SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2009 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2009 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY śarów ZA 2009 ROK 1

2 SPIS TREŚCI Wstęp od 4 do 6 Dochody budŝetu część opisowa od 7 do 28 Wydatki budŝetu część opisowa od 29 do 72 Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury GCKiS, Biblioteka od 73 do 74 Dochody własne jednostek budŝetowych i wydatki nimi sfinansowane od 75 do 76 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej - część opisowa od 77 do 78 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieŝących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej - część opisowa od 79 do 79 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - część opisowa od 80 do 80 Kredyty i poŝyczki od 81 do 83 NadwyŜka Deficyt budŝetu Gminy śarów od 84 do 84 Podsumowanie od 85 do 86 Dochody budŝetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej układ tabelaryczny Zał. Nr 1 od 87 do 95 Wydatki budŝetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2 od 96 do 98 Dotacje z budŝetu gminy- układ tabelaryczny- Zał. Nr 3 od 99 do 100 Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi - Zał. Nr 4a i 4b od 101 do 105 2

3 Przychody i wydatki GCKiS układ tabelaryczny- Zał. Nr 5 od 106 do 107 Przychody i wydatki Bibliotekiukład tabelaryczny- Zał. Nr 6 od 108 do 108 Dochody własne jednostek budŝetowych Zał. Nr 7 od 109 do 109 Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowejukład tabelaryczny- Zał. Nr 8 od 110 do 111 Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej układ tabelaryczny- Zał. Nr 9 od 112 do 113 Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków- zadania realizowane na podst. porozumień- Zał. Nr 10 od 114 do 114 Przychody i wydatki GFOŚiGW - układ tabelaryczny - Zał. Nr 11 od 115 do 115 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej- Zał. Nr 12 od 116 do 116 3

4 Wstęp Dnia 07 stycznia 2009 roku Rada Miejska w śarowie podjęła uchwałę Nr XXXVII/175/2009 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy śarów na 2009 rok. Dochody budŝetu gminy śarów na 2009 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem , z tego: Dochody bieŝące w wysokości zł w tym: a) dochody własne z podatków i opłat lokalnych zł b) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa zł c) subwencje ogólne z budŝetu państwa zł w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zł - część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin zł d) dochody z najmu, dzierŝawy składników majątkowych i uŝytkowania wieczystego zł e) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami zł f) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł g) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin ) zł h) dochody z zakresu administracji rządowej zł i) środki ze źródeł pozabudŝetowych na zadania bieŝące zł j) pozostałe dochody własne zł Dochody majątkowe zł w tym: a) dochody z majątku gminy zł b) dotacje i środki na własne inwestycje gminy zł Wydatki budŝetu gminy śarów na 2009 rok uchwalono w wysokości ogółem , z tego: 1) Wydatki bieŝące w kwocie ogółem zł w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł b) dotacje zł c)wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zł d) wydatki przypadające do spłaty w 2009 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zł 2) Wydatki majątkowe w kwocie ogółem zł w tym: 1. wydatki inwestycyjne zł NadwyŜkę budŝetu gminy śarów na rok 2009 rok uchwalono w wysokości zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów. 4

5 Przychody budŝetu na 2009 rok zaplanowano w wysokości zł. Rozchody budŝetu zaplanowano w wysokości zł. Łączna kwota długu gminy śarów na początek 2009 roku z tytułu kredytów prognozowana była w wysokości zł, a łączne zobowiązania Gminy śarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2009 do 2019 wynosiły zł. Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2009 rok przyjęto w następujących kwotach: dochody zł wydatki zł Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok przyjęto w następujących kwotach: a) przychody zł b) wydatki zł Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1.realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. Rezerwę ogólną w budŝecie gminy śarów na 2009 rok uchwalono w kwocie zł, rezerwę celową uchwalono w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtworzenie infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku uchwalono w kwocie łącznej zł. W uchwale budŝetowej na 2009 rok upowaŝniono Burmistrza Miasta śarów: 1) do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł. Zaciągnięty kredyt ( poŝyczka ) winien być spłacony do 31 grudnia 2009 roku, 2) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie pogramy inwestycyjne, 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym, 4) do dokonywania zmian w planie wydatków bieŝących budŝetu Gminy śarów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) do przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieŝących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu. W 2009 roku Burmistrz Miasta śarów nie skorzystała z tego upowaŝnienia. Uchwała w sprawie budŝetu gminy śarów na 2009 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - Nr 35, poz. 781 z r. 5

6 W ciągu 2009 roku Rada Miejska podjęła 17 uchwał oraz wydano 42 zarządzenia Burmistrza Miasta zmieniających budŝet gminy. Plan budŝetu po zmianach na 31 grudnia 2009 roku wynosił: - po stronie dochodów: ,34 zł - po stronie wydatków: ,34 zł Planowany deficyt budŝetu zł Planowane przychody z kredytów zł Planowane rozchody budŝetu zł w tym: z tytułu spłaty kredytów zł Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2009 roku wynosił: - po stronie dochodów: ,83zł - po stronie wydatków: ,83 zł 6

7 D O C H O D Y Z A R O K Dochody na r. zaplanowano na poziomie ,34 zł, natomiast wykonanie dochodów za 2009 r. uzyskano w wysokości ,88 zł, co stanowi 87,3 % planu. Na dochody gminy składają się dochody bieŝące i majątkowe. Dochody bieŝące zostały zrealizowane w wysokości ,25 zł co stanowi 92,7 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym: dochody własne z podatków i opłat lokalnych ,41 zł ( tj. 28,0 % dochodów ogółem ) udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,93 zł ( tj. 14,1 % dochodów ogółem ) subwencje ,00 zł ( tj. 22,80 % dochodów ogółem ) dochody z najmu i dzierŝaw składników majątkowych i uŝytkowania wieczystego ,38 zł ( tj. 4,7 % dochodów ogółem ) dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej ,61 zł ( tj. 10,4 % dochodów ogółem ) dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 2.000,00 zł, dotacje celowe na zadania własne bieŝące ,35 zł ( tj. 2,7 % dochodów ogółem ) dochody z zakresu administracji rządowej ,00 zł ( tj. 0,1 % dochodów ogółem) środki ze źródeł pozabudŝetowych na zadania bieŝące ,77 zł ( tj. 0,7 % dochodów ogółem ) pozostałe dochody własne ,00 zł ( tj. 9,0 % dochodów ogółem ) dotacje rozwojowe ,61 zł ( tj. 0,22 % dochodów ogółem ) Z dochodów majątkowych uzyskano wpływ w wysokości ,63 zł co stanowi 7,3 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym: dochody z majątku gminy ,88 zł ( tj. 4,0 % dochodów ogółem ) dotacje i środki na własne inwestycje gminy ,75 zł ( tj. 3,3 % dochodów ogółem ) Wykonanie planu rocznego dochodów budŝetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w 2009 roku przedstawia poniŝsza tabela: Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na r. % wykon. Udział w dochodach ogółem I. Dochody bieŝące , ,25 93,5% 92,7% 1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych , ,41 95,9% 28,0% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 35800, ,79 111,0% 7

8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 754,34 502,9% Podatek od nieruchomości , ,79 94,6% Podatek rolny , ,24 92,0% Podatek leśny 13200, ,60 100,3% Podatek od środków transportowych 38371, ,00 28,0% Podatek od czynności cywilnoprawnych 95000, ,00 101,5% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 72000, ,20 86,9% Pozostałe odsetki 40,00 19, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,0% Podatek od nieruchomości , ,85 101,8% Podatek rolny , ,95 89,8% Podatek leśny 1 530, ,70 86,0% Podatek od środków transportowych , ,42 86,6% Podatek od spadków i darowizn , ,90 121,1% Opłata od posiadania psów 3 940, ,93 103,6% Wpływy z opłaty targowej , ,50 100,5% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,60 124,7% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 34000, ,75 105,6% Pozostałe odsetki 172,00 163,00 94,8% Wpływy z opłaty skarbowej , ,12 99,8% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 100,0% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,13 101,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2800, ,00 100,0% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 164,00 2. Udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,93 96,3% 14,1% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90,9% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,93 167,0% 3. Subwencje , ,00 100,0% 22,8% 8

9 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% 4. Dochody z najmu i dzierŝaw składników majątkowych i uŝytkowania wieczystego , ,38 66,3% 4,7% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,35 48,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,59 66,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20200, ,57 102,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9900, ,37 79,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2100, ,00 57,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51800, ,50 101,2% 5. Dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej , ,61 100,0% 10,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,38 100,0% 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 98745, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 2088, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 1000, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 8276, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 56914, ,23 98,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 9500, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 3000, ,00 100,0% 6. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 2 000, ,00 100,0% 0,0% 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2000, ,00 100,0% 7. Dotacje celowe na zadania własne bieŝące , ,35 99,0% 2,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1336,00 885,28 66,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 5000, ,06 96,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,02 99,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,49 99,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) , ,50 92,9% 8. Dochody z zakresu administracji rządowej 5 100, ,00 472,8% 0,1% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 909,50 151,6% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4500, ,50 515,6% 9. Środki ze źródeł pozabudŝetowych na zadania bieŝące , ,77 95,1% 0,7% 11

12 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6400, ,55 98,3% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21060, ,38 55,8% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,84 99,5% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5000, ,00 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1500, ,00 100,0% 10. Pozostałe dochody własne , ,00 81,1% 9,0% Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 100,0% Wpływy z różnych opłat 26320, ,42 188,5% Wpływy z usług , ,67 91,2% Pozostałe odsetki 20560, ,30 122,7% Wpływy z różnych dochodów 6590, ,00 99,9% Wpływy z usług 60050, ,75 100,0% Wpływy z różnych opłat 40200, ,62 104,6% Wpływy z usług 9000, ,65 80,0% Wpływy z różnych dochodów 1800, ,23 95,7% Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 148, ,00 100,0% Wpływy z różnych opłat 5100, ,20 109,2% 12

13 Pozostałe odsetki 2500,00 553,07 22,1% Wpływy z różnych dochodów , ,00 65,6% Wpływy z różnych opłat 2082, Pozostałe odsetki 50,00 26,37 52,7% Wpływy z różnych dochodów 2216, ,20 100,0% Wpływy z usług , ,54 97,1% Pozostałe odsetki 400,00 303,53 75,9% Pozostałe odsetki 50,00 9,42 18,8% Wpływy z różnych dochodów 1550, ,00 99,3% Wpływy z różnych opłat 27,00 26,40 97,8% Pozostałe odsetki 22,00 21,37 97,1% Wpływy z różnych dochodów 1 028, ,96 100,0% Pozostałe odsetki 60,00 65,00 108,3% Wpływy z usług 9383, ,65 100,0% Wpływy z usług , ,49 93,1% Wpływy z opłaty produktowej 2640, ,52 100,0% Wpływy z usług 4200, ,60 104,0% Pozostałe odsetki 40,00 36,95 92,4% 11. Dotacje rozwojowe , ,61 100,0% 0,22% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 60814, ,99 100,0% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 3219, ,62 100,0% 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , II. Dochody majątkowe , ,63 47,06% 7,3% 1. Dochody z majątku gminy , ,88 32,9% 4,0% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8700, ,10 100,3% 13

14 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,13 56,0% Dochody ze zbycia praw majątkowych , Dochody ze zbycia praw majątkowych 200,00 200,00 100,0% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 355,00 354,65 99,9% 2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy , ,75 100,0% 3,3% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300inwestycyjnych 4 883, ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,41 100,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,34 100,0% 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Ogółem dochody według źródeł , ,88 87,3% 100,00% REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETOWYCH W 2009 ROKU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,83 zł, wykonanie ,38 zł tj. 82,79% wykonania planu. Realizacja: dotacja z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących związanych z usuwaniem skutków klęsk Ŝywiołowych, została zaplanowana w wysokości ,00 zł. Realizacja nastąpiła w drugiej połowie 2009 r. Dotacja dotyczy remontu przepustów drogowych na drogach gminnych na 14

15 terenach rolniczych. dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami w wysokości ,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , zostały zaplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin w wysokości ,00 zł oraz własnych inwestycji gminnych w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont i modernizacja boiska sportowego w Mrowinach (w tym: Budowa piłkochwytów na boisku w Mrowinach). Do końca 2009 roku środki te nie wpłynęły na rachunek gminy śarów. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,00 zł, wykonanie ,42 zł, tj. 110,8 % wykonania planu. Realizacja: wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego ,42 zł, co stanowi 188,5 % wykonania planu, wpływy z róŝnych dochodów: dotyczy otrzymanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących pozyskane z innych źródeł zł, (przeznaczone na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 163 w Gołaszycach), co stanowi 100% wykonania planu, dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin w ramach usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych dotycząca remontu po powodzi drogi w Gołaszycach ,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,90 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 64,7 % wykonania planu. Realizacja: wpływy za zarząd i uŝytkowanie wieczyste ,35 zł dochody z najmu i dzierŝawy ,59 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności ,10 zł sprzedaŝ mienia komunalnego gminy ,13 zł wpływy z usług ,67 zł wpływy z odsetek od nieterminowych płatności ,30 zł wpływy z róŝnych dochodów 6.584,00 zł Dochody budŝetowe w dziale 700 zostały wykonane w 64,7 % planowanych dochodów. Niski procent realizacji dochodów jest wynikiem nie zrealizowania planowanej sprzedaŝy mienia komunalnego, którego realizacja oscyluje w granicach 56,0 % załoŝonego planu. Niska realizacja dochodów z tego tytułu 15

16 wynikała z wielu czynników niezaleŝnych od gminy. Spowodowana była przede wszystkim ogólnym kryzysem gospodarczym na świecie, co skutkowało m. in. małym zainteresowaniem rynkiem nieruchomości. Pomimo organizowania przetargów, ogłaszania ich w prasie, internecie, sprzedaŝ nieruchomości nie cieszyła się duŝym zainteresowaniem mieszkańców śarowa i okolic. Zdecydowana większość przetargów kończyła się wynikiem negatywnym. Na niezrealizowanie w planowanej wysokości sprzedaŝy mienia komunalnego miała równieŝ wpływ przedłuŝająca się procedura związana z przejęciem terenów od Polskiego Związku Działkowców oraz zmiany wprowadzane do planów zagospodarowania przestrzennego, które są procedurami długotrwałymi. Zmiany przeznaczenia terenów w śarowie w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego weszły w Ŝycie dopiero w styczniu 2010 roku, co pozwoli na przeprowadzenie sprzedaŝy w roku bieŝącym. Pozostałe wpływy w tym dziale kształtują się w granicach od 48,6 % do 122,7 % planu. Nadpłaty na dzień r. wynoszą ,16 zł, dotyczą następujących tytułów: wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 312,34 zł, z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych w wysokości 655,95 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,87 zł (wynikają one z faktu, Ŝe do końca okresu sprawozdawczego nie zostały na powyŝszą kwotę zawarte akty notarialne dotyczące nabycia na własność nieruchomości a zapłata juŝ nastąpiła). NaleŜności wymagalne na r. to kwota ogółem ,80 zł, dotyczą głównie: dochodów z najmu i dzierŝawy składników majątkowych gminy ,49 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,16 zł odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty ,28 zł wpływów z opłat za zarząd i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,10 zł wpływów z usług ,77 zł Największą pozycję naleŝności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu, dzierŝawy składników majątkowych oraz usług dotyczących opłat za media w mieszkaniach komunalnych. Na kwotę tą głównie składają się zaległości najemców lokali mieszkalnych. Gmina sukcesywnie zajmuje się ściąganiem naleŝności m.in. poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową. WzmoŜona egzekucja naleŝności jest na bieŝąco prowadzona i monitorowana. Podjęto teŝ działania polegające na wypowiadaniu umów najmu osobom posiadającym znaczne zadłuŝenie. W zakresie eksmisji podjęto działania związane z wytypowaniem najemców, co do których sukcesywnie będą kierowane pozwy sądowe o eksmisję oraz działania związane z kompletowaniem dokumentacji będącej załącznikami do pozwów sądowych. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł, tj. ponad 100% wykonania planu. Realizacja: W dziale tym ujmowane są wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych ( kwota ,75 zł co stanowi ponad 100 % wykonania planu). W wysokości zł została zrealizowana dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie cmentarza Ŝołnierzy Armii Radzieckiej. 16

17 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł, tj. 100,5 % wykonania planu. Realizacja: Realizacja dochodów budŝetowych w tym dziale, to dotacja z budŝetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz ), która do r. wpłynęła w wysokości ,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów. Na rzecz budŝetu wojewody realizowane były opłaty za wydanie dowodów osobistych i z tego tytułu gminie naleŝą się dochody w wysokości 5% pobranych opłat. Do budŝetu gminy z tego tytułu wpłynęło 909,50 zł co stanowi 151,6 % zakładanego planu na rok W tym dziale realizowane są równieŝ dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Urzędu i z tego tytułu do budŝetu gminy wpłynęła kwota w wysokości ,57 zł co stanowi 102,5 % planu; dochody związane z pobieraniem róŝnych opłat w wysokości ,62 zł stanowią 104,6 % planu rocznego, wpływy z róŝnych dochodów stanowią kwotę 1.723,23 zł, tj. 95,7% planu dochodów. W wyniku wydzierŝawianego urządzenia wielofunkcyjnego, gmina pozyskuje dochody z tytułu wydruku plakatów oraz Gazety śarowskiej. W 2009 roku do budŝetu gminy wpłynęło z tego tytułu 7.203,65 zł, co stanowi 80 % planu dochodów. NaleŜności wymagalne na r. w dziale 750 wynoszą 238,13 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ,00 zł, wykonanie zł, tj. 100 % wykonania planu. Realizacja: dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na bieŝącą aktualizację rejestru wyborców 2.088,00 zł dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego ,00 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100% wykonania planu. Realizacja: dotacja celowa z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na obronę cywilną ,00 zł, 17

18 wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (dotyczą zezłomowania starego samochodu, który nie nadawał się do uŝytku, będącego na stanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej ) 200,00 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan ,00 zł, wykonanie ,54 zł, tj. 96,1 % wykonania planu. Realizacja: ROZDZ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan ,00 zł, wykonanie ,13 zł, tj. 112,7 % planu, z tego : podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,79 zł odsetki za nieterminowe płatności 754,34 zł NaleŜności wymagalne na r. wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej ,67 zł. Stopień realizacji dochodów kształtował się w wysokości 111 % planowanego dochodu. PowyŜsze wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, który z kolei przekazuje powyŝszy podatek do budŝetu gminy. W związku z powyŝszym gmina nie ma wpływu na wysokość naleŝności wymagalnych. ROZDZ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan zł, wykonanie ,83 zł, tj. 94,2 % planu. Realizacja: podatek od nieruchomości ,79 zł podatek rolny ,24 zł podatek leśny ,60 zł podatek od środków transportowych ,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł odsetki od nieterminowych płatności podatków ,20 zł pozostałe odsetki 19,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł Skutki obniŝenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków na koniec 2009 roku wynoszą ogółem ,71 zł, w tym: 1. skutki obniŝenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem ,67 zł w tym: 18

19 - podatek od nieruchomości ,80 zł - podatek rolny ,10 zł - podatek od środków transportowych 466,77 zł 2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem ,00 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,00 zł 3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych wynoszą ogółem ,80 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,80 zł - podatek rolny 672,00 zł - podatek od środków transportowych 5.069,00 zł 4. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa rozłoŝenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą ogółem ,24 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,24 zł Wysokość realizacji dochodów kształtuje się w granicach od 28 % do 101,5 % planu rocznego. Podatek od nieruchomości został zrealizowany w wysokości 94,6 % planu rocznego. Podatek od środków transportowych w wysokości 28,0 % planu. NaleŜności wymagalne na dzień r. wynosiły ,73 zł, w tym: z podatku od nieruchomości ,66 zł z podatku rolnego ,11 zł z podatku od środków transportowych 9.212,96 zł Tak wysoka kwota naleŝności wymagalnych w podatku od nieruchomości jest w większości wynikiem nie uregulowania podatku przez zakłady i firmy, które zostały postawione w stan likwidacji, upadły lub proces ten dobiegł juŝ końca. Na podstawie art pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, gmina dokonała przeniesienia prawa uŝytkowania wieczystego gruntu w zamian za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie ,00 zł. Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze zostały skierowane do organów egzekucyjnych. Część zaległości podatkowych została zabezpieczona hipotekami przymusowymi. Zostały wykorzystane więc prawie wszystkie moŝliwości prawne w tym zakresie. Nadpłaty w podatkach występują w podatku od nieruchomości w wysokości ,51 zł, od czynności cywilnoprawnych w wysokości ,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy a następnie przekazywany na rachunek bankowy budŝetu gminy. W związku z powyŝszym gmina śarów nie ma bezpośrednio wpływu na jego wysokość. W ramach rozdz zostały zrealizowane rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości ,00 zł. ROZDZ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 98,6 % planu. 19

20 Realizacja: podatek od nieruchomości ,85 zł podatek rolny ,95 zł podatek leśny 1.315,70 zł podatek od środków transportowych ,42 zł opłata od posiadania psów 4.079,93 zł podatek od spadków i darowizn ,90 zł wpływy z opłaty targowej ,50 zł podatek od czynności cywilnoprawnych ,60 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,75 zł pozostałe odsetki - 163,00 zł Skutki obniŝenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków na koniec 2009 roku wynoszą ogółem ,47 zł, w tym: 1. skutki obniŝenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem ,27 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,80 zł - podatek rolny ,50 zł - podatek od środków transportowych ,97 zł 2. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych wynoszą ogółem ,00 zł w tym: - podatek od nieruchomości 1.947,00 zł - podatek rolny 9.274,00 zł 3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa rozłoŝenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą ogółem 4.380,20 zł w tym: - podatek od nieruchomości 4.362,20 zł - podatek rolny 18,00 zł. NaleŜności wymagalne na r. wynoszą ogółem ,48 zł; w tym z tytułu: podatku od nieruchomości ,48 zł podatku rolnego ,30 zł podatku leśnego 122,00 zł podatku od środków transportowych ,24 zł podatku od spadków i darowizn 6.073,00 zł podatku od czynności cywilnoprawnych 125,66 zł opłaty od posiadania psów ,80 zł Realizacja powyŝszych podatków w 2009 roku kształtowała się w granicach od 86,0 % do 124,7 % planu rocznego. NajniŜszy procent wykonania planu dochodów występuje w podatkach: rolnym 89,8 %, leśnym 86,0 % oraz od środków transportowych 86,6%. Jest on wynikiem wysokich zaległości podatkowych. Realizacja pozostałych podatków kształtuje się na wysokim poziomie, gdyŝ osiągają ponad 100 % planu. Na naleŝności wymagalne zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze. Dokonano równieŝ zabezpieczeń hipotecznych. NaleŜności występujące z tytułu spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych są skutkiem realizacji tych podatków przez Urząd Skarbowy. Podatki te są następnie przekazywane na rachunek bankowy budŝetu gminy. Gmina śarów nie ma bezpośrednio wpływu na ich wysokość oraz realizację. 20

21 Nadpłaty w podatkach wystąpiły w podatku od nieruchomości w wysokości 1.761,12 zł, w podatku rolnym w wysokości 2.215,26 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.501,00 zł. Podatek ten jest przekazywany na rachunek budŝetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który bezpośrednio pobiera powyŝszy podatek. ROZDZ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan ,00 zł, wykonanie ,05 zł, tj. 100,3 % planu. Realizacja: wpływy z opłaty skarbowej ,12 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,60 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,13 zł wpływy z innych opłat (wypisy i zmiany w ewidencji) ,00 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.148,00 zł wpływy z róŝnych opłat 5.569,20 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 164,00 zł Poziom realizacji powyŝszych dochodów kształtuje się w granicach od 54,7 % do 109,2 %. W ramach tego rozdziału realizowane są dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu, które w 2009 roku wyniosły ,13 zł. Środki te przeznaczane są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi. ROZDZ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł, tj. 96,3 % planu. Realizacja: podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych ,93 zł Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 90,9 % planu a w podatku od osób prawnych 167,0 % planu dochodów. Nadpłaty dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości ,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 125,57 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są bezpośrednio przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane są do budŝetu gminy, dlatego teŝ na stopień ich realizacji gmina nie ma wpływu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Gmina nie ma wpływu na stopień ich realizacji. Z zawiadomienia, które gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów wynikało iŝ w roku 2009 gmina śarów winna otrzymać dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie ,00 zł. Jednak do końca 2009 r. na rachunek gminy śarów wpłynęła kwota ,00 zł (w tym nadpłata w wysokości ,00 zł). O kwotę tej nadpłaty zostały pomniejszone wpływy z tytułu udziałów za miesiąc marzec 2010 roku. Wynika z powyŝszego, Ŝe w roku 2009 gmina otrzymała niŝsze wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł - w stosunku do dochodów planowanych. Dla porównania moŝna podać, Ŝe w analogicznym okresie roku 2008 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości zł i były wyŝsze od planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę zł (plan , wpływ udziałów w roku zł) 21

22 Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień r. przez osoby fizyczne i osoby prawne , , , ,00 500,00 podatek od nieruchomości podatek od śr. transportowych podatek rolny podatek leśny podatek od posiadania psów/ opłata zaległości na zaległości na zaległości na zaległości na zaległości na Nazwa Zaległości na r Zaległości na r Zaległości na r Zaległości na r Zaległości na r % zmiana w stosunku do r Podatek rolny , , , , ,41 0,05 osoby fizyczne , , , , ,30-0,05 osoby prawne , , , , ,11 0,84 Podatek od nieruchomości , , , , ,14 0,55 osoby fizyczne , , , , ,48-10,71 osoby prawne , , , , ,66 3,04 Podatek leśny 195,9 147, ,30 122,00-33,80 osoby fizyczne 195,9 147, ,30 122,00-33,80 osoby prawne ,00 22

23 Podatek od środków transportowych , , , , ,20-4,19 osoby fizyczne , , , , ,24-2,58 osoby prawne 5.129, , , ,96-10,55 Podatek od posiadania psów/opłata od 2008 r , , , , ,8-31,43 Razem: , , , , ,55 0,37 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Plan ,00 zł, wykonanie ,07 zł, tj. 79,3 % planu. Realizacja: 1.część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł 2.część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł 3.część równowaŝąca subwencji ogólnej ,00 zł 4.odsetki od środków gromadzonych na rachunku Gminy śarów (organ) 553,07 zł 5.wpływy z róŝnych dochodów ,00 zł Realizacja dochodów z tytułu części subwencji ogólnych wynosiła 100 % planu. W ciągu 2009 roku część oświatowej subwencji ogólnej była zwiększana o środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieŝących w obiektach oświatowych, na wyposaŝenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz na wydatki związane z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym budŝetu gminy są oprocentowane, w związku z tym wpływy z tego tytuły wyniosły 553,07 zł tj. 22,1 % planu. W dziale tym zostały zaplanowane równieŝ środki w wysokości ,00 zł z tytułu zbycia praw majątkowych tj. udziałów w spółce, w której gmina jest udziałowcem. Pomimo podjętych rozmów z Zarządem WSSE oraz innymi udziałowcami WSSE "Invest-Park", nie udało się uzyskać korzystnej dla Gminy oferty sprzedaŝy udziałów. Środki z tego tytułu Gmina planuje pozyskać w roku bieŝącym. W rozdziale zaplanowane były równieŝ dochody w wysokości ,00 zł z tytułu rozliczeń ze Spółką Wodną Strzegomką za spłacane poręczenia. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły ,00 zł. 23

24 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,00 zł, wykonanie ,69 zł, tj. 97,5 % planu. Realizacja dochodów w szkołach podstawowych: wpływy dochodów z najmu (wynajem pomieszczeń w szkołach) wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych (odpłatność za zezłomowanie starego metalowego pieca) pozostałe odsetki wpływy z róŝnych opłat wpływy z róŝnych dochodów 7.884,37 zł 354,65 zł 26,37 zł 2.082,28 zł 2.215,20 zł Realizacja dochodów w Przedszkolu: wpływy dochodów z najmu 1.200,00 zł (za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu) wpływy z usług ,54 zł (dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu) pozostałe odsetki 303,53 zł Realizacja dochodów w Gimnazjum: wpływy dochodów z najmu ,50 zł (dotyczy wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum) pozostałe odsetki 9,42 zł wpływy z róŝnych dochodów 1.539,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 6.289,55 zł (refundacja płac pracowników zatrudnionych w systemie prac interwencyjnych z PUP w Świdnicy) Realizacja w Urzędzie Miejskim: otrzymana dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych 885,28 zł. NaleŜności wymagalne na dzień r. wynosiły 2.000,90 zł i dotyczyły nieuregulowanych naleŝności z tytułu najmu i dzierŝawy w wysokości 530,00 zł w Gimnazjum. NaleŜności dotyczyły równieŝ wpływów z usług w wysokości 1.470,90 zł w Przedszkolu (opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu). Na nieuregulowane naleŝności zostały wysłane wezwania do zapłaty. Realizacja dochodów w szkołach podstawowych wyniosła 100,3 % planu, w Przedszkolu kształtuje się na poziomie 96,7 % planu, natomiast w gimnazjum 100,7 % planu rocznego. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan ,61 zł, wykonanie ,67 zł, tj. 100,2 % wykonania planu. Realizacja: dotacja celowa z budŝetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone ,00 zł 24

25 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(dotyczą poboru świadczeń alimentacyjnych, naleŝnych jednostce samorządu terytorialnego ) dotacja celowa z budŝetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zad. zlec. dotacje celowe z budŝetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zad. własne dotacje celowe z budŝetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlec ,50 zł 8.276,00 zł 4.801,06 zł ,23 zł dotacje celowe z budŝetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. własne ,02 zł dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) ,49 zł wpływy z odsetek ( wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym) wpływy z róŝnych opłat ( koszty upomnień ) wpływy z róŝnych dochodów (dotyczą zwrotu nienaleŝnie pobranych dodatków mieszkaniowych) pozostałe odsetki ( od nienaleŝnie pobranych dodatków mieszkaniowych ) dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (przeznaczona na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania ) wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych środki pozyskane z innych źródeł (refundacja płac pracowników prac społecznie uŝytecznych z PUP w Świdnicy) 65,00 zł 26,40 zł 1.027,96 zł 21,37 zł ,00 zł 9.382,65 zł ,38 zł dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Projektu systemowego WIP Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 94,972 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie ,99 zł 3.219,62 zł

26 Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Projektu systemowego WIP Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udział w wysokości 5,0279 % pochodzą z budŝetu państwa dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w ramach usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi 9.500,00 zł 3.000,00 zł NaleŜności wymagalne na r. wynosiły ,03 zł, w tym z tytułu nienaleŝnie pobranych dodatków mieszkaniowych lat ubiegłych w wysokości 310,44 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 157,71 zł. Natomiast kwota wymagalnych naleŝności w wysokości ,88 zł dotyczy naleŝności od 91 osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego naleŝnego budŝetowi jednostki samorządu terytorialnego. Egzekucja powyŝszych naleŝności prowadzona jest przez komornika sądowego po wysłaniu przez OPS decyzji o ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej, która to obliguje komornika do prowadzenia egzekucji na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 92,9 % wykonania planu Realizacja: dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne), stypendia dla uczniów oraz na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna ,50 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan ,00 zł, wykonanie ,85 zł, tj. 94,1 % wykonania planu. Realizacja: wpływy z opłaty produktowej 2.639,52 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ,84 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4.883,00 zł 26

27 wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci ,49 zł. W dziale 900 środki w kwocie ,84 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. Realizacja dochodów z tego tytułu kształtuje się w wysokości 99,5 % planu. Kwota realizacji dochodów w wysokości 4.883,00 zł, jest efektem podpisania umowy z Wojewodą Dolnośląskim i dotyczy pomocy finansowej z budŝetu województwa dolnośląskiego w realizacji zadania pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości ŁaŜany - ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan dochodów 9.240,00 zł, wykonanie 9.404,55 zł, tj. 101,8 % planu Realizacja: wpływy z usług ,60 zł pozostałe odsetki 36,95 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 5.000,00 zł. W dziale 921 środki w kwocie 5.000,00 zł zostały otrzymane w ramach nagrody pienięŝnej otrzymanej przez sołectwo Wierzbna za zajęcie II miejsca w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 2009 w kategorii Najpiękniejsza wieś. Konkurs był organizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe wpływy to naleŝności z tytułu wynajmu sal wiejskich oraz otrzymane odsetki za zwłokę w spłacie powyŝszych naleŝności. NaleŜności wymagalne na r. wynoszą 1.024,80 zł i dotyczą naleŝności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Do dłuŝników zostały wysłane wezwania do zapłaty. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan ,00 zł, wykonanie ,75 zł, tj. 100 % wykonania planu. Realizacja: środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 1.500,00 zł dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,41 zł dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji ,34 zł W dziale 926 planowane są środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących w wysokości 1.500,00 zł. Zostały pozyskane zgodnie z zawarta umową prewencyjną z PZU na zakup sprzętu i artykułów pierwszej pomocy na potrzeby hali sportowej przy ul. Piastowskiej 10 w śarowie. W ramach otrzymanych dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. II etap budowy hali sportowej w Gminie śarów Integracja Partnerstwo Rozwój kontynuacja budowy 2 gmina pozyskała kwotę ,34 zł. Dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację inwestycji w wysokości ,41 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w śarowie ORLIK.. 27

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r. WPROWADZENIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU Gminy Miejskiej Głogów za 2010 r. WPROWADZENIE WPROWADZENIE BudŜet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miejską w Głogowie 22 grudnia 2009 roku; plan budŝetu przedstawiał się następująco: 1) dochody na kwotę 191.769.946 zł

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: 1845 - Nr V/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RAWICZ ZA 2010 ROK D O C H O D Y Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane 66.182.600,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 67.750.068,62 zł. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 listopada 27 r. Nr 182 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: 2348 - Nr II/2/7 z dnia 27 kwietnia 27 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo