AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921"

Transkrypt

1 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT W latach w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym, których zadaniem była organizacja szkolnictwa wojskowego oraz nadzór nad wyszkoleniem oficerów i podoficerów dla potrzeb wojska. Do najwcześniejszych zaliczany był Departament Szkolnictwa Wojskowego powstały w grudniu 1918 roku, przekształcony następnie w marcu 1920 roku na Oddział III Naukowo-Szkolny Sztabo MSWojsk. Nieco wcześniej, bo we wrześniu 1917 roku rozpoczął działalność Inspektorat Szkół Wojennych Piechoty. Następną z nich był Centralny Inspektorat Wyszkolenia Armii MSWojsk. utworzony w październiku 1920 roku w wyniku przeobrażeń organizacyjnych w strukturze szkolnictwa wojskowego. Oddział III Naukowo-Szkolny Sztabu MSWojsk. Pierwszą organizację Ministerstwa Spraw Wojskowych zatwierdzono 10 grudnia 1918 roku 1. Zostały powołane wówczas departamenty i samodzielne sekcje. 1 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 11, poz. 275; B. W o s z c z y ń s k i, Ministerstwo Spraw Wojskowych , Warszawa 1972, s. 66.

2 Projekt Ministerstwa, opracowany przez pułkownika Jana Wroczyńskiego w pierwszych datach listopada 1918 roku przewidywał powołanie Departamentu Szkół Wojskowych. Do realizacji zamierzeń przystąpiono już w następnym miesiącu. Na początku grudnia 1918 roku został zorganizowany Departament Szkolnictwa Wojskowego w składzie 2 : 1. Sekcja Szkół Piechoty 2. Sekcja Szkół Specjalnych 3. Sekcja Ogólna Kancelaria. Szefem departamentu Mianowano generała Jana Jacynę 3, który przejął nadzór nad wszystkimi już istniejącymi szkołami, powstałymi jeszcze w ramach Polskiej Siły Zbrojnej. Głównym zadaniem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego była organizacja i kierownictwo szkołami wojskowymi oraz sporządzanie dla nich instrukcji i regulaminów i związane z tym wydawnictwo podręczników szkolnych. Z początkiem 1919 roku zmieniono nazwę Departamentu Szkolnictwa Wojskowego na Departament Naukowo-Szkolny 4. Przystąpiono również do organizowania różnego typa szkół wojskowych, które w późniejszy okresie rozwiązano lub też zmieniono ich organizację wewnętrzną. Rozkazem Naczelnego Dowództwa WP z dnia 9 marca 1919 roku były Oddział VII Sztabu Generalnego został zreorganizowany i przekształcony w Departamencie Naukowo-Szkolnym na sekcję IV historyczno-naukową pod przewodnictwem Wacława Tokarza 5. W połowie 1919 roku w skład Departamentu Naukowo-Szkolnego wchodziły następujące sekcje: 1. Sekcja Szkół Stałych 2. Sekcja Szkół Oficerskich i Podoficerskich 3. Sekcja Pedagogiczna 4. Sekcja Historyczno-Naukowa 5. Sekcja Administracyjno-Finansowa. 2 CAW, Oddz. III Sztabu MSWojsk., t. 53 (r. dz. nr 1 z roku). 3 Rozk. Dz. MSWojsk. nr 9 z roku. 4 CAW, I Rozk. Dz. MSWojsk. nr 39 z roku.

3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1919 roku dotychczasowy wydział Sekcji Pedagogicznej Uniwersytet Żołnierski został zamieniony na sekcje kulturalno-oświatową z podziałem na trzy wydziały, odpowiednio zresztą zmienione rozkazem MSWojsk. z dnia 25 września 1919 roku 6 Departamentowi Naukowo-Szkolnemu podlegała też utworzona w czerwcu 1919 roku Centralna Biblioteka Wojskowa 7. Głównym zadaniom Departamentu Naukowo-Szkolnego była organizacja pracy kulturalno-oświatowej w wojaku. Wraz z opracowaniem nowej organizacji Ministerstwa Spraw Wojskowych uległy przeobrażeniom poszczególne departamenty, a niektóre w ogóle zlikwidowano 8. W związku z tym z dniem 1 marca 1920 roku Departament Naukowo-Szkolny przekształcił się na Oddział III Naukowo-Szkolny Sztabu MSWojsk. 9. Składał ale on z następujących sekcji i wydziałów 10 : Sekcja I Regulaminów i Wyszkolenia Wydział I Regulaminów Wydział II Wyszkolenia Sekcja II Szkół Stałych Wydział I Szkół Kadeckich Wydział II Szkół Oficerskich Wydział III Szkół Podoficerskich Zawodowych Sekcja III Oświatowa Wydział I Żołnierskie Szkoły Początkowe Wydział II Czytelnictwo i Bibliotekarstwo Wydział III Życie kulturalne Wydział IV Wychowanie fizyczne 6 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 90, poz z roku. 7 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 68, poz z roku. 8 CAW, MSWojsk., Dep. IV Koni, t CAW, Oddz. III Sztabu MSWojsk., t. 53 (rozkaz dzienny MSWojsk. nr 23, roku). 10 CAW, Dep. IV Koni, t. 4.

4 Sekcja IV Wydawnicza Wydział I Wydział II Wydział Rachunkowo-Kontrolny Kancelaria Oddziału III. Oddział III opracowywał zasadnicze dyrektywy wiążące się z nauczaniem w szkołach wojskowych. W celu szkolenia oficerów i podoficerów służby kulturalnooświatowej Oddział III, podobnie jak poprzednio Departament Naukowo-Szkolny, organizował kursy doskonalenia. Do jego zadań należało opracowanie programów nauczania dla istniejących szkół i redagowanie nowych. Miał także inicjatywę w zakresie przygotowania odpowiednich podręczników. Prowadził ponadto ewidencję szkół wojskowych i kierował rozwojem oświaty w wojsku. Celem ujednostajnienia i uzgodnienia całokształtu akcji kulturalno-oświatowej w wojsku Sekcja Oświatowa została rozwinięta i otrzymała nazwę Sekcji Oświaty i Kultury 11. Dnia 10 sierpnia 1921 roku ukazał się rozkaz ministra Spraw Wojskowych ostatecznie regulujący zasady organizacji naczelnych władz wojskowych 12. W wyniku tych zmian z dniem 22 sierpnia 1921 roku Oddział III Sztabu MSWojsk. przemianowano na Oddział III Sztabu Generalnego 13. * Akta Oddziału III Sztabu MSWojsk. stanowią zespół prosty, który zawiera ogółem 99 jednostek archiwalnych, wytworzonych w latach Zawartość aktową tego zespołu można podzielić na kilka grup w zależności od tematu, jakiego dotyczą. Najważniejsza dla badacza grupa archiwaliów dotyczy zagadnienia organizacji pracy Oddziału III Sztabu MSWojsk. Występują tu rozkazy, zarządzenia, programy szkoleniowe, raporty z dokonanych czynności, projekty organizacyjne pracy kulturalno-oświatowej. Obszerne materiały przedstawiają organizację szkolnictwa 11 CAW, Oddz. III Sztabu MSWojsk., t. 30b (4231/org roku). 12 CAW, Gab. Ministra, t. 9 (4900/org roku). 13 Tamże.

5 wojskowego i służby oświatowej. W szczególności dotyczy to organizacji korpusu kadetów, szkół podoficerskich piechoty oraz szkół oficerskich. Z tego pokaźna spuścizna aktowa dotyczy szkół podchorążych (m.in. zachowała się instrukcja określająca warunki przyjęć i wyników egzaminów). Materiały te uzupełniają sprawozdania: ze zjazdu referatów oświatowych, z działalności uniwersytetów żołnierskich, raporty inspekcyjne, rozkazy administracyjno-organizacyjne dotyczące planu pracy kadry oświatowej w garnizonach. Interesującą grupę akt w tym zespole tworzą dokumenty o charakterze rachunkowym, na które składają się: preliminarze budżetowe poszczególnych komórek Oddziału III i szkół oraz instrukcje w sprawia zapotrzebowań pieniężnych. Najwięcej akt zachowało się w sekcjach II Szkół Stałych i III Oświatowej. Poważnie zdekompletowane są akta pozostałej sekcji I Regulaminów i Wyszkolenia oraz Wydziału Rachunkowo-Kontrolnego. Brak jest zupełnie akt samego Departamentu Szkolnictwa Wojskowego. Wśród akt Sekcji I Regulaminów i Wyszkolenia znajdują się regulaminy służby wewnętrznej i polowej poszczególne części ich opracowania, programy szkolenia kontyngentu, szczegółowe plany wyszkolenia dywizji piechoty, instrukcje dla topografów oraz projekty okresowych ćwiczeń. Uzupełnienie tych ostatnich stanowią: opinie, wskazówki i propozycje kierownictwa sekcji. W grupie akt sekcji II Szkół Stałych licznie reprezentowany jest materiał przedstawiający organizację szkolnictwa wojskowego, a szczególnie organizację, zakres działania szkół oficerskich, kadeckich i podoficerskich zawodowych. Działalność sekcji obrazują rozkazy, sprawozdania, zarządzenia organizacyjne, uwagi, projekty i programy z załączonymi opiniami w sprawach organizacji szkolnictwa i oświaty oraz raporty i protokoły z inspekcji szkół wojskowych. Ważną rolę w Oddziale III spełniała Sekcja III Oświatowa. Wprawdzie spuścizna aktowa sekcji zachowała się tylko częściowo, pozwala to jednak na szczegółowe odtworzenie jej organizacji i zakresu działania. W grupie spraw organizacyjnych znajdują się rozkazy i zarządzenia dotyczące ustalenia kompetencji kadry oświatowo-instruktorskiej, korespondencja w sprawach organizacji pracy kulturalno-oświatowej, liczne sprawozdania i raporty miesięczne,

6 teksty fachowych prelekcji i wykładów. Poważnym utrudnieniem w badaniach całokształtu działalności tej instytucji jest brak Sekcji IV Oddziału III Sztabu oraz zdekompletowane akta Sekcji I Regulaminów i Wyszkolenia, a także Wydziału Rachunkowo-Kontrolnego. Inspektorat Szkół Wojennych Piechoty MSWojsk. Z dniem 1 września 1917 roku rozpoczął działalność Inspektorat Szkół Piechoty Wojsk Polskich zwany również Inspektoratem Szkół Wojskowych podległy Inspektoratowi Wyszkolenia przy wodzu naczelnym Wojsk Polskich 14. Od chwili powstania Inspektorat organizował polskie szkolnictwo wojskowe. Ważnym momentem organizacyjnym było powołanie w roku 1919 generalnych inspektorów dla trzech podstawowych rodzajów broni: piechoty, artylerii oraz kawalerii 15. Rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych z dniem 9 kwietnia 1919 roku Inspektorat Szkół Wojskowych otrzymał nazwę: Inspektoratu Szkół Wojennych Piechoty 16. Jednocześnie została zatwierdzona organizacja Inspektoratu w składzie: 1. Inspektor 2. Oficer przy sztabie 3. Referent Szkół Oficerskich 4. Referent Szkół Podoficerskich. Do zadań Inspektoratu należał nadzór nad wyszkoleniem oficerów i podoficerów dla potrzeb Wojska Polskiego oraz przystosowanie istniejących szkół i prowizorycznych kursów do działań wojennych. Inspektorat kontrolował wyszkolenie oraz stan gotowości bojowej. Podlegał on bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wojskowych, zaś pod względem organizacyjnym i szkolnym II wiceministrowi, od którego odbierał dyrektywy w sprawie programów i etatów szkół i wojennych. W 14 Rozkaz nr 25 z dnia roku Centralnej Szkoły Karabinów Maszynowych. 15 B. W o s z c z y ń s k i, Ministerstwo Spraw Wojskowych..., s Dz. Rozk. Wojsk. nr 42, poz z dnia roku.

7 sprawach związanych z uzbrojeniem, umundurowaniem i wyekwipowaniem był podległy Departamentowi Artylerii MSWojsk., do którego składał zapotrzebowania na broń i amunicję. Utrzymywał także ścisły kontakt z inspektoratami broni. Inspektoratowi Szkół Wojennych Piechoty podlegały pod względem organizacyjnym, szkolnym i dyscyplinarnym istniejące i organizujące się przy nim szkoły podchorążych, szkoły oficerskie, szkoły podoficerskie, kursy dla oficerów technicznych piechoty. Inspektorat regulował we własnym zakresie obsadę instruktorską, przyjęcia i zwolnienia kandydatów oraz opracowanie programów dla tych szkół i kursów 17. W związku z reorganizacją Ministerstwa Spraw Wojskowych z dniem 2 marca 1920 roku agendy Inspektoratu Szkół Wojennych Piechoty w zakresie organizacji, programów szkół, przebiegu wyszkolenia, uzupełnienia personelu wychowawczego i pomocniczego, jego spraw osobowych oraz przyjmowania i zwalniania uczniów przeszły do Oddziału III Sztaba MSWojsk. Sekcji II, jako osobny Wydział IV 18. * Akta Inspektoratu Szkół Wojennych Piechoty stanowią zespół prosty zamknięty, który zawiera ogółem 24 jednostki archiwalne, obejmujące materiały z lat Wytworzone akta, pomimo że zachowały się częściowo, stanowią bardzo cenne źródło do poznania organizacji oraz zadań Inspektoratu Szkól Wojennych Piechoty. Najważniejsza dla badacza grupa archiwaliów dotyczy zagadnienia organizacji i szkolnictwa wojskowego. W przeważającej części zachowany materiał aktowy przedstawia organizację, programy zajęć wyszkolenia teoretycznego i praktycznego poszczególnych szkół wojskowych. Zagadnienia te ilustruje różnorodny materiał aktowy głównie rozkazy, ustawy, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, teksty wykładów, plany zajęć, raporty, przepisy, instrukcje i protokoły. Z ważniejszych rozkazów organizacyjno-administracyjnych szkolnictwa zachowały się: 17 CAW, Inspektorat Szkół Wojennych Piechoty, t Spis władz wojskowych , Warszawa 1936 (maszynopis), cz. 3, s. 11.

8 rozkazy w sprawie utworzenia Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności, organizacji Centralnej Szkoły Karabinów Maszynowych, ustanowienia Komitetu Doradczego. Ponadto wymienić należy komplet rozkazów dowództwa Centralnej Szkoły Karabinów Maszynowych. Programy szkół oficerskich przedstawiają zasady ogólne dotyczące wyszkolenia praktycznego w Szkole Podchorążych Piechoty. Szczegółowe instrukcje informują o warunkach przyjęć kandydatów do tej szkoły, a licznie zachowane meldunki ułatwiają zapoznanie się z wynikami klasyfikacji uczniów. Z tego typu materiałów należy wymienić także zasady szkolenia na kursie uzupełniającym dla oficerów piechoty, plan zajęć dla absolwentów Podoficerskiej Szkoły Jazdy. Uzupełniają je uwagi o wyszkoleniu bojowym w szkołach wojennych piechoty, uwagi o planie wyszkolenia obsługi karabinów maszynowych w kompaniach, pułkach i baonach zapasowych. Z ciekawszych materiałów tego typu zachowało się: zarządzenie ustalające wyszkolenie w szkołach podchorążych piechoty, organizacja i program kursów dla instruktorów piechoty i żołnierzy służby sanitarnej. Materiały te uzupełniają teksty wykładów Leona Berbeckiego na temat aktualnych potrzeb polskiego szkolnictwa wojskowego, raporty z egzaminów wstępnych i końcowych w Centralnej Szkole Karabinów Maszynowych, projekty zarządzeń w sprawie egzaminów wstępnych do wojennych szkół podchorążych piechoty, zrządzenia dotyczące wyszkolenia oddziałów frontowych i baonów zapasowych, raporty o wyszkoleniu formacji uzupełniających. Na uwagę zasługują też materiały dotyczące problematyki wewnętrznej organizacji szkolenia wojskowego, a więc: statut klasowych sądów honorowych, tymczasowy statut szkół podoficerskich, okresowe raporty szkolne, regulamin wewnętrzny Szkoły Sztabu Generalnego, zasady organizacji służby łączności i wojsk saperskich, organizacji kursu francuskiej musztry formalnej i polowej, ogólne przepisy służbowe na kursach wyszkolenia, tymczasowa instrukcja wewnętrznej służby obronnej, protokół z inspekcji Szkoły Podoficerów w Ostrowii, propozycje zmian etatów szkoły podoficerskiej. Omówione akta są cennym źródłem wiadomości historycznych w zakresie badań działalności instytucji naukowo-szkolnych MSWojsk.

9 Centralny Inspektorat Wyszkolenia Armii MSWojsk. W sierpniu 1919 roku rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego utworzone zostały przy dowództwach frontów inspektoraty wyszkolenia 19. Nadzorowały one wyszkolenie w obozach ćwiczeń frontowych dla oddziałów marszowych oraz kierowały dalszym kształceniem oficerów i podoficerów. W październiku 1920 roku zorganizowano Kierownictwo Centrów Wyszkolenia, które było organem nadzorującym i kontrolującym wyszkolenie jednostek taktycznych i miało na celu przeprowadzenie ich jednolitej organizacji. Personel instrukcyjny w Centrach Wyszkolenia składający się z oficerów-specjalistów był organem wykonawczym rozkazów i wskazówek dowództw Kierownictwa Centrów Wyszkolenia 20. Na mocy zarządzenia ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 stycznia 1921 roku zmieniono nazwę Kierownictwa Centrów Wyszkolenia na Centralny Inspektorat Wyszkolenia Armii. Instytucja ta była przejściowa, utworzona na czas wyszkolenia armii, a okres jej działalności przewidziany był do końca kwietnia 1921 roku. Centralny Inspektorat Wyszkolenia współpracował ze Sztabem Generalnym oraz inspektoratami armii w zakresie wyszkolenia taktycznego i teoretycznego 21, przy czym inspektor wyszkolenia inspekcjonował przeszkolenie taktyczne jak i teoretyczne oddziałów frontowych są wyjątkiem spraw związanych z kursami informacyjnymi dla wyższych dowódców. W związku z reorganizacją armii rozkazem ministra Spraw Wojskowych z dniem 15 lipca 1921 roku został zlikwidowany Centralny Inspektorat Wyszkolenia Armii 22. Dotychczasowe jego agendy przejęły w zakresie organizacji wyszkolenia całej armii szef Sztabu Generalnego (Oddz. III), a w sprawach inspekcji głównych centrów wyszkolenia odpowiednie inspektoraty armii. 19 Spis władz wojskowych Warszawa 1938 (maszynopis), cz. 4a, s. 13; rozk. Nacz. Dow. WP 2315/I z dnia roku. 20 Instrukcja dla kierowników i instruktorów dywizyjnych centrów wyszkolenia. CAW, Centralny Inspektorat Wyszkolenia Armii, t. I CAW, Sztab Główny, Oddz. I Kancelaria Szefa, t CAW, Centralny Inspektorat Wyszkolenia Armii, t. I

10 * Akta Kierownictwa Centrów Wyszkolenia późniejszego Centralnego Inspektoratu Wyszkolenia Armii stanowią zespół składający się z 8 jednostek archiwalnych. Materiały dotyczące organizacji tej instytucji obejmują: rozkazy, zarządzenia, programy, plany, przepisy, wytyczne, sprawozdania. Najbardziej interesujące przekazy źródłowe dotyczą organizacji Głównego Centrum Wyszkolenia w Krakowie, zarządzenia przygotowawcze w sprawie organizacji przyfrontowych centrów nauczania, uwagi szefa Oddziału III dotyczące utworzenia głównych centrów wyszkolenia dla broni połączonych. W aktach tego zespołu szerokie odzwierciedlenie znajdują programy wyszkolenia. Do nich zaliczyć możemy: wytyczne dla sporządzania programów nauki w centrach wyszkolenia, okresowe plany zajęć w Głównym Centrum Wyszkolenia w Rembertowie, zarządzenia ogólne w sprawie reorganizacji wyszkolenia oficerów i podoficerów, szczegółowy program wyszkolenia teoretycznego i taktycznego w dywizyjnych centrach wyszkolenia. Materiały te uzupełniają fachowe teksty wykładów. Dość licznie jest reprezentowany materiał aktowy omawiający program kursów, organizowanych przy centrach wyszkolenia, na które składają się: programy kursu służby łączności przy Dowództwie Okręgu Generalnego Kraków, kursu dla instruktorów dowódców kompanii, wyszkolenia na kursach centrum piechoty i artylerii, praktycznego wyszkolenia w okręgowych szkołach podoficerskich, kursów uzupełniających z terenoznawstwa dla oficerów różnych rodzajów broni. Zachowały się zarządzenia dotyczące utworzenia informacyjnych kursów wyszkolenia dla wyższych dowódców w Warszawie, we Lwowie, Poznaniu i Grodnie oraz przepisy regulujące zakres działania oficerów inspekcyjnych wojsk taborowych. Uzupełnieniem tego typu materiałów są liczne sprawozdania z inspekcji kursów we Lwowie, Grodnie i Krakowie. Wymienić jeszcze należy archiwalia o mniejszej wartości historycznej typu statystycznego. Do nich zaliczyć można wykazy imienne kandydatów na kurs dla

11 wyższych dowódców w Krakowie, imienne wykazy oficerów z kursów informacyjnych i inne. * * * W niniejszym omówieniu spuścizny aktowej trzech instytucji naukowoszkolnych zwrócono uwagę tylko na ważniejsze grupy archiwistów, które mogą mieć duże znaczenie dla badań historycznych. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji aktowej, chociaż częściowo zdekompletowanej, można przedstawić organizację i działalność tych instytucji. Ich akta zostały uporządkowane i ostatecznie opracowane.

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1934 1. Organizacja i zawartość aktowa Departamentu Technicznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO DZIAŁALNOŚCI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Do organizacji szkół wojskowych i szkolenia wojska oraz kadr wojskowych przystąpiono

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO UWAGI WSTĘPNE Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. UWAGI WSTĘPNE Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Andrzej Wrona ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU AKT DEPARTAMENTU KAWALERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Początek rozwoju organizacyjnego Departamentu Kawalerii MSWojsk. datuje się od 22 sierpnia 1921 roku. Wówczas

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939

ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar ZESPOŁY AKT SZKÓŁ LOTNICZYCH, OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ I PRZECIWGAZOWEJ, BRONI PANCERNYCH, SAPERÓW I ŁĄCZNOŚCI Z LAT 1918 1939 Istniejące w latach 1918 1939 szkoły wojskowe lotnicze, obrony

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU 1943 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Sformowanie Armii Polskiej w ZSRR 1 wymagało stałego dopływu przeszkolonych, w możliwie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII Tadeusz Wawrzyński AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII 1919 1939 W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 jednostki artylerii, podobnie jak oddziały innych rodzajów broni, tworzone były doraźnie

Bardziej szczegółowo

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wawrzyński AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939 1. Uwagi wstępne Materiały źródłowe dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia w Wojsku Polskim

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939

AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 Kazimierz Bar AKTA SZKÓŁ WOJSKOWYCH PIECHOTY, KAWALERII I ARTYLERII Z LAT 1918 1939 W okresie międzywojennym władze wojskowe niejednokrotnie zajmowały się problemem szkolnictwa. Poszczególne rodzaje broni

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH Zarys organizacyjny Michał Klimecki MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW LOTNICTWA LWP W LATACH 1943 1945 1. Zarys organizacyjny W Centralnym Archiwum Wojskowym przechowywany jest materiał źródłowy do dziejów lotnictwa LWP w okresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/MON. z dnia 18 czerwca 2002 r. Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 109 ZARZĄDZENIE Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podoficerskich szkół zawodowych oraz organizacji i podstawowych założeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

SZTAB GENERALNY WP Zarys organizacyjny

SZTAB GENERALNY WP Zarys organizacyjny Wiesława Hiller SZTAB GENERALNY WP 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany w 1948 roku przez Sztab Generalny WP siedmioletni plan rozwoju wojska na lata 1949 1955, rozpoczął nowy etap w organizacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R.

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Czesław Tokarz WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym akta stanowią poważną bazę źródłową

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Zarys organizacji

ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Zarys organizacji Kazimierz Bar ZESPÓŁ AKT DEPARTAMENTU ARTYLERII MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1926 1939 1. Zarys organizacji W dniu 20 lipca 1926 roku wraz z likwidacją w Ministerstwie Spraw Wojskowych Departamentu

Bardziej szczegółowo

AKTA DOWÓDZTW OKRĘGÓW KORPUSÓW. 1. Zarys organizacyjny

AKTA DOWÓDZTW OKRĘGÓW KORPUSÓW. 1. Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA DOWÓDZTW OKRĘGÓW KORPUSÓW 1. Zarys organizacyjny Organizowanie wojskowych władz terytorialnych zostało rozpoczęte jeszcze przed odzyskaniem niepodległości z inicjatywy istniejącego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY Alina Miętek MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY 1943 1945 Jedną z zasadniczych funkcji sądownictwa wojskowego jest oddziaływanie na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT

UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Wiesław Bernaś, Zdzisław Lisek UWAGI O STRUKTURALNO-RZECZOWO-CHRONOLOGICZNYM UKŁADZIE AKT Układ strukturalno-chronologiczno-rzeczowy akt przyjęty został w Centralnym Archiwum Wojskowym podczas opracowywania

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne Tadeusz Wawrzyński AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939 1. Sprawy organizacyjne Formowanie pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej odbywało się w latach 1918 1922 i było procesem

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA

PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA JACEK GRZYBAŁA PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA Wspomnienie o Janie Bolesławie Grzybale, z początku Jego służby wojskowej, nauki w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Adam Gnieciak AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza gromadzi, opracowuje i udostępnia akta formacji, których działalność związana

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje :

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 4.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 lutego 2007 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 3. TREŚĆ: Poz.

Nr 3 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 lutego 2007 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 3. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 333 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 30 Nr 4/MON z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Muzeum

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne Józef Milewski MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Latem 1944 roku, z chwilą wkroczenia 1 Armii Polskiej w ZSRR u boku Armii Czerwonej na ziemie polskie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Generalny Zarząd Zasobów Osobowych P1 107 ZARZADZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU Podstawa prawna: 1. Ustawa o Systemie Oświaty. 2. Karta Nauczyciela. 3. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ KOLEKCJI DZIENNIKÓW ROZKAZÓW I ROZKAZÓW DZIENNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Uwagi ogólne

ZAWARTOŚĆ KOLEKCJI DZIENNIKÓW ROZKAZÓW I ROZKAZÓW DZIENNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Uwagi ogólne Lucjan Teter ZAWARTOŚĆ KOLEKCJI DZIENNIKÓW ROZKAZÓW I ROZKAZÓW DZIENNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 1. Uwagi ogólne Dzienniki Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych wydawane od 1918 do 1939

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne

ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII Problemy organizacyjne Tadeusz Kowalczyk ZESPOŁY AKT JEDNOSTEK KAWALERII 1944 1947 1. Problemy organizacyjne Druga wojna światowa była ostatnią, w której kawalerii używano na większą skalę, jako rodzaju broni. Niemal we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT Bożena Szmagaj SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT 1943 1945 Udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego był zjawiskiem powszechnym. W obozach koncentracyjnych kobiety wiodły walkę

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA WOJSKOWYCH MISJI ZAGRANICZNYCH Z LAT 1918 1939

ARCHIWALIA WOJSKOWYCH MISJI ZAGRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 Danuta Skrzypczak ARCHIWALIA WOJSKOWYCH MISJI ZAGRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zasadniczych zadań i zmian strukturalnych wojskowych misji zagranicznych oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 270 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Kraków, dnia czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 (012) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 fax (012) 633 74 55. P/08/074 LKR-41008-3/08 Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY NIEOBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT NAUKI, PROWADZONY W SYSTEMIE SAMOKSZTAŁCENIA I KONSULTACJI Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939. 1. Zarys organizacyjny

ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939. 1. Zarys organizacyjny Danuta Duszak ZAWARTOŚĆ AKTOWA DOWÓDZTWA LOTNICTWA MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 1. Zarys organizacyjny W grudniu 1918 roku zorganizowana została w Ministerstwie Spraw Wojskowych pierwsza instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1 W PŁOCKU Podstawa prawna: - Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (szczególnie art.55) - Statut Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Regulamin Organizacyjny ZS STRZELEC OSW Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacji Społeczno-Wychowawczej I. Struktura wewnętrzna Związku 1. Strukturę wewnętrzną Związku tworzą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH Regina Czarnecka ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Reorganizację najwyższych władz wojskowych i ich przejście na stopę pokojową zapoczątkowało wydanie 7

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Rozalia Markowska MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Po wyzwoleniu ziem polskich powstała konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: - Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo