SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2009 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2009 ROK 1

2 SPIS TREŚCI Wstęp od 4 do 6 Dochody budŝetu część opisowa od 7 do 28 Wydatki budŝetu część opisowa od 29 do 72 Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury GCKiS, Biblioteka od 73 do 74 Dochody własne jednostek budŝetowych i wydatki nimi sfinansowane od 75 do 76 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej - część opisowa od 77 do 78 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieŝących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej - część opisowa od 79 do 79 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - część opisowa od 80 do 80 Kredyty i poŝyczki od 81 do 83 NadwyŜka Deficyt budŝetu Gminy śarów od 84 do 84 Podsumowanie od 85 do 86 Dochody budŝetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej układ tabelaryczny Zał. Nr 1 od 87 do 95 Wydatki budŝetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2 od 96 do 98 Dotacje z budŝetu gminy- układ tabelaryczny- Zał. Nr 3 od 99 do 100 Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi - Zał. Nr 4a i 4b od 101 do 105 2

3 Przychody i wydatki GCKiS układ tabelaryczny- Zał. Nr 5 od 106 do 107 Przychody i wydatki Bibliotekiukład tabelaryczny- Zał. Nr 6 od 108 do 108 Dochody własne jednostek budŝetowych Zał. Nr 7 od 109 do 109 Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowejukład tabelaryczny- Zał. Nr 8 od 110 do 111 Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej układ tabelaryczny- Zał. Nr 9 od 112 do 113 Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków- zadania realizowane na podst. porozumień- Zał. Nr 10 od 114 do 114 Przychody i wydatki GFOŚiGW - układ tabelaryczny - Zał. Nr 11 od 115 do 115 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej- Zał. Nr 12 od 116 do 116 3

4 Wstęp Dnia 07 stycznia 2009 roku Rada Miejska w śarowie podjęła uchwałę Nr XXXVII/175/2009 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy śarów na 2009 rok. Dochody budŝetu gminy śarów na 2009 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem , z tego: Dochody bieŝące w wysokości zł w tym: a) dochody własne z podatków i opłat lokalnych zł b) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa zł c) subwencje ogólne z budŝetu państwa zł w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł - część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin zł d) dochody z najmu, dzierŝawy składników majątkowych i uŝytkowania wieczystego zł e) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami zł f) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł g) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin ) zł h) dochody z zakresu administracji rządowej zł i) środki ze źródeł pozabudŝetowych na zadania bieŝące zł j) pozostałe dochody własne zł Dochody majątkowe zł w tym: a) dochody z majątku gminy zł b) dotacje i środki na własne inwestycje gminy zł Wydatki budŝetu gminy śarów na 2009 rok uchwalono w wysokości ogółem , z tego: 1) Wydatki bieŝące w kwocie ogółem zł w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł b) dotacje zł c)wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zł d) wydatki przypadające do spłaty w 2009 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zł 2) Wydatki majątkowe w kwocie ogółem zł w tym: 1. wydatki inwestycyjne zł NadwyŜkę budŝetu gminy śarów na rok 2009 rok uchwalono w wysokości zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów. 4

5 Przychody budŝetu na 2009 rok zaplanowano w wysokości zł. Rozchody budŝetu zaplanowano w wysokości zł. Łączna kwota długu gminy śarów na początek 2009 roku z tytułu kredytów prognozowana była w wysokości zł, a łączne zobowiązania Gminy śarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2009 do 2019 wynosiły zł. Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2009 rok przyjęto w następujących kwotach: dochody zł wydatki zł Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok przyjęto w następujących kwotach: a) przychody zł b) wydatki zł Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1.realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. Rezerwę ogólną w budŝecie gminy śarów na 2009 rok uchwalono w kwocie zł, rezerwę celową uchwalono w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtworzenie infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku uchwalono w kwocie łącznej zł. W uchwale budŝetowej na 2009 rok upowaŝniono Burmistrza Miasta śarów: 1) do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł. Zaciągnięty kredyt ( poŝyczka ) winien być spłacony do 31 grudnia 2009 roku, 2) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie pogramy inwestycyjne, 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, 4) do dokonywania zmian w planie wydatków bieŝących budŝetu Gminy śarów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) do przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieŝących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu. W 2009 roku Burmistrz Miasta śarów nie skorzystała z tego upowaŝnienia. Uchwała w sprawie budŝetu gminy śarów na 2009 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - Nr 35, poz. 781 z r. 5

6 W ciągu 2009 roku Rada Miejska podjęła 17 uchwał oraz wydano 42 zarządzenia Burmistrza Miasta zmieniających budŝet gminy. Plan budŝetu po zmianach na 31 grudnia 2009 roku wynosił: - po stronie dochodów: ,34 zł - po stronie wydatków: ,34 zł Planowany deficyt budŝetu zł Planowane przychody z kredytów zł Planowane rozchody budŝetu zł w tym: z tytułu spłaty kredytów zł Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2009 roku wynosił: - po stronie dochodów: ,83zł - po stronie wydatków: ,83 zł 6

7 D O C H O D Y Z A R O K Dochody na r. zaplanowano na poziomie ,34 zł, natomiast wykonanie dochodów za 2009 r. uzyskano w wysokości ,88 zł, co stanowi 87,3 % planu. Na dochody gminy składają się dochody bieŝące i majątkowe. Dochody bieŝące zostały zrealizowane w wysokości ,25 zł co stanowi 92,7 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym: dochody własne z podatków i opłat lokalnych ,41 zł ( tj. 28,0 % dochodów ogółem ) udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,93 zł ( tj. 14,1 % dochodów ogółem ) subwencje ,00 zł ( tj. 22,80 % dochodów ogółem ) dochody z najmu i dzierŝaw składników majątkowych i uŝytkowania wieczystego ,38 zł ( tj. 4,7 % dochodów ogółem ) dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej ,61 zł ( tj. 10,4 % dochodów ogółem ) dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 2.000,00 zł, dotacje celowe na zadania własne bieŝące ,35 zł ( tj. 2,7 % dochodów ogółem ) dochody z zakresu administracji rządowej ,00 zł ( tj. 0,1 % dochodów ogółem) środki ze źródeł pozabudŝetowych na zadania bieŝące ,77 zł ( tj. 0,7 % dochodów ogółem ) pozostałe dochody własne ,00 zł ( tj. 9,0 % dochodów ogółem ) dotacje rozwojowe ,61 zł ( tj. 0,22 % dochodów ogółem ) Z dochodów majątkowych uzyskano wpływ w wysokości ,63 zł co stanowi 7,3 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym: dochody z majątku gminy ,88 zł ( tj. 4,0 % dochodów ogółem ) dotacje i środki na własne inwestycje gminy ,75 zł ( tj. 3,3 % dochodów ogółem ) Wykonanie planu rocznego dochodów budŝetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w 2009 roku przedstawia poniŝsza tabela: Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na r. % wykon. Udział w dochodach ogółem I. Dochody bieŝące , ,25 93,5% 92,7% 1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych , ,41 95,9% 28,0% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 35800, ,79 111,0% 7

8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 754,34 502,9% Podatek od nieruchomości , ,79 94,6% Podatek rolny , ,24 92,0% Podatek leśny 13200, ,60 100,3% Podatek od środków transportowych 38371, ,00 28,0% Podatek od czynności cywilnoprawnych 95000, ,00 101,5% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 72000, ,20 86,9% Pozostałe odsetki 40,00 19, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,0% Podatek od nieruchomości , ,85 101,8% Podatek rolny , ,95 89,8% Podatek leśny 1 530, ,70 86,0% Podatek od środków transportowych , ,42 86,6% Podatek od spadków i darowizn , ,90 121,1% Opłata od posiadania psów 3 940, ,93 103,6% Wpływy z opłaty targowej , ,50 100,5% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,60 124,7% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 34000, ,75 105,6% Pozostałe odsetki 172,00 163,00 94,8% Wpływy z opłaty skarbowej , ,12 99,8% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 100,0% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,13 101,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2800, ,00 100,0% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 164,00 2. Udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,93 96,3% 14,1% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90,9% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,93 167,0% 3. Subwencje , ,00 100,0% 22,8% 8

9 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% 4. Dochody z najmu i dzierŝaw składników majątkowych i uŝytkowania wieczystego , ,38 66,3% 4,7% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,35 48,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,59 66,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20200, ,57 102,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9900, ,37 79,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2100, ,00 57,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51800, ,50 101,2% 5. Dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej , ,61 100,0% 10,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,38 100,0% 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 98745, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 2088, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1000, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 8276, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 56914, ,23 98,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 9500, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 3000, ,00 100,0% 6. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 2 000, ,00 100,0% 0,0% 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2000, ,00 100,0% 7. Dotacje celowe na zadania własne bieŝące , ,35 99,0% 2,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1336,00 885,28 66,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 5000, ,06 96,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,02 99,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,49 99,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,50 92,9% 8. Dochody z zakresu administracji rządowej 5 100, ,00 472,8% 0,1% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 909,50 151,6% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4500, ,50 515,6% 9. Środki ze źródeł pozabudŝetowych na zadania bieŝące , ,77 95,1% 0,7% 11

12 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6400, ,55 98,3% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21060, ,38 55,8% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,84 99,5% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5000, ,00 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1500, ,00 100,0% 10. Pozostałe dochody własne , ,00 81,1% 9,0% Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 100,0% Wpływy z różnych opłat 26320, ,42 188,5% Wpływy z usług , ,67 91,2% Pozostałe odsetki 20560, ,30 122,7% Wpływy z różnych dochodów 6590, ,00 99,9% Wpływy z usług 60050, ,75 100,0% Wpływy z różnych opłat 40200, ,62 104,6% Wpływy z usług 9000, ,65 80,0% Wpływy z różnych dochodów 1800, ,23 95,7% Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 148, ,00 100,0% Wpływy z różnych opłat 5100, ,20 109,2% 12

13 Pozostałe odsetki 2500,00 553,07 22,1% Wpływy z różnych dochodów , ,00 65,6% Wpływy z różnych opłat 2082, Pozostałe odsetki 50,00 26,37 52,7% Wpływy z różnych dochodów 2216, ,20 100,0% Wpływy z usług , ,54 97,1% Pozostałe odsetki 400,00 303,53 75,9% Pozostałe odsetki 50,00 9,42 18,8% Wpływy z różnych dochodów 1550, ,00 99,3% Wpływy z różnych opłat 27,00 26,40 97,8% Pozostałe odsetki 22,00 21,37 97,1% Wpływy z różnych dochodów 1 028, ,96 100,0% Pozostałe odsetki 60,00 65,00 108,3% Wpływy z usług 9383, ,65 100,0% Wpływy z usług , ,49 93,1% Wpływy z opłaty produktowej 2640, ,52 100,0% Wpływy z usług 4200, ,60 104,0% Pozostałe odsetki 40,00 36,95 92,4% 11. Dotacje rozwojowe , ,61 100,0% 0,22% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 60814, ,99 100,0% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 3219, ,62 100,0% 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , II. Dochody majątkowe , ,63 47,06% 7,3% 1. Dochody z majątku gminy , ,88 32,9% 4,0% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8700, ,10 100,3% 13

14 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,13 56,0% Dochody ze zbycia praw majątkowych , Dochody ze zbycia praw majątkowych 200,00 200,00 100,0% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 355,00 354,65 99,9% 2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy , ,75 100,0% 3,3% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300inwestycyjnych 4 883, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,41 100,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,34 100,0% 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Ogółem dochody według źródeł , ,88 87,3% 100,00% REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETOWYCH W 2009 ROKU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,83 zł, wykonanie ,38 zł tj. 82,79% wykonania planu. Realizacja: dotacja z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących związanych z usuwaniem skutków klęsk Ŝywiołowych, została zaplanowana w wysokości ,00 zł. Realizacja nastąpiła w drugiej połowie 2009 r. Dotacja dotyczy remontu przepustów drogowych na drogach gminnych na 14

15 terenach rolniczych. dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami w wysokości ,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , zostały zaplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin w wysokości ,00 zł oraz własnych inwestycji gminnych w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont i modernizacja boiska sportowego w Mrowinach (w tym: Budowa piłkochwytów na boisku w Mrowinach). Do końca 2009 roku środki te nie wpłynęły na rachunek gminy śarów. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,00 zł, wykonanie ,42 zł, tj. 110,8 % wykonania planu. Realizacja: wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego ,42 zł, co stanowi 188,5 % wykonania planu, wpływy z róŝnych dochodów: dotyczy otrzymanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących pozyskane z innych źródeł zł, (przeznaczone na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 163 w Gołaszycach), co stanowi 100% wykonania planu, dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin w ramach usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych dotycząca remontu po powodzi drogi w Gołaszycach ,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,90 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 64,7 % wykonania planu. Realizacja: wpływy za zarząd i uŝytkowanie wieczyste ,35 zł dochody z najmu i dzierŝawy ,59 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności ,10 zł sprzedaŝ mienia komunalnego gminy ,13 zł wpływy z usług ,67 zł wpływy z odsetek od nieterminowych płatności ,30 zł wpływy z róŝnych dochodów 6.584,00 zł Dochody budŝetowe w dziale 700 zostały wykonane w 64,7 % planowanych dochodów. Niski procent realizacji dochodów jest wynikiem nie zrealizowania planowanej sprzedaŝy mienia komunalnego, którego realizacja oscyluje w granicach 56,0 % załoŝonego planu. Niska realizacja dochodów z tego tytułu 15

16 wynikała z wielu czynników niezaleŝnych od gminy. Spowodowana była przede wszystkim ogólnym kryzysem gospodarczym na świecie, co skutkowało m. in. małym zainteresowaniem rynkiem nieruchomości. Pomimo organizowania przetargów, ogłaszania ich w prasie, internecie, sprzedaŝ nieruchomości nie cieszyła się duŝym zainteresowaniem mieszkańców śarowa i okolic. Zdecydowana większość przetargów kończyła się wynikiem negatywnym. Na niezrealizowanie w planowanej wysokości sprzedaŝy mienia komunalnego miała równieŝ wpływ przedłuŝająca się procedura związana z przejęciem terenów od Polskiego Związku Działkowców oraz zmiany wprowadzane do planów zagospodarowania przestrzennego, które są procedurami długotrwałymi. Zmiany przeznaczenia terenów w śarowie w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego weszły w Ŝycie dopiero w styczniu 2010 roku, co pozwoli na przeprowadzenie sprzedaŝy w roku bieŝącym. Pozostałe wpływy w tym dziale kształtują się w granicach od 48,6 % do 122,7 % planu. Nadpłaty na dzień r. wynoszą ,16 zł, dotyczą następujących tytułów: wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 312,34 zł, z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych w wysokości 655,95 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,87 zł (wynikają one z faktu, Ŝe do końca okresu sprawozdawczego nie zostały na powyŝszą kwotę zawarte akty notarialne dotyczące nabycia na własność nieruchomości a zapłata juŝ nastąpiła). NaleŜności wymagalne na r. to kwota ogółem ,80 zł, dotyczą głównie: dochodów z najmu i dzierŝawy składników majątkowych gminy ,49 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,16 zł odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty ,28 zł wpływów z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,10 zł wpływów z usług ,77 zł Największą pozycję naleŝności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu, dzierŝawy składników majątkowych oraz usług dotyczących opłat za media w mieszkaniach komunalnych. Na kwotę tą głównie składają się zaległości najemców lokali mieszkalnych. Gmina sukcesywnie zajmuje się ściąganiem naleŝności m.in. poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową. WzmoŜona egzekucja naleŝności jest na bieŝąco prowadzona i monitorowana. Podjęto teŝ działania polegające na wypowiadaniu umów najmu osobom posiadającym znaczne zadłuŝenie. W zakresie eksmisji podjęto działania związane z wytypowaniem najemców, co do których sukcesywnie będą kierowane pozwy sądowe o eksmisję oraz działania związane z kompletowaniem dokumentacji będącej załącznikami do pozwów sądowych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł, tj. ponad 100% wykonania planu. Realizacja: W dziale tym ujmowane są wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych ( kwota ,75 zł co stanowi ponad 100 % wykonania planu). W wysokości zł została zrealizowana dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie cmentarza Ŝołnierzy Armii Radzieckiej. 16

17 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł, tj. 100,5 % wykonania planu. Realizacja: Realizacja dochodów budŝetowych w tym dziale, to dotacja z budŝetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz ), która do r. wpłynęła w wysokości ,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów. Na rzecz budŝetu wojewody realizowane były opłaty za wydanie dowodów osobistych i z tego tytułu gminie naleŝą się dochody w wysokości 5% pobranych opłat. Do budŝetu gminy z tego tytułu wpłynęło 909,50 zł co stanowi 151,6 % zakładanego planu na rok W tym dziale realizowane są równieŝ dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Urzędu i z tego tytułu do budŝetu gminy wpłynęła kwota w wysokości ,57 zł co stanowi 102,5 % planu; dochody związane z pobieraniem róŝnych opłat w wysokości ,62 zł stanowią 104,6 % planu rocznego, wpływy z róŝnych dochodów stanowią kwotę 1.723,23 zł, tj. 95,7% planu dochodów. W wyniku wydzierŝawianego urządzenia wielofunkcyjnego, gmina pozyskuje dochody z tytułu wydruku plakatów oraz Gazety śarowskiej. W 2009 roku do budŝetu gminy wpłynęło z tego tytułu 7.203,65 zł, co stanowi 80 % planu dochodów. NaleŜności wymagalne na r. w dziale 750 wynoszą 238,13 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ,00 zł, wykonanie zł, tj. 100 % wykonania planu. Realizacja: dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na bieŝącą aktualizację rejestru wyborców 2.088,00 zł dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego ,00 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100% wykonania planu. Realizacja: dotacja celowa z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na obronę cywilną ,00 zł, 17

18 wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (dotyczą zezłomowania starego samochodu, który nie nadawał się do uŝytku, będącego na stanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej ) 200,00 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan ,00 zł, wykonanie ,54 zł, tj. 96,1 % wykonania planu. Realizacja: ROZDZ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan ,00 zł, wykonanie ,13 zł, tj. 112,7 % planu, z tego : podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,79 zł odsetki za nieterminowe płatności 754,34 zł NaleŜności wymagalne na r. wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej ,67 zł. Stopień realizacji dochodów kształtował się w wysokości 111 % planowanego dochodu. PowyŜsze wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, który z kolei przekazuje powyŝszy podatek do budŝetu gminy. W związku z powyŝszym gmina nie ma wpływu na wysokość naleŝności wymagalnych. ROZDZ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan zł, wykonanie ,83 zł, tj. 94,2 % planu. Realizacja: podatek od nieruchomości ,79 zł podatek rolny ,24 zł podatek leśny ,60 zł podatek od środków transportowych ,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł odsetki od nieterminowych płatności podatków ,20 zł pozostałe odsetki 19,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł Skutki obniŝenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków na koniec 2009 roku wynoszą ogółem ,71 zł, w tym: 1. skutki obniŝenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem ,67 zł w tym: 18

19 - podatek od nieruchomości ,80 zł - podatek rolny ,10 zł - podatek od środków transportowych 466,77 zł 2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem ,00 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,00 zł 3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych wynoszą ogółem ,80 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,80 zł - podatek rolny 672,00 zł - podatek od środków transportowych 5.069,00 zł 4. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa rozłoŝenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą ogółem ,24 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,24 zł Wysokość realizacji dochodów kształtuje się w granicach od 28 % do 101,5 % planu rocznego. Podatek od nieruchomości został zrealizowany w wysokości 94,6 % planu rocznego. Podatek od środków transportowych w wysokości 28,0 % planu. NaleŜności wymagalne na dzień r. wynosiły ,73 zł, w tym: z podatku od nieruchomości ,66 zł z podatku rolnego ,11 zł z podatku od środków transportowych 9.212,96 zł Tak wysoka kwota naleŝności wymagalnych w podatku od nieruchomości jest w większości wynikiem nie uregulowania podatku przez zakłady i firmy, które zostały postawione w stan likwidacji, upadły lub proces ten dobiegł juŝ końca. Na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, gmina dokonała przeniesienia prawa uŝytkowania wieczystego gruntu w zamian za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie ,00 zł. Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze zostały skierowane do organów egzekucyjnych. Część zaległości podatkowych została zabezpieczona hipotekami przymusowymi. Zostały wykorzystane więc prawie wszystkie moŝliwości prawne w tym zakresie. Nadpłaty w podatkach występują w podatku od nieruchomości w wysokości ,51 zł, od czynności cywilnoprawnych w wysokości ,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy a następnie przekazywany na rachunek bankowy budŝetu gminy. W związku z powyŝszym gmina śarów nie ma bezpośrednio wpływu na jego wysokość. W ramach rozdz zostały zrealizowane rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości ,00 zł. ROZDZ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 98,6 % planu. 19

20 Realizacja: podatek od nieruchomości ,85 zł podatek rolny ,95 zł podatek leśny 1.315,70 zł podatek od środków transportowych ,42 zł opłata od posiadania psów 4.079,93 zł podatek od spadków i darowizn ,90 zł wpływy z opłaty targowej ,50 zł podatek od czynności cywilnoprawnych ,60 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,75 zł pozostałe odsetki - 163,00 zł Skutki obniŝenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków na koniec 2009 roku wynoszą ogółem ,47 zł, w tym: 1. skutki obniŝenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem ,27 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,80 zł - podatek rolny ,50 zł - podatek od środków transportowych ,97 zł 2. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych wynoszą ogółem ,00 zł w tym: - podatek od nieruchomości 1.947,00 zł - podatek rolny 9.274,00 zł 3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa rozłoŝenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą ogółem 4.380,20 zł w tym: - podatek od nieruchomości 4.362,20 zł - podatek rolny 18,00 zł. NaleŜności wymagalne na r. wynoszą ogółem ,48 zł; w tym z tytułu: podatku od nieruchomości ,48 zł podatku rolnego ,30 zł podatku leśnego 122,00 zł podatku od środków transportowych ,24 zł podatku od spadków i darowizn 6.073,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych 125,66 zł opłaty od posiadania psów ,80 zł Realizacja powyŝszych podatków w 2009 roku kształtowała się w granicach od 86,0 % do 124,7 % planu rocznego. NajniŜszy procent wykonania planu dochodów występuje w podatkach: rolnym 89,8 %, leśnym 86,0 % oraz od środków transportowych 86,6%. Jest on wynikiem wysokich zaległości podatkowych. Realizacja pozostałych podatków kształtuje się na wysokim poziomie, gdyŝ osiągają ponad 100 % planu. Na naleŝności wymagalne zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze. Dokonano równieŝ zabezpieczeń hipotecznych. NaleŜności występujące z tytułu spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych są skutkiem realizacji tych podatków przez Urząd Skarbowy. Podatki te są następnie przekazywane na rachunek bankowy budŝetu gminy. Gmina śarów nie ma bezpośrednio wpływu na ich wysokość oraz realizację. 20

21 Nadpłaty w podatkach wystąpiły w podatku od nieruchomości w wysokości 1.761,12 zł, w podatku rolnym w wysokości 2.215,26 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.501,00 zł. Podatek ten jest przekazywany na rachunek budŝetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który bezpośrednio pobiera powyŝszy podatek. ROZDZ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan ,00 zł, wykonanie ,05 zł, tj. 100,3 % planu. Realizacja: wpływy z opłaty skarbowej ,12 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,60 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,13 zł wpływy z innych opłat (wypisy i zmiany w ewidencji) ,00 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.148,00 zł wpływy z róŝnych opłat 5.569,20 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 164,00 zł Poziom realizacji powyŝszych dochodów kształtuje się w granicach od 54,7 % do 109,2 %. W ramach tego rozdziału realizowane są dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu, które w 2009 roku wyniosły ,13 zł. Środki te przeznaczane są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi. ROZDZ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł, tj. 96,3 % planu. Realizacja: podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych ,93 zł Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 90,9 % planu a w podatku od osób prawnych 167,0 % planu dochodów. Nadpłaty dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości ,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 125,57 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są bezpośrednio przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane są do budŝetu gminy, dlatego teŝ na stopień ich realizacji gmina nie ma wpływu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Gmina nie ma wpływu na stopień ich realizacji. Z zawiadomienia, które gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów wynikało iŝ w roku 2009 gmina śarów winna otrzymać dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie ,00 zł. Jednak do końca 2009 r. na rachunek gminy śarów wpłynęła kwota ,00 zł (w tym nadpłata w wysokości ,00 zł). O kwotę tej nadpłaty zostały pomniejszone wpływy z tytułu udziałów za miesiąc marzec 2010 roku. Wynika z powyŝszego, Ŝe w roku 2009 gmina otrzymała niŝsze wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł - w stosunku do dochodów planowanych. Dla porównania moŝna podać, Ŝe w analogicznym okresie roku 2008 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości zł i były wyŝsze od planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę zł (plan , wpływ udziałów w roku zł) 21

22 Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień r. przez osoby fizyczne i osoby prawne , , , ,00 500,00 podatek od nieruchomości podatek od śr. transportowych podatek rolny podatek leśny podatek od posiadania psów/ opłata zaległości na zaległości na zaległości na zaległości na zaległości na Nazwa Zaległości na r Zaległości na r Zaległości na r Zaległości na r Zaległości na r % zmiana w stosunku do r Podatek rolny , , , , ,41 0,05 osoby fizyczne , , , , ,30-0,05 osoby prawne , , , , ,11 0,84 Podatek od nieruchomości , , , , ,14 0,55 osoby fizyczne , , , , ,48-10,71 osoby prawne , , , , ,66 3,04 Podatek leśny 195,9 147, ,30 122,00-33,80 osoby fizyczne 195,9 147, ,30 122,00-33,80 osoby prawne ,00 22

23 Podatek od środków transportowych , , , , ,20-4,19 osoby fizyczne , , , , ,24-2,58 osoby prawne 5.129, , , ,96-10,55 Podatek od posiadania psów/opłata od 2008 r , , , , ,8-31,43 Razem: , , , , ,55 0,37 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Plan ,00 zł, wykonanie ,07 zł, tj. 79,3 % planu. Realizacja: 1.część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł 2.część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł 3.część równowaŝąca subwencji ogólnej ,00 zł 4.odsetki od środków gromadzonych na rachunku Gminy śarów (organ) 553,07 zł 5.wpływy z róŝnych dochodów ,00 zł Realizacja dochodów z tytułu części subwencji ogólnych wynosiła 100 % planu. W ciągu 2009 roku część oświatowej subwencji ogólnej była zwiększana o środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŝących w obiektach oświatowych, na wyposaŝenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz na wydatki związane z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym budŝetu gminy są oprocentowane, w związku z tym wpływy z tego tytuły wyniosły 553,07 zł tj. 22,1 % planu. W dziale tym zostały zaplanowane równieŝ środki w wysokości ,00 zł z tytułu zbycia praw majątkowych tj. udziałów w spółce, w której gmina jest udziałowcem. Pomimo podjętych rozmów z Zarządem WSSE oraz innymi udziałowcami WSSE "Invest-Park", nie udało się uzyskać korzystnej dla Gminy oferty sprzedaŝy udziałów. Środki z tego tytułu Gmina planuje pozyskać w roku bieŝącym. W rozdziale zaplanowane były równieŝ dochody w wysokości ,00 zł z tytułu rozliczeń ze Spółką Wodną Strzegomką za spłacane poręczenia. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły ,00 zł. 23

24 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,00 zł, wykonanie ,69 zł, tj. 97,5 % planu. Realizacja dochodów w szkołach podstawowych: wpływy dochodów z najmu (wynajem pomieszczeń w szkołach) wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (odpłatność za zezłomowanie starego metalowego pieca) pozostałe odsetki wpływy z róŝnych opłat wpływy z róŝnych dochodów 7.884,37 zł 354,65 zł 26,37 zł 2.082,28 zł 2.215,20 zł Realizacja dochodów w Przedszkolu: wpływy dochodów z najmu 1.200,00 zł (za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu) wpływy z usług ,54 zł (dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu) pozostałe odsetki 303,53 zł Realizacja dochodów w Gimnazjum: wpływy dochodów z najmu ,50 zł (dotyczy wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum) pozostałe odsetki 9,42 zł wpływy z róŝnych dochodów 1.539,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 6.289,55 zł (refundacja płac pracowników zatrudnionych w systemie prac interwencyjnych z PUP w Świdnicy) Realizacja w Urzędzie Miejskim: otrzymana dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych 885,28 zł. NaleŜności wymagalne na dzień r. wynosiły 2.000,90 zł i dotyczyły nieuregulowanych naleŝności z tytułu najmu i dzierŝawy w wysokości 530,00 zł w Gimnazjum. NaleŜności dotyczyły równieŝ wpływów z usług w wysokości 1.470,90 zł w Przedszkolu (opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu). Na nieuregulowane naleŝności zostały wysłane wezwania do zapłaty. Realizacja dochodów w szkołach podstawowych wyniosła 100,3 % planu, w Przedszkolu kształtuje się na poziomie 96,7 % planu, natomiast w gimnazjum 100,7 % planu rocznego. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan ,61 zł, wykonanie ,67 zł, tj. 100,2 % wykonania planu. Realizacja: dotacja celowa z budŝetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone ,00 zł 24

25 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(dotyczą poboru świadczeń alimentacyjnych, naleŝnych jednostce samorządu terytorialnego ) dotacja celowa z budŝetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zad. zlec. dotacje celowe z budŝetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zad. własne dotacje celowe z budŝetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlec ,50 zł 8.276,00 zł 4.801,06 zł ,23 zł dotacje celowe z budŝetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. własne ,02 zł dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) ,49 zł wpływy z odsetek ( wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym) wpływy z róŝnych opłat ( koszty upomnień ) wpływy z róŝnych dochodów (dotyczą zwrotu nienaleŝnie pobranych dodatków mieszkaniowych) pozostałe odsetki ( od nienaleŝnie pobranych dodatków mieszkaniowych ) dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (przeznaczona na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania ) wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych środki pozyskane z innych źródeł (refundacja płac pracowników prac społecznie uŝytecznych z PUP w Świdnicy) 65,00 zł 26,40 zł 1.027,96 zł 21,37 zł ,00 zł 9.382,65 zł ,38 zł dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Projektu systemowego WIP Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 94,972 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie ,99 zł 3.219,62 zł

26 Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Projektu systemowego WIP Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udział w wysokości 5,0279 % pochodzą z budŝetu państwa dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w ramach usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi 9.500,00 zł 3.000,00 zł NaleŜności wymagalne na r. wynosiły ,03 zł, w tym z tytułu nienaleŝnie pobranych dodatków mieszkaniowych lat ubiegłych w wysokości 310,44 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 157,71 zł. Natomiast kwota wymagalnych naleŝności w wysokości ,88 zł dotyczy naleŝności od 91 osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego naleŝnego budŝetowi jednostki samorządu terytorialnego. Egzekucja powyŝszych naleŝności prowadzona jest przez komornika sądowego po wysłaniu przez OPS decyzji o ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej, która to obliguje komornika do prowadzenia egzekucji na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 92,9 % wykonania planu Realizacja: dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne), stypendia dla uczniów oraz na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna ,50 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan ,00 zł, wykonanie ,85 zł, tj. 94,1 % wykonania planu. Realizacja: wpływy z opłaty produktowej 2.639,52 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ,84 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4.883,00 zł 26

27 wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci ,49 zł. W dziale 900 środki w kwocie ,84 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. Realizacja dochodów z tego tytułu kształtuje się w wysokości 99,5 % planu. Kwota realizacji dochodów w wysokości 4.883,00 zł, jest efektem podpisania umowy z Wojewodą Dolnośląskim i dotyczy pomocy finansowej z budŝetu województwa dolnośląskiego w realizacji zadania pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości ŁaŜany - ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów 9.240,00 zł, wykonanie 9.404,55 zł, tj. 101,8 % planu Realizacja: wpływy z usług ,60 zł pozostałe odsetki 36,95 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 5.000,00 zł. W dziale 921 środki w kwocie 5.000,00 zł zostały otrzymane w ramach nagrody pienięŝnej otrzymanej przez sołectwo Wierzbna za zajęcie II miejsca w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 2009 w kategorii Najpiękniejsza wieś. Konkurs był organizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe wpływy to naleŝności z tytułu wynajmu sal wiejskich oraz otrzymane odsetki za zwłokę w spłacie powyŝszych naleŝności. NaleŜności wymagalne na r. wynoszą 1.024,80 zł i dotyczą naleŝności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Do dłuŝników zostały wysłane wezwania do zapłaty. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł, tj. 100 % wykonania planu. Realizacja: środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 1.500,00 zł dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,41 zł dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji ,34 zł W dziale 926 planowane są środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących w wysokości 1.500,00 zł. Zostały pozyskane zgodnie z zawarta umową prewencyjną z PZU na zakup sprzętu i artykułów pierwszej pomocy na potrzeby hali sportowej przy ul. Piastowskiej 10 w śarowie. W ramach otrzymanych dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. II etap budowy hali sportowej w Gminie śarów Integracja Partnerstwo Rozwój kontynuacja budowy 2 gmina pozyskała kwotę ,34 zł. Dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację inwestycji w wysokości ,41 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w śarowie ORLIK.. 27

INFORMACJA. Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA. Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU 1 SPIS TREŚCI Wstęp od 4 do 7 Dochody budŝetu część opisowa od 8 do 29 Wydatki budŝetu część opisowa od 30 do 66 Przychody i wydatki samorządowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA I PÓŁROCZE 2009 R. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA I PÓŁROCZE 2009 R. 1 SPIS TREŚCI Wstęp od 4 do 6 Dochody budŝetu część opisowa od 6 do 25 Wydatki budŝetu część opisowa od 26 do 62 Przychody i wydatki samorządowych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2010 ROK 1 SPIS TREŚCI Wstęp od 4 do 7 Dochody budŝetu część opisowa od 8 do 33 Wydatki budŝetu część opisowa od 34 do 74 Dochody własne jednostek budŝetowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo NA 29R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody w tym: Zał. Nr 1 projekt bieżące majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 323 825 5 3 318 825 - wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - UZASADNIENIE

DOCHODY - UZASADNIENIE Dział Rozdz. Par. Opis 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000 01095 Pozostała działalność 5 000 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000 Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 725 305 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39%

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39% Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 r. Analiza dochodów budżetu gminy Turek za 2008 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo