DOZYMETRIA BIOLOGICZNA DO REKONSTRUKCJI DAWEK POCHŁONIĘTYCH W WYPADKACH RADIACYJNYCH W RADIOTERAPII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOZYMETRIA BIOLOGICZNA DO REKONSTRUKCJI DAWEK POCHŁONIĘTYCH W WYPADKACH RADIACYJNYCH W RADIOTERAPII"

Transkrypt

1 DOZYMETRIA BIOLOGICZNA DO REKONSTRUKCJI DAWEK POCHŁONIĘTYCH W WYPADKACH RADIACYJNYCH W RADIOTERAPII Andrzej Wójcik, Guenther Stephan, Sylwester Sommer Witold Urbanik 47, Paweł Kukolowicz v, Tomasz Kuszewski v, i uo Stanisław Góźdź ' == Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, CN Akademia Świętokrzyska, Kielce _j Bundesamtfuer Strahlenschutz, Monachium, Niemcy ^= 47 Akademia Ekonomiczna, Wroclaw 57 Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce Abstract BIOLOGICAL DOSIMETRY FOR THE RECONSTRUCTION OF DOSES ABSORBED DURING ACCIDENTS IN RADIOTHERAPY Medical radiation represents by far the largest man-made source of radiation exposure. The recent accident in a radiotherapy unit in Białystok, Poland, clearly showed the necessity to develop biological methods allowing a reconstruction of the absorbed dose in case of an accidental exposure. We are currently analyzing the frequencies of micronuclei in lymphocytes of patients undergoing teleradiotherapy of tumors localized in different parts of the body. The aim of the studies is the setting up of appropriate calibration curves with the help of which a dose absorbed during an accident could be estimated. In addition, the applicability of such calibration curves for quality assurance of tclcradiotherapy will be considered. In order to calculate the expected frequencies of aberrations and micronuclei in lymphocytes of patients undergoing teleradiotherapy a mathematical model was developed. The modeled dose-response curves agree well with the majority of published experimental results and will serve as a basis for ongoing studies.. WPROWADZENIE Zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie jest głównym źródłem narażenia ludności na promieniowanie wytwarzane przez człowieka []. Szacuje się, że na całym świecie wykonuje się rocznie około 2 miliardów badań diagnostycznych, 2 miliony zabiegów w medycynie nuklearnej oraz 5,5 miliona zabiegów terapeutycznych przy użyciu promieniowania megawoltowego. Bezsporną rzeczą jest, że pożytek zdrowotny wypływający z prawidłowego napromieniania przewyższa możliwy uszczerbek dla zdrowia. Niestety, tak szerokie stosowanie promieniowania niesie za sobą ryzyko błędu ludzkiego lub awarii sprzętu i, w konsekwencji, niekontrolowanego narażenia pacjentów na wysokie dawki promieniowania. Z 46 śmiertelnych ofiar wypadków radiacyjnych które wydarzyły się w ostatnich 2 latach, zmarło na skutek wypadków w 27

2 radioterapii (tabela). Ostatni tego typu wypadek wydarzył się w Białymstoku, zaś jego bezpośrednią przyczyną była awaria akceleratora Neptun lop. Tabela. Poważne wypadki radiacyjne na świecie od grudnia 990 roku (na podstawie [2]). Miejsce Rodzaj urządzenia Liczba osób narażonych Liczba ofiar śmiertelnych Białoruś Chiny zz 90 Costa Rica 27 7 Egipt 7 2 Estonia Japonia EJ 6 2 Rosja EJ Hiszpania 27 5 Tajlandia 9 USA Panama 28 8 Polska 5 0 Razem źródło zamknięte, EJ - energetyka j ądrowa, - radioterapia. Wypadek białostocki wykazał trudności w ustaleniu wysokości dawek pochłoniętych na podstawie rekonstrukcji przebiegu awarii. Ponieważ tzw. późne skutki promieniowania, które są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, pojawiają się z opóźnieniem rzędu tygodni lub miesięcy po ekspozycji, szybkie ustalenie wysokości dawki pochłoniętej pozwoliłoby na podjęcie odpowiednich działań medycznych. Jedna z najlepiej sprawdzonych metod szacowania wysokości dawki pochłoniętej polega na analizie poziomu uszkodzeń cytogenetycznych (aberracji chromosomowych lub mikrojąder) w limfocytach krwi obwodowej []. Wiarygodność metody dozymetrii biologicznej została wielokrotnie sprawdzona zarówno na modelach zwierzęcych [], jak i w szeregu wypadków radiacyjnych, które wydarzyły się w ostatnich latach [4]. Wysokość dawki pochłoniętej odczytuje się na podstawie tzw. krzywej kalibracyjnej, czyli zależności dawka-efekt dla limfocytów napromienionych in vitro różnymi dawkami promieniowania jonizującego []. 28

3 2. ZASTOSOWANIE DOZYMETRII BIOLOGICZNEJ DO OCENY DAWEK W AWARII BIAŁOSTOCKIEJ Dozymetria biologiczna umożliwia dokładną ocenę dawki w przypadkach napromienienia całego ciała. Dokładność oceny maleje proporcjonalnie 50 o o pacjentki kontrolne O pacjentki narażone O O l 20 CD -Q O Dawka równoważna dla całego ciała (Gy) Rys.. Wynik analizy częstości aberracji chromosomowych w limfocytach pacjentek narażonych na skutek awarii białostockiej (białe symbole) oraz w limfocytach pacjentek poddawanych analogicznej, prawidłowej teleradioterapii (czarne symbole). Ciągła linia: dopasowanie wartości kontrolnych metodą najmniejszych kwadratów. do objętości napromienionej krwi, ponieważ pobrana po napromienieniu próbka limfocytów zawierać będzie komórki napromienione i nie napromienione w stosunku trudnym do określenia. Sytuacją kiedy problem ten jest wyraźnie widoczny jest napromienianie pacjentów podczas teleradioterapii. Objętość napromienionej tkanki jest mała, a czas napromieniania wynosi z reguły mniej niż 2 minuty. Całkowita dawka terapeutyczna jest frakcjonowana, najczęściej po 2 Gy, 5 razy w tygodniu. Na rys. l przedstawiono wynik analizy częstości aberracji chromosomowych w limfocytach pacjentek białostockich poparzonych na skutek awarii akceleratora Neptun lop (białe symbole) oraz częstość aberracji u pacjentek poddawanych prawidłowej teleradioterapii (czarne symbole). Dokładny opis stosowanych metod zostanie przedstawiony w innej pracy (w przygotowaniu). Należy założyć, że wyższa niż oczekiwana częstość aberracji w limfocytach pacjentek, 4 i 2 jest wynikiem dawki awaryjnej. Częstość aberracji 29

4 na poziomie kontrolnym u pacjentek l i 5 wskazuje ograniczenia zastosowanej metody do wykrycia dawki pochłoniętej w warunkach awarii białostockiej. Obecnie brakuje metod umożliwiających obliczenie wysokości dawki awaryjnej u pacjentek, 4 i 2.. MODEL POWSTAWANIA ABERRACJI W LIMFOCYTACH PACJENTÓW PODDAWANYCH RADIOTERAPII W kilku pracowniach podjęto badania, których celem było sprawdzenie, czy istnieje korelacja między częstością aberracji chromosomowych lub mikrojąder w limfocytach napromienionych in vitro różnymi dawkami promieniowania a częstością aberracji znajdowaną w limfocytach pacjentów napromienianych w trakcie teleradioterapii. W przypadku dobrej korelacji, krzywa zależności in vitro służyć by mogła jako krzywa kalibracyjna do odczytania dawki otrzymanej w trakcie radioterapii. W celu sprowadzenia wielkości dawek do podobnego poziomu, dawki otrzymane w trakcie radioterapii przelicza się do formy tzw. równoważnej dawki dla całego ciała (ang. equivalent whole body dose - EWBD), sumując pochłoniętą energię promieniowania (w Joulach) i dzieląc ją przez masę ciała pacjenta [5, 6]. Uzyskane wyniki wskazują wysoką zgodność obu krzywych w zakresie dawek do 2 Gy. W zakresie wyższych dawek, krzywa in vitro przyjmuje kształt zależności kwac :atowej, podczas kiedy krzywą in vivo najlepiej daje się opisać zależnością liniową [6]. O ile liniowo-kwadratowy przebieg krzywej in vitro znajduje wytłumaczenie w modelach powstawania aberracji chromosomowych [], to brak elementu kwadratowego w zależności in vivo autorzy tłumaczą eliminacją komórek mocno uszkodzonych po dawkach powyżej 2 Gy [6]. Interpretacja ta wydaje się pomijać różnicę w sposobie napromieniania komórek in vitro (jedna dawka promieniowania) i in vivo (napromienianie frakcjonowane). Powstaje zatem pytanie, jaki przebieg ma oczekiwana krzywa zależności dawka-efekt w limfocytach napromienionych in vivo w sposób frakcjonowany. Aby odpowiedzieć na to pytanie, opracowano model matematyczny, przy pomocy którego obliczono oczekiwane częstości aberracji w limfocytach pacjentów poddawanych radioterapii. Matematyczny opis modelu przedstawiono w [7]. Wyniki obliczenia przedstawiono na rys. 2. Częstość aberracji chromosomowych rośnie z liczbą frakcji w sposób liniowy, zaś stopień nachylenia krzywej jest proporcjonalny, zgodnie z oczekiwaniem, do objętości napromienionej tkanki. Mimo że model opiera się na prostym założeniu całkowitego mieszania się limfocytów w ciele pacjenta po każdej 0

5 70 o o -^ objętość: 2 O objętość: 4 r objętość: 6 V objętość: 8 objętość: liczba frakcji Rys. 2. Obliczone z zastosowaniem modelu częstości aberracji chromosomowych w zależności od liczby frakcji oraz objętości napromienionej tkanki w limfocytach pacjenta o masie ciała 70 kg napromienianego dawką frakcyjną 2 Gy. Szczegółowy opis modelu w [7]. frakcji oraz braku eliminacji komórek napromienionych, wyniki są zgodne z opublikowanymi wynikami empirycznymi (piśmiennictwo zestawiono w [7]). Oznacza to, że liniowa zależność dawka-efekt wynika z frakcjonowania napromieniania a nie selektywnej eliminacji uszkodzonych komórek. Wydaje się zatem, że próby stosowania standardowych, liniowokwadratowych krzywych kalibracyjnych do oszacowania wysokości dawki pochłoniętej w radioterapii są nie prawidłowe. Prowadzone przez nas obecnie badania skupiają się na analizie częstości mikrojąder w limfocytach pacjentów poddawanych teleradioterapii, z nowotworami o różnej lokalizacji. Celem badań jest sprawdzenie, czy uzyskane zależności dawka-efekt mogą w przyszłości służyć jako krzywe kalibracyjne dla rekonstrukcji dawki pochłoniętej w radioterapii. Dodatkowym celem badań jest sprawdzenie w jakim stopniu ocena poziomu uszkodzeń cytogenetycznych w limfocytach krwi pacjentów służyć może do oceny jakości teleradioterapii. LITERATURA []. UNSCEAR 2000: Sources and Effects of Ionizing Radiation. Vol

6 [2]. Ricks R.C., Berger M.E., O'Hara M: The Medical Basis for Radiation-Accident Preparedness. The Clinical Care of Victims. The Parthenon Publishing Group, Boca Raton []. Biological dosimetry: chromosomal aberration analysis for dose assessment. IAEA Technical Reports Series No. 260, Vienna 986. [4]. Ramalho A.T., Curado M.P., Natarajan A.T.: Lifespan of human lymphocytes estimated during a six year cytogenetic follow-up of indivi-duals accidentally exposed in the 987 radiological accident in Brazil. Mutat. Res., (995). [5]. Lee T.-K., O'Brien K.F., Naves J.L., Christie K.I., Arastu H.H., Eaves G.S., Wiley A.L. Jr, Karlsson U.L., Salehpour M.R.: Micronuclei in lymphocytes of prostate cancer patients undergoing radiation therapy. Mutat. Res., (2000). [6]. Venkatachalam P., Solomon F.D.P., Prabhu B.K., Mohankumar M.N., Gajendiran N., Jeevanram R.K.: Estimation of dose in cancer patients treated with fractionated radiotherapy using translocation, dicentrics and micronuclei frequency in peripheral blood lymphocytes. Mutat. Res., 429, -2 (999). [7]. Urbanik W., Kukołowicz P., Kuszewski T., Góźdź S., Wójcik A.: Modeling the frequencies of chromosomal aberrations in peripheral lymphocytes of patients undergoing radiotherapy. Int. J. Radiat. Biol. (wysłane do druku). 2

DOZYMETRIA BIOLOGICZNA. Wstęp. 1. Co to jest dozymetria biologiczna?

DOZYMETRIA BIOLOGICZNA. Wstęp. 1. Co to jest dozymetria biologiczna? DOZYMETRIA BIOLOGICZNA Wstęp Promieniowanie jonizujące jest stałym elementem środowiska a jego zastosowanie - częścią naszej cywilizacji. Praktycznie nie ma w nowoczesnym państwie człowieka, który nie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV. DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA ORGANIZMY. RYZYKO ZWIĄZANE Z PROMIENIOWANIEM 1

ROZDZIAŁ IV. DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA ORGANIZMY. RYZYKO ZWIĄZANE Z PROMIENIOWANIEM 1 ROZDZIAŁ IV. DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA ORGANIZMY. RYZYKO ZWIĄZANE Z PROMIENIOWANIEM 1 4.1 Skutki działania promieniowania jonizującego Skutek biologiczny promieniowania jonizującego zależy

Bardziej szczegółowo

SKUTKI ZDROWOTNE NISKICH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA PODSTAWIE BADANIA OFIAR ATAKÓW NUKLEARNYCH W HIROSZIMIE I NAGASAKI

SKUTKI ZDROWOTNE NISKICH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA PODSTAWIE BADANIA OFIAR ATAKÓW NUKLEARNYCH W HIROSZIMIE I NAGASAKI Sylwester Sommer SKUTKI ZDROWOTNE NISKICH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA PODSTAWIE BADANIA OFIAR ATAKÓW NUKLEARNYCH W HIROSZIMIE I NAGASAKI Wstęp Ochrona radiologiczna w większości cywilizowanych

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunkach: fizyka, fizyka

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE PL0202049

1. WPROWADZENIE PL0202049 OCENA DAWKI POCHŁONIĘTEJ W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ RADIOIZOTOPOWEJ I RENTGENOWSKIEJ Marta Wasilewska-Radwańska 17, Artur Stępień 2 ' Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM XX - LECIE FIZYKI MEDYCZNEJ NA ŚLĄSKU

SYMPOZJUM XX - LECIE FIZYKI MEDYCZNEJ NA ŚLĄSKU SYMPOZJUM XX - LECIE FIZYKI MEDYCZNEJ NA ŚLĄSKU 6-7 czerwiec 2014 Katowice, Chorzów Redakcja Zofia Drzazga, Anna Michnik, Izabela Schisler Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego,

Bardziej szczegółowo

Radiation protection in medicine. Doses in radiology

Radiation protection in medicine. Doses in radiology Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 113-124 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii.

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Na podstawie raportów opracowanych przez US Nuclear Regulary Commision i MAEA. (Poniższe tabele przedstawiają klasy i częstotliwość wypadków w radioterapii

Bardziej szczegółowo

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKICH TERMINÓW I DEFINICJI Z DZIEDZINY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, WYBRANYCH TERMINÓW I DEFINICJI Z DZIEDZIN POKREWNYCH

Bardziej szczegółowo

Czym jest ICRP? What is ICRP? ICRP Recommendations for Safety Use of Ionising Radiation in Medicine

Czym jest ICRP? What is ICRP? ICRP Recommendations for Safety Use of Ionising Radiation in Medicine 1 Radiation Protection in Medicine Past, Present and Future Challenges. Lodz, 26th October 2005 Ochrona Radiologiczna w medycynie minione, współczesne i przyszłe wyzwania. Łódź, 26 Październik 2005 Some

Bardziej szczegółowo

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Journal of the Polish Society of Radiation Oncology, the Czech Society of Radiation Oncology, the Hungarian Society for Radiation Oncology, the Slovenian

Bardziej szczegółowo

Symulacja oddziaływania ciężkich jonów z materiałem komórkowym.

Symulacja oddziaływania ciężkich jonów z materiałem komórkowym. Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Grzegorz Knor Nr albumu: 215957 Symulacja oddziaływania ciężkich jonów z materiałem komórkowym. Praca magisterska na kierunku Fizyka w zakresie Fizyki Medycznej Praca

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW AWARII PRZEMYSŁOWEJ W INSTALACJACH PROCESOWYCH, W TYM EFEKTU DOMINO CZĘŚĆ 1.

OCENA SKUTKÓW AWARII PRZEMYSŁOWEJ W INSTALACJACH PROCESOWYCH, W TYM EFEKTU DOMINO CZĘŚĆ 1. st. kpt. inż. Piotr LESIAK st. kpt. mgr inż. Rafał POROWSKI Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy

Bardziej szczegółowo

Polimorfizmy w genach naprawy DNA ocena częstości występowania i wpływ na poziom uszkodzeń oksydacyjnych w DNA indukowanych przez ołów

Polimorfizmy w genach naprawy DNA ocena częstości występowania i wpływ na poziom uszkodzeń oksydacyjnych w DNA indukowanych przez ołów Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2014, Vol. 17, No. 4, 29-37 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Polimorfizmy w genach naprawy DNA ocena częstości występowania

Bardziej szczegółowo

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej XIV Spotkanie Inspektorów Ochrony Radiologicznej MATERIAŁY KONFERENCYJNE ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej Poznań 1 PROGRAM XIV spotkania Inspektorów Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Rola radio- i chemioterapii u chorych na złośliwe glejaki mózgu

Rola radio- i chemioterapii u chorych na złośliwe glejaki mózgu ISSN 1734 5251 Rola radio- i chemioterapii u chorych na złośliwe glejaki mózgu Michał Spych 1, Małgorzata Klonowicz 2, Jolanta Łuniewska-Bury 2, Jacek Fijuth 1,2 1 Zakład Radioterapii Katedry Onkologii,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 8, 34, 2008 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 8, 34, 2008 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro in vivo symulacja badań klinicznych

Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro in vivo symulacja badań klinicznych Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem. Ekstrapolacja in vitro in vivo symulacja badań klinicznych Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki, Wydział

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPII PRĄDAMI TRABERTA W DOLEGLIWOŚCIACH BÓLOWYCH ODCINKA LĘDŹWIOWEGO

OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPII PRĄDAMI TRABERTA W DOLEGLIWOŚCIACH BÓLOWYCH ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Studia Medyczne 2008; 9: 41-50 OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPII PRĄDAMI TRABERTA W DOLEGLIWOŚCIACH BÓLOWYCH ODCINKA LĘDŹWIOWEGO THE ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF TRABERT S CURRENT TREATMENT FOR PAIN AILMENTS

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Lithium plus valproate combination therapy versus monotherapy for relapse prevention in bipolar I

Lithium plus valproate combination therapy versus monotherapy for relapse prevention in bipolar I Tłumaczenia / translations 87 Porównanie terapii skojarzonej z użyciem litu i walproinianu z monoterapią w zapobieganiu nawrotom choroby dwubiegunowej I (BALANCE): badanie randomizowane otwarte Lithium

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Redaktor naukowy dr n. ekon. michał jakubczyk dr n. med. maciej niewada Elementy oceny organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo radiologiczne w pracowni hemodynamiki

Bezpieczeństwo radiologiczne w pracowni hemodynamiki Bezpieczeństwo radiologiczne w pracowni hemodynamiki Pracownia Hemodynamiki Zakładu Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 3 91-425 Łódź ul. Sterlinga 1/3 Michał Tylkowski Maciej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD ENERGETYCZNYCH W OBLICZENIACH PRĘDKOŚCI ZDERZENIA SAMOCHODU

WYKORZYSTANIE METOD ENERGETYCZNYCH W OBLICZENIACH PRĘDKOŚCI ZDERZENIA SAMOCHODU WYKORZYSTANIE METOD ENERGETYCZNYCH W OBLICZENIACH PRĘDKOŚCI ZDERZENIA SAMOCHODU ANDRZEJ ŻUCHOWSKI 1 Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie W pracy rozważono relacje pomiędzy deformacją czołowej strefy

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W ONKOLOGII

AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W ONKOLOGII Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO- TERAPEUTYCZNEGO W ONKOLOGII Redaktor naukowy dr n. med. Janusz Meder AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNO-

Bardziej szczegółowo

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Nr 2 (35) 2013 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Najlepsza w życiu. To nejlepší pro život.

Najlepsza w życiu. To nejlepší pro život. Najlepsza w życiu. To nejlepší pro život. Zaawansowane leczenie chorób nowotworowych PROTON THERAPY CENTER Terapia protonowa jest wysoce zaawansowaną i skuteczną metodą leczenia nowotworów złośliwych.

Bardziej szczegółowo