pl acy, w którym uczeń będzi 2 odrywał prakty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pl acy, w którym uczeń będzi 2 odrywał prakty"

Transkrypt

1 Ił CI.k mies~ecznl nr 3 (1S) marzec t~ 92 r. Ir.1Ltil[i[~ mieszkanców Gminy Nowe Miasto nad Wartą Rok III "WIADOMOŚCI LOI{ALNE" towarzyszą życiu mieszkańców gminy i nowego samorządu już od półtora roku. W miarę upływu czasu Redakcji przybywa doświadczeń i problemów do rozwiązania. Wciąż są dla nas aktualne założenia sformułowane w pierwszym numerze z września 1990 r. Pragniemy, by w naszym piśmie "znajdowały odbicie problemy ważne dla miejscowej społeczności, a także sprawy codzienne (...) Chcielibyśmy, aby pismo było otwarte dla materiałów poszerzających wiedzę o regionie, jego przeszłości, przyrodzie, ludziach tu żyjących..." Widzimy też potrzebę publikacji materialów krytycznych. Musi to być jednak krytyka uprawiana w rozsądnych i uzasadnionych potrzebą granicach. Chcemy oprzeć się próbom uczynienia z pisma instancji odwoławczej. Gazetka nie może stać się miejscem ścierania się stron, wyładowywania emocji i nagła niania konfliktów, które jeśli nie może być inaczej, niech rozstrzygają powołane do tego instytucje. Generalnie przyjmujemy, że "Wiadomości Lokalne" służyć mają konsolidacji miejscowej społeczności, nie zaś pogłębianiu i zaognianiu konfliktów. Wszystkich, którym bliskie są nasze cele, zachęcamy do wspólpracy. lj,,:aga ośmioklasiści! Filia Nowe Miaslo Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Jarocinie nie bqdzie prowadzić naboru młodzieży do klasy pierwszej w roku szkolnym 1992/93. Naból prowadzić będzie Zespól Szkól Zawodowych Nr 2 w Jarocinie, ul. Wrocławska 15 na następujące kierunki: Technikum Zawodowe 5-letnie o specjalności - obt'óbka skrawaniem, Liceum Zawodowe 4-letnie o s pecjalności - kt'awiec konfekcyjno-uslugowy oraz kelner - bufetowy - gastronom. Zasadnicza Szkoła Zawodowa trzyletnia - wszyst.kie zawody specjalności przy jęci e odbywa się na podstawie skierowania zakładu pl acy, w którym uczeń będzi 2 odrywał prakty k ę. Cena 2500,- zł Pierwsza prywatyzacja Nabór prowadzić będzie także Zespól Szkól Zawodowych w Srodzie Wlkp., ul. Paderewskiego 2. Zgłoszenia przyjmować b ędi.\: Technikum Mechaniczne 5- letnie - elektroenergetyka i pojazdy samochodowe, Liceum Ekonomiczne - 4- letnie. Liceu~1 Zawodowe 4-letnie o specjalności - sprzedawca - magazynier oraz opemtor procesów technologicznych w przemyś l e spożywczym, Zasadnicza Szkola Zawodowa 3-letnia przygotowująca do n astępujących zawodów: murarz, tapicer, mech. silni- Prywatyzacja zakładów państwowych 'on naszym kraju nabiel a tempa. Nie omija i naszej gminy. Daleko zaawansowane Są przygotowania w tym kierunku w "Herbapolu" w Kl ę ce, myśli się o tym w Kombinacie PGR w Chociczy. Pod bokiem tych olbl'zymów pl-ywatyzacja nowomiejskiego oddziału STW dokonała się w sposób pl awi2 n;e"zauważalny, choć wiadomo, jak bal dzo pracownikom tej firmy zależało na oderwaniu się od centrali w Poznaniu (pisał o tym p. B. Szymański w jednym z wcześniej szych numerów,,\ńjl " ). Jak zatem doszło do pl ywatyzacji tej firmy? Na początku STW w Poznaniu, chcąc przyspi eszyć prywatyzac j ę podległych zakładów, zawiesiła działalność gospodarczą. N astępnie wydzierżawiła caly swój majątek spółce dokończenie na str. 3 kó\\t spalinowych. aparatowy przetwórstwa owoc. wa, zyw.. kuchal z, malal z budowiemy, ślusarz mechanik, sprzedawca, elektromonter, monter urządzeń telekomunikacyjnych, tokarz stolarz, krawiec-szwacz, aparatowy przetwórstwa mięsa, Szczególowych informacji u dzielają dyrekcje szkól. Franciszek Tomczak

2 Str. 2 Zadania i a dowozy Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb społecznośc i lokalnej. W myśl Pl'zyjętego przez Radę Gminy Statutu zadania własne obejmuj" sprawy: ładu pl zestrzennego. gospodarki terenami, ochrony środowiska, zieleni komunalnej i zadrz ew i eń, wodociągów, wodę, zaopatrzenia w uh'zymania czystości, organizacji wysypisk, dróg gminnych, ulic, placów, pomocy społecz n ej, ochrony zdrowia, kultury, bibliotek, placówek ktdtury utrz'ym~nia gminnych obiektów i urzqd zeń uż yte czności publicznej, prowadzenia przcdszkoli, komunalnej gospodarki mieszkaniowej, po rządku publicznego i o chrony przeciwp oża rowej, Od li'oc zątku 1992 r oku, na m ocy Ustawy o systemie ośw iaty, do zadań własnych gminy włączono pl'owadzenie oddzialów zerowych i dowozu dzieci do szkół. Zgodnie z tą u stawą gm ina jesl zobowiąza na zapewn ić dowozy dzieci, jeżeli droga dziecka do szkoly przekracza :3 km w pn~ y padku d zieci klas I- IV i 4 km w przypadku klas V-VIII. Zgodnie z uzyskanym z Kur atol'ium Oświaty wyjaśnie ni em przez drogę do szkoły należy rozumi e ć drogę, j aką dziecko ma do pokonania do miejsca zbiórki, z k tórego jest dowożon e i nie ma znaczenia, czy d ziecko idąc tam zbliża s i ę czy s i ę oddala od szkoly macierzystej. P rzej,?c if'. w środ ku roku szkolnego obowiqzku dowozów ogromnie ut rudnia właściwą ich organizację. R ada Gminy na Sesji VI dniu r. upo 'ważniła Z arzą d do zawarcia umów przekazania w uż ytko wanie kierowcom autobusów szkolny ch. Do ferii zimowych dowoa)! ob s ługiwane byly przez 2 autobusy, "Nysę" i traktor z "bud,]". Po feriach na dowozy przeznaczono tylko autobusy W Boguszynku dzieci dochodzą do szkoly, sk ą d są zabierane do Boguszyna. W Wolicy Koziej zaproponowano punkt zbiórki przy budynku PZZ, do którego dzieci muszą do jść ok. finao e gminy dzieci do ~zkół 550 m, co spotkało się z pr otestem i bojkotem ze strony rodziców. Dzieci z D ęb n a 7. punktu zbiórki zabierane są o godz i przewożon e do szkoly w Nowym Mie ś cie; w Kolniczkach już o 7.00 wsia daj ą dzieci które sa dowożone do klasv "O" w Szyplowie. Ostatni k Ul:s a utobusy wykonuj ą w kierunku D ębna i Komorzy o godz W zależnośc i od dnia tygodnia a utobusy szkolne przejeż d żają od km. W styczniu koszt przejazdu autobusem 1 km wynosił 3500 zł. Biorąc pod uwagę sytuację finansowq gminy i ogrom potrzeb, dalsze zmiany i poczynien ie oszczędności jest nieunikn ione. Prawdopodobnie budż et na 1992 r będzie niższy ni ż w!"oku ubiegłym. Subwencja w 1991 r. wy nos iła tys., zaś na rok bieżący przyzna no nam tylko tys. zł. Mniejsze bę dą wpływy z podatku rolnego: w II półroczu z 1 ha przeliczenio\vego podatek ten wynosił zł, zaś w I półroczu 92 1' zł z 1 ha. Ponadto od stycznia zwolniono z podatku rolnego gl"unty V klasy. Rada Gminy w styczniu br nie zaakceptowała zaproponowanej przez Zarząd podwyżki podatku od n ieruchomości średnio o 40 /0, co również obniż y wpływy szacunkowe pl'zewidziane na 500 mln zł. Wpl'owadzony podatek od dochodów osobistych nie zastą pi w globalnej kwocie poprzednich wpływów z podatków od wynagl"odzeń, plac i podatku wyrównawczego. Planuje się kontynuowanie w 1992 r. n astę pujących inwestycji: d okończe ni e rozbudowy hydrofor'ni w Nowym Mieście, budowę hydroforni w Chwalęcinie i budowę sieci wodociągowej w sąsiednich wioskach, pokt-ycie dywanikiem asfaltowym drogi Nowe Miasto - Wolica Kozia, pal tycypowanie w budowie Szk oły Podstawowej w Kl ę - ce. W br. Kuratorium Oś wiaty przekazuje na inwestycyjne śr odki \V odwl'otnej proporcji niż w roku ubiegłym - za kaźd e 2 zł z budżetu gm iny kuratorium daje 1 z ł. Znacznie mniejszy zatem będz i e jego wklad w planowaną inwestycj~. Poza zada niami inwestycyjnymi nakładów finansowych wym aga rów ni eż bież ące funkcjonowanie przedszkoli, bibliotek. GOK-u, Urzędu Gminy, opieki spo łeczn e j, Straż y Poża rn e j i eksploatacja w ysypiska ś mieci. W sytuacji kryzysu funduszy publicznych oszczędno ś ci są ni ez będne i w w iększym lub mniejszym stopniu do tkn ą one wszystkich. Szkoda bylaby wielka, gdybyśmy z tej tl"udnej próby wyszli skłóceni. Gabriela Kosmala Sekretarz Gminy Pozwólmy In1 działać Narzekania dorosłych na to. że obecna mlodzież wykazuje bardzo konsumpcyjny stosunek do życ ia i że lylko czeka na gotowe, zdaje się niekied y mija ć z prawdą. Otóż na wiadomość, że parkiet w sali gimnastycznej w S zkole Podstawowej w N owym Mi eś cie wymaga n aprawy, a szkoła nie m a na to pi eniędz y, grupa uczniów z ZSZ nr 2 w J W'ocinie Filia Nowe Miasto (K. Janicki, R Ratajczak i A. Gwizdek) pos ta nowiła zorganizować I". w GOK-u d ys k o t ekę, z której dochód przeznaczyli na remont parkietu. Sami zatal wili salę, przygotowali plakaty i bile ty, popr osili nauczycieli i rodziców o sprawowanie opieki nad przebiegiem d yskoteki. J ak na pie rwszy r az, imprezę n ależy chyba uznać za ud aną, skoro dochód z niej wy n iósł ok. 300 tys. z ł. Ta Pl'óba połąc ze ni a pl'zyjemnego z p ożytecznym, b ę dąc a j e dnocz eśn i e przejawem odpowiedz i a lności i doroslości naszej młodzieży zas ł uguje n iewą tp l i wie na uznanie. (MR)

3 In,vestycje, renlonty., naprawy Mimo okresu zimowego prowadzone są zaplanowane wczesniej działania inwestycyjne.,~ Wykonano ponad 400 m podbudowy drogi w kierunku Wolicy ':< Koziej kosztcm przcszło 300 mln zł. Prowadzone są naprawy dróg żużlem w Chociczy, Ut1'acie i Rogusku. ':< Tl'wa końcowy etap prac instalacyjnych w hydroforni w Nowym Micście. Planowane zako ńczcni e robót przewidziane jest na 15,:f kwietnia. Koszt obecnych prac ocenia się na okolo 300 mln zł. Prowadzone są zakupy kolejnych urządzeń Ol'az materialów budowlc1l1ych dla hydl'ofomi w Chwah;,cinie, instalowana jest linia elektryczna, transformalor. Zlecono ustawienie i zaizolowanie zbiornika wyrównawczego i uzbrojenie studni, co umożliwi uruchomienie punktu czerpalnego wody. ~~ Zlecono wykonanic podkładów geodezyjnych i dokumentacji sieci wodociągowe j w Chwalęcinie. ~f Zlecono prace geodezyjnc pod stację ['edukc y jną i gazoc i ąg dopl'owadzający gaz do Klęki. V A-PO. Ta z kolei majątek filii w Nowym Mieście oddala w dzierżawę na zasadzie leosingu F irmie Usługowo - Handlowej " NA-PO" Spółce z 0.0. w Nowym Mieś cie, której dyrektorem jest pan H. Kolodziejek. Co zmieniło się zatcm w sytuacji finansowo-prawnej zakladu poza zmianą nazwy? Przede wszystkim NA-PO od 1 stycznia 1992 r. stala się samodzielnym podmiotem gospodal czynl. ze wszystkimi tego slkutkami prawnymi Poza tym nic podlega rygorom "popiwku", a dzierżawiąc majątek na zasadach leosingu płaci 10 mln zł d zicrżawy micsięcznie i ma pew no ść, że po wykupieniu maj ątku stanie się właścicielcm fin11y. Obecnie w NA-PO zatrudnionych jest 49 pracowników i 9 uczniów. Śrcdnie wynagrodzenie to 1,1 mln zl miesięcznie. Niewiele to jak na spółkę, ale tu rozumie się bardzo dobrze, że lepiej mieć pewną pracę niż po kilku miesiącach wysokich zarobków stanąć w kolejce po "kuroniówkę ". Ta firma przy ul. Śremskiej w Nowym Mieście znana jest Pl'zcde wszystkim z napraw samochodów ciężarowych i dostawczych, napl'aw ladowarek hydraulicznych oraz usług ~lu sarskich, spawalniczych i z zakresu obróbki skrawaniem. W opinii dyrektol'cl H. Ko!odziejka, aby zapewnić spólce równomierny l. ozwój i uniezależnić ją od wahań koniunktu I'alnych należy l'ozsz el' zyć za- dolwńczenie ze str. 1 kres swiadczonych usług. Zamierza się zatem otworzyć autoryzowaną slację obsługi samochodów marki Robur, od 1 mal'ca zacznie działać autoryzowana stacja skód (Favorit i starsze typy), prowadzić się będzie detaliczną i hurtową sprzedaż części zamiennych do tych samochodów, pl'owadzony będzie serwis zachodnich samochodów osobowych. Zakupiono już n a rzędzia i urządzenia. Trwa przygot.owanie stanowisk. Ponadto produkuje się palety EWRC (ok szt. micsic;cznie) jako część opakowania wyrobu finalnego jednej z hut szkła. Dyrektor fim1y jest zadowolony ze swych pracowników, w większości wielozawodowych fachowców. Pcwne ożywienie w branży napawa go nadzieją. Có ż, kiedy drogie kredyty zmora wszystkich firm) i zaskakiwanie nowymi przepisami nie pozwala rozwinąć skrzydeł. Dobrze, że choć Rada Gminy wykazała zrozumienie i pozostawiła stawki podatkowe na poziomie roku ubiegłego. Dyrektor Kolodziejek jest mimo wszystko optymist'l, mów i ąc: " S ta liśmy się samodzielną fil'mą. Teraz od jakośc i naszej pracy i naszej przcdsiębiorczości zależy nasz sukces. Musimy robić wszystko, abyśmy zostali zaakceptowani Pl'zeZ rynek. Gdy tak się stanie, sukces pcwny". lviieczyslaw Rzepka i Podatki lokalne Str. 3 opłaty 30 slycznia na XV Sesji Rady Gminy zostaly uchwalone podalki od nicruchomości i opiaty lokalne. W tym roku niemal wszystkie ustalono na poziomie minimalnym. Inne byly propozycje Zarządu, bowiem zarówno pot rzeby inwestycyjne, jak i zadania wlasne gminy S'l znaczne, zaś na \viększe dotacjc ze slron y państwa w tym roku nie można będzie liczyć. Zwolennicy niskich opłat swojc stanowis:"o tł umaczyli niskimi dochodami mieszkańców i ta opcja 7.wyciężyla. Ustalono nas tę pują c e stawki podatków: od budynków i budowli zł od 1 m 2 pow. użyto od budynków lub ich części związanych z prowadzoną dział a ln ością gospodarczą od l m 2 pow. użyto od pozostałych budynków lub ich częśc i od 1 m 2 pow. użyt. od 1 m 2 pow. gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalno ści gospodal'czej zl od 1 m 2 pow. użyt. b) od pozos tałych gruntów: do 2000 m 2-50 zl od 1 m 2, powyżcj 2000 m 2-30 zl od 1m 2 Uslalono też podatek od psów \V wysokości zł od każdego psa. Wplywy z podat.ków i opiat lokalnych stanowią znaczną część budżetu gminy. Swoje zamierzenia i możliwości realizacji wielu potrzeb (np. fincll1sowania przedszkoli, dowozu dzieci, dofinansowywania inicjatyw lokalnych, itd.) bę dziemy musieli ust.alać w granicach spodziewanych dochodów. Zapowiada się zatem trudny rok. (HC) TOP 2060 SPRZEDAZ UŻYWANEJ ODZIEŻY ZACHODNIEJ KOMORZE 18 i ZAPRASZAMY! codziennie od godz I' we wszystkie soboty od godz

4 Str. 4 Wodociąg dla południa gminy Do najtl'udniejszych życiowych spraw należy n iewą tp l i wie brak wody. odczuwali go dotkliwie mi esz kańcy poludniowej części gminy. Do wielu gospodm'sh'f w Chw alęei ni e, Kolniczkaeh, Chrome u czy Kl'uczyn ie wodę trzeba bylo dowozić. Dlalego też zwodociągowanie lych w iosek stało s ię podstawowym zadaniem gminy w ostatnich lalach. P rzysląpiono już do budowy hydroforni w Ch wa lęcinie, z której h'zeba b ę dzie rozprowad z i ć sieć wodociqgową o długośc i ponad 50 km. W ybudowanie jej nie obejdzie s ic; bez finansowego i rzeczowego zaa ngażowania mi eszkań ców. W ostatnim czasie wójt zorgani7.owal s7.ereg z eb l'ań w wioskach, które będą mogł y pr7.ystąpić do wo do c i ągowania. Jch przedmiotem byl ud7.iał mieszkańców w budowie sieci wo dociągowej oraz bieżąc e sprawy, jakie nurtuj'l poszczególne społ eczności. W CHWALĘCINIE 28 stycznia odby ł o się zebranie mie sz k ańców wsi Chwal ę cin. Główn Ym tematem zebrania b yła sprawa wodociągowania wsi, dlatego też o becność mieszkańców b y ła ba rdzo duża. Wieś licz)' 45 numerów domów a na zebranie prz Y b:cł o 41 osób. Wójt r. Aleksander P odemski omów ił zaawansow a nie prac związ a nych z bu dową hydr oforni oraz problemy przy budowie sieci wodociągowej na terenie naszej wsi. Obecni n a zebraniu mieszk a ńcy wyrazili zg odę na przekazanie m~teriałów budowlanych, jakie pozosta ły z ni e ukończonej budowy świetlicy, na budow G hydroforni. Uzgodniono. że wartość materiału butlo 'wlanego m a być udz i ałem miesz. kańców wsi w budowie sieci wodo ciągowe j. Zebrani w"'brajj Spoleczny K om i tet Budowy Wodoci'lgu. W jego s kłacl zostały wybrane następujące osoby: Leszek D.vdcrski, Leszek Jarmuż, Józef Józkowiak, Julian Marciniak Stanisł a w MCl'das, Jan Pieszałka: Czesł aw Weincrt. Walenty Zdunek. Na przewo d nicząc ego w ybrany zosta l Stanisław Merdas, a na skarbn ika Jan Piesza łka. BudOwa wodociągu o długości o ko ł o 3 km będzie w obecnych tru. d nych czasach sprawdzianem dojrzałości spolecznej wszystkich micsz. kai1ców Chwalęcina. Marian Walkicwicz W KRUCZYNIE Zebranie wiejskie Odbyło się tu 13 lutego. Przybyło 47 osób. Zawiązał si~ Komitet Wodociągowania, do którego wybrano Krzysztofa J ędrze jewskiego (przewodniczący), Henryka Bieri ę (sekretarz), Czesław a Liwerskiego (skarbnik), Mariana Psz.czo łę, Jacka Paszka. P odję to u chwałę o przystąpieniu wsi do wodociągowania. Postanowiono, że v.,' ciągu l pólroczu mieszkailcy złożą de k la rację, a do k ońca roku wp ł a cą na cel założenia wocłocią g u po 3 mln zł or! domu (numeru. jak o kre ś lono). Mówiono też o sprawie SKR-u w Boguszynie. poroszano też kw e stię uregulowania przez GS spra\v wł a s n oś ciow ych odnośnie gruntu i budynku, w k tórym mieści się sklep. Wiele miejsca zajęły t e ż sprawy pa. rqdkowe. Mówiono O ni epor z ądku ]:rzed budynkiem szko ł y oraz o wj eż _ d żaniu ciągników na chodniki, co po_ woduje ich uszkodzenie. SołtyS od CZytc.ł t e ż i poin f ormownł zebranych o zaka zie wycinania drzew. Leon Jań"zak W KOLNICZKACH I MICHALOWIE 13 luteg.o w Kolniczkach a 14 \V Michałowie odbyły sig zebrania wiejskie, na których mieszkańcy t ych dwóch sołectw pocłjęli decyz ję o przystąp i eniu do wodoci,wowania w si. Ustalono, że gospodarze k ażdej posesji oirzymaj(;l reg ulamin i dekla_ racje i po zapoznaniu się z nimi złożą oświadcze n ie, w jakim czasie zgromadzą środ ki w kwocie 3 mln zł i wpłacą n" konto Społecznego Ko mitetu Wo dociągowan ia w 1992 r. W skład K omitetu w Kołniczkach weszli: Marek Paszek, Zdzisław Ciszek, F eliks Miczkc, H ieronim Ku biak. Maria Skrzypczak, zaś w Michałowie - Leon Roszyk, Zbigniew Fiedler, Jan Maćkowiak. Na zebraniach poru5zono też wiełe innych spraw dotycz ący ch wsi, n p. naprawy dróg, w ywozu śmieci. klasyfikacji ziemi, zapomóg, zasił ków tli" rolników i ich dzieci k orzystając z obecności wójta A. Podem skiego i radnego Cz. Jareckiego. Na leży dodać, że frekwe ncja była dobra - obecnych było około 50% przedstawicieli wszystkich gospo ciarstw w Kolniczkach i Mich a ł ow i e. Czesław Jarecki Jeśli "le będzie kanalizacii W czasie zebra ń wiejskich, szczególnie w Nowł'm Mieście, poruszana była sprawa kanalizacji. W obecnej sytuacji finasowej gmin y, a także mieszkańców, nic ma praktycznie Inożliwo ~ ci, aby pud ją ć s ię \v najbliższych łatach reałizac j i tego kosztownego przedsięwzigci a. W naszej gminie poczyniono wpra\vdzie pierwsze kroki \v celu ochrony wód grunto\vych i cieków wodnych, jak na przykład rozbudo \va ocz.yszozalni śc ieków w Chociczy czy w c z eś niejsze dokonclnia Konlbin atu w t.vm zakresie. Postępując a degradacja środwiska naturalnegu, a w szczegó lno ś ci zasobów wodnych powuuuje jednak, że n a l eży si~ Z:.1 - stanowić nad wy!joren1 roz\viązclll., k tóre '.v inn." b\'ć podj ~t e przez \'11~elze adrn in istrac.vj n e, aby ri o CZClSU budowy kanalizacj i zachować czyslość w ód przynajn1niej na niezmienionyn1 pozi on1ie. \V s\'tll acji, gdy w i G k sz(jśi' szarnb jest nies7.czelnych, z wielu za ś nieczy stoś C i odprowadzane są wprost do cieków wodnych lub kanalizacji deszczowej (np. niektóre domy w Teresie, budynki PKP i płatkarnia w Chociczy, a w Nowym Mie ś cie ul. Poznańska, Klonowa, Szkolna, część Zielonego Rynku i ul. Jarociilskiej, ul. G arncarska i Zamkowa). Nie moż na tu ta kż e zapomnieć o d uż.vch silosach na kiszonkę usytuowanych w pobliżu Rowu Kolnickiego. Po uplywie tego terminu odpowiednia koznisja posiadają ca uprawnienia kontrolne dokonałaby szcze gó ł o w ych inspekcji w poszczególnych pos(>sjach i zakladach pracy. Komis ja ta, w której n ic powinno zabrakneli: pnlcownik ;.) Ur7.(~du Glniny zajmujqcego się ochro!lc1 środow i ska ani t e ż przedstawiciela Urzę du Re j onowe ~~o w razie shvicrdzcnia niep r a w i clło~.vośc i w inna na pocztltku ud zi e lić upomnień, a gd.vh.y t.e nic skut k owa ł.\: - w.vmicrzyć mandaty. Warunke rn powodzcnia tej całej a kcji b y łab y sk rupulatność przeprowadzonych k on1toli, bowieln nawet jedn o przeoczenie, prz.\"lnróżen ie oka, może spowollować załan1anie się całe go przedsięwzięcia. WiadOJnYln jest, że salne mandaty, nawet najsurowsze, mogą okazać s ię nieskuteczne, gdy zabraknie działań uświ ad amiając y ch. To wiellcie pole popisu dla gazety lokalne j, szkół i organizacji spo łeczn ych. Musiałb y to być proces stał y i długoletni. Od czasu do C7.aSU można spot k ać w prasie reklamy firm oferują c yc h środki neutralizujące niczystości z szamb przydomowych. Na razie nie wiadomo jednak, na ile są one skuteczne, a same rekla m y rzetelne. Tak w i ęc, aby zachow ać cz\'stość nasz.vch wód, n ie pozo!-)taje n ic ' innego, jak dopil n ować odcigcia w!-)zysikich szarnb od cieków wodn,vch i kanalizacji dcszczowej i VJ.vwozić ściek i do oczyszcza lni w Chociczy. Na podsta wie rozn10\'/y z Bogclancrn Stuclz il'i Skill1 - prm.:ownikiclll OLl Ilzi:1iu Nadzoru Bu d ow!,:, ne~ () IJrzc; d u Rejonowego w Srodzie Wlkp. opr aco wał. Mi e cz ys ław RZepka.

5 J ednym z ciekawszych kompleksów leśnych się -ZnRI1\T 1 111eZnall"\7 z n aj dujących na terenie naszej gminy jest lzw. uroczysko " Wielki Bór". Las len zlokalizowany jest po stronie południowo - wsch odni ej od Kl ęki, przy drodze Kl ęk a - Radliniec. Od strony pólnocnej i poludniowej graniczy z gruntami rolnymi PGR Chocicza należącym i do gospodarstwa Wo Jica Nowa, od wschodu z gruntami wsi Dębno, a od zachodu z polami Zakładów Zielar'skich "Herbapol". Las ten administracyjnie podlega Nadleśnictwu Jarocin i n a leży do L eś nic twa Radliniec (Papiernia). Łączna powierzchnia tego kompleksu wynosi 171,8 4 ha a w jego skład wchodzą oddz iały od 238 do 243. Na Jeży do ciekawszych kompleksów leśnych w naszym rejonie. Odznacza s i ę dużą różnorodn o - ~:!;;/ l ~.,... -'1 U.. oc.. l. ~!;>ko Q'., ~ I 1_. ~. ~~,_e_l_k_,_~_j_~ L- ~_ ~_~~. ~~' śc i ą gat unkową. Opl'ÓCZ sosny pospolitej, która wys tępuje na tym obszarze w zdecydowanej przewadze, można tu spotkać takie gatunki, jak dąb rodzimy, brzoza, dąb czerwony, daglezja, ś wierk pospolity, sosna wejmutka, modrzew, buk, topola, jesion, akacja, lipa, klon. Z gatunków tzw. podszytowych rosną tu : bez czclrny, bez koralowy, jarzęb ina, czeremcha amerykańsk a, kruszyna, leszczyna, głóg, larnina, wiąz korkowy i inne. Cechą szczególnq tego kom-..' pleksu jest występowa ni e w nim drzewostanów daglezjowych, k tóre m oż n a spotkać w oddz ia łach 24 1 i 242. Jest to jedyny w Na d leś n ictwie Jarocin kompleks, w którym tak licznie występuje daglezja. Do ciekawostek przyrodniczych należą ni ewątpliw i e cztel'y stare sosny, które zarejestrowane są jako pomniki pl'zyrody. Drzewa te rosnq w tzw. wydzieleniu 242b. Na styku oddzialów 241 i 242, wzdluż drogi rosną rz ę dowo: sosna wejmutka, daglezja i modrzew. Taka forma zmieszania jest rzdko spotykan a w tzw. drzewostanach gospodarczych i podnosi walor krajobrazowy tego lerenu. W uroczysku "Wielki Bór" możemy spotkać duże zróżnicowanie wiekowe drzew od upraw leś ny ch po starodrzewie. Spotykamy drzewostany je dnopię t rowe i dwupię trowe, z podszytem i bez podszytu; drzewostany jednogatunkowe i wielogatunkowe. To tak duże zróż nicowa n ie podnosi walor estetyczny, o chronny i In'ajobrazowy tego terenu. Uroczysko "Wielki Bór",iest naprawdę godne odwiedzenia i chronienia. Janusz Wilczyński Gdzie wyrzucić ogtyzek? Tyle się ostatnio n1ow'i w śrollkach rn3sowego przekilzu o ochronie śro dowisk a, d bałości o zieleń, czystości naszych ulic itp, A jak ta sprawa wyg l ąda u nas? Znamy w y padki łaniania drzew, znaków drogov"ych~ rozbija n ia b etonowych kwietnjków, niszczenia tablic rozkła dów, jazdy a utobusów itd. T o są te negatywne przeja\vy "troski" o p i ękno nasz.e j 111iejscowości. Ale jest też druga strona medalu. Nie tak dawno poustawiano w N OWYm Ilv1 ieście duże! :olor~l '.ve pujemn.iki na śrnie ci. "Zoszczycono)) ninli nl.in. ulic~ Pozna ń ską, Zielony Ry nek... Ale zupełnie zapomnianu już o ustaw"ieniu' jakich_ kolwiek koszy np. na ulicy Strzeleckiej, K lonowej, PL 700-leci a i in_ :'!.:Jc h. Dużo ~otr zeb a c ierpliwoś ci, aby zjad ając jabłko czy cukierek na ul. np. D({bow ej lnaszer o wać z t ym ogcyz kiem i papierkiem przez c a łą ulicę Klonową, Szkol ną i dopiero na ZielonYln Rynku móc wyrzu c ić go do pojemnika. A przecież w pobl iż'..] jest budynek Banku Spółdzielczego i s zkoła, ~uzie skupisko lud zi jest d u ż e, o śrnieci \vięc łatwo. Cierpli\',loś(~ i w )"tr\vctl oś ć to ~iękne c('chy, szczególnie przydatne na dz:siejsze trudne czosy. Czyżb.\' więc w!aci ze Nowego M iasta,najpienv 5ta- 1, -,1 18 ł y na.sprawy duchuwe, rozwijai) ił' zalet, a cio;>iero potelu na przy_ ziemne bolączki dnia codziennego? 1\ że ka ż dy z nas Ina wyposaż:' ć się w mini plecak na.,swoje odpady"? Nie byloby w tedy kłopotu z op r óżnianie rn pojemników i Wy \vcźcl1ien1 5:nieci. ZAKŁAD M/\~R TA STOLARSKI MIESZKÓW Ry n e k 26, Te], 33 OFERUJE DO SPRZEDAŻY W CENIE ZBYTU MEBLE BEZ MARŻY HANDLOWEJ meblościanki w cenie już od zł zestawy kuchenne w cenie j u ż od zł

6 .:>tr. o Wycinki prasowe NOWOSIEDLINY Na polach wsi Dembna, polciat:u Ples::"ewskiego, stanąl nowy foltcurk, który wedle życzenia dworu miano "Nowa Luiynia" otrzymał. Dz. Urz. Król. Regencyi w Poznaniu nr 10 z 2 marca 1841 r. KOMUNIKAT URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE Celem oszczędzenia pp. platnikom podatku gruntowego i daniny majątkowej kosztów podró.ży do Jarocina i umożliwienia im terminowego uiszczenia I mty podatków za 1936 r., płatnej do dnia 30 kwietnia br., Urząd Skarbowy otwiera pomocnicze kasy (...) w zal 'ządach gmin wiejskich. Nowe Miasto dnia 27 i 28 kwietnia br. od godz. 1 do 5 po południu. Infnrnlator Powiatu Jarocillskicgo 1936 nr 18 SKUP ZBOZA N A TERENIE GMINY NOWE MIASTO NIE PRZEBIEGA N ALEZYCIE W roku ubiegłym gmina Nowe M i.asio należała do przodujących w planowym skupie zboża. W roku bieżącym natomiast wlecze się na samym końcu, w tabeli powiatowej, mając wykonany plan TOczny w 26,2 % zaś wrześniowy w 18,3 8 /. (...) Analizując wyniki tej gminy stwierdzić musimy, że są one niezadawalające, a plotki o braku zboża, "wymal'znięciu" względnie "wymoknięciu" zbóż na terenie gminy Nowe Miasto są bezpodstawne. Bo czyż można mówić o tym jeżeli Matuszczale Władysław z Chwalęcina chlop 8 hektarowy, któremu do wykonania w /0 planu zboża bmk tylko bylo 450 kg, a który w dniu 4 września br. sprzedał wlaśnie 450 kg zboża dla osób posttonnych? Obywatelu Matuszczak czy nie ulegliście podszeptom kulaków takich jak lelak z Chwalęcina? Sądzimy, że ptzyjemniej byloby Wam gdybyście figu1"owali na honorowej liście wywiązanych z nadwyż ką z odstaw zboża. (...) Wielu jest tatdch Tolników, 7CtÓl'ZY nienależycie ustosun/wwani są do Tealizacji planów - Dnia r. odby ł o sie walne zebranie członków Polskiego Zwi ązku Wędkarskiegu Koła "Guć", na klórym podsumowano całoroczną działalność wędkarską oraz wylyczono progran1 działania na bieżący rok. Ustalono również tefluiny kon_ kursów wę d karskich: - konkurs o tyt u ł Mislrza Kola - f) kwietnia - konkurs o Puchar Prezesa Koł a - l maja - konkurs o Puchar Wójla Gminy - 23 sierpnia - konkurs o Rybę Jesieni paź. dziernika. Skarbnik koła, kol. G. Rochowski, zamieszkały na ul. Strzeleckiej 8 wyznaczy! każdy p o n i e d z i a ł e k w godz jako dzień przyjmowania opłal wędkarskich. * Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu podpisał porozumienie z Państwowymi Gospodarstwami Rybackimi działającymi na terenie naszego województwa o zasadach u prawiania amatorskiego połowu rvb na ich je. ziorach. Jeziora podzielono na ogólnodostqpne i o podwyższonej op!acie. Do pierwszej grupy w PG Ryb. Milos!aw n ależą: Brzednia, Mełpin. Ostrowieczko, M6rka, Konarskie. Jaroslawki, Kiełczynek. Bnińskie, Kórnickie, Łękno. Do drugiej grupy: Dolsk Duż y i Ma!y, Raczyńskie, są to ci, którzy zalamują plany gminy i są powodem, że gmina Nowe Miasto wlecze się na sza Tym końcu. Do nich należą kulacy: Wlazik Wojciech z Dębna, który z 39 ha na plan kg odstawil 6900 kg, Gęsty Wojciech z Radlińca, posiadacz 27 ha, który na plan kg odstawi! kg i tacy jak Manesiak Jan z Wolicy Pustej, który wykonal zaledwie okolo 50&/0 planu, Bogdaliski z Chromca, który ma również poważne zaleglości. Wszystkich tych, którzy lekceważą wy/wnanie obowiązkowych dostaw przestrzegamy przed konsekwencjami, gdy będą lekceważyli zarządzenia wladzy Ludowej. Teksty zamieszczane w tej rubryce stanowią dosłowny przedruk z dawnej prasy z zachowaniem oryginalnej pisowni i interpunkcji. Nasza Trybuna, paździ ernik 1953 r. go 1936 r. nr 18 Skrzynki Duże i Małe, TrąbIinek, Grzymysław. Na jeziorach obowiazują ilościowe l imity połowu r.vi, zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu, z wyjątkiem jezior o pud_ wyższonej op łaci e w PG Ryb. Poz nail. Na wodach PG RYb. wolno wędkować w porze dziennej (l godzina przed wschodem słońca i l godzina po zachodzie). Połów nocą jest zabroniony. Połów z pontonów jest również zabroniony. Na jeziorach ogólnodostępny ch poł6w z brzegu dozwolony jest od , a z łodzi od Opłaty za wędkowanie na jezio_ rach ogólnodostępnych dla członk6w PZW na 2 wgdki z brzegu wynoszą: - na jedno jezioro, cały okres - 60 tys. - na jedno jezioro, 14 dni - 30 tys. - na jedno jezioro, 7 dni - 15 tys. - na jedno jezioro 3 dni - 10 tys. - na całe gospodarstwo - 90 tys. Opłaty na 2 wędki z łodzi lub spining z brzegu jezioro - cały okres - 14 dni - 7 dni - 3 dni ł odzi na jedno tys tys tys Iys. - na całe gospodarstwo Iys. Zniżki 50"10 przysługują na jedno jezioro emerytom: i rencistom o świadczeniac h poniżej najniższego wynagrodzenia z dnia L. żoł nierzom zasadniczej służby wojskowej oraz młodzieży sz.1<:olnej. Mło. dzież do lat 16-tu (uczestnik) może wędkować pod opieką członka PZW posiadającego kartę wgdkarską i odpowiednie zezwolenie na jeziora PG Ryb. na jedną wędkę w ramach łowiska i limitu opiekuna. p I W I ś KALENDARZ BRAŃ NA KWIECIEŃ: I Cz I Pt I S I N I 161,51.~1:1~ 6/ 7/ 8 I 9 /10 / O I) O (:) 13114/15/16117/18/19 OOG r)ooo I 24/25/26 (),::l (:) C IO '~ O g I ~.~ J. ~J ~ Ll~L.. - bardzo dobre '-) - dobre O - złe "Jaź"

7 \oj II Nowe leki roślinne z Kleki W id ząc zaso bno ść rodzimej flory w bardzo wartośc io we surowce zielat'skie, które z powodzeniem stosowane były w stal'oży tn e j medycynie, jak równ ież we ws półczesnym ziololecznictwie ludowym, Przemysło wo-rolne Zakłady Zielarskie "Herbapol" w KI~c e prz y stąpi ly w ostatnich latach do uruchomienia produkcji nowych fitopl'eparatów z t radycyjnych z i ół. Działani a te prz ełama ły pewne stereotypy p a nu jące w rodzimej farmacji drugiej polowy XX wieku, które zak ł a d ały, że ź ródlem nowych leków z iołowych m ogą b yć jedynie n owe SUl'OWce. Nowe leki " I-Ierbapolu" w K lę c e z tradycyjnych z iół to nowoczesne preparaty o określonej zaw a rt ośc i substancji czynnych farmakologicznie, charaktc l 'yz uj ące się f ormą l e k ową prefer o waną przez wspó lc zesn ą fi loterap i ę. W roku 1990 w pi'owadzon o na rynek farmaceutyczny dwa fitopreparaty z tradycyjnych polskich surowców: Sok z pokrzywy oraz NalewkQ z nagietka, W 1991 r. z kolei u zyskano rejestr Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społ e czn e j dla dwóch następnych Lego typu leków, dla Soku z babki lancetowanej oraz dla Soku z krwawnika, Na łąka ch, pastwiskach, miedzach, pr zydr'ożach, na brzegach wód n a całym terenie Polski r os n ą babki: babka zwyczajna i babka lancetowata. N ajdawniej \V lecznictwie znana był a babka zwyczajna. Roś lin ę t ę stosowano ju ż w starożyt n ości, S ław n y Galen zale c a ł babkę n a uk ąs ze ni e węży i skol' pionów. Pliniusz SLarszy wymi enia szel'eg chorób skóry, u kladu oddechowego i pokarmowego, które leczyć można babk'1. Li ść mi babki wykła dan o o buw ie, uważa j ąc j ą za śl'odek przeciw obrażen iom stóp, Współcz eś ni e podstawowe znaczenie posiada jednak babka lancetuwata. Ró ż n i s ię ona od babki zwyczajnej znacznie wi ększymi l i śćm i. W medycynie luduwej babka lancetowata sluży do zwalczania chorób układu oddechowego i skóry, Krwawnik pospolity jest roś l i ną spotyka n ą powszechnie na terenie c ałe j Polski, od brzegów morza aż po strefy wysokogórskie. Jest składnikiem najróżn i ejszyc h zbiorowisk od łąk i pastwisk po cz ąwsz y, poprzez m iedze i przy d roża do zrębów i brzegów Iasó\v, wys tępuj e nawet jako chwast zasiewów polnych, Jako roś lina lecznicza krwawnik mial ustaloną r'enomę już w sta r oży tności, Jego ła cińska nazwa Achillea pochodzi od imienia Achillesa, który jakoby u żywał tego ziela do leczenia ran. Stosowano leż krwawnik w średniowieczu, Roślin y tej nie mo g łu zabraknąć w p ęk u ziól niesionych do ko śc i ola w św i ęto Matki Boskiej Zielnej. Kwiaty i kvlit n ą ce pędy krwawn ika stosuje s ię w medycynie ludowej jako ś nddek o dzi ałaniu przeciwzapalnym, pl'zeciwskur (,2Owym, bakteriobójczym i przeciwkl"lvotocznym w obrębie przewodu pokarmowego, SUCCUS PLANTAGINIS Sok ze świeżego stabilizowanego ziela babki lancetowatej Preparat dzia ł a pr z eeiwz a pałnie na b ł ony ś lu zowe ZI11l11ej sza przekrwienia błon Śl uz owyc h ora:l. nadm ie rną przepuszcz ał ność wł osowatyc h n aczy!'l krwio "ośn,nh. Ponadto dzia ł a bakteriostaty cznie. Bad ania jamy ustnej i gard ł a oraz przewodu pokannowego. ostatnich la t w yka z a ł y. ie przetwor y z babki lancelow atej, stosowane doustnie, p obudzaja w ytwarzanie inlerferonu i antygenów wirusowych, a więc substan cji chron ;ący c h organizm ludzki przed inwazia wir usow. '[ l:e parat stosowany zewnqtrznie przyspiesza gojenie ran i re ge n e r ację naskórka. Sok z babki łancet owatej st os uje s ię w n i eż.vtach ga r d ła, os krzeli i pr zeziębieniach. Jest skuteczny również w podostrych i ;J r zc wl ck łych nież yta ch przewodu pokarnl0wego, b ezkwrl ~nnsc i oraz uszkodzeniu błon śl u zow.'ch żołądka i jelit przez ~wiązki chemiczne lub enjociennc toksyny bnktery jne. a takie w maio na silon e j biegunce. Pornocniczo we wrzodzie ż O ł ąd k<l i tiwunastnicy. SUCCUS MILLEFOLII Sok ze świeżego stabilizowanego ziela krwawnika Preparat h illtiu je ltiikrokrw3w ienia z uszkadzan~ ch naczyń włosovlatyc h \v przewodzie pokan nowym. działa rozlntrczo\vo na m i~śnie g ł adkie je) ił, c róg żółc i owych i 1l1oczow ych. Dz ięk i ten1u,v/.maga nieznacznie p rzep ł y w żółci do d\v un astnic~, niceo z'.vię ksza Liobową ilość wydalanego moczu. a t akże os ł abia bó ł wywo ł any skurczem jelit lub k olkq jel i t ow ą. Dz ia ła ogólnie odtr u wajćl l: O, usuwa z Inoczeln toksyczne produkty przemiany 111aterii oraz te zw i ą zki, które wniknę ł y do organizmu z zewn ą trz. PobudZa t e ż u k obiet miesiączkow an ie i łagodzi bóle \V bolesnym miesią czkow ani u. Gorzk a substancja achillcina pobudza recept ory sm akow e i za pośrednj(;~\vcm osrodkowcgo ukła d u nerwo\vego z większa w-.\'dzielanie soku żo ł ą dk o1,..ve go, uspn"vnia t r<.hvienie oraz przyswajanie pokarmów. Dzięki ub ecno3ci olejku eterycznego z<.l\viera j ącego azulen oraz garbr.ik i dział a przeciwzapalnie i s łabo bakteriostatycz_ nic. S ok z krwawnil{a stosuje s i ę w nieżyt ach i stanach za~alny ch j:irzewodu pokarmowego, zwł as zcza gdy towarz.:-- s l ::\ in1 niewielkie krwawienia, pomocniczo \V ż.ylakach odbytu. a także \v nieznacznych krwawieniach plucnych. Ponadto w stanach skurczowych mi,sni g ł ad ki c h dróg żółciowych i jelit oraz ~r 2.ewlckłych zabur zeniach trawiennych, któryll1 towarzysz'l brak łakn ie n i a, odbijanie, wzdęcia i nud ności, w napadowych bólach jelitowych i zapar C'iJch naw~ kowych. Z C \VrH~ trznie 'v stanach zapal nych skóry i b ł o n śiuzowych oruz do p łu kania j a l11)'" u;lnej i gard ł a. J erzy Jambor

8 Str. 8 Między Szypłowem a Tokorowem Chyba do naj starszych figur Matki Boskiej w naszej okolicy należy ta stojąca naprzeciw szkoły w Szypłowie, między Szypłowem a Tokarowem, gdyż pochodzi aż z roku Historia jej powstania znana jest starszym mieszkańcom tych wiosek, zostala także zapisana w '. W kronice szkoły w Szypłowie przez p. Józefa Wolniaka, ówczesnego jej kierownika. Zajrzyjmy więc do kroniki: "Jak glosi tradycja, tu na tym miejscu "glinkami' zwanym stal ongiś przed przesz lo pól wiekiem w wieńcu kilku potężnych topoli siary, sędziwy krzyż. W naglym i gwaltownym huraganie wyrwane zostaly krzyż i olbrzymie drzewa, grzebiąc pod swoimi konarami wpadłe do znajdujących się tu kiedyś głębokich dołów 3 krowy gospodaj'za Gołębniaka, nie czyniąc im żadnej szkody. Lud miejscowy, widząc w tym pomoc Bożą, za inicjatywą gospodarza Studzińsbego Tomasza podjął myśl u fundowania na tym miejscu figw'y h'walej pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii. Nie bylo początkowo pieniędzy na zj'ealizowanie tego pięknego czynu. Traf jednak chciał, że pogodziły się od dluższego czasu waśniące się rodziny - T. Studzińscy i Fr. Szcześniakowie i ta ostatnia w rekompensatę za bezpodstawne wszczęcie sporu zlożyla 100 Mk na budowę przyszlej figury. Dwuletnia dzierża wa pól tokarawskich pod polowanie oraz dobrowolne skladki ludzi dobj'ej woli dopelnily zakupu statuy z jakiejś nie dającej się już obecnie stwierdzić.firmy poznańskiej i resztę potr:"ebnego materialu. Przychodzi rok Za staraniem miejscowego nauczyciela Dickerta i gospodarzy z Tokaj'owa OJCieC Łukaszyków Franciszka i Stanislawa postawil figurę". W okresie okupacji figurę rozebrano zakopując słup w ziemi n ieopodal miejsca, w którym stała a statuę i plocik oddano na przechowanie rodzinie Czerniaków i Banaszaków. Po wojnie figurę, staraniem miejscowych gospodarzy, z powrotem ustawiono na dawnym miejscu. 19 sierpnia 1945 r. ks. proboszcz Alfons Preiss dokonał uroczjystego jej poświęcenia "P"ZY u dziale rzeszy wiernych", jak pisze pan Wolniak w kronice. Tego samego dnia zostały poświęcone dwa krzyże, stojące przy drodze do Mieszkowa i Stramnic. Sama figura sprawia wrażenie l e kkości, jest inna, niż zazwyczaj spotykane. Sprawia to wysoki słup stojący na paru stopniach oraz smukła statua Maryi wpatrzonej w niebo. Matka Boska ubrana jest w białą suknię, błękitny płaszcz i welon, obok stóp czerwienią się róże, a ze złożonych rąk spływa w dół różaniec. Całości dopełnia gustowne, żelazne ogrodzenie, kwiaty od wiosny do późnej jesieni pielęgnowane troskliwą l'ęką oraz kilka dorodnych drzew kasztanowca. Z radością i przyj emnosclą spoglądamy na krzyże i figury przydrożne, zwłaszcza te zadbane, gdyż są one wyrazem naszej wiary i kultury a jak stwierdza p. Józef Wolniak,,1'Ozstawione wśród pól, ląk i lasów blogoslawily od wieków pracom i plonom rolni/w". Aniela Grygiel W nr 2 z lutego br. ukazal się w "Wiadomościach Lokalnych" wywiad z panem Józefem Wolniakiem, kierownikiem szkoly w Szyprowie. Pracując w Wydz. Budownictwa Prez. Pow. Rady Nm'odowej w Jarocinie, wiele razy spotykalem się z mieszkańcami, przy opracowywaniu planu zagospodarowania wsi Szyplów - Tokarów, którzy bardzo milo wspominali Kierownika Szkoly pana W olniaka za wybitne zaangażowanie się w pracy z młodzieżą a specjalnie za częste występy teatralne i chóralne młodzieży szkolnej oraz zabawy szkolne. Szczególnie milo wspominam p. Józefa W olniaka, który s/użyl mi radą i pomocą pl'zy opracowywaniu planu zabudowy wsi. inż. W sklepach GS-u... arch. St. KOZIELSKI Jarocin Jako sklepowe sprzedające w Chwalęcinie czujemy się dotknięte artykulem z ostatniego numeru "WL" pt.: "Monopol w handlu - skończyl się czy trwa", gdzie autor pisze, że w sklepach GS-u nie ma odpowiedniego wyboru win i wódek gattmkowych. My w naszym slclepie mamy teraz np. 17 rodzajów win, co na wiejski sklep nie jest chyba ilością malą. Wódek gatunkowych u nas jest rzeczywtscte malo, ale też nie ma na nie zapotrzebowania. A my musimy uważać też na to, by mieć to Wal', który cieszy się popytem, a nie stoi na pólce. Ale jest za dokończenie na str. 15 MIS IZA 27 lutego w auli Liceum Ogólnokształcącego w Jal'Ocinic odbył się KONKURS MISS I MI STER LO '92. Tytuł MISS zdobyła Izabela Jakuczak z Nowego Miasta z klasy I f. Cieszymy się, gratulujemy! Bliższe infol' macje w "Gazecie Jarocińskiej" nr 9.

9 Boguszynek zaprasza Str. 9 W północno-zachodniej części naszej gminy, trochę na uboczu, leży mało znany i rzadko odwiedzany Boguszynek. Poprzednio znany był jako Boguszyn- Olędry. Wieś ta zasługuje na uwagę wrówno ze względu na piękne tereny rozpoczynające się tuż za nią od strony północnej, świeże i czyste powietrze, urodzaj grzybów jesienią w sosnowych lasach oraz piękny kościół drewniany, stojący przy drodze. Do Boguszynka dojechać można wygodnie i bez problemów skrę cając w prawo z szosy Nowe Miasto - Książ, tuż przy lasku i przystanku PKS w Kruczynku lub wybi e rając wyboje tzw. "kasztanami", od strony Boguszyna, w prawo do Ośrodka Zdl"Owia i dalej obok gorzelni. Zarówno od strony Boguszyna, jak i szosy Nowe Miasto - Książ widoczny jest drewniany kościółek z charakterystyczną viżyczką. Podjeżdżając bliżej 3twierdzamy, że jego architektura świetnie współbrzmi z niewielkimi wzgól'zami, dolinami i laskami rozpoczynającymi się tuż przy wiosce i ciągnącymi się aż do Swiączynia i Warty. Kościółek ten p.w. św. Józefa został w całości przeniesiony z Kolniczek w latach Z uwagi na dużą odległość Boguszynka od kościoła parafialnego w Kolniczkach - od 5 do 7 km, ks. kan. Wojciech Rychły rozpoczął staranie o przeniesienie starego kościółka z Kolniczek już w 1958 roku. Co roku Kuria Metropolitalna ponawiała prośbę do Wydziału Spraw Wyznań, jednak dopiero w 1973 l'. starania zostały uwień czone sukcesem. Odpowiednia dokumentacja wstała wykonana przez Terenowy Zespół Architektów w Jarocinie pod kierunkiem architekta inż. Teodora Kowalczyka, a faktyczne zezwolenie na budowę otrzymano dopiero 17 września 1974 r. Jednak prace przy kopaniu i zakładaniu fundamentów rozpocz ęto jeszcze przed żniwami, bez ostatecznego pozwolenia. Zapal i entuzjazm parafian wpływał dodatnio na tempo pracy, którą l'ozpoczęly Kolniczki; k aż d ego dnia przychodzili do pracy mi eszkańcy kolejnych wiosek. Działkę pod budowę o powierzchni 12 arów ofiarował p. Królikowski. Gospodarze z Boguszynka zbierali i dowozili kamienie. Z powodu wielkiego spadku terenu zaistniała potrzeba większego zużycia cementu, kamieni i piasku, gdyż pod prezbiterium musiano wykonać fundament sięgający ponad głowy najwyższych parafian. Przy kopaniu fundamentów jak i przy budowie podmurówki a póżniej ogrodzenia wyróżnili się panowie : Kondelrr - organista, Hyżyk - kościelny, murarze: Pawlik, Hoffman, KosmaIski oraz pomocnicy: Mendyka i Webel'. 25 września przyjechała ekipa 9 cieśli z Kościelisk pod Zakopanem pod kierownictwem majstra Władysława Trzebuni. Rozbiórka starego kościoła trwała tydzień. Materiał z rozbiórki był natychmiast przewożony do Boguszynka. Przez pierwsze 9 dni ekipa góralska zakwaterowana została na plebanii w Kolniczkach, a następnie u państwa Piaseckich w Boguszynku. Wyżywieniem zajciątkiem, figurę św. Jana Nepomucena oraz pasyjkę ze starego krzyża, bardzo wymowną, którą umieszczono z lewej strony pod t:hórem. W budowie kościoła w Boguszynku finrrnsowo pomagał ks. Pius Pię tka, rodem z Boguszynka, od 1958 r. przebywający w USA a w wyposażeniu rodak z Kanady. W dniu 20 września 1975 r. przybył do Boguszynka ks. arcybiskup Antoni Baraniak, który był zachwycony kościoł em i przyjęciem. Szczególnie w pamięci parafian utkwił pierwszy odpust św. Józefa 19 marca 1976 roku, kiedy to kościół nie mógł wszystkich pomieścić, wielu więc stało na zewnątrz. Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie natul'alnego spadku terenu na wybudowanie podziemnej salki katechetycznej. Kościółek w Boguszynku warto odwiedzić, może już 19 marca, w odpust św. Józefa. W niedalekiej przyszłości wiosna i lato, a więc niedzielna przejażdżka rowerowa czy samochodowa może przynieść dużo wrażeń; tym bardziej, że po ~.-:~:~ :.- - Kościół w Boguszynku - rys. W. Kościelniaka. -- ~_/. ~ :" r.,.:..:.... <.t"_ mowały się kolejno miejscowe rodziny. Tydzień przed Bo żym Narodzeniem 1974 r. ekipa przerwała prace, wyjeżdżając do domów, w l'óciła pod koniec marca 1975 r. Budowa została ukończo na 13 maja 1975 r. Do kościoła w Boguszynku pl'zeniesiono rów nież VI całości stary oł t arz, w którym umieszczono obraz św. Józefa z Dzicbliskie tereny kuszą pięknymi widokami, laski i lasy kryją pelno urokliwych miejsc, pozwalających się wyciszyć i uśmiechnąć do nie skażonej natury, a wypad pod namiot w tamte okolice mo że okazać się wprost cudownym lekarstwem na stargane nerwy. Aniela Grygie1

10 Str lat histori zobo~viązuje Nowe Mias to liczy ponad 700 lat. Minione w ieki pozos t awiły tu wiele rzeczy cennych i bardzo cennych. SpOI'O uległo zniszczeniu w ci ą gu ostatnich dzies ięc i o l e ci. To, co jeszcze pozostało wymaga ochrony szczególnie piecz JloVlitej. Ktokolwiek byl na Zachodzie, w ie z jakim pietyzm em eksponuje s i ę tam wszystko, co ma his t oryczną wa rt ość i ja k wiele ul'oku i swoistego kolor ytu zysk uj ą dzięki temu zal'ówno wielkie miasta. jak i m ale miasteczka, Taką szansę ma i Nowe Miasto, byle nic zaprz e paścić spuścizn y, któr ą pozostawiła nam hisi ol'ia. A co nam zostalo? Przede wszystkim miasteczko zachowalo, jak pisze n ieżyjclcy j uż dr Eugen iusz Linette - doskonały znawca problemów urbanistycznych m iast wielkopolskich - "blltdzo czytelny, zwarty zarys zilrówno z a łożenia ś redniowiecznego, jilk i późniejszej Lasówskówki", Pol ożenic Nowego Miasta odznacza się też, jego zdaniem, wyjc1tkowymi walorami widokowymi,.. wś r ó d których na szczcgólne' p odkr eś l en i e zasluguje dominan ta późn ogotyc ki e go ko śc i oła parafi alnego wyniesionego ponad k ruwę dż zbocza", Tak:i:r walory krajobrazowe doliny WaI'ty, at rakc yj no ś ć turystyczna okolicy winny decydować o tym, by tendencje rozwojowe Nowego Miasta lączyć z lul"ystykq i jej o b s lugą T ym wilż ni e' j sze, podheś la E. Linette " J est zachowanie i właści we eksponowanie zabytkowych wartości sam ego Nowego Miasta, W tym celu należy przyjąć stref ę p ełnej ochrony dla miasta średniowiecznego w jego obrysie, ł ącznic z (",) kopcem - grouziskiem s tożkowym, oraz z przedmieściem Poznatlskim aż po rozwidlenie z dawną drogą sc hod zącą w dół do przeprawy", Ze stwierdzeń tych architekt wy Pl'owadza konkretne zalecenia. A zatem od Rynku do gl'anil:y z Laskówką, dawna zilbudown narzul:<i "pic;i rowy gabaryt także dla domów, które wzniesione zostaną w przyszłośc i ", Natom iast "na przedmieściu Poznarlsldm powinien być utrzymany duży zespół budynków parterowych, co ma szczególne znaczenie dla ekspozycji kościoła parafialnego - najcenniejszego zabytku, Dla Łych samych powodów należy utrzymać otwarty charakter terenów dolinnych położonych li podnóża skarpy", Studium historyczn o-urbanistyczne N owego Miastil opracowane pl'zez Linette'a zostało w 1965 \'. na zlecenie Pracowni Konsel'wacji Zabytków w Poznaniu w trosce o zachowanie I'ze'czywistych i trwalych wal' tości naszej mi ej scowości i nadal nie stracilo na aktual n o ś c i. Dzi\vić mo że j ~ d y nie, jak Lo s i ę s',ało, że poprzednie władz e w sposób l e kkomyś lny lekceważ y ł y te zalecenia, Pn~y klad em może by ć ustawienie zespolu murowunyl:h butików przy ul. Poznilllskiej l:zy domu o płaskim dachu w zachodniej pierzei Rynku. W li śc i e do Redakcj i jeden z Czytelników (I1\' 1/92) wy raż a niepokój obecnym sposobem zabudowy centralnej cz<; ści Nowego Miasta, powstający mi t u lwlejno kioskami, budkami, sklepikam i. Zjawisko to dość typowe dla polskiego hilndlowania -- zaczyna się od prowizorycznego stoiska czy kiosku. I lo pól biedy, je~ łi na j a kiś czas w krajobrazie miasteczka pojawią się takie obiekty. M ożna pl'zyj~lć, ż e na obecnym etapie sc1 one potrzebne w równo han dluj ą - Wykolejony pociąg cym ja k i ku puj ącym, Miejmy nadziej<;, że po drewnianych kioskach przyjdzie czas na postawienie budynków zaprojektowanych przez architektów i zsynchronizowanych z i stni e ją cą j uż zabytkową za budową. Nieporozumieniem natomiasl jest, gdy między wysokimi, piętrowymi budynkami z prz e ł o mu wieków i wcześniejszymi, slawia się budowle, które m ogą trwać dlugo, straszyć i s ta nowić przeszkod<; w sensownym wzniesieniu w tym miejscu domów ( t eż z przeznaczeniem na handel i uslugi), w spó l grają cych z otoczeniem, Mo ż n a mi e ć n a dzi ej ę, że przed nast<;pnymi decyzjami d otycz ą cym i zagospodarowania historycznej części Nowego Miasta się gnie się p o is tn ie j ące już opral:owania i sugestie fachowców, Ni szczyć można nie tylko burz ą c, ale też buduj ąc w sposób sprzeczny z obowiązującymi prawami w odniesieniu do o biektów zabytkowych. Przy wznoszeni u dawnego miasta o b owiązyw ały niewzruszone zas~dy ul'banistyczne, Nowe Miasto n ie ma dzisiaj praw miejskich, ale jego kszta łt świa dc zy o tym, że miastem bylo przez ponad 600 lat. A to zobowiqzuje I K to wie, czy zachowanie \vartośc i zabytkowych i wyeksponowanie walorów turystycznych okolicy nie jest dla nas najwi ę k s zą sza nsą l'ozwoju w moż e niezbyt odleglej przyszlośc i, pod Mieszkowem Halina Czarny Jak podaje " Gazeta Jarociliska" (nr 8/92) 17 lutego o godz pomi ędzy J arocinem a Mieszkowcm wyko l e i ł się po ciąg osobowy relacji Ostrów Wlkp. - Poznali, Pociijg ja d ący z pr ę dk'o~c i ą 100 km/godz. na j echał na wycinek szyny kolejowej polożon e j na t orze kolejowym przez nieznanych sprawców. Z torów wypadl pie rwszy wagon skladu, który ś ciął pię ć slupów i zniszczyl 500 m sieci trakcyjnej, Zniszczeniu uległ a kabina molomiczego, Maszynista i kierownik poc i ągu prz e ży li tylko dz i ę ki temu, że schronili s i ę blyskawicznie do prz e działu s lu żbowego. Spoś ród ok. 100 pasażerów n ikt nie uciel' pial. SPROSTOWANIE Na. s k u tcł< awarii w drukarni n as t ąp iło ołlijżnicnic w s kł ada niu 1l0łlrzcdnicl!"o Hu meru WL, I\o rck! ~ jrg-o czę';ci robiona ljy ł a bez udziału Redakcj i i zakradło s i~ to niego truciu; b ł ędów. SzczcgMnic przykre są te w pisowni nazwisk. Zamiast PIOTR CZESZYK wydmkowano Piotr C zcszczyk. Z ab rałilo 1l0d!lisu pod artyktl ł cnl "Monopol \o\! handlu...", któr ego a\lt o n~ m jest. Ireneusz Książk i c \\licz. W tek ście lł1.: "O b owi ą zują li lu it y..." POlnil1i ~ ty zos ta ł fraglncnt zdania zacz y nającego drugi akapit, przez co s tra c iło ono zupeł ni e sens, Po\-vinno brzrnicć: "Od 1986 T, liczba punkt(lw s ll fzeda:i:y all{oholu do 4,5"/0 w y nn s ił a 24, powyż e j 4,5 % - 14 ł) unktów ". Na str, l \v tytulc art y kułu powinno być oczyw i śc i e " Sam orz ąd wiejski" nie "Salnorz ą d tnic,iski w Chociczy", A utorów i Czytelników bardzo przepraszam y, R cd al{cja

11 Str. 11 Wczesną wiosną w sadzie Nadchodzi pora prac wiosennych w ogrodzie i na działce. J edną z ważnych czynności jest pielęgnacja drzew i krzewów owocowych. Wczesną wiosną formujące wykonujemy cięcia i porządkujące. Drzewa owocowe tniemy, u suwając pędy i gałęzie suche, chore, złamane, krzyżujące się oraz wrastające do wnętrza korony. Na młodych drzewach u suwamy także pędy i gałęzie wyr astające pod zbyt ostrym kątem. Zapobiega to l"ozłamaniom konarów drzew owocujących w starszym wieku. Usuwamy także odrosty korzeniowe tzw. "wilki". Drzewa pestkowe dobrze znoszą cięcia w pierwszych latach po posadzeniu. W wieku póżniejszym cięcia należy ograniczyć do niezbędnej konieczności. Rany na starych drzewach spl zyjają wyciekowi "gumozy" i powstawaniu raka drzew. Krzewy owocowe tniemy krótko w pierwszym roku po t e ż niemała przyjemn o s~ t y ć g ości e m na ich balu. Jak si ę okazało, tradycyjny "Bal p r z e bi e rańców " b y ł zaraposadzeniu. Sprzyja to wytwarzaniu silnych młodych pędów. Dobrze uformowany krzew powinien posiadać 4-5 silnych pędów. Cięcie starszych hzewów ogranicza się do usuwania pędów młodych oraz uszkodzonych i leżących na ziemi. Krzewy stare i zaniedbane poddajemy cięc i u odmładzając emu. Polega to na krótkim przycięciu starych pędów tak, aby nowe w y rastały z szyjki korzeniowej. Winorośla są u nas l"ozpowszechnioną uprawą amatorską. Sadzone najczęściej na południowej stronie zabudowań, zwykle obficie owocują. Winorośl wymaga jednak starannej pielęgnacji. Zasadą jest tutaj właściwe cięcie. Należy zostawić nieliczne, ale za to silne i zdrowe łozy. Usuwamy wszystkie cienkie gałązki zagęszczające krzew. Pędy, które mają owocować tniemy najczęściej na dwa oczka. Usunąć należy również pędy ubiegłoroczne zniszczone przez mączniaka. Wszystkie rany powsta ł e wskutek cięcia trzeba zasmarować maścią ogl"odniczą lub farbą emulsyjną z dodatkiem środka grzybobójczego. Z drzew i krzew óv,,' usuwamy stare i suche owoce, które są źródłem chol ób grzybowych. W tym samym celu starannie wygrabiamy i palimy opadłe suche liście. Wiosna można także dokonać nowych nasadzeń, chociaż bardziej właściwą porą jest tutaj jesień. W celu uniknięcia przykrych niespodzianek (wybór odpov,riedniej odmiany, podkładki itp.) wskazane jest nabywanie materiału szkółkarskiego pochochodzącego wyłącznie ze znanych zakładów szkółkarskich. Wm'to jeszcze wspomnieć o potrzebie nawożenia wiosennego drzew i krzewów owocowych. W tym celu można zalecić wieloskładnikowy nawóz ogrodniczy FRUCTUS - 1 lub FRUC TUS - 2. Władysław Dziadkowie u wnuków Wiadomo jest wszystkim, że w dzisiejszych trudnych czasach nikomu z nas nie jest lekko przeżyć kolejny ciężki dzień. Telewizja, radio, gazety pełne są ciągłej rozpaczy i żalu, dlatego też z ogromną przyjemnością chcemy podzielić się z wami przeżyciami bardzo radosnymi. Radość tę sprawiły nam dzieci z przedszkola w Chociczy, zapraszając wszystkie babcie i dziadków na "Bal przebierańców", któi y odbyw a ł się w Zakł a dow y m Domu Kultury. Dzi eciom jest trudno odmówić, ale co tu ukrywać, dla na ~ i o zem uroczystością z okazji "Dnia Babci i Dziadka". Dzieci najpierw zaprezentowały swoje zdolności piosenkarskie i recytatorskie, nie zabrakło przedstawienia, a następnie złożyły wiązankę wspaniałych życzeń. Po występach, każda babcia i dziadek (a było nas około 150 osób) otrzymali od wnucząt własnoręcznie wykonany upominek. Nie jednemu łza zakręciła się w oku, to było takie wzruszające. Po części oficjalnej, panie z przedszkola poczęstowały nas plackiem, które przygotowały dla nas mamy dzieci. Przy kawie i poczęstunku mogliśmy sobie pogawędzić i popa t rz e ć n a wnuki, które pląsał y pl'zy muzyce. Niektól zy z zapl oszonych g o ś ci po raz pierwszy mieli okaz ję z e t kn ą ć s ię z przedszkolem, dlatego t eż z prz yje mnosclą pr zyj ę ta zostala krótka m owa dyrektorki przedstawiająca charakter przedszkola i różne formy działalności tej placówki. Słysząc o dużym zaangażowaniu rodziców, dzieci i pracowników przedszkola ofiarowaliśmy i my skromną kwotę pieniężną na ten cel. Na zakończenie chcemy dodać, że wlaśnie takie wieczory, pełne radości i uśmiechu, dzisiaj są na wagę zlota i możemy być jedynie szczęśliwi, pełni optymizmu patrząc na takie zaangażowanie i chęć sprawienia komuś radości. Za pośrednictwem waszej gazety, chcemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyc zyniają się do tego, by nasza nie zawsze radosna "jesi eń ż y cia" była przyjemniejsza i pogodna. Babcie i Dziadkowie przedszkolaków z Chociczy

12 Str. 12 Gospodarstwo ja kich wiele? Miał to by~ repo rtaż o typowym gospodarstwie rolnym w naszej gminie. Okazało się to trudne - każde, nawet powierzchowne zaznajomienie się z losami ludzi, którzy swe życie związali z ziemią, pozwala dostrzec innoś~ i... właśnie nielypowoś~. Wybrałem się na polu dnie gminy - do tej jej częśc i, która stosunkowo rzadko pojawia się na łamach "WL". Od dwóch pokoleń średnie, kilkunastohektarowc gospodarstwo w Kruczynie znajduje się w rękach rodziny Liwerskich. Niedawno państwo Barbara i Piotr obchodzili 60 rocznicę ślubu. Na uroczystość zjechała liczna rodzina, przybyli kl'ewni także z rodzinnych stron pana Piotra - z Leszczyilskiego. Do Kruczyna przyjechał on w 1936 roku i korz ysta jąc z parcelacji majątku Boguszyn, należącego wtedy do Jouanne'a z Klęki, kupil 11 ha ziemi. Za zaciągnięty kredyt postawił dom i zabudowania. Podczas wojny, w 1940 roku J ouanne odebrał ziemię, lecz - jak zaznacza pan Piotr, wypłacił odszkodowanie za jesienne zasiewy. Przez okres o kupacji inwentarz - 5 b 'ów, jałówkę i konia chowali gospodarze w sąsiednich wioskach. Po wojnie, odzyskawszy ziemię i zwierzęta Liwersey stali się "z mety wielkimi gospodarzami". Wtedy, w latach czterdziestych i pięćdziesiątych nie była to wcale korzystna sytuacja a nawet wiązało się to z wieloma problemami. Dziś, kiedy tyle się mówi o tych trudnych latach, Watto może spojrzeć na nie z perspektywy rolnika, który chciał odbudować i rozwinąć swoje gospodarstwo. Pan Piotr jako pierwszy w Kruczynie zaczął odwozić mleko do Książa. Rozpoczął też budowę chlewów, potem nowego domu dla córki. Mówi: "Zagospodarowaliśmy się w dwa lata wszystko szlo dobrze, wydałem córkę za mąż..." Wkrótce jednak przyszły kłopoty. Tacy jak on nie byli jeszcze kulakami (miał wtedy 15 ha), nazywano ich " bogaczami wiejskimi" i dla wyrównania l'óżnic majątkowych nie przydzielano na przykład nawozów i pasz,. a przy nakładaniu k ontyngentów niedawano żadnych ulg. Mówiono mu, że inni nie mają gdzie mieszkać "a on dom buduje!" Czasy te, to okres zakładania spółdzielni produkcyjnych. Próbowano taką założyć także w Kl'Uczynie. Wspominając to pan Piotr uśmiecha się i mówi: "Różni tu przyjeżdżali nas namawlat:, ale żaden z miejscol_ wych gospodarzy nie zgodzil sit;. A kiedy stawiano nam za wzór PGR-y, o dpowiedziałem raz, że gdybym gospodarzył tak, jak oni, to chleba by zabrakło. Dostałem za to kolegium". W tym miejscu uśmiech znika z twarzy pana Piotl'a. Musiał zapłacić 1000 zł kary - wtedy to była spora suma. Podobnie ukarano jeszcze kilku gospodarzy - panów: Łukaszyka, Szczęśniaka, Golińskiego z Chwalęcina i Sadowskiego z Wolicy Pustej. Wszyscy oni złożyli wnioski o Piotr Liwerski. umorzenie, licząt: choćby na ulgi, które przyznawano wtedy rolnikom wywiązującym się z obowiązkowych dostaw. Niestety, zanim dostali odpowiedź, aresztowano ich i wywieziono na postel'unek milicji w Nowym Mieści e. Tam też spędzili noc a rano zostali przewiezieni do J a rocina. W dużej świetlicy MO by ło już pełno rolników z całe go powiatu. Zażądano od nich zapłacenia nałożonych grzywień, ale przeci eż mało kto wziął ze sobą prz] aresztowaniu tyle pi e ni ę dzy. Zresztą to chyba nie chodziło o te 1000 zł kary. Pan Szczęśni ak np. miał taką sumę przy sobie i chc i ał zapłacić, ale powiedziano mu: "Teraz to już za póżno". On jednak domagał sit; pl'zesłuchania i wypuszczenia. Może dzięki temu zwolnili j ego i pozostałych gosijxlarzy z Chwalęcina i Kru,,"yna do el.omów. ~f~' zta zebr'l' I ych rolników z _stala umieszczona w wagonach i wywieziono ich do Kalisza. Były wśró:l nich osoby z naszych okolic, m.in. pan Michalak z Nowego Miasta i pan Podemski ze Swiętomierza, który wkrótce po powrocie do domu zmarł. Tego typu szykany byly bardzo sl5:uteczne dla zastraszenia innych; postarano się, aby wszyscy dowiedzieli s i ę o a['esztowaniu "opornych". "Wtedy nawet ci, którzy nie mieli czym dzieci wyż yw i~ odwieźli zaległe kontyngenty. W Chociczy ustawiła się kolejka z wozów..." -- wspomina pan Piotr. Na początku lat 60-tych przekazał on swoje gospodarslwo synowi. Czesław Liwerski razem z żoną i młodszą córką (starsza jest na rencie inwalidzkiej) gospodal'uje obecnie na 15 ha. Rodzina w całości utrzymuje się z gospodarstwa. Państ \>,' 0 Liwerscy mieszkają w zasobnym, ciekawie i estetycznie Z;]}Jl'ojektowanym domu. Sianął on na miejscu starego i imponować może tempo, w jakim zostal wzniesiony. Rozbiórkę tego z lal międzywojennych rozpoczęlo 1 maja 1986 l'. a do nowego, l'odzina wpl'owadzila się na Wszystkich Świętych tego sam ego roku. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone - kombajn, dwa ciąg niki, sprzęt pomocniczy. Z usług SKR-u pan Czesław korzysta jedynie przy zbieraniu ziemniaków. W naprawie sprzętu pomaga wc i ąż ojciec - "W kuźn i bylem wychowany" - wspomina pan Piotr. "Chociaż nie wszystko sam może wykonać, potrafi doradzić i wykryć w czym rzecz i co trzeba zrobić z maszyną, by j'1 napl'awić" - uzupełnia syn. Państwo Liwerscy gospodarują na ziemi III i IV klasy. Ma j ą też 2 ha łąki, na których wypasa się 6 krów. Generalnie jednak gospodarstwo nastawione jest na hodowl ę świń. Zboża p]'/~y obet:nych cenach nie opłaca się sprzedawać, a w tym roku trzeba było jeszcze dokupić kilka ton ospy, bo nienajlepszy był tegoroczny zbiór kukurydzy i buraków pastewnych. Taki dokończenie na str. 15

13 ~_ "-,",,,_.,--, - # Str ~---=<~~ ~------~ ZAKŁAD RZEMIEŚLNICZY w Chot::ic:z.y TEL. c H O C I C Z A 22, 21, 77 lub ŚRODA WLKP lub K S I Ą Z W L K P. 105 poleca usługi: O mechanika pojazdowa samochodów osobowych i ciężarowych, O blacharstwo - m.in. naprawy powypadkowe, () lakierowanie pojazdów lub poszczególnych elementów. Krótkie terminy, korzystna cena! ZAPRASZA ANDRZEJ ŚWIGOŃ Nowe Miasto, ul. Klonowa 13, tel. 136a o naprawa ciągników, I O diagnostyka samochodowa, O elekti'omechanika samochodowa, O przeglądy rejestracyjne, O wymiana kół, naprawy ogumienia, O mycie mechaniczne - O smarowania, O stolarka róż na. myjka typu WAP, UWAGA FOTOAMATORZY!!! ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY "FOTO - SIP - JAROCIN" otwiera punkt odbioru filmów kolm'owych oraz wydawania filmów i zdjęć: N O W E M I A S T O ul. ZIELONY RYNEK 2 (Sklep G. Poll). Twoje zdjęcia w czasie 3 dni na papierze K O D A K A. Sklep prowadzi także sprzedaż filmów KODAK, FUJI, KONICA Z a p r a s z a m y o d g o d z d o OFERUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI: MIĘSO POLECA I WYROBY WĘDLINIARSKIE W PUNKTACH SPRZEDAZY W CHOCICZY.. --=-----~~~_. -~~---,~--- Stolarstwo Meblowe ARKADIUSZA NAWROCKIEGO Wolica Pusta 56, gm. Nowe Miasto n. Wartą OFERUJE: mcb l ościan~i w cenie 3,5 mln kuchnie w cenie od 2,5 mln Sklep Ochron y Roślin ZENONA CIESIELSKIEGO MIESZKÓW, ul. P o z n a ń s k a 7 po OFERUJE ochrony r oś lin, nawozy dolistne cenach konkul' encyjn yc h GMINN A SPÓŁDZIELNIA "Samopomoc Chłopska".~ w N O W Y M M I E S C I E n. W A R T Ą PROWADZI SPRZEDAZ R A T A L N Ą W DOMU HANDLOWYM "SAWA" BEZ OPROCENTOWANI~ Warunki sprzedaży: '* jednostkowa cena towaru musi przekroczyć l mln zł., '* kupujący wpłaca ceny towaru, '* towar o wartości do 3 mln zł spłacany jest w 2 ratach, powyżej 3 mln zł w 4 ratach, * kupujący musi mieć 2 żyl'antów, których dochody miesięcznie przekraczają 1 mln zł. GS "SCh" poleca również usługi transportowe w cenie: pojazdy za godz. za km do 2 ton , ,- od 2-6 ton , ,- od 6-9 ton , od 9-12 ton , ,- od t on , ,- od ton , ,- I ponad 20 ton , ,- Za transpor t węgla na terenie N owego Miasta II do 8 km za godz., ponad 8 km za godzinę. ~ ~T~~_ -.. -'"'-""""'... ~_... _.,.,.=~ ł

14 Str. 12 Gospodarstwo ja kich wiele? Miał to być reportaż o typowym gospodal'stwie rolnym w naszej gminie. Okazało się to trudne - każde, nawet powierzchowne zaznajomienie się z losami ludzi, którzy swe życie związali z ziemią, pozwala dostrzec inność i... właśnie nietypowość. Wybrałem się na południe gminy - do tej jej części, która stosunkowo rzadko pojawia się na łamach "WL". Od dwóch pokoleń średnie, kilkunastohektarowe gospodarstwo w Kruczynie znajduje się w rękach rodziny Liwerskich. Niedawno państwo Barban i Piotr obchodzili 60 rocznicę ślubu. Na uroc zystość zjechała liczna rodzina, przybyli krewni także z rodzinnych stron pana Piotra - z Leszczyilskiego. Do Kruczyna przyjechał on w 1936 roku i korzys ta jąc z parcelacji maj'1lku Boguszyn, należącego wtedy do Jouanne'a z Klęki, kupił 11 ha ziemi. Za zaciągnięty kredyt postawił dom i zabudowania. Podczas wojny, w 1940 roku J ouanne odebrał ziemie. lecz - jak zaznacza pan PiotJ:; wypłacił odszkodowanie za jesienne zasiewy. Przez okres o kupacji inwentarz - 5 krów, jałówkę i konia chowali gospodarze w sąsiednich wioskach. Po wojnie, odzyskawszy ziemię i zwierzęta Liwerscy stali się "z mety wielkimi gospodarzami". Wledy, w latach czterdziestych i pięćdziesiątych nie była to wcale korzystna sytuacja a nawet wiązało się to z wieloma problemami. Dziś, kiedy tyle się mówi o tych trudnych latach, warto może spojrzeć na nie z perspektywy rolnika, który chciał odbudować i rozwinąć swoje gospodarstwo. Pan Piotr jako pierwszy w Kruczynie zaczął odwozić mleko do Książa. Rozpoczął też budowę chlewów, potem nowego domu dla córki. Mówi: "Zagospodarowaliśmy się w dwa lata wszystko szło dobrze, wydałem córkę za mąż..." Wkrótce jednak przyszły kłopoty. Tacy jak on nie byli jeszcze kulakami (miał wledy 15 ha), nazywano ich "bogaczami wiejskimi" i dla wyrównania różnic majątkowych nie przydzielano na przykład nawozów i pasz,. a przy nakładaniu kontyngentów niedawano żadnych ulg. Mówiono mu, że inni nie mają gdzie mieszkać "a on dom buduje!" Czasy te, to okres zakładania spółdzielni produkcyjnych. Próbowano taką założyć takż e w Kruczynie. Wspominając to pan Piotr uśmiecha się i mówi: " Różni tu przyjeżdżali nas namawiać, ale żaden z miejscj_ wych gospodarzy nie zgodził sic;. A kiedy stawiano nam za wzór PGR-y, o dpowiedziałem raz, że gdybym gospodarzył tak, jak oni, to chleba by zabrakło. Dostalem za to kolpgium". W tym miejscu uśmiech znika z twa ]'zy pana Piotra. Musiał zapłacić 1000 zł kary - wtedy to była spora suma. Podobnie ukarano jeszcze kilku gospodarzy - panów: Łukaszyka, Golińskiego Szczę śn iaka, z Chwalęcina i Sadowskiego z Wolicy Pustej. Wszyscy oni złożyli wnioski o Piotr Liwerski. umorzenie, licząc choćby na ulgi, które przyznawano wtedy rolnikom wywiązującym się z obowiązkowych dostaw. Niestety, zanim dos lali odpow i edż, aresztowano ich i wywieziono na posterunek milicji w Nowym Mieście. Tam też spędzili noc a rano zostali przewiezieni do Jarocina. W dużej świetlicy MO bylo już pełno rolników z całego powiatu. Zażądano od nich zapłacenia nałożonych grzywień, ale przecież mało ktj wziął ze sobą prz; arpsztowaniu tyle pieniędzy. Zresztą to chyba nie chodziło o te 1000 zł kary. Pan Szczęśniak np. miał taką sumę przy sobie i chciał zapłacić, ale powiedziano mu: "Teraz to już za późno". On jednak domagał się przesłuchania i wypuszczenia. Może dzic;ki temu zwolnili jego i pozostałych gosi)',jdarzy z Chwalęcina i Kru.. i"vna do elomów. Rwzta zebra j ych rolników l >strt1a umieszczona w wagonach i wywieziono ich do Kalisza. Były wśró:i nich osoby z naszych okolic, m.in. pan Michalak z N owego Miasta i pan Podemski ze Świętomierza, który wkrótce po powrocie do domu zmad. Tego typu szykany były bardzo sj,:utecznp dla zastraszpnia innych; postarano się, aby wszyscy dowiedzieli się o aresztowaniu "opornych". "Wtedy nawel ci, którzy nie mieli czym dzieci wyżywić odwieźli zaległe kontyngenty. W Chociczy ustawiła się kolpjka z wozów..." - wspomina pan Piot!'. Na początku lat 50-tych pl'zekazał on swoje gospodarstwo synowi. Czesław Liwerski razem z żoną i młodszą córką (starsza jest na rencie inwalidzkiej) gospodaruje obecnie na 15 ha. Rodzina w całości utrzymuje się z gospodarstwa. Państwo Liwerscy mieszkają w zasobnym, ciekawie i estetycznie z ~ pro.iektowanym domu. Stanął on na miejscu starego i imponować może tempo, w jakim zoslal wzniesiony. Rozbiórkę tego z lal międzywojennych rozpoczę Ł o l maja 1986 l'. a do nowego, mdzina wprowadziła się na Wszystkich Świętych tego samego roku. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone - kombajn, dwa ciągniki, sprzęt pomocniczy. Z usług SKR-u pan Czesław kol'zysta jedynie przy zbieraniu ziemniaków. W naprawie sprzętu pomaga wciąż ojciec - "W kuźni byłem wychowany" - wspomina pan Piotr. "Chociaż nie wszystko sam może wykonać, potrafi doradzić i wykryć w czym rzecz i co trzeba zrobić z maszyną, by ją naprawić" - uzupełnia syn. Państwo Liwerscy gospodarują na ziemi III i IV klasy. Mają też 2 ha łąki, na których wypasa się 6 krów. Generalnie jednak gospodarstwo nastawione jest na hodowl ę ŚWill. Zboża przy obecnych cenach nie opła ca się spl'zedawać, a w tym roku trzeba było jeszcze dokupić kilka ton ospy, bo nienajlepszy byl tegoroczny zbiór kukurydzy i buraków pastewnych. Taki dokończcnic na str. 15

15 Gospod c rsłw Rolnych TEL. C H o C I C Z A 22, 21, 77 lub ŚRODA WLKP lub K S I Ą Z W L K P. 105 Str. 13 ~.--~=~ ~----~ ZAKŁAD RZEMIEŚLNICZY poleca usługi: O mechanika pojazdowa samochodów osobowych i ciężarowych, O blacharstwo - m.in. napl'awy powypadkowe, O lakierowanie pojazdów lub poszczególnych elementów. Krótkie terminy, korzystna cena 1 ZAPRASZA ANDRZEJ ŚWIGON Nowe Miasto, ul. Klonowa 13, tel. 136a o naprawa ciągników, I O diagnostyka samochodowa, O elektromechanika samochodowa, O przeglądy rejestracyjne, O wymiana kół, naprawy ogumienia, O mycie mechaniczne - O smarowania, O stolarka różna. myjka typu WAP, UWAGA FOTOAMATORZYlll ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY "FOTO - SIP - JAROCIN" otwiera punkt odbioru filmów kolorowych oraz wydawania filmów i zdjęć: N O W E M I A S T O ul. ZIELONY RYNEK 2 (Sklep G. Poll). Twoje zdjęcia w czasie 3 dni na papierze K O D A K A. Sklep prowadzi także sprzedaż filmów KODAK, FUJI, KONICA. Z a p r a s z a m y o d g o d z d o OFERUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI: MIĘSO POLECA I WYROBY WĘDLINIARSKIE W PUNKTACH SPRZEDAZY W CHOCICZY _._----~--~. -~ -_._-.. Stolarsiwo Meblowe ARKADIUSZA NAWROCKIEGO Wolica Pusta 56, gm. Nowe Miasto n. Wartą OFERUJE: meblościank i w cenie 3,5 mln kuchnie w cenie od 2,5 mln Sklep Ochron y Roślin ZENONA CIESIELSKIEGO M I E S Z K Ó W, ul. P o z n a ń s k a 7 e środki OFERUJE ochrony roślin, (II nawozy dolis1ne po cenach konkurencyjnych W ~ GMINNA SPÓŁDZIELNIA "Samopomoc Chłopska" w NOWYM MIEŚCIE n. WARTĄ PROWADZI SPRZEDAZ R A T A L N Ą DOMU HANDLOWYM "SAWA" BEZ OPROCENTOWANIA 'Varunki sprzedaży: * jednostkowa cena towaru musi przekroczyć 1 mln zł., * kupujący wpłaca 20% ceny towaru, * towar o wartości do 3 mln zł spłacany jest w 2 ratach, powyżej 3 mln zł w 4 ratach, * kupujący musi mieć 2 żyrantów, których dochody miesięcznie przekraczają 1 mln zł. GS,,SCh" poleca również usługi transportowe w cenie: pojazdy za godz. za km do 2 ton , ,- od 2-6 ton , ,- od 6-9 ton , ,- od 9-12 ton , ,- od ton , ,- od ton ,- i ponad 20 ton , ,- Za transp~rt węgla na terenie N owego Miasta II. do 8 km - :->0.000 za godz., ponad 8 km za godzinę...., _.:»oai'ic_<... ~.... '""'"'~~."""'.~...::;,...;:a..,""'... ~--"."'= -... i

16 Str. 14 7iJiadfJfl1.(Ji.ei Jfll<zul Nim stanął Przez prawie sto lat znaczą cym demen tem panoram y N o wego Miasta była wieża kościola ewangelickiego. Wzniesiona z czerwonej cegły, z białymi tarczami zegarowymi, smukła i zw ień czona dużym, ażurowym krzyżem. była w idoczna z daleka i dom ino wała nad miasteczkiem. Dziś można o niej mówić tylko w czasie pr zeszły m. bo rozebrana zostala przed dwudziestu laty. To już historia, warto więc ten odcinek WIA DOMOSCI SPRZED LAT poświęcić przypomnieniu nowomiejskiego kościoła ewangelickiego. W przeszłości w N owym Mieście, podobnie jak w innych o kolicznych miasteczkach, współ - lal dom ł~ułtury Wolicy Koziej byli związa n i z parafią w Jarocinie. Uchwałą Konsystorza w Poznaniu z 1853 roku utwor zono gminę ewangelicką w Nowym Mieście, faktycznie pows tał a ona jednak dopiero w 15 lat później. Prz('z pewien czas nabożeństwa odbywaly się w należącym do Hermanna Kennemanna i przeznaczonym na ten cel pomieszczeniach śp ichrza solnego nad W a l t ą. Prowa d z ił je pastor, któl'y przyj eż d ża ł z Książ a. Na stale duchowny ewangelicki osiadł w Nowym Mieście w połowi e lat sie demdzi es ią ty ch XIX wieku. N a ten czas przypadła budowa kościoła. Wznoszono go według planów sporządzonych przez mistrza murarskiego Rei- Panorama Nuw(!gu l':iiasia ou s~ro n y vvarty - rysunek \ V. \V ojlczaka z lat s zc"ć d ziesią l ych. żyli ze so bą katolicy, żydzi i ewangelicy. Prz eważa li katolicy, ale liczna też była gmina żydowska. Wiadomo, że pod koniec XVIII wieku, gdy miasto zamieszkiwało okolo 600 osób, ży dz i stanowili 1/4 mieszkańców. Dwgą, obok kościoła katolickiego, św iąt y n ią była już wówczas synagoga. Według liczba danych z 1794 roku ewangelików nie przekra cza ła wówczas dwudziestu. Czasy zaborów przyniosł y WZ1'Ost grupy wyznawców tej religii. W polowie XIX wieku było ich j u ż p onad 170 a w 1871 roku 237. Nie mieli oni jednak jeszcze t utaj swojego k ościola. Poc zątkowo ewangelicy z większo śc i mi ejscowośc i należących dzisiaj do gminy Nowe Miasto mieli swoją parafię w K siążu. Tylko wierzący z Dębna, Radlinca, Wolicy Pustej i cha z Pleszewa. Doda ć trzeba że stolarkę sta nowiącą wy posa~ żen i e wnętrza wykonywal miejscowy rzemieślnik Wilhelm Ebeling. Pośw ięceni e nastąpiło 28 maja 1879 roku. Rok wcześniej jednak mi ała miejsce Ul'0- czystość, której tutaj pom in ąć nie można. Wtedy właśnie w fundamentach wznoszonej św i ątyni umieszczono podwójną puszkę cynkową zawierającą akt erekcyjny. W ten sposób chciano dla potomnych zachować pam i ęć o budowniczych kościo ła. Przedmioty włożone wówczas do tej puszki znajdują sig d z i ś w zbiorach j arocińskiego muzeum. Są wśród nich: odręczne pismo fundatora św iąty ni - H. Kennemanna, historia nowomiejskiej gminy ewangelickiej napisana przez pastora n. Berendsa, modlitewnik, monety pruski e będące wtedy w obiegu oraz egzemplarze gazet z lam tych lal. Stanowią one bardzo cenne ź r ódło do dziejów naszej okolicy i mi ę d zy innymi dzięki nim p owstał ten tekst. Kości ół poświęcony w 1ng7 roku sł u żył nowomiejskiej gmin ie ew angelickiej przez ponad sześćdziesiąt lat. Po n wojnie św i a t owe j przestał być miej,scem modlitwy. Evvangelicy, w w i ększośc i Niemcy, wyjechali a świątynia opustoszała i zaczęla niszcz e ć. Zrazu powoli, póżniej coraz szybciej. Na krótko tylko przeniesiono tam nabożeństwa katolickie. B yło lo w roku 1959, kiedy w kości e le p.w. Św. Trójcy prowadzono pl'cice remontowe. Katolikom słu żvł też umieszczony na wi eży dzwon. Korzystano z niego, p onieważ t rzy dzwony z parafii rzymsko-katolickiej w czasie wojny zostaly przez okupanta zarekwirowane, wywiezione i nigdy nie powróciły. Starą dzwonnicę na cmentarzu prz y kościelnym rozebrano. W 1966 roku proboszcz Alfo ns Preiss uzyskał zgodę władz na wzniesienie nowej na tym samym miejscu oraz przeniesienie tam dzwonu z kościoła po- ~ ewangelickiego. Tak s ię też sta I ' 10 i nadal towarzyszy on życiu ) religijnemu parafii nowomiejskie,i Kiedy przystąp i ono do przebudowy kośc ioła poewangelickiego na dom kultury wieżę rozebrano. Także w bryle s toją cego dzi ś na tym miejscu budynku trudno doszukać się śladów świ<l ty ni. Eugeniusz Czarny U, sąsiadów Jak pouaje "Gazeta Jarociósk::J." (nr 6/ 92), u Sijsiadów powstał K omi, lei Gazyfikacj i Gminy Jaraczcwo. Prace projektowe i techn iczne doly_ cząc e gazyfikacji są już daleko zaawansowane. Na Sesji, 29 stycznia Rada Gminy podjęła uchwa lę o pn:eprowadzeniu referendum. Odb ę dzie sip, ono 8 marca br. Mieszk ańcy g miny J araczewo oclpowiad a ć będą na jedno pytanie: "Czy je steś za podjgc ie ll1 zadania inwestycy jnego gazyfikacji całej gminy, finansowanego ze środ ków zebranych na zasadzie powszcchne j, ob owią zk owe j i \valor\'zqwajlej wsk aźnikami inflacji Of;laty gilz.vfikacy jnej?". Up l ~lta przewidziana jest na Jata \v wysokości w y jści owej 100 tys. zł rn ies ięczn ic od jcjncgo przy łqcza w budynkach jednorodzinnych oraz od jednego miesl.kania w bucl.vlikach wielor odzinnych.

17 z ksiae Urządu Stanu Cywilnego (DANE ZA OKRES OD DO ) SLUBY Roman Karmiński (Nowe Miasto) - Agata Bojarzyńska (Mońki, woj. białostockie) Leszek Kunsztowicz (Chwalęcin) - Teresa Kałużniak (Aleksandrów) Hieronim Kaczmarek (Wolica Pusta) - Anna Pohl (Zalesie) Dariusz Adamczak (Wolica Pusta) - Renata Motyl (Boguszyn) Marek Piasecki (Śrem) - Ewa Krauze (Kruczynek) Piolr KUl'zawa (Klęk a ) - Ewa Michalak (Klęk a) URODZENIA Aurelia Nowacka (Szypłów) Aleksandra Zielińska (Chocicza, Łukasz Krobski (Wolica Pusta) Alicja Szczepańska ZGONY (Klęka) Marian J uszczak l. 60 (Chwalęcin) Stanisław Rajczyk (Chwalęcin) Wiktoria Szymańska (Aleksandrów) Antoni Kowalski L 71 (Wolica Nowa) Izabela Mikołajczyk (Teresa) Agata Wojciechowska (Wolica Nowa) Arkadiusz Jędrz a k (Nowe Miasto) Ewelina Buchwald (Nowe Miasto) Józefa Filipiak (Utrata) Stanisława Peru (Utrata) Wacław Gorzelańczyk (Chocicza) Stefan Urban (Kolniczki) Jan Każmierczak l. 59 (Radlinie c) Rodzinom zmarłych Redakcja składa wyrazy współczucia. Krzyżó1ł' ka nr t Str 15 Gospodarstwo jakich... dokończenie ze str. 12 kierunek produkcji gospodarstwo utrzymuje 0::1 kilku lat. Rocznie pan Liwerski sprzedaje ok. 80 sztuk św i!'t pr:z e dsi ę biorcy z Ksi ą ż a. Tak wiele obecnie mówi si ę o kryzysie p olskiego rolnictwa. Panowie Liwerscy specjalnie nie n a rzekają. Do tego ['Oku b y ł o nawet całki e m dobrze z opłacalnością, nawet samochód udało im się w ubi e głym roku kupi ć..,obecnie jest cię ż k o, ale idzie w y żyć - mówi pan Cz e sław. Środki produkcji są drogie, ale wa żne, że można je wreszcie kupić. Na nawozy też w tym roku starczy, chocia ż zyski nie będą wysokie, tak na granicy 0- placalno ś ci. Trudno też się pogodzić zc zbyt du żą różnicą mi<;dzy cenami skupu żywca, zwłaszcza wołowiny, a cenami detalicznymi, jakie są w handlu". Trudny i niepewny jest obecn y czas nie tylko dla rolnictwa. Rozmawiaj ą c jednak z takimi ludźmi, jak panowie Liwel'scy można mieć nadzieję, że przetrwamy i że wielkopolskie rolnictwo stanowić będzie o ekonomicznej pozycji naszego regionu. Halina Czarny W sklepach GS-u dokończenie ze str. 8 POZIOMO: I) plak z czubkiem, 8) był nim ks. Alions Preiss, 9) sprzęt węd karsk i, 10) mie jsce w okolicach Nowego Miasta, po lewej stronie drogi do Kolniczek (patrz nr 1/90 "WL"), 13) porwał piękną Helenę, 16) muzyczny teatr, 17) l ut owy soleni7.ant, 19) J)Ólpiętro. 22) tkanina na wsypy, 23) obszar położony m ięd z y kopcem, Wart~ a Karpiami, 24).. europejska" metropolia leżąca w Azji. PIONOWO: 1) los, przeznaczenie, 2) imię jednego z b ohaterów.. Trylogii", 3) k olor w kartach, 5) zimowa stolica Polsk i, 6) schorzenie oka, 7) krzew ogr odowy, 11) wielbiciel, 12) i m i ę L e ńczy ka, znanego trenera piłkarskiego,. 14) m o żna j ą spotkać w górach, 15) p olski pilot, w ielokrotny medalista Mistrzostw Swiata i Europy, 18) mat eriał n a ubrania, 20) część r oweru, 21) a ula. Hozwiqza nie k r z y żów,k i (wraz z kuponem) p osimy do st a r c z y ć lub n ade słać do Redakcji cl o 20 m a rca Za prowidlowe r ozw iąza ni e b ęd ą w ~ loso'.v an e 2 n a g r od,' po 30000,. zl.. to w sklepie i szampan i koniak. Nie można więc chyba o nas powiedzieć, że "nasza propozycja jest nadzwyczaj skromna". Stammy się, by towar był dobry i by klient mial możliwość wyboru. Dotyczy to nie tylko alkoholu, ale i innych towarów. Sklep nasz otwarty jest codziennie, także we wszystkie soboty (tv godz ) i w niedziele (od ). Zapra.szamy do nas i życzymy u danych zakupów. Maria KURZAJEK i Bożena ROSZYK Przyzna.iemy, że przed zakwall fikowaniem wspomnianego artykulu do druku niedostatecznie sprawdzi. liśmy, jak sytuacja przcdstawia się w poszczególnych placówkach. Prze praszamy i obiecujemy, że \v przy szło"ci będziemy oslrożniejsi w do borze informacji, zwłaszcza zaś materiałów krytycznych. (rcd)

18 f.~ 25 stycznia w Chociczy odby ł a s i ę zabawa kamawalowa zorgani zowana pr'zez K o mitet R odzicielski przy Szkole Podstawowej \v Ch 0- ciczy. Dochód zostal przeznaczony na potrzeby szkoły. Fr'ekwencja dopisała, choć we wspóln ej zabawie zabrakl'o przedstaw icieli grona pedagogicznego..j(~ 18 lutego w Nowym Mieście odbył o się zebranie mieszkańców, którego celem by ł wybór' nowgo soltysa, po rezygnacji z łożone j przez peł niącego dotychczas tę funkcję Bogdana Króla. Zosta ł on pr'zekonany pl'zez mieszkańców do pozostania nadal sołtysem. Powodem rezygnac,li pana Króla by ło wpłacanie przez mieszkańców podatków nie u Niego, lecz w Urzędzie Gminy. Warto wię c może pamię ta ć, by zgodnie z starym, dobrym zwycza_ jem podatek zanosić do sołtysa. * 22 stycznia Szkola Podstawow;' w Kolniczkach i Rada Sołecka w Szypłowi e zorganizował y urocz ys tość z okazii!lo-tych urodzin Józefa Wolnik;{, em erytowanego kierownika szkoły w S7.ypłowi e i zas ł użonego w pracy dla śr'odowiska działacza. Program a r tystyczny przygotowaly dzieci ze szkoły w Kolniczkach. Zaproszono wielu absolwentów szkoly szypłowsk i ej, współpracow ników Jubilata, władz e gminy, przedstawicieli związków zawodowych i władz szkolnych. Poczęstunek przygótowali mieszkańcy Szypłowa i Tokarowa. Zyczenia prz ekazała też Redakcia WL. * 22 lutego Koło PZERiI w Nowym Mieście zorganizowało wieczorek karnawałowy. Zabawa byla bar dzo udana. Bawiło się na niej 55 pal'. SPORT Turniej piłkarski w Arenie Trzy dmżyny ze Szkoly Podstawowej w Chociczy oraz drużyn a ze szkoly w Boguszynie ucze st ni czy ły w Hokejowym Tumieju Pilka r'skim "Zima '92" w Arenie \V Poznaniu. W impn?zie uważane j za największą tl'go rodzaju w Polsce wystartowalo 116 zespolów, wśród nich klubowe druż y ny " Lecha", " Olimpii" i "Warty" oraz szkoł y sportowe o profilu piłkar skim nr 13 i nr 6 z Poznania. W najmłodszej kategorii wiekowej dr'uż y na z Chociczy zajęła IX miejsce po porażce z " Lechem " Poznań, remisie z "U nią" Swal'zędz i zwycięstwie 1:0 z.,wartą" Poznań. Kronika policyjna o 14 lutego w Klęc e Z. K. kierujący samochodem Fiat 125p zjechał z jezdni i uder zy1 w drzewo. Dwóch pasażerów i kierowca doznali obrażeń ciała. Przyczyną wypadku było zaś nięcie za kierownicą. O 15 lutego w Chociczy H. J. kierujący motocyklem b ęd ąc w stanie nietr'zeżwym (3,27 promilla alkoholu we kr'wi, straci! panowanie nad kierowanym pojazdem powodując wywrócenie s i ę na j e zdnię. Doznaj poważnych obr ażeń ciała i przebywa w szpitalu. O 17 lutego Komisariat Policji został powiadomiony o kradzi e ży motoroweru w Aleksandrowie. W wyniku podjętych działań ustalono dwóch sprawców z woj. kaliskiego. Spl'awa została przekazana do Prokuratury w Środzie Włkp _._--_.. _._-- -_._-_... _ WfADOMO$Cf LOKALNE r ed agują: Hal ina Czarny (red. n acz.) prl)' wspó ł pracy : Marzeny Spychalskiej. Jadwigi Łuczak i Franciszka Tomczaka. Redakcja zastrzega sohie prawu skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany lyt ułów. Z<l treśc og ło s z en Redakcja nie odpowiada. Arlres Redakcji: ul. Poznanska 8a Nowe Miasto n. Wart", lej. 6, 14 \vew!l. 21, 2Ą. Nak ł a J 1300 egz, NUlner odrbno do druku 28 lutego 1992 r, S kła d i d ruk: Spółd z ie ln ia Pracy "Reklamodruk" ul. Przemysloowa 2 G2 300 W rześn;a... - W średn i e j grupie w iekowej chlopcy z Boguszyna i z Chociczy za jęli I miejsca w eliminacjach grupowych; w ćwi erćf i nałach drużyna z Boguszyna pl'zegrab dopicro w rzutach karmrch ze szkoła nr 66 z Poznani;, natomiast ~espół z Chociczy pokonany zostal 2:0 pr'zez p óżn ie jszych zwycięzców l Ul' nieju - dru ży nę.,lecha" Pozna11. W naj starszej kategorii wiekowej z e spół ze szkoły w Chociezy za j ął II miejsce w rozgrywkach grupowych, nasl ' ępnic wy e liminował " Uni ę " Swar zędz i " L e chię" Kostrzyn lecz w m eczu decydującym o awansie do półfin ału pokonan y został przez chłopc ów i'eprezenlują cych Osiedle Rusa. Na zakończenie turnieju rozegrano mecz między drużyną złożoną z najlepszych zawodników rocznika, 79/80 a zespołem ze Szkoły Sportowej nr 13 z Poznania, która w ubi egłym roku zwycię żyla w turniejach w Rzymie i w Paryżu. Druż yna zestawiona pr'zez organizatorów imprezy w Arenie zwyciężyła 1:0 a bardzo dobry mecz w jej barwach 1'0- zegral Robert Plócieniczak ze szkol Y w Chociczy. Mistrzostwa rejonu W rozegranych w Srodzie Mistrzostwach Szkół Rejonu Sroda w szachach bar dzo dobrze spisali się uczniowie szkoly w Kolniczkach i szkoły w Chociczy. W n aj młods zej kategor'ii wiekowej brązow e medale zdobyli Ania Walkiewicz z Kolniczek i Jarek Rybarczyk z Chociczy. W nieco star'szej grupie wiekowej wśród dziewcz ąt złoty medal wywalczyła Kasia Kolend'.! a bl'ebrny Ania Tyrka, obi e! ze szkoly w Kolniczkach. Natomicrst wśród chłopców srebrpy medal z dob ył Robert Kolendowicz, a brązowy Piotr Kwieciński, obaj z Choeiczy. W najstarszej kategol'ii wiekowej zloty medal wywalczyła Barbara Chybka z Kolniczek, brązowy zdobyła Kar'ina Jankowska z Chociczy, CI na IV i V mrejscu zakończyli rozgrywki Radek Strzelczyk z Chociczy i Rafał Suś z Kolniczek. Mistrzowie i wicemistrzowie rejonu awansowali do finału wojewódzkiego.

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA

Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Uchwała nr 10/2015 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 22.01.2015 r. w sprawie: utworzenia i zatwierdzenia łowiska licencyjnego LIGA Na podstawie 47 ust. 1 w związku z 46 pkt 10 i 15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/59/94. R a d y M i a s t a O p o l a. z dnia 15 grudnia 1994 r.

UCHWAŁA Nr VI/59/94. R a d y M i a s t a O p o l a. z dnia 15 grudnia 1994 r. UCHWAŁA Nr VI/59/94 R a d y M i a s t a O p o l a z dnia 15 grudnia 1994 r. o podatkach i opłatach lokalnych na terenie miasta Opola. Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2, art. 10 ust. 2, art. 14,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski

Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski Zagrożenia i propozycje zadań ochronnych dla gatunków roślin i siedlisk nieleśnych w obszarze Natura 2000 PLH 200005 przykłady Paweł Pawlikowski Zagrożenia: - zanieczyszczenie wód (nieuregulowana gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Zbiór szyszek i nasion z plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych w Lasach Państwowych (stan na 31.12.2011 r.) 2 Sosna zwyczajna (stan na 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Gdańska na rok 2017

Budżet Miasta Gdańska na rok 2017 Budżet Miasta Gdańska na rok 7 Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 7 z (be li) cie y z uc na Budżet 6-7 (w mln zł) DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (w mln zł) Przewidywane Projekt

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA ZIELENI TOM IX

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA ZIELENI TOM IX Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego Inwestor: GMINA MYSZKÓW; Adres:

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schröeter

Phytophthora cactorum (Leb. & Cohn) Schröeter PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA GŁÓWNY INSPEKTORAT PIORIN ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa tel: (22) 623 23 02, fax: (22) 623 23 04 www.piorin.gov.pl; e-mail gi@piorin.gov.pl Phytophthora

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Rogów za dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków

SZLAKAMI NASZEJ GMINY. pod patronatem wójta Gminy Pawonków SZLAKAMI NASZEJ GMINY pod patronatem wójta Gminy Pawonków Organizator Sponsor MINI PRZEWODNIK Solarnia Kośmidry Koszwice - Łagiewniki Małe Skrzydłowice Gwoździany Pawonków - Łagiewniki Wielkie Draliny

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/167/ 2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XIV/167/ 2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwała Nr XIV/167/ 2007 w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2007 roku 1.Sieć wodociągowa Gniewięcin II etap PCVØ 110 o długości 355,0mb wartość: 10 201,96zł zł 2.Odwiert studni awaryjnej w Sosnowcu 1 szt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie pracowników

Wprowadzanie pracowników Wprowadzanie pracowników PRACOWNIK 1 Barbara Inglot; ur. 1967-12-01; PSL 67120106543; NIP819-20-18-123; Zatrudnienie od 07.01.2015r.; przyjęcie na czas nieokreślony; do księgowości; wynagrodzenie 2800,00;

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308

Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308 Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308 Osoba odpowiedzialna: mgr inż. arch. Marzena Zawartka mgr inż. Ewa Rzepka-Kulik Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego AGROMECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGROMECH"

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo