ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ"

Transkrypt

1 Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych filii Centralnego Archiwum Wojskowego, jaką odegrały i odgrywają w wojskowej sieci archiwalnej. Omawiając funkcjonowanie wojskowej służby archiwalnej uwzględniono działalność archiwów przy Instytucjach Centralnych MON, które po reorganizacji utworzyły Archiwum IC MON. * * * 1. Powołanie i organizacja wojskowej służby archiwalnej Początki wojskowej służby archiwalnej sięgają 1917 roku, odkąd w strukturach Tymczasowej Rady Stanu powołano komisję wojskową, której sekcja naukowa zajęła się aktami wojskowymi. W tym samym roku opracowano Przepisy biblioteki i archiwum Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Po odzyskaniu niepodległości w ramach Sztabu Generalnego powstał Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy i w jego składzie na prawach wydziału

2 sformowane zostało Centralne Archiwum Wojskowe (CAW). Głównym zadaniem CAW było sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności służby archiwalnej w wojsku. Przy Dowództwach Okręgów Generalnych działali referenci archiwalni, a we Lwowie, Przemyślu, Krakowie i Poznaniu istniały zarządy archiwalne 1. Dyrekcja CAW sprawowała właściwy nadzór nad siecią archiwów wojskowych opracowywała projekty regulaminów i instrukcji. Archiwum Wojskowe 2, bo taką ostatecznie nazwę przyjęto w 1927 roku, przeszło do 1939 roku kilka reorganizacji wewnętrznych, jednak zadania zawsze pozostawały takie same: gromadzenie, inwentaryzacja i przechowywanie akt dla przyszłych pokoleń. W chwili wybuchu wojny niewielką część akt zasobu Archiwum Wojskowego ewakuowano do Rumunii. Część akt uległa zniszczeniu. Los archiwaliów wywiezionych poza granice kraju nie jest do końca znany. Część z nich znalazła się w Ambasadzie Polskiej w Bukareszcie, znikomy procent został przywieziony do Paryża, a następnie do Londynu 3. Natomiast w Gdańsku-Oliwie okupanci niemieccy utworzyli składnicę dla wszystkich polskich wojskowych zespołów akt znajdujących się na zdobytych terenach wschodnich, gdzie zgromadzono około mb akt 4. Do zorganizowania wojskowej służby archiwalnej przystąpiono już w 1944 roku. 16 września 1944 roku rozpoczęto formowanie Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, którego czwarty wydział otrzymał zadanie zorganizowania archiwum wojskowego 5. Początkowo znajdowało się ono w Łodzi. W archiwum tym stanowiącym zręby utworzonego później Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) opracowano zasadnicze dokumenty wojskowej służby archiwalnej 6. Kierując się wytycznymi władz wojskowych, archiwum miało 1 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), I Szerzej na ten temat pisze L. T e l e r, Działalność Archiwum Wojskowego w zakresie gromadzenia i opracowania archiwaliów , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 1, 1969, s L. L e w a n d o w i c z, Polskie archiwa wojskowe w czasie okupacji , Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2, 1972, s Tamże, s J. C i e s i e l s k i, Centralne Archiwum Wojskowe , Studia i materiały do historii wojskowości t. XXXII, 1989, s Pierwszymi dokumentami były: Tymczasowe przepisy o Archiwum Wojskowym. Wyd. WIN-W, 1945 rok.

3 zapewnić bazę źródłową dla przyszłych opracowań historycznych obejmujących czas wojny. Dnia 5 sierpnia 1945 roku utworzone zostało Centralne Archiwum Wojskowe w Oliwie 7. Archiwum rozpoczęło swą działalność od podporządkowania odzyskanych archiwaliów z okresu międzywojennego oraz przyjmowania akt WP nie mających charakteru bojowo-operacyjnego. Ten rozdział gromadzenia akt ze względu na ich rodzaj trwał do 1951 roku. W tym czasie powołano też wojskowe archiwa terenowe (okręgowe) 8. W 1951 roku CAW przeniesiono do Warszawy, a od maja 1972 roku Centralne Archiwum Wojskowe mieści się na terenie Akademii Obrony Narodowej (dawnej Akademii Sztabu Generalnego) w Rembertowie, gdzie obok czynności podstawowych związanych z gromadzeniem, zabezpieczaniem i opracowaniem zespołów akt świadczy funkcje usługowe wobec społeczeństwa. Zgodnie z postanowieniami najwyższych władz państwowych materiały archiwalne stanowią dziś własność kulturową całego narodu; dotyczy to też akt wytworzonych przez komórki wojskowe. Ustawa z 14 lipca 1983 roku 9 ustalająca państwową sieć archiwalną wyłącza archiwa niektórych ministerstw spod podległości organizacyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jednym z tych resortów wyłączonych spod podległości archiwalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych jest Ministerstwo Obrony Narodowej, którego służba archiwalna w zadaniach swych kieruje się przepisami własnymi, jednak ściśle powiązanymi z założeniami metodycznymi państwowej służby archiwalnej. Akta wojskowe stanowią część ogólnego zasobu państwowego, jednak ich bezpośrednim 7 Rozkaz organizacyjny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 0149/org. z roku. CAW, III , s Zgodnie z Instrukcją o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt w archiwach, Szt. Gen. 9/48 niektóre instytucje centralne i terenowe MON posiadały następujące archiwa: Wojskowe Archiwum Sztabu Generalnego; Wojskowe Archiwum Dowództwa Wojsk Lądowych; Wojskowe Archiwum II Wiceministerstwa; Wojskowe Archiwum Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego; Wojskowe Archiwum Głównego Zarządu Informacji; Wojskowe Archiwum Departamentu Personalnego; Wojskowe Archiwum Departamentu Służby Sprawiedliwości; Wojskowe Archiwum Dowództwa Wojsk Lotniczych; Wojskowe Archiwum Dowództwa Marynarki Wojennej; Wojskowe Archiwum Okręgu nr I, II, III, IV, V, VII. 9 Ustawa z roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4 wytwórcą jest wojsko i przede wszystkim jego działalność one obrazują. W warunkach pokojowych akta wytworzone przez jednostki i instytucje wojskowe odbywają taką samą drogę, jak te, których wytwórcami są urzędy państwowe po ustalonym okresie czasu trafiają do archiwum. Wojskowa służba archiwalna działa w oparciu o zarządzenie ministra Obrony Narodowej nr 21/MON 10 i Instrukcję o zasadach archiwalizacji dokumentacji wojskowej. Dokumenty te stanowią normatywy wykonawcze ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach. Zgodnie z wymienionym zarządzeniem ministra Obrony Narodowej sieć archiwów wojskowych, tworzyły: Centralne Archiwum Wojskowe; archiwa okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych; archiwa instytucji centralnych MON. Archiwa okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych oraz archiwa instytucji centralnych MON stanowiły wojskowe archiwa terenowe. Materiały archiwalne o charakterze wojskowym gromadzone były w komórkach spraw obronnych ministerstw, urzędów centralnych oraz instytucjach. Istnieją także archiwa jednostek organizacyjnych (akademie wojskowe, Centralna Biblioteka Wojskowa, Wojskowy Instytut Historyczny) z powierzonym zasobem archiwalnym. Zgromadzony tam zasób jest nieduży i odgrywa jedynie rolę w skali potrzeb danej instytucji. Nadzór nad tymi archiwaliami sprawuje wojskowa służba archiwalna. Zadania wojskowej służby archiwalnej nie odbiegają w zasadzie od tych, które stoją przed archiwistyką cywilną. Wojskowa służba archiwalna działająca w ramach resortu Ministerstwa Obrony Narodowej obejmuje swoim zasięgiem wojskowe archiwa terenowe oraz Centralne Archiwum Wojskowe jako instytucję kierującą całokształtem zagadnień archiwalnych. Do podstawowych zadań tej służby należy: gromadzenie i przechowywanie, konserwacja, opracowanie i udostępnianie uprawnionym do tego instytucjom i osobom materiałów aktowych. Ich właściwa 10 Zarządzenie ministra Obrony Narodowej nr 21/MON z roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów wojskowych, zasad postępowania z wojskowymi materiałami archiwalnymi oraz udostępniania tych materiałów.

5 realizacja pozwala prawidłowo zabezpieczyć ważne dla historii akta. Rola wszystkich archiwów wojskowych sprowadza się nie tylko do gromadzenia akt wytworzonych przez poszczególne jednostki, ale właściwego ich opracowania i udostępniania. Chodzi zarówno o zabezpieczenie ujętego na piśmie dorobku wojska, jak i szeroką jego popularyzację. 2. Organizacja i działalność archiwów okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych Dnia 1 października 1947 roku ukazał się rozkaz ministra Obrony Narodowej 11 polecającej stworzenie przy dowództwach okręgów wojskowych komórek archiwalnych i archiwów okręgów wojskowych. Niespełna siedem miesięcy później ukazał się rozkaz 12 polecający sformować takie same archiwa przy dowództwie Marynarki Wojennej i Wojskach Lotniczych. Jednym z pierwszych zadań tych placówek miało być zabezpieczenie dokumentacji aktowej wytworzonej przez jednostki wojskowe w czasie działań wojennych. Ponadto archiwa musiały przystąpić do systematycznego odciążania jednostek wojskowych z produkcji kancelaryjnej gromadzonej w czasie pokoju 13. Do tego czasy akta wyprodukowane w czasie wojny, jak i w pierwszych latach po jej zakończenia posiadające wartość historyczną zalegały kancelarie, gdzie nie konserwowane niszczały. Początki były niezmiernie trudne, przed organizatorami archiwów stanęły nie lada problemy: brak było pracowników dostatecznie przygotowanych do pracy archiwalnej, nie było jeszcze sprecyzowanych przepisów o postępowaniu z 11 Rozkaz organizacyjny nr 218/org. z roku nakazujący okręgach wojskowych powołać archiwa. W 1947 roku było sześć dowództw okręgów wojskowych, a mianowicie: DOW I z siedzibą w Warszawie, DOW II Bydgoszcz, DOW III Poznań, DOW IV Wrocław, DOW V Kraków, DOW VII Lublin. 12 Rozkaz organizacyjny nr 018/org. z roku. Etat archiwum przewidywał dwie osoby, a mianowicie kierownika archiwum oficera i archiwariusza podoficera. 13 Problem ten szczegółowo omawia S. G r o b e l n y, Wpływ wojskowych przepisów kancelaryjnych i archiwalnych na kształtowanie zasobu archiwalnego w latach , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 12, 1984, s

6 wojskowymi materiałami archiwalnymi, a co najistotniejsze brakowało pomieszczeń, nadających się na składowanie akt 14. Obowiązująca w tym czasie Instrukcja o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt w archiwach, nie precyzowała zasad postępowania z aktami po ich przyjęciu 15. W początkowym okresie akta przyjmowano bez oznakowania poszczególnych teczek, układając je kolejno według kolejności przyjęcia. Zdarzały się przypadki, że nie nadawano numeracji spisom akt przyjętych, co wpłynęło niekorzystnie na porządkowanie ich w przyszłości. Większą ilość materiałów archiwalnych zaczęły gromadzić archiwa w latach Wiązało się to z reorganizacją okręgów i jednostek wojskowych 16 oraz wpływało na całokształt pracy, a szczególnie na przyjmowanie i kompletowanie akt jednostek wojskowych, które uległy rozformowaniu lub przeformowaniu 17. Z dniem 1 stycznia 1954 roku Dowództwa Okręgów Wojskowych I, II i IV zostają przemianowane na Dowództwa Warszawskiego, Pomorskiego i Śląskiego Okręgu Wojskowego. W związku z tym dotychczasowe archiwa zostały przemianowane na Archiwum Warszawskiego, Pomorskiego i Śląskiego Okręgu Wojskowego, natomiast początkowe nazwy Archiwum Marynarki Wojennej i Wojsk Lotniczych nie uległy zmianie. Powyższa struktura archiwów okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych obowiązywała do połowy 1990 roku. Zasób aktowy archiwów OW i RSZ zwiększał się w miarę rozwoju poszczególnych rodzajów broni i służb Wojska Polskiego. Przekazywanie akt z jednostek i instytucji wojskowych podległych organizacyjnie poszczególnym 14 Piszą o tym: E. Z a b ł o c k i, Dwadzieścia lat Archiwum Śląskiego Okręgu Wojskowego, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 2, 1970, s ; Z. G o ł ę b i o w s k i, Archiwum Pomorskiego Okręgu Wojskowego w latach , Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 3, 1971, s ; J. Z b i e ć, Z działalności Archiwum Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 6, 1974, s Była to pierwsza instrukcja nakazująca po upływie jednego roku przekazywanie do archiwum zakończonych akt. Nosiła sygnaturę Szt. Gen. 9/ Rozkaz organizacyjny nr 035/org z roku nakazujący rozformowanie DOW III i DOW VII. Akta i dokumenty DOW III przekazano do DOW IV Wrocław, a z DOW VII do DOW I Warszawa roku rozformowano DOW V, akta i dokumenty zostały przekazane do DOW I Warszawa.

7 dowództwom odbywało się każdorazowo w wyniku zarządzenia szefa sztabu poszczególnych dowództw 18. W myśl przepisów i wytycznych Centralnego Archiwum Wojskowego, archiwa OW i RSZ przechowują czasowo i zabezpieczają wojskowe materiały archiwalne kategorii A (po przekazaniu do CAW stanowią one część państwowego zasobu archiwalnego) oraz dokumentację niearchiwalną kategorii B o charakterze ewidencyjno-personalnym, gospodarczym i manipulacyjnym. W zależności od potrzeb oraz ważności, ta ostatnia jest przechowywana w archiwum OW i RSZ przez okres od 10 do 60 lat Są to akta wytworzone przez jednostki i instytucje wojskowe, dotyczą one następujących zagadnień: organizacyjnych, szkolenia bojowego i politycznego, poboru i uzupełnień, funkcjonowania szkół wojskowych, personalnych żołnierzy zawodowych 19 i pracowników cywilnych zatrudnionych w wojsku, szpitali wojskowych, służby sprawiedliwości i kwatermistrzowskiej, sprzętu uzbrojenia, zaopatrzenia żywnościowego, mundurowego oraz budownictwa wojskowego. Najbardziej wartościowe akta pochodzą z tych jednostek i instytucji wojskowych, które uległy likwidacji są to zespoły zamknięte. Instrukcja i przepisy wojskowej służby archiwalnej zobowiązują archiwa okręgowe i rodzajów sił zbrojnych do zabezpieczenia, przechowywania i konserwacji wytworzonych akt. Szczególną opieką otacza się materiały kategorii A, a wśród nich kroniki jednostek, rozkazy dzienne, akta dotyczące szkolenia bojowego. Archiwalia te znajdują się w centrum, zainteresowania badaczy, mówią one o najważniejszych problemach życia wojskowego. Ważnym problemem w archiwach OW i RSZ jest sprawa selekcji akt. Zgodnie z przepisami archiwalnymi, obowiązującymi w wojsku, selekcji akt w archiwum dokonuje komisja składająca się przeważnie z oficerów reprezentujących 18 Przekazywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwów OW i RSZ przez jednostki wojskowe, organy wymiaru sprawiedliwości określa Instrukcja o zasadach archiwalizacji dokumentacji wojskowej. 1344/ Przechowywanie akt personalnych żołnierzy zawodowych przez archiwa dokładnie określa ww. instrukcja. Teczki akt personalnych oficerów w stopniu generała i pułkownika zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (przeniesionych do rezerwy, bądź w stan spoczynku oraz zmarłych) jednostki wojskowe przesyłają do Departamentu Kadr MON, skąd przekazywane są do CAW. Natomiast akta personalne oficerów do stopnia podpułkownika włącznie, chorążych i podoficerów zawodowych zwolnionych z zawodowej służby wojskowej jednostki wojskowe przesyłają do właściwych wojskowych komend uzupełnień, skąd po upływie trzech lat przekazywane są do archiwum OW lub RSZ.

8 poszczególne służby (od 3 do 6). Selekcja polega na sprawdzeniu, czy przekazane przez poszczególne jednostki akta zostały właściwie zakwalifikowane do odpowiednich kategorii archiwalnych, a w razie potrzeby przekwalifikowaniu ich, sprawdzeniu przechowywania materiałów kategorii B oraz wydzieleniu do zniszczenia akt, których okres przechowywania już minął. Stan archiwum i jego prawidłowe funkcjonowanie zależy obok sytuacji lokalowej również od obsady personalnej. Każdy z archiwistów podnosi swoje kwalifikację na kursach organizowanych przez CAW oraz na studiach zaocznych i podyplomowych. Od kwalifikacji pracowników archiwów w dużej mierze zależy właściwe funkcjonowanie placówek. Do działalności archiwów OW i RSZ należy także udostępnianie i wypożyczanie akt oraz załatwianie kwerend poświadczeniowych. Na przestrzeni minionych lat kształtowało to się różnie, w zależności od potrzeb społecznych i służbowych. Wraz ze wzrostem zasobu aktowego obserwuje się też zainteresowania archiwaliami wojskowymi. Archiwalia OW i RSZ odwiedzają głównie osoby zajmujące się opracowaniem kronik jednostek. Korzystają z rozkazów, sprawozdań, meldunków, źródeł dotyczących spraw ewidencyjno-etatowych oraz materiałów obrazujących działalność bojową wojska. Archiwa odwiedzają też słuchacze uczelni cywilnych i wojskowych, podejmujący problemy szkoleniowe, organizacyjne, a ostatnio wychowawcze. Osoby te interesują się archiwaliami wojskowymi z różnych okresów historii kraju. Zgodnie z przepisami dotyczącymi wojskowej służby archiwalnej, archiwa OW i RSZ zobowiązane są do wypożyczania akt innym instytucjom prowadzącym kontrole i dochodzenia oraz organom sprawiedliwości. W tym przypadku chodzi głównie o materiały archiwalne typu gospodarczo-administracyjnego i finansowego. Ważnym odcinkiem działalności placówek jest załatwianie kwerend osobowych. Systematycznie z roku na rok rośnie liczba podań, dotyczących ustalenia przebiegu służby wojskowej. Zwracają się o nie zarówno żołnierze zawodowi jak i pracownicy cywilni. Poświadczenia z archiwów OW i RSZ wykorzystywane są przy załatwianiu spraw emerytalnych. Niejednokrotnie członkowie rodzin żołnierzy

9 zgłaszają się po dokumentację archiwalną. Archiwa wydają zaświadczenia o przebiegu służby i pracy, wyciągi z akt, odpisy, fotokopie świadectw lekarskich itp. Działalność archiwów OW i RSZ nie ogranicza się tylko do pracy bieżącej na miejscu. Kierownicy prowadzą kontrole w nadzorowanych jednostkach i instytucjach, udzielają kierownikom kancelarii konsultacji oraz porad w zakresie fachowego przygotowania akt. Od tego w dużym stopniu zależy prawidłowe kompletowanie i zabezpieczenie archiwaliów 20. Przed przyjęciem akt z jednostek i instytucji wojskowej organizowane są kontrole i odprawy szkoleniowe w garnizonach, w trakcie których uczestnicy mają możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami zawiązanymi z właściwym przygotowaniem akt przekazanych do archiwum. Jednostki i instytucje wojskowe gromadzą i przechowują do chwili przekazania do archiwum akta kancelaryjne, natomiast zdarzyło się często, że rozkazy dzienne, księgi ewidencji personalnej, akta personalne, listy płac, księgi finansowe i ewidencji materiałowej pozostawały u bezpośrednich wytwórców. W czasie prowadzonych kontroli pracownicy Wydziału Nadzoru i kierownicy archiwów OW i RSZ dużo uwagi poświęcają na rozliczenie kancelarii z wytworzonej dokumentacji. Działalność ta pozwala ściągnąć do archiwum zaległe akta 21. Sprawiają również postępowanie z dokumentacją aktową o trwałej wartości. Ma to na celu niedopuszczenie do samowolnego niszczenia akt i postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ostatnich latach zwiększono ilość kontroli niektórych kancelarii mając na uwadze dobro służby archiwalnej i potrzebę wydobycia z ogromnej produkcji aktowej najbardziej wartościowych materiałów. Oprócz przeprowadzania wyrywkowych kontroli w jednostkach i instytucjach wojskowych, kierownicy archiwów biorą udział w szkoleniach organizowanych systematycznie (dwa razy w roku) przez poszczególne dowództwa okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych dla kierowników kancelarii. W ten sposób 20 Problem ten szerzej omawia S. M i l c z a r k i e w i c z, Kilka uwag o roli Archiwum Dowództwa Wojsk Lotniczych w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego. Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 3, s O wynikach bezpośrednich spotkań z kierownikami kancelarii może świadczyć fakt przekazania przez jednostki Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach siedemdziesiątych 10 tys. teczek akt zaległych z poprzednich lat, mających znaczenie historyczne.

10 rozwiązuje się wiele istotnych spraw związanych z metodą kompletowania, zabezpieczenia, selekcją i przygotowania dokumentacji do archiwum. Odpowiednią ilość godzin przeznacza się na omówienie normatywów regulujących postępowanie z wojskowymi materiałami archiwalnymi. Zgodnie z planem rocznym kierownicy archiwów zobowiązani są do prowadzenia szkolenia z podległym personelem. W przyszłości współpraca między archiwami a kancelariami jednostek powinna ulec większemu pogłębieniu, gdyż technika szkoleniowa wojska oraz praca biurowa stale się rozwijają. Wszystko to wpływa też na zmiany w narastającej dokumentacji aktowej. Już w niedalekiej przyszłości placówki archiwalne staną przed problemem przyjmowania nieznanej dotychczas dokumentacji, będącej produktem różnych urządzeń elektronicznych. Należy też wspomnieć o współpracy tych archiwów z pokrewnymi placówkami cywilnymi. Działalność ta zarysowuje się przede wszystkim na odcinku wymiany doświadczeń, uczestniczenia w organizowanych przez państwową służbę archiwalną posiedzeń okolicznościowych czy też kursach szkoleniowych. 3. Reorganizacja wojskowej służby archiwalnej Materiały wytworzone w toku działalności sił zbrojnych i zgromadzone w archiwach wojskowych posiadają nieprzemijającą wartość dla narodu i państwa. Nagromadzone archiwalia stanowią nie tylko podstawę do badań z dziedziny wojen i wojskowości, ale odzwierciedlają również rozwój życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Z powyższego wynika, że w archiwach Znajdują się cenne źródła wiedzy, które mogą być wykorzystane przez historyka do prac naukowo-badawczych. Zadaniem wojskowej służby archiwalnej jest wyselekcjonowanie z ogromnej ilości dokumentacji powstającej w wyniku działalności instytucji i jednostek wojskowych materiałów historycznych, ich właściwe gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie. Prowadzona w latach w siłach zbrojnych restrukturyzacja spowodowała likwidację część instytucji i jednostek wojskowych, a co za tym idzie

11 szybką archiwizację dokumentacji tych jednostek. Wytworzona dokumentacja aktowa wymagała właściwego zabezpieczenia archiwalnego ze względu na jej wartość historyczną. Mając na uwadze potrzebę dostosowania nowej struktury organizacyjnej archiwów OW i RSZ do zwiększonych zadań, CAW opracowało projekt nowej struktury wojskowej służby archiwalnej. Projekt ten wraz z uzasadnieniem przekazany został do Sztabu Generalnego WP oraz odpowiednich dowództw OW i RSZ. Zasięgnięto opinii zainteresowanych, co do celowości utworzenia jednego archiwum dla wszystkich IC MON. Zdecydowana większość instytucji wypowiedziała się na ten temat pozytywnie 22. W połowie 1990 roku zostały zakończone prace studyjne prowadzone przez Sztab Generalny WP. Dokonano szeregu przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, które objęły także archiwistykę wojskową. Zgodnie z opracowanym i wprowadzonym do użytku zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 29 maja 1990 roku 23 sieć archiwów wojskowych stanowią: Centralne Archiwum Wojskowe; filie CAW archiwum IC MON oraz okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych. Stosownie do postanowień ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach minister Obrony Narodowej określił jednoznacznie status prawny archiwów wojskowych. Archiwa filie CAW są zobowiązane do sprawowania nadzoru w zakresie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego oraz merytorycznego opracowania akt. Natomiast kierownictwo CAW zobligowane jest do stałego nadzoru merytorycznego nad całokształtem archiwistki wojskowej. Obecna sieć archiwów wojskowych dostosowana jest do nowych struktur organizacyjnych Wojska Polskiego. Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 29 maja 1990 roku, jednoznacznie określa podporządkowanie archiwów OW i RSZ szefowi CAW. Od tego dnia funkcjonują one jako filie CAW. Dla nich też został opracowany i 22 Informacja o roli i zadaniach wojskowej służby archiwalnej oraz wnioski do dalszej działalności. Materiały na posiedzenie kolegium szefa Sztabu Generalnego WP, marzec 1990 roku. 23 Zarządzenie szefa Sztaba Generalnego nr 23/Sztab z roku w sprawie dalszego doskonalenia działalności wojskowej służby archiwalnej.

12 wprowadzony do użytku rozszerzony zakres działania 24. Do zadań archiwów filii m.in. należy: oddziaływanie na twórców zespołów poprzez archiwalny nadzór w celu prawidłowej klasyfikacji i kwalifikacji, kompletowania, selekcji i brakowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej; prowadzenie i aktualizowanie wykazu jednostek, instytucji wojskowych i spraw obronnych objętych nadzorem archiwalnym; prowadzenie bieżącego instruktażu i konsultacji z personelem podległych kancelarii w zakresie archiwizacji dokumentacji wojskowej i obronnej; współpraca z cywilnymi placówkami archiwalnym w sprawach metodycznych i szkoleniowych; prowadzenie działalności informacyjnej o zasobie. Filia nr 1 Archiwum IC MON powstała w wyniku likwidacji archiwów będących w dyspozycji 10 instytucji centralnych MON, w chwili obecnej gromadzi zasób aktowy wspomnianych archiwów. Natomiast pozostałe filie CAW, to archiwa okręgów wojskowych, Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Marynarki Wojennej. Najmłodszą filią CAW jest Filia nr 7 Archiwum Krakowskiego Okręgu Wojskowego powołana zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP z 29 maja 1995 roku. Gromadzą one materiały archiwalne wytworzone przez komórki organizacyjne poszczególnych dowództw, podległe im jednostki i instytucje wojskowe. Zasób tych filii liczy ogółem j.a. co stanowi mb. Porównując zasób aktowy filii CAW z archiwami cywilnymi 25 i biorąc pod uwagę obsadę personalną, należy stwierdzić, że filie dysponują bardzo skromną ilością pracowników. Archiwalia zgromadzone w filiach CAW są stosunkowo młode, gdyż powstały one po II wojnie światowej. Znaczenie ich dla badań naukowych będzie rosło w miarę upływu czasu Zakres działania filii CAW z roku. 25 H. R o b ó t k a, B. R y s z e w s k i, A. T o m c z a k, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 444

13 * * * Dzieje Wojska Polskiego odtwarzane są głównie na podstawie akt wytworzonych przez instytucje i jednostki WP, a przechowywane obecnie w archiwach okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych oraz Centralnym Archiwum Wojskowym. Archiwa OW i RSZ odegrały ważną rolę w kształtowaniu wojskowego zasobu archiwalnego. W początkowym okresie funkcjonowania przejmowały i zabezpieczały materiały o wartości historycznej z jednostek wojskowych prowadzących działania bojowe. W miarę upływu czasu zadania ich były dokładniej precyzowane. Archiwa OW i RSZ, a obecnie filie CAW gromadzą, przechowują i udostępniają materiały archiwalne oraz dokumentację o czasowej wartości przechowywania, wykorzystywaną w celach poświadczeniowych. Prowadzona restrukturyzacja w siłach zbrojnych spowodowała reorganizację wojskowej służby archiwalnej i dlatego też filie CAW powinny zabezpieczyć potrzeby sił zbrojnych w zakresie archiwizacji.

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne Jan Zbieć Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1. Sprawy ogólne W dzisiejszych czasach archiwum spełnia ważną funkcję, jako instytucja powołana do zabezpieczania, gromadzenia, porządkowania,

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Leszek Kordula FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Zarys historyczny Po zakończeniu działań wojennych 1945 r. archiwistyka wojskowa po raz kolejny stanęła przed zadaniem zgromadzenia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH. 1. Wstęp

KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH. 1. Wstęp Andrzej Bartnik KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH 1. Wstęp Centralne Archiwum Wojskowe w swojej działalności zawsze czuło się odpowiedzialne za prawidłowe kształtowanie

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne Ryszard Masłowski GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO Uwagi wstępne Przedmiotem artykułu są najważniejsze problemy gromadzenia wojskowego zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Juliusz Malczewski SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Zagadnienie selekcji wojskowych materiałów archiwalnych dotyczy głównie akt zgromadzonych w archiwach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Charakterystyka zasobu

WSTĘP. Charakterystyka zasobu WSTĘP W obliczu coraz większej otwartości archiwów, również archiwa wojskowe chcą nie tylko udostępniać swoje zasoby, lecz także szukać dróg dotarcia do użytkownika z informacją archiwalną. Archiwa wojskowe,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe;

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe; Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1699 Brzmienie od 6 lipca 2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Tadeusz Wojciechowski ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Archiwa wojskowe we Francji są wydzielone z ogólnej sieci podległej Dyrekcji Archiwów Francji (obok archiwów dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r. Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 109 ZARZĄDZENIE Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego -

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znowelizowanym prawem archiwalnym, doskonalenie ich umiejętności związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY

ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY Katarzyna Ciemięga ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASÓB ARCHIWALNY Archiwa jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia STATUT Archiwum Państwowego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r.(dz. Urz. z 1951 r.nr 1,poz. 1),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Dz.Urz.MON.05.14.107 2006.03.09 zm. Dz.Urz.MON.2006.2.10 1 2007.01.01 zm. Dz.Urz.MON.2007.5.58 1 2007.12.31 zm. Dz.Urz.MON.2007.25.259 1 2008.01.01 zm. Dz.Urz.MON.2007.25.259 1 ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA

Bardziej szczegółowo

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego Bolesław Woszczyński DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI Początki ustawodawstwa archiwalnego Prace związane z organizacją służby archiwalnej sięgają jeszcze okresu przed odzyskaniem niepodległości.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu brakowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt w bieżącej i archiwalnej obsłudze dokumentacji powiatowego urzędu pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 192 Biuro Skarg i Wniosków DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

Archiwa, Ewidencja i Rejestry

Archiwa, Ewidencja i Rejestry Archiwa, Ewidencja i Rejestry ZARZĄDZENIE NR 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie.

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie. Szczecin, czerwca 2013 r. WO.092.8.2013 Pan st. bryg. Bogusław Tunkiewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej OPRACOWAŁ kpt. mgr inż. Ireneusz WILIŃSKI

Bardziej szczegółowo

państwowy i niepaństwowy

państwowy i niepaństwowy Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniemjest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Generalny Zarząd Zasobów Osobowych P1 107 ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK ARCHIWISTA Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Gliwice, 10 września

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: - Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Obieg i archiwizacja dokumentów w świetle nowelizacji ustawy archiwalnej i jej przepisów wykonawczych

Obieg i archiwizacja dokumentów w świetle nowelizacji ustawy archiwalnej i jej przepisów wykonawczych Obieg i archiwizacja dokumentów w świetle nowelizacji ustawy archiwalnej i jej przepisów wykonawczych TERMIN SZKOLENIA: 4 kwietnia 2016 r. godz. 10.00-15.00 MIEJSCE SZKOLENIA: As-Bud, Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

Głos w sprawie archiwów wyodrębnionych.

Głos w sprawie archiwów wyodrębnionych. Anna Barszcz Strona 72 Głos w sprawie archiwów wyodrębnionych. 13.04.2009 przybyło nam jeszcze jedno archiwum wyodrębnione. Mianowicie, po wejściu w życie kolejnej, już 26 (!) nowelizacji Ustawy o narodowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - polegać będzie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 1/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Archiwum Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia l czerwca 2011 r. RDZAM hif~~."""'~ RMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Instrukcja dotycząca sposobu

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Bolesław Woszczyński Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przystąpiono do gromadzenia akt proweniencji wojskowej. Ważną w tym funkcję odegrała

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2009.67.570 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 48 2011-05-03 zm. Dz.U.2011.81.439 art. 2 2013-05-09 zm. Dz.U.2013.496 art. 1 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Nr 3 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 lutego 2007 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 3. TREŚĆ: Poz.

Nr 3 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 lutego 2007 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 3. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 333 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 30 Nr 4/MON z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Muzeum

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych

DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych Warszawa, dnia 11 marca 2013 r. Poz. 53 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych Na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Departament Kadr 144 DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Na podstawie 1 pkt 9 lit. a i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Załącznik do Zarządzenia Nr 699/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 10 lipca 2014 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane dr Ewa Perłakowska (NDAP) Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo