obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Polimex % TP SA % Cyfrowy Polsat % KGHM % Prognozy makro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Polimex 4.73 2.83% TP SA 14.25-1.04% Cyfrowy Polsat 14.90 1.36% KGHM 93.60-2.35% Prognozy makro"

Transkrypt

1 Raport dzienny 17 czerwca 21 G³ówne indeksy 16 czerwca 21 WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -1.2% 23.7% 1151/348 WIG % -.5% 32.% 476/144 swig % -2.6% 24.1% 31/9 mwig % -.6% 36.4% 87/26 WIGBANKI % -.6% 59.1% 158/ G³ówne indeksy œwiatowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -2.4% -3.2% 22.5% S&P % -1.96% -4.42% 22.39% NASDAQ 2 36.% -2.5% -3.48% 27.54% DAX % 2.4% 2.77% 28.98% BUX % -7.21% -9.87% 4.32% IBOV % 3.% -7.13% 26.85% /4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 6/5/1 11/5/1 14/5/1 19/5/1 24/5/1 27/5/1 1/6/1 7/6/1 1/6/1 15/6/ Surowce Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y MiedŸ % -5.2% -1.4% 3.6% Polska 3.76% 3.82% 4.67% 5.3% 5.83% Ropa % 4.6% -4.9% 1.7% Wêgry 5.25% 5.35% 5.83% 7.25% 7.48% Aluminium 21..5% -5.1% -11.% 22.9% Niemcy.12%.27%.5% 1.51% 2.67% Z³oto %.4% 9.8% 31.8% USA.9%.31%.73% 2.4% 3.26% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 3.8% 16.5% 1.1% EUR/PLN % 2.% 4.6% -1.4% EUR/USD % -1.7% -1.5% -11.6% USD/HUF % 3.% 17.6% 12.3% Informacje ze spó³ek PGE. Wstêpne porozumienie z GDF Suez w sprawie budowy elektrowni w Lublinie. PGNiG. Umowa z Lotosem. Asseco Poland. Objêcie 3% w spó³ce Time Solutions. Polimex Mostostal. Oferta na budowê stadionu za 54.1 mln PLN brutto. Getin Noble Bank. KNF wyrazi³ zgodê na wykonywanie prawa g³osu na WZA GMAC. Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) Pekao % 3.1% 24.2% 278/84 PZU %.4% 2.1% 231/69 KGHM % -6.2% 17.2% 198/6 TP SA % -9.4% 11.3% 129/39 Wygrani/Przegrani 1D 1D Polimex % TP SA % Cyfrowy Polsat % KGHM % Prognozy makro Godz. Wydarzenie Bêdzie Ostatnio 1:3 Sprzeda detaliczna za maj (r/r) UK 2.% 1.8% 14:3 Wnioski o zasi³ek (tys.) US :3 Inflacja CPI za maj (m/m) US -.2% -.1% 16: Indeks Philadelphia Fed US : Indeks Conference Board US.4% -.1% Wydarzenia w spó³kach Spó³ka Wydarzenie TPSA Dzieñ ustalenia prawa do dywidendy KGHM Dzieñ ustalenia prawa do dywidendy Impexmetal ZWZA Intersport WZA Pol-Aqua WZA Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze spó³ek PGE Wstêpne porozumienie z GDF Suez w sprawie budowy elektrowni w Lublinie Spó³ka zawar³a wstêpne porozumienie z francuskim GDF Suez w sprawie budowy dwóch bloków energetycznych o mocy 8 MW w Lublinie. Partnerzy podziel¹ siê po po³owie kosztami inwestycji, które s¹ szacowane na 6,5-8 mld PLN. Nowe bloki bêd¹ wykorzystywaæ najnowoczeœniejsz¹ technologiê oraz bêd¹ przystosowane do wspó³spalania biomasy. PGNiG (redukuj, 3.5) Umowa z Lotosem PGNiG dostarczy do gdañskiej rafinerii Grupy Lotos gaz wartoœci ponad 2.2 mld PLN w ci¹gu piêciu lat. Dostawy rozpoczn¹ siê w grudniu 211 roku. W roku 212 PGNiG dostarczy 43 mln m3 gazu, a docelowo bêdzie to 447 mln m3. Gaz zast¹pi obecnie u ywany przez Lotos w Gdañsku gaz propanbutan, benzynê lekk¹ oraz olej opa³owy, dziêki czemu Lotos bêdzie mia³ wiêcej produktów do sprzeda y na zewn¹trz. Gaz bêdzie wykorzystywany do generowania energii. Asseco Poland (akumuluj, 72.9 PLN) Objêcie 3% w spó³ce Time Solutions Asseco Poland objê³o za wk³ad pieniê ny w wysokoœci 3 tys. PLN 3% udzia³ów w nowo zawi¹zanej spó³ce Time Solutions. Z kolei notowany na NewConnect Venture Incubator obj¹³ w Time Solutions 27% udzia³ów. Spó³ka Time Solutions zajmuje siê sprzeda ¹ oprogramowania Timecamp skierowanego do firm i instytucji pozwalaj¹cego na monitorowanie pracowników, w celu wyeliminowania zagro eñ zwi¹zanych z u ywaniem komputera do celów prywatnych oraz w celu poprawy produktywnoœci przez zwiêkszenie œwiadomoœci wykorzystania czasu pracowników. Polimex Mostostal Oferta na budowê stadionu za 54.1 mln PLN brutto uznana za najkorzystniejsz¹ Oferta konsorcjum Polimex-Mostostal i firmy ADT Fire and Security na budowê stadionu w Gliwicach za 54.1 mln PLN brutto zosta³a uznana za najkorzystniejsz¹. Udzia³ spó³ki w konsorcjum przekracza 9%. Realizacja kontraktu ma nast¹piæ do 212r. Getin Noble Bank KNF wyrazi³ zgodê na wykonywanie prawa g³osu na WZA GMAC KNF zezwoli³ Leszkowi Czarneckiemu na wykonywanie za poœrednictwem spó³ki prawa 75% i wiêcej g³osów na WZA GMAC Bank Polska. Zezwolenie KNF by³o jednym z warunków zawieszaj¹cych umowê nabycia banku. Teta Zarz¹d pozytywnie o wezwaniu Zarz¹d pozytywnie odnosi siê do wezwania przez UNIT4 do sprzeda y 1% spó³ki Teta. Zarz¹d dodaje jednak, e zaproponowana cena nie uwzglêdnia d³ugoterminowego potencja³u spó³ki. Bior¹c pod uwagê prognozê zarz¹du zysku netto na poziomie 13 mln PLN, przy cenie z wezwania PLN na akcjê daje to zaledwie 1.6 C/Z na ten rok. S¹dzimy, e przy przejmowaniu ca³oœci spó³ki inwestor powinien zaproponowaæ premiê 2-3% w stosunku do tej wyceny. Asseco BS Poprawa wyników w II kwartale Wed³ug wiceprezesa Mas³owskiego, wyniki Asseco Business Solutions w II kw. 21 r. mog¹ okazaæ siê lepsze w ujêciu r/r. Spó³ka jest zainteresowana akwizycjami ma³ych i œrednich spó³ek, które mog³yby j¹ wzbogaciæ o nowe produkty, ale raczej nie nale y oczekiwaæ ewentualnej transakcji przed koñcem roku. Asseco Business Solutions (ABS), rozszerzy³o swoj¹ ofertê produktów z rodziny faktor o dwa nowe rozwi¹zania: Analysys Client oraz CRM Factor. Dziêki temu chce umocniæ swoj¹ pozycjê lidera na rynku rozwi¹zañ IT dla faktorów. Spó³ka oczekuje wzrostu w tym roku sprzeda y rozwi¹zañ faktoringowych. W ocenie ABS rynek rozwi¹zañ IT dla faktoringu bêdzie rós³ w najbli szych latach w tempie dwucyfrowym. Gant Sprzeda w czerwcu wraca do poziomu z prognoz Andrzej Szornak, wiceprezes spó³ki, poinformowa³, e sprzeda mieszkañ w kwietniu i maju by³a poni ej za³o eñ, jednak z pocz¹tkiem czerwca wróci³a do poziomu prognoz i spó³ka podtrzymuje plan przekazania w bie ¹cym roku 7 lokali. W IV kwartale spó³ka planuje uruchomienie projektu Odra Tower we Wroc³awiu, w którym ma powstaæ tyœ mkw mieszkañ o podwy szonym standardzie w przedziale cenowym 8-1 tyœ PLN za mkw. W bie ¹cym roku planowany jest tak e start inwestycje w Polanicy Zdroju, Opolu oraz pod warunkiem znalezienia dzia³ki w Krakowie. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

3 Gant Emisja obligacji zabezpieczonych za 25 mln PLN na prze³omie czerwca i lipca Na prze³omie czerwca i lipca spó³ka planuje zamkn¹æ emisjê obligacji zabezpieczonych o wartoœci 25 mln PLN. W zale noœci od potrzeb kapita³owych spó³ka mo e jeszcze pozyskaæ 7 mln PLN z emisji obligacji niezabezpieczonych. Mar a oferowana obligatariuszom w przypadku obligacji zabezpieczonych wynosi³a 4%, w przypadku niezabezpieczonych 6.5%. Echo Investment Sprzeda czterech nieruchomoœci za 8 mln EUR Piotr Gromniak, prezes spó³ki, poinformowa³, e ze sprzeda y dwóch obiektów handlowych o ³¹cznej pow. najmu 3.9 tyœ mkw (w Pabianicach i Piotrkowie) i dwóch projektów biurowych (Avatar w Krakowie i Athina w Warszawie - razem 23.8 tyœ mkw) spó³ka spodziewa siê pozyskaæ 8 mln EUR, które planuje przeznaczyæ na nowe projekty. W segmencie mieszkaniowym, z uwagi na widoczne o ywienie i wysokie mar e, spó³ka planuje wejœæ na nowe rynki (do odzi i Wroc³awia). Obecnie w ofercie jest 4 mieszkañ w ca³ej Polsce, a do koñca roku ma byæ ich 1, z czego 3% ma zostaæ sprzedanych. Echo Investment Planowane inwestycje za 5 mld PLN w ci¹gu 5 lat Zgodnie ze s³owami Mateusza Freya, dyrektora finansowego, spó³ka wyda³a w 21 roku 1 mln PLN na inwestycje i planuje zainwestowaæ jeszcze 3 mln PLN. Œrodki te przeznaczone zostan¹ na budowê, czyli bez uwzglêdniania zakupu gruntów. W ci¹gu najbli szych 5 lat deweloper planuje wydaæ na inwestycje 5 mld PLN, a zarobek przed opodatkowaniem ma siêgn¹æ 2 mld PLN. W najbli szym czasie spó³ka nie planuje emisji obligacji, bardziej prawdopodobna jest sprzeda kolejnej nieruchomoœci. Mostostal Zabrze WZA zdecydowa³o o skupie akcji w³asnych WZA zdecydowa³o w dniu wczorajszym o przeznaczeniu 14.2 mln PLN na skup akcji w³asnych. W latach spó³ka skupi do 22.4 mln akcji reprezentuj¹cych blisko 15% kapita³u zak³adowego. Papiery skupywane po cenach z przedzia³u 1-1 PLN bêd¹ mog³y zostaæ wykorzystane na sfinansowanie przejêæ, zaoferowane pracownikom, umorzone lub odsprzedane. DM IDMSA We wrzeœniu lub paÿdzierniku Idea TFI chce zadebiutowaæ na GPW We wrzeœniu lub paÿdzierniku nale ¹ca do spó³ki Idea TFI planuje zadebiutowaæ na GPW. Zebrane od inwestorów œrodki planuje przeznaczyæ na przejêcie DWS TFI lub innego podmiotu na rynku funduszy. Do koñca roku chce byæ jednym z dziesiêciu najwiêkszych TFI na rynku. Sonel Spó³ka wyp³aci.12 PLN dywidendy na akcjê WZA spó³ki zdecydowa³o o przeznaczeniu z zysku za 29 rok 1.59 mln PLN na wyp³atê dywidendy, co daje.12 PLN dywidendy na akcjê (DY 1.7%). Dzieñ dywidendy ustalono na 15 lipca, a dzieñ wyp³aty na 3 lipca. W 29 roku zysk netto spó³ki wyniós³ 3.11 mln PLN. Paged Spó³ka prawdopodobnie nie z³o y oferty na Sklejkê-Pisz Daniel Mzyk, prezes zarz¹du, zapowiedzia³ e prawdopodobnie spó³ka nie weÿmie udzia³u w przetargu na 85% akcji Sklejki-Pisz. Wycena pakietu przez skarb pañstwa, na poziomie 6 mln PLN, jest za wysoka i obni a atrakcyjnoœæ inwestycji. Z prywatyzacji wycofa³ siê równie Sanwil Holding. Termin sk³adania ofert up³ywa z koñcem czerwca. W ci¹gu kolejnych 3 dni zostanie wybrana najlepsza oferta. CCC ZapowiedŸ dobrych wyników II kwarta³u Wed³ug "Parkietu" zarz¹d spó³ki uwa a, e wyniki za II kwarta³ bêd¹ lepsza od ubieg³orocznych, g³ównie z powodu dobrej sprzeda y w czerwcu. CCC KNF na³o y³a 5 tys. PLN kary na spó³kê KNF na³o y³a karê w wysokoœci 4 tys. PLN za niepoinformowanie w ustawowym terminie o przekroczeniu przez Luxprofi S.a.r.l. progu 5% g³osów w lipcu 29 roku oraz karê 1 tys. PLN za brak informacji o transakcjach osób zobowi¹zanych do przekazania informacji. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

4 Astarta Rosja zniesie c³a dla ukraiñskiego cukru W wyniku zniesienia przez Rosjê c³a na ukraiñski cukier spó³ka bêdzie mog³a wejœæ na ten rynek. Brak ce³ bêdzie dotyczy³ 3 tys. ton cukru, czyli 5% rosyjskiego rynku. Wawel Dywidenda w wysokoœci 1 PLN za akcjê ZWZA zdecydowa³o o przeznaczeniu na wyp³atê dywidendy 15 mln PLN, czyli 1 PLN na akcjê. Znaczne pakiety akcji GTC Cz³onek Rady Nadzorczej dokona³ sprzeda y tyœ akcji po œredniej cenie 23,9 PLN w dniach 1-16 czerwca 21r. Nowa Gala Spó³ka naby³a r akcji w³asnych po œredniej cenie 3.3 PLN. Bomi Cz³onek rady nadzorczej Mieczys³aw Cierpisz zby³ w transakcjach pakietowych 15 tys. akcji spó³ki po œredniej cenie 1 PLN za akcjê. Duda Podmiot powi¹zany z prokurentem spó³ki Dari¹ Dud¹ naby³ 8 mln praw poboru do akcji serii H po œredniej cenie.1 PLN za prawo poboru. Podmiot powi¹zany z wiceprezesem spó³ki Bogn¹ Dud¹ - Jankowiak i prokurentem Marcinem Dud¹ naby³ 1 mln praw poboru do akcji serii H po œredniej cenie.1 PLN za prawo poboru. Ponadto Bogna Duda - Jankowiak, Marcin Duda i Daria Duda zbyli po 5 mln praw poboru po œredniej cenie.1 PLN za prawo poboru. Cz³onek zarz¹du Dariusz Formela naby³ 1 tys. praw poboru do akcji serii H po œredniej cenie.1 PLN. ywiec Podmiot powi¹zany z dwoma cz³onkami rady nadzorczej naby³ 6 akcji spó³ki po œredniej cenie 49.4 PLN za akcjê. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

5 Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX BUX IBOV /3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 3/6/1 8/6/1 11/6/ /3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 3/6/1 8/6/1 11/6/ /3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 3/6/1 8/6/1 11/6/ /3/1 6/4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/1 13/5/1 18/5/1 21/5/1 26/5/1 31/5/1 3/6/1 8/6/1 11/6/ /3/1 2/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 26/5/1 31/5/1 3/6/1 8/6/1 11/6/ /3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/1 13/5/1 18/5/1 21/5/1 26/5/1 31/5/1 4/6/1 9/6/1 3/6/

6 Kalendarz Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek 14 czerwiec '1 15 czerwiec '1 16 czerwiec '1 17 czerwiec '1 18 czerwiec '1 Dane makro Produkcja przemyslowa (EU) Inflacja CPI (UK), Bilans handlu zagranicznego (EU), Indeks NY Empire State (US) Wnioski o kredyty hipoteczne (US), Inflacja PPI (US), Produkcja przemyslowa (US) Inflacja CPI (US), Wnioski o zasilek (US), Indeks Philadelphia Fed (US) Inflacja PPI (GER) Wyniki spó³ek Dywidenda Mostostal Warszawa (dzieñ ustalenia prawa do Eurocash (dzieñ ustalenia dywidendy), Elektrotim (dzieñ prawa do dywidendy) ustalenia prawa do dywidendy) TVN (dzieñ wyp³aty) KGHM (dzieñ ustalenia prawa do dywidendy), TPSA (dzieñ ustalenia prawa), Unibep (dzieñ ustalenia prawa), Novita (dzieñ ustalenia prawa) Inne Neuca (WZA), Introl (WZA), Energopol P³d (WZA), Hygienika (WZA), ZPUE (WZA) Cersanit (WZA), Orbis Mostostal Zabrze (WZA), (ZWZA), CCI (ZWZA), Sonel Ampli (WZA), Wawel (WZA), (WZA), Redan (WZA), Rafako Teta (WZA), Makrum (WZA) (ZWZA) Pol-Aqua (WZA), Wandalex ERG (ZWZA), Mirbud (ZWZA), Chemoservis (WZA), (ZWZA), Drewex (ZWZA), Impexmetal (ZWZA), Efekt Odlewnie (WZA), Elkop (ZWZA), Intersport (WZA) (ZWZA) Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek 21 czerwiec '1 22 czerwiec '1 23 czerwiec '1 24 czerwiec '1 25 czerwiec '1 Dane makro Sprzedaz domow (US), Ceny domow (US), Indeks Richmond Fed (US) Indeks PMI (EU), Wnioski o kredyty hipoteczne (US), Stopa procentowa (US) Wnioski o zasilek (US) PKB (US), Indeks Uniwersytetu Michigan Wyniki spó³ek Dywidenda Arctic (dzieñ ustalenia prawa do dywidendy), Dom Development (dzieñ wyp³aty) Asseco Poland (dzieñ ustalenia prawa do dywidendy) Inne Tauron (koniec budowy ksiêgi popytu inwestorów instytucjonalnych), Apator (WZA), Bêdzin (WZA), Makarony Polskie (WZA), Police (ZWZA), Ciech (WZA), Pekaes (ZWZA), Œnie ka (WZA), Alma (WZA), Bytom (WZA) Tauron (publikacja ceny sprzeda y), PGF (WZA), Simple (WZA), Trakcja (WZA), Simple (WZA), Cash Flow (ZWZA) PGE (WZA), Ferro (WZA), Grajewo (WZA), Wielton (WZA), PGF (ZWZA), Ponar (WZA), Rafamet (ZWZA), Emperia (WZA), Hyperion (WZA) Tauron (koniec zapisów inwestorów instytucjonalnych), Ruch (ZWZA), Graal (ZWZA), Mewa (ZWZA), Rainbow (WZA), Kopex (ZWZA), Kompap (ZWZA), Kogeneracja (ZWZA), Forte (ZWZA), Wola Info (ZWZA) PKO (WZA), PKN (WZA), Stalprodukt (ZWZA), Gastel (ZWZA), Petrolinvest (WZA), Agora (ZWZA), LPP (ZWZA), Paged (ZWZA), Berling (ZWZA) Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

7 Departament Analiz Sprzeda Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Micha³ Buczyñski Marcin Palenik, CFA Adam Kaptur Franciszek Wojtal Dyrektor banki i finanse Analityk telekomunikacja, przemys³ chemiczny Analityk paliwa i surowce, przemys³ metalowy Asystent Asystent Rados³aw Zawadzki Arkadiusz Szumilak Marek Przytu³a Jaros³aw O³dakowski Kamil Dadan Dyrektor Maciej Krefta Asystent Ul. aryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. pe³ni funkcjê animatora rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, TP SA, KGHM, PKN Orlen, Techmex, Skyline Investment, Konsorcjum Stali, Aplisens, Alterco. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty publicznej dla akcji spó³ek: Ferro, Internet Group, Millennium od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Spó³ki bêd¹ce przedmiotem raportu moga byæ klientami Grupy Kapita³owej Millennium Banku S.A., g³ównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiêdzy, a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu nie wystêpuj¹ adne inne powi¹zania, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 25 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez wy³¹cznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartoœciowych, mo e byæ ona tak e dystrybuowana za pomoc¹ œrodków masowego przekazu, na podstawie ka dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci i rzetelnoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y informacje na temat spó³ek, jakie by³y publicznie dostêpne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie maj¹ charakter informacyjny, nie s¹ ofertami kupna lub sprzeda y wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.