Dozymetria biologiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dozymetria biologiczna"

Transkrypt

1 OCHRONA RADIOLOGICZNA 2 Dozymetria biologiczna Jakub Ośko

2 Dozymetria biologiczna Pozwala na ocenę dawki pochłoniętej na podstawie zmian zachodzących w organizmie człowieka. Stosowana w sytuacjach awaryjnych do określania dużych dawek. 2

3 Estymator dawki System zarządzania wypadkami radiacyjnymi (Radiation Event Medical Management) opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia (National Health Institute) w USA zawiera estymator dawki (REMM Dose Estimator) oparty na trzech metodach oszacowania dawki: ocenie czasu wystąpienia wymiotów ocenie kinetyki zaniku limfocytów ocenie częstości występowania chromosomów dicentrycznych. 3

4 Estymator dawki Ocena czasu wystąpienia wymiotów i ocena kinetyki zaniku limfocytów obserwacje kliniczne Badanie odpowiedzi całego organizmu 4

5 Estymator dawki Częstość występowania chromosomów dicentrycznych (dozymetria biologiczna) metoda laboratoryjna ocena natężenia czynnika uszkadzającego DNA (np. dawki pochłoniętej promieniowania) na podstawie zmian w komórkach lub tkankach człowieka (np. komórkach krwi obwodowej lub szpiku kostnego, kościach czy szkliwie zębów) korelacja skutków napromienienia z badaniami modelowymi pozwala na oszacowanie dawki pochłoniętej 5

6 Metody dozymetrii biologicznej natychmiastowe retrospektywne 6

7 Metody natychmiastowe Ocena dawki w krótkim czasie po napromienieniu poprzez pomiar zjawisk przemijających, związanych z powstawaniem uszkodzeń DNA. 7

8 Metody natychmiastowe ZALETA pomiar zjawisk bezpośrednio związanych z ekspozycją na promieniowanie WADA pomiar zjawisk bezpośrednio związanych z ekspozycją na promieniowanie procesy naprawy uszkodzeń DNA zachodzące w komórce po napromienieniu eliminują przyczynę powstawania tych zjawisk, metod natychmiastowych nie można użyć retrospektywnie. 8

9 Metody natychmiastowe Test kometowy Test ognisk histonu γh2ax 9

10 Test kometowy Metoda badania narażenia populacji ludzkich na określone czynniki środowiskowe lub endogenne. Oznaczanie uszkodzeń DNA na poziomie pojedynczych komórek w limfocytach krwi obwodowej. 10

11 Test kometowy Umieszczenie zawiesiny badanych komórek w agarozie o niskiej temperaturze krzepnięcia Naniesienie preparatu na podstawowe szkiełko mikroskopowe Zestalenie się warstwy agarozowej komórki Liza w obecności detergentu Elektroforeza niskonapięciowa Zobojętnienie preparatu i barwienie barwnikiem fluorescencyjnym interkalującym DNA Ocena wybarwionego DNA przy uzyciu mikroskopu fluorescencyjnego i ocena uszkodzenia DNA Agaroza - polisacharyd będący polimerem pochodnych galaktozy, otrzymywany przez oczyszczanie z agaru jadalnego. Liza - rozpad obłonionych elementów (zwykle komórek) poprzez dezintegrację błony i wylanie się zawartości do środowiska 11

12 Test kometowy Wysokie ph i stężenie soli w procesie lizy i elektroforezy powoduje oddysocjowanie większości białek macierzy jądrowej oraz rozerwanie wiązań wodorowych pomiędzy nićmi DNA, co powoduje częściową relaksację superzwinięcia nici DNA. Po przyłożeniu napięcia nici DNA są wywlekane z jądra w kierunku anody, powodując powstawanie tzw. "ogona" komety. Nieuszkodzona część DNA, pozostaje związana z macierzą jądrową tworząc "głowę" komety. 12

13 Test kometowy Prostota wykonania Mała inwazyjność Do przeprowadzenia testu wystarczy kropla krwi z palca. Duża czułość Możliwość mierzenia uszkodzeń DNA w pojedynczych komórkach 13

14 Test ognisk histonu γh2ax Określenie liczby podwójnoniciowych pęknięć nici DNA (DSB) na podstawie występowania skupisk (ognisk) charakterystycznych białek w miejscach uszkodzeń. Histony białka składowe chromatyny, bezpośrednio związanymi z nićmi DNA. W momencie powstania DSB jeden z histonów (H2AX) ulega fosforylacji, dając γh2ax. Reakcja ta występuje tylko w miejscu powstania DSB. Liczba ognisk γh2ax odpowiada liczbie DSB. Fosforylacja przyłączenia reszty fosforanowej do nukleofilowego 14

15 Test ognisk histonu γh2ax Umieszczenie komórek na szkiełku podstawowym Utrwalenie Dodanie przeciwciała wyznakowanego barwnikiem fluorescencyjnym specyficznie wiążącego się z histonem γh2ax. 15

16 Test ognisk histonu γh2ax WADA szybkie zanikanie ognisk w wyniku naprawy DSB, co uniemożliwia użycie testu w dozymetrii retrospektywnej. ZALETA wysoka specyficzność, histon H2AX ulega fosforylacji tylko w momencie wystąpienia DSB. 16

17 Metody retrospektywne oparte na pomiarze zjawisk biologicznych lub zjawisk fizyko-chemicznych badanie trwałych skutków działania promieniowania. biologiczne fizyko-chemiczne 17

18 Metody biologiczne określenie częstości powstawania zmian genetycznych w wyniku nieprawidłowej naprawy DNA mikrojądrowa, oznaczanie częstości występowania wymian odcinków chromatyd siostrzanych oznaczanie częstości występowania aberracji chromosomowych Czułość 0,1-0,5 Gy 18

19 Metody fizyko-chemiczne spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) czułość 0,1 Gy 19

20 Metoda mikrojądrowa Metoda cytogenetyczna pozwalającą na wykrywanie podwójnoniciowych pęknięć DNA i uszkodzeń wrzeciona podziałowego ujawniających się po podziale komórek. Mikrojądro powstaje, jeżeli w czasie mitozy cały chromosom lub fragment chromosomu nie zostanie rozdzielony pomiędzy dwa jądra potomne. Powinno ono być: mniejsze niż ⅓ wielkości normalnego jądra, wyraźnie oddzielone od jądra, podobnie wybarwione jak jądro komórki. 20

21 Metoda mikrojądrowa Mikrojądra łatwo liczy się przy użyciu mikroskopu w czasie normalnych podziałów komórki (historycznie pierwsza metoda), w komórkach dwujądrzastych stosując cytochalazynę B, która blokuje podział cytoplazmy (cytokinezę) łącząc test z metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ 21

22 Metoda mikrojądrowa z cytochalazyną 0h stymulacja podziałów komórki przez dodanie fitohemaglutyniny mitoza 48h zablokowanie podziału cytoplazm-my przez dodanie cytochalazyny B bez cytochalazyny 22

23 Metoda mikrojądrowa Test mikrojądrowy wykonuje się z reguły na: limfocytach krwi obwodowej komórkach nabłonka worka policzkowego, erytrocytach komórkach szpiku kostnego. 23

24 Metoda wymian odcinków chromatyd siostrzanych SCE, ang. sister chromatid exchange Badanie częstości występowania wzajemnych, symetrycznych wymian fragmentów pomiędzy identycznymi sekwencjami DNA obu chromatyd w chromosomie. Ocena w płytkach metafazalnych uzyskanych z hodowli komórek prowadzonych w obecności bromodeoksyurydyny (BrdU), która jest wbudowywana w nić DNA w czasie syntezy. 24

25 Metoda wymian odcinków chromatyd siostrzanych W czasie podziału mitotycznego BrdU trafia do jednej z komórek potomnych. Obecność BrdU w DNA można wykryć stosując specjalne metody barwienia. W drugiej mitozie obserwuje się symetryczne wymiany pomiędzy chromatydami zawierającymi BrdU i tymi, które BrdU nie zawierają. 25

26 Metoda wymian odcinków chromatyd siostrzanych + BrdU + BrdU Limfocyt G 0 1 mitoza 2 mitoza 0h stymulacja podziałów komórki przez dodanie fitohemaglutyniny 72h zablokowanie podziału jądra przez dodanie kolcemidu 26

27 Metoda wymian odcinków chromatyd siostrzanych SCE jest prawdopodobnie procesem naturalnym zwiększający zróżnicowanie genetyczne. Brak korelacji z dawką pochłoniętą promieniowania. Obecnie metoda wychodzi z użycia i jest używana głównie do badania cytotoksyczności związków chemicznych in vitro. 27

28 Metoda aberracji chromosomowych Aberracje chromosomowe powstają w wyniku błędnej naprawy DSB (jeżeli w komórce występują jednocześnie dwa lub więcej DSB, wolne końce nici mogą zostać błędnie połączone). translokacje międzychromosomowe translokacje wewnątrzchromosomowe 28

29 Metoda aberracji chromosomowych W wyniku aberracji przywrócona zostaje ciągłość nici DNA, więc zmiany, o ile nie prowadzą do śmierci komórki, są trwałe i mogą być przekazywane w czasie podziału komórkom potomnym. Do badań narażenia ludzi wykorzystuje się zwykle limfocyty krwi obwodowej. Po około 48 godzinach dodaje się do hodowli limfocytów kolcemidu, substancji blokującej tworzenie się wrzeciona podziałowego i rozchodzenie się chromosomów w czasie mitozy. W ten sposób podział komórki jest zablokowany na początku mitozy, co pozwala na ocenę wszystkich chromosomów 29

30 Metoda aberracji chromosomowych Analiza aberracji chromosomowych w komórkach pozwala na wykrycie dostrzegalnych przy użyciu mikroskopu zmian w liczbie (aberracje numeryczne) i morfologii chromosomów (aberracje strukturalne). 30

31 Metoda aberracji chromosomowych Aberracje numeryczne zwykle są nieprzydatne dla potrzeb dozymetrii biologicznej, z uwagi na często występujące artefakty związane z preparatyką komórek. Aberracje strukturalne złamania chromosomów i chromatyd, chromosomy pierścieniowe chromosomy dicentryczne fragmenty acentryczne. są wykorzystywane do szacowania dawki pochłoniętej. 31

32 Metoda aberracji chromosomowych Najlepszą korelację pomiędzy występowaniem określonego typu aberracji i dawką pochłoniętą uzyskuje się dla chromosomów dicentycznych. Powstanie chromosomu dicentrycznego prowadzi zwykle do śmierci komórki, co powoduje, że są one stosunkowo szybko eliminowane z krwioobiegu. Duża pracochłonność i konieczność zatrudnienia do oceny preparatów wysokokwalifikowanego personelu. 32

33 Metoda aberracji chromosomowych Metoda hybrydyzacji in situ z zastosowaniem barwników fluorescencyjnych (FISH) pozwala na wykrywanie niedostrzegalnych bez takiego barwienia translokacji fragmentów chromosomów. 33

34 Metoda aberracji chromosomowych Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (ang. fluorescent in situ hybridization, FISH) technika cytogenetyczną, wykrywanie w badanym materiale genetycznym określonej sekwencji DNA za pomocą fluorescencyjnych sond DNA. usunięcie cytoplazmy z komórek i utrwalenie jąder komórkowych na szkiełku podstawowym naniesienie sondy na preparat i krótkotrwała denaturacja w podwyższonej temperaturze, która powoduje rozerwanie się wiązań wodorowych pomiędzy nićmi DNA hybrydyzacja, w czasie której fluorescencyjnie wyznakowane odcinki znanego DNA (sonda) wiążą się z komplementarnymi odcinkami badanego DNA. analiza przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego. 34

35 Metoda aberracji chromosomowych FISH badanie aberracji chromosomowych w limfocytach krwi obwodowej dokładniejsza analiza translokacji niż w klasycznej analizie cytogenetycznej technika wielokolorowej FISH (ang. multicolor FISH, m-fish), każdy chromosom hybrydyzuje z sondą wyznakowaną innym kolorem badanie translokacji złożonych z fragmentów kilku chromosomów 35

36 Metoda aberracji chromosomowych 36

37 EPR Metoda elektronowego paramagnetycznego rezonansu (EPR) pomiar ilości stałych rodników tworzących się w ciele człowieka pod wpływem promieniowania jonizującego np. hydroksyapatyt (Ca10 (PO4)6(OH)2) zawarty w kościach i szkliwie zębów Węglany zawarte w hydroksyapatycie pod wpływem promieniowania jonizującego przekształcają się w anionorodniki węglanowe (CO2 -). Trwałość: 107 lat. 37

38 EPR Przygotowanie próbki: oddzielenie korzenia zęba od jego korony i usunięcie z niej dentyny kruszenie szkliwa i rozcieranie na proszek. Pomiar w spektrometrze EPR w paśmie X. Dawkę pochłoniętą określa się na podstawie wielkości piku sygnału charakterystycznego dla CO2 -. Czułość: 0,1 Gy. 38

39 Dziękuję za uwagę 39

BIOMONITORING MUTAGENNOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I WODY

BIOMONITORING MUTAGENNOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I WODY BIOMONITORING MUTAGENNOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I WODY Dr Anicenta Bubak Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec Wszystkie dotychczas prowadzone badania nad narażeniem populacji

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod dozymetrii biologicznej oraz biofizycznych markerów i indykatorów wpływu promieniowania na organizmy żywe

Rozwój metod dozymetrii biologicznej oraz biofizycznych markerów i indykatorów wpływu promieniowania na organizmy żywe Rozwój metod dozymetrii biologicznej oraz biofizycznych markerów i indykatorów wpływu promieniowania na organizmy żywe Marcin Kruszewski Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Instytut Chemii

Bardziej szczegółowo

TOKSYKOLOGIA MOLEKULARNA

TOKSYKOLOGIA MOLEKULARNA Paweł BRZUZAN, Maciej WOŹNY, Michał K. ŁUCZYŃSKI TOKSYKOLOGIA MOLEKULARNA przewodnik do ćwiczeń Olsztyn 2007 Spis treści WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ 1. GENOTOKSYCZNOŚĆ... 6 ĆWICZENIE 1.1. ELEKTROFOREZA POJEDYNCZYCH

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 44 2011: 92-119 MOLEKULARNE PODŁOśE POWSTAWANIA NOWOTWORÓW ORAZ GENETYCZNE METODY ICH DIAGNOSTYKI The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Analiza procesów regulacji ekspresji genów w komórkach poddanych działaniu promieniowania jonizującego. Roman Jaksik Rozprawa

Bardziej szczegółowo

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII dr n.med. Dorota Żabicka Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa Mikrobiologia, czyli nauka o drobnoustrojach (wirusach,

Bardziej szczegółowo

Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym

Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym Zbigniew Korwek 1, Olga Alster 2 1 Pracownia Modelowania w Biologii i Medycynie, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS

TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR DIAGNOSTICS OF MONOGENIC DISORDERS Nowiny Lekarskie 2006, 75, 5, 486 490 ALINA LICZBAŃSKA, ANNA WOŹNIAK, ANNA WAWROCKA, MACIEJ R. KRAWCZYŃSKI TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE MOLEKULARNEJ CHORÓB JEDNOGENOWYCH TECHNIQUES USED IN MOLECULAR

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia współczesna

Biotechnologia współczesna Biotechnologia współczesna Co to jest biotechnologia? Jest to interdyscyplinarna dziedzina nauki, integrująca nauki przyrodnicze i inżynieryjne w celu osiągnięcia zastosowao organizmów, komórek lub ich

Bardziej szczegółowo

CYTOKINY. Maja Machcińska

CYTOKINY. Maja Machcińska CYTOKINY Maja Machcińska Cytokiny hormony układu odpornościowego białkowe przekaźniki rozpuszczalni pośrednicy komunikowania się międzykomórkowego. działają w złożonej sieci, w której produkcja jednej

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2006 Spis Treści 1. Analiza zmian na poziomie chromatyny

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ dla studentów II roku biologii medycznej UMCS LUBLIN 2015 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie.

Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie. Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa SPIS TREŚCI 1. Zadania i cele naukowe, techniczne i aplikacyjne Instytutu

Bardziej szczegółowo

a amplifikacja genów TERT i TERC

a amplifikacja genów TERT i TERC Tomasz Nowak Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy a amplifikacja genów TERT i TERC w ostrych białaczkach u dzieci Rozprawa doktorska Promotor Prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu miejsc wiązania regulatorów transkrypcji technika immunoprecypitacji chromatyny (ChIP)

W poszukiwaniu miejsc wiązania regulatorów transkrypcji technika immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) W poszukiwaniu miejsc wiązania regulatorów transkrypcji technika immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) Małgorzata Kus-Liśkiewicz 1 Wiesława Widłak 2,* 1 Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o ĆWICZENIE 2 Oznaczanie polimorfizmu cytochromu CYP2D6 za pomocą tradycyjnych metod biologii molekularnej: PCR-RFLP I. Łańcuchowa reakcja polimerazy PCR (polymerase chain reaction) Technika PCR rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki Lek. stom. Marcin Peterseil Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. med. Hanna Krauss prof. nadzw. UM Pracę

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Tetrachlorek węgla. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego

Tetrachlorek węgla. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 2(48), s.189-214 prof. dr hab. MAREK JAKUBOWSKI Instytut Medycyny Pracy im.prof.dr.med.jerzego Nofera 90-950 Łódź ul. św. Teresy 8 Tetrachlorek węgla Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi

Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk mgr Marcin Klepka Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA. Kwartalnik. Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI

MEDYCYNA. Kwartalnik. Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI MEDYCYNA W i e k u R o z w o j o w e g o Kwartalnik Suplement II do nr 1 styczeń-marzec tom V 2001 r. ISSN 1428-345X CEZARY ŻEKANOWSKI DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA WYBRANYCH CHORÓB UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo