dekadzie grudnia 1945 roku do samodzielnego szkolnego pułku samochodowego został włączony 1 szkolny batalion 1 pułku samochodowego wraz z całym składem osobowym i sprzętem 54. Dnia 20 maja 1946 roku ukazał się rozkaz NDWP 55, w myśl którego pułk przeniesiono na etat 16/ Jednocześnie uległa 48 Rozkaz nr 0220/org. NDWP z roku. CAW, Prot. 1101/65, t. 5, k Inwentarz akt LWP..., cz. 4, s (zespół nr 386). 50 Sformowany na podstawie rozkazu nr 31/org. NDWP z roku. Organizacja i działania bojowe..., t. 1, s Etat przewidywał ogólny stan liczbowy osób, w tym stanu stałego 569 i zmiennego Rozkaz nr 0283/org. NDWP z roku. CAW, Prot. 1101/65, t. 5, k Etat przewidywał 392 osoby stanu stałego, 3 pracowników kontraktowych i kursantów. 54 CAW, III , k Rozkaz nr 085/org. NDWP CAW, Prot. 1101/65, t. 8, k Etat przewidywał 683 osoby stanu stałego, 100 pracowników kontraktowych i kursantów.

11 zmianie nazwa na 2 szkolny pułk samochodowy. W zespole tym zachowało się 111 jednostek archiwalnych 57. W trakcie opracowania inwentarza akta otrzymały układ odpowiadający ważności występujących w nich problemów. Na pierwszym miejscu wymienić należy akta dotyczące szkolenia bojowego i sprawozdania z przebiegu ich realizacji, meldunki o szkoleniu oficerów i podoficerów oraz korespondencję z tym związaną. Są też tabele sygnałów rozpoznawczych oraz raporty dzienne. Najliczniej zachowały się w zespole materiały dotyczące spraw personalnych. Wymienić można: ewidencje stanów osobowych poszczególnych batalionów i kompanii, rozkazy i zarządzenia władz zwierzchnich w sprawach personalnych, charakterystyki służbowe, skierowania na stanowiska, mianowania i przeniesienia. Są też meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, protokoły dochodzeniowe, wytyczne w sprawie demobilizacji oraz korespondencja dotycząca reklamacji. Wśród niewielkiej grupy akt kancelaryjnych na uwagę zasługują rozkazy dzienne, rozkaz dotyczący zmian w organizacji pułku, sprawozdania z inspekcji oraz wytyczne GZPW w sprawach pol-wych. W grupie akt kwatermistrzowskich dominują materiały dotyczące spraw sanitarnych i żywnościowych. Ponadto wymienić można rozkazy i wytyczne w sprawach gospodarczych, protokoły kontroli gospodarki pułku, wykazy broni i sprzętu, limity zaopatrzenia żywnościowego, zarządzenia dotyczące transportu samochodowego, zaświadczenia lekarskie, sprawozdania sanitarno-epidemiologiczne oraz orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. 908 S z k o ł a R e m o n t ó w K o ń s k i c h została sformowana jako jednostka zapasowa w grudniu 1944 roku 58. Celem jej było przeszkolenie koni i obsługi niezbędnych dla jednostek kawalerii 59 i oddziałów obsługujących jednostki 57 Inwentarz akt LWP... cz. 4, s (zespół nr 387). 58 Sformowano na podstawie rozkazu nr 82/org. NDWP z roku według etatu 06/ Sprawy zespołów archiwalnych kawalerii naświetla T. K o w a l c z y k, Zespoły akt jednostek

12 bojowe. Formowanie odbywało się w Hrubieszowie, w ramach 4 zapasowego pułku kawalerii. Następnym miejscem postoju były Kozienice. 908 Szkoła Remontów Końskich istniała do 14 grudnia 1945 roku, kiedy to rozkazem 0339/org. została rozformowana 60. Na bazie rozformowanej szkoły utworzono, tym samym rozkazem, zapas koni. Zespół akt 908 Szkoły Remontów Końskich liczy 35 jednostek archiwalnych 61. Materiały te nie stanowią dla badaczy zajmujących się historią i działalnością jednostek zapasowych cennego źródła wiedzy. Sama jednostka nie odgrywała większej roli wśród innych oddziałów. Większość z zachowanych dokumentów to akta personalne i kwatermistrzowskie, mówiące tylko fragmentarycznie o działalności szkoły. W zespole tym przeważają rozkazy, zarządzenia oraz instrukcje wyższych dowództw w sprawach personalnych, porządkowych, administracyjnych i sanitarnych. Z innych archiwaliów wymienić można meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, rozkazy w sprawie kontroli gospodarki finansowej, zarządzenia dotyczące remontu, uzbrojenia oraz korespondencję w sprawach transportowych. 3. Zakończenie W niniejszej informacji przedstawiono zarys organizacyjny jedenastu jednostek zapasowych ludowego Wojska Polskiego oraz ich zawartość aktową. O znaczeniu tych oddziałów świadczyć może fakt, że w okresie od września 1944 roku do 1 stycznia 1945 roku zorganizowały i przeprowadziły szkolenie zmobilizowanych w tym czasie żołnierzy 62. Opracowane przez grupę pracowników CAW inwentarze zespołów akt jednostek zapasowych pozwalają zainteresowanym na dokładniejsze zbadanie ich kawalerii , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 5, 1973, s CAW, Prot. 1101/65, t. 5, k Inwentarz akt LWP..., cz. 4, s (zespół nr 388). 62 W. J u r g i e l e w i c z, Organizacja..., t. 1, s. 190.

13 genezy, organizacji i działalności w latach drugiej wojny światowej. Materiały dotyczące formowania oddziałów zapasowych, przebiegu szkolenia i nastrojów wśród żołnierzy można znaleźć również w innych opracowanych materiałach, m.in. w dużym zespole akt Szefostwa Mobilizacji i Uzupełnień Por. Inwentarz akt LWP..., cz. 4, s (zespół nr 368). Zawartość aktową omawia W. R o m a n o w s k i, Organizacja i działalność aparatu mobilizacyjnego LWP w latach w świetle źródeł archiwalnych. Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 1, 1969, s

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU 1943 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Sformowanie Armii Polskiej w ZSRR 1 wymagało stałego dopływu przeszkolonych, w możliwie

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW DOWÓDZTW DYWIZJI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Z LAT WOJNY 1943 1945 Spośród wszystkich rodzajów wojsk najpoważniejszą siłę bojową w ostatniej wojnie światowej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny Michał Klimecki MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH 1943 1945 1. Zarys organizacyjny W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywany jest materiał źródłowy do dziejów lotnictwa LWP w okresie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne

CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT Uwagi wstępne Henryk Fabijański CHARAKTERYSTYKA AKT JEDNOSTEK INŻYNIERYJNO-SAPERSKICH LWP Z LAT 1943 1945 1. Uwagi wstępne Równolegle z formowaniem związków taktycznych i operacyjnych ludowego Wojska Polskiego tworzono

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT Bożena Szmagaj SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT 1943 1945 Udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego był zjawiskiem powszechnym. W obozach koncentracyjnych kobiety wiodły walkę

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR

MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR Roman Leszek Polkowski MATERIAŁY DO DZIEJÓW JEDNOSTEK ARMII POLSKIEJ W ZSRR Pojęcie 1 Armia Polska w ZSRR, często niesłusznie utożsamiane z 1 Armią Wojska Polskiego, obejmowało wszystkie polskie jednostki,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne Józef Milewski MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Latem 1944 roku, z chwilą wkroczenia 1 Armii Polskiej w ZSRR u boku Armii Czerwonej na ziemie polskie,

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH

ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH Wincenty Romanowski ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ APARATU MOBILIZACYJNEGO LWP W LATACH 1943 1945 W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH Jednym z ciekawszych zespołów akt ludowego Wojska Polskiego przechowywanym w Centralnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ 1944 1945 Problem organizowania terenowego aparatu mobilizacji i uzupełnień LWP w okresie zbliżania się jednostek armii polskiej do własnego

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Istniejące w latach 1918 1939 szkoły wojskowe lotnicze, obrony

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 W okresie międzywojennym władze wojskowe niejednokrotnie zajmowały się problemem szkolnictwa. Poszczególne rodzaje broni

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Rozalia Markowska MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Po wyzwoleniu ziem polskich powstała konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji

Bardziej szczegółowo

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Adam Gnieciak AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza gromadzi, opracowuje i udostępnia akta formacji, których działalność związana

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i dyslokacja jednostek bojowych w Łódzkim Okręgu Wojskowym po przejściu na stopę pokojową (sierpień 1945 r. listopad 1946 r.

Organizacja i dyslokacja jednostek bojowych w Łódzkim Okręgu Wojskowym po przejściu na stopę pokojową (sierpień 1945 r. listopad 1946 r. PRZEGLĄD NAUK HISTORYCZNYCH 2013, R. XII, NR 1 WITOLD JARNO UNIWERSYTET ŁÓDZKI Organizacja i dyslokacja jednostek bojowych w Łódzkim Okręgu Wojskowym po przejściu na stopę pokojową (sierpień 1945 r. listopad

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne Tadeusz Wawrzyński AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939 1. Sprawy organizacyjne Formowanie pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej odbywało się w latach 1918 1922 i było procesem

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Witold Jarno Przemiany organizacyjne polskich dywizji piechoty w latach Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 9,

Witold Jarno Przemiany organizacyjne polskich dywizji piechoty w latach Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 9, Witold Jarno Przemiany organizacyjne polskich dywizji piechoty w latach 1945-1949 Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 9, 121-143 2008 Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, T. 9 (2008) Witold Jamo PRZEMIANY ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE DO TRZECIEGO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO PRZECHOWYWANE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE DO TRZECIEGO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO PRZECHOWYWANE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Bolesław Woszczyński ŹRÓDŁA ARCHIWALNE DO TRZECIEGO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO PRZECHOWYWANE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Minęło pięćdziesiąt lat od chwili, kiedy to na Górnym Śląsku po raz trzeci wybuchło

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI

Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI Mieczysław HUCAŁ 25 PUŁK ŁĄCZNOŚCI Swoją karierę zawodową rozpoczynałem w 25 pułku łączności, który stacjonował wtedy w Twierdzy Modlin. Jako świeżo upieczony absolwent Wojskowej Akademii Technicznej trafiłem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Andrzej Wrona ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Początek rozwoju organizacyjnego Departamentu Kawalerii MSWojsk. datuje się od 22 sierpnia 1921 roku. Wówczas

Bardziej szczegółowo

Spis zespołów archiwalnych Archiwum SG w Szczecinie

Spis zespołów archiwalnych Archiwum SG w Szczecinie Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.bip.kgsg.strazgraniczna.pl/s01/ewidencje-i-rejestry/3597,spis-zespolow-archiwalnych-archiwum-sg-w-szcz ecinie.html Wygenerowano: Sobota, 17 września

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO

PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Mieczysław Hucał PIERWSZY SAMODZIELNY PUŁK ŁĄCZNOŚCI 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Przeglądając różne materiały w tym archiwa Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności natknąłem się na informacje o jednostce

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKOWY OKRES KSZTAŁTOWANIA ZASOBU AKTOWEGO CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO PO ZAKOŃCZENIU WOJNY W ROKU 1945

POCZĄTKOWY OKRES KSZTAŁTOWANIA ZASOBU AKTOWEGO CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO PO ZAKOŃCZENIU WOJNY W ROKU 1945 Leszek Lewandowicz POCZĄTKOWY OKRES KSZTAŁTOWANIA ZASOBU AKTOWEGO CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO PO ZAKOŃCZENIU WOJNY W ROKU 1945 W sierpniu 1970 roku minęło 26 lat od chwili utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent mianował na stopnie generalskie Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7730,prezydent-mianowal-na-stopnie-generalskie.html Wygenerowano: Wtorek, 3 stycznia 2017, 05:06 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.11.2016

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wawrzyński AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939 1. Uwagi wstępne Materiały źródłowe dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia w Wojsku Polskim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Do organizacji szkół wojskowych i szkolenia wojska oraz kadr wojskowych przystąpiono

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ( ) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ( ) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Zbigniew Cieślikowski ŹRÓDŁA DO HISTORII ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO (1944 1948) W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM W dziejach Polski Ludowej lata 1944 1948 zajmują szczególną pozycję. W

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII 18. DYWIZJI PIECHOTY W LATACH

ZARYS HISTORII 18. DYWIZJI PIECHOTY W LATACH STUDIA PODLASKIE tom XXIII BIAŁYSTOK 2015 WITOLD JARNO ZARYS HISTORII 18. DYWIZJI PIECHOTY W LATACH 1945 1950 DOI: 10.15290/sp.2015.23.10 Słowa kluczowe: historia Białostocczyzny, 18. Dywizja Piechoty,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 87 poz. 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z dnia 21 maja 2010 r.) Na podstawie art. 76

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4339 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Zarys organizacji

ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Zarys organizacji Kazimierz Bar ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1926 1939 1. Zarys organizacji W dniu 20 lipca 1926 roku wraz z likwidacją w Ministerstwie Spraw Wojskowych Departamentu

Bardziej szczegółowo

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe;

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe; Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1699 Brzmienie od 6 lipca 2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk z

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949. 1. Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949. 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA GABINETU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Konieczność powołania Gabinetu Ministra Obrony Narodowej pojawiła się na tym etapie organizacyjnego rozwoju MON,

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY

ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY Katarzyna Ciemięga ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY Archiwa jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV

26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV Początki 26. pułku artylerii lekkiej sięgają utworzenia tego pułku, jako 26. pułku artylerii polowej w którego składzie były trzy baterie artyleryjskie

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE DO HISTORII POLSKIEJ BRONI PANCERNEJ

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE DO HISTORII POLSKIEJ BRONI PANCERNEJ Zdzisław G. Kowalski ŹRÓDŁA ARCHIWALNE DO HISTORII POLSKIEJ BRONI PANCERNEJ 1918 1990 Przyszłość czołgów, które do arsenałów wojennych weszły podczas I wojny światowej, a podczas II wojny światowej przeżywały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Dz.Urz.MON.05.14.107 2006.03.09 zm. Dz.Urz.MON.2006.2.10 1 2007.01.01 zm. Dz.Urz.MON.2007.5.58 1 2007.12.31 zm. Dz.Urz.MON.2007.25.259 1 2008.01.01 zm. Dz.Urz.MON.2007.25.259 1 ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ZASOBIE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W OLEŚNICY Nazwa zespołu Lp.

INFORMATOR O ZASOBIE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W OLEŚNICY Nazwa zespołu Lp. INFORMATOR O ZASOBIE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W OLEŚNICY Lp. 1. ADMINISTRACJE 1. Garnizonowa Administracja Mieszkań Gliwice Z-484 1962-1985 506 2. Garnizonowa Administracja Mieszkań - Kielce Z-1741 1967-1996

Bardziej szczegółowo

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Leszek Kordula FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Zarys historyczny Po zakończeniu działań wojennych 1945 r. archiwistyka wojskowa po raz kolejny stanęła przed zadaniem zgromadzenia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Zarys historii armii niemieckiej 1918 1920 19

Spis treści. Rozdział I. Zarys historii armii niemieckiej 1918 1920 19 Spis treści Wstęp 5 Rozdział I. Zarys historii armii niemieckiej 1918 1920 19 I.1. Demobilizacja armii niemieckiej 19 I.2. Początki Tymczasowej Reichswehry 34 I.3. Traktat wersalski 47 I.4. Armia Przejściowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej Strona 1 z 8 Numer dokumentu LexPolonica: 2210979 zmiany: 2014-03-15 Dz.U.2014.254 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Witold Jarno Samodzielne jednostki artylerii Wojska Polskiego w latach organizacja, dyslokacja i wyposażenie

Witold Jarno Samodzielne jednostki artylerii Wojska Polskiego w latach organizacja, dyslokacja i wyposażenie Witold Jarno Samodzielne jednostki artylerii Wojska Polskiego w latach 1945-1949 organizacja, dyslokacja i wyposażenie Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 15, 257-283 2014 Piotrkowskie Zeszyty Historyczne,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Ewidencje i rejestry prowadzne w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie

Ewidencje i rejestry prowadzne w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie Komenda Powiatowa Policji w Śremie Źródło: http://bip.srem.kpp.policja.gov.pl/200/ewidencje-i-rejestry/7713,ewidencje-i-rejestry-prowadzne-w-komendzie-powiato wej-policji-w-sremie.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (stan na dzień 31.12.2014 r.)

WYKAZ ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (stan na dzień 31.12.2014 r.) WYKAZ ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (stan na dzień 31.12.2014 r.) Prezentowany Wykaz zawiera podstawowe dane o wszystkich zespołach archiwalnych, których dokumentacja przechowywana

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne Jan Zbieć Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1. Sprawy ogólne W dzisiejszych czasach archiwum spełnia ważną funkcję, jako instytucja powołana do zabezpieczania, gromadzenia, porządkowania,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921. Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. MF 9579 5 spisy imienne obozu w Oświęcimiu

WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921. Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. MF 9579 5 spisy imienne obozu w Oświęcimiu WYKAZ MIKROFILMÓW POWSTANIA ŚLĄSKIE 1919 1921 Lp. Tytuł Rok Sygn. BŚ Sygn. Inst. 1. Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej 1919-1920 MF 9575 1 raporty 2. Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej 1919 MF

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne Ryszard Masłowski GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO Uwagi wstępne Przedmiotem artykułu są najważniejsze problemy gromadzenia wojskowego zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Generalny Zarząd Zasobów Osobowych P1 107 ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYKA ZESPOŁÓW AKT W PRAKTYCE ARCHIWALNEJ

SYSTEMATYKA ZESPOŁÓW AKT W PRAKTYCE ARCHIWALNEJ Bolesław Woszczyński SYSTEMATYKA ZESPOŁÓW AKT W PRAKTYCE ARCHIWALNEJ Problematyka archiwalna łączy się zawsze z pojęciem zespołu, który jak pisze K. Konarski jest kamieniem węgielnym archiwistyki 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo